close

Enter

Log in using OpenID

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Önerilen Tez Başlığı Anatomi Doç. Dr

embedDownload
T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ANABİLİM DALLARINA GÖRE ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN ÖNERİLEN DOKTORA TEZLERİ
(Aday Doktora Öğrencileri, Enstitüye ön kayıt yaptırmadan önce mutlaka tez başlığı öneren öğretim üyesi ile görüşmelidirler.)
Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Önerilen Tez Başlığı
Anatomi
Doç. Dr. Nuket GÖÇMEN MAS
Hipofiz Bezinin Topografik Anatomik ve Morfometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Anatomi
Yrd. Doç. Dr. Funda AKSU
Sinus Cavernosus'ların Anatomik ve Morfometrik olarak Değerlendirilmesi
Biyofizik
Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN
Akışkanlar Dinamiği Altında Hesapsal Beyin Modelleme
Biyofizik
Doç. Dr. Adile ÖNİZ
Uyku ve Uyanıklık Sürecinde Beyin Yanıtlılığı ve Beyinde Görülen Hemodinamik Değişimler
Biyofizik
Doç. Dr. Adile ÖNİZ
Akışkanlar Dinamiği Altında Biyofiziksel Beyin Modelleme
Biyomekanik (BMÜ)
Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU
Meniskus Dokusunun Allogreft Doğal Yapı İskelesi Kullanılarak Biyouyumluluğunun Geliştirilmesi
Biyomekanik (BMK)
Prof. Dr. Hasan HAVITÇIOĞLU
Halluks Valgusta Addüktor Tendonunun Deformitiye Olan Etkisinin Araştırılması
Biyomekanik (BMK)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKAŞLI
Kontrollü Sürekli Kompresyon Yapabilen Plağın Geliştirilmesi
Fizik Ted.ve Rehabilitasyon
Prof.Dr. Bayram ÜNVER
Farklı Tip Diz Protezi Uygulanacak Hastalarda Preoperatif Denge Eğitiminin Denge ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Fizik Ted.ve Rehabilitasyon
Doç. Dr. Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK
Preterm Bebeklerde Farklı İçerikli Erken Rehabilitasyon Programlarının Uzun Dönem Etkilerinin İncelenmesi
Hemşirelik (HSH)
Prof. Dr. Zuhal BAHAR
Diyabetli Çocukların Sağlığı Koruma Modellerine Göre Evde Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisi
Hemşirelik (PSH)
Doç. Dr. Zekiye ÇETİNKAYA DUMAN
Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireyleri ve Bakım Verenleri Güçlendirme
Hemşirelik (ÇSH)
Doç. Dr. Murat BEKTAŞ
Sigara Kullanımını Önlemeye Yönelik Geliştirilen Teoriler Üstü ve Sosyal Bilişsel Öğrenme Teorisine Dayalı Programın Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Hemşirelik (CHH)
Yrd. Doç. Dr. Fatma VURAL
Stomalı Bireylerde Destek Grup Girişiminin Stomaya Uyum, Yaşam Kalitesi ve Komplikasyon Şiddeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Hemşirelik (HSH)
Yrd. Doç. Dr. Nihal GÖRDES AYDOĞDU
Kemoterapi Alan Meme Kanserli Hastalarda Hemşirelik Girişimlerinin Yaşam Kalitesi ve Semptom Yönetimine Etkisi
Hemşirelik (PSH)
Yrd. Doç. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN
Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin Fiziksel Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
Medikal Fizik
Prof. Dr. Emel ADA
Hafif Kognitif Yıkım Olan Hastalarda Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Sinyallerinin İşlenmesi
Medikal Fizik
Prof. Dr. Emel ADA
Hafif Kognitif Bozukluğu (HKB) Olan Hastalarda fMRG ile Değerlendirme
Moleküler Tıp
Doç. Dr. Ralph MEUWİSSEN
Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Genetik ve Epigenetik Değişimlerin Araştırılması
Moleküler Tıp
Yrd. Doç. Dr. Serpil TANRIVERDİ AKHİSAROĞLU
Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri (NSCLC) Hastalarında Tedavi Sırasında İmmün Yanıtın İncelenmesi; Antitümör T Hücre Cevabı ve Etkileşimleri
Moleküler Tıp
Yrd. Doç. Dr. Serpil TANRIVERDİ AKHİSAROĞLU
Endometriyum Kanseri Tedavisi Sırasında İmmunolojik Yanıtın İncelenmesi; Tümörü Drene Eden Lenf Nodlarının Rolü
Onkoloji
Prof. Dr. Nur OLGUN
Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalıkta Mikroçevrenin rolü
Onkoloji
Prof. Dr. Safiye AKTAŞ
Onkoloji
Prof. Dr. Safiye AKTAŞ
Osteosarkomda In Vivo Ksenograft Modelde Lokal Rekürrensi Önleme
Nöroblastomda Kanser Kök Hücrelerine Mezenkimal Kök Hücre ve Tümör İnfiltre Edici Lenfositlerin Etkisi
Onkoloji
Prof. Dr. Aziz KARAOĞLU
Resferatrol'ün, Pankreas Kanseri Kök Hücresi ve Apoptozu Üzerindeki Etkileri
Onkoloji
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
Lösemi Tanısı Almış Hastalarda Karsinogenez Markerlarının Progrognostik ve Prediktif Rolü
Onkoloji
Prof. Dr. Oktay TARHAN
Meme Kanseri Tanısı Almış Hastalarda Karsinogenez Markerlarının Prognostik ve Prediktif Rolü
Onkoloji
Prof. Dr. Oktay TARHAN
Over Kanseri Tanısı Almış Hastalarda Karsinogenez Markerlarının Prognostik ve Prediktif Rolü
Onkoloji
Prof. Dr. Oktay TARHAN
Kolit İlişkili Kolorektal kanserde Tümör Stroma İlişkisi ve Mikroçevre Sitokinlerinin Progrnostik Rolü
Onkoloji
Prof. Dr. Oktay TARHAN
Meme Kanseri Tanısı Almış Hastalarda Prognostik Markerlara Proteomik Yaklaşım
Onkoloji
Prof. Dr. İlhan ÖZTOP
Akciğer Kanseri Epedemiyolojisi ve Risk Modeli: İzmir Kohortu
Onkoloji
Doç. Dr. Yasemin BASKIN
Akciğer Kanserlerinde Dolaşımdaki Kanser Hücrelerinin Prognostik ve Prediktif Rolü
Onkoloji
Doç. Dr. Zekiye Sultan ALTUN
Meme Kanseri Tedavisinde Klorokininin Kök Hücreleri Üzerine Etkileri
Onkoloji
Doç. Dr. Zekiye Sultan ALTUN
Klorokininin Prostat Kanseri ve Kök Hücre Ölümü Üzerine Etkileri
Parazitoloji
Doç. Dr. Soykan ÖZKOÇ
DEÜH Merkez Parazitoloji Laboratuvarı'na Gönderilen Bronkoalveoler Lavaş Sıvısı (BAL) Örneklerinde Pneumocystis Jirovecii ve Microsporidium sp.'nin PCR Yöntemiyle Araştırılması
Sinirbilimler
Prof. Dr. Zeliha TUNCA
Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Çocuklarında Nörobilişsel Özellikler: Karşılaştırmalı Bir Yüksek Risk Çalışması
Sinirbilimler
Prof. Dr. Köksal ALPTEKİN
Şizofrenide Temel Belirti Kümelerinden Biri Olarak Düşünce Bozukluğu
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Prof. Dr. Neşe ATABEY
Hepatosellüler Karsinomada Glokoz Metabolizması ve c-Met Yolagının Etkileşiminin İrdelenmesi
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Doç. Dr. Sefa KIZILDAĞ
Paraoksonaz (PON1) Geni L55M ve Q192R Polimorfizmlerinin Çocukluk Çağı Obezitesinde Metabolik ve Antropometrik Parametreler İle Olan İlişkisi
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Yrd. Doç. Dr. Güneş ÖZHAN
Wnt-reseptör Kompleksinin Hücre Membranı Alanlarındaki Aktivasyonunun Moleküler Mekanizmalarının Anlaşılması
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Yrd. Doç. Dr. Hani ALOTAIBI
Mezenkimal-Epitelyal Dönüşümünde Ets Transkripsiyon Faktörlerinin Rolünün Tanımlanması
Tıp Eğitimi
Doç. Dr. Sema ÖZAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Yürütülmekte Olan İletişim Becerileri Eğitim Programı'nın Değerlendirilmesi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
452 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content