close

Enter

Log in using OpenID

4- Taksirli suçlar ve aĢağıda sayılan suçlar tecil edilmiĢ hükümler

embedDownload
MANĠSA ALAġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ALIM ĠLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre,boĢ bulunan,aĢağıda;
sınıfı,unvanı,derecesi,adedi,cinsiyeti,öğrenim durumu,iĢ deneyim süreleri belirtilen 1 adet Tam
Zamanlı SözleĢmeli Personel alımı yapılacaktır.
Sözlü sınavda adayların meslek,genel kültür,yetenek,davranıĢ,ifade ve temsil kabiliyeti davranıĢ ve
mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.Adayların
baĢvuru veya atama iĢlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve baĢlatılmaz. Göreve baĢlatılmıĢ olsalar dahi iptal
edilir.Bu kiĢiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
SINAV ĠÇĠN BAġVURU ġARTLARI
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen Ģartları taĢıyor
olmak,
2- Makine Mühendisliği mezunu olmak, baĢka bir kurumla sözleĢmesi bulunmamak,
3- Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalıĢma Ģartlarına uygun olmak,
4- Taksirli suçlar ve aĢağıda sayılan suçlar tecil edilmiĢ hükümler hariç olmak üzere ağır hapis
veya 6 aydan fazla veya affa uğramıĢ olsalar bile Devletin Ģahsiyetine karĢı iĢlenen suçlarla,
zimmet, ihtilas, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıĢtırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5- Manisa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
6- Erkek adaylar için askerliğini yapmıĢ olmak,
7- Mesleğinde en az 2 yıllık tecrübesi olmak.
ALIM YAPILACAK BOġ KADRO
SINIF
TH.
UNVAN
Makine Mühendisi
ADEDĠ
1
EĞĠTĠM DURUMU
Yüksek Lisans Mezunu
BAġVURU SÜRESĠ VE YERĠ:
BaĢvurular 18/11/2014 günü saat 17:00' a kadar AlaĢehir Belediyesi Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
ġefliği’ne yapılacaktır.Faks,Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
NOT:BaĢvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne müracaat edebilirler.
BAġVURU SIRASINDA ĠSTENĠLEN BELGELER
1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi
2- Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi
3- Sağlık raporu
4- Son altı ay içinde çekilmiĢ 2 Adet vesikalık fotoğraf
5- YerleĢim yeri belgesi
Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 20/11/2014
Saat :10:00 Yer:AlaĢehir Belediyesi Yeni Mah.Hizmet Binası Toplantı Salonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content