close

Enter

Log in using OpenID

1 - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

embedDownload
TANITIM DOKÜMANI
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL
BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı
ADÜAġ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA ĠLĠ, SARIÇAM ĠLÇESĠ, MENEKġE KÖYÜ
264 ADA 1 PARSEL
TANITIM DOKÜMANI
Eylül 2014, Ankara
1
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNEMLĠ NOT
3
1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
1.2. Tapu Kaydı
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
5
6
6
2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Adana Ġli
2.2. Sarıçam Ġlçesi
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
7
8
8
9
3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü
3.2.Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
3.3.Su Kaynakları
3.4.Toprak Kabiliyeti
11
11
12
13
4- EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
4.2.Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
14
15
5- MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
16
17
17
6- ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
6.2. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
6.3. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
6.4. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
21
7- HUKUKĠ DURUM
22
8- EKLER
Ek-1: Tapu Kaydı
Ek-2: Kadastral Durum
Ek-3: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-4: 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-5: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Ek-6: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ek-7: Fotoğraflar
2
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
ÖNEMLĠ NOT
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen
Adana ili, Sarıçam ilçesi, MenekĢe köyü, 264 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için
Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)’nın 18.06.2013 tarih ve 5402
sayılı yazısı ile yetki verilmiştir.
Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)
tarafından, Adana ili, Sarıçam ilçesi, Menekşe köyünde bulunan 264 ada 1 parseldeki “Arsa ve
Bağ” vasfındaki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı) için
hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3.
kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla
kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, Sarıçam Belediyesi, Sarıçam Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünden
alınan Tapu Takyidat Durumu ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile
ÖİB’den temin edilen dokümanlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel
Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından
denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat’i ya da tam olmaması nedeniyle
sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan
dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı
ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı
içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin
doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması
amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı,
Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili
olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım
Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
3
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
1
TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
Konu taşınmaz Adana il merkezine 10 km, Seyhan baraj gölüne 1 km ve Menekşe köyüne 0,2 km
mesafede bulunmakta olup “arsa ve bağ” niteliğinde ve yüzölçümü 14.450 m2 ’dir.
Parsel, topoğrafik olarak eğimli bir yapıya ve dikdörtgen şeklini andıran bir geometrik şekle
sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir kapalı alan mevcut olmayıp, parselin bir kısmı tarımsal
amaçlı kullanılmaktadır. Parsel kuzeyden güneye doğru artan bir eğime sahip olup, çevresinde
köy yerleşim yerinden başka bir yerleşim alanı yoktur. Taşınmazın yakın çevresi tarımsal amaçlı
olarak kullanılmaktadır.
4
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
1.2. Tapu Kaydı
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
Ġli
Adana
Pafta No
-
Blok No
-
Ġlçesi
Sarıçam
Ada No
264
Kat No
-
Bucağı
-
Parsel No
1
Bağ. Böl. No
-
Köyü
Menekşe
Niteliği
Arsa ve Bağ
Niteliği
-
Mahallesi
-
Sokağı
-
Eklentiler
-
Parsel Alanı
Mevkii
-
Malik
Maliye Hazinesi
Takyidat Bilgisi
14.450 m
İmar-05.03.1999-980
Edinme Sebebi ve Tarihi
Tapunun Türü
2
Kat Mülkiyeti
Kat İrtifakı
Arsa
Sarıçam Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünün 18.03.2014 tarihli tapu
kaydında yukarıda bilgileri yazılı olan taşınmaz üzerinde “Parsel
üzerindeki bağ çubukları 6 sene evvel Veli Aksoy tarafından
yetiştirilmiştir.” muhdesat bilgisi bulunmaktadır.
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
Konu gayrimenkul; Adana İli Sarıçam İlçesi, Menekşe Köyü sınırları içinde bulunmaktadır.
Seyhan Barajı’na 1 km, Adana il merkezine 10 km, Menekşe Köyüne 0,2 km, Çukurova
Üniversitesi’ne 5 km, Adana Sivas Yolu’na 10 km, İncirlik Hava üssüne 15 km mesafede yer
almaktadır.
5
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
2
BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Adana Ġli
Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında verimli sulak arazide kurulu Adana'nın tarihi, coğrafi
konumu nedeni ile M.Ö. 6000 yıllarına dek uzanmaktadır. Adana, Antik Kilikya Bölgesi'nin en
önemli şehirlerinden birisidir. Hititler'den Osmanlı'ya, gelmiş geçmiş birçok medeniyetlerin
beşiğidir.
Adana ili Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer alan 36°30-38°25 kuzey
enlemleri ile 34°48-36°41 doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana ili;
kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş güneydoğusunda
Hatay, kuzeybatısında Niğde ve batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir.
Güneyi 160 km'yi bulan Akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü 14.125 km²’dir.
Adana, nüfus bakımından Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'dan sonraki 5. büyük
şehridir. Şehir merkezi, güney Anadolu'da Akdeniz'den 30 km içerde Seyhan Nehri'nin üzerinde
bulunmaktadır.
Doğudan batıya 100 kilometre boyunca uzanan Adana-Mersin Büyükşehir Bölgesi,3.45 milyon
nüfusa sahiptir. Türkiye'deki dördüncü büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir
ticaret ve kültür merkezidir.
Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir ve manganez, kurşun, çinko yatakları açısından
önem taşımaktadır.
Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve
kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 5,62 milyon insana ev
sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.
6
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
Adana, tipik Akdeniz iklimine sahiptir. Kışları ılık ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kuraktır.
Adana, ilk sanayileşen şehirlerden biri olmuştur. Seyhan Barajı'nın inşasıyla ve tarım
tekniklerindeki gelişimlerle beraber 1950'li yıllarda tarımsal verimde büyük gelişmeler
yaşanmıştır.
Adana; pamuk, buğday, soya fasulyesi, arpa, üzüm ve narenciyenin büyük miktarlarda üretildiği
Çukurova tarım bölgesinin pazarlama ve dağıtım merkezidir.
Akdeniz bölgesinde yer alan ve Büyükşehir statüsünde olan Adana ili; 1 Büyükşehir belediyesi, 5
Büyükşehir ilçe belediyesi, 10 ilçe belediyesi, 21 belde belediyesi olmak üzere toplam 37 belediye
ve 467 köy barındırmaktadır. Bu köylerden 61 adedi orman köyüdür. Belediye sınırları içindeki
mahalle sayısı 389'dir.
Adana’nın, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı,
Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık olmak üzere 15 ilçesi
bulunmaktadır.
2.2. Sarıçam Ġlçesi
Sarıçam ilçesi, Adana ili, Yüreğir ilçesinin Kuzey - Doğu
kısmının ayrılması ile Buruk, Sofulu, Baklalı, İncirlik,
Suluca ve Kürkçüler alt kademe belediyelerinin tüzel
kişilikleri sona erdirilerek 22 Mart 2008 tarihinde
oluşturulmuş bir ilçedir.
İsmini ilçenin kuzeyinde bulunan Sarıçam ormanlarından
almıştır. İlçe sınırları doğuda Ceyhan ilçesi, kuzeyde
İmamoğlu ilçesi, güneyde Yüreğir ilçesi, batıda ise
Karaisalı ve Çukurova ilçeleri ile Seyhan ve Çatalan
barajlarından oluşmaktadır.
İncirlik Üssü'nün bulunduğu İncirlik beldesi, Sabancı
organize sanayi bölgesi ve Çukurova Üniversitesi ilçe
sınırları içinde yer almaktadır.
İlçe, Adana’da merkez ilçe olup; yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük merkez
ilçelerindendir. Toprak yapısı olarak bir kısmı verimli arazi bir kısmı da kıraç topraklardan
oluşmaktadır. Arazi eğimli olmakla birlikte Güneye gidildikçe ovalar meydana çıkmaktadır.
Sarıçam ilçesine bağlı 36 köy ve 6 mahalle bulunmaktadır.
7
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
Adana ili kara, demir ve havayolu ve deniz yolu ulaşım olanaklarına sahiptir.
Adana’nın eski tarihlerden beri önemli
ticaret yollarının üzerinde bulunması,
stratejik, ticari ve ekonomik önemini
artırmıştır. Bu sebeple bölgenin yolları
yoğunluk bakımından Türkiye genelinde
2. sırada yer almaktadır.
Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü
sorumluluk alanına giren Adana ilinin
139 km'si oto yol, 440 km’si devlet yolu,
479 km'si il yolu olup toplam şebeke
uzunluğu 1058 km’dir.
SATIH CĠNSLERĠNE GÖRE YOL AĞI (KM)
ASFALT YOLLAR
ADANA
Otoyol
Devlet
Yolu
İl Yolu
Toplam
ASFALT
BETONU
139
DĠĞER
PARKE STABĠLĠZE TOPRAK
SATHĠ
YOLLAR
TOPLAM
KAPLAMA
139
-
ġEBEKE
UZUNL.
139
130
310
440
-
-
-
-
440
11
280
329
639
340
919
1
1
10
10
99
99
29
29
479
1058
(Karayolları, 5. Bölge Müdürlüğü Verileri)
Otoyolla Adana'dan Ankara, Mersin, Gaziantep ve Hatay yönünde ulaşım mümkündür. D-400
Karayolu ve milletlerarası TEM otoyolu ile Adana`ya ulaşılır. Ankara'dan Aksaray, Pozantı
üzerinden 472 km, İzmir'den Afyon-Konya-Ereğli üzerinden 873 km, İstanbul'dan Bolu, Ankara,
Aksaray-Pozantı rotasıyla 909 km sonra Adana`ya ulaşılabilir. Şehir merkezine uzaklığı 5 km.
olan otobüs terminalinden Türkiye`nin her yerine otobüs seferleri düzenlenmektedir. Adana
Merkezde kuzey bölümünü ve güney bölümüne bağlayacak olan metro inşaatı da devam
etmektedir.
Adana'ya ilk demiryolu hattı İngilizler tarafından 1886 yılında kurulmuştur. Adana ili sınırları
içinde 260km, 615m demiryolu bulunmaktadır. Demiryolu ilin Pozantı, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan
İlçelerinden geçmektedir. Adana-Mersin arasındaki hatta günümüzde dizel lokomotifli trenlere
ilaveten, raybüs ve dmu tipi hızlandırılmış banliyö trenleri çalışmakta olup, Adana-Mersin
arasında günde karşılıklı 27'şer tren sefer yapmakta ve seyahat süresi 45 dk.ya inmiştir. Anahat
trenleri olarak ise İstanbul Haydarpaşa'ya İç Anadolu Mavi Treni, Ankara'ya Çukurova Mavi
Treni, Kayseri'ye Erciyes Ekspresi ve Elazığ'a da Fırat Ekspresi yolcu taşımaktadır.
8
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
Adana ili sınırları uluslar arası petrol ve yük taşımacılığına açık Botaş Limanı ve Toros Gübre
Limanı bulunmaktadır. İskenderun ve Mersin Limanları şehrin ithalat ve ihracatını
gerçekleştirdiği limanlardır. Tüm bu limanlar Adana'ya demiryolu ile bağlıdır. Karataş ilçesinde
bulunan balıkçı barınağı, yöre balıkçılarına hizmet vermektedir.
Adana ilinde iki adet havaalanı bulunmaktadır. Bunlardan birisi sivil amaçlı Adana (Şakir Paşa)
Havaalanı, diğeri ise İncirlik Hava Üssü’ne ait askeri havaalanıdır. Uluslararası kategoride A
sınıfına giren Adana Havaalanı, Seyhan ilçesinde bulunmakta ve şehir merkezine 3,5 km uzaklıkta
yer almaktadır. 1937 yılında kurulmuş olan havalimanı, uluslar arası hava trafiğine ise 1956
yılında açılmıştır.
Sarıçam ilçesinin civar illere uzaklığı; Osmaniye’ye 90 km, Mersin’e 65 km, Hatay’a 195
km, Niğde’ye 210 km, Kayseri’ye 337 km uzaklıktadır. İlçenin komşu ilçelere uzaklığı ise;
İmamoğlu’na 49 km, Ceyhan’a 52 km, Karaisalı’ya 43 km, Yumurtalık’a 85 km, Karataş’a 55
km, Seyhan’a 7 km, Yüreğir’e 2 km ve Çukurova’ya 2 km uzaklıktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep
Otoyolu ve Ankara-Osmaniye-Gaziantep D400 karayolu ilçe sınırlarından geçmektedir.
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve
Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik
Sıralaması AraĢtırması’nda 2003 yılında
yapılan çalışmada SEGE-2003 çalışmasında
10 alt kategoride 58 adet değişken
kullanılmıştı. Yeni teşvik sistemine de
dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması
ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam,
rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali
kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi
olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu
2009-2010 yıllarına ait 61 değişken
kullanılarak
hazırlandı.
Çalışmada
kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke
içindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli,
sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama
bireysel refah düzeyi, il ölçeğinde
ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel
refah arasındaki kümülatif denge ve veri
teminine ilişkin süreklilik hususları
gözetildi.
Daha önceki çalışmalarda 8. sırada yer alan Adana 2011 yılında güncellenen SEGE verilerine
göre 16. sıraya gerilemiştir.
Ancak önceki çalışmalar ile SEGE-2011’ de farklı değişken setlerinin kullanılması nedeniyle
veriler karşılaştırılabilir nitelikte değildir.
9
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
3
COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü
Adana, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Bölgede
meydana gelen yağışlar, genellikle yamaç yağışları ve gezici hava kütlelerinin karşılaşması ile
oluşur. Ortalama yağış miktarı 625 mm dir. Yılın ortalama 74 günü yağışlı geçer. Yağışlar % 51
kışın, % 26 ilkbaharda, % 18 sonbaharda, % 5 yazın düşer. Yazın havanın nemle yüklü olmasına
karşılık, bazı yıllarda hiç yağış düşmediği görülür. Yazın bir alçak basınç merkezi olan
Çukurova'ya denizden ve Toroslar'dan hava akımı olur. Böylece dinamik nedenli bir yüksek
basınç merkezi oluşur. Bir taraftan denizden gelen nemli hava, diğer taraftan barajlar ve ovanın
sulanması nedeniyle nem artar. İklimin ve enlemin etkisiyle ısınan hava, birikim nedeniyle
ağırlaştığı için yükselemez ve doyma noktasına ulaşamaz. Böylece yazın nem yüklü sıcak bir hava
görülür. Ortalama nisbi nem % 66 olmakla beraber, yazın % 90'ın üzerine çıkar. 37 yıllık ortalama
sıcaklık 18.7 C'dir. En soğuk ay Ocak, en sıcak ay Ağustos'tur. Ocak ayı ortalaması 9 C, Ağustos
ayı ortalaması 28 C'dir. Ovanın sıcak olmasına karşılık, ilin topraklarında yükselti ve yüzey
şekillerine göre iklim şartları çok değişir. Yağışlarda da değişme görülür. Dağlık kesimde yağışlar
doğal olarak fazladır.(Feke'de 930.5 mm. Saimbeyli'de 805 mm.) Ovada ender olarak görülen kar,
dağlarda erken başlar ve bazan aylarca kalır. Adana'da yılın 195 günü yaz günüdür.
Adana çevresindeki bitki örtüsü, Akdeniz iklim özelliklerini taşır. 700-800 m'ye kadar bodur
ağaçlardan oluşan makiler görülür. Ancak, özellikle yerleşim ve tarım alanlarının yer aldığı alçak
düzlüklerde, doğal bitki örtüsü insan eliyle büyük tahribe uğramış, çoğu yerde bütünüyle ortadan
kaldırılmıştır. Daha önceleri bu yerlerin doğal bitki örtüsünü, dayanıklı kızılçam ve bazı meşe
ormanları oluştururken, bütün Akdeniz bölgesinde geniş yayılma gösteren maki topluluğu,
ormanların yok edilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Ormanların ortadan kaldırılmadıkları yerlerde,
hemen kıyı gerisinde başlayan ve 800 m'ye çıkan maki toplulukları içinde rastlanan küçük
kızılçam orman kalıntıları, bu durumun kanıtıdır.
800 m'den başlayan ormanlar, daha alçak düzeylerde yayvan yapraklı ağaçlardan (çoğunlukla
meşe), daha yükseklerde ise iğne yapraklı ağaçlardan (sedir) oluşur. Yaz mevsiminin kuraklığı ve
uzunluğu bitki örtüsündeki çeşitliliği azaltır. 2800 m'den sonra yavaş yavaş seyrelen sedir
toplulukları, yerlerini alp, alp altı ve alp tipi çayırlara bırakır. Alp tipi çayırlar sayısız çiçekleriyle
bir halı görünümündedir.
3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
Adana İli, yer şekilleri bakımından dağlık ve ovalık olmak üzere iki bölüme ayrılır.
İlin kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu bölümleri Orta Toros adı verilen dağ sistemi ile
çevrelenmiştir. Doğuda sınır, Toros sistemine giren Amanoslara dayanır. Orta Toros üzerinde üç
ayrı dağ sırası görülmektedir. Bunlar, batıdan başlayarak Bolkar Dağları, Aladağlar ve Tahtalı
Dağları’dır. Ayrıca Orta Torosların kuzeydoğu uzantısını oluşturan Binboğa Dağları, ilin
sınırlarını aşmakta Kahramanmaraş iline uzanmaktadır.
Bütünüyle Adana Ovası adı verilen havzanın güneyinde kalan bölüme Çukurova, kuzeyde kalan
bölüme ise yukarı Anavarza denir. İki ovayı Misis Dağları ayırır. Tepe özelliği gösteren bu
dağların en yüksek noktası olan Cebelinur Dağı’nın yüksekliği 770 m. dir.
10
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
Çukurova Türkiye’nin en geniş ovasıdır. Seyhan ve Ceyhan nehirleri ile Berdan (Tarsus)Çayı’nın
getirdiği alüvyonlardan oluşmuştur ve karışık yapılıdır. Orta Toros eteklerinden Akdeniz’e kadar
uzanan ovanın bütününü Adana Ovası adıyla anmak ve daha çok sayıda ova birimlerine ayırmak
mümkündür (Yüreğir, Misis, Ceyhan, Haruniye, Osmaniye ve Yumurtalık Ovaları gibi). Bu
ovaların en büyüğü 205.000 hektar genişliğindeki Ceyhan Ovası, ikincisi ise 125.000 hektarlık
Yüreğir Ovasıdır. Ceyhan Ovasının denizden yüksekliği 20-50 m,Yüreğir Ovasının ise yüksekliği
0-50 m. arasında değişmektedir. Adana Ovası, il topraklarının % 27’sini kapsamaktadır.
Bölgenin 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları, 1984 yılında MTA Jeoloji Etütleri Dairesi ile
Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü arasında
düzenlenen “Adana Baseni Batı Kesiminin Detay Jeolojik Etüdü” adlı proje çerçevesinde
hazırlanmıştır. Adana ilinin genel jeolojik yapısı iki kesimde incelenir. Doğu Taridler kuşağı
(Dağlık kesim), (Ovalık kesim) Doğu Taridler Kuşağı Alp dağlarının bir devamı olan Toros
Dağları genç dağlar olup, III. Jeolojik dönemin ikinci yarısında meydana gelmiştir. Ancak ilk
jeolojik dönem olarak kabul edilen Alt Kambriyene ait yüksek derecede metamorfizmaya uğramış
sedimenter kayaçlarla başlamaktadır. Aladağlar genellikle, Karbonifer sonu ile Permiyen başı
(yaklaşık 280 milyon yıl önce) ve Tebeşir Dönemi (yaklaşık 136-65 milyon yıl önce)
kalkerlerinden oluşmuştur. Bu kalker kütleler arasında yer yer ultrabazik nitelikli efit kayaçlar
bulunur. Tahtalı Dağları'nın yapısına I. Zaman kıvrımlı şist ve kireç taşlarıyla yeşil kayalar
hakimdir. Bolkar Dağları'nın temelini de Aladağlar gibi kar bonifer sonu ile Permiyen başına ait
kireç taşları oluşturur. Pek çok kez deprem ve yanardağ etkinliklerine uğrayan Bolkar Dağları,
III. Zamandaki Alp Dağı oluşumuyla bugünkü biçimini almıştır. Yerkabuğundaki büyük yüzey
şekillerinin oluşumuna yol açan eguojenik hareketlerin Sonuncusu ise, dağların günümüzdeki
yüksekliğine ulaşmasını sağlamıştır. Bolkar Dağları'nın yüksek kesimlerinde IV. Zaman
(Kuvaterner) a ait buzlaşmanın izleri görülür. Adana Havzası III. zamanın sonlarına doğru deniz
ve kara kökenli sedimentlerin çökelmesi ile oluşmuştur. Karışık yapılı bir delta olan Çukurova'nın
güneyindeki bölüm, Halosende (y.10 bin yıl öncesinden bu güne) alüvyon yığılmasıyla yeni
eklenmiştir. Bunun gerisinde Pleishosen'e (y. 2,5 milyon yıl 10 bin yıl önce) ait daha eski bir delta
vardır. Bu eski deltanın yüzeyleri bugün üç ayrı taraça halinde yüksekte kalmıştır.
Adana toprakları 2. ve 3. derece deprem kuşağında yer almakta olup Sarıçam ilçesi 2. derece
grupta yer almaktadır.
3.4. Su Kaynakları
Seyhan ve Ceyhan il toprakları içinde yer alırlar. Rejimleri diğer akarsular gibi düzensizdir.
Seyhan Nehri (560 km), kuzeyde Toros Dağlarından Zamantı Suyu adıyla çıkar, çeşitli kollardan
sonra Göksu ile birleşerek Seyhan adını alır ve batıda İçel sınırında Deli Burnu'nda denize
dökülür. Ceyhan Nehri (509 km.) Adana ve Akdeniz Bölgesi'nin ikinci büyük ırmağıdır.
Elbistan'ın kuzeyindeki dağlardan doğar. Hurma suyu, Söğütlü Deresi, Göksu Çayı ile birleşerek
Ceyhan Irmağı yaklaşık 2500 yıl öncesine kadar, Seyhan gibi Karataş'ın batısında denize
ulaşırken, sonradan Bebeli Boğazını yararak doğuya Dönmüş ve İskenderun Körfezine dökülmeğe
başlamıştır. 1935 yılında meydana gelen taşma sonucunda güneye yönelmiştir. O tarihten beri
Hurma Boğazında denize dökülmektedir. İlde ülkenin önemli barajlarından olan Seyhan Baraj
Gölünden başka, güneyde kıyıda da ağızlarla denize açılan Akyatan, Akyayan, Tuzlagölü gibi
birkaç kıyı gölü ve Aladağlar üzerinde Yedigöller adıyla anılan küçük buzul gölleriyle, Karaisalı
yakınlarındaki Barak köyü sınırları içinde Karstik Dipsiz Göl adı verilen alabalığıyla ünlü göller
vardır.
11
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
3.5. Toprak Kabiliyeti
Ana madde, iklim, topografya, bitki örtüsü ve zamanın etkisi ile Adana İlinde çeşitli büyük toprak
grupları oluşmuştur. Büyük toprak gruplarının yanı sıra toprak örtüsünden ve profil gelişmesinden
yoksun bazı arazi tipleri de görülmektedir.
Adana İlinde geniş yer tutan bulundukları iklime uyabilen her türlü kültür bitkisinin
yetiştirilmesine elverişli ve üretken Aluvyal Topraklar, Kozan, Ceyhan ve Yüreğir ovalarında
bulunmaktadır. Profilinde yüksek derecede organik madde ihtiva eden organik topraklara ise
hemen hemen her ilçede rastlanılır. Hidromorfik Topraklar ise uzun süre yaş kalan ve tuzlu
yapısı olan toprak türleri olup Karataş ve Yumurtalık bölgesinde görülür. PH nötür ve hafif bazik,
organik maddelerin düşüklüğü ve kil fraksiyonu içinde yüksek oranda Fe-Oksitlerinin bulunması
nedeniyle su ve besin tutma sığası orta olan Kırmızı Akdeniz Toprakları ise Adana-Ceyhan
yolunun 15-20 km. arasında az bir alan kaplar. Koyu renkli fakat organik madde miktarı nispi
olarak düşük, kalsiyum karbonat ihtiva eden Vertizol Topraklar ise il merkezinde ve Ceyhan’da
görülürler. Toroslarda sarp engebeler arasında sıkışmış yerleşim noktalarının dolaylarında
Kolüviyal Topraklar çok değerlidir. Buralarda toprak sekilenerek meyve ve sebze tarımında
kullanılır. İlde değişik yükseltilerde ve değişik iklim kesimlerinde bu toprağa rastlanır. Genellikle
orta derin profile sahip olan Bazaltik Topraklar, ağır killi olup, iyi bir profil göstermezler.
Bazaltik topraklara Adana ilinde, Ceyhan ilçesinde rastlanmıştır.
12
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
4
EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
Adana ilinin belli başlı ekonomik faaliyetlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:
Tarım: Türkiye’nin en gelişmiş tarım bölgesi olduğu gibi, modern tarım ağaçlarının en çok
kullanıldığı ildir. Yüzölçümünün % 39’u tarıma elverişli ve çok bereketlidir. Adana’nın bereketli
ovalarından; traktör, diğer modern tarım araçları, sulama, gübreleme, ıslah edilmiş tohum ve
ilaçlama ile senede bir kaç defa ürün alınmaktadır. Sulanan araziler her sene artmaktadır.250 bin
tona yaklaşan saf pamuk ile Türkiye’nin pamuk üretiminin dörtte biri buradan sağlanır. Pamuğun
Akala ve Cocker türleri yetişir. Adana, pamuk ambarı olduğu gibi; tahıl, susam, kavun, karpuz,
turfanda, sebze, arpa, yulaf, baklagiller, şeker kamışı, üzüm, incir, tütün, pirinç, yer fıstığı ve
turunçgiller bakımından da önemli bir yer tutar.
Hayvancılık: Hayvancılık tarım kadar önemli değildir. Mera ve otlaklar azdır. Hayvancılık daha
çok Toros dağları yamaçlarında görülür. Koyun, kıl keçisi, sığır, at ve deve yetiştirilir. Arıcılık da
gelişmiştir.
Ormancılık: Ormanların çoğu dağların Akdeniz’e bakan yamaçlarında bulunur. Karaisalı,
Saimbeyli ve Kozan’da orman zenginliği fazladır. Ormanlardan her sene 150 bin metreküpten
fazla tomruk ve 370 bin metreküp civarında yakacak odun elde edilmektedir.
Madenleri: 1960 senesinde kuzeyindeki Bulgar dağında petrol bulunmuştur. Karaisalı’da amyant,
linyit, çinko ve krom, Kozan ve Osmaniye'de linyit yatakları vardır.
Enerji: Bölgedeki hidroelektrik ve termik santrallerinin senelik elektrik istihsali 7,5 milyon kwh
olup santraller şunlardır: Seyhan, Aslantaş, Kadıncık I ve II hidroelektrik santralleri ile Mersin
termik santrali.
Sanayi: Adana tarımda olduğu gibi sanayi sektöründe de çok gelişmiştir. Türkiye’nin imalat
sanayi bakımından dördüncü gelişmiş ilidir. Çeşitli dokuma ve giyim eşyası, kort bezi, pamuk
ipliği, bitkisel yağ, sabun, un, deri, tütün, kereste, çimento, makarna, konserve, kimyevi maddeler,
kauçuk, tarım alet ve makine, inşaat makineleri, taşıma araçları, yedek parça, klima cihazları,
polimer ve suni elyafın ana maddesi olan “DMT”, gıda ve mensucat maddeleri fabrikaları ile en
önemli sanayi bölgelerimizden biridir.
4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu 2.149.260 kişi
olup, bunun 1.074.778’si erkek, 1.074.482’ si kadındır.
Sarıçam ilçesinin toplam nüfusu 138.139 kişi olup nüfus yoğunluğu bakımından ilçeler arasında 5.
sıradadır.
13
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
İlçelere Göre il/ilçe merkezi nüfusu - 2013 ( TUIK Verileri, 2013)
Adana iline bağlı 15 ilçe, 21 belde, 37 belediye ve 467 köy vardır. Sarıçam ilçesine bağlı ise 36
köy ve 6 mahalle bulunmaktadır.
14
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
5
MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
Satışa konu 264 ada 1 parsel, 05.03.1999 tarihinde imar işleminden Maliye Hazinesi adına tescil
edilmiştir.
Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir:
Ġl-Ġlçe
AdaParsel No
Malik
Adana-Sarıçam
264/1
Maliye Hazinesi
Tarih-Yev.
Ana TaĢınmazın
Niteliği
Yüz
Ölçümü
(m2)
05.03.1999980
Arsa ve bağ
14.450,00
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
Sarıçam Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 18.03.2014 tarihli taşınmaza ait tapu kaydının
muhdesat bilgileri bölümünde “Parsel üzerindeki bağ çubukları 6 sene evvel Veli Aksoy
tarafından yetiştirilmiştir.” ibaresi bulunmaktadır.
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
Konu taşınmaz Adana ili, Sarıçam ilçesi, Menekşe köyü sınırları içinde bulunmakta olup parsel
üzerinde resmi bir kullanım mevcut olmamakla beraber köy sakinlerinden Osman Çam tarafından
ziraat amaçlı işgal mevcuttur.
15
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
6
ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Adana 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Adana İl Özel İdaresi tarafından 03.09.2007 tarih ve
149 sayılı kararı ile onaylanmış, 04.12.2007 tarih ve 267 sayılı karar ile kesinleşmiştir.
Planda konu parselin bulunduğu alan Kentsel Yerleşik Alanlar içerisinde yer almaktadır.
Kentsel Yerleşik Alanlar: Büyükşehir ve/veya İl, İlçe, İlk Kademe ve Belde Belediye sınırları
içinde var olan, içinde boş alanları barındırsa da büyük oranda yapılaşmış alanlardır.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından İl Özel İdaresine 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni
Planlarının yürütmesinin durdurulması sebebi ile dava açılmıştır. Henüz dava henüz
sonuçlanmamıştır.
16
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
6.2. 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Adana Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Adana Büyükşehir Belediye
Meclisi tarafından 12.12.2007 tarih ve 253 kararı ile onaylanmıştır. Konu Gayrimenkul Adana
Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde Sarıçam Merkez ilçesine bağlı Menekşe Köyünde 5. Etap
Nazım İmar Planı kapsamında olup 264 ada 1 parselde bulunmaktadır. Konu parsel bu plan
içerisinde Kentsel GeliĢme Alanı olarak görülmektedir.
GeliĢme Alanları: Plandaki gelişme alanların büyük çoğunluğu onanlı imar planları ile oluşmuş
ancak gelişimini tamamlamamış alanlardır. Toplam gelişme alanı 9500 hektara yakındır. Alanın
%3,5 luk bir payını oluşturmaktadır. Gelişme alanları Seyhan da batı ve kuzeybatı bölgesinde,
Yüreğir de kuzey bölgelerde Boynuyoğun, Bayramhacılı, Çınarlı, Kargakekeç, Akkuyu, Çarkıpare
köyleri bölgelerinde, Sofulu, Buruk, Kürkçüler, Suluca belediyelerinde yoğunlaşmaktadır.
Bunlara ek olarak düşünülen yeni gelişme alanı olarak Seyhan in kuzeybatısında Karahan
bölgesinde bir alan belirlenmiştir. Bu alan düşük yoğunluklu bir yerleşim alanı olarak
planlanacaktır. Alt ölçekli planlarda ilgili kurum görüşleri alınarak ve jeolojik etüdleri yapılarak
planlaması yapılacaktır. Yaklaşık 1000 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Ayrıca Kuzey Yüreğir
planlı gelişme alanında da bazı bölgelere yeni gelişme alanı eklenmiştir.
17
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
6.3.1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Adana Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar Planlama Şube
Müdürlüğü’nün, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na gönderdiği 14.01.2013 tarih 874 sayılı
yazısına göre A.B.B.M.’nin 18.02.2011 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli
Adana 5. Etap Nazım İmar Planı Revizyonunda konu parsel 200 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanı,
Park Alanı ve İmar Yolu olarak görülmektedir.
18
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
6.4. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Kuzey Yüreğir Gelişme Uygulama İmar Planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.01.1998
tarih ve 286 sayılı meclis kararı ile plan onanmıştır. Konu parseller Kuzey Yüreğir Gelişme
Uygulama İmar Planında Konut Alanı, Park Alanı ve İmar Yolu olarak görülmektedir. Konut
Alanında Taks:0,20 Kaks:0,40 Ayrık Nizam: 2 kat olarak verilmiştir.
Fonksiyonlara göre alan dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Alan (m2)
1.140
12.581
729
14.450
Fonksiyon
Park Alanı
Konut Alanı
Yol Alanı
Toplam
19
%
8
87
5
100
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
7
HUKUKĠ DURUM
Adana Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığından 06.12.2010 tarih ve 20737 sayılı
yazı ile taşınmaz mala yönelik satış, kiralama, tahsis irtifak hakkı vb herhangi bir işlem mevcut
değildir. Ancak 264 ada 1 parsel üzerinde Osman Hayrı Çam tarafından ziraat amaçlı işgal
mevcuttur.
20
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
EK-1: TAġINMAZA AĠT TAPU KAYDI
21
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
EK-2: KADASTRAL DURUM
22
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
EK-3: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
23
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
EK-4: 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
24
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
EK-5: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
25
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
EK-6: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
26
TANITIM DOKÜMANI
ADANA İLİ, SARIÇAM İLÇESİ, MENEKŞE KÖYÜ, 264 ADA 1 PARSEL
EK-7: FOTOĞRAFLAR
27
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 394 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content