close

Enter

Log in using OpenID

2014/162 keli mahallesi 757-812 sokaklar

embedDownload
- 1-
T.C.
Karar No
2014/162
Karar Tarihi
02/12/2014
Evrak No
682215
Geli? Tarihi
Tekrar Gbru^ulecek mi?
BELEDIYE BASKAN1
DIVAN KATIBI
MECLIS UYERLERI
GECICI DIVAN KATiBI
SALIHLi BELEDIYESi
MECLIS KARARI
YAZI i§LERI MUDURLUGU
Evrak Dairesi
Keli MahaUesi 757-812 sokaklar
Koniisu
arasmda kalan parkin isminin
degistirilmesi talebinin gorusulmesi.
Saat
20.00
Kesinle$ttrme Tarih 06/12/2014
M
:Zcki KAYDA
:Bcray ERiM,Zeyncl Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA^Zehra TIRYAKKSabahaltin TEKDAL.Yahm §ENKAYA.Osman
VURAL.Cevdel ZURNACl,Beray ERlM,Nuri KAYA,Sc?il CAN.Hiiscyin Emre
EROL.Basri ERSOY.Yiiccl KA§IKCKGiirol ERSOY.Hasan DORGA.isa
YILDlRJMYimus CAN DAN. Mustafa MERMi.Ccm YALVAQ.Mcsut
CEYLAN.Mural GiRGlN.Koray KAPLAN.Zeyncl Abidin ALPASLAN.Mchmcl
CAKIR,Mustafa BULUT.Mehmct §ANVER,Cihan SARI.Volkan
GC-KMENER.Hidayct DENiZ.Mcvli PEHLIVAN.Alpaslan BALCI.Fcrayi
ASLAN.Abdiilkadir AKKAPLAN
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince giindeminde bulunan konulan gorusup karara baglamak uzere 02/12/2014 giinu
saat 20.00
Me Belediye Meclis Salonunda Baskan dahil 32 meclis mevcudunun 32
uyesinin katilimiyla toplandi.
G( \I M MADDESi: 15- Keli Mahallesi 757-812 sokaklar arasmda kalan parkin
isminin degistirilmesi talebinin gorusiilmesi.
Yazi Isl Md. Talat Y1LDIR1M, Belediye Baskanhgma, Salihli, Keli Mahallesi, 757-812
Sokaklar arasmda kalan parka 2013/4 sayili Meclis Karan ile " Keli Parki' 1 ismi verilmistir.
Ancak mahalle sakinleri bu parkin isminin degistirilerek "SEBAHATT1N GULSOY
PARKI" olarak isimlendirilmesini sbzlu olarak belediyemizden talep etmislerdir. Parkin
isminin degistirilmesi hususunun,
Belediye Meclisince goru§ulerek karara baglanmasim musaadelerinize arz ederim. Park
Bahceler Mudiiru.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet, degerli arkadaslanm, degerli meclis
iiyesi arkadaslanm Sabahattin' i Salihli'mizde asagi yukan tammayan yoktur. Allah rahmet
eylesin gani gani rahmet eylesin. Salihli'mizin, Keli Mahallemizin tamammm, Salihli'mizin
tamaminm cok farkli bir gozle gbrdugii, bizim icimizde cok farkli yerlere kondurdugumuz bir
kardesimiz idi. Gectigimiz yil, tarn bir yil oldu hakkin rahmetine kavustu. Kendisine Allah'tan
gani gani tekrar rahmet diliyoruz. Keli Mahallesinde ozlesen, Salihli'yle bzlesen bu sevgili
kardesimizi Keli Mahalleyi tamyanlar bilirler, Keli Mahallenin icini bilenler bilirler, Keli
Mahalleye girerken hemen sag tarafta eski mezarhk, mezarhgm oldugu yerde 3895 metrekare
alanda Keli Parki yapilmis. Bunun igerisinde futbol sahasi var, icerisinde basket sahasi var.
Qok mini futbol sahasi, bir tane cocuk oyun parki var, kuciik mini bir park. Dolayisiyla boyle
bir Salihli'ye mal olmus pok kiiciik bir parkta kardesimizin ismini yasatmak istedik, kendisini
yasatmak istedik. Boyle guzel bir bneriyi de sizlere getirdik. Biraz once gosterdim, sekilde de
gbsteriyorum, bu park hemen Keli Mahallinin girisinde, toplam alam 3895 metrekare,
kullamm alam da 3750 metrekare olan bir park. Evet, boyle giizel bir davranisi, Salihli'mizin
gok sevdigi, bu insani, herkesin abisi, herkesin farkli olarak gdrdugii bu karde§imizi yasatmak
adjna'ihu yiice meclisin giindemine bunu getirmeyi ben uygun gbrdum, belediye baskani
olara,k. 3u koriuda gbnislerinizi almak istiyorum. Milliyetci Hareket Partisi?
(uubu adina soz alan iiye Sepil CAN; Ba§kamm sbzlerinize katilmamak mumkun degil.
unahsiz, masum ve saf bir hayat surdii. Aym duygularla da Milliyetci Hareket
|
-2T.C.
SALIHLI BELEDIYESJ
MECLIS KARARI
Partisine baghydi. Bizim sembolik isimlerimizden biriydi. Fakat hakktn rahmetine
kavu§tugunda cenaze toreninde gorduk ki sadece bizim sembol ismimiz degildi, siyaset ustii
bir sevgi kazanmisti, saygi kazanmijti. Diin de bliim yildbniimiiydu. Biz bugiin bu parka onun
isminin verilmesini cok anlamli ve onun ruhuna degecek bir karar olacagim dusiinmiistiik.
Halada oyle dusunuyoruz. Ben kendisine tekrar gani gani rahmet diliyorum. Sabahattin Giilsoy
ismi bizim \$'m uygundur. Tesekkiir ederim
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Sag olun. Cumhuriyet Halk Partisi?
Grubu adma sbz alan iiye Mesut CEYLAN; §imdi baskamm tabi Sabahattin Giilsoy'un
ismine bizim kar§i cikmarmz yok. Yada isime karsi cikma gibi bir durumumuz yok. Ancak bu
konuda bazi sekinceleri miz var. Bunlan Mehmet £akir arkadasi m...
Soz alan iiye Mehmet CAKIR; Degerli baskamm, degerli divan uyeleri, degerli meclis
uyeleri, degerli beiediyemizin idare amirleri hepinizi saygiyla selamhyorum. §ehirlerin
gercekten parklanna, bahcelerine, spor alanlanna, kiiltiir merkezlerine veya onemli yerlerine,
alanlanna, meydanlanna isimler verilirken, belediye meclisimizin ilk toplantisinda belirtildigi
gibi ortak akli kullanarak degerlendirmemizde fayda vardi. Bugiin biz grup toplantisi
yaptigimtz sirada, Milliyetci Hareket Partisinden boyle bir teklif geldi. Biz zaten bunu 15.
madde olarak gormekte idik. Oncelikle ybntemi itibariyle isimin boyle verilmesini biraz
elestiriyorum. Eger bu konuda ger^ekten Keli Mahallesinde, yada Keli Parkini daha ba§ka bir
isimle isimlendirebilir miyiz? Orada yasami§ olan daha farkh insanlanmiz var mi? Bunlan
birbirleriyle kar§ila§tirmak kiyaslamak anlami ile degil, yeni yeti§en ku§aklara bir mesaj
vermek afismdan da onemli bir cah§ma yapabilirdik Belediye baskanhgimiz ya da oneren
arkada§lanmiz bize §6yle gelselerdi, biz bu farka bir isim vermek istiyoruz, sizin dii§iinceniz
nelerdir9 Bizim de dil§uncemiz budur, bizimde du§uncemiz §6yledir diye konu^urduk. Ama §u
anda maalesef konu§mak zorunda kaldik. Ben size Keli Mahallesinde yasami§ olan onemli bir
sahsiyeti tamtmak istiyorum. Salihli beiediyemizin 11. Belediye Baskam Yusuf Ziya EKEN.
1913- 1918 yillan arasm da Salihli'mizde Belediye Baskanligi yapmisti. Zor yillardir. Bu 1921
yihnda Haci Davut Beyin baskanhgi doneminde de enciimen uyesidir. Yunan giicleri Salihli'
yi teslim aldigi zaman buradaki kaymakama, belediye baskanma, jandarma komutanma
kendilerine biat etmelerini istemislerdir Bu insanlanmizda biz size biat etmektense oliiriiz
daha iyi diyerek karsi 9ikmislar. Ve bunun iizerine Yunan gii^leri insanlanmizi, uc enciimen
iiyesi ile birlikte belediye baskanmi, o zaman ki belediye ba§kamm Yunanistan'a gbttiriiyor.
Atina' da iki sene orada esir kamplannda kaliyor, kahyorlar ve daha sonra savas bittikten
sonra esir miibadelesi ile memleketimize geriye geliyorlar Yusuf Ziya EKEN 1 in evi su anda
adini sbyledigimiz 812. Sokagm 26 numarali evidir, hala ayaktadir, arkadaslar. Burada yine
boyle bir tarihi kisiligin baska bir ozverisinden soz etmek istiyorum. Yine 1921 yillannda
Salihli sokaklan, gaz lambasi kandilleri ile aydmlanmaktaydi Ahmet Celalettin Efendi diye
bir vatanda§imiz simdiki §ehir hamammm bulundugu yere yakm bir yerde bir jeneratbr kurarak
Salihli'yi aydmlatmak istiyor. Tabi bunun i^in cok para lazim o zaman ve Mart ayi geldiginde
belediye kendisine cok destek olacagma dair soz veriyor. Mart ayi geldiginde bu vatandas.imiz
parasmi almasi gerektigini soyleyince Belediye Baskam Haci Davut Bey, enciimen
uyelerinden Yusuf Ziya EKEN ve bir tane de encumen iiyesi de Hakki YERLILERJN dedesi
olmasi Jazim, ucuncusiinun ismini bilmiyorum. Hepsi de 1921 yihndan bahsediyorum
arkadaslar, ceplerinden 100,00 er Lira vererek bu vatandasimizm kurmu§ oldugu bu
jeneratbrun hayatiyetini siirdurmesine destek oluyorlar. Ahmet Celalettin Bey bu duygu
karsismda tabi ki yerel gazetede yok o zaman izmir'deki bir gazeteye tesekktir ilam vererek bu
insanlan kutlamis oluyor. Hakikaten kentlerin degerleri vardir.
Sabahattin Giilsoy
kardesimizde bu kentin tammi§ insanlanndan birisidir Ben Sabahattin Gulsoy arkadasimizi
M l belediye baskammizla karsilasmak falan istemiyorum. Tabii ki kendine has bir kisiligi
\ardir, herkes tarafindan tanmmaktadir, populerdir. Dolayisiyla onun ismi de verilebilirdi ama
-3-
I
T.C
SALIHL1 BELEDJYESl
MECLIS KARARI
bunu boyle yapacagimiza hakikat bu ybrede yasamis olan daha farkh insanlar varsa da onlann
da ismi oiabilir mi diye dus.unebilirdik? Gec.mis.te, hala hazirda da boyle memleketimizde
yetismis. olan sporcular, yetismis olan sanatcilar, brnegin sporculardan Ali Ihsan
KARAYIGiT, hem Besiktas. takiminda oynami§, hem milli takimda oynamis, bir spor alamna
verilmis, kimse itiraz etmiyor. Yunus OKTAV aym sekilde Salihli'de yetismis, Altay
takiminda oynamis,, kimse itiraz etmiyor. Ramiz Turan'a stadyumun ismi verilmis,, kimse itiraz
etmiyor. Fevzi Tiiziinalp'e bir parkimizm ismi verilmis., kimseye itiraz etmiyor. Dolayisiyla
herhangi bir siyasi gbrusii olabilir bu arkada§imizin ona da saygi duyuyoruz. Ama gercekten
burada biraz daha sogukkanh dusunurmesini istiyorum. Eger bir isim verilecek ise bizde
Cumhuriyet Halk Partisi olarak 11. Belediye baskammiz Yusuf Ziya EKEN1 in isminin
verilmesini istiyoruz. Ve ayrica da oraya bir kitabe hazirlayarak gelecek kusaklara ve milli
miicadele kahramanlanmizin tanitilmasma katki da olunacagini dii§unuyorum. Tesekkiir
ederim
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet, degerli arkadaslanm AK Partiyi de bir
alayim, ondan sonragerekli aciklamalan yapacagim Buyurun
Grubu adina sbz alan iiye Hidayet DENIZ; Evet baskamm, bu vesileyle rahmetli
Sabahattin abiyi anmi§ olduk. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine, mekani cennet olsun
Ybnetim kurulu uyesi olmaktan da seref duydugum §evkat Pinari Dernegimizde rahatsizligi
dbneminde kendisine epey bir yardimlarda bulunma gayreti icinde olundu. hem saghgimn
iyilesmesi anlaminda hem de bakim anlaminda, bu derecede bildiginiz bir kardesimiz. Ama
sbyle bizimde bir tereddudiimuz var sjmdi, arkada§imizm da verdigi brnek gibi isimlere takilip
kaldigimizda bnumiizdeki siireclerde siirekli isimler iizerinden parklar, caddeler ve yapilacak
diger belki sosyal donatilar ac.ismdan belki polemikler olu§maya basjayacaktir. Yani
sureclerde §unu gbrdiik 11. yilm ara verdigim birkac yih saymazsak genelde park ve bu tiir
alanlara o yoreye ait onu simgeleyen isimler s.ahis isimlerinden ziyade bu tiir isimler tercih
edildi Hatta Demokratik Sol Partiden bize Biilent Ecevit'in isminin bir yere verilmesi
yasatilmasi anlaminda da bir talep geldiginde de yine aym seyi gbsterdik, bu tiir isimler
babmda yapilacak cali§malarm arkasinm gelecegi ve ilerde sikmti olusacagi diisuncesiyle buna
hep bir serh koyduk. Yani bu anlamda Sabahattin agabeyi cok sevmekle ve cok degerli
bulmakla beraber isimlere takilip kalmamamiz gerektigi kanaatindeyim. Tesekkiir ediyorum
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet arkadaslar tesekkiir ediyorum. Sabahattin
kardesimizi burada sizlerle paylastik, biraz once bzelliklerini sizlerle paylastik. Salihli'de
tammayan yok. Cumhuriyet Halk Partisi adina konusan arkadaslanmiz mutlaka tarihi gecmisi
Salihli'nin sbyle bir siraladi. Ama bizlerinde bu kiilturun ne kadar cok kabul ettiginizi
gecmisimizi ne kadar bnemsedigimizi buradaki fikriyati Milliyetci Hareket Partisini bilen
herkes bilir. Dolayisiyla ge9mi§ bizim gecmi§imiz, gelecekte bizim gelecegimiz. Milliyet^i
Hareket Partili arkada§larimizm da bu konudaki duyarliligi, bu bahsettigimiz kisi cok uzulerek
sbyliiyorum ki Milliyetci Hareket Partisinin bir lideri, parti temsilcisi, ilce baskani ya garip bir
insan icin bu kadar, bir giri§ parkina isim verecegiz Bir giris., Keli Mahalledeki bir giris.
parkma. Salihli bizi gercekten izliyor bugiin Salihli halki Sabahattin'i cok iyi biliyor. isin
nerelere kadar gittigini de izliyor Gecmisimizi tabi cok bnemsiyoruz. Gecmisimizde belediye
ba§kanligi yapmis insanlanmiz, Salihli'mizi savunmu§, o milliyetci, vatansever insanlan yad
etmemek, basimizm taci yapmamak mumkun mu, boyle bir §ey var mi arkada§lar? Dolayisiyla
burada bir teklif var. Sizlerin gbnisleri, bu yasa geregi iicte iki oyla gececek. Gefmedigi
takdirde 3500, 3750 metrekare bir yer, dolayisiyla oylanniza sunacagim bundan sonra son
ifademi de sunmak istiyorum. Burada Sabahattin'i anmak bizlere bir serefti dolayisiyla onun
kardesleri ve abileri burada, onlan burada anmak bir §erefti O kardesimizi mekani cennet
olsun, umuyorum ki cennettedir, diliyoruz oradadir ciinkii saf kalpli, temiz bir insandi
Dolayisiyla onu da Yusuf Ziya EKEN eski belediye baskamyla kiyaslamak cok da siyasi bir
-4T.C.
SALIHLi BELEDIYESJ
MECUSKARARI
sey oldu. Evet, oylanniza sunuyoaim arkadaslar kabul edenler? Evet. Kim istiyor arkadaslar?
Buyurun.
$ahsi adma soz alan iiye isa YILDTRIM; Elinizdeki davetiyelerde eski baskanlanmizdan
rahmetle aniyoruz, Zafer KESKINER' in isimi var. Gecen mecliste biz bunu arkadaslarla
beraber, hep beraber oyladik.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Ne giizel tebrik ediyorum sizleri.
$ahsi adma soz alan iiye Isa YILDIRTM; Zafer KESKINER Allah rahmet versin.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Bizim de abimiz idi.
§ahsi adma soz alan uye Isa YILDIR1M; Hizmetlerinden dolayi Allah gani gani razi olsun
ilinizdeki davetiyelerden...
Beiediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet.
$ahsi adma soz alan iiye Cevdet ZURNACI; Baskamm, ben de bir §ey soylemek
istiyorum.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Buyurun.
§ahsi adma soz alan iiye Cevdet ZURNACI; Baskamm, biz burada yeni yaptigimiz parka
isim aramadik. Isim arasaydik elbette ki CHP grubuyla, AKP grubuyla beraber karar verirdik
Daha onceleri boyie yaptik Kenan Evren parkin isminin degistirilirken beraber karar verdik.
Demokrasi Meydanmm ismini koyarken beraber karar verdik. Biz burada mahallenin bir
istegini yerine getirmek icin bulunduk. Tabi ki ben, Yusuf Ziya EKEN' i, ailesini hepsini cok
iyi tamyorum. Yusuf Ziya Bey rahmetli cok iyi bir insan, insan olarak on numara bir insan.
Ama 15 yildir bize getirdtler de biz yapmadik mi? Yeni acilan bir parka bunu verelim dediler
de demedik mi, kabul etmedik mi? Bunu yapmayanlar utansm bizim bu konuda hicbir
tereddudumuz yok. Biz muhakkak Yusuf Ziya EKEN ismini de Keli Mahallesinde yapilacak
olan bir parka biz yine veririz.
(Meclis Oyesi Osman VURAL' in salonda olmadigi gbriildii.)
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet, tesekkiir ediyorum arkadaslar.
Konu hakkmda baska soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi gorusuldii;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Salihli, Keli Mahallesi, 757-812
Sokaklar arasmda kalan ve 2013/4 sayih Meclis Karan ile "Keli Parki" ismi verilen parkin
isminin degistirilerek "SEBAHATTIN GULSOY PARKI" olarak isimlendirilmesi hususunu
oylanniza sunuyorum. Kabul edenler? 15 Kabul etmeyenler? 9 oy. Cekimserler? 7 oy. 5393
sayih Belediye Kanununun 81. Maddesinde; "Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve
benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tamtici amblem, flama ve benzerlerinin tespitine iliskin
kararlarda; belediye meclis'min uye tam sayismin salt cogunlugu, bunlarm degistirilmesine
iliskin kararlarda ise meclts iiye tam sayismin ticte iki cogunlugunun karan aramr. Bu kararlar
miilki idare amirinin onayi ile yiiriirliige girer." Htikmune gore "Keli Parki" isminin
"SEBAHATTIN GULSOY PARKI" olarak degistirilmesi kabul edilmemistir
Bera.v ERIM
Meclis Cyesi
Divan Katibi
Zeynel Ahidin ALPASLAN
Meclis Uycsi
Divanfl Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 724 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content