close

Enter

Log in using OpenID

07.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere ilişkin

embedDownload
07.06 2014 / 29023 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Genel Tebliğ” değişikliği aşağıdaki
konuları kapsamaktadır. (Özet)
Genel Tebliğdeki değişiklikler (konu başlıkları/özetler ve yürürlük tarihi)
Konu
Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale komisyonunca ilk oturumda yapılacak iş ve işlemler
Zarf üzerinde İKN olması durumunda, bu numara üzerinden anlaşılacak bilgilerin zarf üzerine
yazılmadığı durumlarda, teklif zarfının değerlendirmeye alınmaması mümkün olmayacaktır.
Ek kesin teminat
Kesin teminat tutarı; hesaplanan tutardan fazla yatırıldığı durumlarda; ek kesin teminat
gerektiğinde, aşan kısım yeterli oluyorsa ayrıca ek kesin teminat istenmiyordu.
Yeni düzenlemede; ek kesin teminat tutarı, verilen kesin teminat tutarı dikkate alınarak
belirlenecektir.
EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler
Genel anlamda kapsamın genişlediği söylenebilir. Aşağıdaki başlıklar altında gerekli açıklamalar
yer almaktadır.
 İdarelerin EKAP’a kayıt işlemleri
 İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler
 Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemleri
 EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin EKAP üzerinden gerçekleştirebilecekleri
işlemler
 EKAP internet sayfası üzerinden erişilebilecek bilgiler
 KSP üzerinden yürütülmeye devam edilecek iş ve işlemler
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler (Yapım)
İş hacmini göstermek üzere fatura sunulan durumlarda, yeterlik sağlamak amacıyla geriye dönük
yıllara ait faturalar sunulurken yıl atlanmışsa, atlanan yıla ait faturalar “0” alınarak değerlendirme
işlemi yapılır.
Aşırı düşük teklif sorgulaması öngörülen ihalelerde yaklaşık maliyetin hesaplanması
sırasında yapılacak işlemler (Yapım)
Sadece başlık değişti.
Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları (Yapım)
Mezuniyet belgeleri, (%50-%50 ortaklık durumunda kullanılamayacağından, bu konuyla ilgili
açıklamalar metinden kaldırıldı.
Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler (Yapım)
Uygulama yönetmeliklerinde yapılan “sınır değerin altında kalan tekliflerin ihale dışı
bırakılabileceğine” dair değişikliğe paralel olarak genel tebliğde de gerekli değişiklikler
yapılmıştır.
Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması (Hizmet)
En avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, eşitlik durumunda iş
deneyim belgelerine göre değerlendirme yapılıyordu. Değişiklik ile, öncelikle vergi
matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü,… olmak üzere sıralamalı bazı
kriterler getirildi. Genel tebliğdeki açıklamalar da yeni duruma göre değiştirildi.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler
(Hizmet)
Uygulama yönetmeliğindeki ve daha önce gerçekleşen fiyat farkı kararnamesi deşikliklerine
paralel olmak üzere açıklamalar değiştirildi, geliştirildi.
(Eklenen/değişen metinlerin detaylı olarak incelenmesi önerilir)
Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
(Hizmet)
Uygulama yönetmeliğinde yapılan “sınır değerin altında kalan tekliflerin ihale dışı
bırakılabileceğine” dair değişikliğe paralel olarak genel tebliğde de gerekli değişiklikler
yapılmıştır.
Birden Fazla İdarenin Ortak İhtiyaçları İçin İhale Yapılması
4734 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarını,
düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir
ihale ile karşılayabilmeleri imkânı getirilmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esasları
içeren düzenlemelere yer verilmiştir
Yürürlük Tarihi
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
01.07.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content