close

Enter

Log in using OpenID

giden evrakın başkanlıklara ve gizlilik derecelerine göre dağılımı

embedDownload
l
TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠNE
MUVAZZAF ASKERÎ HÂKĠM TEMĠNĠ
BAġVURU KILAVUZU
1. YASAL MEVZUAT:
Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askerî hâkim temini; 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ve
Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre en az
dört yıllık hukuk fakültesini bitiren;
a. Muvazzaf subaylar,
b. Yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar,
c. Sivil kaynaktan askerlik hizmetini yapmamıĢ erkek adaylar ile bayan adaylardan
yapılmaktadır.
2. KONTENJAN DURUMU:
a. Kuvvet Komutanlıkları tarafından kaynak bazında tespit edilen “Askerî Hâkim” sınıfı
kontenjanları aĢağıda sunulmuĢtur;
2014 YILI ASKERÎ HÂKĠM TEMĠN KONTENJANLARI
KUVVETĠ
Muvazzaf Subay
Kaynağı
Yedek Subay ve Sivil
Kaynak
Erkek
Bayan
TOPLAM
Kara K.K.lığı
4
14
2
20
Deniz K.K.lığı
2
2
-
4
Hava K.K.lığı
3
1
-
4
TOPLAM
9
17
2
28
Not: Yukarıdaki miktarlar, asgari temin miktarları olup değiĢiklik yapılabilecektir. Yukarıda belirtilen
kontenjanlarda değiĢiklik olması durumunda http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresinde
ilan edilecektir.
b. Muvazzaf subaylara veya bayanlara ayrılan kontenjanlar tamamlanamazsa boĢ kalan
kontenjanlar dıĢ kaynaktan baĢvuru yapan ve baĢarılı olan erkek adaylar (yedek subay veya
askerlik hizmetini yapmamıĢ erkekler) ile tamamlanacaktır.
c. Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adaylar ile sivil kaynaktan baĢvuru yapan
askerliğini yapmamıĢ erkek adaylar birlikte değerlendirilerek sıralanacaktır.
1/30
ç. Her kaynak [muvazzaf subay, sivil bayan ve erkek adaylardan baĢvuranlar (yedek subay
dahil)] sınav sonuçlarına göre, kendi içerisinde ve ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulacaktır.
d. Sivil kaynaktan bayan adaylar sadece Kara K.K.lığına baĢvurabileceklerdir.
e. Tüm seçim aĢamaları sonucunda ilan edilen asıl listede yer alan adayların, Kuvvet
Komutanlıklarına dağılımları seçim aĢamaları sonucunda aldıkları puan ve tercihlerine göre
yapılacaktır.
3. ADAYLARDA ARANAN NĠTELĠKLER:
a. Genel Nitelikler:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak.
(2) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki “Askerî Hâkim" sınıfı için
belirlenen sağlık Ģartlarına sahip olmak.
(3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aĢımına uğramıĢ veya ertelenmiĢ
olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruĢturması veya kovuĢturması altında
olmamak.
(4) SarhoĢluğu, kumar oynamayı adet edinmiĢ veya kumar oynatmıĢ olmamak, kendisinin
veya ana babasının ve varsa eĢinin ahlak yönünden kötü hali bulunmamak, kendisinin yasa dıĢı
tutum ve davranıĢı olmadığının yaptırılacak araĢtırma sonunda anlaĢılmıĢ bulunmak, siyasi,
ideolojik, yıkıcı ve bölücü akımlara karıĢmıĢ olmamak.
(5) 13 Ekim 2014 tarihine kadar, Türk hukuk fakültelerinden mezun olmak veya yabancı
bir hukuk fakültesini bitirip Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden
sınava girip baĢarı belgesi almıĢ bulunmak.
(6) Yabancı uyruklu biriyle, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak evli olmamak, herhangi
biriyle nikâhsız olarak yaĢamamak.
(7) Uygulanacak ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet değerlendirme testinde baĢarılı
olmak. (muvazzaf subaylar hariç)
(8) Sağlık durumunun askerî hâkim olmaya elveriĢli olduğunu, o yıla ait tam teĢekküllü
asker hastanesi raporu ile belgelemiĢ olmak.
(9) Yapılacak yazılı sınav ve mülakatta yeterli not almıĢ olmak.
(10) Yapılacak güvenlik soruĢturması sonucu olumlu sonuçlanmak. (muvazzaf subaylar
hariç)
UYARI: Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar ve yedek subaylık hizmetini yapmakta
olanlar tam teĢekküllü asker hastanesinden alınmıĢ sağlık raporunun aslını mülakata geldikleri
gün elden teslim edeceklerdir. Sağlık raporunu teslim edemeyen adaylar mülakata alınmayacak ve
iĢlemleri sonlandırılacaktır.
2/30
b. Özel Nitelikler:
(1) Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar:
Harp okulu mezunu ya da en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulu Türk Silahlı
Kuvvetleri nam ve hesabına okuyarak muvazzaf subay nasbedilen veya Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu hükümlerine göre dıĢ kaynaktan muvazzaf subay nasbedilen hukuk fakültesi
mezunlarında ayrıca aĢağıdaki nitelikler aranır.
(a) Son baĢvuru tarihi (12 Eylül 2014 dahil) itibarıyla üsteğmen rütbesinde veya
yüzbaĢı rütbesinin ilk üç yılında olmak.
(b) En az iki yıl hizmet görmüĢ olmak.
(c) BaĢvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almıĢ olduğu sicillerinin not
ortalamasının, sicil tam notunun % 90 ve üzerinde olmak.
(ç) Birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi
Hakkında Yönetmelik’in EK-A’sında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek “Askerî Hâkim
Adayları Muvazzaf Subaylar Ġçin Nitelik Belgesi” olumlu olmak.
(d) Sınıf değiĢikliğine ilgili Kuvvet Komutanlığınca muvafakat edilmiĢ olmak.
(e) Disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmi bir gün veya
daha fazla oda veya göz hapsi cezası almamıĢ olmak.
UYARI: Hukuk Fakültesi mezunu muvazzaf subaylar sadece mensubu olduğu Kuvvet
Komutanlığı kontenjanına müracaat edebilirler. (Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı mensubu
subaylar sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subaylar ise
sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı namına müracaat edebilirler.)
(2) Yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar:
(a) Hukuk fakültelerini bitirmiĢ yedek subaylarda ayrıca aĢağıdaki nitelikler aranır.
(I) Yedek subay okuluna giriĢinde düzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre lisans ve
yüksek lisans öğrenimi yapmıĢ olanlar için 30 yaĢından (21 Temmuz 1984 ve daha sonra
doğmuĢ olmak), doktora öğrenimini tamamlamıĢ olanlar için 35 yaĢından büyük olmamak. (21
Temmuz 1979 ve daha sonra doğmuĢ olmak) büyük olmamak.
(II) Yedek subaylık hizmet süresi içerisinde istekli olmak.
(III) Birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve
YetiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-B’sinde yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuĢ,
“Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi almıĢ olmak.
(IV) Uygulanacak ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde
baĢarılı olmak.
(b) Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adayların, baĢvurularını muvazzaflık
hizmetleri sırasında yapmaları gerekmektedir. Terhislerinden sonra yapılacak baĢvurular
iĢleme konulmayacaktır.
(c) Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adaylar, görev yaptıkları Kuvvet
Komutanlığının haricindeki Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilebileceklerdir.
3/30
(3) Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamıĢ erkekler:
Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamıĢ erkeklerde ayrıca aĢağıdaki
nitelikler aranır.
(a) Hukuk fakültelerini bitirmiĢ bayanlar ile aynı durumda olan ve henüz askerliğini
yapmamıĢ erkek adaylardan, düzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre lisans ve yüksek lisans öğrenimi
yapmıĢ olanlar için 30 yaĢından (21 Temmuz 1984 ve daha sonra doğmuĢ olmak), doktora
öğrenimini tamamlamıĢ olanlar için 35 yaĢından (21 Temmuz 1979 ve daha sonra doğmuĢ
olmak) büyük olmamak.
(b) Uygulanacak ön sağlık muayenesi ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde
baĢarılı olmak.
UYARI: YanlıĢ beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taĢımadığı
tespit edilen adayların (bütün aĢamalarda baĢarılı olup kursa katılsalar dahi) adaylık iĢlemleri
durdurulacak ve iptal edilecektir.
4. BAġVURU ESASLARI
a. BaĢvurular sadece genel ağ üzerinden yapılmaktadır. Posta veya Ģahsen yapılacak
baĢvurular kabul edilmemektedir.
b. BaĢvurular; 21 Temmuz 2014 günü saat 09:00’da baĢlayıp, 12 Eylül 2014 günü saat
17:00’da sona erecektir.
c. Başvurular; http://personeltemin.dzkk.tsk.tr internet adresindeki “2014 yılı Askeri Hakim
Alımı” sayfasında “İlk Başvuru” kısmından yapılmaktadır. Başarılı olarak tamamlanan başvuru
süreci sonunda her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar Ģifreleri ile “Aday GiriĢi”
kısmına girerek sistem üzerinden bilgilerini dolduracaklardır. Ayrıca yine Ģifreleri ile Aday GiriĢi”
kısmından girerek son müracaat tarihine kadar bilgilerinde güncelleme yapabileceklerdir. (ġifreler
e-posta adresine gönderilmemekte baĢvurunun tamamlanmasını müteakip ekranda
görüntülenmektedir.)
ç. BaĢvuru sırasında kuruma verilecek bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek
hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.
d. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan, baĢvuru Ģartlarına uygun olmadığının tespit
edilmesi durumunda hangi aĢama sürecinde olursa olsun aday elenmiĢ kabul edilecek ve iĢlemleri
iptal edilecektir.
e. BaĢvuruların bitiminden sonra http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresi üzerinden
baĢvuruların durumu ile ilgili duyuru yayınlanacaktır. Tebliğ tarihi, sonuçların genel ağda
yayınlandığı gün baĢlayacaktır. BaĢvurusu kabul edilen adaylara ayrıca çağrı mektubu
gönderilmeyecektir. Bu nedenle, internetten, yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet
değerlendirme testi ve mülakat sınavına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme
zorunluluğunuz bulunmaktadır.
f. “Herkesin kendi idari iĢlerini kendisinin takip etmesi sorumluluğu” ilkesinden hareketle ve
bilgilerin http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayınlanacağı göz önünde
bulundurulduğunda, herhangi bir nedenle, belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunamamanız
halinde mazeretiniz geçersiz olacak ve sizin için bir hak doğurmayacaktır. BaĢvuru yapan adaylar,
bu durumu kabul ederek, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul etmiĢ sayılırlar.
g. Ayrıca, adaylar; askerî hâkim temin faaliyetleri sonunda asıl listede yer alarak baĢarı ve
tercih önceliği ile kuvvet kontenjanlarına göre bir kuvvete yerleĢtirmelerinin yapılması durumunda,
4/30
yedek listeye geçerek baĢka bir kuvvete geçmeyi talep etmeyeceklerini ve yedek listede kalmaları
halinde baĢarı durumuna göre idare tarafından yapılacak herhangi bir Kuvvet K.lığına yerleĢtirmeyi
kabul ettiklerini taahhüt etmektedirler.
ğ. BaĢvuru yapan adaylar; hazırlamaları gereken tüm belgelerin incelenmesini müteakip eksik
belgesi bulunmaları halinde eksik belgelerini tamamlayacaklarını, tamamlamamaları veya beyan
ettikleri bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi durumunda ise tüm haklarını kaybedeceklerini
ve konu hakkında ilgili makamlardan herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul etmiĢ sayılırlar.
Bu nedenle mağdur olmamak için istenen belgelerin doğru ve eksiksiz olarak ikinci seçim
aĢamasına kadar tamamlanması gerekmektedir.
h. Temin faaliyeti takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiĢtirilebilecektir.
UYARI: BaĢvuru yapan adayların (yedek subay adayları ile sivil kaynaktan baĢvuru yapan
askerliğini yapmamıĢ erkek adaylar), baĢvuru sonrası statülerinin değiĢmesi halinde ilk
baĢvurularındaki statüleri esas alınacaktır. Örneğin, sivil kaynaktan baĢvuru yapan adayların
sonradan askerlik hizmetine alınarak yedek subay olması durumunda, baĢvurduğu kaynağa göre
sınav değerlendirmesi yapılacak ve sivil kaynaktan baĢvuru yapan adaylar arasında
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
5. ADAYLARIN TABĠ TUTULACAKLARI SINAV AġAMALARI:
Ön BaĢvurusu kabul edilen adaylar aĢağıda belirtilen sınav aĢamalarından geçeceklerdir.
a. Yazılı sınav
b. Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyetleri:
(1) Kayıt-Kabul (baĢvuru evraklarının teslim alınması ve kontrolü),
(2) Ön Sağlık Muayenesi,
(3) Fiziki Kabiliyet Değerlendirme Testi,
(4) Mülakat.
c. Herhangi bir nedenle ikinci seçim aĢama faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak
tanınmayacaktır.
6. SEÇĠM AġAMALARINA ĠLĠġKĠN GENEL ESASLAR:
a. Genel Hususlar:
(1) Seçim aĢamaları (yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme
testi, mülakat ve sağlık muayenesi tarihleri) genel ağda yayınlanan yer ve tarihlerde yapılacaktır.
Bu kapsamda;
(a) Ön baĢvurusu kabul edilen adayların sınav merkezi 19 Eylül 2014 tarihinde,
(b) Yazılı sınav sonuçları ile ikinci aĢama tarihleri ve yeri 02 Ekim 2014 tarihinde,
(c) Asıl ve yedek adayların listesi 23 Ekim 2014 tarihinde
http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayınlanacaktır.
(2) Cep telefonu, çağrı cihazı vb. eĢyalar ile seçim aĢamalarına (yazılı sınav, ön sağlık
muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ve mülakat) girilmeyeceği ve sınav merkezine
5/30
getirilmeyeceği ve nizamiyelerde emanet alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında
bulundurmayacaklardır.
(3) Belgelerinizden birinin eksik olması veya durumunuzun giriĢ koĢullarına uygun
olmaması halinde seçim aĢamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır.
(4) Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar ve yedek subaylığını yapmakta olanlar,
tam teĢekküllü askerî hastaneden alınmıĢ sağlık raporlarının asıllarını mülakata geldiği gün elden
teslim edeceklerdir. Sağlık raporlarını teslim edemeyen adaylar mülakata alınmayacak ve iĢlemleri
sonlandırılacaktır.
(5) Adayların seçim aĢamaları süresince harcamalarının tamamı kendilerine aittir.
b. Yazılı Sınav Tarihi ve Uygulama Esasları:
(1) Askerî Hakimlik için müracaat eden adaylardan ön baĢvurusu kabul edilenlerin yazılı
sınavı 28 Eylül 2014 Pazar günü saat 10:00’da Deniz Harp Okulu K.lığı Tuzla/Ġstanbul’da
yapılacaktır (BaĢvuru miktarları belirlendikten sonra idarenin gerekli görmesi halinde sınav merkezi
sayısı artırılabilecektir.). Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için,
bildirilen sınav merkezinde en geç saat 08:30’da hazır bulunacaktır. Adayların hangi sınav
merkezinde sınava girecekleri 19 Eylül 2014 tarihinde http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ
adresinde tebliğ niteliğinde yayınlanacaktır.
(2) Yazılı sınav, Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik
esaslarına göre yapılmaktadır. Yazılı sınav; genel kültür ve meslek bilgisi konularından
oluĢmaktadır.
(3) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavları her biri 50’Ģer soru olmak üzere toplam
100 sorudan oluĢan, çoktan seçmeli, 5 seçenekli test sınavı Ģeklinde uygulanmaktadır. 4 yanlıĢ
cevap 1 doğru cevabı götürmektedir.
(4) BaĢarılı olmak için; genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarının toplamı 100 puan
üzerinden 60 ve yukarısında olması gerekmektedir. Baraj puanını geçemeyen adaylar elenmekte,
geçen adaylar ise ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ve mülakat
aĢamasına çağrılmaktadır.
(5) Adayların yazılı sınav notu; genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınav notlarının
toplamından elde edilen nottur.
(6) Yazılı sınav sonuçları ve baĢarılı olanların ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve
değerlendirme testi ve mülakat aĢamalarına nerede ve ne zaman katılacakları 02 Ekim 2014
tarihinde http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresi üzerinden açıklanacaktır.
(7) Genel Kültür Yazılı Sınav Konuları:
(a) Türkçe Dilbilgisi,
(b) Ġnkılap Tarihi,
(c) Atatürkçülük,
(I) Türk Devlet Hayatı,
(II) Fikir Hayatı,
(III) Ekonomik Hayat,
(IV) Ġlke ve Ġnkılapları,
(ç) Uluslararası Hukuk,
6/30
(d) Matematik.
(8) Meslek Bilgisi Yazılı Sınav Konuları:
(a) Anayasa Hukuku,
(b) Ceza Hukuku,
(c) Ceza Usulü Hukuku,
(ç) Ġdare Hukuku,
(d) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanunu,
(e) 6, 7, 8/9/1961 tarihli ve 10899-10900-10901 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan
Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Yönetmeliği.
c. Ġkinci Seçim AĢaması Faaliyet Tarihleri ve Uygulaması:
(1) Yazılı sınavda baĢarılı olan adayların ikinci seçim aĢaması sınavları (ön sağlık
muayeneleri, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi (FKDT) ve mülakat) 13-17 Ekim 2014 tarihleri
arasında Deniz Harp Okulu K.lığı Tuzla/ĠSTANBUL’da icra edilecektir. Ġkinci aĢama sınav
tarihleri ve yerleri yazılı sınav sonuçları ile birlikte http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ
adresinde yayınlanacaktır.
(2) Bu safhada adayların tabi olacakları aĢamalar ve sınavlar:
(a) Kayıt-Kabul:
Adaylar baĢvuru için gerekli belgeleri kayıt kabul aĢamasında getireceklerdir.
BaĢvuru Ģartlarını taĢımayan adayların iĢlemleri sonlandırılacaktır.
(b) Ön Sağlık Muayenesi (Muvazzaf ve Yedek Subaylar Hariç Tüm Adaylar):
Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen (TABLO-4a ve TABLO4b’de erkek ve bayan adaylar için ayrı ayrı belirtilmiĢtir.) boy ve kilo standartları ile adayların TSK
Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi
esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. KoĢulları uygun olanlar
fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır. Ġlgili Ģartları taĢımayanlar müteakip
aĢamalara alınmayacaktır.
(c) Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testi (FKDT) (muvazzaf subaylar hariç tüm
adaylar):
(I) Adaylar, 1500 m koĢu, mekik ve Ģınav branĢlarından değerlendirilecektir.
Adaylar için FKDT standartları TABLO-5a ve TABLO-5b’de, açıklamaları ise TABLO-6’dadır.
Değerlendirmede adayların her branĢtan aldıkları puanların toplamının branĢ sayısına bölünmesi
sonucu 30 baraj puanını geçmesi Ģarttır. Adayların FKDT notu; mekik, sınav ve koĢudan aldıkları
notların toplamının üçe bölümünden elde edilen nottur.
(II) FKDT Sonuçlarına itiraz eden adaylar için, FKDT sınav komisyon baĢkanının
baĢkanlığında bir beden eğitimi öğretmeninden oluĢan “Nihai Karar Komisyonu” teĢkil edilecektir.
FKDT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branĢtan
itiraz hakkına sahiptirler. Ġtiraz eden adaylar iki branĢtan tekrar not yükseltme sınavına tabi
tutulacaktır. Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiĢtirilemez ve
itiraz edilemez.
(III) FKDT’de baraj puanını aĢamayan adaylar baĢarısız kabul edilerek sınavların
müteakip aĢamalarına alınmayacak ve eleneceklerdir.
7/30
(IV) Adayların fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için beraberlerinde spor
malzemeleri (eĢofman, spor Ģortu, spor ayakkabısı, spor fanilası vb.) getirmeleri gerekmektedir.
(V) FKDT’ye katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun
bulunmadığını kabul ve beyan etmiĢ sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana
gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır.
(d) Mülakat;
(1) Ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde baĢarılı olan
adayların; testler ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla önceden planlanmıĢ
ve yüz yüze sözlü iletiĢim gerektiren farklı öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi
uygulanarak gerçekleĢtirilen bir aĢamadır.
(2) Kurulda görevli personel tarafından; adayın dıĢ görünümü, anlatım yeteneği,
konuĢma düzgünlüğü ile tavır ve davranıĢları, yüz tam puan üzerinden değerlendirilmektedir.
(3) Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat notu
hesaplanmaktadır.
(4) BaĢarılı olmak için; en az 60 ve üzerinde not almak gerekmektedir. Baraj
notunu geçemeyen adaylar elenmektedir.
7. HAZIRLANACAK BELGELER:
a. Yazılı sınava gelirken adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler:
(1) Geçerli kimlik belgesi (T.C.Nüfus Cüzdanı, ehliyet belgesi, pasaport veya askeri kimlik
belgesi),
(2) KurĢun kalem ve silgi.
b. Ön sağlık, Fiziki Yetenek ve Değerlendirme Testi (FYDT) ve Mülakat aĢamasına
gelirken adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler:
(1) Yazılı sınavı kazanan adayların ikinci seçim aĢaması sınavlarına gelirken getirecekleri
belgeler teslim alınacak ve baĢvuru Ģartlarını taĢıyıp taĢımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol
sonucunda eksik belgesi olan(KPDS/YDS notunu gösterir belge hariç) ve baĢvuru Ģartlarını
taĢımayan adaylar, sınavın müteakip aĢamalarına alınmayacaktır.
(2) Adayların kayıt kabul aĢamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama
süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika, vb. belgelerin
asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.
(3) Adaylar ikinci aĢama sınavlarına gelirken getirecekleri belgeleri aĢağıdaki belirtilen sıra
ile (a maddesi üstte olacak Ģekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak
getireceklerdir. Belgeler Ģeffaf poĢetlere (naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük
harflerle adayın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılacaktır.
(a) BaĢvuru Dilekçesi. Muvazzaf subay adayları için TABLO-8a’da, sivil kaynaktan
müracaat eden bayan ve askerlik hizmetini yapmamıĢ erkek adaylar ile yedek subaylar için
TABLO-8b’dedir.
(b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve bir adet
fotokopisi. (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.) (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt
örneği kabul edilmez.).
8/30
(c) Askerî Kimlik Fotokopisi: Sadece muvazzaf ve yedek subay adaylar.
(ç) Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi. (Muvazzaf
subaylar hariç aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.). 2014 yılında mezun olacak adayların
en geç 13 Ekim 2014 tarihine kadar mezun olmaları gerekmektedir. Diploma veya geçici mezuniyet
belgesi getiremeyen adaylar, üniversitenin öğrenci iĢlerinden alacağınız onaylı ve mezun olduğunu
belirtir bir yazı getirmesi gerekmektedir.
(d) Denklik Belgesi Fotokopisi: Öğrenimlerini yurt dıĢında bitirenler için
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmıĢ denklik belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi.
(Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.)
(e) Not Durum Belgesi (Transkript) Fotokopisi: Bitirdiği fakülteye ait okuduğu süre
ve dersleri gösteren not durum belgesinin fotokopisi (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.)
(Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).
(f) Varsa Yüksek Lisans ve Doktora Diploması Fotokopisi: Yüksek Lisans ve/veya
Doktora öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı ibraz
edilecek fotokopi teslim edilecektir.) (Fakülte Öğrenci ĠĢleri tarafından “Aslı Gibidir” onaylı olanlar
kabul edilecektir.). Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarının 13 Ekim 2014 tarihine kadar
tamamlamıĢ ve mezun olunmuĢ olması gerekmektedir(muvazzaf subaylar hariç).
(g) Görev yazısı: TSK’de halen görevli muvazzaf ve yedek subaylara; sicil amirleri
tarafından adayın görev ve unvanını belirtir belge düzenlenecektir.
(ğ) Varsa, Ģehit/gazi eĢ ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmıĢ örneği TABLO-3’de
belirtilmiĢ onaylı belgenin aslı ve bir adet fotokopisi (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim edilecektir.)
(Ġlgili adaylar, anne/baba veya eĢi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının
Personel BaĢkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve
Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.).
(h) 2 Adet Fotoğraf: Adayın en son halini gösterir 4,5x6 cm. ebadında fotoğraf (Ġki
tanesi dosyaya takılacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı ve T.C. Kimlik Nu.
tükenmez kalemle yazılacaktır).
(ı) Adli Sicil Kaydı: BaĢvuru dilekçesinde ADLĠ SĠCĠL KAYDI’nı “EVET” olarak
iĢaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı,
iddianame vb.) ikinci aĢama sınavlarına gelirken getireceklerdir. (Aslı ibraz edilecek fotokopi teslim
edilecektir.)
(i)
Nitelik Belgesi:
(I) Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar için, birinci ve ikinci sicil
amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-A’sında
yer alan örneğe uygun olarak “Askerî Hâkim Adayları Muvazzaf Subaylar Ġçin Nitelik Belgesi”,
(Aday nitelik belgesini kapalı zarf içinde getirecektir. Nitelik belgeleri mülakat komisyonu tarafından
açılacaktır. Kıt’a, karargâh veya kurumda 3 ay görev yapmamıĢ olanların nitelik belgeleri 3 ayı
doldurmalarını müteakip tanzim edilerek Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Ġnsan Kaynakları
BaĢkanlığına gönderilecektir.)
(II) Hukuk fakültelerini bitirmiĢ yedek subaylar için ise, birinci ve ikinci sicil
amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-B’sinde
yer alan örneğe uygun olarak “Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi düzenlenmesi
gerekmektedir. (Aday nitelik belgesini kapalı zarf içinde getirecektir. . Nitelik belgeleri mülakat
komisyonu tarafından açılacaktır. Kıt’a, karargâh veya kurumda 3 ay görev yapmamıĢ olanların
9/30
nitelik belgeleri 3 ayı doldurmalarını müteakip tanzim edilerek Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı
Ġnsan Kaynakları BaĢkanlığına gönderilecektir.)
(j) Noter Onaylı Taahhütname(muvazzaf subaylar hariç),: Seçim aĢamalarında
baĢarılı olanlardan asıl listede yer alan adayların Kuvvet Komutanlıklarına dağılımları seçim
aĢamaları sonucunda aldıkları puan ve tercihlerine göre yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların,
seçim aĢamalarına gelirken, TABLO-2’de örneği bulunan taahhütnameyi notere onaylatıp
beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.
(k) ÇalıĢtığınız ĠĢyerini ve Görevinizi Belirten Belge (muvazzaf subaylar hariç kamu
veya özel kurumda çalıĢan adaylar): Mesleğinizle ilgili olarak çalıĢmıĢ olduğunuz (staj hariç) özel
ya da kamu kurumundan, çalıĢtığınız süreyi ve görevi belirten belge almanız gerekmektedir (Altı
aydan az çalıĢmıĢsanız değerlendirmeye alınmayacağı için belge getirmeyiniz.).
(l) Yabancı Dil Puanını Gösterir Belge: Son iki yıl (2012 Güz, 2013 Bahar, 2013
Güz ve 2014 Bahar dönemleri) içerisinde KPDS/YDS’den alınmıĢ notunu gösterir belge. Alınan
notların en yükseği dikkate alınacak, ayrıca birden fazla yabancı dilden not olması durumunda en
yüksek olanı değerlendirmeye katılacaktır. KPDS/YDS’ye girme zorunluluğu yoktur. KPDS/YDS
notu, değerlendirme notuna % 10 oranında katkı yapacak olup baraj puanı bulunmamaktadır.
(m) 3 Adet Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırma Formu TABLO-7: Bilgisayar
ortamında doldurulacaktır. Formların üzerine fotoğrafları yapıĢtırılacak ve imza kısmına imza
atılacaktır. Elle doldurulan, fotoğraf yapıĢtırılmayan, imza atılmayan formlar kabul edilmeyecektir.
(4) Adayların yanlarında tükenmez kalem (mürekkepli kalem olmaz), kurĢun kalem, silgi,
fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi için eĢofman, Ģort ve spor ayakkabılarını getirmeleri gerekmektedir.
7. DEĞERLENDĠRME:
Adaylar kendi grubu içerisinde [muvazzaf subaylar/hukuk fakültesi mezunu bayan ve askerliğini
yapmamıĢ erkek adaylar (yedek subaylar dahil)] değerlendirilmektedir.
a. Muvazzaf Subay olarak müracaat eden adaylar:
Seçim aĢamaları sonucunda belirlenen barajları aĢan adayların; yazılı sınav notunun
% 50’si, mülakat sınav notunun % 40’ı ve KPDS/YDS notunun(*) % 10’u toplanarak değerlendirme
notu oluĢturulur. Değerlendirme notuna sicil not ortalaması eklenir ve ikiye bölünür. Çıkan rakama
Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-E’sinde yer alan
çizelgeye göre hesap edilen mükafat puanı eklenir ve aynı yönetmeliğin EK-F’sinde yer alan
çizelgeye göre hesap edilen ceza puanı çıkarılır. Elde edilen puan adayın nihai değerlendirme
puanıdır.
b. Hukuk Fakültesi mezunu bayan ile askerliğini yapmamıĢ erkek adaylar ile yedek
subaylar:
Seçim aĢamaları sonucunda belirlenen barajları aĢan adayların; yazılı sınav notunun %
50’si, mülakat sınav notunun % 40’ı ve KPDS/YDS notunun(*) % 10’u toplanarak değerlendirme
notu oluĢturulur. Elde edilen puan adayın nihai değerlendirme puanıdır.
* KPDS/YDS’ye girme zorunluluğu yoktur. KPDS/YDS notu, değerlendirme notuna % 10
oranında katkı yapacak olup baraj puan bulunmamaktadır. Alınan notların en yükseği dikkate
alınacak, ayrıca birden fazla yabancı dilden not olması durumunda en yüksek olanı
değerlendirmeye katılacaktır.
10/30
8. SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE SAĞLIK RAPORU ĠġLEMLERĠ:
a. Ġcra edilen sınavlar sonucunda baĢarılı olan asil ve yedek adaylar ve sağlık muayene
iĢlemleri ile ilgili detaylı ilan 23 Ekim 2014 tarihinde http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ
adresinde tebliğ niteliğinde yayınlanacaktır.
b. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile Deniz Eğitim
ve Öğretim K.lığına Ģahsen baĢvuruda bulunabilirler (Posta ile gönderilen dilekçelere iĢlem
yapılmayacaktır.). Ġtiraz için baĢvuruda bulunan adaylar 1. kontrol hastanesine sevk edilecektir.
Adayın 1. kontrol hastanesinden almıĢ olduğu sonuç olumsuz ise iĢlemleri sonlandırılacak, olumlu
ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almıĢ oldukları
sonuca göre iĢlem yapılacaktır.
9. ÇEVRĠMĠÇĠ (ONLĠNE) ÖN BAġVURU FORMU DOLDURMA TALĠMATI:
a. Kılavuzun tamamını okumadan Çevrimiçi (Online) Ön BaĢvuru Formunu doldurmayınız.
b. Çevrimiçi (Online) Ön BaĢvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve
doğru olarak doldurulmalıdır.
c. Adaylar baĢvuru Ģartlarında belirtilen koĢulların tamamına uygun olmak zorundadır.
ç. Adayların yazıĢma adreslerini, telefon numaralarını ve elektronik posta (e-mail)
adreslerini tam ve eksiksiz olarak doldurmaları ve alım dönemi içerisinde değiĢiklik olması
durumunda aĢağıda belirtilen irtibat numaralararına bildirmeleri önem arz etmektedir.
d. Çevrimiçi (Online) Ön BaĢvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan
ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
e. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiĢ kabul
edilecek ve iĢlemleri iptal edilecektir.
f.
Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiĢtirilebilecektir.
g. Adaylar aĢağıda açıklanan Ön BaĢvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan
sonra dolduracaklardır.
ğ. BaĢvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taĢımayan adayların baĢvuruları baĢvuru
niteliklerini taĢımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.
1. T.C.KĠMLĠK NUMARASI:
T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.
DĠKKAT: BĠLGĠ GÜNCELLEME ĠġLEMĠNĠ SEÇTĠĞĠNĠZDE, ĠġLEMĠ YAPARKEN TC KĠMLĠK
NUMARASINI DEĞĠġTĠRMEYE ĠZĠN VERĠLMEYECEĞĠNDEN, TC KĠMLĠK NUMARANIZI
DOĞRU VE EKSĠKSĠZ GĠRDĠĞĠNĠZĠ KONTROL EDĠNĠZ.
2. ADI:
Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir
yer ayrılmıĢtır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir
boĢluk bırakarak yazınız. Ġsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda,
birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boĢluk bırakarak baĢ harfini yazınız.
11/30
3. SOYADI:
Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer
ayrılmıĢtır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden
fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boĢluk bırakarak yazınız.
4. BABA ADI:
Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak
büyük harflerle yazınız.
5. ANNE ADI:
Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak
büyük harflerle yazınız.
6. DOĞUM TARĠHĠ:
DüzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden
bularak seçiniz.
7. DOĞUM YERĠ ĠL/ĠLÇE:
Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra
ilçeyi bularak seçiniz.
8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU ĠL/ĠLÇE/MAHALLE/KÖY :
Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili
bilgileri bularak seçiniz.
9. CĠLT NU./ SAYFA NU. (AĠLE SIRA NU.)/ SIRA NU.:
Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.”, “sayfa nu. (aile sıra nu.)” ve “sıra nu.” bölümünde yazılı olan
numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.
10. MEDENĠ HALĠ:
Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği iĢaretleyiniz.
11. CĠNSĠYETĠ:
Cinsiyetinizi belirten seçeneği iĢaretleyiniz.
16. GAZĠ VEYA ġEHĠT Eġ/ÇOCUĞU MUSUNUZ?:
Bu alana gazi veya Ģehit eĢ ve çocuğu iseniz “Evet”, değilseniz “Hayır” seçeneğini
iĢaretleyiniz.
17. SÜREKLĠ ĠKAMET ADRESĠ:
Sürekli ikamet ettiğiniz adresi yazınız. BaĢka bir adrese taĢınmanız durumunda adres
bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.
19. SÜREKLĠ ĠKAMET ĠLĠ/ĠLÇESĠ:
12/30
Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben
adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.
20. E-POSTA ADRESĠ:
ĠĢlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta
adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.
21. CEP TELEFON NUMARASI:
ĠĢlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaĢabilmemiz
maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.
22. TELEFON NUMARASI:
Size en kısa zamanda ulaĢabilmemiz maksadıyla; 10 haneli telefon numaranızı (alan kodunu
belirterek) yazınız (PTT kaydı olması önemlidir).
23. EĞĠTĠM
BÖLÜMÜ:
DURUMU
(LĠSE
TÜRÜ/LĠSE
BÖLÜMÜ/ÜNĠVERSĠTE/FAKÜLTE/
FAKÜLTE
Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise türü, lise bölümü, üniversite,
fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.
24. LĠSANS MEZUNĠYET NOTU:
Mezun iseniz, lisans bitirme derecenizi yazınız.
25. LĠSANS MEZUNĠYET TARĠHĠ:
Mezun iseniz, lisans bitirme tarihini yazınız.
27. YABANCI DĠL BĠLGĠSĠ:
Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa
belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını iĢaretleyiniz.
28. ASKERLĠK STATÜSÜ:
Askerlik statünüzü belirten seçeneği iĢaretleyiniz (Erkek adaylar için).
29. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:
Askerlik yaptığınız kuvveti iĢaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapmıĢ/yapmakta olan erkek
adaylar için).
30. ASKERLĠK YAPTIĞI SINIF VE BRANġ:
Askerlik yaptığınız sınıfı ve branĢı iĢaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapmıĢ/yapmakta olan
erkek adaylar için).
31. BĠRLĠK ADRESĠ, ĠLĠ/ĠLÇESĠ:
Görev yaptığınız birlik adresini ve ili ve ilçesini yazınız. (Askerlik hizmetini yapmıĢ/yapmakta
olan erkek adaylar için).
13/30
32. ADLĠ KAYIT:
Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır?
Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini
iĢaretleyecektir. “EVET” iĢaretleyenler ikinci aĢama sınavlarına gelirken adli sicil kayıtlarına
iliĢkin mahkeme kararlarını yanlarında getireceklerdir.
33. ONAY:
Bilgilerinizi kontrol ederek “Kaydet” düğmesine basınız.
BaĢvuru esnasında karĢılaĢtığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları:
TLF.
:
0-216-310 93 65
TAFĠCS
:
9-179- 3322-3321-3320
Belgegeçer (Faks) : 0-216- 310 72 46
TÜM ADAYLARIMIZA SINAV AġAMALARINDA BAġARILAR DĠLERĠZ…
14/30
TABLOLAR
TABLO-1
FAALĠYET TAKVĠMĠ
TABLO-2
TAAHHÜTNAME
TABLO-3
ġEHĠT/MALÜL GAZĠ/MUHARĠP GAZĠ ÇOCUKLARINA AĠT BELGE
TABLO-4a BOY VE KĠLO ORANLARI NOMOGRAMI-1 (ERKEK)
TABLO-4b BOY VE KĠLO ORANLARI NOMOGRAMI-2 (BAYAN)
TABLO-5a FĠZĠKĠ KABĠLĠYET VE YETERLĠLĠK TESTĠ STANDARTLARI (ERKEK)
TABLO-5b FĠZĠKĠ KABĠLĠYET VE YETERLĠLĠK TESTĠ STANDARTLARI (BAYAN)
TABLO-6
FĠZĠKĠ KABĠLĠYET VE YETERLĠLĠK TESTĠ AÇIKLAMALARI
TABLO-7
GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU VE DOLDURMA
TALĠMATI
TABLO-8a MUVAZZAF SUBAY ADAYLAR ĠÇĠN BAġVURU DĠLEKÇESĠ
TABLO-8b SĠVĠL KAYNAKTAN BAġVURU YAPAN BAYAN ADAYLAR, ASKERLĠK HĠZMETĠNĠ
YAPMAYAN ERKEK ADAYLAR VE HALEN YEDEK SUBAY HĠZMETĠNDE OLAN
ADAYLAR ĠÇĠN BAġVURU DĠLEKÇESĠ
ONLİNE BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…
15/30
TABLO-1
2014 YILI ASKERĠ HÂKĠM TEMĠNĠ FAALĠYET TAKVĠMĠ
SIRA
NU.
FAALĠYET
1
BaĢvuruların genel ağ (internet) ortamında
yapılması
2
BaĢvurusu kabul edilen adayların
açıklanması (Genel ağ aracılığı ile
duyurulacaktır.)
3
Yazılı sınavın yapılması
4
Yazılı sınav sonuçları ile baĢarılı olan
adayların ikinci aĢama sınav yeri ve
tarihlerinin yayınlanması
(Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)
02 Ekim 2014
5
Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik
Testi ve Mülakatın yapılması
13-17 Ekim 2014
6
Asil ve yedek adayların tespit edilerek
sonuçların ve hastane sevk bilgisinin
yayınlanması
(Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)
23 Ekim 2014 tarihinden sonra
TARĠH
BaĢlangıç
BitiĢ
: 21 Temmuz 2014 saat 17:00
: 12 Eylül 2014
saat 17:00
19 Eylül 2014
28 Eylül 2014 saat 10.00
NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiĢtirilebilecektir
16/30
TABLO-2
TAAHHÜTNAME
(Noter Tasdikli)
1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Muvazzaf Askerî Hâkim Temini; 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ve
Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve YetiĢtirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre en az
dört yıllık hukuk fakültesini bitiren muvazzaf subaylar, yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar
ile sivil kaynaktan bayan ve askerlik hizmetini yapmamıĢ erkek adaylardan yapılmaktadır.
2. Bu kapsamda, baĢvuruda bulunduğum “Muvazzaf Askerî Hâkim” sınıfı personel temin
faaliyetlerine iliĢkin olarak;
a. Askerî Hâkim olmaya istekli olduğumu,
b. BaĢvuru durumu, seçim aĢamaları (yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve
değerlendirme testi ve mülakat) ve diğer hususlara iliĢkin duyurular sadece Deniz Kuvvetleri
K.lığının http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde yayınlanacağı için yasal tebliğ
tarihinin, internette yayımlanan gün baĢlayacağını bildiğimi,
c. “Herkesin kendi idari iĢlerini kendisinin takip etmesi sorumluluğu” ilkesinden hareketle ve
bilgilerin internet adresinde yayımlanacağı göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir nedenle,
Dz.K.K.K.lığının http://personeltemin.dzkk.tsk.tr genel ağ adresinde belirtilen gün, saat ve yerde
hazır bulunamamam halinde mazeretimin geçersiz olacağını ve bu durumu kabul ederek, konu
hakkında ilgili makamlardan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,
ç. BaĢvuru için hazırlamam gereken tüm belgelerin incelenmesini müteakip eksik belge
bulunması halinde eksik belgeleri tamamlayacağımı, tamamlayamamam veya beyan ettiğim
bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi durumunda tüm haklarımı kaybedeceğimi, her türlü
iĢleme itiraz etmeyeceğimi ve konu hakkında ilgili makamlardan herhangi bir hak talep
etmeyeceğimi,
d. Seçim aĢamaları süresince karĢılaĢacağım herhangi bir olumsuz olayda (sağlık sorunu,
kaza, düĢme vb.) her türlü sorumluluğun Ģahsıma ait olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri baĢta olmak
üzere ilgili devlet kurum ve kuruluĢlarından herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,
e. Askerî Hâkim temin sınavlarında asıl listede yer alarak baĢarı ve tercih önceliği ile kuvvet
kontenjanlarına göre bir kuvvete yerleĢtirilmem durumunda, yedek listeye geçerek baĢka bir
kuvvete geçmeyi talep etmeyeceğimi ve yedek listede kalmam halinde baĢarı durumuma göre
idare tarafından yapılacak yerleĢtirmeyi kabul ettiğimi,
f. Adaylık öncesi intibak eğitimine çağrılıp belirtilen katılıĢ tarihinde ilgili birlik komutanlıklarına
katılmamam halinde, adaylık iĢlemlerimin sona ereceğini ve herhangi bir hak talebinde
bulunmayacağımı,
g. Adaylık öncesi intibak eğitimine katıldıktan sonra, sağlık hariç herhangi bir sebeple iliĢiğimin
kesilmesi halinde Devletçe yapılan masrafların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre
tahakkuk ettirilerek faiziyle birlikte ödeyeceğimi taahhüt ederim.
(İmza)
T.C.Kimlik Nu:
Adı ve Soyadı:
17/30
TABLO-3
ġEHĠT / MALÛL GAZĠ / MUHARĠP GAZĠ ÇOCUKLARINA AĠT BELGE
2. ADAY ÖĞRENCĠNĠN
T.C.Kimlik Numarası
Adı Soyadı (Tüm adlarınızı açık olarak yazınız)
Baba Adı (Tüm adlarını açık olarak yazınız
Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl olarak belirtiniz)
Doğum Yeri (Ġlçe ve Ġl olarak belirtiniz)
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Ġlçe Ve Ġl
:
:
:
:
:
:
…………………..………
……………..……………
……………..……………
……………..……………
……………..……………
……………..……………
Buraya yeni
çekilmiĢ bir
fotoğrafınızı
yapıĢtırınız.
TEL ZIMBA
KULLANMAYINIZ
Yukarıda bilgileri yazılı aday öğrencinin Ģehit / malûl gazi / muharip gazi olan annesi / babasına
ait bilgiler aĢağıda olduğu gibidir.
2. ġEHĠT / MALÛL GAZĠ / MUHARĠP GAZĠ’NĠN
Adı Soyadı
Yakınlık Derecesi
Sınıfı ve Rütbesi
Sicil Numarası
Son Görevi
: ………………………………………………
:
BABASI
ANNESĠ
: ………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………
: …................................................................
Emekli Ġse Emekli Sicil No
: ….……………………………………………
Bağlı Bulunduğu Bakanlık veya Kuvvet K.lığı: ………………………….........………………
Yukarıda açık kimliği yazılı adayın; ġehit / Malûl Gazi / Muharip Gazi olan Babası / Annesi
……………………………….. Birlik / Kurumunda görev yaparken …./…./…… tarihinde görev
baĢında ġEHĠT / MALÛL GAZĠ / MUHARĠP GAZĠ olmuĢtur.
EKLER:
EK-A (1 Adet ġehit/Malûl Gazi/Muharip Gazi’ ye ait kimlik fotokopisi)
EK-B (1 Adet ġehit/Malûl Gazi/Muharip Gazinin maaĢ aldığına dair belge)
…../…../2014
ONAY
ĠMZA VE MÜHÜR
ADI SOYAD
:
SINIFI VE RÜTBESĠ :
GÖREVĠ
:
18/30
TABLO-4a
ERKEK ADAYLAR ĠÇĠN BOY VE KĠLO ORANLARI NOMOGRAMI
NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.'dir.
BOY (cm)
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
AĞIRLIK ÜST SINIRI (kg)
72
72
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
19/30
AĞIRLIK ALT SINIRI (kg)
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
TABLO-4b
BAYAN ADAYLAR ĠÇĠN BOY VE KĠLO ORANLARI NOMOGRAMI
NOT: Asgari boy standardı bayan adaylar için 158 cm.'dir.
BOY (cm)
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
AĞIRLIK ÜST SINIRI (kg)
65
65
66
67
68
69
69
70
70
71
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
20/30
AĞIRLIK ALT SINIRI (kg)
47
48
48
49
49
50
51
51
52
53
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
67
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
76
76
77
78
79
79
80
81
82
83
83
TABLO-5a
Muvazzaf Subay Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi Tablosu
(Erkek Adaylar Ġçin)
Mekik (2 Dakika Yapılır) ġınav (2 Dakika Yapılır)
Puan
Puan
Tekrar 1'inci 2'nci 3'üncü Tekrar 1'inci 2'nci 3'üncü
Grup Grup
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Grup
100
98
96
94
92
90 100
88 97
86 94
84 92
82 90
80 88
78 86
76 84
74 82
72 80
70 78 100
68 76
97
66 74
94
64 72
91
62 70
88
60 68
85
58 66
82
56 64
80
54 62
77
52 60
74
50 58
72
47 56
70
44 54
68
41 50
66
38 48
64
35 46
60
32 44
55
29 40
50
26 35
45
23 30
40
20 25
35
15 20
30
10 15
20
5
8
10
1
1
1
Grup Grup
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
100
98
96
94
92
90 100
88 97
86 94
84 92
82 90
80 88
78 86
76 84
74 82
72 80
70 78
68 76
66 74
64 72
62 70
60 68
58 66
56 64
54 62
52 60
50 58
47 56
44 54
41 50
38 48
35 46
32 44
29 40
26 35
23 30
20 25
15 20
10 15
5
8
1
1
21/30
1500 m. KoĢu
Puan
Derece
1'inci 2'nci 3'üncü
Grup
100
97
94
91
88
85
82
80
77
74
72
70
68
66
64
60
55
50
45
40
35
30
20
10
1
Grup Grup
6.30-6.39’
6.40-6.49’
6.50-6.59’
7.00-7.09’
7.10-7.19’
7.20-7.29’
7.30-7.39’
7.40-7.49’
7.50-7.59’
8.00-8.09’
8.10-8.19’
8.20-8.29’
8.30-8.39’
8.40-8.49’
8.50-8.59’
9.00-9.09’
9.10-9.19’
9.20-9.29
9.30-9.39'
9.40-9.49'
9.50-9.59'
10.00'
100
98 100
94 98
90 94
85 90
75 85
65 75
55 65
50 55
40 50
36 40
32 36
28 32
24 28
20 24
16 20
12 16
8
12
4
8
0
4
0
Grup
100
98
94
90
85
75
65
55
50
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
TABLO-5b
Muvazzaf Subay Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi Tablosu
(Bayan Adaylar Ġçin)
Mekik (2 Dakika Yapılır)
ġınav (2 Dakika Yapılır)
Puan
Puan
Tekrar
Tekrar
1'inci 2'nci 3'üncü
1'inci 2'nci
3'üncü
Grup Grup
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
100
98
96
94 100
92 98
90 96
85 94
80 92
75 90
70 85
65 80
60 75
55 70
50 65
45 60
40 50
30 40
20 30
10 15
5
10
Grup
100
97
95
92
90
84
80
75
70
60
50
40
20
15
Grup Grup
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
100
98
96
94 100
92 98
90 96
85 94
80 92
75 90
70 85
65 80
60 75
55 70
50 65
45 60
40 50
30 40
20 30
10 15
5
10
22/30
Grup
100
97
95
92
90
84
80
75
70
60
50
40
20
15
1500 m KoĢu
Puan
Derece
1'inci 2'nci 3'üncü
Grup Grup
Grup
9.00-9.09’
100
9.10-9.19’
96
9.20-9.29’
92 100
9.30-9.39’
88 96
9.40-9.49’
84 92
9.50-9.59’
80 88
10.00-10.09’ 76 84
10.10-10.19’ 72 80
10.20-10.29’ 68 76
10.30-10.39’ 64 72
10.40-10.49’ 60 68
10.50-10.59’ 56 64
11.00-11.09’ 52 60
11.10-11.19’ 48 56
11.20-11.29’ 44 52
11.30-11.39’ 40 48
11.40-11.49’ 36 44
11.50-11.59’ 34 40
12.00-12.09’ 30 36
12.10-12.19’ 28 34
12.20-12.29’ 24 30
12.30-12.39’ 20 28
12.40-12.49’ 15 24
12.50-12.59’ 10 20
13.00-13.09’ 5
15
13.10-13.19’ 0
10
13.20.13.29’
5
13.30-13.39'
0
13.40-13.49'
13.50'
100
96
92
88
84
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
34
30
28
24
20
15
10
5
0
TABLO-6
FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTĠ AÇIKLAMALARI
(ERKEK ADAYLAR)
1. MEKĠK HAREKETĠ:
Hareketin yapılıĢı: Yardımlı yapılır. Yardımcı, ayaklardan tutarak bacakların yukarıya
kalkmasını önler. Sırt üstü yatılır, eller omuz baĢlarında çapraz tutuĢta, dizler bükülü, ayak
tabanları yerde ve bitiĢik olmalıdır. Belden, vücut yere dik konuma gelene kadar doğrularak
kalkmak ve tekrar yatmak bir tekrardır.
Mekik hareketi yaparken yere sırt üstü tam yatılmaması, yerden doğrulurken kalça vuruĢu
yapılması, ellerin omuzlardan çözülmesi ve vücudun yere dik konuma gelememesi gibi yanlıĢ
hareketler değerlendirmelerde dikkate alınmaz.
ġekil-a
ġekil-b
2. ġINAV HAREKETĠ:
Hareketin yapılıĢı: Cephe vaziyeti alınır. Sırt, karın, kalça ve bacak kasları gergin; vücut baĢtan
topuğa kadar düz, vücut ağırlığı kollar üzerinde ve kollar gergin pozisyondadır. Dirsekler bükülerek,
vücudun Ģekli bozulmadan, göğüs yere değecek kadar (omuzlar dirsek seviyesinin altına gelecek
kadar) yaklaĢtırılır. Tekrar vücut kollar üzerinde kaldırılarak dirsekler düz hale getirilerek hareket
tamamlanır.
ġınav hareketi yaparken vücudun düz konumunun bozulması, dirsekler bükülürken omuzların
dirsek seviyesinin altına inmemesi, vücut kollar üzerinde kaldırılırken dirseklerin düz konuma
gelmemesi gibi yanlıĢ hareketler değerlendirmelerde dikkate alınmaz.
ġekil-a
ġekil-b
23/30
ġekil-c
3. 1500 METRE KOġU
KoĢu topluca yapılır. KoĢuya baĢlamadan önce “Yerlerinize!” komutu verilir. BaĢlangıç
çizgisinin gerisinde herkes yerini alındıktan sonra “BaĢla!” komutuyla koĢu baĢlar. KoĢu dereceleri
kronometre ile ölçülür. KoĢu bitiĢ çizgisini geçenlere sıralama kartı verilir. Sıralama kartını alanların
dereceleri kronometreden bakılarak sınav kartlarına yazılır.
Kıyafet, mevsime göre Ģort-tiĢört veya eĢofmandır ve asfalt zeminde koĢmaya uygun spor
ayakkabısıdır.
KoĢu esnasında kestirmeden koĢmak, baĢkasının veya baĢkalarının koĢmasını bilinçli olarak
engellemek, diskalifiye sebebidir. KoĢuyu her ne suretle olursa olsun bırakmak, terk sebebidir.
KoĢuda diskalifiye olan veya koĢuyu terk eden adaylara elendikleri takdirde koĢu için ikinci bir Ģans
verilmez.
ġekil-a
ġekil-b
FĠZĠKĠ KABĠLĠYET YETERLĠLĠK TESTĠ AÇIKLAMALARI
(BAYAN ADAYLAR)
1. MEKĠK HAREKETĠ:
Hareketin yapılıĢı: Yardımlı yapılır. Yardımcı, ayaklardan tutarak bacakların yukarıya
kalkmasını önler. Sırt üstü yatılır, eller omuz baĢlarında çapraz tutuĢta, dizler bükülü, ayak
tabanları yerde ve bitiĢik olmalıdır. Belden vücut yere dik konuma gelene kadar doğrularak
kalkmak ve tekrar yatmak bir tekrardır.
Mekik hareketi yaparken yere sırt üstü tam yatılmaması, yerden doğrulurken kalça vuruĢu
yapılması, ellerin omuzlardan çözülmesi ve vücudun yere dik konuma gelememesi gibi yanlıĢ
hareketler değerlendirmelerde dikkate alınmaz.
ġekil-a
ġekil-b
24/30
2. ġINAV HAREKETĠ:
Hareketin yapılıĢı: Dizler yerde cephe vaziyeti alınır. Sırt, karın, kalça ve bacak kasları gergin;
vücut baĢtan dize kadar düz, vücut ağırlığı kollar üzerinde ve kollar gergin pozisyondadır. Dirsekler
bükülerek, vücudun Ģekli bozulmadan, göğüs yere değecek kadar (omuzlar dirsek seviyesinin
altına gelecek kadar) yaklaĢtırılır. Tekrar vücut kollar üzerinde kaldırılarak dirsekler düz hale
getirilerek hareket tamamlanır.
ġınav hareketi yaparken vücudun düz konumunun bozulması, dirsekler bükülürken omuzların
dirsek seviyesinin altına inmemesi, vücut kollar üzerinde kaldırılırken dirseklerin düz konuma
gelmemesi gibi yanlıĢ hareketler değerlendirmelerde dikkate alınmaz.
ġekil-a
ġekil-b
3. 1500 METRE KOġU
KoĢu topluca yapılır. KoĢuya baĢlamadan önce “Yerlerinize!” komutu verilir. BaĢlangıç
çizgisinin gerisinde herkes yerini alındıktan sonra “BaĢla!” komutuyla koĢu baĢlar. KoĢu dereceleri
kronometre ile ölçülür. KoĢu bitiĢ çizgisini geçenlere sıralama kartı verilir. Sıralama kartını alanların
dereceleri kronometreden bakılarak sınav kartlarına yazılır.
Kıyafet, mevsime göre Ģort-tiĢört veya eĢofmandır ve asfalt zeminde koĢmaya uygun spor
ayakkabısıdır.
KoĢu esnasında kestirmeden koĢmak, baĢkasının veya baĢkalarının koĢmasını bilinçli olarak
engellemek, diskalifiye sebebidir. KoĢuyu her ne suretle olursa olsun bırakmak, terk sebebidir.
KoĢuda diskalifiye olan veya koĢuyu terk eden adaylara elendikleri takdirde koĢu için ikinci bir Ģans
verilmez.
ġekil-a
ġekil-b
25/30
GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU
1. Adı, Soyadı
(*)
2. Uyruğu
3. T.C. Kimlik
Nu.
4. Doğum Yeri
Ġl
Ġlçe
Fotoğraf
Köy/Mah.
7.
Nüfusa
Kayıtlı
Olduğu
5. Doğum Tarihi
Cilt Nu.
Medeni
Hali :
Dini :
VeriliĢ
Sebebi :
Kayıtlı Ol.
Nüf.Ġd. :
Aile S.Nu.
Sıra Nu.
6. Telefon Nu.:
Ev
Seri Nu.
VeriliĢ Tarihi
Cep
8. Ġkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres)
Mahalle
:
Apartman/Site Adı :
Cadde
:
Daire Nu.
:
Sokak
:
Köy/Belde/Kasaba :
Bina/Kapı Nu. :
Ġlçe :
Ġl:
9. Daimi Adres
Mahalle
:
Apartman/Site Adı :
Cadde
:
Daire Nu.
:
Sokak
:
Köy/Belde/Kasaba :
Bina/Kapı Nu. :
Ġlçe :
Ġl:
10. Öğrenim Durumu
Tarih
Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri
/
/
/
/
’den
’e
Ġlçe :
Ġl:
11. Son ÇalıĢtığı ĠĢyeri
Ünvanı (ÇalıĢtığı
Tarih
ĠĢyeri Adı)
/
/
/
/
’den
’e
Son ÇalıĢtığı ĠĢyeri Adresi
Ġlçe :
12. Askerlik Durumu
BaĢlama Tarihi Terhis Tarihi
/
/
/
Ayrılma Nedeni (**)
Mezuniyet
Tasdikname
ĠĢin Nevi
Ġl:
Cezaları
Birliğin Adı ve Yeri
/
Ġlçe :
Ġl:
13. Hakkında Bilgi Verecek Üç ġahsın (Akraba ve eski iĢverenler hariç)
Adı Soyadı
Ġkamet Adresi
Doğum
Yeri /
Tarihi
ĠĢ Adresi
Tel
Ġlçe :
Ġl:
Nu.: Tel
Ġlçe :
Ġl:
Tel
Ġlçe :
Ġl:
Nu.: Tel
Ġlçe :
Ġl:
Tel
Ġlçe :
Ġl:
Nu.: Tel
Ġlçe :
Ġl:
26/30
Nu.:
Nu.:
Nu.:
Milliyeti
Mesleği
/
14. Aileye Dair Bilgiler
Adı Soyadı
Babasının
Anasının
EĢinin(***)
KardeĢ 1
KardeĢ 2
Doğum Yeri /
Tarihi
Adresi (YaĢayanların)
Tel.Nu.:
Ġlçe :
Ġl:
Tel.Nu.:
Ġlçe :
Ġl:
Tel.Nu.:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Uyruğu
KardeĢ 3
KardeĢ 4
KardeĢ 5
KardeĢ 6
KardeĢ 7
KardeĢ
(****)
8
15. Hakkınızda verilmiĢ bulunan mahkûmiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)
VAR (
)
YOK (
)
Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın
görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. YUKARIDAKĠ BĠLGĠLERĠN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERĠM.
ġahsın Ġmzası
a. Form, nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.
b. (*) Adı ve/veya soyadı değiĢenler, değiĢiklikten önceki ad/soyadını da parantez iĢareti içinde belirtirler.
c. (**) 10’uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak, “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve
15’inci maddedeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – iĢareti konulacaktır.
ç. (***)EĢinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez iĢareti içinde yazılacaktır.
d. (****) KardeĢ sayısı 8’den fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir.
e. Md. 8,9,13 ve 14 de bulunan adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Mahalle, Cadde, Sokak,
17.UYARI Apt-Site ismi, Kapı Nu., Daire Nu. ve Köy/Belde/Kasaba, Ġl – Ġlçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız,
mutlaka en az bir adet “Tel. Nu.” belirtiniz.
f. 8’inci, 9’uncu ve 13'üncü maddelerin içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kıĢla, orduevi,
askeri gazino yazmayınız.
g. Formu öncelikle bilgisayar ortamında veya daktilo ile BÜYÜK HARFLE doldurunuz. 3 suret olarak
(formun 1 ve 2'nci sayfası ön ve arka sayfa olarak tek kâğıtta) çıktısını alınız ve her surete aynı
fotoğrafınızı fotoğraf karesini taĢmayacak Ģekilde keserek yapıĢtırınız.
27/30
GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU DOLDURMA TALĠMATI
I. Aday tarafından 3 adet Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu öncelikle bilgisayar veya daktilo ile
BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka sayfa tek kâğıtta olacak Ģekilde çıktısı
alınacaktır.
II. Özellikle noksan veya yanlıĢ yanıtlanmıĢ bilgiler adayların alınmaması için yeterli bir neden olacağından, bütün bilgiler
doğru ve
tam olarak yazılacaktır.
III. “Fotoğraf ” yazan kutucuğa fotoğraf yapıĢtırılacaktır. Formdaki bilgiler nüfus cüzdanında yazılı olduğu Ģekliyle
doldurulacaktır.
1. Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı ile soyadınızı
değiĢtirdiyseniz önceki soyadınızı Ģimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.
Örnek: MEHMET ALĠ YILMAZ (DAĞLI)
2.
Uyruğu: Milliyetinizi yazınız. Örnek: T.C.
3.
T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaĢlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.
4.
Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.
5.
Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.
6.
Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Örnek 272 612 40 69
7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Sıra Nu., Seri Nu., VeriliĢ Tarihi, Medeni Hali, Dini,
VeriliĢ Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. Ġdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan yazınız.
8. Ġkamet adresi: Terhis olan adaylar Ģu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Halen asker
olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan edilen adresin asgari 3 (üç)
ay boyunca değiĢmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca birlik, kıĢla, orduevi ve askeri gazino vb.
adresleri yazmayınız.
9. Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan adresi kısaltma
yapmadan il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.
10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriĢ ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe belirtilerek
yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak iĢaretleyiniz.
11. Son ÇalıĢtığı ĠĢ Yeri: BaĢlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılıĢ tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız. Örnek
22.05.2000’den – 13.10.2001’e gibi. Ünvanı kısmına çalıĢtığı iĢyerinin adı yazılacak. ĠĢin nevi kısmına yapılan iĢ belirtilecek (Demir
ustası, garson vb.), iĢyerinin adresi ise açık bir Ģekilde ilçe ve ili de içerecek Ģekilde yazılacaktır.
12. Askerlik Durumu : Terhis olan adaylar askerlik baĢlangıç ve bitiĢ tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince aldığı cezaları ve
terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe baĢlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak,
görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır.
13. Hakkınızda bilgi verecek Ģahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kiĢinin (akraba ve eski iĢverenler hariç) adı, soyadı, ikamet (ev)
adresi (Ġl ve Ġlçe belirtilecek) ve telefon numarası, iĢ adresi (Ġl ve Ġlçe belirtilecek), doğum yeri ve doğum tarihi, milliyeti ve mesleği açıkça
yazılacaktır. Hangi adres bilgisi varsa onu yazmak yeterlidir.
14. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma yapılmadan açık
olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece sene olarak okunaklı yazılacaktır.
Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. YaĢıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine adres açık olarak il ve ilçe de belirterek yazılacaktır.
Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak yazılacaktır. Aile ferdi yaĢamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak,
adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. Milliyeti örneğin T.C., ALMAN vb. gibi yazılacaktır. EĢ bilgisinde evlenmeden önceki soyadı
ad-soyad bölümüne parantez içinde yazılacaktır. Örneğin; HALĠME KURT (ÖZSOY).
15. OnbeĢinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X” iĢareti koyunuz.
Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın görülmekte olan
mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. Onaltıncı maddeyi okuyup, imzanızı atınız.
II. UYARI (DİKKAT!..)
1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız.
2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız.
3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet telefon
numarasını belirtiniz.
4. Formu BÜYÜK HARFLE, öncelikle bilgisayar veya daktilo ile doldurunuz, 3 suret olarak (formun 1 ve 2’nci sayfası ön ve arka
sayfa tek kâğıtta olacak Ģekilde) çıktısını alınız ve her surete aynı fotoğrafınızı fotoğraf karesini taĢmayacak Ģekilde keserek
yapıĢtırınız.
5. 8’inci,9'uncu ve 13’üncü maddelerde adres olarak birlik, kıĢla, orduevi ve askeri gazino yazmayınız.
28/30
HĠZMETE ÖZEL
TABLO-8a
MUVAZZAF SUBAY ADAYLARI ĠÇĠN DĠLEKÇE
DENĠZ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KOMUTANLIĞINA
Beylerbeyi/ĠSTANBUL
2014 yılı Muvazzaf Askeri Hâkim alımları giriĢ koĢullarını taĢıdığımı, istekli olduğumu, yapılacak
sınavlara katılmak istediğimi ve aĢağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin
yanlıĢ olması halinde sınav ve atama iĢlemlerimin iptalini kabul ederim.
Gerekli iĢlemlerin yapılmasını arz ederim.
Tarih
Ġmza
BAġVURU BĠLGĠLERĠ
ADI VE SOYADI
TC KĠMLĠK NUMARASI
DOĞUM YERĠ/TARĠHĠ
:
:
:
ÖĞRENĠM BĠLGĠLERĠ
Lisansın bitirildiği Üniversite Adı
Bölüm Adı
Mezuniyet Tarihi
:
:
:
Yüksek Lisansın bitirildiği Üni. Adı
Enstitü Adı
Mezuniyet Tarihi
:
:
:
Doktoranın bitirildiği Üni. Adı
Enstitü Adı
Mezuniyet Tarihi
:
:
:
Yabancı Dil Sınav Türü ve Notu
:
ASKERLĠK BĠLGĠLERĠ
Kuvvet Komutanlığı
Birliği
Sınıf/Rütbe
Sicil Nu.
:
:
:
:
ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ
Telefon Numaraları
Adres
:
:
ADLĠ SĠCĠL KAYDI
: Yoktur
Vardır
29/30
:
:
HĠZMETE ÖZEL
TABLO-8b
SĠVĠL KAYNAKTAN BAġVURU YAPAN BAYAN ADAYLAR, ASKERLĠK HĠZMETĠNĠ
YAPMAYAN ERKEK ADAYLAR VE HALEN YEDEK SUBAY HĠZMETĠNDE OLAN ADAYLAR
ĠÇĠN DĠLEKÇE
DENĠZ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM KOMUTANLIĞINA
Beylerbeyi/ĠSTANBUL
2014 yılı Muvazzaf Askeri Hâkim alımları giriĢ koĢullarını taĢıdığımı, istekli olduğumu, yapılacak
sınavlara katılmak istediğimi ve aĢağıda belirttiğim bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan eder, bilgilerin
yanlıĢ olması halinde sınav ve atama iĢlemlerimin iptalini kabul ederim.
Gerekli iĢlemlerin yapılmasını arz ederim.
Tarih
Ġmza
:
:
BAġVURU BĠLGĠLERĠ
ADI VE SOYADI
TC KĠMLĠK NUMARASI
DOĞUM TARĠHĠ
:
:
:
ÖĞRENĠM BĠLGĠLERĠ
Lisansın bitirildiği Üniversite Adı
Bölüm Adı
Mezuniyet Tarihi
:
:
:
Yüksek Lisansın bitirildiği Üni. Adı
Enstitü Adı
Mezuniyet Tarihi
:
:
:
Doktoranın bitirildiği Üni. Adı
Enstitü Adı
Mezuniyet Tarihi
:
:
:
Yabancı Dil Sınav Türü ve Notu
:
ASKERLĠK BĠLGĠLERĠ
a.
Halen Yedek Subayım
:
Kuvvet Komutanlığı
Birliği
Sınıf/Rütbe
Sicil Nu.
Duhul Tarihi
:
:
:
:
:
b. Askerliğimi Yapmadım
:
c. Muaf (Bayan Adaylar Ġçin)
:
ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ
Telefon Numaraları
Adres
:
:
TERCĠH DURUMU
Bayan adaylar sadece Kara K.K.lığını tercih edebileceklerdir. Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar ile
yedek subaylar üç kuvveti de tercih edecek Ģekilde kuvvet tercihi sıralaması yapacaklardır.
a. Kara Kuvvetleri Komutanlığına
:
b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına
:
c. Hava Kuvvetleri Komutanlığına
:
ADLĠ SĠCĠL KAYDI
: Yoktur
30/30
Vardır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
806 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content