close

Вход

Log in using OpenID

Başvuru koşullarına ilişkin Adalet Komisyonu

embedDownload
T.C.
DİYARBAK1R
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESI
ADALET KOMISYONU BASKANLIĞI
SAYI NO: 201421 Muh
KONU : Bilirkişi
DİYARBAKIR
17.06.2014
BARO BASKANLIöINA
DIYARBAKIR
Diyarbakır 2.İdarc Mahkenıesinin 29.04.2014 tarih ve 2014/339 Esas sayılı
Yürütmenin durdurulması kararı gereğince 2014 yılı için Hukuk Muhakemesi Kanununa Göre
Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik gereğince Komisyonurnuzca
düzenlenecek olan bilirkişi listesinin oluşturmasına esas olmak üzere asağıda uzmanlık dalları
yazılı alanlarda bilirkişi tespitine ihtiyaç duyulmuştur.
Ihtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilik yapmak isteyen Baronuzda kayıtlı üyelerin
aşağıda belirtilen şartları taşıyanların 23.06.2014 tarihinden 27.06.2014 tarihine kadar Diyarbakır
Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına..
bizzat müracaat
etmeleri gerekmektedir.
.
1.HUKUK MAHKEMELERI BILIRKI I UZM ANLIK ALANLARI:
1-Kadastro Mühendisi-Fen bilirkişi
26-Mali Müşavir
2-Insaat Mühendisi
27-Muhasebeci
3-Harita Mühendisi
28-Hesap Uzmanı
4-Ziraat Mühendisi
29-Mobilyacı
5-Orman Mühendisi
30-Mahalli bilirkişi
6-Elektrik Mühendisi
31-Osmanlıca bilirkişi
7-Kimya Mühendisi
32-Kuyumcu
8-Makina Mühendisi
33-Trafik bilirkişi
9-Maden Mühendisi
34-Tuhafiyeci
10-Petrol Mühendisi
35-Galerici (Oto Alım Satım Deger) bilirkişi
11-Jeoloji Mühendisi
36-Sağır ve Dilsiz Tereüman bilirkisi
12-Endüstri Mühendisi
37-Hukuk bilirkişi
13-Arkeolog bilirkişi
38-Emtia, Mülk bilirkişi
14-Grafoloji bilirkişi
39-1thal ve Ihraç Urünleri ve Kaçak Eşya bilirkişi
15-Psikolog bilirkişi
40-CD-Video Görüntü kayıt Çözi:ımünde anlar bil.
16-Pedegog bilirkişi
41-Iş Sağlığı ve Iş Güvenliği Uzmanı
17-Çevre Mühendisi
42-Oto Kaporta ve Hasar işlerinden anlayan bilirkişi
18-Gıda Mühendisi
43-Eczaci bilirkişi
19-Diş Hekimi bilirkişi
44-Veteriner
20-Doktor bilirkişi (Adli Tabiplik)
45-Bilgisayar Ekipmanları ve Proğramlama bilirkişi
21-Psikyatri Uzmanı
46-Aktüerya bilirkişi
22-Sosyal Hizmetler Uzmanı
47-Beyaz eşya değerini yapacak bilirkişi
23-Elektronik Eşya bilirkişi
48-Banka Kredi,Tahvil Hesapları ve SPK bilirkişi
24 -Itfayeci
49-Türkçe dili dışında yazılmış yazı ve kitapların tercumesi bil.
25- Fotoğrafçı
50- Yerel ve yabancı dilleri bilen tercilman bilirkiisi
_
.
GENEL ŞARTLAR:
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihinde fıil ehliyetine sahip olmak,
c) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,
ç) En az ilkokul mezunu olmak,
d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karsı işlenen
suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, ihtilas irtikap, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satimlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa
vurma, gerçeğe aykırı bilirkisilik yapma, yalan tanıklık, suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkartılmamıs olmak veya sanat
icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetleri icra
etmek,
g) Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
3. BAŞVURU 'YERI VE ŞEKLI
Bilirkisi yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 23.06.2014 tarihinden
27.06.2014 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Baskanlığımıza basvuru formu
ile basvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Komisyonumuza yapılan basvuruların
değerlendirmeye alınmayaeaktir.
Başvurular sahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalıstırılan kurum ve
kurulus aracılığıyla da yapılabilir.
Basvuru dilekçesine Komisyonca istenilen belgeler eklenir, Basvuru dilekçesinde
ayrıca bilirkisiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
4. BAŞVURU BELGESINE EKLENECEK BELGELER
a) T.C.Kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı Nüfus kayıt örneği
b) Adrese dayalı Nüfus kayıt örneği
c) 13ilirkisilik yapmak istediği alanla ilgili diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin asil veya komisyonca onaylanmıs örneği,
ç) lki Adet vesikalık fotoğraf ,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belge,
e) Adli sicil kaydı,
. ..
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDIRILMESI
Başvurular Komisyonca elektronik ortamda tutulacak kayda başvuranların adları,
TC kimlik numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları var ise çalıstıkları kurum ve kurulusların adları,
açık adresleri ve iletisim bilgileri yazılmak suretiyle islenir.
Basvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, basvuru
sahibine belgeleri tamalaması için bir haftalık kesin süre verilir.
Basvurular Komisyon tarafından 03 Temmuz 2014 tarihine kadar değerlendirilir.
Yapılan değerlendirme sonucu istenilen belgelerin ihtara rağmen, tamamlanmamıs olması yada
basvuru sahibinin sartları tasımadığının tesbiti halinde talebin reddine karar verilir. Red de iliskin
karar ilgilisine tebliğ olunur.
Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanlarına göre
sınıflandırılma yapılarak olusturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.
Basvuru sahibi red kararına karsı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karsı
ilgiler listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içerisinde kararı veren komisyontunuza
yazılı olarak ittirazda bulunabilirler.Komisyon bir hafta içerisinde kesin olarak karara bağlar.
Listeye kabul edilenlerin yeminleri 14 Temmuz 2014 günü saat 10:00'da
Kornisyonumuzca yaptırılacakur.
6. LISTELERIN YENILENMESI USULÜ:
Listeler, her yıl Ekim ayında yeniden olusturulur. Adayların belirtilen tarihlerde
tekrar mümcaat etmeleri gerektiği, Bilirkisilikle bağdasmayan tutum ve davramslarcla bulunması
halinde bir daha listeye yazılmayacakları hususunun Baronuzda kayıtlı tüm üye e teb g temini
rica olunur.17.06.2014
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 551 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа