close

Enter

Log in using OpenID

Çalıştay Programı - Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı

embedDownload
ENERJİ TARIMI VE BİYOYAKITLAR 4. ULUSAL ÇALIŞTAYI
PROGRAM
28 MAYIS 2014 ÇARŞAMBA
29 MAYIS 2014 PERŞEMBE
09:00-10:00
KAYIT
09:00-10:40
3. OTURUM
10:00-10:50
AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00-09:20
10:50-11:15
ÇAĞRILI BİLDİRİ-1
Biyoyakıtların Türkiye Açısından Önemi ve Tarım Ve Enerji Sektörüne Etkisi
Prof. Dr. Fikret AKINERDEM
Samsun'da Tarımsal Faaliyetler Sonucu Açığa Çıkan Bazı Tarımsal A klardan
Elde Edilen Briketlerin Özellikleri
Gürkan A. K. GÜRDİL, Bahadır DEMİREL, Mustafa ACAR, Mahmut DOK
09:20-09:40
11:15-11:40
ÇAĞRILI BİLDİRİ-2
Biyokütle Enerjisinde Briketleme ve Peletlemede Yeni Test Prosedürleri
Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU
Defne Yaprağının Briketleme ve Yanma Özellikleri
Cengiz KARACA, Ali BAŞÇETİNÇELİK
09:40-10:00
Biyokütle Kaynağı Enerji Bitkileri Üre minin İngiltere Modeli İle Türkiye'de
Değerlendirilmesi
Enver AKSOY, İlknur DEDE
10:00-10:20
Ağaç Talaşından Hidrotermal Katali k Sıvılaş rma Teknolojisiyle Elde Edilen
Ham Biyopetrolün Özellikleri
Parvana AKSOY, Mehmet ÜNSAL, Haydar LİVATYALI, H. Alper ÖNOĞLU
10:20-10.40
İzmir İli İçin Tavuk A ğı Potansiyeli ve Biyokömür Üre mi
Özben ERSÖZ, Günnur KOÇAR
10:40-11:00
ÇAY / KAHVE ARASI
11:00-12:40
4. OTURUM
11:00-11:20
Erzurum Ekolojik Şartlarında Bazı Şeker Pancarı Geno plerinin (Beta vulgaris
saccharifera L.) Hasat Tarihi İle Ekonomik Parametreleri Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi
Fırat SEFAOĞLU, Canan KAYA, Aydın KARAKUŞ
11:20-11:40
Biyometan Potansiyelinin Ar rılmasında Alterna f Enerji Bitkilerinin
Fizibilitesi: Tarıma Entegre Olması ve Geliş rilmesi
Nilgün CİVAŞ, Günnur KOÇAR
Enerji Tarımı Araş rma Merkezi Biyoyakıt Laboratuvarlarının Tanı mı
Gülhan ATAGÜN
11:40-12:05
12:05-12:30
ÇAĞRILI BİLDİRİ-3
A l Duran Ulusal Kaynaklarımızın Biyodizel Üre minde
Değerlendirilmesi İle Tarımsal Kalkınmaya Destek
Selçuk BOROVALI
Ulusal Akademik ARGE Projeleri (TÜBİTAK ARDEB)
12:30-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:40
1. OTURUM
14:00-14:20
Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Biyoyakıt
Tayfur ÜNAL, Nuray KIZILASLAN
14:20-14:40
Pelemir Biyodizelinin Teknik Özelliklerinin İncelenmesi
Hüseyin ÖĞÜT, Hidayet OĞUZ, Seda BACAK, Fa h AYDIN, Selim UYGUN,
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI
14:40-15:00
Türkiye'de Aspir Üre mi ve Biyodizel Açısından Önemi
Fikret AKINERDEM
15:00-15:20
Biyodizel Üre minde Ters Lojis k Uygulamaları
Fatma Pelin EREL, E. Recep ERBAY
11:40-12:00
15:20-15:40
Mikroalglerden Biyoyakıt Üre m Potansiyeli
Mirat D. GÜROL, Gülfem SOYDEMİR, Ülker KERİŞ, Neslihan SAY,
Ünal ŞEN
12:00-12:40
SONUÇ BİLDİRGESİ VE KAPANIŞ
12:40-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
15:40-16:00
ÇAY / KAHVE ARASI
16:00-17:40
2. OTURUM
1. EPDK'nın Biyoyakıt Harmanlama Kararları - Mustafa ACAR
16:00-16:20
Biyoyakıt Üre minde Türk Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi
İsmail DEMİR
2. Ketencik (Camelina sa va) Bitkisinin Tanı mı ve Ye ş riciliği Güngör YILMAZ, Ahmet KINAY, Samet AYIŞIĞI
16:20-16:40
Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Pelemir Bitkisi (Cephalaria syriaca L.)'nin
Verim ve Bazı Bitkisel Özellikleri Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI, Recep KODAŞ, Duran KATAR
4. Karadeniz Bölgesinin Tarımsal A k Potansiyeli ve Bunlardan Pelet Yakıt Olarak
Yararlanılması - Mahmut DOK
İç Anadolu Bölgesi'nin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Enerji
Bitkileri Tarımı
H. Yavuz EMEKLİER
6. Tarımsal Faaliyetler Sonucu Açığa Çıkan A k/Ar kların Ka Biyoyakıt Olarak
Değerlendirilmesi - Bahadır DEMİREL, Gürkan A. K. GÜRDİL
16:40-17:00
17:00-17:20
Tokat-Kazova Şartlarında Farklı Ekim Sıklıklarının Aspir (Carthamus nctorius
L.) Bitkisinin Verim ve Verim Özelliklerine Etkileri
Güngör YILMAZ, Ahmet KINAY
17:20-17:40
Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşit Adayı ve Çeşitlerinin
Erzurum Koşullarında Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi
Aydın KARAKUŞ, Canan KAYA, Fırat SEFAOĞLU
19:00
AKŞAM YEMEĞİ
POSTER BİLDİRİLER
3. Bir Enerji Bitkisi: Tatlı Sorgum - Cemile ADIYAMAN, Erdal ERBİL, Timuçin TAŞ
5. Biyodizel Üre minde Tutuklanmış Lipaz Kullanımı - Eda ÖNDÜL
7. Tarımsal Kökenli Hammaddelerin Yakacak Pelet Üre mi ve Kullanımında Karşılaşılan
Teknik Problemler - Eyup BAŞER, Mustafa ACAROĞLU
8. Zey n Küspesinin Katali k Pirolizine Ait Kine ğinin İncelenmesi
Sibel BAŞAKÇILARDAN KABAKCI, Şeyma HACIBEKTAŞOĞLU
9. Farklı Sıra Aralıklarında Yazlık ve Kışlık Ekilen Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)'in Verim,
Verim Unsurları ve Biyodizel Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi ve Adaptasyonunun
Belirlenmesi - Fatma KAYAÇETİN, Hüseyin ÖĞÜT, Güngör YILMAZ, Fadul ÖNEMLİ,
Nimet KARA, Arzu KÖSE, Mehmet Niyazi KIVILCIM, Fırat SEFAOĞLU, Halil HATİPOĞLU,
Hüseyin DEVECİ, İlhan SUBAŞI
10. Biyokömürün Termokimyasal Enerji Dönüştürme Sistemlerinde Kullanılması
Haya OLGUN, Babak KEİVANİ, Özben ERSÖZ, Günnur KOÇAR
NOT: POSTER BİLDİRİLER, ÇALIŞTAY SÜRESİNCE POSTER SALONUNDA İNCELENEBİLİR.
11. Farklı Keten (Linum usita ssimum L.) Çeşitlerinin Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Bir
Araş rma - Serkan YILMAZ, Arslan UZUN, Mehmet ERDOĞMUŞ
12. İşlenmiş Çay A klarının Biyoetanol Üre minde Kullanım İmkânlarının Araş rılması
Mevlüt ŞAHİN, Kadir AYDIN, Şahin GİZLENCİ, Mustafa ACAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 427 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content