close

Enter

Log in using OpenID

19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Para Fonu ile

embedDownload
— 544 —
19.2.1947 Tarihli ve 5016 Sayılı Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası îmar
ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Ka­
nunun 7.11.1980 Tarihli ve 2335 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesinin Değişti­
rilmesi Hakkında Kanun
(Resmî
Gazete ile yayımı
Kanun
2877
: 18.8.1983 Sayı : 18139)
No:
Kabul Tarihi
16 . 8 . 1983
MADDE 1. — 19.2.1947 tarihli ve 5016 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril­
miştir.
Madde 2. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gereken
ödemeler gelecek yıllar bütçelerine konulacak ödeneklerden mahsup edilmek üzere, avans olarak yerine getirile­
bilir. Bu avansların toplamı, Milletlerarası Para Fonu için 429 100 000 (SDR) özel çekme hakkı karşılığını
ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası için 1 Temmuz 1944 tarihinde geçerli ağırlık ve saflık­
taki 315 800 000 ABD doları karşılığını geçemez.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU K A N U N A AİT TUTANAKLAR
Oilt
17
20
Danışma Meclisi
Birleşim
Sayfa
104
136
138
644
50
174:178
I - Gerekçeli 507 S. Sayıh basmayazı Danışma Meclisinin 138 inci Birleşimine, 633 S. Sayıh basmayazı Millî Güvenlik Konseyinin 159 uncu Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Danışma Mecisi Bütçe - Plan, M i l î Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan komisyonları gö­
rüşmüştür.
III - Esas N o . : Damşma Meclisi 1/699, Millî Güvenlik Konseyi 1/562.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
43 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content