close

Enter

Log in using OpenID

Av. Cihan Kıraner Sunumu için tıklayın.

embedDownload
YAPI DENETİMİ
KURULUŞLARI VE
YAPI GÜVENLİĞİ
Av. Cihan Kıraner
13.11.2014
Dr. Levent Bıçakcı Hukuk Bürosu
Genel Bakış
I. Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı
II. Yapı Denetimi Kavramı ve Amacı
III. Yapı Denetim Kuruluşları, Görevleri,
Denetimleri ve Yasal Sorumlulukları
IV. Yapı Denetiminin Türkiye’deki Uygulamaları
Doğrultusunda Yargı Kararları
V. Yapı Denetimine İlişkin Güncel Sorunlar
Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı
YAPI DENETİMİ HAYATIMIZA NASIL GİRDİ?
99’ DEPREMİ
Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı
•
•
•
•
595 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
3194 sayılı İmar Kanunu
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Yapı Denetiminin Yasal Dayanağı
• Diğer yardımcı yasal düzenlemeler
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Asansör Yönetmeliği
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Otopark Yönetmeliği
ve sair mevzuat
Yapı Denetimi Kavramı & Amacı
Bir şehir planlaması hizmeti olarak;
‘’Yapı Denetimi Kavramı’’
Gerçekleşmesi olası hasarlara karşı asıl olarak
önceden ( afet öncesi ) çözüm üreten bir sistem
Yapı Denetimi Kavramı & Amacı
-
Ülke topraklarının %96 sı deprem kuşağında
Nüfusun %98 i bu kısımlarda yaşıyor
Denetimsiz kentleşme ve sanayileşme
Yoğun göç
Kontrolsüz nüfus artışı
İmar afları
Yapı Denetimi Kavramı & Amacı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1.
maddesi;
Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar
plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara
uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini
sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Yapı Denetimi Kavramı & Amacı
Sistem & Etkinlik
Denetimin özel kuruluşlar aracılığı ile
sağlanması
Kamu idaresi ile özel sektör arasında
işbirliği
Yapı Denetimi Kavramı & Amacı
Etkinlik
Sektördeki Nitelikli Çalışanların Çalışma Alanlarının
Genişletilmesi
Caydırıcı Yaptırımlar Sağlanması
İmar Aflarına Son Verilmesi (TCK md. 184/5)
Yapı Denetimi Kavramı & Amacı
Yabancı Ülkelerde Yapı Denetim Sistemleri
Avrupa’daki Sistem
Sigorta Sistemi
(Fransa)
Kamu Denetimi
Sistemi (Almanya)
Avrupa Yapı Denetimi Ortak Girişimi
(The Consortium of European Building Control)
Yapı Denetimi Kavramı & Amacı
Yabancı Ülkelerde Yapı Denetim Sistemleri
ABD’de Sistem
Doğrudan mimarların yetki ve sorumluluğu
Yapı Denetim Kuruluşları
Görevleri & Denetimleri & Yasal Sorumlulukları
4708 sayılı kanun kapsamında yapı denetim
kuruluşlarının oluşumu ve çalışma şekli
Kuruluş Koşulları
Kurucular/Ortaklar
Mimarlar & Mühendisler
Yapı Denetim Kuruluşları
Görevleri & Denetimleri & Yasal Sorumlulukları
4708 sayılı kanun kapsamında yapı denetim
kuruluşlarının oluşumu ve çalışma şekli
Yapı Denetim Komisyonu İncelemesi
Bakanlık İzni
Denetçi Mimar & Mühendislerin Nitelikleri
Yapı Denetim Kuruluşları
Görevleri & Denetimleri & Yasal Sorumlulukları
Hizmet Sözleşmesi
Çalışma Şekli ve Yapısı
Proje Aşamasındaki
Denetim
( Yapı Ruhsatı )
Yapım Aşamasındaki
Denetim
( İskan )
Yapı Denetim Kuruluşları
Görevleri & Denetimleri & Yasal Sorumlulukları
4708 sayılı Kanun’un 2. maddesi
(Yapı denetim kuruluşları ve görevleri)
f) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda
gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı
olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu
ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek.
Yapı Denetim Kuruluşları
Görevleri & Denetimleri & Yasal Sorumlulukları
YAPI GÜVENLİĞİ
&
İŞ GÜVENLİĞİ
( Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki
2010 tarihli protokol )
Yapı Denetim Kuruluşları
Görevleri & Denetimleri & Yasal Sorumlulukları
Hukuki Sorumluluklar
•
•
•
•
•
Yapı denetimi tip hizmet sözleşmesi + tarafları
Sorumluluk süreleri ( 2 yıl – 15 yıl )
Fenni mesuliyet (Kamu idaresine karşı sorumluluk)
Cezai sorumluluk (4708 YDHK md.9 + TCK )
Ayıplı ifa ve kusur (TBK)
Denetim ve Kuruluşa Uygulanan İdari Yaptırımlar
• Faaliyetin durdurulması
• Faaliyetine son verilmesi
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
I- Yapı Denetimi Şirketlerinin Faaliyet Alanı
• DANIŞTAY 6. DAİRESİNİN
2008/1999
2010/3042K. Sayılı ve 26.03.2010 tarihli kararı
• Yapı denetimi yönetmeliği madde 11
• 360.000 m2 sınırı
E.
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
I- Yapı Denetimi Şirketlerinin Faaliyet Alanı
• 4708 sayılı Kanunun amacı;
‘’Denetim faaliyetinin sağlıklı ve etkin şekilde
yapılabilmesi için yapı denetim kuruluşunun
denetleyebileceği inşaat alanına sınırlama getirilmesi’’
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
II- Yapı Denetimi Şirketlerinin Fenni Mesuliyeti
DANIŞTAY 6. DAİRESİNİN 2009/7077 E. 2010/157 K. Sayılı ve 18.1.2010 tarihli
ilamı ;
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 2. Maddesi;
c) bendinde: “Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını
denetlemek”
g) bendinde: “Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu
üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek”
8.Maddesi: İdari yaptırım
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
II-Yapı Denetimi Şirketlerinin Fenni Mesuliyeti
• 4708 sayılı Yasanın uygulanmasında imar mevzuatı uyarınca öngörülen
fenni mesuliyeti, ilgili idareye karşı yapı denetim kuruluşlarının üstlenmesi
• Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu belirli süre
içinde ilgili idareye bildirmek konusundaki yükümlülüğün ihlali
• Yapı Denetim Şirketinin faaliyetinin 1 yıl süreyle durdurulması
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
III- Yapı Denetim Kuruluşlarının Yapının İnşasındaki Rolü
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİNİN 2012/5146 E. 2012/7545 K. Sayılı ve 20.12.2012 tarihli kararı
4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 6. maddesi;
Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya mühendislerinden birinin,
herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu
gerekçeleri ile birlikte en geç üç iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. Aksi
takdirde kanuni sorumluluktan kurtulamaz. Yapı sahibince, yeniden yapı denetim kuruluşu
görevlendirilmedikçe veya yapı denetim kuruluşunca, ayrılan mimar ve/veya mühendislerin yerine
yenisi işe başlatılmadıkça ilgili idarece yapının devamına izin verilmez.
8/4. maddesi,
Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşu
hakkındaki bu karar ilgili idareye bildirilir ve denetimini üstlendiği yapıların devamına izin
verilmez. Bu durumda, yapım faaliyetine devam edilebilmesi için yapı sahibince başka bir yapı
denetim kuruluşunun görevlendirilmesi zorunludur.
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
III- Yapı Denetim Kuruluşlarının Yapının İnşasındaki Rolü
Davalı tarafça, sözleşmeye konu inşaatla ilgili olarak davacı tarafın anlaştığı yapı denetim
firmasının iflas edip yetkisinin iptal edildiği, bu sebeple de yapının geç teslim edilmesinde
kusurlarının bulunmadığı savunulduğuna göre, mahkemece, yetkisi iptal edilen yapı denetim
firması ile yapılan sözleşme getirtilerek, davalı yüklenici tarafından yapı denetim firmasının
yetkisinin iptalinden sonra, yukarıdaki yasa maddeleri hükümleri uyarınca arsa sahibinin yeni
yapı denetim firması görevlendirmesi hususunda davacı tarafı uyarıp uyarmadığı araştırılıp,
anılan yasa maddeleri ile birlikte değerlendirilip, tarafların kusur durumları ile ilgili gerekirse son
bilirkişi kurulundan ek rapor alındıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik
inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır.
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
IV- Yapı Denetimi Hizmet Bedelini Ödeme Mesuliyeti
YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 2012/21073 E. 2013/1803 K. Sayılı ve 20.01.2013
tarihli ilamı ve 2013/585 E. 2013/10051 K. Sayılı ve 17.04.2013 tarihli ilamı
• Davalı her ne kadar yapı denetim sözleşmesinin kendisi ile yapılmadığını
iddia ederek davanın reddini talep etmiş ise de aynı sözleşmeyi dava dışı
belediyeye ibraz ederek yapı ruhsatını almış olduğu böylece anılan
sözleşmeyi benimsediği ve sözleşmeye icazet verdiği…
• HİZMET BEDELİ ÖDEME SORUMLULUĞU – YAPI SAHİBİ / ARSA MALİKİ
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
V- Yapı Denetim Kuruluşunun ve Çalışanlarının Cezai
Sorumluluğu
YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2007/9678 E. 2009/6309 K. Sayılı ve 01.04.2009
tarihli ilamı;
4708 sy. YDHK madde-9
‘’Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun
icraî veya ihmalî davranışla görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri,
mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, proje müellifi gerçek kişiler ile
laboratuvar görevlileri, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ‘’
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA – İMAR KİRLİĞİNE NEDEN OLMA
Türkiye’deki Uygulamalar Doğrultusunda
Yargı Kararları
V- Yapı Denetim Kuruluşunun ve Çalışanlarının Cezai
Sorumluluğu
YARGITAY 4. Ceza Dairesi 2007/9678 E. 2009/6309 K. Sayılı ve 01.04.2009
tarihli ilamı;
4708 sayılı Yasanın 2/g maddesine aykırı davrandıkları belirtilerek aynı yasanın
9/1. maddesi dolayısıyla görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları
isteğiyle kamu davasının açıldığı, ancak mahkeme tarafından yapılan
yargılama sonucunda, sanıkların bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyip,
anlaşılmaktadır. planında olmadığı halde çatı katının yaptırılmasına göz
yumdukları anlaşılmakta ise de, 5237 sayılı TCY. 184/1. maddesi uyarınca
sonradan ruhsat alınması durumunda davanın düşürülmesi gerektiğinden
bahisle kamu davasının düşürülmesine karar verildiği
Yapı Denetimine İlişkin Güncel Sorunlar
* T.C. Kalkınma Bakanlığı – 2014 – Özel İhtisas
Komisyonu Raporları
* YENİ KANUN TASARISI
- Afet Yönetiminde Etkinlik
- İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik
Yapı Denetimi ve İmar mevzuatının bütünleştirilmesi
Denetçi mühendislerin etkinlik ve niteliklerinin arttırılması
Yatırımcı ve Denetçi arasında bağlantı kurulmaması
Kamu Binalarının da yapı denetimine tabi olması
Sadece yapı güvenliği değil, sağlık, çevre, iş kazaları enerji verimliliği açısından da
denetimin sağlanması
• Münhasırlık kaldırılarak sektörde tecrübeli firmaların bu alana yönlendirilmesi
•
•
•
•
•
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
923 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content