close

Enter

Log in using OpenID

Çalışma Soruları - Kırklareli Üniversitesi Personel Web Sistemi

embedDownload
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi tüm dünya
canlılarını
ilgilendiren
olumsuz
bir
gelişmedir?
4.26 Nisan 1986′da Rusya’da bir reaktör infilak
etmiş ve tarihe Çernobil Kazası olarak
girmiştir. Bu kazanın olumsuz etkileri uzun
dönemde ortaya çıkmış, ölüm hastalık ve
sakatlıklarla toplam 3,5 milyon kişiyi
etkilemiştir.
A)Ulaşım araçlarının gelişmesi
B)Elektrik enerjisinin yaygınlaşması
D)Küresel ısınmanın ortaya çıkması
Yukarıda anlatılan Çernobil Santrali’nin enerji
kaynağı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru verilmiştir?
E)Konutlarda ısınma olanaklarının gelişmesi
A)Nükleer enerji
C)İletişim olanaklarının yaygınlaşması
B)Fuel-oil
C)Güneş enerjisi
2.Aşağıdakilerden hangisi nükleer atıkların
korunmasında da etkisi olan yöntemler
arasında sayılamaz?
D)Taş kömürü
E)Doğalgaz
A)Yeraltı suları ile temasının engellenmesi
gerekir.
B)Güçlendirilmiş beton içerisinde
depolanmaları gerekir.
5.Nükleer enerjide, üretim esnasında ortaya
çıkan yüksek enerji akımı veya bunların
karışımından
oluşan parçacık
akımına
radyasyon denir.
C)Orman alanlarına yakın yerlerde
depolanmaları gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi radyasyon şiddeti
birimidir?
D)Derin mağara veya kazılmış kayalıklarda
depolanmaları gerekir.
A)Kalori
E)Yüksek güvenlikli cam kaplarda
depolanmaları gerekir.
B)Bekerel
D)Radyant
C)Derece
E)Elektron
3.Türkiye, güneş enerjisi açısından şanslı bir
ülkedir. Yıllık ortalama olarak metrekareye
düşen güneş enerjisi, günde 3,7 kilowatt
saattir.
6.Yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de
rüzgârdır.
Buna
göre,
aşağıdakilerden
hangisi
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini
etkilemez?
Aşağıdaki ülke gruplarından hangisinde
rüzgâr enerji santralleri diğerlerine göre daha
fazladır?
A)Jeolojik yapısı
A)Türkiye, Suriye, İran
B)Matematik konumu
B)Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk
C)Özel konumu
C)Danimarka, Hollanda, Almanya
D)Yüzölçümü
D)Romanya, Hırvatistan, İtalya
E)İklim koşulları
E)Mısır, Libya, Cezayir
1
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
7.Su döngüsü, çevre kirlenmesinden ve bitki
örtüsündeki değişiklerden olumsuz yönde
etkilenir.
11.Canlıların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi
için atmosfer içinde yer alan oksijen ve karbon
miktarı çok önemlidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin su
döngüsü sürecinde olumsuz etkisi daha azdır?
Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki karbon
oranının değişimiyle ortaya çıkabilecek
sorunlar arasında yer almaz?
A)Metropollerin artması
A)Küresel ısınma
B)Fosil yakıtların tüketimi
B)Buzul alanlarının azalması
C)Hidroelektrik santralleri
C)Isınma maliyetlerinin azalması
D)Erozyon
D)Çöl, batak ve orman ekosisteminin
değişmesi
E)Ormanların azalması
E)Ani iklim değişimlerinin yaşanması
8.Günümüzde ortalama olarak biyolojik ve
endüstri yoluyla toprağa giren çıkan azot
miktarı aynı değildir.
12.Endüstriyel kuruluşların atıkları kükürt
dioksit ve azot oksitleri gibi gazlardır. Bu gazlar
atmosferin yüksek katlarına çıkmakta ve hava
akımlarıyla uzak bölgelere taşınarak su
damlacıklarıyla reaksiyona girerek “asit
yağmurlarına” dönüşmektedir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisi toprakta
azot birikimi sonucunda ortaya çıkar?
A)Topraktaki tuz oranının artması
B)Toprak veriminin artması
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının
çevreye olan etkileri arasında yer almaz?
C)Azotu seven bitkilerin artması
A)Toprağın kimyasal özelliklerinde bozulmalar
oluşur.
D)Orman alanlarının artması
E)Tarımsal maliyetlerin azalması
B)İnsan sağlığına zararlı olan bakterileri
öldürür.
9.Aşağıdaki hangi madene paralel olarak
termik santraller kurulmuştur?
A)Linyit
B)Taşkömürü
D)Doğal gaz
C)Ormanların kurumasına yol açar.
D)İçme sularını zehirler.
C)Petrol
E)Açık havadaki tarihi eserlere zarar verir.
E)Jeotermal
10.Aşağıdaki
akarsuların
hangisinden
sağlanan hidroelektrik enerjisi diğerlerine
göre daha fazladır?
A) Yeşilırmak
B) Çoruh
D) Yeşilırmak
13.Aşağıda
verilmiş
olan
enerji
kaynaklarından hangisi doğal çevreye daha
çok uyumludur?
C) Gediz
A)Petrol
E) Fırat
B)Linyit
D)Taş Kömürü
2
C)Hidroelektrik
E)Güneş
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
14. Hayvansal ve bitkisel tarım ürünlerinin
verimini artırmak için gelişmiş tarım
teknolojileriyle toprağa yapılan baskılar artış
göstermektedir.
17.Dünyada ilk milli park uygulaması ABD’de
başlamış daha sonra diğer ülkelerde
gelişmiştir.
Aşağıdakilerden
uygulamalarının
almaz?
Buna göre, aşağıda verilen tarımsal
aktivitelerden hangisi toprak kirlenmesinde
etkili değildir?
hangisi
hedefleri
milli
park
arasında yer
A)Ekolojik açıdan önemli alanları korumak
A)Azotlu gübrelerin toprakta nitrat iyonlarına
dönüşmesi
B)Gen havuzları oluşturmak ve korumak
C)Av bölgeleri oluşturmak, avcılığı geliştirmek
B)Fosforlu gübrelerin suda ayrışmayan
biyolojik kütleler oluşturması
D)Turizm potansiyelini artırmak ve geliştirmek.
C)Tarımsal ilaçların topraktaki canlıları
zehirlemesi
E)Doğa tabanlı verim alanlarını geliştirmek.
D)Toprağın makinalarla derin kısımlara kadar
işlenmesi
18.Radyoaktif bir elementtir. Aydın- Kaçarlı,
Çanakkale-Ayvacık,
Şebinkarahisar-Giresun,
Manisa-Gördes, Uşak-Eşme yatakları bulunur.
E)Deri sanayi ve şeker fabrikaları atıklarının
organik asit üretmesi
Yukarıda
bilgileri
verilen
aşağıdakilerden hangisidir?
15.Rusya'dan en fazla ithal ettiğimiz enerji
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Petrol
B)Uranyum
D)Taş kömürü
A)Jeotermal enerji
C)Taşkömürü
C)Jeotermal enerji
maden
B)Uranyum
D)Linyit
E)Petrol
E)Doğalgaz
19.Aşağıdakilerden hangisi hızlı kentleşmenin
yarattığı çevre somunları arasında yer almaz?
16.”Sürdürülebilir
kalkınma”
günümüz
toplumlarına fayda sağlarken gelecekte doğal,
kültürel, sosyal kaynakların bir bütün olarak
kullanımının devamını hedefleyen kalkınma
modelidir.
A)Tarım topraklarının betonlaşmasının artması
B)Temiz su, sağlık imkânlarının daralması
C)Gecekondulaşma ve kültürel yozlaşma
görülmesi
Buna
göre,
aşağıdakilerden
hangisi
sürdürülebilir kalkınma modeline uyumlu
değildir?
D)Organize spor alanlarının gelişmesi
E)Doğadan kopmuş insan ruh yapısının
gelişmesi
A)Milli park alanlarını genişletmek
B)Bilinçli tüketici kitleleri oluşturmak
20.Türkiye'nin tek doğal gaz santrali olan
Hamitabat hangi ilimizde bulunur?
C)Yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek
D)Doğal yaşamı korumak
E)Fosil enerji
artırmak
kaynaklarının
A) Kırklareli
kullanımını
B) Kırıkkale
D) Tekirdağ
3
C) Edirne
E) Batman
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
21. - Demir-çelik ve kimya endüstrilerinin
vazgeçilmez enerji kaynağıdır.
24.Ülkemizde elektrik enerjisi termik ve
hidroelektrik santrallerden sağlanmaktadır.
- Ülkemizde tek bir havza halinde
bulunmaktadır.
Aşağıda bu santrallerin özellikleri verilmiştir.
Bu özelliklerin hangisi olumsuz bir özelliktir?
Yukarıda bilgileri verilen enerji kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Elektrik enerjisinin büyük bir bölümünü
karşılarlar.
A)Linyit
B)Bu santrallerin kurulması 1950'lerden
sonradır.
B)Petrol
C)Hidroelektrik santrallerinin verimi yağış
durumuna bağlıdır.
C)Doğalgaz
D)Uranyum
D)Termik enerji üretiminde linyitle çalışan
santraller ön plandadır.
E)Taş kömürü
E)Termik santrallerin çalıştırılmasında
kullanılan yakıt; taş kömürü, fuel oil, motorin
ve linyittir.
22.Ülkemizdeki doğalgaz yatakları hangi iki
şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)Manisa-Soma, Amasya-Çeltek
25.Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi hidrolik
enerji potansiyeli bakımından en az
kapasitededir?
B)Kahramanmaraş-Elbistan, Ankara-Çayırhan
C)Kırklareli-Hamitabat, Mardin-Çamurlu
A)Marmara Bölgesi
D)Çanakkale-Çan, Muğla-Yatağan
B)Doğu Anadolu Bölgesi
E)Denizli-Sarayköy, Aydın-Germencik
C)Ege Bölgesi
D)Güney Doğu Anadolu Bölgesi
E) Karadeniz Bölgesi
23.Ülkemizin petrol üretimi ve petrol
potansiyeli
bakımından
durumu
için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Ülkemizde sadece Güney Doğu Anadolu
Bölgesinde petrol çıkartılır.
26.Turizmde önemli bir yere sahip olan
Ürgüp, Göreme ve Kapodokya yöresinde
aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi
bulunmaktadır?
B)İlk olarak 1940 yılında Raman’da petrol
bulunmuştur.
A)Traverten
B)Peribacası
C)Ülkemizde ham petrolün arıtılması için
rafineriler kurulmuştur.
C)Tombolo
D)Yumurtalık limanıyla ülkemiz dışarıya petrol
ihraç etmektedir.
E)Ülkemizde petrol araştırmalarını
tarafından yapılmaktadır.
D)Falez
E)Şelale
MTA
4
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
27.Türkiye'de Soma, Yatağan, Afşin, Elbistan
gibi termik santrallerden elektrik enerjisi elde
edilmektedir.
30. 1992 yılında çerçeve anlaşması belirlenen,
1997 yılında oluşturulan "Kyoto Protokolü"
ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
Bu
santrallerin
kuruluş
yerlerinin
belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi
öncelikle göz önüne tutulmuştur?
A)Şehir ve insan yerleşimlerinin sorunlarını ele
almaktadır.
B)Biyolojik zenginliğin korunmasını amaçlayan
bir anlaşmadır
A)Nüfusun yoğun olduğu merkezlere yakınlığı
B)Ulaşımın kolaylığı
C)Dünya
genelindeki
sulak
korunmasını amaçlamaktadır.
C)Enerji tüketim merkezine yakınlığı
D)Linyit çıkarılan yerlere yakınlığı
alanların
D)Nesli tükenmekte olan göçmen kuşların
korunmasını hedeflemektedir.
E)Enerji nakit hatlarına yakınlığı
E)Sera etkisi oluşturan gazların salınımlarını
azaltmak amacıyla, sanayileşmiş ülkelere
çeşitli hedefler belirleyen bir anlaşmadır.
28.Aşağıda verilen petrol rafineleri ve
bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
31.Dünya'daki doğal kaynakların kendini
yenileyebilme hızının tüketim hızından daha
az olması, aşağıdakilerden hangisine neden
olmaktadır?
A) İpraş - İskenderun
B) Ataş - Mersin
C) Batman - Batman
A)Ekosistemlerin genişlemesine
D) Aliağa- İzmir
B)Biyolojik çeşitliliğin azalmasına
E) Orta Anadolu - Kırıkkale
C)Canlı türlerinin sayısının artmasına
D)Canlılar arasındaki etkileşimin artmasına
29.Aşağıdakilerden hangisinin, atmosferde
sera etkisi meydana getiren gazların
azaltılmasına katkısı yoktur?
E)Doğal kaynakların rezervlerinin artmasına
A)Daha az enerji ile ısınmaya yönelik
uygulamaların artmasının
32.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki millî
park alanlarından biri değildir?
B)Güneş enerjisi ile nükleer enerji kullanımının
yaygınlaştırılmasının
A) Yozgat Çamlığı
B) Spil Dağı(Manisa)
C)Termik santrallerde daha az karbon çıkaran
sistemlerin kullanılmasının
C) Çamaltı Tuzlası(İzmir)
D)Fosil yakıtlar yerine bio dizel gibi enerji
kaynaklarının kullanımının artmasının
D) Kuş Cenneti (Balıkesir)
E) Köprülü Kanyon (Antalya)
E)Nehir santrallerinin yerine biriktirmeli
hidroelektrik santrallerinin
yaygınlaştırılmasının
5
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
33.Aşağıdakilerden hangisi, hava kirliliğinin
artmasına neden olur?
A)Sulama olanaklarının artması
36.Dünya genelinde çevre ile ilgili konferans
ve sözleşmelerin özellikle 1970'li yıllardan
sonra
yaygınlaşmasının
nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
B)Orman alanlarının genişletilmesi
A)Dünya genelinde nüfus artış hızının düşmesi
C)Karbonlu maddelerin tam yanmaması
B)Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin
azalması
D)Hidroelektrik santral yapımının artması
C)Doğal kaynakların paylaşımında ülkeler
arasında sorunların ortaya çıkması
E)Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının
artması
D)Sanayi alanındaki çalışan nüfus oranının
tarımda çalışan nüfus oranından az olması
34.Estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik
unsurlarla zenginleşen doğal güzelliklerin ve
biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlere ne
ad verilir?
E)Sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla ortaya
çıkan çevre sorunlarının insanlığı tehdit eder
duruma gelmesi
A) Eko - turizm
37.Nüfusun hızla artması ve bilinçsiz kullanım,
doğal miras alanlarının kısmen zarar
görmesine ya da tamamen yok olmasına
neden olmaktadır.
B) Doğal miras
C) Doğal kaynak
D) Ekolojik değer
Buna göre, aşağıdaki kıtaların hangisinde yok
olma tehlikesi bulunan doğal miras alanı
sayısı daha fazladır?
E) Çevre sorunu
A) Kuzey Amerika
35. -Mısır'daki Giza Piramitleri'nin yanına
otoyol yapımının engellenmesi
B) Afrika
-Meksika'da Gri Balinaların üreme
alanlarındaki tuz ocaklarının kapatılması
C) Avrupa
D) Asya
-Afrika'daki Victoria Çağlayanı'na baraj
yapımının engellenmesi
Yukarıdaki uygulamalar,
hangisine yöneliktir?
E) Güney Amerika
aşağıdakilerden
A)Kültürel etkileşimin artırılmasına
38.Aşağıdaki illerden hangisinde güneş
enerjisinden faydalanma imkanı en azdır?
B)Yerleşim alanlarının sınırlandırılmasına
A)Ankara
C)Turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesine
B)Muğla
D)Dünya genelindeki doğal miras alanlarının
korunmasına
C)Antalya
D)Trabzon
E)Geri kalmış ülkelerin ekonomik gelişimlerinin
engellenmesine
E)Gaziantep
6
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
39.Aşağıdakilerden hangisi, doğal mirası
korumak için yapılabilecek çalışmalar
arasında gösterilemez?
42.Aşağıdakilerden hangisi, meteorolojik
kökenli afetlerden biri değildir?
A) Kasırga
A)Orman alanları genişletilmeli
B) Volkanizma
D) Ekstrem sıcaklık
C) Heyelan
E) Sel
B)Çöpler geri dönüşüm için ayrılmalı
C)Zarar görmüş, bozulmuş
tamamen ortadan kaldırılmalı
D)Ekolojik dengenin önemini
eğitim programları oluşturulmalı
ekosistemler
43.Yeryüzünde ekolojik tür ve çeşitliliğin fazla
olduğu alanlardan biri olan ormanlarla ilgili,
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
kavratacak
A)Sel ve taşkınları azaltırlar.
E)Doğada uzun süre yok olmayan ambalajlar
yerine geri dönüşümlü ambalajlar tercih
edilmeli
B)İçindeki flora ve faunayı korur.
C)Yer altına sızan su miktarını azaltır.
D)Havadaki karbondioksit dengesini korur.
40.Aşağıda, bir çevre sorununun nedenleri ile
sonuçları verilmiştir.
E)Su ve rüzgâra
taşınmasını önler.
Nedenleri: Soğutucu ve parfümlerde kullanılan
karbon bileşimli gazların atmosferdeki
oranının artması
karşı
toprağı
tutarak
44.Aşağıdakilerden hangisi, anız (Anız, biçilen
ekinin tarlada kalan sapına verilen addır)
yakma olayının çevresel etkilerinden biri
değildir?
Sonuçları: Zararlı güneş ışınlarının canlıları
tehdit etmesi
Buna göre, nedenleri ve sonuçları verilen
çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erozyonun artması
B) Toprak verimliliğinin azalması
A) Asit yağmurları
C) Orman yangınlarına yol açması
B) İklim değişikliği
D) Topraktaki humus oranını artırması
C) Sulak alanların yok olması
E) Toprakta organik madde oranının azalması
D) Ozon tabakasının delinmesi
E) Deniz seviyelerinin yükselmesi
45.Bir
doğal
kaynağın
sürdürülebilir
olmasının temel koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yenilenebilir olması
41.Volkanizmaya bağlı olarak oluşan doğal
afetler, aşağıdaki kıtaların hangisinde daha
fazla görülür?
A) Afrika
B) Amerika
D) Avrupa
B) Yer altı kaynağı olması
C) Enerji elde edilebilmesi
C) Asya
D) İklime bağımlılığının az olması
E) Okyanusya
E) Oluşum süresinin uzun olması
7
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
46.Günümüzde
çevre
sorunları,
etki
derecesine göre küresel, bölgesel ve yöresel
olarak gruplandırılabilir.
49.Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin
doğal çevreye olumsuz etkisi bulunmaz?
A)Petrol
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi küresel
çevre sorunlarından biridir?
B)Doğal gaz
D)Linyit
C)Taş kömürü
E)Güneş
A) Fabrika atıklarının göle dökülmesi
50.Türkiye'de 58 adet tabiat anıtı, 33 adet millî
park ilan edilmiş alan, 16 adet tabiat parkı ve
35 adet tabiat koruma alanı bulunmaktadır.
1983 yılında yürürlüğe giren ve 2873 sayılı
Millî Parklar Kanunu ile millî parklar, tabiatı
koruma alanları, tabiat parkları ve tabiat
anıtları olmak üzere dört koruma tanımı
oluşturulmuştur.
B) Tarlalarda anız örtüsünün yakılması
C) Tarım ilaçlarının akarsulara karışması
D)Sokaklardaki çöplerin gelişigüzel
depolanması
E)Fosil yakıtların kullanımının artmasıyla ozon
tabakasının delinmesi
Türkiye'de, yukarıda belirtilen çalışmaların
yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
47. 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde
birçok ülkenin katılımıyla kabul edilen ve
Türkiye'nin 1993 yılında imzaladığı "Ramsar
Sözleşmesi"
aşağıdakilerden
hangisini
sağlamaya yönelik bir çalışmadır?
A)Turizm faaliyetlerini geliştirme
B)Doğayı ve doğal kaynakları korumak
C)Doğal afetlerin olası zararlarını azaltmak
A)Nükleer atıkların güvenli depolanmasını
D)Doğal kaynakların ekonomiye katkısını
artırmak
B)Sanayi faaliyetlerinde doğal ürün
kullanımının artırılmasını
E)Nüfusun doğal kaynaklardan yararlanmasını
sınırlandırmak
C)Tarımda gelişmiş teknolojiler kullanarak
üretimin artırılmasını
D)Enerji kullanımında fosil yakıtların
kullanımının azaltılmasını
51.Aşağıdaki yerlerden hangisi, doğal miras
alanları arasında gösterilebilir?
E)Sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve
akılcı kullanımını
A) Ormanlar
B)Taş ocakları
D) Otoyollar
C) Fabrikalar
E) Maden bölgeleri
48.Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki sulak
alanlarla ilgili çevre koruma projesi
uygulanan alanlardan biridir?
52.Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynaklı
riskler arasında gösterilemez?
A) Teke Yöresi
B) Hakkâri Yöresi
A) Kuraklık
C) Menteşe Yöresi
B) Volkanizma
D) Deprem
D) Uluabat Gölü çevresi
E) Giresun - Ordu kıyıları
8
C) Heyelan
E) Nükleer patlama
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
53.Çevrenin
bozulmasında
ve
çevre
sorunlarının
ortaya
çıkmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
fazladır?
56.Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'daki su
kıtlığının temel nedenlerinden biridir?
A) İklim değişmelerinin
B)Ulaşım olanaklarının artması
B) Yeni türlerin keşfedilmesinin
C)Beslenme olanaklarının artması
C) Yaban hayatının zenginleşmesinin
D)Tarımda intansif metotlar uygulanması
D) İnsanların doğal dengeyi bozmalarının
E)Buzulların erimesiyle deniz seviyelerinin
yükselmesi
A)Yanlış ve aşırı kullanım
E) Volkanizma ve deprem gibi doğa olaylarının
57.Bir ülkede aşağıdaki uygulamalardan
hangisi, ekolojik dengeyi bozmaz?
54.Belli bir proje veya gelişmenin, çevre
üzerindeki önemli etkilerinin tespit edilmesi
sürecine ne ad verilir?
A)Meralarda aşırı otlatma yapılması
A)Çevre Koruma Programı
B)Ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması
B)Ekolojik Koruma Uygulaması
C)Fabrika
atıklarının
kaynaklarına bırakılması
C)Çevresel Etki Değerlendirmesi
su
D)Akarsulardan sulama amaçlı su kullanımının
çok fazla artması
D)Çevre Değişim ve Gelişim Projesi
E)Yeni kurulacak fabrikalar için doğal bitki
örtüsünün tahrip edilmesi
E)Ekonomik ve Sosyal Gelişim incelemesi
58.Toplumu çevre konusunda bilgilendirmek,
bilinçlendirmek, topluma olumlu ve kalıcı
davranış değişiklikleri kazandırmak ve
sorunların
çözümünde
fertlerin
aktif
katılımlarını sağlamak için aşağıdakilerden
hangisinin yapılması gerekir?
55.Uluabat Gölü Projesi, gölden çeşitli
şekillerde yararlanan insanların katılımıyla
gölü korumak için oluşturulmuş bir projedir.
Aşağıdakilerden hangisi, projenin uygulama
amaçlarından biri değildir?
A) Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması
A)Göldeki kirliliğin önlenmesi
B)Uzun
vadeli
hazırlanması
B)Göldeki ulaşım olanaklarının geliştirilmesi
C)Göldeki yaban hayatının zenginleştirilmesi
D)Göldeki balıkçılığın
sağlanması
arıtılmadan
kalkınma
planlarının
C)Çevre konusunda yasal düzenlemelerin
yapılması
sürdürülebilirliğinin
D)Sanayi yatırımlarının
payının azaltılması
E)Gölün doğal kaynaklarının akılcı kullanımının
sağlanması
ülke
bütçesindeki
E)Çevre ile ilgili çalışma yürüten sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi
9
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
59.Aşağıdaki yerlerden hangisinin, deprem
olasılığı fazla olan bölgeler arasında
bulunduğu kesin olarak söylenebilir?
62.Özellikle buzdolaplarından, parfümlerden
ve fabrikalardan yayılan bazı gazlar ozon
tabakasının incelmesine bazı bölgelerden
delinmesine neden olmuştur.
A) Fay hatlarının
Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının
delinmesinin neden olduğu zararlardan biri
değildir?
B) Karstik alanların
C) Delta ovalarının
A)Kalp hastalıklarının artması
D) Yüksek dağların
B)Buzulların erimesi
E) Ormanlık alanların
C)Deri hastalıklarının artması
D)Yeraltı kaynaklarının azalması
60.Aşağıdakilerden hangisi, planlanan bir
ekonomik faaliyetin yol açabileceği bütün
olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit
edilip
gerekli
önlemlerin
alınmasını
sağlamaya yöneliktir?
E)Ekolojik dengenin bozulması
63.Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi
korumak ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden
kurmak için çalışan gönüllü sivil toplum
kuruluşlarından biri değildir?
A) Çevre koruma projelerinin uygulanması
B)Beş yıllık kalkınma planlarının hazırlanması
C)Çevresel etki değerlendirme raporunun
hazırlanması
A)Tema Vakfı
B)Akut
D)Doğal ve beşerî sistemler arasındaki
etkileşimin araştırılması
C)Opec
E)Ekonomik faaliyetlerde teknoloji
kullanımının üretime etkisinin incelenmesi
D)Greenpeace
E)Çekül
61.İnsan faaliyetleri sonucu yaşadığımız doğal
çevre zaman içinde büyük değişikliklere uğrar.
Eğer bu değişiklikler bilinçli bir şekilde
yapılmazsa çevre sorunları ortaya çıkar.
64.Sanayileşme hızının kentleşme hızından
yüksek olduğu bölgelerde plansız kentleşme
ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise, bu tür
kentlerde çeşitli sorunların yaşanmasına
neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi
yukarıda sözü edilen kentlerde yaşanan
sorunlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri
değildir?
A)Hava kirliliğinin artması
A)Katı atıkların çevreyi kirletmesi
B)Suların kirlenmesi
B)Sanayi kuruluşlarının kent içinde kalması
C)Bazı canlı türlerinin yok olması
C)Tarım alanlarının amaç dışı işgali
D)Sanayide çalışan kişi sayısının artması
D)İşgücünün artması
E)Orman alanlarının azalması
E)Doğal kaynakların hızla tükenmesi
10
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
65.Uluabat Gölü Projesi ile Mustafakemalpaşa
Çayı kaynaklı kirliliğin azaltılması yönünde
önemli adımlar atılmıştır. İlgili kurum ve
kuruluşlarca denetim ve proje geliştirme
çalışmaları hız kazanmıştır.
68.Aşağıdakilerden
hangisi
enerjinin bir dezavantajıdır?
jeotermal
A) İklim değişikliklerine sebep olur.
B) Santralin hazırlanması 5 yıl gibi uzun bir
süreyi kapsar.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
çalışmaların sonucunda meydana gelen
değişikliklerden biridir?
C) İthalat ve ihracatı söz konusu değildir.
D) Sistemi geliştirecek teknoloji ülkemizde
yoktur.
A) Göldeki balık miktarının artması
B)Göl havzasındaki kuş türü sayısının azalması
E) Tükenmeyen bir enerji kaynağıdır.
C)Göl çevresindeki yerleşim alanlarının
genişlemesi
69.Aşağıdakilerden hangisi güneş enerjisinin
avantajlarından değildir?
D)Göle dökülen akarsuların akım miktarının
artması
A) Güneş enerjisinin karbon, kükürt gibi zararlı
maddeleri yoktur.
E)Göl çevresinden geçen enerji nakil hatlarının
kaldırılması
B) Güneşten gelen enerji her zaman kontrol
edilebilir.
66.Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi,
sürdürülebilirlik bakımından diğerlerinden
farklıdır?
C) Ülkelerin enerji açısından birbirine olan
bağımlılığını kaldırır.
A) Güneş enerjisi
D) Ulaşma harcaması olmaksızın her yerden
sağlanabilir.
B) Madenler
E) Yararlanmak için karmaşık bir teknolojiye
gerek yoktur.
C) Petrol
D) Doğal gaz
E) Taş kömürü
70.Modern anlamda entegre katı atık
yönetim seçeneklerinden öncelik sıralaması
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
67.Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir
enerji kaynaklarından biri değildir?
A)Yakma-Geri Kazanım-Düzenli Depolama-Atık
Azaltma-Biyolojik Arıtma
A)Hidrojen Enerjisi
B)Atık Azaltma-Geri Kazanım-Biyolojik ArıtmaYakma-Düzenli Depolama
B)Hidrolik Enerji
C)Atık Azaltma-Geri Kazanım-Düzenli
Depolama-Biyolojik Arıtma-Yakma
C)Nükleer Enerji
D)Biyokütle Enerjisi
D)Geri Kazanım-Atık Azaltma-Biyolojik ArıtmaYakma-Düzenli Depolama
E)Hidroelektrik Enerji
E)Yakma-Düzenli Depolama-Atık AzaltmaBiyolojik Arıtma-Geri Kazanım
11
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
71.Katı atıkların bertarafında uygulanacak
nihai yöntem aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
74.Asit yağmurlarının etkileriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Göllere ve akarsulara düşen asit yağmurları,
sudaki asit dengesini bozar ve balıkları etkiler.
A)Yakma
B)Havada bulunan sülfat solunum yoluyla
alınmakta ve bronşit, astım, kanser gibi çeşitli
hastalıklara neden olmaktadır.
B)Kompostlama
C)Geri Kazanım
D)Düzenli Depolama
C)Topraktaki alüminyum çözülmesine neden
olur ve ağaç köklerinin besinlerden
faydalanmasını sağlar.
E)Arıtma
D)Mermer, kumtaşı veya kireçten yapılan ve
içerisinde kalsiyum karbonat bulunduran tarihi
eserlere zarar vermektedir.
72.Türkiye’de çevre politikalarına ilk adım
aşağıdakilerden hangisi ile atılmıştır?
E)Toprağın yapısındaki magnezyum ve
kalsiyum gibi bitki gelişiminde önemli olan
elementleri yıkayarak derinlere taşınmasına
sebep olur.
A)1962 Anayasası’yla
B)1924 Anayasası’yla
C)Marshall Planı’yla
D)Kyoto Protokolü’yle
75.Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının
etkisini en aza indirmek için alınabilecek
önlemlerden biri değildir?
E)3.Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla
A)Enerji
üretiminde
kullanılan
termik
santrallerin yerine, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
73.Aşağıdakilerden
hangisi
günümüzde
hidrojen enerjisinin avantajları içinde yer
almaz?
A) Hidrojen, kullanımı çok temiz bir yakıttır.
B)Orman yangınları engellenmeli, yeşil alanlar
yaygınlaştırılmalıdır.
B) Hidrojen kolayca ve güvenli olarak her yere
taşınabilen, taşınması sırasında az enerji kaybı
olan bir yakıttır.
C)Şehir içi ulaşımlarda toplu taşıma araçları
yerine özel araçlar kullanılmalıdır.
D)Endüstriyel
takılmalıdır.
C) Hidrojen diğer gazlara oranla pahalı olmakla
beraber uzun vadede teknolojinin de gelişmesi
ile birlikte maliyetleri büyük oranda
azalacağından dolayı ekonomiktir.
tesislerin
bacalarına
filtre
E)Araçların bakımı zamanında yapılmalıdır.
D) Hidrojen gazının yoğunluğu az olduğundan
sızıntı anında yükselip atmosfere karışarak
ortamı terk edeceğinden yangın veya patlama
riski oluşturmaz.
76.Türkiye’de elektrik üretiminin kaynaklara
göre dağılımında en fazla elektrik, aşağıdaki
santrallerin hangisinden üretilmektedir?
E)Hidrojenin gaz şeklinde (büyük ölçekli
depolamada), sıvı şeklinde (hava ve uzay
ulaşımında) veya metal hidrat şeklinde (araçlar
ve diğer küçük ölçekli depolamada)
depolanabilmesi
A)Hidrolik
B)Kömür
D)Jeotermal
12
C)Doğalgaz
E)Termik
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
77.Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği
çevre politikasının hedeflerinden biri
değildir?
A)Çevreyi korumak
yükseltmek
ve
çevre
80.Aşağıdakilerden hangisi sera etkisinin
sonuçlarından biri değildir?
A)Asit yağmurları
kalitesini
B)Yerkürenin ortalama sıcaklığının artması
C)Buzulların erimesi
B)Doğanın ve doğal kaynakların, ekolojik
dengeye zarar vermeyecek şekilde işletilmesini
sağlamak
D)İklim değişikliği
E)Deniz seviyesinin yükselmesi
C)İnsan sağlığını korumak
D)AB’nin dünyada tek egemen güç olmasını
sağlamak
81.Türkiye’de çevre ile ilgili düzenlemelerin
AB mevzuatına uyumunu değerlendirebilmek
için her yıl yayınlanan belge aşağıdakilerden
hangisidir?
E)Kent planlamasını ve toprak kullanımında
çevresel etkilerin dikkate alınmasını sağlamak
A)Çevresel Etki Değerlendirmesi
78. I. Güneş enerjisi
B)Genişleme Strateji Kağıdı
II. Rüzgar enerjisi
C)Müzakere Çerçeve Belgesi
III. Su enerjisi
D)İlerleme Raporu
IV. Jeotermal enerji
E)Katılım Ortaklığı Belgesi
Yukarıdakilerden hangileri yenilenebilir enerji
kaynaklarındandır?
82.
A)Yalnız I
I.
B) I ve II
II.
C)III ve IV
D)I, II ve III
III.
E)I, II, III ve IV
IV.
Enerji tasarrufu yapan gereçlerin ve
ampullerin kullanılması
Isınmak ve serinlemek için kullanılan
cihazların zaman ayarlı olanlarının
tercih edilmesi
Ulaşım amacı ile yürümenin ya da
bisiklete binmenin tercih edilmesi
Geri dönüşüme özen gösterilmesi
Yukarıdakilerden hangileri küresel ısınmanın
önlenmesine yönelik olarak gösterilen
bireysel çabalardandır?
79.Enerjinin depolanması, enerjinin hangi
özelliği ile sağlanır?
A)Bol bulunmasıyla
A) Yalnız II
B)Yenilenebilir olmasıyla
B)II ve III
C)Dönüştürülebilir olmasıyla
C)III ve IV
D)Taşınabilir olmasıyla
D)I, III ve IV
E)Kesikli olmasıyla
E)I, II, III ve IV
13
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
83.Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 20122023 kapsamında kamu ve sivil toplum
kuruluşları
arasındaki
koordinasyonda
sorumlu birim aşağıdakilerden hangisidir?
86.Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin
enerji politikası hedeflerinden biri değildir?
A)Nükleer enerji santralleri için azami güvenlik
şartları sağlamak
A)Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi
Başkanlığı
B)Yenilenebilir enerji kaynaklarının payını
arttırmak
B)Denetim Hizmetleri Başkanlığı
C)Rekabet gücü, enerji arzı güvenliği ve
çevrenin korunması arasında bir denge
sağlamak
C)Enerji işleri Genel Müdürlüğü
D)Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
D) Tüketicilere daha yüksek kalitede kesintisiz
ve daha ucuz enerji sağlamak
E)Strateji Geliştirme Başkanlığı
84.Termik santrallerle
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
aşağıdaki
A)Çevresindeki
arttırmaktadır.
sıcaklığını
su
kaynağının
E)Toplam enerji tüketiminde kömürün payını
arttırmak, doğalgazın payını azaltmak
87.Enerji
kavramıyla
ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
B)Sera etkisine sebep olmaktadır.
A)Fiziksel ve biyolojik sistemlerin işleyişi
hakkında bilgi verir.
C)Asit yağmurlarını oluşturmaktadır.
D)Yenilenebilir
kullanmaktadırlar.
enerji
B)İş yapabilme kapasitesidir.
kaynaklarını
C)Doğada tek biçimde bulunur.
E)Toprak kirliliğine sebep olmaktadırlar.
D)Fiziksel nesnelerin değişimine sebep olabilir.
E)Yapay
olarak
dönüştürülebilir.
85.Aşağıdakilerden hangisi, ekolojik dengeye
katkı sağlayacak çalışmalardan biri değildir?
A)Yenilenebilir enerji kaynakları uygulama ve
kullanma sistemlerinin teşvik edilmesi
A)Temel insan haklarının kısıtlanması
C)Bina yapım ve yalıtım malzemelerinin
ekolojik açıdan özenle seçilmesi
D)Enerji tasarrufu yapılmasına
teşviklerin uygulanması
etkin
farklı
biçimlere
88.Avrupa Birliği tarafından çevrenin
korunması amacıyla en yaygın olarak
kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
B)Fosil yakıt kullanımında vergi indiriminin
teşvik edilmesi
E)Hibrit otomobillerin
yaygınlaştırılması
aşağıdaki
B)Hapis cezaları
C)Islah evleri
yönelik
D)Çevre vergileri ve harçlar
kullanımının
E)Çevre polisi uygulaması
14
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
89.Günümüz ihtiyaçlarının taviz vermeden
gelecekteki ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği
çevresel, ekonomik ve sosyal esenlik halini
aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlar?
92.Sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan enerji
açısından en büyük paya sahip enerji kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Petrol
A)Enerji tasarrufu
B)Doğalgaz
B)Sürdürülebilirlik
C)Rüzgar enerjisi
C)Yenilenebilir enerji
D)Kömür
D)Enerjinin korunumu
E)Güneş enerjisi
E)Yaşam döngüsü
90.Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruyan
çözümler arasında yer almaz?
93.Avrupa Birliği’nin enerji politikasının
temelinde bulunan öğe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Enerjinin rasyonel kullanımı
A)Sanayi
B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının arttırılması
B)Birey
D)Ticaret
C)Temiz enerji tekniklerinden yararlanılması
C)Arz ilişkisi
E)İthalat
94.Okyanus enerjisinin nasıl bir enerji
kaynağı olduğunu aşağıdakilerden hangisi en
iyi tanımlar?
D) Fosil yakıtların kullanımının
yaygınlaştırılması
E) Kirletici maddelerin ayrılması veya
zararlarının önlenmesi
A)Birincil
B)Hidrolik
C)Yenilenebilir
91. I. Petrol
D)Çevreci
II. Doğalgaz
E)Alışılagelmiş
III. Linyit
IV. Taş kömürü
Yukarıdakilerden hangileri fosil tabanlı enerji
kaynaklarındandır?
95.Aşağıdakilerden hangisi, fosil kökenli
yakıtların kullanıldığı sürece, atmosferin
ısınmasına neden olan etkidir?
A)Yalnız III
A)Kelebek etkisi
B)I ve III
B)Yerçekimi etkisi
C)II ve IV
C)Sera etkisi
D)I, II ve IV
D)Kirlilik etkisi
E)I, II, III ve IV
E)Ekolojik denge etkisi
15
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
96.Aşağıdakilerden hangisi biyokütledir?
A)Protein
B)Kömür
D)Doğalgaz
C)Petrol
E)Kurşun
97.“Hidroelektrik
Enerji”
aşağıdaki
ifadelerden hangisiyle tanımlanabilir?
A)Rüzgâr tarafından yaratılan güç
B)Dalgalar tarafından yaratılan güç
C)Akarsular tarafından yaratılan güç
D)Yerçekimi tarafından yaratılan güç
E)Güneş tarafından yaratılan güç
98.Yenilenebilir enerji kaynaklarının en
önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Uzun sürede tükenir olmaları
B)Atmosferdeki doğa olayları sonucu
oluşmaları
C)Sürekli var ve tekrarlanabilir olmaları
D)Çevreyi kirletmemeleri
E)Ülkeden ülkeye değişmeleri
99.Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir
enerji kaynaklarından biri değildir?
A)Rüzgâr
B)Petrol
D)Jeotermal
C)Güneş
E)Hidrolik
100.Aşağıdakilerden hangisi dünyada en
büyük hidroelektrik potansiyel olarak görülen
kıtadır?
A)Avustralya
B)Asya
D)Güney Amerika
C)Afrika
E)Avrupa
16
Çevre ve Enerji Dersi
Çalışma Soruları
CEVAP ANAHTARI
1
D
21
E
41
C
61
D
81
D
2
C
22
C
42
B
62
D
82
E
3
A
23
D
43
C
63
B
83
D
4
A
24
C
44
D
64
D
84
D
5
B
25
A
45
A
65
A
85
B
6
C
26
B
46
E
66
A
86
E
7
C
27
D
47
E
67
C
87
C
8
A
28
A
48
D
68
A
88
D
9
A
29
E
49
E
69
B
89
B
10
E
30
E
50
B
70
B
90
D
11
C
31
B
51
A
71
D
91
E
12
B
32
C
52
E
72
E
92
D
13
E
33
C
53
D
73
D
93
B
14
D
34
B
54
D
74
C
94
C
15
E
35
D
55
B
75
C
95
C
16
E
36
E
56
A
76
C
96
A
17
C
37
B
57
B
77
D
97
C
18
B
38
D
58
A
78
E
98
C
19
D
39
C
59
A
79
C
99
B
20
A
40
D
60
C
80
A
100
B
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
319 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content