close

Enter

Log in using OpenID

ASKOM NEDİR ? 24.03.2004 tarihli ve 25412 sayılı Acil Sağlık

embedDownload
ASKOM NEDİR ?
24.03.2004 tarihli ve 25412 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair
yönetmeliğin 4. madde (v) bendinde ASKOM: “İl genelinde acil sağlık hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar
arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere kurulan İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon
Komisyonu” olarak tanımlanmaktadır.
5. madde (c) bendinde ASKOM; “İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM): İl
genelindeki hastanelerin acil servisleri ile il ambulans servisi arasındaki koordinasyon ve hizmet
standartlarını belirlemek üzere müdürlüğün teklifi valiliğin onayı ile kurulur. İl sağlık müdürü veya
görevlendireceği acil sağlık hizmetlerinden sorumlu il sağlık müdür yardımcısının başkanlığında acil sağlık
hizmetleri şube müdürü, yataklı tedavi hizmetleri şube müdürü, il ambulans servisi başhekimi, resmi ve özel
hastanelerin acil servis sorumluları ile meslek odası ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden teşkil
edilir” denilmektedir. 03.04.2013 tarih ve 2303 sayılı S.B Genelgesinde “İllerde ASKOM Toplantılarının, İl
Müdürünün yada görevlendireceği Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesinden sorumlu sağlık müdür
yardımcısının başkanlığında, halk sağlığı müdürlüğünden yetkilendirilmiş bir sağlık müdür yardımcısının,
kamu hastanelerinden medikal direktörlerin, özel hastaneler ile kamu, özel ve vakıf üniversiteleri
hastanelerinden acilden sorumlu başhekim yardımcılarının katılımı ile en az 2(iki) ayda bir düzenli olarak
yapılması , yılda 1 (bir) defada İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterleri, özel hastaneler ile kamu, özel ve vakıf üniversiteleri hastanelerinden acilden sorumlu
başhekimlerinin katılımı ile genel değerlendirme toplantılarının yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.
24.03.2004 tarihli ve 25412 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 39. maddesinde “Bu Yönetmelikte
belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuattan doğan
sorumluluklar saklı kalmak üzere, genel hükümlere göre takibat yapılır.
Acil sağlık hizmeti sunan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek
kişiler tarafından kurulmuş sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşlarda görevli kişiler, yukarıda
sayılan temel ilkelere uymakla mükelleftir” denilmektedir.
Ayrıca, 16 Ekim 2009 tarihli ve 27378 sayılı Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 4. madde (ç) bendinde ASKOM: İl genelinde acil sağlık
hizmeti ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere kurulan il Acil
Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu olarak tanımlanmaktadır. Aynı Tebliğ’in 14. maddesinde “Kamu
ve özel tüm sağlık tesisleri ve kuruluşları kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil
vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul etmek, 112 acil ambulansları
tarafından getirilecek vakalar için KKM talimatlarına göre acil servislerini hazırlamak, ilk değerlendirme ve
gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak ve stabilizasyonu sağlamakla yükümlüdür. İleri tetkik ve tedavisi gereken
hastaların diğer sağlık tesislerine sevki, sevk edilecek hastanın tıbbi durumuna uygun nihai tedavisinin
sağlanabileceği sağlık tesisinin belirlenmesi ve nakil işlemlerinin 112 KKM’nin yönetim ve
koordinasyonunda, 112 KKM tarafından verilen talimatlara uygun olarak yapılması zorunludur”
denilmektedir.
İlgili Mevzuat doğrultusunda çalışmalar yürüten ASKOM tarafından alınan kararlar Valilik
Makamının 08.06.2010 Tarihli ve 10562 sayılı İmza Yetkileri Yönergesi ile İl Sağlık Müdürü tarafından Vali
adına imzalanıp yayınlanmaktadır.
2013/3 sayılı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarının İşleyişi Genelgesinde Denetim ve
Yaptırım başlığı altında “İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık hizmeti kalitesi hasta hakları ve hasta memnuniyeti gibi
Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyum ile ilgili konularda kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve
kuruluşlarını denetler” denilmektedir.
Bu kapsamda oluşturulan İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) faaliyetlerini
sürdürmektedir. Gereksinimler doğrultusunda
alt
toplantısını 13.Ocak 2005 tarihinde gerçekleştirmiştir.
komisyonlar oluşturulmuştur. ASKOM Komisyonu ilk
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
183 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content