close

Enter

Log in using OpenID

ATILIM FAKTORİNG A.Ş.

embedDownload
ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
175 Gün Vadeli Bonolarının Nitelikli Yatırımcılara(*) Satışı ile İlgili
TALEP FORMU
(Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır.)
Adı Soyadı/ Unvanı : ……………………………............................................................................................
Baba Adı: ……………........................ Doğum Yeri / Tarihi: …………....... / ................/…............. (gün/ay/yıl)
Belge Tipi:
Nüfus Cüzdanı
Ehliyet
Pasaport
Belge No:….………………………………..
TC Kimlik No:
Vergi No:
İkametgah Adresi: …………………………………………………………………………………………............................
İlçe: ……………………………… İl: ……………………….. Tel: …………………………………........................................
Cep Tel: ……………………......................................…… E-mail: ……………………....…[email protected]……………………...
(*) Nitelikli Yatırımcı: Sermaye Piyasası Kurulu’nun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de
dahil profesyonel müşterileri ifade eder. Bu kapsamda aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta
şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar, emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya
Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar, nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilebilecek diğer
kuruluşlar, aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından
en az ikisini taşıyan kuruluşlar ile nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası
tutarını aşması şartını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.
TALEP EDİLEN BONO TUTARI
(Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır.)
Birim Bononun Nominal Değeri
Talep Edilen Bono Adedi (TL Nominal)
(Min. 10.000 Adet – Talep Aralıkları 10.000 Adet ve
Katları)
Ek Getiri Oranı
Birim Bononun Satış Fiyatı:
:
1 TL
:
:
:
310 Baz Puan (%3,10) olarak belirlenmiştir.
Vade başlangıç tarihinden 1 iş günü önce kesinleştirilecektir.
VİRMAN BİLGİLERİ
(Virmanlanacak Bonolara İlişkin Bilgiler)
Bonolarının Virmanlanacağı Hesap Bilgileri
Kurum Adı
:
Şube Adı ve Kodu
Hesap (IBAN) No
Hesap Sahibinin Adı Soyadı
(Talep Sahibi ile aynı olmalıdır.)
:
:
:
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Bono Bedelinin Ödeneceği Hesap Bilgileri
Banka Adı
: Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Şube Adı
: Salıpazarı Ticari Şubesi
IBAN
: TR020001200945400010000247
Hesap Sahibi
: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tarih
:
İmza
:
……../05/2014
Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde başvurusunu yaptığımız Atılım Faktoring A.Ş. bonosuna ilişkin talebimizi kendi kuruluşumuz adına ve
kuruluşumuz hesabına yaptığımızı, başkası hesabına hareket etmediğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
(Bu Bölüm Aracı Kurum Tarafından Doldurulacaktır.)
Kabul Edilen Nominal
:
Tahsil Edilen Toplam Tutar (TL)
:
İade Edilecek Toplam Tutar (TL)
:
Aracı Kurum Kodu
:
HLY
ARACI KURUM ONAYI
:
Talep Başvuru No
:
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
Gerçek Kişiler : Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport), nitelikli yatırımcı beyanı
Tüzel Kişiler/Kurumsal Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicil kayıt belgesi fotokopisi, nitelikli yatırımcı beyanı
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN
NİTELİKLİ YATIRIMCILARIN BEYANI
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aracı Kuruluş)
1.
Sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)
tarafından onaylanmasının, ihraççının veya sermaye piyasası araçlarının Kurul tarafından tekeffülü
anlamına gelmeyeceğini bildiğimi,
2.
İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının devlet güvencesi altında olmadığını ve anaparanın yitirilmesi
dahil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi,
3.
Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen “Nitelikli Yatırımcı” tanımında yer alan şartları sağladığımı,
4.
Nitelikli yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde derhal ilgili yetkili kuruluşa bilgi vereceğimi,
bilgi vermemem durumunda sermaye piyasası mevzuatına aykırılık nedeniyle sorumlu tutulacağımı
bildiğimi,
5.
Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışı nedeniyle izahname düzenlenmesinin mevzuat
uyarınca zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken ihraç edilen sermaye piyasası araçları ve ihraççı
hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
6.
İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler konusunda bilgileri
ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
7.
Bu yatırıma karar vermeden önce ihraççının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve taşıdığı ekonomik
riskler hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
8.
İhraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi gibi nedenlerle faiz, anapara
ödemesi vb. gibi ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi
durumunda haklarımı Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
uyarınca genel hükümler çerçevesinde aramam gerektiğini bildiğimi,
9.
Sermaye piyasası araçlarının piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve geri ödememe riski gibi
çeşitli riskler içerebildiğini, bu riskleri ilgili sermaye piyasası aracını, ihraççıyı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke
koşullarını dikkate alarak, ihraççıdan ve ilgili diğer kaynaklardan da bilgi almak suretiyle gerekli şekilde
değerlendirdiğimi ve kendi irademle yaptığım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim
zararlardan sorumlu olduğumu,
10.
Kurulun kamuyu aydınlatma ve finansal raporların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinin sermaye
piyasası araçları halka arz edilmeksizin ihraç edilen ihraççılar bakımından sınırlı olduğunu; ihraççı
hakkında bilgi almak istediğimde ihraççıya başvurmam gerektiğini bildiğimi,
11.
Satın aldığım sermaye piyasası araçlarının tümünün veya bir kısmının her zaman paraya
çevrilemeyebileceğini, bu araçlar borsada işlem görmeyebileceğinden bunların aktif veya likit bir ikincil
piyasasının bulunmayabileceğini bildiğimi,
12.
Nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası araçlarının halka arz tanımı kapsamına girebilecek şekilde
yeniden satılamayacağını ve bu sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kanunu’nun 3 üncü
maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde
izahname düzenlenmesinin zorunlu olduğunu bildiğimi,
13.
Bu beyanı özgür iradem sonucu imzaladığımı,
kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yatırımcının;
Adı Soyadı / Unvanı
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası
Tarih
:
:
:
İmzası
:
1
Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal
varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşan gerçek ve tüzel kişilere ilişkin beyan:
Atılım Faktoring A.Ş.’nin tahvilinin ihraç tarihi itibariyle nakit mevduatlarımın/mevduatlarımızın ve sahip
olduğum/olduğumuz sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıklarımın/varlıklarımızın
toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aştığını ve nitelikli yatırımcı sınıfında olduğumu/olduğumuzu beyan
ederim/ederiz.
Yatırımcının;
Adı Soyadı / Unvanı :
Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası :
Tarih :
İmzası :
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
422 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content