close

Вход

Log in using OpenID

Apple Bilgilendirme - Başarı Teknik Servis

embedDownload
T.C.
sivAs vALiLiĞi
Özel Kalem Müdtlrlüğii
z
Konu ı
Sayı
I2l0812014
23461229-880-6715
Zafet Bayramı
Kutlama Programı
ZAFER BAYRAMI
KUTLAMA PROGRAMI
1.
AMAC:
Zafer Bayramı'nın 92. Yıldönümü Kutlama Programı'nın düzenli, koordineli ve aksatılmadan
gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
,,
KAPSAM:
Kutlama programının içeriğini, yapılacak hazırlıkları, görev alacak kişi ve kurumları,
koordinasyon ve işbirliğine ilişkin konuları kapsamaktadır.
3.
IIIJKI]Kİ DAYANAK
. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 20.07.2012 tarih ve 4069 sayılı
.
.
o
yaz§|,
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nnn 29.06.2012 tarih ve 2012/25 sayılı
genelgesi,
Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atati.irk Günleri ve Tarihi
Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği,
zafer Bayramı kutlama komitesinin 25 Temmuz 2014 cuma günü yapılan toplantısında
alınan kararlar.
4. ytıRürnıB w roon»ixı.syoıv:
Zafer Bayramı'nın 92. Yıldönümü Kutlama Programı, 30 Ağustos 2014
tarihinde
gerçekleştirilecek olup EK-l, EK-2 ve EK-3 çizelgede görevli kurum ve kuruluşların görev ve
sorumlulukları, kutlama programı ve görevliler çizelgesi ile tören geçiş sırası gösterilmiştir.
Programlarda aksaklıklarn yaşanmaması için görevli kurumlar gerekli önlemleri zamanında
alacak v e azami özeni göstereceklerdir.
Görevli kurumlar arasında koordinasyon Valilik Özel Kalem Müdürlüğü Protokol Şefliği
tarafından sağlanacaktır. Kutlama Programının Genel Koordinatörü Vali Yardımcısı
Ömer
KALAYLI'dır.
5. nrrirşr,İrıBn:
5.1. Genel Prova:
(Tarih:2l Ağustos 2014 Çarşamba Saat:10.15 Yer: Atatürk Anıtı - Atatürk Kongre ve Etnografya
Müzesi Önü)
o Genel provaya, tören birlikleri ve törende görevli ttim sorumlular katılacaktır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslurı görmek için https://www.e-icisleri.gov.trlEwakDogrulama
adresİne gİrerek ( 8 vt oTK- z 9 H 3 3n- f wilrf gP- T dv7 RO-Ngxp 7 PXB ) kodunu y aanft.
5.2. Çelenk §unma Töreni:
(Tarih: 30 Ağustos 2014 Cumartesi Saat: 10.00 Yer:
ı
Atatürk Anıtı)
Çelenk sunma törenine katılacak olan sivil ve askeri personel saat 09.45'te Atatürk
Anıtı'nda yerlerini almış olacaklardır.
. valilik,
.
ı
Garnizon komutanlığı
sunacaklardır.
ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sırasıyla
anıta
saygı Duruşunu takiben İstiklal Marşımız okunacak ve Bayrağımız, Garnizon
Komutanlığı'nca görevlendirilecek iki inzibat eri tarafindan göndere çekilecektir.
Çelenk sunma töreni, İstiklal Marşımızın okunması ile sona erecektir.
5.3. Tebrikleri Kabulü:
(Tarih: 30 Ağustos 2014 Cuma Saat: 10.15 Yer: Valilik Makamı)
Tebrikatı vali, yanında Garnizon komutanı ve Belediye Başkanı ile beraber makamında
kabul edecektir.
ı
o
ı
Tebrikata, sivil ve askeri erk6n katılacaktır. (Askeri erkdndan katılacaklar Garnizon
Komutanlığınca belirlenecektir)
Tebrik törenine katılacaklar 30 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat l0.15'de Valilik
Makamı önünde hazır olacaklar ve yapılacak çağrı üzerine tebrikata giriş sırasına göre
kutlamada bulunacaklardır.
5.4. Tören Programı
(Tarih: 30 Ağustos 2014 Cumartesi Saat 10.45 Yer: Atatürk Kongre ve Etnograffa
Müzesi Önü)
Tören aşağıda yer aldığı biçimde gerçekleştirilecektir:
ı Törene iştirak edecek birlik ve araçlar, saat l0.30'da tören alanında yerlerini alacaktır.
Tören saat l0.45'te Vali beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte
o
o
.
o
o
o
törene katılanların ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayacaktır.
Gamizon Bandosu eşliğinde İstiklal Marşımız okunacak ve Bayrağımız Garnizon
Komutanlığınca görevlendirilecek iki inzibat eri tarafindan göndere çekilecektir.
Valilik adına konuşmayt Başöğetmen Atatiirk Ortaokulu Müdüril İbrahim KILIÇ,
Garnizon Komutanlığı adına Piyade Binbaşı Erdinç GÖKE& Müarip Gaziler Derneği
adına Dernek Başkanı Fuat AHISKALI yapacakiır.
Gençlik Hizmetleri ve spor İl lıltıotırlugü halk oyunları ekibi tarafından halk oyunları
gösterisi sergilenecektir.
Garnizon Bandosu eşliğinde tören geçişi gerçekleştirilecektir.
cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin bitimini müteakip, Muharip Gaziler Derneği ile Şehit
Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Demeği ziyarct edilecektir.
Derneklerdeki gerekli hazırlıklar dernek başkanlıklarınca yapılacaktır.
cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan geçit törenine katılacak birlikler ve
geçiş sırası EK-3'tedir.
5.5. Askeri Bando Konseri
(Tarih: 30 Ağustos 2014 Cumartesi Saat: 18.00 Yer: Atatürk Kongre ve Etnografya
Müzesi Bahçesi)
o Garnizon Bandosu tarafindan 30 Ağustos 201,4 Cumartesi günü 18.00 - 18.30 saatleri
arasında Kongre Müzesi bahçesinde Askeri Bando Konseri verilecektir. Programla ilgili
tiim hazırlıklar Garnizon Komutanlığı'nca yapılacaktır.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.trlEwakDogrulama
adresİne gİrerek ( 8 vt o TK- z 9 H 3 3 n - f wiWgP - I dv7 RO - N gxp 7 PXB ) kodunu yazln|z.
5.6.Zafer Bayramı Kabul Töreni
(Tarih: 30 Ağustos 2014 Cumartesi Saat 20.00 Yer: Büyük Otel
Zafer Bayramı Kabul Töreni Büyük Otel'de gerçekleştirilecek olup, Kabul Töreni
süresince Muzaffer sarısözen Anadolu Güzel sanatlar Lisesi tarafindan müzik dinletisi
yapılacaktır. Kabul Töreni ile ilgili hazırlıklar Valilik Özel Kalem Müdürlüğü tarafından
takip edilecektir.
Kabul Törenine davetiye gönderilen kişiler katılacaktır.
»iĞnn ırususıan:
o
30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos2014 Cumartesi günü saat 07.00'da başlayacak ve
aynı gün saat24.00'da sona erecektir.
29 Ağustos 2014 Cuma gtinü saat 17.00'dan itibaren büti.in kamu, kurum ve kuruluş binaları
ile ana cadde, meydanlar ve şehir merkezi Tiirk Bayraklanyla süslenecelq gece ise tesisler
uygun şekilde ışıklandırılacaktır. Stislemeler 5 Eylül 2014 Perşembe günü saat 08.00'ü
kaldııılacaknr. Bayaklann zamanındaasılması ve kaldırıtması mevzuat çerçevesinde İl Emniyet
Müdürlüğü ile Belediye 7-abıta ekiplei tarafndan kontrol edilecektir.
25-30 Ağustos 20|4 tarih|eri arasında (Zafer Haftası boyunca) Sivas'ın yerel televiryon
kanallarından, Kurtuluş Savaşı ile ilgili belgesel ve filmlerin yayınlatılması uygun
olacaktır.
Genel provanm yapılacağı 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü Saat 10.00'da ve tören günü,
saat 09.00 ile törenin bitiş saati arasında tören alanına açılan ve tören alanındaki yollar
trafi ğe kapatılacaktır.
Anıta sunulan çelenkler 30 Ağustos 2014 Cumartesi günü gün batımından sonra
kaldırılacaktır. Zamanında kaldınlmayan çelenkler Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafindaıı
o
toplaııacaktır.
Bu program görevlilere emir kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve
halkımıza davetiye niteliğindedir.
Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görevli kişiler, Yönerge esaslarına göre hareket edecek ve
Zafer Bayramı'nın 92. Yıldönümü Kutlama Programı'nın hiçbir aksaklığa meydan verilmeksizin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli önlemleri zamanında alacaklardır.
Tensiplerini ze arz ederim,
.. Alper DURAN
ozel kalem Müdürü
Uygun görüşle arz ederim.
I2l08l20I4
Ömer
KALAYLI
vali yardımc§ı
oLUR
12l08l20l4
Alim BARUT
Vali
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı swetinin aslırı görmek için https://www.e-icisleri.gov.trlEwakDogrulama
adresine girerek ( 8 vt oTK- z 9H 3 3 n- f wiWgP- I dv7 RO-Ngxp7 PXB ) kodunu yaanv.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 764 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа