close

Enter

Log in using OpenID

16.12.2014 imar ve bayındırlık komisyon raporu.

embedDownload
IMAR VE BAYINDIRLIK KOMISYONU RAPORU
Imar ve Baylndlrllk Konlisyonullnuzun 09.12.2014 tarihinde yapllnl, olduЁ u toplantlsinda,
Turgutlar Kё yt, 129 ada, 237 nolu parsel alanlnda imar planl diizenlelllmesi, dosyasl incelcndi,
yapllan gё rii§ mclCr sonucunda;
.
19.11.2014 tarih,6584 kaylt nolu dilek9e; i'Kiitahya ili
ⅣIerkez 119e,Turgutlar Kё yii, 129
ada, 237 Parsel nllmarall ta§ llllmazla ilgili olarak satin alina talebiyle, Kti9iik Sanayi Sitesi Alanl
olarak kullallllnak iizcrc, NIlilli Enllak NIliidiirliiЁ
ii'ne ba,vuruda bulunduk.Ancak parsel iizerindc
Adalct Bakanllこ l serhi 01duЁ u taraflnllza iletildi ve bu§ erhle ilgili Adalet BakanllЁ l'na gё rii§ yaZlSl
gё nderilerek bu parselle ilgili planlarl soruldu.Gelen gё
rti,yazlslna gё re Adalet Bakanllこ 1'nln bu
parscllc ilgili tasarruf planlnln olllnadlこ l VC§ Crhin kaldlrllabilecctti` 4illi Emlak ⅣIiidiirliiЁ ii'nc
iletilnli,oldu.Bunun iizerine■
llilli Ellnlak
ⅣIiidiirliittii
bu parselin satl,lyla ilgili 12 kurulllla gё
rti§
l bilgiSini istedi.Belediyenize dc bu
yazl iletildi. Bu parsel NIliicavir Saha i9crisindc ama planslz bir alandl■
Biz Keresteciler Kti9iik
yazlsl gё ndcrcrck bu parscllc ilgili progralnlarl olup ollnadlЁ
ヘ
Sanayi Koopcratifl olarak bu alanda Kereste lmalathanclcri yapmayl dii§ iiniiyoruz.¨ NIilli Enllak
ルIidirliЁ t ile yaptlこ lmlZ gё ri§ mcde bu alanl K■ 9■ k Sanayi Sitcsi olarak Koopcratiflmizc
satabilcceklerini ancak bu alanin ⅣIutlaka Kii9iik Sanayi Sitesi olarak ilnar planlnln yapllmasl
gerektitti taraimlZa iletilmistin..Bu prttenin ger9ckle,mesi i9in bu alanln bclcdiyenizce Kerestcciler
Kti9iik Sanayi Sitesi olarak planlarmaslnl istiyoruz.",eklindcdi■
Dilck9c ctiid edillnistin Sё z konusu parsclin bir klslnl Belediye Alan Sinlrl i9crisinde,bir
klsnll da Belediyc Alan Sl■
lrl dl§ lndadl■
Belediye Alan Sinl■ l i9crisindc kalan klslnlnda l」
ygulama
ve Nazlm imar Planlarl bulurllnalnaktadl■ Belcdiyc Alan Slnlrl dl,lndaki klslm Micavir Alan
Slnlrinin da dl§ lnda olup,Belediyenlizin yctki ve sorullnluluЁ u altindaki alanlardan deЁ ildin
237 nolu parsclin sllllrlarl i9erisinde bulunan 120 ve 121 nolu parselle五
de kapsayacak,ckildc
ve 237 nolu parsclin Belediyc Alan Slnlrl i9crisindc vc dl,arlslnda kalan klslllllinda,Kii9iik Sanayi
Sitesi Alanl olarak imar planl yaptlrllmasl i9in,Idarellniz taraflndan;
へ
1-Karayollarl 14.Bё lge MidurliЁ t Bursa,2¨ DoS.134.subc MidurluЁi Kut壁 璽a,3-BOTAs
Doこ al Gaz i§ lctmclcri B61ge MidiirluЁ i Ankara.4¨ 1l TclckOm Midiirliこ i Kiitah】 漫,5-Bilim,
Sanayi vc Teknolqi ll MidurliЁ i Kiitahva,6-1l Kiltur ve Turizm Midiirlittii/MiZe Midurli言 i
i
Kitahv■ ,7¨ 11 0zel idaresi Genel Sckreterlitti Kiitahva,8-cevre Ve sehircilik ll MidurliЁ
Kitahv■ , 9-TEIAs Turkiye Elcktrik iletim A.s.6.1lctim Tesis ve i§ letme Grup Midurlitti
菫蛙 堂麗 ,10-OSmangazi Elektrik Daこ ltlm A.s.Prae ve Tesis MidtrliЁ O Kiitah理 ,H‐ Orlnan Bё lge
ⅣIiidiirliittii Kimh理 , 12-Glda, Tanm vc Hayvanclllk ll NIliidiirliЁ ii Ktitahva, 13-1l Saこ 1lk
MidirliЁ i Ktitah理 ,14-Orlnan ve Su I,leri Bakanllこ l Kutahya subc MidiirluЁi Kiitahva,15Ktitahya Bclediyesi A. Fen i,leriヽ 4iidiirliiЁ iI Bo Su vc Kanalizasyon l,leri市 Iiidiirliittii C・ Saghk
I,leri Midiirlittt,16-1l Afet ve Acil Durum Midirlittt Kitah望
,17¨ cinigaz DoEalgaZ DaEltlm A.s
Kitahya sube MidurliEi Kiitah萱 2,18¨ Halk SaЁ llЁ l Midurlittii/ceVre vc call,an saЁ llこ l BiHmi
Ktitahvュ ,19¨ Orlnan vc Su I§ lcri Bakanllこ 1(19 adCt)Kurum vc Kurulu,lardan imar planlna esas
gё rill,ler
allnmasl,imar planina esasjcol倒 ikleOteknik ctid yaptl■ lmasl,
ⅣIcclisinden Kti9iik
237 nolu parsclin Bclcdiye Alan Slnlrl dl,lnda kalan klsllnlnda;1l Gcncl
ёn izin alllllllnasl amaclyla,konunun 11 0zcl
Sanayi Sitesi Alanl FneVZii imar planl yapllnina csas
ldaresine ilctilmcsi,uyglln gё rtilmi鉗 樋
Bilgile五 nize arz ederiz.
Banu AKALINOGLU
NIIuhal― edlkbal
Raportdr
鵬
YusufSOKMEN
GUNDEM
上
͡
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 438 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content