close

Enter

Log in using OpenID

293 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair kanun

embedDownload
— 293
Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair kanun
(Resmî
Gazete ile neşir ve ilânı : 14/V/JO.»:] - Sayı : 2400)
No.
2169
Kaimi tarihi
8 - V - 1933
BİRİNCİ MADDE — Nahiye müdürleri, kaymakamlar ile emniyet müdürleri,
mülkiye başmüfettiş ve müfettişleri aşağıdaki maddede yazılan yaşları bitirinee
tekaüt olunurlar .
İKİNCİ MADDE — Nahiye müdürleri için sin haddi (o5), mülkiye1 başmüfettiş
AO birinci sınıf müfettişlerle birinci smıf kaymakam ve emniyet müdürleri için
(60), ikinci smıf kaymakam, mülkiye müfettiş ve emniyet müdürleri için (-18), üçüncü sınıf kaymakam, mülkiye müfettiş ve emim et müdürleri için (56) dır.
"Bunlardan hizmetlerinin devamında faide olduğu mafevklerinin vereceği ve
Dahiliye vekâletinin kabul eyleyeceği sicil ile anlaşılanlar İcra Vekilleri Heyeti­
nin kararile daha beş seneye kadar istihdam edilebilirler.
ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu kanun mucibince tekaüt edilmesi icap eden dahi­
liye memurlarının tekaüt maaşları mülkî ve askerî tekaüt kanununun 26 ııcı mad­
desi hükmüne tâbidir.
DÖBDÜNCÜ MADDE — Bu kanun 29 birinci teşrin 1933 tarihinden muteber­
dir.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun icrasına Dahiliye vekili memurdur.
10 mayıs 1933
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 9 - V -1933 ve 1/213
Bu Kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi­
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden yelen tez­
kerenin tarih ve numarası
: 10 -V - 1933 ve 4/109
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayıfa
cilt ve seıyıfa numaralan
:
6
16
İd
68
15
7:8,35:36
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
57 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content