close

Enter

Log in using OpenID

12.12.2014 50. Hafta

embedDownload
iLi
T ARiH
: GENEL
: 12/12/2014
.•
~
\.~_\.
~~1
~
';"1y.jJ\" .J;;~IJ
JI;:~\'....•-aLJ y;.)\",j;;J\ '....•~~ ;r..~~~J
,...
~---..
V"'~
~
.••
:
:~J~
......."
"''''
~
~\ ~
"J
'"
~I J.?:>Jl;
.J~';\~-:1'<21\ ~~:
'•• 1\
MusiBETLERE
SABIR,
MUMiNCE
BiR
TAVIRDIR
Degerli Karde~lerim!
Allah ResOW (s.a.s), bir gtin Medine sokaklannda
bazl sahiibilerle birlikte ytirtiyordu. Kabristanm yanmdan
ges;erken, s;ocugunun kabri ba~mda feryat figan eden bir
kadma
rastladl.
Evliit aClsma ytiregi dayanamayan
kadmcaglzm bu hiilini goren Efendimiz ona, "Allah'tan
sakm ve sabret!"
dedi. Kederinden bunu soyleyenin
Peygamber
oldugunu fark edemeyen
kadm, "Benim
ba~Ilna
gelen
senin
ba~ma
gelmedi
de
boyle
konu~uyorsun!"
dedi. Bir mOddet soma kadma onun,
Allah'm
ResOli.i oldugu soylenince,
bu kederli anne
soyledigi sozden dolaYI pi~manhk hissetti. Oztir beyanmda
bulunmak tizere Rahmet Elyisi'nin
kapisma geldi ve
"(Kusurumu bagl~la) Allah'm elyisi oldugunu bilemedim."
dedi. Bunun tizerine Efendimiz (s.a.s), ona ~u kar~lhgl
verdi: "Sablr, musibet ilk ba~a geldigi anda ortaya
konulan tavlrdlr."l
Karde~lerim!
Ashnda bir be~er alan Peygamberimizin
de ba~ma
benzer musibetler gelmi~ti. Biricik oglu ibrahim, henOz on
sekiz ayhkken hayata gozlerini yummu~tu. Bu aCI olay
kar~lsmda bir baba olarak 0 da gozya~lanm tutamaml~tl.
Olenlerin
ardmdan
yaka paya dovtinerek
aglamayl
kesinlikle yasaklayan Rahmet Elyisi, oglu iyin aglamasma
~a~lranlara ~u cevabl vermi~ti: "Akan
bu gozya~lan
merhamettendir.
Goz aglar, kalp hiiziinlenir. Ama biz
ancak Rabbimizin raZI olacagl ~eyleri soyleriz.,,2
Klymetli Karde~lerim!
Her canlmm mutlaka tadacagl bir geryektir oli.im.
Dtinyaya veda edip gidenin sevenleri aylsmdan son derece
elim olan bu olay, btiylik de bir musibettir aym zamanda.
Bununla birlikte insanoglunu saran slkmtllar oltimle smlrh
da degildir. Ruhsal, fiziksel ve ekonomik slkmtllar, kaza
ve felaketler,
hastahk
ve geyimsizlikler,
takatimizi
zarlayan s;e~itli hiidiselerdir. Aslmda olumsuz gibi gortinen
bu durumlar hemen her birimiz iyin sablr ve imtihan
vesilesidir. "insanlar,
imtihandan
gec;irilmeden, sadece
'iman euik' demekle blrakllacaklanm
ml sandllar?,,3
ayeti, mti'minlerin hayatta me~akkat ve slkmtIlara her an
haZlrhkh olmalan gerektigine vurgu yapmaktadlr.
Yakup Peygamber, evladl Yusufun hasretiyle gozlerini
kaybetti. Yusuf (a.s), sultanhga giden yolda karanhk
kuyudan ve zindandan ges;ti. EyyOb Peygamber, yaralan
btittin bedenini saran bir hastahga tutuldu ve Rabbine
slgmdI. Hz. Musa, Firavun'un
zulmOnO yak etme
mlicadelesinde zorlu yollan a~tl. Babaslz olarak dlinyaya
gelen isa (a.s), inkarcIlann aylplamalarma
ve oldlirme
te~ebblislerine
maruz
kaldl.
Habibullah
Muhammed
Mustafa (s.a.s), Hakk yo Ida evinden, yurdundan
ve
sevdiklerinden oldu. Bir be~er olarak en zor imtihanlardali
ges;ti. 0, bizzat ya~adIgl musibetler kar~Ismda sabnn,
metanetin ve mtimince duru~un nasIl aimasl gerektigini
bizlere gosterdi. Ozlintti ve kederi stikOnet ve vakar ile
kar~IlamaYI tavsiye etti. AClmlz gozya~ma donti~se de
gozya~lmlzm
isyana donti~memesi
gerektigini anlattl.
Yliregimiz, acmm klskacmda ezilse de, belimiz zahmet
yOkliyle bOklilse de, dilimizden bizi bu imtihan dilnyasma
gonderen
Rabbimize
kar~l en
ufak
bir
isyanm
dokillmemesi gerektigini hatlrlattl. .
Karde~lerim!
Allah ResOlti'nil hayatma model olarak seyen bizler,
imtihanm
ne
zaman
ve
ne
~ekilde
gelecegini
bilemedigimizden,
"Hanginizin
daha
giizel
i~ler
yapacagml
smamak
ic;in oliimii ve hayatI yaratan
O'dur.,,4
ayetinin bilinciyle hareket ederiz. Bununla
beraber, "Biz Allah'a aidiz ve yine O'na donecegiz.
Allah'lm!
SlkmtIlanmm
miikafatml
senden
bekliyorum, bunun kar~lhgml bana ihsan et, benim ic;in
onu daha haylrhslyla
degi~tir.,,5 diye gonOlden dua
ederiz.
Karde~lerim!
Mtimin
olmak,
nimetlere
en~mce
Allah'a
~tikretmektir.
Mtimin
olmak,
slkmtl ve me~akkatle
kar~I1a~mca isyana stirliklenmeden
sablr ve metanetle
Allah'a teslim olmaktlr. Mtimin olmak, aClYI isyana degil,
kazamma donli~ti.irebilmektir. MOmin olmak, can slklCI bir
durum
kar~lsmda
sogukkanhhgl
ve feraseti
elden
blrakmamaktlr.
Mti'min olmak, "Sizi biraz korku ve
ac;hkla; mallardan,
canlardan
ve iiriinlerden
biraz
azaltma
i1e deneriz.
(Ey Peygamber!)
Sabredenleri
miijdele!,,6 ayetindeki "mOjdelenenler" den olabilmek iyin
yaba sarf etmektir.
Karde~lerim!
Hayatlmlzm her a~amasmda Allah'a hamd edebilen
kullardan olmak is;in gayret gosterelim ve Efendimizin ~u
glizel tasvirine HiYlkolmanm bilinciyle hareket edelim:
"Miiminin durumu ne i1ginc;tir! Her hali kendisi
ic;in haylrhdlr.
Bu durum yalmz miimine mahsustur.
Ba~ma sevinecek bir hal geldiginde ~iikreder; bu onun
ic;in haylr olur. Ba~ma bir slkmtl gelecek olursa ona da
sabreder; onun ic;in bu da haylr olur.,,7
I
Karde~lerim!
insanhk tarihinde en s:etin imtihanlara peygamberler
tiibi tutuldu. Ylice Rabbimiz, Hz. Adem' i cennetteki yasak
agayla smadl ve akabinde yerylizline gonderdi. ibrahim
Peygamber,
ate~e atIlmak ve biricik evladml kurban
etmekle smandl ve neticede Halilullah payesini kazandl.
2
3
4
5
6
7
Buhan, Cenaiz, 31.
Buharl, Cenaiz, 43.
Ankebut, 29/2.
Mulk 67/2.
EbfJ Davud, Cenaiz, 22.
Bakara, 2/155.
Muslim, Zuhd ve rekaik, 64.
Haztrlayan: Din Hizmetleri Genel Miidiirliigii
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
993 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content