close

Enter

Log in using OpenID

Bilecik Merkez Gülembe Köyü Akbayırlar Kaya Mezarları 1. Derece

embedDownload
11.00/255
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarih ve no: 08.08.2014 -133
Karar Tarih ve no : 08.08.2014-2655
Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR
Bilecik İli, Merkez İlçesi, Gülümbe Köyü’nde tespit edilen Akbayırlar Kaya Mezarları
öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı
Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü) 15.05.2014 tarih, 85836379/168/1011 sayılı yazısıve ekleri, konuyla ilgili faaliyeti
etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar;Bilecik Valiliği’nin (Kadastro
Müdürlüğü) 23.06.2014 tarih, 47577019.190.99/2165 sayılı yazısı, Bilecik Özel İdaresi’nin (Emlak
ve İstimlak Müdürlüğü) 01.07.2014 tarih, 94728557-756.01-5216 sayılı yazısı,23.07.2014 tarih,
5167 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının
aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Bilecik İli, Merkez İlçesi, Gülümbe Köyü’nde tespit edilen Akbayırlar Kaya Mezarları’mn
2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi,
1/3.000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun
olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir)
Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları
olarak belirlenmesine; sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai
müdahalede bulunulmamasına karar verildi.
BİLECİK- MERKEZ-GÜLÜMBE KÖYÜ
AKBAYIRLAR KAYA MEZARLARI
BURSA H23-C2
1/3000 • ~
.*•* " ■;*.«&*.
.,J tu
.
'
Btü;
f
f
m
k ;
1W
tHS
w
&
1
^
■ İ Ş &
i '
e
Şan
,
. 4
,
\
. O
L
.
1
4
*
h as *
f
u
t z *******
3
|
1
f
r
® J » s.
u ,
4
L
«
K
1
v
'
...“ „ U
J
L
J
ffl
jt
•'r* şai: «
Î*
%■ ■
AKBAYIRLAR KAYA MEZARLARI! 1
6 DERECE KOORDİNATLARI
---------------- ----------------------- -----------— ----------------------------------------------------------— -------------«
ı}
■»
v *.
■ \r2£ v
îv
.— i
. -f.si ; >
a z
\
f-.'
241122/1284 - 4454778.676
24İÖ98.0152 - 4454700.932
„ 241023.18İ ” - 4454698.853
240917.748 -4454818.005
240959.3225 - 4454888.266
240876.207 - 4454739.934
240959.408 - 4454723.^88
241034.9346 - 4454842.869
241076.3524 - 4454820.942 \
240920.4266 - 4454862.36
240893.6268 - 4454770.997
a
* • **
T.C.
KÜLTÜR
VE TUI*ÎZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRI ÜĞÜ
Es k i ş e h i r k ü l t ü r v a r l i k l a r i n i
k o r u m a b ö l g e KURULü ’NUN
08.08.2014 T A R I ^ 6 Ş 5 SAYILI KARARI
'“ / T * ,
I.DERECE A R K E O L O JİK S İT ALANI SINIRLARI
RU
. « SÜi»
)
AVRUPA
KONSEYİ
ENVANTER NO:
KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
SİT
TÜRKİYE
HARİTA NO:
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU
İLİ: BİLECİK
İLÇESİ: MERKEZ
s tf
MAHALLE KÖY
VEYA MEVKİİ: GÜLÜMBE
KÖYÜ
KADASTRO
PAFTA: ADA:
PARSEL:
ADI: AKBAYIRLAR KAYA MEZARLARI
GENEL TANIM:
Bilecik ili, Merkez, Gülümbe Köyü ormanlık arazisi içerisinde, 6 derece 241122.128-44454778,676, 241098.01524454700.932, 241023.181-4454698.853, 240917.748-4454818.005, 240959.3225-4454888.266, 240876.207-4454739.934, 240959.408-4454723.488,
241034.9346-4454842.869, 241076.3524-4454820.942, 240920.4266-4454862.36, 240893.6268-4454770.997 koordinatlarında, toprak seviyesindeki
kayalara oyulmuş oda mezarlardan oluşan bir alandır. Kaya, mezarlarını yüzeyden fark etmek zor olup kaya mezarları ancak definecilerin
tahribatı sonrası görülmeye başlanmıştır. Tahrip edilen mezarların çevresinde Roma Dönemine tarihlenen ve mezarlara ait ölü hediyeleri
olan seramik kap parçalarına yoğun olarak rastlanmaktadır._________________________________________ '______________________________
ŞİMDİKİ TEHLİKELER: Kaçak kazılar
ŞİMDİKİ DURUM: ormanlık alan olup kaçak kazıya uğramıştır. Bu kaçak kazı nedeniyle iki mezar açık durumdadır.
SİT POTANSİYELİ:
I D E R E C E A R K E O L O JİK
KORUMA DERECESİ:
HAZIRLAYANLAR: 05.05.2014
Arkeolog: Abdurrahman A K T A ^ ^ ^ |
Arkeolog: Tuba KONUK
ŞİMDİKİ KORUMA:
ÖNERİLEN KORUMA: Güvenlik güçleri tarafından rutin
olarak kontrol edilmelidir. ,
f
KONTROL EDEN: 05.05.2014
p
Özge KOCABAŞ Q \
Müze Müdür V.
YAYIN DİZİSİ:
KURUL KARARLARI:
GÖZLENENLER:
REVİZYON:
TC.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU’NUN
08.08.2014 TARİH, 2655 SAYILI KARARI
( J
------^
/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
915 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content