close

Enter

Log in using OpenID

2014/137 cumhuriyet mh. 2244 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın

embedDownload
-1T.C.
SALiHLiBELEDIYESi
MECLIS KARARI
Karar No
2014/137
Evrak Dairesi PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
Cumhuriyet Mahallesi 2244 ada 2 parselde kayith
tas.mmazin imar plandaki kullanim amacmm
Karar Tarihi 01 /10/2014 Konusu
otopark alanmdan dini tesis alanina d6nus.turulmesi
talebinin goriisiiimesi.
Evrak No
665242
Saat
21.00
Geli? Tarihi
24/09/2014
Kesinle§tirme Tarih 03/10/2014
Tekrar G6ru§ulecek mi? H
BELEDIYE BALKAN!
DIVAN KATIBI
MECLIS UYERLERi
:Zeki KAYDA
:Beray ERIMZcynel Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA,Zehra TIRYAKLSabahalUn TEKDAL.Yalim §ENKAYA,Osman
VURAUCevdct ZURNACI.Bcray ERiM,Nuri KAYA,Se^il CAN.Cemal §AHJN.
Huscyin Emrc EROL,Basri ERSOY,YuccJ KA§HtCI,Gurol ERSOY.Hasan
DORGA, Isa Y!LDIRIM,Mustafa MERMi,Cem YALVAC-Mesut CEYLAN,Koray
KAPLAN, Zeynel Abidin ALPASLAN.Mehmet CAKIR.Mustafa BULUT.Mehmcl
§ANVER, Cihan SARI,Vo(kan GOKMENER,Mevli PEHLiVAN,Alpasian
BALCI,Ferayi ASLAN,AbdiiIkadir AKKAPLAN.Murat
GIRGiN(Katilmadi),Hidayet DEN1Z (Kalilmadi)
GECICi DIVAN KATtBt
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
giindeminde bulunan konulari g6ru§iip karara baglamak uzere 01/10/2014 gunii saat 21.00'de
Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 30 iiyesinin katilimiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 9-Cumhuriyet Mahallesi 2244 ada 2 parselde kayitli ta^mniazin
imar plandaki kullanim amacmm otopark alanindan dini tesis alanina doniisturiilmesi talebinin
gortisiilmesi.
Yazi I$leri Muduru Talat YILDIRIM; Beiediye Ba§kanhk Makamma; $ehir imar planmda
Cumhuriyet Mahallesi, 2244 ada, 2 parselde kayitli ta§mmazm mahallenin dini tesisi ihtiyacimn
kar§ilanmasi amaciyla onayli imar planmdaki kullanim amacmm otopark alanindan dini tesis alanina
d6nu§tiirulmesi talep edilmektedir.
Cumhuriyet Mahallesi smirlarinin geni§ bir alam kapsamasi ve bu bolgeye yiirume mesafesi
iijerisinde ba§ka cami atani bulunmamasi nedeniyle vatandaslanmizdan gelen cami yeri belirlenmesi
talebinin kar§ilamasi icin onayli imar plammizda otopark yeri olarak planli bulunan 2244 ada 1, 2, 3
nolu parsellerin Dini Tesis Alam ve otopark alam olarak imar plam degi§ikligi yapilmasi, kaldinlan
otopark alanimn aym bolgeye hizmet edecek §ekilde planlanmasmi igeren imar plam degisikligi
hazirlanmi§tir.
Yukanda konumu belirtilen alanda hazirlanan 1/5000 olgekli nazim imar plam ve 1/1000 olgekli
uygulama imar plam degis.ikliklerinin kabul edilip edilmeyeceginin Belediye Meclisince incelenerek
karara baglanmasmi musaadelerinize arz ederim. Plan Proje Md.Vk.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet arkadasjar, bunun da yine incelenmesi icin imar
komisyonuna gonderiyoruz. Konu hakkmda soz almak isteyen olmadigi goriilerek geregi g6riis,uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kani Zeki KAYDA; Cumhuriyet Mahallesi 2244 ada 2 parselde
kayitli tas.mmazm imar plandaki kullanim amacmm otopark alanindan dini tesis alanina
donu§turijlmesi talebinin imar komisyonuna havalesini kabul edenler? 30 oy. Kabul etmeyenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oybirligiyle kabul edilmi§tir.
Beray ERIM
Meclis tjycsi
Divan KatihL
/O.
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis Cyesi
Divan Katihi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
330 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content