close

Enter

Log in using OpenID

2014-nji ýyl üçin döwlet statistiki hasabat görnüşleriniň sanawy

embedDownload
SENAGATYŇ STATISTIKASY
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1. 0601010 Kärhananyň
(birleşigiň) senagat
önümlerini öndürişi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
3
2.
0601120 Alyjylar jemgyýeti
kärhanalarynyň
senagat işleri
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk 1.Döwlet
№ 1-ö
eýeçiligindäki ähli
senagat kärhanalary.
2.Ministrlikleriň,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň
balansynda durýan,
Türkmenistan bilen
bilelikdäki we daşary
ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligindäki
kärhanalary.
Forma Ýyllyk Özbaşdak balansda
№ 2-ö
durýan alyjylar
jemgyýetiniň senagat
kärhanalary;
kömekçi senagat
önümçilikleri bar
bolan alyjylar
jemgyýetleri we
alyjylar jemgyýetiniň
beýleki guramalary
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Fewralyň
25-ine
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Fewralyň
25-ine
4
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
3. 0601025 Senagata degişli
bolmadyk
guramalaryň balansynda durýan
kömekçi senagat
kärhanalarynyň
(önümçilikleriniň) işi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
4. 0601031 Oba hojalyk
kärhanalarynyň
balansynda durýan
kömekçi senagat
kärhanalarynyň
(önümçilikleriniň) işi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Balansynda kömekçi
№ 3-ö
senagat kärhanalary
duran senagata degişli
bolmadyk guramalar
Forma
№ 4-ö
Ýyllyk
Daýhan birleşikleri we
beýleki oba hojalyk
kärhanalary
(guramalary)
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Fewralyň
25-ine
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Fewralyň
25-ine
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
5. 0601046 Elektrobalans,
energetiki
enjamlarynyň düzümi
we elektrik
stansiýalarynyň
(elektrogenerator
desgalarynyň) işi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
5
6.
0601109 Ykdysady pudaklar
boýunça elektrik
energiýasynyň
balansy we bölünişi
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk 1.Döwlet
№ 24-e
eýeçiligindäki ähli
senagat kärhanalary.
2.Ministrlikleriň,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň
balansynda durýan
Türkmenistan bilen
bilelikdäki we daşary
ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligindäki
kärhanalary.
3.Işgär sany 50
adamdan köp bolan,
eýeçiligiň döwlete
degişli bolmadyk
görnüşindäki
kärhanalary.
Forma Ýyllyk 1. Elektroenergetika
№ 23-e
kärhanalary.
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Fewralyň
25-ine
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. «Türkmenenergo»
döwlet
elektroenergetika
korporasiýasyna.
Fewralyň
25-ne
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
7.
0601052 Önümçilik
kuwwatlylygynyň
balansy
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Forma
№ 1-kb
Ýyllyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
6
2. «Türkmenenergo»
döwlet
elektroenergetika
korporasiýasy.
1.Eýeçiligiň döwlete
degişli görnüşindäki
kärhanalary.
2.Ministrlikleriň,
pudaklaýyn
dolandyryş
edaralarynyň
balansynda durýan
eýeçiligiň garyşyk
görnüşindäki
kärhanalary.
3.Işgär sany 50
adamdan köp bolan
eýeçiliginiň döwlete
degişli bolmadyk
böleginiň kärhanalary.
4.Senagat işlerini
amala aşyrýan oba
hojalyk paýdarlar
jemgyýetleri we
daýhan birleşikleri.
5. Ministrlikler,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralary.
Kime tabşyrylýar
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Tabşyrmaly
möhleti
Martyň
15-ne
Fewralyň
25-ine
Martyň
15-ine
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
8. 0601198 Senagat önümleriniň
aýry-aýry
görnüşleriniň
düşewüntliligi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
7
9. 0601177 Geologiýa-barlag
işleriniň ýerine
ýetirilişi hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk 1.Eýeçiligiň döwlete
degişli görnüşindäki
№ 1-d
kärhanalary.
2.Ministrlikleriň,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň
balansynda durýan
eýeçiligiň garyşyk
görnüşindäki
kärhanalary.
3.Işgär sany 50
adamdan köp bolan
eýeçiligiň döwlete
degişli bolmadyk
görnüşindäki
kärhanalary.
Forma Ýyllyk 1.Toparlar
(ekspedisiýalar), nebit№ 1-gb
gaz çykaryjy
dolandyryşlar,
burawlaýyş işleriniň
dolandyryşlary,
kärhanalar, guramalar,
birleşikler.
2. Ministrikler,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralary.
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Martyň
1-ine
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistiki edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
25-ine
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Fewralyň
10-yna
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
10. 0601212 Ýangyç-energetika
balansy
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
8
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Ýangyjy we
energiýany üpjün
№ 1edijiler we sarp edijiler
balans
(Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komiteti
tarapyndan kesgitlenen
sanaw boýunça)
Forma Ýyllyk Türkmenistanyň
№ 3-ng
Prezidentiniň
ýanyndaky Nebitgaz
serişdelerini
dolandyrmak we
peýdalanmak baradaky
döwlet agentligi
11. 0601246 Daşary ýurt
kompaniýalary
tarapyndan çykarylan
nebitiň we gazyň
bölünişi hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
Ýyllyk
12. 0603353 Nebitiň we gaz
kondensatynyň
№ 1-gor
gorlary barada
hasabat
2014-nji ýylyň
17-nji ýanwaryndaky
№ 9 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Martyň
15-ine
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Iýunyň
1-ine
Türkmenistanyň
1.“Türkmennebit”
Statistika baradaky
Döwlet Konserni,
“Türkmengaz” Döwlet döwlet komitetine
Konserni,
“Türkmengeologiýa”
Döwlet Korporasiýasy;
2.Türkmenistanyň
Nebit-gaz senagaty we
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
13.
9
Kärhananyň
işjeňliginiň
sowalnamasy
2008-njy ýylyň
16 dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklandy
14. 0601183 Geologiýa-barlag
işleriniň ýerine
ýetirilişi hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Sowalnama
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
mineral serişdeler
ministrligi;
3.Türkmenistanyň
Prezidentiniň
ýanyndaky Nebitgaz
serişdelerini
dolandyrmak we
peýdalanmak baradaky
döwlet agentligi
Ýyllyk Kärhananyň
Ýerleşýän ýerindäki
ýolbaşçylary
statistika edarasyna
Forma Çärýeklik 1.Toparlar
№ 2-gb
(ekspedisiýalar), nebitgaz çykaryjy
dolandyryş edaralar,
burawlaýyş işleriniň
müdirlikleri,
kärhanalar, birleşikler.
2. Ministrikler,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralary.
Tabşyrmaly
möhleti
Oktýabryň
31-inden gijä
galman
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 2-sine
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-na
10
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
15. 0601230 Hususy telekeçiler
tarapyndan senagat
önümleriniň
öndürilişi hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
16. 0616011 Harytlaryň we
hyzmatlaryň
öndürilişi we iberilişi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Çärýeklik Geçen ýyl boýunça
№ 1-ht
umumy girdejisi ortaça
15000 manatdan
ýokary bolan senagat
önümlerini öndürýän
hususy telekeçiler
(ýuridiki taraplary
döretmezden fiziki
taraplar)
Forma
Aýlyk 1.Döwlet eýeçiligindäki
№ K-1
senagat kärhanalary.
2.Alyjylar jemgyýeti
ulgamynyň senagat
kärhanalary.
3.Ministrlikleriň,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň
balansynda durýan,
Türkmenistan bilen
bilelikdäki we daşary
ýurtlaryň gatnaşmagyndaky gatyşyk
eýeçiligindäki senagat
kärhanalary.
4.Balansynda kömekçi
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
11
17. 0601204 Döwlete dahylsyz
sektoryň senagat
kärhanalarynyň
harytlarynyň we
hyzmatlarynyň
öndürilişi we iberilişi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
18. 0601141 Senagat önümleri
öndürijileriň nyrhlarynyň bellige alnyşy
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
19. 0601225 Daşary ýurt
kompaniýalary
tarapyndan nebitiň
we gazyň çykarylyşy
we iberilişi hakynda
hasabat
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
senagat kärhanalary
(önümçilikleri) bolan
senagat däl kärhanalar.
Ýerleşýän ýerindäki
Ýuridiki şahslar –
işgär sany 10 adamdan statistika edarasyna
köp bolan senagat
önümlerini (işlerini,
hyzmatlaryny)
öndürýän döwlet
eýeçiligine degişli
bolmadyk kärhanalar
Forma
№ K-2
Aýlyk
Forma
№ 1-ön
Aýlyk
Eýeçiligiň görnüşine
garamazdan, senagat
önümi öndürýän
binýatlaýyn
kärhanalar
Forma
№ 2-ng
Aýlyk
Türkmenistanyň
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
Prezidentiniň
döwlet komitetine
ýanyndaky Nebitgaz
serişdelerini
dolandyrmak we
peýdalanmak baradaky
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-yna
Hasabat aýynyň
26-syna
Hasabat
döwründen soň
aýyň 2-ine
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
2013-nji ýylyň
26-njy noýabryndaky
№ 51 buýrugy bilen
tassyklanyldy
20. 0601251 Çig mal satyn alma
barada hasabat
2014-nji ýylyň
15-nji ýanwaryndaky
№ 6 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Forma
№ 1-çig
mal
Aýlyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
döwlet agentligi
Türkmenbaşydaky
nebiti gaýtadan işleýji
zawodlar toplumy
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 23-ine
12
YKDYSADYÝETIŇ DÖWLETE DAHYLSYZ BÖLEGINIŇ STATISTIKASY
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1. 0617041 Kärhanalaryň
maliýe-hojalyk işleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
17-nji dekabryndaky
№ 59 buýrugy bilen
tassyklandy
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk
№
1-MHI
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
13
Ýerleşýän ýerindäki
Türkmenistanyň
statistiki edaralaryna
telekeçi ýuridiki
taraplary:
a) hususy eýeçilik
bilen;
b) kooperatiw eýeçilik
bilen, alyjylar
jemgyýetleri
birleşigini
goşmazdan;
ç)jemgyýetçilik
guramalaryň
kärhanalary;
d) gatyşyk eýeçiligi
bilen, daýhan
birleşiklerini goşmak
bilen, daşary ýurt
maýa goýumlary
bolan kärhanalar:
a) beýleki
döwletleriň, olaryň
ýuridiki we fiziki
taraplaryň eýeçiligi
bolan kärhanalar;
b) Türkmenistan bilen
Tabşyrmaly
möhleti
Maliýe
hasabatynyň
tabşyrylmaly
möhletinde
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kartoçka
Ýyllyk
3. 0602118 Erkin telekeçiligiň
ykdysady zolaklarynda bellige alnan
kärhanalaryň,
edaralaryň işleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 68 buýrugy bilen
tassyklandy
4. 0602014 Emlägi döwletiň
garamagyndan
aýyrmagyň we
hususylaşdyrmagyň
Forma
№
1-ETYZ
Ýarym
ýyllyk
ETYZ-yň hukugyna
eýe bolan kärhanalar
Tabşyrmaly
möhleti
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Salgyt jarnama
tabşyrylýan
möhletinde
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Buhgalterçilik
balansynyň
tabşyrylmaly
möhletlerinde
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
14
2. 0602207 Işleýän hususy
telekeçiniň statistik
hasaba alnyşynyň
kartoçkasy
2013-nji ýylyň
17-nji dekabryndaky
№ 59 buýrugy bilen
tassyklandy
bilelikdäki we daşary
ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligi.
Hususy telekeçiler
Kime tabşyrylýar
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
Ykdysadyýet we ösüş
№ 1-huministrliginiň emläk
susylaşgatnaşyklary we
dyrma
15
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
netijeleri barada
jemleýji hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 68 buýrugy bilen
tassyklandy
5. 0602139 Döwlet emläginiň
kärendesi baradaky
jemleýji hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 68 buýrugy bilen
tassyklandy
6. 0617036 Kärhanalaryň maliýe
hojalyk işleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 68 buýrugy bilen
tassyklandy
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
telekeçiligi goldamak
müdirligi
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
Ykdysadyýet we ösüş
№ 1ministrliginiň emläk
kärende
gatnaşyklary we
(döwlet
telekeçiligi goldamak
emlägi)
müdirligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
Ýerleşýän ýerindäki
telekeçi ýuridiki
№
statistika edaralaryna
taraplary:
1-MHI
a) hususy eýeçilik
bilen
b) kooperatiw eýeçilik
bilen, alyjylar
jemgyýetleri
birleşigini goşmazdan
ç) jemgyýetçilik
guramalaryň
kärhanalary
d) gatyşyk eýeçiligi
bilen,daýhan
birleşiklerini goşmak
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
Maliýe
hasabatynyň
tabşyrylmaly
möhletinde
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
16
7. 0614103 Döwlet
kärhanalarynyň,
guramalarynyň we
edaralarynyň ulag
serişdelerini
ýerleşdirişi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 68 buýrugy bilen
tassyklandy
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Forma
№ 1söwda
(ulag)
Aýlyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
bilen hem-de daşary
ýurt maýa goýumlary
bolan kärhanalar:
a) beýleki
döwletleriň, olaryň
ýuridiki we fiziki
taraplaryň eýeçiligi
bolan kärhanalar.
b) Türkmenistan bilen
bilelikdäki we daşary
ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligi.
Türkmenistanyň
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
Awtomobil ulaglary
döwlet komitetine.
ministrliginiň
Awtoulag
serişdelerini
abatlamak, ýerlemek
we olara enjamlaýyn
hyzmat etmek
boýunça önümçilik
birleşigi
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-na
MALIÝÄNIŇ STATISTIKASY
17
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1. 0603085 Ätiýaçlandyryş
guramanyň işi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
2. 0603264 Banklaryň girdejileri
we çykdajylary
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
3. 0603023 Kärhananyň
(guramanyň) işiniň
esasy maliýe
görkezijileri hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Ýyllyk
№ 3-ät
Forma
№ 1-bgç
Ýyllyk
Forma
№ 1-m
Çärýeklik
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Eýeçiligiň we
guramaçylyk-hukuk
görnüşine garamazdan
ähli ätiýaçlandyryş
guramalary
1. Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
2. Türkmenistanyň
Maliýe ministrligine.
Apreliň
15-ine
Türkmenistanyň
Merkezi banky
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
31-ine
Hojalyk hasaplaşygynda
durýan we özbaşdak
balansy bolan, önümleri
öndürmek (işleri, hyzmatlary etmek) bilen meşgullanýan kärhanalar, birleşikler we guramalar, oba
hojalyk kärhanalary (ýylda
bir gezek), banklardan,
ätiýaçlandyryş we býujet
guramalardan, hususy
eýeçiligine we başga
ýurtlaryň eýeçiligine degişli
kärhanalardan başga
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
2.Özünden ýokardaky
guramasyna
Maliýe
hasabatlarynyň
tabşyrylmaly
möhletlerinde
Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
4. 0603306 Aşgabat şäher
häkimliginiň
maksatlaýyn ýörite
serişdeleri hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
5. 0603059 Kärhananyň
(guramanyň)
serişdeleriniň düzümi
we olaryň döreýşiniň
çeşmeleri hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi
möhleti
Forma
Çärýeklik Aşgabat ş. häkimligi
№ 3-mýs
(Aşgabat ş.)
Forma
№ 2-m
Çärýeklik
18
Hojalyk
hasaplaşygynda durýan
we özbaşdak balansy
bolan, önüm öndürmek
(iş, hyzmat etmek) bilen
meşgullanýan
kärhanalar, birleşikler
we guramalar, oba
hojalyk kärhanalary
(ýylda bir gezek)
banklardan,
ätiýaçlandyryş we
býujet guramalardan,
hususy eýeçiligine we
başga ýurtlaryň
eýeçiligine degişli
kärhanalardan başga
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 21-ne
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Maliýe
hasabatlarynyň
tabşyrylmaly
möhletlerinde
Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
6. 0603038 Kärhananyň
(guramanyň)
önümleri (işleri,
hyzmatlary)
öndürmeklige edilen
harajatlary hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Çärýeklik
№ 5-h
19
7. 0603070 Ätiýaçlandyryşyň we
gaýtadan ätiýaçlandyryşyň görnüşleri
boýunça baglaşylan,
hereket edýän şertnamalar we ätiýaçlandyryş tölegleri
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
Forma
№ 2-ät
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Hojalyk
hasaplaşygynda durýan
we özbaşdak balansy
bolan, önüm öndürmek
(iş, hyzmat etmek)
bilen meşgullanýan
kärhanalar, birleşikler
we guramalar, oba
hojalyk kärhanalary
(ýylda bir gezek)
söwda, banklardan
ätiýaçlandyryş we
býujet guramalardan,
hususy eýeçiligine we
başga ýurtlaryň
eýeçiligine degişli
kärhanalardan başga
Çärýeklik Eýeçiligiň we
guramaçylyk-hukuk
görnüşine garamazdan
ähli ätiýaçlyk
guramalary
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Maliýe
hasabatlarynyň
tabşyrylmaly
möhletlerinde
1. Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
2. Türkmenistanyň
Maliýe ministrligine.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 20-ne
Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
8. 0603017 Gymmatly
kagyzlarynyň
goýberilişi,
ýerleşdirilişi we
dolanşygy hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
9. 0603243 Täjirçilik banklaryň
işleri hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
10. 0603279 Türkmenistanyň
Altyn asyryny
ösdürmeginiň döwlet
gaznasynyň
maksatlaýyn ýorite
serişdeleri hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi
möhleti
Çärýeklik Gymmatly kagyzlary
Forma
goýberýän ähli
№ 2-gk
emitentler
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Çärýekligiň
1.Ýerleşýän ýerindäki
hasabatyny statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky hasabat döwründen
soň aýyň
guramasyna.
20-ne,
ýyllyk
hasabatyny fewralyň
1-ne
20
Forma
№ 1-tbi
Çärýeklik Türkmenistanyň
Merkezi banky
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 30-na
Forma
№
1-gazna
(Altyn
asyr)
Çärýeklik Türkmenistanyň Altyn
asyryny ösdürmeginiň
döwlet gaznasy
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 21-ne
Statistik formanyň
Statistik
formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
belgisi
möhleti
11. 0603258 Banklaryň girdejileri
Forma
Çärýeklik
we çykdajylary
№ 1-bgç
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
12. 0603285 Saglygy goraýyş we
Çärýeklik
Forma
derman senagaty
№ 1-mýs
ministrliginiň
(saglyk)
maksatlaýyn ýörite
serişdeleri hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
13. 0603311Türkmenistanyň
Forma
Çärýeklik
durnuklaşdyryş gazna- № 1-dgs
synyň serişdelerini
emele getirmegi we
ulanmagy hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
21
Türkmenistanyň
Merkezi banky
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 30-na
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 21-ne
Maliýe ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 21-ne
Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
14. 0603290 Oba hojalyk
ministrliginiň
maksatlaýyn ýörite
serişdeleri hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11- nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
15. 0603216 Gözegçilik-derňew işi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
16. 0603347 Kärhananyň
(guramanyň)
işleriniň esasy maliýe
görkezijileri hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
Kime tabşyrylýar
tabşyrylýar
belgisi
möhleti
Forma
Çärýeklik Oba hojalyk ministrligi Türkmenistanyň
№
Statistika baradaky
2- mýs
döwlet komitetine
(oba
hojalyk)
22
Forma
№1-gdi
Çärýeklik Ministrlikler,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralary, Döwlet
ätiýaçlandyryş
guramasy
Forma
№ 1-km
Çärýeklik
1.Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
2. Türkmenistanyň
Maliýe ministrligine.
Ýerleşýän ýerindäki
Hojalyk hasaplaşystatistika edarasyna
gynda durýan we
özbaşdak balansy bolan,
önümleri (işleri,
hyzmatlary etmek)
öndürmek bilen
meşgullanýan döwlet
kärhanalary (guramalar), banklary we býujet
guramalaryny goşmazdan, Türkmenistanyň
Maliýe ministrligi
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 21-ne
Hasabat
döwründen soň
aýyň 21-ne
Maliýe
hasabatlarynyň
tabşyrylmaly
möhletlerinde
Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
17. 0603044 Kärhananyň
(guramanyň) işiniň
maliýe netijeleri
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Aýlyk
Forma
№ 5-m
23
18. 0603065 Ätiýaçlandyryş
Forma
№ 1-ät
guramanyň işi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
19. 0603127 Ministrlikleriň,
Forma
pudaklaýyn
№ 1-mi
dolandyryş
edaralaryň, banklaryň
we ätiýaçlandyryş
guramalarynyň
işleriniň esasy maliýe
Aýlyk
Aýlyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Hojalyk hasaplaşygynda durýan we özbaşdak
balansy bolan, önüm
öndürmek (iş, hyzmat
etmek) bilen meşgullanýan kärhanalar,
birleşikler we guramalar (banklardan, ätiýaçlandyryş we býujet
guramalardan, hususy
eýeçiligine we başga
ýurtlaryň eýeçiligine
degişli kärhanalardan
başga)
Eýeçiligiň we
guramaçylyk-hukuk
görnüşine garamazdan
ähli ätiýaçlandyryş
guramalary
Türkmenistanyň
ministrlikleri we
pudaklaýyn dolandyryş
edaralary, banklary we
Döwlet ätiýaçlandyryş
guramasy
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 20-ine
1. Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
2. Türkmenistanyň
Maliýe ministrligine.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ne
1. Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
2. Türkmenistanyň
Maliýe ministrligine.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 21-ne
Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
görkezijileri hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
20. 0603201 Ýerli býujetiň ýerine
ýetirilişi hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
21. 0603327 Pensiýa gaznasynyň
serişdeleriniň emele
getirilmegi we
çykdajy edilmegi
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 55 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
24
Forma
№ 1-ýeb
Aýlyk
Welaýatlaryň we
Aşgabat şäheriniň Baş
maliýe müdirlikleri
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Türkmenistanyň
Maliýe ministrligine.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 20-ne
Forma
№ 1- pg
Aýlyk
Türkmenistаnyň
pensiýa gaznasy
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
MADDY ÜPJÜNÇILIGIŇ STATISTIKASY
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
we tassyklanan senesi
kody
1. 0604026 Harçlanan we galan
ýangyç barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik formanyň
belgisi
möhleti
Forma
№ 4-üj
Ýyllyk
25
Forma
2. 0604032 Materiallaryň
№ 3-üj
galyndylary we sarp
edilişi barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
3. 0604047 Gara metal bölekleriniň Forma
№ 1-mb
we taşlandylarynyň
emele gelmeleri we
galyndylary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Ýyllyk
Ýarym
ýyllyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Edaralar we
kärhanalar.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ine
2. Önümçilik
birleşikleri, trestler.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
1. Edaralar we
kärhanalar.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-yna
Ýanwaryň
3-ine
2. Önümçilik
birleşikleri,
kombinatlar.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
ýanwaryň 10-yna
1. Eýeçilik görnüşine
garamazdan edaralar
we kärhanalar.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 20-ine
2. Ministrlikler we
pudaklaýyn
dolandyryş edaralary.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 28-ine
DAŞARY SÖWDANYŇ STATISTIKASY
Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
1. 0605119 Biržanyň daşary
ykdysady işleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 69 buýrugy bilen
tassyklanyldy
2. 0605015 Syýahatçylara hyzmat
etmek barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 69 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
26
3.
0605035 Halkara ätiýaçlandyryş işleri we gaýtadan
ätiýaçlan-dyryş barada
hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 69 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Ýyllyk
№ 2birža
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Türkmenistanyň
Döwlet haryt-çig
mal biržasy
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
Forma
№ 1syýahat
Çärýeklik 1.Türkmenistanyň
syýahatçylyk
baradaky döwlet
komiteti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
15-ine
Forma
№ 1ätiýaç
Çärýeklik Türkmenistanyň
Döwlet
ätiýaçlandyryş
guramasy
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
10-yna
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
4. 0605041 Halkara ulag
hyzmatlary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 69 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi
möhleti
Forma Çärýeklik 1. Demir ýol,
№ 1-ulag
awtomobil, howa ,
derýa we deňiz
ulaglarynyň
kärhanalary,
edaralary,
kompaniýalary
0605083 Elektrik energiýasynyň eksport edilişi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 69 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1-E
(elektrik
energiýasy)
Aýlyk
6.
0605098 Tebigy gazyň eksport
edilişi barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 69 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1-g
(tebigy
gaz)
Aýlyk
27
5.
Kime tabşyrylýar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
10-na
Hasabat
döwründen soň
20-ne
2. Ministrlikler,
pudaklaýyn
dolandyryş
edaralary
Türkmenistanyň
Energetika we
senagat ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ne
“Türkmengaz”
döwlet
konserni
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
7. 0605104 Nebit we tebigy gazyň
eksporty baradaky
şertnamalaryň ýerine
ýetirilişi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 69 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Aýlyk
№ 1-ng
(nebitgaz)
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Türkmenistanyň
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
Prezidentiniň
ýanyndaky Nebitgaz döwlet komitetine
serişdelerini
dolandyrmak we
peýdalanmak
baradaky döwlet
agentligi
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
28
ULAG WE ARAGATNAŞYGYŇ STATISTIKASY
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
1.
29
2.
0606045 Umumy peýdalanyşdaky awtomobil
ýollary we olardaky
desgalar hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njydekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
№ 41gara (ýol)
Forma
0606018 Awtomobil ulaglary
barada we pudaklaýyn № 1-ul
dolandyryş edaralaryň (awtoulag)
garamagyndaky
ýollaryň uzynlygy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njydekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Awtomobil ulaglary:
Ýyllyk 1.«Türkmenawtoýollary»
Döwlet konserniň
kärhanalary tarapyndan .
2.«Türkmenawtoýollary»
Döwlet konserni.
Ýarym
ýyllyk
Eýeçilik görnüşine
garamazdan öz
balansynda awtoulaglary
bolan ýa-da başga
hojalyklardan
kärendesine awtoulag
alan, şeýle hem öz
garamagynda ýollary
bolan kärhanalar,
guramalar, edaralar
Kime tabşyrylýar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Tabşyrmaly
möhleti
Fewral aýynyň
5-ine
Fewral aýynyň
10-na
1.Ýerleşýän ýerindäki Hasabat döwründen
soň
statistika edarasyna.
aýyň 12-sine
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
3. 0606050 Hususy eýeçilikde
bar bolan awtomotoulaglar, tirkegler we
olaryň tehniki
ýagdaýlary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
30
4.
0606039 Umumy peýdalanyşdaky awtomobil
ulaglarynyň
hyzmatlary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Ýarym
№ 5-týa
ýyllyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
1. Welaýat we
Aşgabat şäher Polisiýa
ýol gözegçilik
bölümleri.
Kime tabşyrylýar
1.Welaýat we Aşgabat Hasbat döwründen
soň aýyň
şäher statistika
5-ine
müdirliklerine.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
2. Türkmenistanyň
Statistika baradaky
Içeri işler ministrliginiň döwlet komitetine.
Polisiýa ýol gözegçilik
müdirligi.
Forma
№ 65awto
Çärýeklik 1. Türkmenistanyň
Awtomobil ulaglary
ministrliginiň
kärhanalary we
guramalary.
2. Türkmenistanyň
Awtomobil ulaglary
ministrligi.
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Hasabat
döwründen soň
aýyň
9-yna
Hasabat
döwründen soň
20-nji gün
Hasabat
döwründen soň
40-njy gün
HRBNGU
Statistik
Statistik formanyň ady
Kim tarapyndan
boýunça
formanyň
№№
tabşyrylýar
kody we tassyklanan senesi
belgisi
möhleti
Forma
Çärýeklik 1. Türkmenistanyň
5. 0606333 Umumy
№ 2-awto
Awtomobil ulaglary
peýdalanyşdaky
ministrliginiň
awtomobil ulaglaryň
kärhanalary
bar bolany we olaryň
tehniki ýagdaýy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
31
6.
0606285 Ýol–ulag hadysalary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№1-ýuh
Aýlyk
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
1. Welaýat we Aşgabat 1. Welaýat we Aşgabat
şäher Polisiýa ýol
şäher statistika
gözegçilik bölümleri. müdirliklerine.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwrunden soň
aýyň 1-ine
2. Türkmenistanyň
Türkmenistanyň
Içeri işler ministrligiň Statistika baradaky
Polisiýa ýol gözegçilik döwlet komitetine.
müdirligi.
Hasabat
döwrunden soň
aýyň 1-ine
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
7. 0606024 Türkmenistanyň
awtomobil ulaglary
ministrliginiň umumy
peýdalanylýan
ulaglarynyň sany we
işi barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
8.
32
0606259 1 tonna ýüküň umumy
peýdalanyşdaky
awtomobil ulaglary
bilen daşamagyň
tarifleri barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Aýlyk
Forma
№ 1awto
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
1. Türkmenistanyň
Awtomobil ulaglary
ministrliginiň
kärhanalary.
2. Türkmenistanyň
Awtomobil ulaglary
ministrligi.
Forma
№ 61awto
Aýlyk
Türkmenistanyň
Awtomobil ulaglary
ministrliginiň
kärhanalary
Kime tabşyrylýar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
aýynyň 22-sine
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
9.
0606291 Demir ýol ulaglary
ministrliginiň hereket
edýän düzüminiň we
ulanyşdaky demir
ýollarynyň uzynlygy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
33
10. 0606349 Demir ýolda ýol-ulag
hadysalary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi
möhleti
Demir ýol ulaglary
Forma
Çärýeklik Türkmenistanyň
№ 2Demir ýol ulaglary
demir
bolan kärhanalary we
edaralary (stansiýalar)
Forma
№ 4-ýuh
Çärýeklik 1.Türkmenistanyň
Demir ýol ulaglary
ministrliginiň
kärhanalary we
guramalary.
2.Türkmenistanyň
Demir ýol ulaglary
ministrligi.
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-yna
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
HRBNGU
№№
11.
12.
34
13.
boýunça Statistik formanyň ady
kody we tassyklanan senesi
0606065 Umumy peýdalanyşdaky demir ýol
ulagynyň hyzmatlary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
0606270 1 tonna ýüküň umumy
peýdalanyşdaky demir
ýol ulaglary bilen
daşamagyň tarifleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
0606071 Demir ýol ulaglary
ministrliginiň işiniň
esasy görkezijileri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi
möhleti
Çärýeklik 1.Türkmenistanyň
Forma
demir ýol ulaglary
№ 65ministrliginiň
demir
kärhanalary we
guramalary
2.Türkmenistanyň
demir ýol ulaglary
ministrligi
Forma
Aýlyk
Türkmenistanyň demir
№ 61ýol ulaglary
demir
müdirliginiň
stansiýalary
Forma
№ 10demir
Aýlyk
Türkmenistanyň demir
ýol ulaglary
ministrliginiň
kärhanalary we
guramalary
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
1. Ýerleşýän ýerindäki
döwründen
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky soň aýyň 20-sine
guramasyna.
Türkmenistanyň
Hasabat
Statistika baradaky
döwründen soň
döwlet komitetine.
40-njy güni
1. Ýerleşýän ýerindäki Hasabat aýynyň
22-sine
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
1. Ýerleşýän ýerindäki
statitika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň demir Türkmenistanyň
ýol ulaglary ministrligi Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Howa ýol ulaglary
14. 0606306 Howa gämileriniň
toplumynyň bar bolany we olaryň tehniki
ýagdaýy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 2howa
«Türkmenhowaýollary» Döwlet milli
gullugynyň
kärhanalary
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
Aýlyk
«Türkmenhowaýollary» Döwlet milli
gullugynyň
kärhanalary
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
1-ine
35
Çärýeklik
15. 0606092 «Türkmenhowa-ýollary» Forma
Döwlet milli gullugynyň № 10işiniň esasy görkezijileri howa ýol
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
16. 0606265 1 tonna ýüküň umumy
peýdalanyşdaky howa
ulaglary bilen daşamagyň tarifleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Aýlyk
№ 61howa
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
«Türkmenhowaýollary» Döwlet milli
gullugynyň
kärhanalary
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýynyň
22-sine
Derýa we deňiz ýol ulaglary
36
17. 0606149 Deňiz ulagynyň işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 10deňiz
Çärýeklik Türkmenistanyň Deňiz
we derýa ulaglary
döwlet gullugynyň
kärhanalary
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özunden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
18. 0606155 Deňiz ulaglarynyň
hyzmatlary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 65deňiz
Çärýeklik Türkmenistanyň Deňiz
we derýa ulaglary
döwlet gullugynyň
kärhanalary
tarapyndan
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özunden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 20-ne
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
19. 0606312 Deňiz ulaglarynyň
herket edýän
düzüminiň bar bolany
we olaryň tehniki
ýagdaýy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
37
20. 0606327 Içerki suw ulaglary
boýunça bar bolan
derýa we köl
gämileri, başga
suwda ýüzýän
serişdeleri we gämi
gatnawlyýollarynyň
uzynlygy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Çärýeklik
№ 2deňiz
Forma
№ 2-isu
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Türkmenistanyň
Deňiz we derýa
ulaglary döwlet
gullugynyň
kärhanalary
Çärýeklik Balansynda gämiler
we başga suwda
ýüzýän serişdeleri bar
bolan edaralar we
kärhanalar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
№№
21.
22.
38
23.
HRBNGU
Statistik
boýunça Statistik formanyň ady
formanyň
kody we tassyklanan senesi
belgisi
möhleti
Forma
Çärýeklik
0606113 Umumy peýdalanyş№ 65- isu
daky içerki suw
ulaglarynyň hyzmatlary barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
Aýlyk
0606107 Içerki suw ulaglary
boýunça daşalan ýükler № 10-isu
we gatnadylan ýolagçylar barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
Aýlyk
0606244 1 tonna ýüküň umumy
peýdalanyşdaky içerki № 61-isu
suw ulaglary bilen
daşamagyň tarifleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Türkmenistanyň Deňiz
we derýa ulaglary
döwlet gullugynyň
kärhanalary we
guramalary
Türkmenistanyň
Deňiz we derýa
ulaglary döwlet
gullugynyň
kärhanalary
Türkmenistanyň Deňiz
we derýa ulaglary
döwlet gullugynyň
kärhanalary
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edaralaryna.
2. Özunden ýokardaky
edarasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 18-ine
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özunden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özunden ýokardaky
guramasyna
Hasabat aýynyň
22-sine
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
24. 0606238 1 tonna ýüküň umumy
peýdalanyşdaky deňiz
ulaglary bilen
daşamagyň tarifleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
39
25. 0606134 Ýük daşamak, ýolagçy
gatnatmak we gämileriň
wagt býujeti barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Aýlyk
№ 61deňiz
Forma
№ 3deňiz
Aýlyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Türkmenistanyň Deňiz
we derýa ulaglary
döwlet gullugynyň
kärhanalary
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
aýynyň 22-sine
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
Türkmenistanyň Deňiz
we derýa ulaglary
döwlet gullugynyň
kärhanalary
Tabşyrmaly
möhleti
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Geçiriji turba ulagy
40
26. 0606128 Umumy
peýdalanyşdaky uly
möçberli geçiriji turba
ulaglarynyň hyzmatlary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 11turb
Aýlyk
Edaralar – umumy
peýdalanylýan tebigy
gazy, nebiti geçirmek
üçin ulanylýan uly
möçberli geçiriji
turbalaryň (UT)
eýeleri
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
27. 0606223 Umumy peýdalanylýan
geçiriji turba ulaglary
bilen daşalýan 1 tonna
ýüküň tarifleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 61turb
Aýlyk
Turbageçirijiler
ulaglarynyň
kärhanalary
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýynyň
22-sine
HRBNGU
Statistik formanyň ady
№№ boýunça
kody we tassyklanan senesi
Statistik
formanyň
belgisi
möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Aragatnaşygyň statistikasy
28. 0606175 Aragatnaşyk
hyzmatlary hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 65aragatnaşyk
2. Türkmenistanyň
Aragatnaşyk
ministrligi
41
29. 0606181 Aragatnaşyk
kärhanalarynyň
işleriniň hili we
aragatnaşyk serişdeleri
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Çärýeklik 1. Aragatnaşyk birleşikleri, kärhanalary
Forma
№ 13aragatnaşyk
(hil)
Çärýeklik 1. Aragatnaşyk
birleşikleri,
kärhanalary
2. Türkmenistanyň
Aragatnaşyk
ministrligi
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 25-ine
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Hasabat
döwrunden soň
40-njy güni
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 4-ine
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Hasabat
döwrunden soň
aýyň 6-syna
HRBNGU
Statistik
Statistik formanyň ady
boýunça
formanyň
№№
kody we tassyklanan senesi
belgisi
möhleti
Çarýeklik
Forma
30. 0606196 Natural görnüşinde
№ 11ýerine ýetirilen
aragatnaşyk hyzmatlary aragatnaşyk
barada hasabat
(hyzmatlar)
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
42
31. 0606160 Aragatnaşygyň
girdejileri, hyzmatlary
we haryt dolanyşygy
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň 26-njy
dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
32. 0606354 Öýjükli aragatnaşygyň girdejileri we
hyzmatlary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№12aragatnaşyk
Forma
№10aragatnaşyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
1. Aragatnaşyk
birleşikleri,
kärhanalary we
guramalary
Aýlyk
2. Türkmenistanyň
Aragatnaşyk
ministrligi
1. Aragatnaşyk
birleşikleri,
kärhanalary we
guramalary
Aýlyk
2. Türkmenistanyň
aragatnaşyk ministrligi
1. «Altyn Asyr» ýapyk
görnüşli paýdarlar
jemgyýeti
2. «MTS
Türkmenistan»
hojalyk jemgyýeti
Kime tabşyrylýar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 8-ine
Hasabat
döwrunden soň
aýyň 18-ine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
INNOWASIÝALARYŇ STATISTIKASY
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1. 0618019 Kärhananyň
innowasion işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
26-njy dekabryndaky
№ 67 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
formanyň
belgisi möhleti
Forma Ýarym
№ 1ýyllyk
innowasiýa
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Eýeçiligiň görnüşine
garamazdan
birleşikler, kärhanalar,
edaralar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň
10-na
Türkmenistanyň
2.Ministrlikler we
pudaklaýyn dolandyryş statistika baradaky
döwlet komitetine
edaralary
Hasabat
döwründen soň
aýyň
27-ne
43
SOSIAL STATISTIKASY
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Daş-töweregi goramagyň statistikasy
Forma Ýyllyk 1. Önümçilik
0607012 Topragyň mes
№ 1gatlagynyň bitewligi
birleşikleri, kärhanalar,
durkuny
bozulan ýerleriň
guramalar, kooperatiwdurkuny täzelemek täzelemek
ler, kärendeçi kärhanahakynda hasabat
lar, daýhan birleşikleri
we beýleki kärhanala2013-nji ýylyň
ryň ykdysady
27-nji dekabryndaky
pudaklary.
№ 66 buýrugy bilen
2. Etraplaryň, şäherleriň
tassyklanyldy
ýerden peýdalanyş ýeri
dolandyryş we ýer
özgertmelerini
geçirýän bölümleri.
3. Welaýatyň ýerden
peýdalanyş iş
dolandyryjy ýer we ýer
özgertmelerini geçirýän
dolandyryşy.
4. Ministrlikler,
edaralar.
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1.
44
5. Türkmenistanyň
Oba hojalyk
ministrligi.
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Etrabyň, şäheriň
ýer gurluşyk
guramalaryna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
10-yna
1. Welaýat iş
dolandyryjy
edarasyna.
Ýanwaryň
20-ne
1. Türkmenistanyň
Oba hojalyk
ministrligine.
Ýanwaryň
30-yna
Türkmenistanyň Oba
hojalyk ministrligine
Ýanwaryň
30-yna
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Fewralyň
20-sine
HRBNGU Statistiki formanyň
Statistiki
boýunça
formanyň
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk
2. 0607116 Durmuş galyndylary№ - 1dz
nyň emele gelişi we
(durmuş
çykarylyşy hakynda
galyndyhasabat
lary)
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
45
3.
0607054 Tebigaty goramaklyga Forma
№ 1-tgç
edilýän gündelik
çykdajylar we
ekologoki tölegler
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Ýyllyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Durmuş galyndylaryny 1. Ýerleşýän ýerindäki
ýygnamak we
statistika edarasyna.
çykarmak boýunça
2. Özünden ýokardaky
işleri ýerine ýetirýän
guramasyna.
kärhanalar.
3. Türkmenistanyň
Tebigaty goramak
ministrliginiň ýerli
guramasyna.
4. Arassaçylyk we
keselleriň
ýaýramagyna garşy
göreşmek gullugyna.
Ýanwaryň
15-ne
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özüniň ýokardaky
guramasyna.
Fewralyň
25-ine
Tebigaty goramak
çärelerini ýerine
ýetirýän we arassalaýjy
desgalary bolan
önümçilik birleşikleri
(kombinatlar),
kärhanalar, guramalar,
edaralar.
46
HRBNGU Statistiki formanyň
Statistiki
boýunça
formanyň
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
belgisi möhleti
4. 0607069 Goraghanalar we milli Forma Ýyllyk
№ 1-gts
tebigy seýilgähler
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Ýyllyk
5. 0607027 Howa giňişligini
№ 1goramak hakyndaky
howa
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
6.
0607075 Aw hojalyklary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Ýyllyk
№ 1-aw
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Goraghanalar we milli
tebigy seýilgähler.
Kime tabşyrylýar
1.Türkmenistanyň
Tebigaty goramak
ministrligine.
2.Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
3. Türkmenistanyň
Tebigaty goramak
ministrliginiň ýerli
guramasyna.
4. Arassaçylyk we
keselleriň
ýaýramagyna garşy
göreşmek gullugyna.
Awçylyk hojalygyny
1. Ýerleşýän ýerindäki
alyp barýan we ýabany statistika edarasyna.
haýwanlary gaýtadan
2. Özünden ýokardaky
köpeldýän hem-de
guramasyna.
gorag çärelerini ýerine 3. Welaýat döwlet
ýetirýän edara kärhagullugyna (etrap)
nalar we olaryň
ýa-da welaýat aw
özbaşdak bölümleri
dolandyryş
1.Howa giňişligini
hapalaýan stasionar
çeşmeleri bar bolan
önümçilik birleşikleri,
kärhanalar, guramalar
we edaralar (bellenen
kada laýyklykda).
Tabşyrmaly
möhleti
Ýanwaryň
15-ne
Ýanwaryň
27-ne
Hasabat ýylynyň
dekabr aýynyň
5-ne
Martyň
31-ine
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
eýeçiligiň haýsy
görnüşine we
tabynlygyna
garamazdan.
hojalygyna.
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özündenýokardaky
guramasyna.
3. Türkmenistanyň
Tebigaty goramak
ministrliginiň ýerli
guramasyna.
4. Arassaçylyk we
keselleriň
ýaýramagyna garşy
göreşmek gullugyna.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
0607101 Önümçiligiň zäherli
galyndylarynyň
emele gelşi we
dolanyşygy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Ýyllyk
№ 1-zg
(zäherli
galyndylar)
Önümçilik netijesinde
zäherli galyndylar
emele gelýän, peýdalanylýan, zyýansyzlandyrylýan (ýok edilýän)
zäherli senagat maddalary bolan oba hojalyk
we senagat kärhanalary, guramalar,
önümçilik birleşikleri
(kombinatlar).
8.
0607158 Tokaýy goramak
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Ýyllyk
№ 12-TH
Türkmenistanyň
Tebigaty goramak
ministrliginiň
kärhanalary.
47
7.
Tabşyrmaly
möhleti
Ýanwaryň
15-ne
Ýanwaryň
5-ine
HRBNGU Statistiki formanyň
Statistiki
Kim tarapyndan
boýunça
formanyň
ady we tassyklanan
№№
tabşyrylýar
kody
senesi
belgisi möhleti
Forma
Ýyllyk Suwdan peýdalanýan
9. 0607033 Suwuň ulanylyşy
barada hasabat
№ 1-suw
kärhanalar we
guramalar.
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kime tabşyrylýar
48
1. Welaýat statistika
müdirliginiň
görkezmesi bilen
birleşikler, kärhanalar, guramalar
ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
3. Türkmenistanyň
Suw hojalyk
Ministrligine degişli
we suwuň hasabyny
ýöredýän ýerli gurama; egerde ýerasty
suwlary alýan bolsa
hem-de ýerasty
derejelerine zyňylýan
bolsa, mundan başga
«Türkmengeologiýa»
Döwlet Korporasiýanyň ýerli
guramalaryna.
4. Kärhanalar we
guramalar «Suwy
sowmak» bölümi
doldurylanda
Tabşyrmaly
möhleti
Dekabryň
1-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Tebigaty goramak
ministrliginiň ýerli
edarasyna
5. Arassaçylyk–kesellemegiň öňüni alyş
gullugyna
49
10. 0607143 Tokaý ýangynlary
hakynda hasabat
ýylyň
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 5-th
Ýarym
ýyllyk
Türkmenistanyň
Tebigaty goramak
ministrliginiň
kärhanalary we
goraghanalary.
11. 0607095 Howa giňişligini
goramak hakyndaky
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1howa
Ýarym
ýyllyk
Howa giňişligini hapa- 1.Ýerleşýän ýerindäki
laýan stasionar
statistika edarasyna.
çeşmeleri bolan
2.Özünden ýokardaky
önümçilik birleşikleri
guramasyna.
(kombinatlar),
kärhanalar, guramalar
we edaralar.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Iýulyň 17-sine we
ýanwaryň 17-sine
Iýunyň
20-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
Statistiki
boýunça
formanyň
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
belgisi möhleti
Forma Ýarym
12. 0607080 Tebigy baýlyklary
rejeli peýdalanmak we № 1-tg ýyllyk
daşky gurşawy
goramak boýunça
döwlet gözegçiliginiň
hasabaty
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Tebigaty goramak
müdirligi we döwlet
goraghanalary.
1.Tebigaty goramak
ministrligine.
Iýulyň we
ýanwaryň 15-ne
2.Tebigaty goramak
ministrligi.
2.Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Iýulyň we
ýanwaryň 25-ne
50
13. 0607122 Medeni tokaý işleriniň Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
geçirilişi hakynda
№ 1-th
Tebigaty goramak
hasabat
ministrliginiň
kärhanalary we medeni
2013-nji ýylyň
tokaý işlerini alyp
27-nji dekabryndaky
barýan kärhanalar.
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
14. 0607137 Tokaýy ideg etmek
we arassalamak üçin
geçirilen çapgy işleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kime tabşyrylýar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ne
Forma Çärýeklik Medeni tokaý işlerini
1.Ýerleşýän ýerindäki
№ 3-th
alyp barýan kärhanalar. statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-na
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1.
0607630 Bedenterbiýe we
sport barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
51
2.
0607604 Çagalar-ýetginjekler
sport mekdepleriniň
jemleýji hasabaty
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Bedenterbiýe we sport statistikasy
Forma Ýyllyk 1. Birleşikler,
kärhanalar, edaralar,
№ 1-bt
guramalar, ýokary we
orta hünär bilim berýän
okuw mekdepler, orta
bilim berýän
mekdepler,
Türkmenistanyň Sport
baradaky döwlet
komitetiniň
garamagyndaky
welaýat we Aşgabat ş.
komitetleri.
2. Türkmenistanyň
Sport baradaky döwlet
komiteti.
Forma Ýyllyk 1. Şäher (etrap)
bedenterbiýe we sport
№ 5-bt
guramalar özünden
ýokardaky gurama.
2. Welaýat
bedenterbiýe we sport
guramalar özünden
ýokardaky gurama.
3. Türkmenistanyň
Sport baradaky döwlet
komiteti.
Kime tabşyrylýar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
1. Özünden ýokardaky
gurama.
2.Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Tabşyrmaly
möhleti
Ýanwaryň
10-na
Ýanwaryň
20-ne
Ýanwaryň
5-ne
Ýanwaryň
12-ne
Ýanwaryň
20-ne`
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1.
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Bilim statistikasy
Ýyllyk Ähli ministrlikleriň
(pudaklaýyn
dolandyryş
edaralaryň) çagalar
öýleri.
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Forma
№ 1-çö
2.
0607315 Mekdebe çenli ýaşly
çagalar edarasynyň
hasabaty
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1-çe
Ýyllyk
Ähli ministrlikleriň
(pudaklaýyn
dolandyryş edaralaryň)
çagalar baglary,
bakjalar, bakjabaglary.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
15-ne
3.
0607321 Orta mekdebiň
hasabaty
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1MEK
Ýyllyk
1.Türkmenistanyň
Bilim ministrligine
degişli mekdepler.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
1.Özünden ýokardaky
guramasyna.
(2 nusgada).
Sentýabryň
7-ne
2. Beýleki
ministrlikleriň
mekdepleri.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
52
0607300 Çagalar öýüniň
hasabaty
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
3.Türkmenistanyň
Bilim ministrligine.
Ýanwaryň
10-na
Ýanwaryň
15-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
4. 0607405 Çagalar öýüniň
jemleýji hasabaty
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
5.
53
0607342 Mekdepleriň maddy
binýady barada
jemleýji hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk 1. Welaýatlaryň bilim
№ 2-ÇÖ
bölümleri.
Forma
№ 2MEK
Ýyllyk
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Bilim ministrligine.
Fewralyň
15-ne
2. Türkmenistanyň
Bilim ministrligi.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Martyň
1-ne
1. Şäherleriň
(etraplaryň) bilim
bölümleri.
1.Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2.Özünden
ýokardaky gurama.
Oktýabryň
10-na
2. Welaýatyň baş bilim
1.Ýerleşýän
müdirligi.
ýerindäki statistika
müdirligine;
2.Türkmenistanyň
Bilim ministrligine.
3. Türkmenistanyň
Bilim ministrligi.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Oktýabryň
15-ne
Noýabryň
1-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
6. 0607363 Оrta hünär okuw
mekdebiniň hasabaty
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Orta hünär okuw
№ 1-OJ
mekdepleri
Kime tabşyrylýar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2.Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Tabşyrmaly
möhleti
Oktýabryň
5-ne gijä galman
54
3. Haýsy edara
degişliligine
garamazdan
Türkmenistanyň
Bilim ministrligine.
7.
Forma
0607378 Ýokary okuw
mekdebiniň hasabaty № 2-OJ
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Ýyllyk
Ýokary okuw
mekdepleri
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
3. Haýsy edara
garaşlydygyna
garamazdan
Türkmenistanyň Bilim
ministrligine.
Oktýabryň
5-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
8. 0607336 Orta mekdepleriň
jemleýji hasabaty
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk 1. Şäherleriň
№ 3(etraplaryň) bilim
Mek
bölümleri.
2. Welaýat baş bilim
müdirligi.
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
gurama.
Sentýabryň
20-ne
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
Oktýabryň
5-ne
2. Türkmenistanyň
Bilim ministrligine.
55
3. Türkmenistanyň
Bilim ministrligi.
9.
0607357 Mekdepleriň
mugallymlarynyň
sany we düzümi
barada jemleýji
hasabaty
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 4Mek
Ýyllyk
1. Şäherleriň
(etraplaryň) bilim
bölümleri.
2. Welaýat baş bilim
müdirligi.
3. Türkmenistanyň
Bilim ministrligi.
1.Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
gurama.
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Türkmenistanyň
Bilim ministrligine.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Noýabryň
1-ne
Oktýabryň
10-na
Oktýabryň
15-ne
Noýabryň
6-na
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
10. 0607384 Mekdepleriň
okadylyş diline görä
bölünişi barada
jemleýji hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk 1. Şäherleriň
№ 5(etraplaryň) bilim
Mek
bölümleri.
2. Welaýatlaryň baş
bilim müdirligi.
3. Türkmenistanyň
Bilim ministrligi.
Kime tabşyrylýar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
gurama.
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika müdirligine.
2. Türkmenistanyň
Bilim ministrligine.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Tabşyrmaly
möhleti
Oktýabryň
10-na
Oktýabryň
15-ne
Noýabryň
1-ne
56
11. 0619012 Çeperçilik we sungat
mekdepleriniň işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1ÇSM
Ýyllyk
Medeniýet
ministrliginiň we
pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň
tabynlygyndaky
mekdepler (çeperçilik
we sungat mekdep)
1. Ýerleşýän ýerindäki Sentýabr aýynyň
10-yna
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
gurama.
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
12. 0607410 Çagalar öýüniň
ýanyndaky mekdebiň
okuwçylary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
Kime tabşyrylýar
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Çagalar öýüniň ýanyn- 1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
№ 1adaky mekdepler
2.Türkmenistanyň
MEK
Bilim ministrligine.
Tabşyrmaly
möhleti
Sentýabryň
7-ne
Medeniýetiň we sungatyň statistikasy
57
1.
0607509 Teatryň işi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1teatr
Ýyllyk
Teatrlar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
10-na
2.
0607515 Muzeýiň işi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1muzeý
Ýyllyk
Muzeýler
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
15-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
3. 0607541 Kitaphanalar barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Ähli ministrlikleriň
we pudaklaýyn dolan№ 1dyryş edaralaryň tabynkitaplygyndaky kitaphanalar
hana
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki Hasabat ýylyndan
statistika edarasyna.
soň ýanwaryň
2.Özünden ýokardaky 10-dan gijä galman
guramasyna.
0607598 Haýwanat bagynyň
işi barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1haýwanat
bagy
Ýyllyk
Häkimlikleriň
garamagynda duran,
haýwanat bagynyň
işini ýerine ýetirýän
kärhanalar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
5.
0607583 Sirkiň işi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1sirk
Ýyllyk
Sirkler we sirk
toparlary
1. Ýerleşýän ýerindäki Hasabat ýylyndan
soň 10-na
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
58
4.
Ýanwaryň
10-na
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Ýlymyň statistikasy
0607556 Ylmy-tehniki işleriň
ýerine ýetirilişi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1ylym
Ýyllyk
Özbaşdak balansda
duran, hojalyk hasaplaşykdaky we býujet
ylmy we konstruktorlar
edaralar, hem eýeçilik
görnüşlerne garamazdan, hasabat ýylda
ylmy-tehniki işleri
ýerine ýetiren`
birleşikler, kärhanalar,
ýokary okuw jaýlar,
proýekt hem proýektkonstruktorlar we başga
edaralar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
25-ne
2.
0608004 Aspiranturanyň we
doktaranturanyň işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1-nk
Ýyllyk
Aspirantlary we
doktorantlary
taýýarlamagy amala
aşyrýan ýuridiki
taraplar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
5-ne
59
1.
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Saglygy goraýşyň statistikasy
0607643 Bejeriş-öňüni alyş
edaralaryň işi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ine
2.
0607740 Ýokanç we parazitar
keseller barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 2saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Fewralyň
10-yna
3.
0607714 Ilatyň keselleýjiligi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 5saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ine
60
1.
61
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
4. 0607666 Ýarawsyzlyk we
howply täze döremeli
näsaglar barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
5. 0607672 Inçekeselli näsaglar
we keselleýjilik
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
6. 0607687 Köplenç jyns
gatnaşygy arkaly
geçýän keselli,
ýokanç gijilewükli
we goturak deri
keselli näsaglaryň
düzümi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Türkmenistanyň
№ 7Saglygy goraýyş we
saglyk
derman senagaty
ministrligi
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Ýanwaryň
15-ine
Forma
№ 8saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ine
Forma
№ 9saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ine
62
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
7. 0607693 Psihiki we özüňi alyp
baryş bozulmalary
näsaglar barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
8. 0607708 Psihika täsir ediji
serişdeleri ulanmak
sebäpli ýüze çykan
psihiki näsaglar we
keselleýjiligi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
9. 0607928 Çagalara saglygy
goraýyş kömegi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
№ 10derman
senagaty
saglyk
ministrligi
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ine
Forma
№ 11saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ine
Forma
№ 13saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Ýanwaryň
28-ine
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
10. 0607735 Hassahananyň işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
№ 14derman senagaty
saglyk
ministrligi
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ine
63
11. 0607797 Hemaýata mätäçligi
anyklaýjy toparlarynyň işleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 16saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Fewralyň
15-ine
12. 0607803 Saglygy goraýyş
edaralaryň wezipe
birlikleri we işgärleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 17saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ne
64
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
13. 0607776 Sanitariýa-epidemiologiýa gullugynyň
edaralarynyň işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
14. 0607651 Göwrelilere, dogumdaky we täze doguran
aýallara saglygy
goraýyş kömegi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
15. 0607818 Saglygy goraýyş
edaralarynyň ulgamy
we işleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Türkmenistanyň
№ 18Saglygy goraýyş we
saglyk
derman senagaty
ministrligi
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Fewralyň
15-ine
Forma
№ 19saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ne
Forma
№ 20saglyk
Ýyllyk
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Martyň
1-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
16. 0607577 Saglygy goraýyş
edaralarynyň düzümi,
işgärleri we dynç alyş
edaralary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
65
17. 0607824 Saglygy goraýyşda
özgertmeleriň gidişi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Türkmenistanyň Içeri
№ 22işler ministrligi,
saglyk
Türkmenistanyň
goranmak ministrligi,
Türkmenistanyň milli
howpsyzlyk ministrligi,
Türkmenistanyň döwlet
serhet gullygy, Beýik
Saparmyrat
Türkmenbaşy adyndaky
«Türkmenhowaýollary»,
Döwlet milli gullugy,
Türkmenistanyň
Saglygy goraýyş we
derman senagaty
ministrligi.
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
№ 21Saglygy goraýyş we
saglyk
derman senagaty
ministrligi
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Fewralyň
20-sine
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soňky
aýyň
10-njy gününde
66
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
18. 0607761 Ýokanç we parazitar
keseller barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
№ 3Saglygy goraýyş we
saglyk
derman senagaty
ministrligi
19. 0607839 Keseliň öňüni alyş
sanjymlar barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
15-nji gününde
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
№ 4Saglygy goraýyş we
saglyk
derman senagaty
ministrligi
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-yna çenli
20. 0607755 Ganyň adamyň
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
immunoýetmezçiliginiň № 6Saglygy goraýyş we
wirusyna (AIW)
saglyk
derman senagaty
geçirilen barlaglarynyň
ministrligi.
netijeleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Hasabat
döwründen soňky
aýyň
15-nji gününde
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Moral statistika
Forma Ýyllyk Adminitratiw
0607566 Üsti açylan
№
temmileri bermäge
administratiw düzgün 1-AB
hukukly edaralar.
bozulmalaryň we
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1.
administratiw
jogapkärçilige
çekilen adamlaryň
sany barada hasabat
67
2.
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
0607164 Ýangynlar barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1ýangyn
Ýarym
ýyllyk
Türkmenistanyň
ministrlikleri, pudaklaýyn dolandyryş
edaralary, ýerine ýetiriji
ýerli häkimiýet we ýerli
öz-özüni dolandyryş
edaralary we olaryň
ýerlerdäki guramalary,
özbaşdak balansynda
duran önümçilik
birleşmeler, guramalar,
edaralar, daýhan
birleşikler.
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
15-ne
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 2-ne
68
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
3. 0607268 Arbitraž işler
boýunça
Türkmenistanyň
kazyýetleriniň işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
4. 0607253 Raýat işler boýunça
Türkmenistanyň
kazyýetleriniň işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
5.
0607274 Jenaýat işler
boýunça
Türkmenistanyň
kazyýetleriniň işi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma
Aýlyk 1. Etrap (şäher) kazy№ 1-AIB
ýetleri.
Forma
№ 1-RIB
Forma
№ 1-JIB
Aýlyk
Aýlyk
Kime tabşyrylýar
Welaýat we Aşgabat
şäher kazyýetlerine.
Tabşyrmaly
möhleti
Aýyň 2-ne
2. Welaýat we Aşgabat Türkmenistanyň
şäher kazyýetleri.
Ýokary kazyýetine.
Aýyň 4-ne
3. Türkmenistanyň
Ýokary kazyýeti.
Aýyň 5-ne
1. Etrap (şäher) kazyýetleri.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Welaýat we Aşgabat
şäher kazyýetlerine.
Aýyň 2-ne
2. Welaýat we Aşgabat Türkmenistanyň
şäher kazyýetleri.
Ýokary kazyýetine.
Aýyň 4-ne
3. Türkmenistanyň
Ýokary kazyýeti
Aýyň 5-ne
1. Etrap (şäher) kazyýetleri.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Welaýat we Aşgabat
şäher kazyýetlerine
Aýyň 2-ne
2. Welaýat we Aşgabat Türkmenistanyň
Ýokary kazyýetine
şäher kazyýetleri.
Aýyň 4-ne
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Aýyň 5-ne
3. Türkmenistanyň
Ýokary kazyýeti.
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Durmuş goraglylygy statistikasy
Forma Ýyllyk 1. Türkmenistanyň
0607892 Ýeke ýaşaýan
Zähmet we ilaty
№ 5garrylara we
durmuş taýdan
durmuş
maýyplara hyzmat
goramak ministrligi.
etmek barada hasabat goraglyly
gy
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Ýyllyk Özbaşdak balansynda
0607619 Önümçilikde şikes
duran önümçilik
№
7-öş
ýetmekligiň we wagtbirleşikler, kärhanalar,
laýyn işe ýarawsyzguramalar, edaralar,
lygyň hasabaty
daýhan birleşikler.
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
0607871 Pensionerleriň sany
Forma Çärýek- 1. Türkmenistanyň
we olara bellenilen
pensiýa gaznasy.
lik
№ 1aýlyk pensiýalaryň
durmuş
möçberi barada
goraglyly
gy
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
6.
7.
69
8.
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Ýanwaryň
15-ne
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edrasyna.
2.Özündenýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
15-ne
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Ýanwaryň
10-yna
HRBNGU Statistiki formanyň
Statistiki
Kim tarapyndan
boýunça
formanyň
ady we tassyklanan
№№
tabşyrylýar
kody
senesi
belgisi möhleti
9. 0607886 Döwlet kömek
Forma Çärýek- 1. Türkmenistanyň
pensiýa gaznasy.
pullaryny alýanlaryň
№ 2lik
sany we olara bir
durmuş
aýda bellenilen
goraglyly
kömek pullarynyň
gy
möçberleri
hakyndaky hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Ýanwaryň
10-yna
70
ILATYŇ ÝAŞAÝYŞ JAÝ-JEMAGAT HOJALYGYNYŇ STATISTIKASY
HRBNGU Statistiki formanyň
Statistiki
boýunça
formanyň
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
belgisi möhleti
1. 0613010 Myhmanhanalarynyň Forma Ýyllyk
işi barada hasabat
№ 12013-nji ýylyň
myhman27-nji dekabryndaky
hana
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
71
2. 0613025 Suw geçirijiniň
(aýratyn suw geçiriji
ulgamynyň) işleýşi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1suw
geçiriji
Ýyllyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Eýeçilik görnüşine we
pudaklaýyn
garaşlylygyna
garamazdan
myhmanhanalar,
moteller, gelen
adamlar üçin umumy
ýaşaýyş jaýlar,
kempingler,
pansionatlar, syýahat
bazalar we ilaty
ýerleşdirmek boýunça
beýleki jaýlar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
20-ne
Jemagat hojalygy
ministrliginiň
özbaşdak garamagynda
duran hem-de ilata
jemagat-durmuş we
önümçilik zerurlyklaryna suw goýberýän
hemme ministrlikler
we pudaklaýyn
edaralar, kärhanalar
(edaralar)
garamagynda duran
suw ulgam we suw
ulgam-lagym
kärhanalary.
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat ýylynda
soň ýanwaryň
20-ne
72
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
3. 0613052 Ulgamly
(suwuklandyrylan)
gazyň ulanylyşy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
4. 0613031 Ýylylyk
energiýasynyň
üpjünçiligi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Ilata we jemgyýetdurmuş zerurlyklaryna
№ 1gaz goýberýän gaz
gaz
edaralary we gaz
hojalyklary
Forma
№ 1ýylylyk
Ýyllyk
Energiýa-satyş kärhanalary, ýylylyk energiýa
merkezleri, (ÝEM)
döwlet etrap
elektrostansiýalary,
birleşen ýyladyş
desgalaryň kärhanalary,
elektrik-ýylylyk
ulgamlaryň kärhanalary,
öý gözegçilik edýän
edaralary, ýaşaýyş jaýulanylyş trestleri,
(ÝJUT) Jemagat
hajalygy ministrliginiň
ýaşaýyş jaý-jemagat
bölümleri (ÝJJB),
senagat kärhanalarynyň
we edaralarynyň
ýaşaýyş jaý-jemagat
kontoralary (ÝJJK),
hem-de ilata we jemagat-
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1 Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
20-ne
1 Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna
Ýanwaryň
25-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
73
5. 0613046 Lagym ulgamynyň
(aýratyn lagym
geçirijiniň) işleýşi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Forma
№ 1lagym
Ýyllyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
durmuş guramalara
ýylylyk energiýany we
gyzgyn suwy goýberýän
hemme ministrlikleriň
we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň
kärhanalary, edaralary,
(býujete degişlilerini
hem goşmak bilen)
guramalary
Ýaşaýyş jaýlaryndan,
jemagat-durmuş,
senagat, gurluşyk we
beýleki kärhanalardan
(edaralardan)
merkezleşdirilen usulda
akdyrylýan hapa
suwlaryň
akdyrylmagyny ýerine
ýetirilýän Jemagat
hojalygy ministrliginiň
özbaşdak balansynda
şonuň ýaly-da ähli
ministrlikleriň, pudak
dolandyryş
edaralarynyň, daýhan
birleşikleriniň
balansynda duran
Kime tabşyrylýar
1 Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Tabşyrmaly
möhleti
Ýanwaryň
20-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
lagym, suw- lagym
geçiriji kärhanalary
(edaralary).
Forma
№ 1göklendiriş
Ýyllyk
Jemagat hojalygy
ministrliginiň hem-de
geňeşlikleriň garamagynda duran, abadanlaşdyryş we agaç ekme
wezipelerini ýerine
ýetirýän kärhanalar we
edaralar.
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
20-ne
7. 0613073 Ilatly ýerlerdäki ýol
hojalygy we
köçeleriň
yşyklandyrylyşy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Ýyllyk
№ 1abadanlaşdyrma
Jemagat hojalygy
ministrliginiň hem-de
beýleki ministrlikleriň
we edaralaryň garamagyndaky daşary
abadanlaşdyrmagyň
obýektlerini ulanylýan
kärhanalar we edaralar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
2. Özünden ýokardaky
guramasyna
Ýanwaryň
25-ne
74
6. 0613067 Şäher ýerleri we
göklendiriş barada
hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
8. 0613088 Şäher we şäherçe
territoriýalaryny
mehanizmleşdirilen
usulda arassalamak
boýunça hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk
№ 1ýörite
ulaglar
75
9. 0613094 Ýaşaýyş jaý gaznasy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1ýaşaýyş
jaý
gaznasy
Ýyllyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Jemagat hojalygy
ministrliginiň garamagynda duran, ýörite
awtomaşynlary
saklaýan we durmuş
galyndylary çykarýan
hem şäherleriň we
obalaryň tutýan
ýerlerini ýygnama
barada işleri ýerine
ýetirýän kärhanalar we
edaralar (awtohojalyk,
ýörite awtobazalar,
abadanlaşdyrma we
agaç ekme işleri ýerine
ýetirýän edaralar)
Jemagat hojalygy
ministrliginiň ýaşaýyşulanylyş edaralar,
hemme döwlet hojalyk
hasaplaşykly we býujet
kärhanalar, jemgyýetçilik we kooperatiw
edaralar, daýhan birleşikler we başga oba
hojalyk guramalar, öz
balansynda ýaşaýyş jaý
gaznany saklaýan
(ýa-da başga kärhana-
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
2. Özünden ýokardaky
guramasyna
Ýanwaryň
20-ne
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
25-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
76
10. 0613135 Suw çüwdürimleriň
we suw çüwdürimler
toplumynyň işleýşi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
11. 0613109 Raýatlaryň hususy
eýeçiligine degişli bolan
oba ýerlerindäki ýaşaýyş
jaýlar barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
lardan, edaralardan,
guramalardan kärendä
alýan), hem adamlaryň
şahsy eýeçilik hukugy
esasynda degişli bolan
ýaşaýyş jaýlar barada
tehniki tükelleýiş
edarasy (TTE).
Forma
№ 1–
SÇT
Ýyllyk
Jemagat hojalygy
ministrliginiň özbaşdak
garamagynda duran hemde hemme ministrlikler we
pudaklaýyn dolandyryş
edaralary, kärhanalaryň
garamagynda duran suw
çüwdürimleri we suw
çüwdürimleri toplumy
önümçiligi.
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
2. Özünden ýokardaky
guramasyna
Ýanwaryň
20-ne
Forma
№ 2ýaşaýyş
jay
gaznasy
Ýyllyk
Geňeşlikler
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Ýanwaryň
25-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
Statistiki
boýunça
formanyň
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
belgisi möhleti
12. 0613115 Ýaşaýyş jaýlarynyň
Forma Ýyllyk
paýlanylyşy we döwlet, № 4jemgyýetçilik ýaşaýyş ýaşaýyş
jaý gaznalaryndan jaý
jaý
alan maşgalalaryň sany gaznasy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
77
13. 0613120 Suw geçirijiniň
(aýratyn suw geçiriji
ulgamynyň) işleýşi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Häkimlikler
Kime tabşyrylýar
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
1.Ýerleşýän ýerindäki
Forma Çärýeklik Jemagat hojalygy
ministrliginiň aýratyn statistika edarasyna.
№ 1balansynda, şeýle hem 2.Özünden ýokardaky
suw
ähli ministrlikleriň we guramasyna.
geçiriji
pudak dolandyryş
(gysga)
edaralarynyň,
kärhanalaryň, daýhan
birleşikleriniň
balansynda durýan
ilata jemagat-durmuş
we önümçilik
zerurlyklaryna suw
goýberýän suw geçiriji
we suw-lagym geçiriji
ulgamynyň edaralary
(kärhananalary).
Tabşyrmaly
möhleti
Ýanwaryň
20-ne
Hasabat
döwründen soň
aýyň 20-ne
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
14. 0613141 Täze ulanylyşa
girizilen ýaşaýyş
jaýlary
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
27-nji dekabryndaky
№ 66 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Forma Çärýeklik
№1–
ýaşaýyş
jaý
gurluşy
gy
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
78
Häkimlikleriň,
geňeşlikleriň ýaşaýyşulanyş edaralary,
hemme döwlet hojalyk
hasaplaşygyndaky we
býujet kärhanalary,
guramalary we
edaralary,
jemgyýetçilik we
kooperatiw edaralar,
daýhan birleşikler we
öz balansynda ýaşaýyş
jaý goruny saklaýan
(ýa-da başga
kärhanalardan,
edaralardan,
guramalardan kärendä
alýan) beýleki oba
hojalyk guramalary
hem adamlaryň şahsy
eýeçilik hukugy
esasynda degişli bolan
ýaşaýyş jaýlar barada
tehniki tükelleýiş
edarasy (TTE)
Kime tabşyrylýar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 20-ne
ILATY HASABA ALYŞYŇ STATISTIKASY
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1. 0608063 Daşary migrasiýa
barada hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji noýabryndaky
№ 50 buýrugy bilen
tassyklandy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi
möhleti
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
№ 1-dm
Döwlet migrasiýa
gullugy
Kime tabşyrylýar
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
tabşyrýar.
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň15-ne
79
ÖÝ HOJALYGYNYŇ STATISTIKASY
HRBNGU Statistiki formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1. 0609019 Iýmit kärhanalary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
11-nji dekabryndaky
№ 56 buýrugy bilen
tassyklandy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma
Aýlyk Iýmit kärhanalary
№4
(kafeler, naharhanalar,
çagalar edaralarynyň
naharhanalary)
Aşgabat şäheri we
welaýat statistika
müdirlikleri tarapyndan
kesgitlenen sanaw
boýunça
Kime tabşyrylýar
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-yna
80
ZÄHMETIŇ WE IŞ HAKYNYŇ STATISTIKASY
Statistiki
Statistiki formanyň
formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk
1. 0610019 Kärhanalaryň, edara№ 6-z
laryň, guramalaryň
(işgärler)
işgärleriniň sany,
düzümi we hünärmenlik okuwlary hakynda
hasabat
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
81
1. Döwlet eýeçiligine
degişli kärhanalaryň,
guramalaryň,
ministrlikleriň we
pudaklaýyn dolandyryş
edaralaryň balansynda
duran Türkmenistan
bilen bilelikdäki we
daşary ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligine
degişli kärhanalar we
beýleki kärhanalar
(kiçi we orta
telekeçilik
subýektlerinden we
daşary ýurt maýa
goýum
kärhanalaryndan ýuridiki taraplardan
başgalar)
2. Ministrlikler we
pudaklaýyn dolandyryş
edaralary
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
10-njy ýanwara
çenli
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
20-nji ýanwara
çenli
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
2. 0610025 Zähmet barada
hasabat
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
82
3. 0610066 Başlangyç
hünärmenlik
mekdepleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Döwlet eýeçiligine
degişli kärhanalary we
№ 1-z
guramalary,
ministrlikleriň,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralaryň balansynda
duran Türkmenistan
bilen bilelikdäki we
daşary ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligine
degişli kärhanalar we
beýleki kärhanalar (kiçi
we orta telekeçilik
subýektlerinden we
daşary ýurt maýa
goýum
kärhanalaryndan –
ýuridiki taraplardan
başgalar)
Forma Ýyllyk 1.Başlangyç
hünärmenlik bilim
№ 1berýän okuw
hünär
mekdepleri
Kime tabşyrylýar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
2. Ministrlikler we
pudaklaýyn dolandyryş Statistika baradaky
döwlet komitetine
edaralary
Tabşyrmaly
möhleti
1-nji fewrala
çenli
10-njy ýanwara
çenli
25-nji ýanwara
çenli
HRBNGU
№№ boýunça
kody
4. 0610108
5. 0610129
83
6. 0610155
Statistiki
Statistiki formanyň
Kim tarapyndan
formanyň
ady we tassyklanan
tabşyrylýar
senesi
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Senagat, gurluşyk,
Zähmet şertleriniň
ulag we aragatnaşyk
№ 1-z
ýagdaýy, amatsyz
pudaklarynyň
zähmet şertlerindäki iş (zähmet
kärhanalary
üçin berilýän ýeňillik- şertleri)
(guramalary,
ler we goşmaça
edaralary)
tölegler barada
hasabat
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
Forma Ýyllyk Ministrlikler,
Zähmet barada
№ 1-z
pudaklaýyn dolandyryş
jemleýji hasabat
2013-nji ýylyň
(jemleýji)
edaralary, konsernler,
23-nji dekabryndaky
assosiasiýalar,
№ 62 buýrugy bilen
birleşikler
tassyklandy
Bir
Döwlet eýeçiligine
Forma
Hasaplanan iş
№ 1- z wagtla- degişli edaralaryň,
hakynyň möçberi
ýyn
kärhanalaryň we
(IH)
boýunça işgärleriň
guramalaryň,
sanynyň bölünişi
ministrlikleriň,
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
pudaklaýyn dolandyryş
23-nji dekabryndaky
edaralaryň balansynda
№ 62 buýrugy bilen
duran Türkmenistan
tassyklandy
bilen bilelikdäki we
daşary ýurtlaryň
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
31-nji ýanwara
çenli
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
18-nji fewrala
çenli
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
28-nji dekabra
çenli
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
HRBNGU
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
84
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligine
degişli kärhanalar we
beýleki kärhanalar (kiçi
we orta telekeçilik
subýektlerinden we
daşary ýurt maýa
goýum kärhanalaryndan
- ýuridiki taraplardan
başgalar)
Türkmenistanyň
Forma Çärýeklik Türkmenistanyň
döwlet migrasiýa
Statistika baradaky
№ 2-z
gullugy
döwlet komitetine
(işe
ýerleşdiriliş)
7. 0610176 Daşary ýurt raýatlarynyň işe ýerleşdirilişi hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
8. 0610051 Ilatyň işe ýerleşdirilişi Forma Çärýeklik Zähmet we ilatyň iş
hakynda hasabat
№ 1-z
bilen üpjünçiligi
2013-nji ýylyň
(işe
müdirlikleri
23-nji dekabryndaky ýerleşdi(bölümleri), eýeçiligiň
№ 62 buýrugy bilen
riliş)
görnüşine garamazdan
tassyklandy
ilaty işe ýerleşdiriş
hyzmatlaryny ýerine
ýetirýän kärhanalar,
edaralar
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-na çenli
Hasabat
döwründen soň
aýyň 12-sine çenli
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
9. 0610203 Meýletin pensiýa we
saglygy goraýyş
ätiýaçlandyryşy
hakynda hasabat
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
HRBNGU
85
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Çärýeklik 1. Döwlet eýeçiligine
№1-MÄ
degişli kärhanalaryň,
guramalaryň,
ministrlikleriň we
pudaklaýyn edaralaryň
balansynda duran
Türkmenistan bilen
bilelikdäki we daşary
ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligine
degişli kärhanalar we
beýleki kärhanalar (kiçi
we orta telekeçilik
subýektlerinden we
daşary ýurt maýa
goýum
kärhanalaryndan –
ýuridiki taraplardan
başgalar)
2. Ministrlikler, pudak
edaralary, konsernler,
assosiasiýalar,
birleşikler
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
çenli
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 20-sine
çenli
HRBNGU
№№ boýunça
kody
10. 0610218
11. 061023
9
86
12. 0610045
Statistiki
Statistiki formanyň
formanyň
ady we tassyklanan
senesi
belgisi möhleti
Aýlyk
Forma
Zähmet barada
№ 1-z
jemleýji hasabat
(jemleýji)
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
Ministrlikler we
Forma
Aýlyk
№ 1-z
pudaklaýyn
dolandyryş edaralary (jemleýji)
ulgamlarynyň hojalyk goşundy
№1
subýektleri
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
Forma
Aýlyk
Zähmet barada
№ 1-z
hasabat
2013-nji ýylyň
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Türkmenistanyň
Ministrlikler,
pudaklaýyn dolandyryş Statistika baradaky
edaralary, konsernler, döwlet komitetine
assosiasiýalar,
birleşikler
Hasabat
döwründen soň
aýyň 18-ine çenli
Ministrlikler,
pudaklaýyn edaralary,
konsernler,
assosiasiýalar,
birleşikler
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 18-ne çenli
Döwlet eýeçiligine
degişli kärhanalaryň,
guramalaryň,
ministrlikleriň we
pudaklaýyn dolandyryş
edaralaryň balansynda
duran Türkmenistan
bilen bilelikdäki we
daşary ýurtlaryň
gatnaşmagyndaky
gatyşyk eýeçiligine
degişli kärhanalar we
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-na çenli
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
HRBNGU
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
87
Forma
13. 0610030 Ilatyň işe
ýerleşdirilişi hakynda № 1-z
(işe
hasabat
ýerleşdi2013-nji ýylyň
riliş)
23-nji dekabryndaky
№ 62 buýrugy bilen
tassyklandy
Aýlyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
beýleki kärhanalar (kiçi
we orta telekeçilik
subýektlerinden we
daşary ýurt maýa
goýum
kärhanalaryndan –
ýuridiki taraplardan
başgalar)
Ýerleşýän ýerindäki
Zähmet we ilatyň iş
statistika edarasyna
bilen üpjünçiligi
müdirlikleri
(bölümleri), eýeçiligiň
görnüşine garamazdan
ilaty işe ýerleşdiriş
hyzmatlaryny ýerine
ýetirýän kärhanalar,
edaralar
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
OBA HOJALYGYNYŇ STATISTIKASY
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
1. 0611013 Hasabat ýylynyň
hasyly üçin ekişiň
gutarnykly hasabaty
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma
Ýylda Daýhan birleşikler,
geňeşlikler, hususy
№ 4-oh
bir
gezek eýeçilikdäki
we gaýry döwlet
hojalyklary
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Iýulyň
5-ine
0611049 Ot-iýmleriň balansy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 10
ot-iým
Ýyllyk
Daýhan birleşikleri,
edaralaryň we
kärhanalaryň kömekçi
hojalyklary we oba
hojalyk önümlerini
öndürýän beýleki
kärhanalar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýynyň
17-ne
3.
0611117 Mallaryň we guşlaryň
baş sany barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 6şkh
Ýyllyk
Obalarda geňeşlikler,
şäherlerde häkimlikler
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Ýanwaryň
16-syna
88
2.
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
4. 0611102 Oba hojalyk
kärhanalarynyň önüm
öndürmekde çykaran
harajatlary barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
5.
89
6.
0611233 Mallaryň we guşlaryň
baş sany barada
jemleýji hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
0611275 Baglaryň tutýan
meýdany, düýp sany
we olaryň ýagdaýy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk 1. Daýhan birleşikleri,
edaralaryň we kärha№ 1nalaryň kömekçi hojaharajat
lyklary
Forma
№7
Ýyllyk
Forma
№ 1bagybossan
Ýyllyk
Daýhan birleşikleri,
Maldarçylyk döwlet
birleşigi, edaralaryň we
kärhanalaryň kömekçi
hojalyklary, daýhan
hojalyklary we
geňeşlikler
Tebigaty goramak
ministrliginiň ýerlerdäki gulluklary,
daýhan birleşikler,
daýhan hojalyklar we
eýeçiligiň görnüşine
garamazdan ähli hukuk
tarapy döredilen
kärhanalar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Fewral aýynyň
20-ine
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Ýanwaryň
20-sine
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
28-ine
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
7. 0611206 Maldarçylygyň
ýagdaýy barada
jemleýji hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
8.
90
0611343 Ýerleriň görnüşleri,
ýer eýeleri we ýerden
peýdalanyjylar
boýunça möçberi we
bölünişi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Daýhan birleşikleri,
№ 24-oh
edaralaryň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary
Forma
№ 22
Ýyllyk
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
15-ine
1. Etrap (şäher) ýer
serişdeleri bölümi.
1. Welaýat ýer
serişdeleri gullugyna.
Fewralyň
1-ine çenli
2.Welaýat ýer
serişdeleri gullugy.
2. Türkmenistanyň
Oba hojalyk
ministrligine.
Fewralyň
25-ine çenli
3. Türkmenistanyň Oba 3. Türkmenistanyň
Statistika baradaky
hojalyk ministrligi.
döwlet komitetine.
Martyň
1-ine çenli
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
9. 0611055 Oba hojalyk
ekinleriniň meýdany
we ýygnalan hasyl
barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
91
10. 0611191 Kärendeçileriň işleri
barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
11. 0611269 Daýhan hojalygynyň
işleri barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Ýyllyk Daýhan birleşikleri,
№ 29-oh
edaralaryň,
kärhanalaryň kömekçi
hojalyklary hem-de
oba hojalyk önümleri
öndürýän beýleki
kärhanalar, daýhan
hojalyklary we
geňeşlikler
Forma Ýarym Daýhan birleşikleri,
ýyllyk Türkmenistanyň
№ 1“Daýhanbank DTB”
kärende
eýeçiligiň görnüşine
garamazdan oba
hojalygy bilen
meşgullanýan we oba
hojalyk önümlerini
öndürýän beýleki
kärhanalar (işlerinde
kärende gatnaşyklaryny
ulanýan)
Forma Ýarym Daýhan hojalyklary
№ 1ýyllyk we oba hojalygy bilen
daýhan
meşgullanýan hususy
kärhanalar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Ýanwaryň
5-ine
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 15-ine
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Hasabat
döwründen soň
aýyň 27-sine
HRBNGU
№№ boýunça
kody
12. 0611188
13. 0611248
92
14. 0611385
Statistiki
Statistiki formanyň
formanyň
ady we tassyklanan
senesi
belgisi möhleti
Şahsy kömekçi
Forma Çärýeklik
hojalyklardaky
№ 2-şkh
öndürilýän oba
hojalyk önümleriniň,
mallaryň we guşlaryň
baş sanynyň hereketi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Aýlyk
Emeli şertlerdäki
№ 18ekerançylyk barada
emeli
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Aýlyk
Oba hojalyk önüm
Forma
öndürijileriniň
№ 21nyrhlary barada
oba
hasabat
hojalyk
2013-nji ýylyň
nyrhlar
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Ýerleşýän ýerindäki
Oba ýerlerinde oba
statistika edarasyna
geňeşligi, şäher
ýerlerinde etrap (şäher)
häkimligi
Daýhan birleşikleri,
edaralaryň we
kärhanalaryň kömekçi
hojalyklary, oba
hojalyk önümlerini
öndürýän beýleki kärhanalar we geňeşlikler
Binýatlaýyn oba
hojalyk kärhanalary
(daýhan birleşikleri,
Döwlet maldarçylyk
birleşiginiň
hojalyklary, edaralaryň,
kärhanalaryň kömekçi
hojalyklary)
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat aýynyň
27-sine
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýyň
27-sine
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýynyň
27-sine
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
15. 0611138 Oba hojalyk işleriniň
ýagdaýy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
Statistiki
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma
Aýlyk Daýhan birleşikleri,
edaralaryň we
№ 3-oh
kärhanalaryň kömekçi
hojalyklary we oba
hojalyk önümlerini
öndürýän beýleki
kärhanalar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýynyň
27-sine
93
16. 0611159 Oba hojalyk kärhanalaryndaky tehnikalaryň ýagdaýy, alnan
we sarp edilen
ýangyçlar barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 6meh
Aýlyk
Daýhan birleşikleri,
«Türkmenobahyzmat»
döwlet birleşiginiň
kärhanalary we oba
hojalyk önüm
öndürijilerine tehniki
hyzmat edýän beýleki
döwlet kärhanalary
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýynyň
27-sine
17. 0611144 Maldarçylygyň
ýagdaýy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 24
Aýlyk
Daýhan birleşikleri,
edaralaryň we kärhanalaryň kömekçi hojalyklary we oba hojalyk
önümlerini öndürýän
beýleki kärhanalar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýynyň
27-sine
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
18. 0611301 Oba hojalyk ekinleriniň suwarylyşy
barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Aýlyk
Forma
№ 12(ideg
suwaryş möwsü
minde)
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
94
Etrap suw hojalyk
önümçiliginiň
kärhanalary (ekinlere
ideg edilýän
möwsümi)
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat aýynyň
27-sine
19. 0611379 Oba hojalyk
Forma Aýlyk
hyzmatlary barada
№ 1hasabat
hyzmat
(oba
2013-nji ýylyň
hojalygy)
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Ministrlikler we
pudaklaýyn
dolandyryş edaralary
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine.
Hasabat aýynyň
soňky gününe
20. 0611390 Pagta hasylyny
gaýtadan işlemegiň
netijeleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Eýeçiligiň görnüşine
garamazdan pagta
arassalaýjy kärhanalar
we guramalar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründeň soň
aýyň 1-ine
Forma
№ 2pagta
Aýlyk
HRBNGU
№№ boýunça
kody
21. 0611295
22. 0611366
95
23. 0611170
Statistiki formanyň
ady we tassyklanan
senesi
Oba hojalyk ekinlerine goýberilen
mineral dökün barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№ 61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Şahsy kömekçi hojalyklaryndaky öndürilýän oba hojalyk
önümleriniň, mallaryň we guşlaryň baş
sanynyň hereketi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Dowarlardan owlakguzy alnyşy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Aýlyk
Forma
№ 11(ideg
dökün möwsü
minde)
Forma
№ 1şkh
Forma
№ 1owlakguzy
almak
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
“Türkmenhimiýa”
Döwlet Konserniň
ýerlerdäki bazalary
tarapyndan
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Ideg edilýän
möwsümiň
27-sine
Oba ýerlerinde oba
geňeşligi, şäher ýerlerinde etrap (şäher)
häkimligi
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Hasabat aýynyň
27-sine
Daýhan birleşikleri,
Iki
hepdelik edaralaryň we
kärhanalaryň kömekçi
hojalyklary we oba
hojalyk önümlerini
öndürýän beýleki
kärhanalar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Martyň 1-den
iýunyň 1-i
aralygynda
her aýyň
14-ine we 29-yna
Aýlyk
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
24. 0611316 Dänelik ekinleriniň
şalynyň, gowaçanyň
we gant
şugundyrynyň ekilişi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
96
25. 0611280 Dänelik önümleriniň,
şalynyň, pagtanyň,
gant şugundyrynyň
we piläniň
taýýarlanyşy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
20-nji dekabryndaky
№61 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
formanyň
belgisi möhleti
Forma Gündelik
№ 8(ekiş
ekiş
möwsüminde)
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Daýhan birleşikleri,
edaralaryň we
kärhanalaryň kömekçi
hojalyklary we oba
hojalyk önümlerini
öndürýän beýleki
kärhanalar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Her günde
Forma Gündelik Daýhan birleşikleri,
№ 1edaralaryň we
taýýarla
kärhanalaryň kömekçi
ýyş
hojalyklary we oba
hojalyk önümlerini
öndürýän beýleki
kärhanalar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Her günde
MAÝA GOÝUMLARYNYŇ WE POTRATÇYLYK IŞLERINIŇ STATISTIKASY
HRBNGU
№№ boýunça
kody
1. 0612016
2.
0612037
97
3.
0612043
Statistiki
Statistiki formanyň
formanyň
ady we tassyklanan
senesi
belgisi
möhleti
Forma
Şahsy ýaşaýyş
Ýyllyk
№1- şýjg
jaýlarynyň herekete
girizilmegi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
Ýyllyk
Esasy serişdeleriň işe
№ 2- maýa
girizilişi we esasy
serişdelere maýa
goýum
goýumlar barada
hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Hasabat berýän
Forma
Ýyllyk
kärhananyň (gura№ 12manyň) balansynda
gurluşyk
durýan esasy gurluşyk maşynlaryň nagt
bolany we ulanylmagy barada hasabat
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Şäher, etrap (şäher we
oba ýerlerde)
häkimlikleri
Kime tabşyrylýar
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
3. Türkmenistanyň
2. Ministrlikler,
pudaklaýyn dolandyryş Statistika baradaky
döwlet komitetine
edaralary
1. Kärhanalar we
guramalar
1. Potratçy kärhanalar,
hojalyk usuly arkaly
gurluşyk edýän gurujylar we öz balansynda
gurluşyk maşynlary bar
bolan beýleki guramalar
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat ýylyndan
soňky geljek
ýylyň
ýanwarynyň
25-ne
Fewralyň
1-ine
Fewralyň
20-sine
1. Ýerleşýän ýerindäki Ýanwaryň 20-ne
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
4.
0612111 Düýpli gurluşyk üçin
taslama we inženerlik
gözleg işlerini amala
aşyrýan guramanyň
işleriniň esasy görkezijileri barada hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
98
5.
Statistiki
formanyň
belgisi
möhleti
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
2. Ministrlikler we
Türkmenistanyň
pudaklaýyn dolandyryş Statistika baradaky
edaralary
döwlet komitetine.
Tabşyrmaly
möhleti
Fewralyň 1-ne
Forma
№ 4-dg
Ýyllyk
Taslama-gözleg
guramalary
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Fewralyň
4-ne
0612132 Daşky gurşawy goraForma
maga we tebigy baý- № 18-dg
lyklary tygşytly ulanmaga gönükdirilen
düýpli maýa goýumlar
barada hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Ýyllyk
Kärhanalar we gurujy
guramalar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Fewralyň
5-ne
Statistiki
Statistiki formanyň
formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
belgisi
möhleti
Ýyllyk
6. 0602076 Esasy serişdeleriň bar Forma
№ 11
bolany, hereketi we
beýleki maliýä
degişli bolmadyk
serişdeler barada
hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Çärýeklik
7. 0612058 Şahsy ýaşaýyş jaýla№ 1-şýjg
rynyň herekete
girizilmegi we ýer
meýdançalary alan
raýatlaryň sany
barada hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
99
Daşary ýurt maýa
goýumlary
kärhanalaryndan başga
ykdysady iş görnüşine
we hukuk guramaçylyk
görnüşine bagly
bolmadyk, hemme
ýuridik şahslar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Şäher, etrap (şäher we
oba ýerlerde)
häkimlikleri
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Tabşyrmaly
möhleti
Ýanwaryň
25-ine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
HRBNGU
№№ boýunça
kody
8. 0612258
9.
0612079
100
10.
0612090
Statistiki
Statistiki formanyň
formanyň
ady we tassyklanan
senesi
belgisi
möhleti
Forma Çärýeklik
Hususy telekeçileriň
gurluşyk obýektleriniň №1-ht
(gurlugidişi barada hasabat
şyk)
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma Çarýeklik
Kuwwatlyklaryň,
№ 1- dg
obýektleriň herekete
girizilişi we
potratçylyk işleriniň
ýerine ýetirilşi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Önümçilik maksatly
Forma Çärýeklik
obýektleriň gurluşygy № 2-dg
barada hasabat
(gurluşyk)
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Gurluşyk-gurnama
işlerini ýerine ýetirýän
hususy telekeçiler
(ýuridiki taraplary
döretmezden fiziki
taraplar)
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-na
1.Potratçy guramalar,
abatlaýyş-gurluşyk
guramalary, etrap alyjylar jemgyýetleriniň
gurluşyk guramalary
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
Türkmenistanyň
2. Ministrlikler we
Statistika baradaky
pudaklaýyn dolandyryş
döwlet komitetine
edaralary
1.Gurujylar
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ne
Her çärýekde
1. Ýerleşýän ýerindäki
hasabat döwründen
statistika edarasyna.
2. Özünden ýokardaky soň aýyň 3-ne,
şeýle hem ýyl üçin
guramasyna.
hasabat
döwründen soň
Türkmenistanyň
2. Ministrlikler we
geljek ýylyň
pudaklaýyn dolandyryş Statistika baradaky
fewralynyň 3-ne
döwlet komitetine
edaralary
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
11. 0612064 Durmuş-medeni
maksatly obýektleriň
herekete girizileni we
potrat işleriniň ýerine
ýetirileni barada
hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
12.
101
0612168 Daşary ýurt kärhanalarynyň gatnaşmagyndaky gurluşygyň
gidişi we obýektleriň
maliýeleşdirilişi we
daşary ýurtlardan enjamlaryň, tehnikanyň,
abzallaryň getirilişi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistiki
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Aýlyk
№ 1- dg
Forma
№ 1maýa
goýum
Aýlyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Potrat we abatlaýyş- 1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
gurluşyk guramalary.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Her çärýegiň
birinji we ikinji
aýynyň hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
Türkmenistanyň.
2. Ministrlikler we
pudaklaýyn dolandyryş Statistika baradaky
döwlet komitetine
edaralary
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ne
Daşary ýurt kärhanala- Ýerleşýän ýerindäki
ry bilen şertnama bag- statistika edarasyna
laşan ministrlikler,
pudaklaýyn dolandyryş
edaralary (sargyt
edijiler) kärhanalar we
guramalar
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ne
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
13. 0612105 Esasy serişdeleriň işe
girizilişi we esasy
serişdelere maýa
goýumlar barada
hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
Statistiki
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
Aýlyk
№2–
maýa
goýum
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
1. Kärhanalar we
guramalar.
2. Ministrlikler we
pudaklaýyn
dolandyryş edaralary
0612153 Esasy gurluşyk materiallaryň, düzüm
bölekleriň
(detallaryň) we
gurnawlaryň nyrhlary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 9-dg
Aýlyk
15.
0612174 Türkmenistanyň çäklerinde daşary ýurtlular bilen baglaşylan
we amala aşyrylýan
şertnamalar, taslama-
Forma
№ 1şertnama
Aýlyk
102
14.
Gurluşyk, gurluşykgurnaw, abatlaýyşgurluşyk we beýleki
potratçy guramalary
guramaçylyk-hukuk we
eýeçilik görnüşine
garamazdan hem
hojalyk usuly arkaly
gurluşygy amala
aşyrýan kärhanalar we
guramalar (statistika
edaralarynyň kesgitlän
topary boýunça)
Türkmenistanyň
Ýkdysadyýet we ösüş
ministrligi
Kime tabşyrylýar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ne
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Hasabat aýynyň
25-ne
Türkmenistanyň
Statistika baradaky
döwlet komitetine
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-na
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
lar barada hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
16.
103
17.
Statistiki
formanyň
belgisi
möhleti
0612221 Obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky
şäherleriň we etrap
merkezleriniň ilatynyň
durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek
boýunça 2020- nji
ýyla çenli döwür üçin
milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi
barada hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Forma
№ 1meýilnama
0612200 “Türkmenistanyň
Prezidentiniň karary
boýunça Aşgabat
şäherindäki has
möhüm obýektleriň
gurluşygyna özleşdirilýän maýa goýum-
Forma
№ 2-hmd
№ 2-maýa
goýum
formasyna
goşundy
Aýlyk
Aýlyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
1. Maýa goýum işlerini
amala aşyrýan
eýeçiligiň ähli
görnüşindäki ýuridiki
taraplar we olaryň
aýratynlaşan bölümleri.
Kime tabşyrylýar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden ýokardaky
guramasyna.
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 3-ne
2. Maýa goýum işlerini
Türkmenistanyň
amala aşyrýan
Statistika baradaky
ministrlikler,
pudaklaýyn dolandyryş döwlet komitetine
edaralar we
welaýatlaryň
häkimlikleri
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ne
Aşgabat şäher
Daşary ýurt we ýerli
statistika müdirligine
potratçylary bilen
şertnama baglaşan
ministrlikler we
pudaklaýyn dolandyryş
edaralar (sargyt edijiler)
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ne
Statistiki formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
lar barada hasabat”
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
18. 0612217 Türkmenistanyň
gurluşyk-gurnaw
guramalarynyň
gatnaşmagyndaky
gurluşygyň gidişi we
obýektleriň maliýeleşdirilmegi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
25-nji dekabryndaky
№65 buýrugy bilen
tassyklanyldy
HRBNGU
Statistiki
formanyň
belgisi
möhleti
Forma
№ 3maýa
goýum
Aýlyk
Kim tarapyndan
tabşyrylýar
Ministrlikler we
pudaklaýyn
dolandyryş edaralary
(gurluşygyň
sargytçylary)
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Hasabat
döwründen soň
aýyň 5-ne
104
IÇERKI SÖWDANYŇ STATISTIKASY
105
HRBNGU Statistik formanyň
boýunça
ady we tassyklanan
№№
kody
senesi
1. 0614055 Azyk, azyk däl we
garyşyk harytlaryň
bazarlarynyň maliýehojalyk işleri barada
hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
2. 0614082 Assortiment boýunça
satylan harytlar we
olaryň galyndylary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
3. 0614145 Ilatyň sarp ediş
harytlarynyň hili
barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
Kime tabşyrylýar
tabşyrylýar
belgisi möhleti
1. Ýerleşýän
Forma Ýyllyk Eýeçiligiň görnüşine
garamazdan kärhanalar ýerindäki statistika
№ 12we guramalar
edarasyna.
söwda
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Tabşyrmaly
möhleti
Martyň 11-ne
Forma
№ 3söwda
Ýyllyk Eýeçiligiň görnüşine
garamazdan,
kärhanalar we
guramalar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
45-nji gününe
Forma
№ 1söwda
(hil)
Ýarym Harytlaryň hili
ýyllyk boýunça gözegçiligi
amala aşyrýan
kärhanalar we
guramalar
1. Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 10-na
HRBNGU Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
5. 0604011 Biržanyň iş alyp
baryşy barada
hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma Çärýeklik Walýuta, gazna, haryt№ 1çig mal we başga
birža
biržalar (zähmet
biržalardan başga)
Tabşyrmaly
möhleti
106
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
1-ne
Eýeçiligiň görnüşine
garamazdan ilata
harytlaryň satuwyny
amala aşyrýan
kärhanalar we
guramalar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
40-njy gününe
Forma Çärýek- Eýeçiligiň görnüşine
№ 1- lik
garamazdan ilata
hyzmat
hyzmat edýän
kärhanalar we
guramalar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
50-nji gününe
6. 0614139 Söwda işi barada
Forma Çärýeklik
hasabat
№ 1-m
we 5-h
2013-nji ýylyň
formalar30-njy dekabryndaky
yna
№ 70 buýrugy bilen
goşundy
tassyklanyldy
7. 0614061 Ilata tölegli hyzmat
edilişi barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kime tabşyrylýar
HRBNGU Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
8. 0614014 Haryt dolanyşygy we
haryt galyndylary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma
Aýlyk Ähli eýeçiligiň
№ 1görnüşlerine degişli
söwda
söwda edýän
kärhanalar, guramalar,
edaralar (kiçi we orta
telekeçilige degişli
kärhanalardan we
daşary ýurt maýa
goýumly kärhanalardan
we guramalardan
başgalar)
107
9. 0614150 Iýmit kärhanalarynyň Forma
haryt dolanyşygyny
№ 1goşmak bilen, bölek
söwda
satuw haryt
goşundy
dolanyşygynyň hasap
maddalary boýunça
bölünişi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Aýlyk
Ähli eýeçiligiň
görnüşlerine degişli
söwda edýän
kärhanalar, guramalar,
edaralar (kiçi we orta
telekeçilige degişli
kärhanalardan we
daşary ýurt maýa
goýumly
kärhanalardan we
guramalardan
başgalar)
Kime tabşyrylýar
Tabşyrmaly
möhleti
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ine
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ne
108
HRBNGU Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
10. 0614097 Bazarlarda oba
hojalyk önümleriniň
we mallaryň
satylyşyny hasaba
almak üçin blanka
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
11. 0614035 Söwda guramalarynyň ammarlary
barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
12. 0614166 Biržanyň işi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
13. 0614187 Ilata tölegli hyzmat
edilişi barada hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma
Aýlyk Eýeçiligiň görnüşine
«A»
garamazdan, bazar
ýolbaşçylary
Forma
№ 6söwda
Forma
№ 3birža
Kime tabşyrylýar
1. Ýerleşýän
ýerindäki statistika
edarasyna.
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Ýyllyk Eýeçiligiň görnüşine
1. Ýerleşýän
(her 3 garamazdan kärhanalar ýerindäki statistika
ýyldan we guramalar
edarasyna.
bir gezek)
2. Özünden
ýokardaky
guramasyna.
Aýlyk
Forma Aýlyk
№ 2hyzmat
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 26-na
Martyň 11-ne
Walýuta, gazna, harytçig mal we beýleki
biržalar (zähmet
biržasyny goşmazdan)
1.Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna.
2.Özünden ýokardaky
guramasyna.
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ne
Eýeçiligiň görnüşine
garamazdan ilata
hyzmat edýän
kärhanalar we
guramalar
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Hasabat
döwründen soň
aýyň 1-ne
HRBNGU Statistik formanyň
№№ boýunça ady we tassyklanan
kody
senesi
14. 0614171 Söwda-senagat
edarasynyň işi barada
hasabat
2013-nji ýylyň
30-njy dekabryndaky
№ 70 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Statistik
Kim tarapyndan
formanyň
tabşyrylýar
belgisi möhleti
Forma
Aýlyk Söwda-senagat
№ 1edaralary
SSE
Kime tabşyrylýar
Ýerleşýän ýerindäki
statistika edarasyna
Tabşyrmaly
möhleti
Hasabat
döwründen soň
aýyň 2-sine
109
SANAWYŇ STATISTIKASY
HRBNGU Statistiki formanyň
Statistiki
Kim tarapyndan
boýunça
ady we tassyklanan
formanyň
№№
tabşyrylýar
kody
senesi
belgisi möhleti
1. 0602103 Hojalyk subýektlerini Kartoçka Ýyllyk Kärhanalar, guramalar
we olaryň düzüm
statistiki hasaba alyş
bölümleri
kartoçkasy
2013-nji ýylyň
14-nji noýabryndaky
№ 47 buýrugy bilen
tassyklanyldy
Kime tabşyrylýar
Döwlet statistika
edaralaryna öz
ýerleşýän ýerleri
boýunça
Tabşyrmaly
möhleti
1. Bellige alnanda
(gaýtadan bellige
alnanda)
2. Her ýyl
derwaýyslaşdyryşda ýyllyk maliýe
hasabatynyň
tabşyrylýan
möhleti
110
MAZMUNY
Sah.
1
Senagatyň statistikasy……..............................................................…
3
2
Ykdysadyýetiň döwlete dahylsyz böleginiň statistikasy ………........
13
3
Maliýäniň statistikasy ……………………………….........................
17
4
Maddy üpjünçiligiň statistikasy …………………………..................
25
5
Daşary söwdanyň statistikasy ………...................................……….
26
6
Ulag we aragatnaşygyň statistikasy ………………............................
29
7
Innowasiýalaryň statistikasy................................................................
43
8
Sosial statistikasy………….................................................................
Daş töweregi goramagyň statistikasy........................................
Bedenterbiýe we sport statistikasy............................................
Bilimiň statistikasy ………………….......................................
Medeniýetiň we sungatyň statistikasy ………..........................
Ylmyň statistikasy …………………………….......................
Saglygy goraýşyň statistikasy ………………...........................
Moral statistika.... …………………………….........................
Durmuş goraglylygy statistikasy ……………………………..
44
44
51
52
57
59
60
67
69
9
Ilatyň ýaşaýyş jaý-jemagat hojalygynyň statistikasy …......................
71
10
Ilaty hasaba alyşyň statistikasy ………………………………...........
79
11
Öý hojalygynyň statistikasy ……………...........................................
80
12
Zähmetiň we iş hakynyň statistikasy ……………………………......
81
13
Oba hojalygynyň statistikasy ……………………..............................
88
14
Maýa goýumlarynyň we potratçylyk işleriniň statistikasy..................
97
15
Içerki söwdanyň statistikasy..........………………………………….
105
16
Sanawyň statistikasy............................................................................ 110
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
406 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content