close

Enter

Log in using OpenID

2014-2018 Stratejik Plan - Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel

embedDownload
Mayıs 2014
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
“Genel sağlık için esaslı olarak uygulanan önlemler kesintisiz tamamlanmalı ve
genişletilmelidir. Cömert ve üretken olan Türk Milleti, sağlıkta sürekli teknolojik
ilerlemelere erişince memleketini hızla dolduracak ve şenlendirecek güçte
olduğuna kimsenin şüphesi yoktur.”
2 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU
T.C. Sağlık Bakanı
S
ağlık alanında dünyada ve ülkemizde
meydana gelen yapısal değişmeler neticesinde, sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve yönetilmesinde biçim olarak
yeniden bir yapılandırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Kamu hizmetlerinde önemli bir yer tutan sağlık
sektörünün daha verimli ve etkin çalışabilmesi
için birçok ülkede reform anlamında programlar
geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Türkiye’de
de halkımızın sağlık hizmetlerine daha iyi ve daha
uygun şartlarda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla “Sağlıkta Dönüşüm Programı” 2002 yılından bu
yana uygulanmaya başlanmıştır.
Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde de söz
konusu program dâhilinde 02/11/2011 tarihli ve
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile yeniden bir yapılanma gerçekleştirilmiştir. Bunun bir sonucu olarak kurumumuzda;
stratejik yönetim anlayışı benimsenmiş, stratejik
planlama yöntemi uygulamaya konulmuş, etkinlik
ve verimliliğe dayalı başarı ve sonuç odaklı bir yönetim tarzına geçilmiştir.
Dünya’da her alanda söz sahibi olma yolunda gün
geçtikçe hızla ilerleyen Ülkemiz, Bakanlığımızın
bağlı kuruluşu olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün; “sağlık odaklı hizmet ve
denetim anlayışı ile uluslararası alanda norm belirleyen sağlık otoritesi olmak” vizyonuna ulaşmasına da önemli katkılar sağlayacaktır.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 2014-2018 döneminde gerçekleştireceği
faaliyet ve projelere yönelik hedefleri kapsayan
stratejik plan, iç ve dış paydaşların geniş katılım
ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu planın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, stratejik planın Bakanlığımıza ve Ülkemize hayırlı olmasını dilerim.
3 / Stratejik Plan 2014-2018
4 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Dr. Hüsem HATİPOĞLU
Genel Müdür
S
ağlık Bakanlığı bağlı kuruluşu olan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, uluslararası giriş noktalarında ve
Türk Boğazlarında sağlık hizmeti sunan
Ülkemizin tarihi bir kuruluşudur.
Ülke olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde koyduğumuz hedeflere ulaşmamız belirlediğimiz stratejik adımların gerçekleştirilmesine bağlıdır.
02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun HükUlusal ve uluslararası antlaşmalar ve sözleşme- münde Kararname ile kamu tüzel kişiliğine sahip
lerden kaynaklanan yetkileri kullanarak görevle- özel bütçeli bir idare olarak yeniden yapılandırılma
rini yerine getiren Genel Müdürlük, Osmanlı’dan sürecini yaşayan Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
bugüne kadar yaklaşık iki asırdır kesintisiz hizmet Genel Müdürlüğü, stratejik planlamanın yasal davermektedir. Bu özelliği ile Sağlık Bakanlığı’nın yanağı olan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanudünyaya açılan penceresi olan Kurumumuz, geç- nunu temel alarak 2014-2018 dönemine ait üçüntiğimiz yıllardaki ve günümüzdeki küresel salgın cü Stratejik Planı’nı da tamamlamıştır.
hastalıklarında uyguladığı acil müdahalelerle Ülkemizin önemli bir kamu kuruluşu olduğunu or- İnsan odaklı ve şeffaf bir yönetim anlayışı içinde
önümüzdeki beş yıla ışık tutacak olan bu planda
taya koymuştur.
ortaya konan amaç ve hedeflere bütün çalışanlaTürkiye’de kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi rımızın gayretleri ile ulaşacağımız inancı ile planın
alanında uygulanan reform girişiminin temel un- meydana gelmesinde katkıları bulunanlara teşeksurlarından birisi stratejik planlama olup, bu ko- kür ederken, 2014-2018 Stratejik Planımızın; Genunun kamu kuruluşlarında uygulanmasını sağla- nel Müdürlüğümüze ve Türkiye’mize hayırlı olmamaya yönelik bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır. sını temenni ederim.
5 / Stratejik Plan 2014-2018
İçindekiler
Bakan Sunuşu......................................................................................................................................................... 03
Genel Müdür Sunuşu........................................................................................................................................... 05
Bölüm 1-Giriş.......................................................................................................................................................... 07
1.1.2010-2014 Stratejik Planının Değerlendirilmesi........................................................................................ 08
1.2.Stratejik Planlama Süreci................................................................................................................................ 10
Bölüm 2- Durum Analizi.................................................................................................................................... 11
2.1.Tarihi Gelişim...................................................................................................................................................... 13
2.2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi..................................................................................................... 15
2.2.1.Uluslararası Sözleşmeler ve Antlaşmalar................................................................................. 15
2.2.2.Kanunlar ve Kararnameler............................................................................................................ 15
2.2.3.Tüzükler ve Yönetmelikler............................................................................................................. 16
2.3.Kurumumuzun Görevleri, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler........................................................ 17
2.3.1.Kurumumuzun Görevleri............................................................................................................... 17
2.3.2.Kurumumuzun Faaliyet Alanları.................................................................................................. 18
2.3.3.Kurumumuzun Ürün ve Hizmetleri............................................................................................. 19
2.4.Kurum İçi Analiz................................................................................................................................................. 20
2.4.1.Teşkilat Yapısı.................................................................................................................................... 20
2.4.2.Fiziki Durum...................................................................................................................................... 22
2.4.3.İnsan Kaynakları............................................................................................................................... 23
2.4.4.Bilgi Teknolojileri Kaynakları......................................................................................................... 24
2.4.5.Mali Kaynaklar.................................................................................................................................. 25
2.5.Paydaş Analizi ve Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi.......................... 26
2.5.1.Paydaş Analizi................................................................................................................................... 26
2.5.2.Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi......................................................... 30
Bölüm 3- Geleceğe Bakış.................................................................................................................................. 33
3.1.Misyon................................................................................................................................................................... 34
3.2.Vizyon.................................................................................................................................................................... 34
3.3.Temel İlke ve Değerlerimiz............................................................................................................................. 35
3.4.Stratejik Amaçlar ve Hedefler......................................................................................................................... 35
3.5. Stratejiler ve Performans Göstergeleri...................................................................................................... 35
3.6.Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin GZFT Analizi ile İlişkisi.......................................................................... 42
3.6.1.Güçlü Yönler ve Hedefler................................................................................................................ 42
3.6.2.Zayıf Yönler ve Hedefler.................................................................................................................. 43
3.6.3.Fırsatlar ve Tehditler ile Hedefler................................................................................................. 44
3.7.THSSGM Stratejik Amaç ve Hedeflerinin Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı İle İlişkisi......................... 45
Bölüm 4- Maliyetlendirme................................................................................................................................ 47
4.1.Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin Yıllara Göre Maliyetleri.......................................................................... 48
4.2. Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin Maliyet Tablosu...................................................................................... 50
Bölüm 5- İzleme ve Değerlendirme.............................................................................................................. 51
5.1.İzleme ve Değerlendirme Süreci.................................................................................................................... 52
5.2.Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin Süreç Analizi............................................................................................ 53
6 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
BÖLÜM 1
GİRİŞ
•2010-2014 Stratejik Planının Değerlendirilmesi
•Stratejik Planlama Süreci
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1.1. 2010-2014 STRATEJİK PLANININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
G
enel Müdürlüğümüzün 2010-2014
dönemine ait 2.Stratejik Planı,
02.11.2011 tarihinde Resmi Gazete’de
yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
yürürlüğe girinceye kadar uygulanmıştır.
Karantina Daire Başkanlığı, KHK’dan sonra Türk
Boğazları ve Sağlık Denetimleri Daire Başkanlığı
ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı adıyla iki
ana hizmet birimine dönüştürülmüştür. Taşra
teşkilatımızda bulunan Bölge Koordinatörlükleri
sekiz (8) Baştabiplik olarak yeniden yapılandırılmış, ayrıca Ankara ve Urla’da 2 Müdürlük
kurulmuştur.
2010-2014 Stratejik Planımızın uygulanabildiği dönemde yapılabilen çalışmalar şu Gemi sağlık denetimlerinin, Dünya Sağlık
şekilde değerlendirilmiştir:
Örgütü’nün (DSÖ) belirlediği uluslararası standartlarda yapılması için çalışmalar yürütülmüş,
02.11.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınla- bu çerçevede ilgili DSÖ rehberleri Türkçeye
narak yürürlüğe giren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı çevrilmiş ve gemi sağlık denetmenlerine dağıtılve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri mıştır. Konu ile ilgili mevzuat hazırlanmış, bilgi
Hakkında KHK ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel işlem sistemimizde gerekli güncellemeler yapılMüdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık mış ve ilgili tüm personele eğitim verilmiştir.
Genel Müdürlüğü (THSSGM) adını alarak yeniden
Türk Boğazlarını kullanan gemilerde transit prayapılandırılmıştır.
tika yapılma oranını artırmak amacıyla 2 adet
Genel Müdürlüğün ana hizmet birimi olan yeni pratika motorbotu 2013 Ocak ayı itiba8 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
riyle hizmet vermeye başlamıştır. Diğer yandan
Türk Boğazlarında hizmet veren Sağlık Denetleme Merkezlerimiz Çanakkale Boğazı’nda
Kumkale’deki, İstanbul Boğazı’nda ise Rumeli
Feneri’ndeki yeni hizmet binalarına taşınmış,
böylece hizmet alanına yakınlık sağlanarak pratika yapılma oranları arttırılmış, yakıttan tasarruf
da sağlanmıştır.
verilmiştir.
Toplamda 27 olan Yetkili Seyahat Sağlığı Merkezi sayımız 2013 yılında 32 olmuştur. Müstakil
Seyahat Sağlığı Merkezlerimiz açılmış, bu Merkezlerimizin ulaşılabilirliği arttırılmış, seyahat
sağlığı hizmeti vermek için 20 İl Halk Sağlığı
Müdürlüğüne yetki verilmiş, eğitimleri tamamlanmıştır.
Gemiler İçin Tıbbi Rehber ve Gemilerde Bulundurulması Gereken İlaç Listeleri hazırlanmış,
Türkçeye çevrilerek basımı yapılan DSÖ Gemi
Sağlık Rehberi ile birlikte denizcilik sektörüne
dağıtımı yapılmıştır.
Genel Müdürlüğümüzce mevzuatta gerekli
güncellemeler yapılmış, iş akış şemaları hazırlanarak bağlı birimlere iletilmiş ve personelimize
yönelik eğitimler düzenlenmiştir.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Bilgi Sistemi’nde (HSSBS) gerekli güncellemeler yapılarak
Ülkemiz giriş noktalarında Uluslararası bağlı birimlerimiz arasında uygulama birliği artıSağlık Tüzüğünde belirlenen çekirdek kapasi- rılmıştır.
telerin oluşturulmasını sağlamak amacıyla 13
giriş noktası “Belirlenmiş Giriş Noktası” olarak Kurumsal tanınırlığı artırmak amacıyla Kurutespit edilmiştir. DSÖ ile ortak çalışma yapıla- mumuzun web sayfalarına İngilizce dil seçeneği
rak ülkemizdeki mevcut durum tespit edilmiş ve eklenmiş ve sürekli güncellemeler yapılmış,
yapılması gerekenler belirlenmiştir. Sonrasında seyahat sağlığı kapsamında yolcular için anket
bu çerçevede çekirdek kapasite geliştirme çalış- formu eklenmiştir. Seyahat sağlığı konusunda
maları yürütülmüştür. Genel Müdürlüğümüzce çeşitli afişler ve broşürler ilgili paydaşlara gönUluslararası Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Ulu- derilmiştir.
sal Eylem Planı, 13 belirlenmiş giriş noktasında
ise yerel Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planları Seyahat acenteleri, meslek odaları ve basın arahazırlanmış ve bu noktalarda tatbikatlar düzen- cılığı ile seyahat sağlığı hizmeti ve Merkezlerimiz
tanıtılmıştır.
lenerek hazırlanan planlar test edilmiştir.
Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar ile işbirliği yapmak
amacıyla çeşitli ulusal ve uluslararası eğitim ve
2010-2013 yıllarında seyahat sağlığı hizmeti alan toplantılara katılım ve katkı sağlanmıştır.
kişi sayısı toplamda 99.936 olmuş, söz konusu
Mülki İdare Amirlerine, çeşitli Bakanlıkların
hizmeti alanların sayısı 2005 yılında 6.906 iken
temsilcilerine, denizcilik ve havacılık kuruluş2008 yılı sonunda 14.058, 2013 yılında ise 30.882
larına Kurum tanıtımıyla ilgili bilgilendirme ve
kişiye ulaşmıştır. Yıllık varılmak istenen hedef
sunumlar yapılmıştır.
2013 yılı sonu itibariyle gerçekleşmiştir.
Sağlık denetimleri, kontrol önlemleri ve belgelendirmelerde standardizasyonu sağlamak
üzere Genel Müdürlüğümüzce çekirdek eğitici
ekip oluşturulmuş, bu ekipteki personelimizin
eğitici eğitimi almaları sağlanmıştır. Sonrasında
eğitici ekip tarafından periyodik olarak yerinde
eğitimler düzenlenmiş, ayrıca Genel Müdürlüğümüzce personelimize yönelik eğitimler
663 sayılı KHK sonucunda deniz ambulansı
hizmetleri Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Ulusal ve uluslararası sularda seyreden gemilere verilen tele sağlık hizmetleri 2009 yılına
göre 3 katına çıkmıştır.
9 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1.2.Stratejik Planlama Süreci
0
2.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkındaki KHK ile Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü adıyla
Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşu olarak
yeniden şekillendirilen Genel Müdürlüğümüz,
19.04.2012 tarih ve 6-7 sayılı yönergeler ile
Merkez ve Taşra Teşkilatımıza ait yapılanma
sürecini tamamlamıştır. Bu sebeple 10.12.2003
tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu”nun 9. maddesi ve Kalkınma
Bakanlığınca 28.07.2011 tarihli ve 28008 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
(1) Sıra No’lu ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’de belirtilen
esaslar ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Bakanlığımızın Stratejik Planlama çalışmaları
doğrultusunda “Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü 2014-2018 Stratejik
Planı”nı hazırlamıştır.
Genel Müdürlük Makamının 16.05.2012 tarihli
ve 05 sayılı onayı ile 2014-2018 Stratejik Planını hazırlamak üzere Stratejik Planlama Ekibi
oluşturulmuştur. Stratejik Plan çalışmaları
17.05.2012 tarihinde Stratejik Planlama Ekibinin ilk toplantısı ile başlamıştır. İlk toplantıda
kurul üyeleri yol haritası belirleyerek bu doğrultuda çalışmalara başlamışlardır. Çalışmalar
kapsamında Genel Müdürlüğümüz misyon ve
vizyonu paydaşların görüşleri doğrultusunda
yeniden oluşturulmuştur. 2010-2014 yıllarına
ait Stratejik plandaki değerler, paydaş analizi,
“Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT)” ve çevre analizleri üzerinde çalışma
10 / Stratejik Plan 2014-2018
yapılarak mevcut duruma göre düzenlemeler
yapılmıştır. Belirlenen stratejik alanlar bazında
amaç, hedef, strateji, proje ve faaliyetler ile
performans göstergeleri ve hedefleri üzerinde çalışılmış, tahmini maliyetler ve sorumlu
birimler tespit edilmiştir.
2014-2018 stratejik planı hazırlanırken öncelikle ağırlık verilmesi düşünülen ana konular
ve bunlarla ilgili temel sorunlar belirlenmiştir.
Bu sorunları gidermeye yönelik temel stratejiler ve yapılacak faaliyetler analiz edilerek
hedeflerin gerçekleşmesini ölçebilecek nitelikte performans göstergeleri oluşturmaya
dikkat edilmiştir.
Stratejik planda amaç ve hedeflere ulaşmada
ölçülebilir performans göstergeleri belirlemekle kalınmayıp etkili ve sürekli bir şekilde
planın uygulanabilirliğini anlık ölçebilecek ve
gerektiğinde duruma müdahale etmeye imkân
sağlayacak bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulmasına ayrıca önem verilmiştir.
Böylelikle stratejik planın tüm kurum birimlerince sahiplenileceği ve hedeflere ulaşmada
gerekli olan koordinasyonun daha kolay sağlanabileceği düşünülmüştür.
2014-2018 stratejik planında amaç ve hedefler belirlenirken; hizmetleri hedef kitleye daha
fazla ulaşan, faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası kurumlarca etkinliği kabul edilmiş,
akademik çevrelerle etkili bir işbirliği içinde
olan, sunduğu hizmetlerin kalitesinden daha
fazla memnuniyet duyulan bir kurum haline
gelmek temel hedefimiz olmuştur.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
BÖLÜM 2
DURUM ANALİZİ
•Tarihi Gelişim
•Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi (Uluslararası
Sözleşmeler ve Antlaşmalar, Kanunlar ve Kararnameler,
Tüzükler ve Yönetmelikler)
•Kurumumuzun Görevleri, Faaliyet Alanları ile Ürün ve
Hizmetler
•Kurum İçi Analiz (Teşkilat Yapısı, Fiziki Durum, İnsan
Kaynakları, Bilgi Teknolojileri Kaynakları, Mali Kaynaklar)
•Paydaş Analizi ve GZFT Analizi
12 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.1.Tarihi Gelişim
O
smanlı İmparatorluğu döneminde
bulaşıcı ve salgın hastalıklarla örgütlü
mücadele 1800’lü yıllarda başlamıştır.
Bu dönemde iki önemli nirengi noktası
ön plana çıkar. Bunlardan birincisi salgın hastalıklara karşı 1831 yılında başlayan karantina
uygulamaları, ikincisi de sağlık alanında çeşitli
düzenlemelerin yapıldığı 1866 yılında İstanbul’da
yapılan Uluslararası Sağlık Konferansı’dır. Bu
etkinliklerin hayata geçmesinin asıl sebebi de,
1831 ve 1865 yılında meydana gelen ve Osmanlı
Devleti’nde geniş alanlara yayılan kolera salgınlarıdır. Avrupa’da ise karantina tedbirleri daha
önceleri veba hastalığına karşı uygulanmaya başlanmıştır. 1831 yılında Serattiba-i Sultani (Saray
Başhekimi) Behçet Efendi’nin isteği üzerine Sultan II. Mahmut Han’ın talimatıyla Karadeniz’den
gelecek Osmanlı ve ecnebi gemilerine ayrı ayrı
karantina alanları tahsis edilmiştir. Kâmilzade
Mustafa Nazif Efendi İstanbul’da kurulan geçici
tahaffuzhaneye tayin edilen ilk müstakil memur
olmuş ve bu şekilde de Karantina Nezareti
kurulmuştur. 1835 yılında Çanakkale’de kurulan geçici tahaffuzhanenin ilk memuru ise Esad
Efendi’dir. Şeyhülislam Mekkizade Mustafa
Asım Efendi, 29 Nisan 1838 tarihinde karantinanın caiz olduğuna dair fetva vermiş, Sultan II.
Mahmut Han’ın emriyle de İstanbul’un bulaşıcı
hastalıklardan, özellikle de veba ve koleradan
korunması için Meclis-i Tahaffuz adıyla bir Meclis kurulmuştur. Bu meclis, Meclis-i Tahaffuz-i
Ula (Yüksek Karantina Meclisi) ve Meclis-i
Tahaffuz-i Sani (Yüksek Karantina Bürosu)
olmak üzere iki meclisten meydana gelmiştir.
Meclis, öncelikle Akdeniz’den gelen gemi ve
yolcularının Çanakkale’de sağlık kontrolünden
geçirileceği ve gerekli tedbirlerin alınacağı bir
merkez tesis ettirmiştir. Bu merkez yetkilileri,
Akdeniz tarafından gelecek imtiyazlı veya imti-
yazsız her gemiyi, İstanbul’a gelmeden önce
karantina altına alacak ve bu gemilerde bulunan
herkesi istisnasız aynı muameleye tabi tutacaktı.
Bu arada gemiye de karantina işlemi uygulanacak, sağlıklı ise İstanbul’a gitmelerinde sakınca
bulunmadığına dair vesika verilecek, emirleri dinlemeyen gemilere de zor kullanılacaktı.
Ayrıca karantinadan kaçarak İstanbul’a gelecek
gemiler tekrar boğaza iade edileceklerdi.
1840 yılında Lebip Efendi tarafından hazırlanan
“Karantina Talimatnamesi”nin bütün ülkeye
dağıtımı sağlanmıştır. Sahil ve kalelerle olan ilgisi
sebebiyle Karantina Teşkilatı önceleri Tophane
Komutanlığı’na daha sonra ise Ticaret Nezaretine bağlı olarak Karantina Nazırınca idare
edilir ve harici temaslar bakımından ise Hariciye
Nezareti’ne bağlı bulunurdu. Ancak 1840 yılının
ilk üç ayında tamamıyla müstakil olmuşsa da,
tekrar Ticaret Nezaretine bağlanmış en sonunda
da hem idari hem harici hususlarda tamamen
Hariciye Nezareti’ne bağlanmıştır.
1839 yılında Meclis-i Tahaffuz-i Ula, Meclis-i
Umur-i Sıhhiye adını alarak İstanbul Limanı
hakkında bir tüzük hazırlamıştır. Yirmialtı maddeden oluşan bu tüzükte gemilerin uymak
mecburiyetinde oldukları kurallar, şüpheli
veya bulaşık gemilerin durumları, patentalar,
karantina işlemleri ve alınacak tedbirler açıklanmıştır. 1840 yılında da karadan gelecek olan
kişi, kervan, araç ve benzerlerine yönelik ayrı bir
tüzük hazırlanmıştır.1837 yılından itibaren hac
dönemlerinde karantina tedbirleri uygulanmaya
başlanmış, hacılara tam anlamıyla sağlık tedbirlerinin uygulanması ise 1844 yılını bulmuştur.
Meclis-i Tahaffuz, ilk olarak 1838 yılında Kuleli
Askeri Kışlası’nda hizmete başlamıştır. Ordunun
ihtiyacı hâsıl olunca 1842 yılında kışla boşaltıl13 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
mış, halen Genel Müdürlük olarak kullanılan 1914’te kapitülasyonların kalkması ile birlikte
İstanbul Karaköy’deki Yeraltı Camii Şerifi’nin Meclis-i Umur-i Sıhhiye de kapatılmış, yerine
üstünde bulunan binaya taşınmıştır.
bağımsız Türk doktor ve bilim adamlarının
yönetiminde “Hudut Sıhhiye Müdüriyeti” kurul1851’de ülkeler, genel sağlık için gerekli görü- muştur.
len karantina tedbirlerinin belirlenmesi amacıyla
Paris’te toplanmış, karantina hastalıklarını Birinci Dünya Savaşı sonunda (1918) İstanbul,
“veba, çiçek, kolera ve sarıhumma” ile sınırlan- İtilaf Devletleri tarafından işgal edilince çalışandırmışlardır. Aynı toplantıda karantina süresi larının çoğunluğunun yabancılardan oluştuğu
tüm ülkeler için 15 gün olarak belirlenmiştir.
1851 yılından 1866 yılına kadar bir dizi ulusla- “Beynelmüttefikin Sıhhiye Kontrol İdaresi”
rarası konferans yapılmıştır. 1865 yılında İzmir kurulmuştur. İstanbul’un işgalden kurtarılUrla’da bulunan Ada’da tahaffuzhane yapımına masından sonra bu idare dağıtılmış, yerine 24
başlanarak ülkemizde bir Karantina Adası mey- Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması’nın
dana getirilmesine yönelik çalışmalara adım imzalanmasıyla “İstanbul Limanı ve Boğazları Sıhhiye Müdüriyeti” kurulmuştur. Bu
atılmıştır.
antlaşmada; danışman unvanıyla Türk memuru
Bu konferansların arasında en etkili olanı ise statüsündeki 3 Avrupalı doktorun karantina
1866 yılında İstanbul Galatasaray Mektebi’nde işlemlerinde 5 yıl süreyle çalışmasına izin verilyapılanıdır. Galatasaray Konferansı olarak da mesi hükmü yer almıştır.
adlandırılan ve yeni düzenlemelerin yapıldığı söz
konusu konferansta kolera epidemisinin kay- 1924 yılında bu müdüriyetin adı “Hudut ve Sevanağının Türkiye değil Hindistan olduğu kabul hil Sıhhiyesi Müdüriyeti Umumiyesi” (Hudut
edilmiştir. Yine bu konferansta karantina esas- ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) olarak
ları yeniden belirlenmiş, karantina süresinin değiştirilmiştir. Lozan Barış Antlaşması’nın 23.
tüm ülkeler için 10 gün olduğuna karar veril- Maddesi hükmü gereği Boğazlar rejiminin belirmiştir. Gemilerden ne kadar sıhhiye rüsumu lenmesi için 20 Temmuz 1936’da Montrö’de
alınacağına karar verilemeyince Hekimbaşı Salih yapılan uluslararası toplantı sonunda imzalaEfendi ve Sıhhiye Müfettişi Doktor Bartolet- nan Boğazlar Rejimi Hakkındaki Sözleşme ile de
ti’nin katılımlarıyla komisyon oluşturulmasına boğazlardan geçecek gemilerin tabi olacakları
karar verilmiştir. 1871 yılına kadar çalışan bu şartlar belirlenmiştir.
komisyon gemilerden alınacak rüsum (vergiler)
miktarlarını belirlemiş, konferansa katılan ülke- Lozan Antlaşması Ek 10 bildiride; Türkiye Devleti
tarafından toplanacak sıhhiye rüsumu gelirler de bunu kabul etmişlerdir.
lerinin Türkiye’nin Umuru Sıhhiyesine tahsis
1867 yılında Meclis-i Tahaffuz “Kolera Nizamna- edilmesine ve Sağlık Bakanlığı’nca bu hususta
tanzim edilecek ayrı bir bütçede yer almasına
mesi”ni yayımlamıştır.
karar verilmiştir.
Sahil, liman ve hudutlarda karantina hastalıklarının (kolera, veba, çiçek ve benzeri) kontrolü Osmanlı Döneminden Türkiye Cumhuriyeti’nin
için kurulan karantina teşkilatı, zaman içeri- bugününe kadar hizmetini kesintisiz sürdüren
sinde karantina iş ve işlemlerini izlemek için iki asıra yakın bir geçmişe sahip olan Türkiye
yurt dışından hekimlerin getirilmesiyle (Avus- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü;
turya-Macaristan, Belçika, Fransa, İngiltere, uluslararası giriş noktalarında ve Türk BoğazRusya, Sardunya, Toskana, Almanya ve ABD) larında sağlık hizmetlerini sunmaya devam
ticareti ve limanlardaki hareketleri denetle- etmektedir.
yen bir kapitülasyon kurumu haline gelmiştir.
14 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE
MEVZUAT ANALİZİ
2.2.1.Uluslararası
Sözleşmeler ve
Antlaşmalar
Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı ILO Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun (RG:22.07.2003),
13.Gemi adamlarının Sağlığının Korunması ve
Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı ILO Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
1. 24.07.1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması (
Dair Kanun (RG:22.07.2003),
RG:23.08.1923),
14.Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına
2. 20.07.1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözİlişkin 108 Sayılı ILO Sözleşmesinin Onayleşmesi (RG:05.08.1936),
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
(RG:22.07.2003),
3. 27.04.1979 tarihli Denizde Arama ve
Kurtarma
Uluslararası
Sözleşmesi 15.Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderil(RG:27.03.1985),
mesine İlişkin 166 Sayılı ILO Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun (RG:22.07.2003),
4. 01.11.1974 tarihli Milletlerarası Denizde Can
Emniyeti Sözleşmesi (RG:25.05.1980),
5. 07.07.1978 tarihli Gemi adamlarının Eğitimi,
Belgelendirilmesi ve Vardiya Standartları
Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (STCW
Sözleşmesi) (RG:20.04.1989),
6. 2005 tarihli Uluslararası Sağlık Tüzüğü,
7. 1973
tarihli
(RG:24.06.1990),
Marpol
Antlaşması
8. 16.02.1976 tarihli Barcelona Konvansiyonu
(RG:22.08.2002),
9. 26.10.1973 tarihli Cenazelerin Nakli Anlaşması (RG:06.08.1975),
16.Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin
146 Sayılı ILO Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
(RG:22.07.2003),
17.Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek
Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı ILO Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun (RG:22.07.2003).
2.2.2.Kanunlar ve
Kararnameler
10.10 Şubat 1937 tarihli Ölülerin Nakline Dair
Beynelmilel İtilafname (RG: 07.02.1939),
1. 11.10.2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
11.Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı ILO Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun (RG: 22.07.2003),
2. 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
12.Gemiadamlarının
Hastalanması,
Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün
3.
06.11.1981 tarihli 2548 sayılı Gemi Sağlık
Resmi Kanunu,
4. 9.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu,
15 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
5. 20.04.1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş 5. Dış Hatlara Sefer yapan Gemilere Giriş ve
Kanunu,
Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik
(RG:18.11.1961-10961),
6. 10.06.1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can
ve Mal Koruma Hakkında Kanun,
6. Gemiadamları Yönetmeliği (RG:31.07.200224832),
7. 12.03.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu,
8. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanunu,
9. 04.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu,
10.14.4.1341 tarihli 618 sayılı Limanlar Kanunu,
7. Gemi Adamları İkamet Yerleri, Sağlık ve
İaşelerine Dair Yönetmelik (RG:20.12.198920378),
8. Gemi Acenteleri Yönetmeliği (RG:05.03.201228224),
11.15.7.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport
Kanunu,
9. Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezi Yönetmeliği (RG:17.02.2008-26790),
12. 09.7.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik
Komutanlığı Kanunu,
10.Hudut Kapılarında Uygulanacak Sağlık işlemleri
Hakkında Yönetmelik (RG:17.09.2011-28057),
13.07.05.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
11.Kılavuz Kaptan Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik (RG:28.11.2006-26360),
14.04.01.1960 tarihli ve 7402 sayılı Sıtmanın 12.Deniz Turizmi Yönetmeliği (RG:24.07.2009İmhası Hakkında Kanun,
27298),
15.20.05.1982 tarihli ve 2674 sayılı Karasuları 13.Yabancı silahlı kuvvetlere bağlı gemilerin
Kanunu,
Türk iç sularına ve limanlarına gelişleri ve
bu sulardaki hareket ve faaliyetlerine ilişkin
16.19.4.1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahilleyönetmelik (RG:15.12.1982-18252),
rinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla
Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret
14.Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi HizHakkında Kanun,
met Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve
Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik
(RG:23.06.2002-24794),
2.2.3.Tüzükler ve
Yönetmelikler
15.Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği(RG:10.06.2009-27254),
1. Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında 16.Maliye Bakanlığı - Muhasebe Yetkilisi MuteNizamname (RG:28.01.1943-5316),
metlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,
Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hak2. Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü
kında Yönetmelik (RG:31.12.2005-26040),
(RG:06.11.1998 -23515),
17. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce
3. Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Görevleri ile
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere
(RG:07.03.2012-28226),
İlişkin Yönetmelik (RG:09.06.2009-27253),
4. Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliği (RG:09.05.2008-26871),
16 / Stratejik Plan 2014-2018
18.Uluslararası Giriş Noktalarında Uygulanacak
Çevre Sağlığı İşlemlerine Dair Yönetmelik
(RG:03.11.2013-28810).
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.3.KURUMUMUZUN GÖREVLERİ, FAALİYET
ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER
2.3.1.Kurumumuzun
Görevleri
4. Uluslararası nakil vasıtalarının ve bu vasıtalarda görevli personelin sağlık şartlarını
belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve
işlemleri düzenlemek,
11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı
ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hak- 5. Görev alanı ile ilgili olarak Dünya Sağlık
Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluskında Kanun Hükmünde Kararname göre Genel
lararası Sivil Havacılık Örgütü ve diğer ulusal
Müdürlüğümüzün görevleri şunlardır:
ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
1. Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkemize girmesini önlemek amacıyla, 6. Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski
olan ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı
uluslararası giriş noktaları ve bunların gümhizmeti vermek,
rüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık
tedbirini almak veya aldırmak, halk sağlığını
7. Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemietkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol
lere uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek,
önlemlerinin standardını belirlemek, belgelendirmek, denetlemek,
8. Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri
2. Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya
ve çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usul ve
seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli
esaslarını belirlemek,
sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli
cenazelerin yurda girişine izin vermek,
9. Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret,
emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,
3. Mali yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek, bu gelirler ve diğer sağlık gelirleri ile para 10.Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü
cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerisatın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv,
nin gerçekleştirilmesini sağlamak,
idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
17 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.3.2.Kurumumuzun
Faaliyet Alanları
11. Hac, göç ve toplu nüfus hareketlerinde verilen hizmetler: Hac, göç ve toplu nüfus hareketleri
esnasında halk sağlığı risklerine yönelik uluslararası
giriş kapılarında sunulan sağlık hizmetleridir.
1. Pratika Hizmetleri: Bir geminin Türk Boğazlarından geçmesi, bir limana girmesi, insan ve yük
indirip bindirmesi ve diğer bütün işlemleri yapması için verilen izindir.
12. Karantina Hizmetleri: Bir enfeksiyon veya
kontaminasyonun muhtemel yayılmasını önlemek
amacıyla hasta olmayan şüpheli kişilerin, şüpheli yolcu eşyalarının, konteynırların, postaların,
2. Sağlık Denetimi Hizmetleri: Türk Boğazla- taşıtların veya malların faaliyetlerinin kısıtlanması
rından Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerine veya diğerlerinde ayrılması hizmetidir.
göre geçen veya limanlarımıza gelen gemilerin 13. Türk Boğazlarından transit geçen gemisağlık yönünden denetlenmesidir.
lerdeki hastalara sunulan kontrollü tahliye
3. Belgelendirme Hizmetleri: Yapılan denetim- hizmetleri: Türk Boğazlarından transit geçen
ler ve faaliyetler sonucu, ulusal ve uluslararası gemi kaptanlarının talebi üzerine gemideki hasta
veya hastaların Genel Müdürlüğümüz personegeçerliliği olan belgelerin düzenlenmesidir.
lince geminin transitliği bozulmaksızın kontrollü
4. Patenta Hizmetleri: Gemide bulunan insan- olarak sağlık kurumuna ulaştırılması hizmetidir.
ların, yüklerin ve hareket ettiği limanın sağlık
durumlarını gösteren, gemide uluslararası önemi 14. Türk Boğazlarından transit geçen gemihaiz halk sağlığı riski olmadığını bildiren, geminin lerde mücbir sebeplerden dolayı meydana
daha önce uğradığı limanlarda uygulanan sağlık gelen hadiselerde verilen hizmetler: Türk
tedbirleriyle ilgili bilgileri kapsayan ve limandan Boğazlarından transit geçen gemilerde mücbir
ayrılmasında sağlık yönünden sakınca olmadığını sebeplerden dolayı meydana gelen hadiselerde
Genel Müdürlüğümüz personelinin müsaadeleri
gösteren belgenin verilmesi işlemidir.
ve sunulan refakat hizmetidir.
5. Acil Sağlık Hizmetleri: Denizlerde meydana
gelen ve tıbbi tahliye gerektiren acil durumlarda ilgili 15. Poliklinik Hizmetleri: Uluslararası giriş
noktalarında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarıkurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma hizmetidir.
nın görevli personeline sunulan sağlık hizmetidir.
6. Seyahat Sağlığı Hizmetleri: Uluslararası
seyahat eden insanların sağlık risklerine karşı 16. Hukuki iş ve işlemlerle ilgili hizmetler:
korunmalarını sağlamak amacıyla verilen hizmettir. Genel Müdürlüğün görev alanı içerisindeki her
türlü hukuki işlemi içeren hizmetlerdir.
7. Gemiadamı Sağlık Hizmetleri: Denizde çalışacak gemiadamı adayları ile halen çalışmakta olan 17. Bakım, Onarım ve İnşaat İşlemleri: Genel
gemiadamlarının sağlık eğitimleri, sağlık durumları Müdürlüğün ihtiyacı olan bakım, onarım ve inşaat
İşlemlerine dair hizmetidir.
ve sağlık yoklamaları ile ilgili iş ve işlemlerdir.
8. Tele Sağlık Hizmetleri: Deniz araçlarının yetkili 18. Eğitim Hizmetleri: Genel Müdürlük çalışanpersonelinden gelebilecek sağlık yardım taleplerine larının ihtiyacı olan eğitim hizmetleridir.
uzaktan tıbbi yardım danışmanlığı hizmetidir.
19. İnsan Kaynakları Yönetimi İş ve İşlemleri:
9. Uluslararası cenaze giriş hizmetleri: Yurda Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan insan kaynakları
giren cenazelerin halk sağlığı yönünden değerlen- yönetimi hizmetidir.
dirilip belge verilmesi hizmetleridir.
20. Basın ve Halkla İlişkilere ait İş ve İşlem10. Çevre Sağlığı Hizmetleri: Uluslararası giriş leri: Genel Müdürlüğün basın ve halkla ilişkiler
hizmetidir.
noktalarında sunulan çevre sağlığı hizmetleridir.
18 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
21. Yönetim Bilgi Sistemleri İş ve İşlemleri: • İlaçlama İşlemleri İçin Yetkilendirme Belgesi
Genel Müdürlüğün yönetim bilgi sistemleri hiz- • Gemiadamları Sağlık Eğiticisi Sertifikası
metidir.
(GASE)
22. Satın alma iş ve işlemleri: Genel Müdür- • Uçaklara Ait Rezidüel Dezensektizasyon
Sertifikası
lüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetleri satın alma
hizmetidir.
• Uluslararası Cenaze Giriş ve Nakil Belgesi
23. Mali İş ve İşlemler: Genel Müdürlüğün her
türlü mali iş ve işlemleri hizmetidir.
• Hasta Çıkarma Belgesi
• Türk Boğazları Transit Geçen Gemiler İçin
Sağlık Sorgusu Formu
24. İç Denetim Hizmetleri: Genel Müdürlüğün her
• Türk Boğazları Transit Geçen Gemiler
türlü faaliyet ve işlemlerini denetleme hizmetidir.
Personel Değişim Formu
25. Denetim Hizmetleri: Genel Müdür- • Türk Boğazları Transit Geçen Gemiler
lüğün
rehberlik,
araştırma,
denetim,
Personel Değişikliği Takip Tutanağı
inceleme ve soruşturma faaliyetleri hizmetidir. • Serbest Pratika Kartı
• Patenta (Sağlık Kontrol Kartı)
2.3.3.Kurumumuzun Ürün
ve Hizmetleri
• Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı
• Yıllık Gemi Sağlık Belgesi
• İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası
• Uluslararası Aşı veya Profilaksi Sertifikası
• Gemi Sağlık Kontrolünden Muafiyet
Sertifikası
• Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi
• Gemi Sağlığı Kontrol Sertifikası
• Gemiadamları Sağlık Raporlarını Düzenleme
Yetki Belgesi
• Gemi Sağlık Kontrol Listesi
19 / Stratejik Plan 2014-2018
2.4.KURUM İÇİ ANALİZ
2.4.1.Teşkilat Yapısı
GENEL MÜDÜR
Bakanlık Müşavirleri
Hukuk Müşavirliği Birimi
İç Denetim Birimi
Özel Kalem Birimi
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Türk Boğazları ve Sağlık
Denetimleri
Daire Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Sağlık Denetim
Hizmetleri Birimi
Seyehat Sağlığı
Birimi
Stratejik Yönetim ve
Planlama Birimi
İnsan Kaynakları
Yönetim Birimi
Satınalma
Yönetim Birimi
Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Birimi
Uluslararası Nakil
Vasıtası Çalışanları
Sağlık Hizmetleri
Birimi
Mali Hizmetler Birimi
Ücret Ödemeleri
Yönetim Birimi
İhale
Yönetim Birimi
İç Kontrol Birimi
Performans
Yönetim Birimi
Makine - İnşaat
Yönetim Birimi
Yönetim Bilgi
Sistemleri Birimi
Eğitim Yönetim Birimi
İç Hizmetler
Sosyal İşler
Yönetim Birimi
Sürveyans ve Erken
Uyarı - Cevap Birimi
Emlak
Yönetim Birimi
Yazı İşleri
Evrak - Arşiv
Yönetim Birimi
Sivil Savunma
Yönetim Birimi
20 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
TAŞRA TEŞKİLATI
Türk Boğazları
Baştabipliği
İstanbul Boğazı SDM
Çanakkale Boğazı SDM
Gökçeada SDM
Marmara SDM
Havalimanları
Baştabipliği
Marmara Bölge
Baştabipliği
Kara Hudut Kapıları
Baştabipliği
Ege Bölge
Baştabipliği
Akdeniz Bölge
Baştabipliği
Karadeniz Bölge
Baştabipliği
Atatürk HSDM
İzmir SSDM
Antalya SSDM
Samsun SSDM
Tuzla SSDM
Sarp SDM
Esenboğa HSDM
Çanakkale SSDM
Kaş SSDM
Trabzon SSDM
Karaköy SSDM
Gürbulak SDM
Esendere SDM
Sabiha Gökçen HSDM
Aliağa SSDM
Alanya SSDM
Krdz. Ereğli SSDM
Ambarlı SSDM
A.Menderes HSDM
Bodrum SSDM
Mersin SSDM
Ordu SSDM
İzmit SSDM
Habur SDM
Bodrum - Milas HSDM
Güllük SSDM
İskenderun SSDM
Rize SSDM
Gemlik SSDM
Nusaybin SDM
Dalaman HSDM
Marmaris SSDM
Botaş SSDM
Hopa SSDM
Tekirdağ SSDM
Öncüpınar SDM
Antalya HSDM
Çeşme SSDM
Taşucu SSDM
Zonguldak SSDM
Bandırma SSDM
Cilvegözü SDM
Adana HSDM
Kuşadası SSDM
Yalova SSDM
Yayladağı SDM
Kayseri HSDM
Ayvalık SSDM
Trabzon HSDM
Edremit SSDM
Dilucu SDM
Fethiye SSDM
Akçakale SDM
Tele Sağlık Merkezi
Baştabipliği
Posof Türkgözü SDM
İzmir SSM
Antalya SSM
Samsun SSM
İzmir GSM
Çanakkale GSM
Antalya GSM
Mersin GSM
Samsun GSM
Urla Karantina Adası
Müdürlüğü
Ankara Koor. Md.
İstanbul SSM
Anadolu SSM
Ankara SSM
İstanbul GSM
Anadolu GSM
21 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.4.2.Fiziki Durum
• Genel Müdürlük hizmet binasında Genel • Taşra hizmet binalarımızda; otuzbeş adet
Müdürlük Makamı, Genel Müdür Yardımcıları,
Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği,
Özel Kalem Birimi, İç Denetim Birimi, Deneonbir adet Kara Hudut Kapıları Sağlık Denettim Hizmetleri Birimi, Strateji Geliştirme
leme Merkezi Tabipliği, on adet Havalimanı
Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Türk
Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği, altı adet
Boğazları Sağlık Denetimleri Daire BaşkanSeyahat Sağlığı Merkezi Tabipliği, yedi adet
lığı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, İnsan
Gemiadamları Sağlık Merkezi Tabipliği olmak
Kaynakları Daire Başkanlığı ve Destek Hizüzere yetmişdokuz farklı Sağlık Merkezi ile
metleri Daire Başkanlığı hizmet vermektedir.
İzmir Urla’da Karantina Adası Müdürlüğü ve
Ankara’da Koordinasyon Müdürlüğü hizmet
• Genel Müdürlük ek hizmet binasında Tele
vermektedir.
Sağlık Merkezi Baştabipliği, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İhale Yönetim
Birimi ve Makine İnşaat Yönetimi Birimi hizmet vermektedir.
22 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.4.3.İnsan Kaynakları
THSSGM KADRO DURUMU
Dolu
Boş
Toplam
657 4/A
520
114
634
657 4/B
1
8
9
4924 Sayılı Kanun
0
29
29
PERSONELİN HİZMET SINIFINA GÖRE DAĞILIMI
Sağlık Hizmetleri
Sınıfı (SHS)
Genel İdare
Hizmetleri Sınıfı
(GİH)
Avukatlık
Hizmetleri Sınıfı
(AHS)
Teknik Hizmetler
Sınıfı (THS)
Yardımcı
Hizmetler Sınıfı
(YHS)
303
136
2
59
20
Sözleşmeli
-
-
1
-
-
Geçici Görevli
1
10
-
-
-
Kadrolu
PERSONELİN GÖREV YERİNE GÖRE DAĞILIMI
Sağlık Hizmetleri
Sınıfı (SHS)
Genel İdare
Hizmetleri Sınıfı
(GİH)
Avukatlık
Hizmetleri Sınıfı
(AHS)
Teknik Hizmetler
Sınıfı (THS)
Yardımcı
Hizmetler Sınıfı
(YHS)
Merkez
12
75
3
14
2
Taşra
292
71
0
45
18
Toplam
304
146
3
59
20
PERSONEL EĞİTİM DURUMU
İlköğretim
Ortaöğretim
Yüksek Okul
Lisans
Yüksek Lisans
Uzmanlık
Merkez
2
22
8
70
7
2
Taşra
18
115
119
162
7
2
Toplam
20
137
127
230
14
4
PERSONELİN HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI
Personel
Sayısı
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21-24 Yıl
25 Yıl ve Üstü
532
18
148
55
80
72
159
CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DURUMU
Toplam Personel Sayısı
Bay
Bayan
532
416
116
23 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.4.4. Bilgi Teknolojileri Kaynakları
G
enel Müdürlüğümüz kamu kaynaklarının etkinliğinin ve verimliliğin
artırılması, karar sürecinin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi
amacıyla bilgi ve teknolojiden azami ölçüde faydalanmaktadır. Kurumumuz, geleceğe yönelik
stratejilerinin başarısını artırmak için verilerin toplanmasını, depolanmasını, analizini ve
bu veriler ile planlama yapılmasını sağlayacak
uygulama ve teknolojiler üzerine çalışmalarını
da yürütmeye devam etmektedir.
Teknolojik alt yapımızda; Genel Müdürlüğümüz
ve bağlı taşra teşkilatlarımızda kablolu ağ erişim hizmeti bulunmakta olup, 40 adet geniş alan
ağı da (wan) Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak
faaliyet göstermektedir. 2008 yılında sistemin
devamlılığı sağlanmış, sistemin hızlandırılması
için veritabanında çalışmalar yapılmış ve sistemin performansı arttırılmıştır. Ayrıca kullanıcı
sayısının artması ile daralan internet hattı yeni
teknoloji data hattı ile değiştirilmiştir. Genel
Müdürlüğümüzün 30 Mbps metroethernet bağlantılı internet erişimi 2012 yılında 100 Mbps
çıkartılmıştır.
24 / Stratejik Plan 2014-2018
Genel Müdürlüğümüz interaktif ve dinamik
web (www.hssgm.gov.tr) sayfasıyla paydaşlarına hizmet sunmakta ve günün şartlarına göre
web sayfasını sürekli güncellemektedir. Web
sitemizden, Müdürlüğümüz tarafından verilen
hizmetlerle ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilmektedir. Ayrıca e-devlet uygulamaları kapsamında
web sitemizden yapılan yönlendirme ile online
olarak birçok hizmet sunulmaktadır.Türkiye
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bilgi
Sistemi (HSSBS) yazılımı yenilenerek ödeme
sistemlerindeki iyileştirmeler ve bankacılık
teknolojileri de hizmete sunulmuştur. Böylece
kurumumuzun tüm tahsilatları bankalar aracılığıyla veya kredi kartı ile web sayfası üzerinden
ödenebilir hale getirilmiştir. Bunlara ek olarak
Genel Müdürlüğümüzün sunduğu Tele Sağlık (www.telesaglik.gov.tr) ve Seyahat Sağlığı
(www.seyahatsagligi.gov.tr) hizmetleri ile ilgili
kendi konularında özelleşmiş web sitelerimiz
hizmete açılmıştır. Son olarak da Genel Müdürlüğümüz kendi portalını kurmuş olup (http://
portal.hssgm.gov.tr) 2013 yılında bütün çalışanlarının hizmetine açmış bulunmaktadır.
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.4.5.Mali Kaynaklar
Kurumumuzun elde ettiği gelirlerin yasal dayanağı olan mevzuat;
1- 24.07.1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması,
2- 20.07.1936 tarihli Montreux Boğazlar Sözleşmesi,
3- 06.11.1981 tarihli ve 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu,
4- 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
THSSGM YILLARA GÖRE GELİRLER TABLOSU
Yıllar
Vergi
Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri
Alınan Bağış Yardım
ve Özel Gelirler
Diğer
Gelirler
2008
96.894.755,78
572.316,25
-
3.613.012,90
2009
104.440.475,22
616.370,58
83.821,44
15.163.103,92
2010
113.150.325,43
593.241,83
32.627,88
10.656.751,49
2011
118.512.009,50
565.261,50
61.313,30
77.867.200,07
2012
146.815.000,00
561.000,00
12.000,00
52.214.000,00
2013
158.966.532,00
565.396,00
272.785,00
72.681.897,00
THSSGM YILLARA GÖRE BÜTÇE TABLOSU
Yıllar
Cari Ödenekler
Yatırım Ödenekleri
Transfer Ödenekleri
Toplam Bütçe
2008
24.278.000,00
111.971.297,46
676.000,00
136.925.297,46
2009
25.293.000,00
201.071.904,04
421.200,00
226.786.204,04
2010
33.721.860,00
193.094.740,27
2011
32.017.800,00
201.978.555,32
637.100,00
234.633.455,32
2012
33.221.000,00
227.345.838,00
880.800,00
261.447.638,00
2013
38.659.500,00
363.244.124,00
966.000,00
402.869.624,00
784.600,00
227.601.200,27
25 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.5.PAYDAŞ ANALİZİ VE GÜÇLÜ YÖNLER,
ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE
TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ
2.5.1.Paydaş Analizi
şanlarımız, boşluk doldurma şeklinde hazırlanan
her soruya bir ya da birden fazla görüş bildirmişlerdir. Anket değerlendirmesi yapılırken aynı
2010-2014 yıllarına ait Stratejik Plandaki faaliyet alanını ifade eden kişi sayısı, ilgili soruya
değerler, paydaş analizi, GZFT ve çevre analiz- cevap veren kişi sayısına bölünmüştür. Ortaya
leri üzerinde çalışma yapılarak mevcut duruma çıkan yüzde rakamlar, ankete genel katılım
göre düzenlemeler yapılmıştır. 2012 yılında sayısı üzerinden değil, ilgili soruya yanıt veren
başlanılan 2014-2018 Stratejik Plan çalışma- kişi sayısı üzerinden elde edilmiştir.
larımızda kaynak olarak kullanılan 2010-2014
stratejik planındaki, iç ve dış paydaşlarla ilgili “Sizce Genel Müdürlüğümüzün en önemli
faaliyetleri nelerdir?” sorusuna cevap veren
yapılmış çalışmalar şu şekildedir:
çalışanlarımızın %45,1’i bulaşıcı hastalıkların
ülkemize girişinin önlenmesini en önemli faaliyet alanları arasında göstererek, bu kapsamda
yer alan sağlık kontrol işlemlerinin ve karantina uygulamalarının önemini vurgulamışlardır.
Stratejik Plan Ekibi tarafından çalışanlarımıza
Ayrıca seyahat sağlığı hizmeti %21,57, gemi
yapılan ankete toplam 295 kişi katılmıştır. Bu
denetimleri %10,78, pratika faaliyetleri %9,8,
oran, Kurum çalışanlarının %48,3’ünün ankete
tıbbi malzeme alımları %7,35, tahsilât işlemkatıldığını göstermektedir. Ankete katılan çalıleri %6,86, belgelendirme ve sertifikalandırma
İç Paydaşlar
26 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
işlemleri %5,39, Tele-Sağlık %4,9 ve kalite
çalışmaları %3,92 oranında en önemli faaliyetler
arasında gösterilmiştir. Ankete katılan çalışanlarımızın % 12,75’i ise farklı faaliyet alanlarını
önemli görmektedir. Kurumun ana faaliyetleri çalışanlarımız tarafından genel olarak ifade
edilmiştir. Kurum personelinin kurumun ana
hizmeti ile ilgili %82,7 gibi bir oranda fikir birliği
içerisinde olduğu görülmektedir.
“Size göre Genel Müdürlüğümüzün güçlü
yönleri nelerdir?” sorusuna cevap veren çalışanlarımızın %35,47’si Kurumun özel bütçesi
olmasını en güçlü yönü olarak görmektedir.
Çalışanlarımız %20,35 oranında norm düzenleyici bir kurum olmasını, %15,7’si uluslararası
ve ulusal mevzuata dayalı bir kurum olmasını,
%13,37 oranında uluslararası hizmet sunumunu,
%11,05 oranında uluslararası standartlarda
sağlık denetimi yapmasını, %6,98 oranında bilişim teknolojisini kullanmasını, %5,81 oranında
nitelikli personele sahip olmasını, %5,81 oranında ise halk sağlığı risklerine karşı ülkemizi
korumasını, %4,65 oranında seyahat sağlığı
hizmetlerinin verilmesi, %3,49 oranında ise
çalışan sayısının azlığı ile hizmet sunumundaki
hıza sahip olunduğunu güçlü yönlerimiz olarak
vurgulamışlardır. Ayrıca Ekibimizin bu soruya
verilen cevaplara katkı mahiyetinde Kurumun
köklü bir geçmişe sahip olmasının güçlü yönlerimizden biri olarak dikkate alınması gerektiği
ifade edilmiştir.
mesinde
performans
değerlendirmesinin
yapılmadığını” ifade etmişlerdir. Ayrıca; denizde
acil durumlar için donanım yetersizliğinin
bulunması, bütün sınır kapılarındaki sağlık denetimlerinin tek elden yürütülememesi, konuları
da dile getirilmiştir.
“Size göre Genel Müdürlüğümüzün iyileştirilmesi gereken yönleri nelerdir?” sorusuna
cevap veren çalışanlarımızın %25,26 oranında
personelin özlük haklarının iyileştirilmesi en
çok önemsenen husus olarak vurgulanmıştır.
Çalışanlarımızca %20 eğitim, %13,89 oranında
iletişim ve koordinasyon, %9,44 oranında tanıtım,
%7,78 oranında teknolojiyi daha iyi kullanmak,
%7,78 oranında personele adil davranılması,
%6,67 oranında fiziki şartların iyileştirilmesi,
%6,67 oranında Kurumun yetkilerini daha etkin
kullanması, %6,67 oranında göreve uygun personelin görevlendirilmesi, %6,67 oranında iş ve
işlemlerin standart hale getirilmesi iyileştirilmeye açık yönler olarak belirtilmiştir.
“Size göre çalışmalarda verimi düşüren
unsurlar nelerdir?” sorusuna cevap veren çalışanlarımızın %17’71’i adaletsizlik ve ayrımcılık
konusunu dile getirmiştir. Yine çalışanlarımızca
%13,71 düşük maaş, %12,57 eğitim eksikliği,
%9,71 takdir edilmeme, %9,14 araç ve donanım
eksiliği, %7,43 göreve uygun personel olmayışı,
%7,43 çalışma ortamı gibi fiziki şartların yetersizliği, %6,86 iletişim eksikliği, %6,29 bilgi işlem
eksikliği, %5,71 İş standardizasyonunun olma“Size göre Genel Müdürlüğümüzün zayıf yönleri yışı, %17,14 diğer görüşler belirtilmiştir.
nelerdir?” sorusuna cevap veren çalışanlarımızın %30,58’i tanıtım eksikliğini en önemli zayıf
yönümüz olarak ifade edilmiştir. Çalışanlarımızca %22,31 oranında Kurum içi/dışı iletişim
eksikliğinin olması, %14,05 oranında personele Stratejik Plan Ekibi olarak dış paydaşlarımız belirkarşı yetersiz özlük hakkı, %13,22 eğitim ve bilgi lenerek etki ve önem sıralamasına göre tasnifleri
eksikliği, %10,74 yaptırım gücü olmaması, %8,26 yapılmıştır. Önemlerine göre bazı dış paydaşlaiş süreçleri, iş akışları ve görev tanımlamalarının rın anket, yüz yüze görüşme, telefon ve e-posta
tam olmaması, %2,48 oranında ise performans yoluyla görüşleri alınmıştır. Gemi Sörvey Kurulu
yönetiminin eksikliği vurgulanmıştır.
Başkanı ve üyeleri (15 kişi), çeşitli Liman Başkan-
Dış Paydaşlar
Çalışanların geneli Kurumda “verimlilik düzeyine
göre ücret, eğitim, ödül veya ceza belirlen-
ları ve yetkilileri (10 kişi), Deniz Ticaret Odası üst
düzey yetkilileri ve gemi acenteleri, seyahat sağ27 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
lığı hizmeti alanlar ve gemiadamı sağlık belgesi
alanlar ile anket çalışması yapılmıştır.
sağlık kontrol işlemleri yetkisinin sürdürülmesinin gerektiği, Türk limanları arasında seyreden
Türk Bayraklı gemilere hem sağlık resmi, hem de
sağlık denetim kolaylıkları getirilmesi gibi köklü
değişikliklerin yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak
gemi sağlık denetimlerinin gemilerin gereksiz
beklemelerine sebep olacak şekilde yapılmamasının gerektiği, sağlık resminin günün şartlarına
göre gözden geçirilmesi gerektiği ve cezaların
çok yüksek olduğu konularına da değinilmiştir.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı üst yönetimi, çeşitli
armatör ve acente yetkilileri, gemiadamı sağlık
hizmeti ve seyahat sağlığı hizmeti alan kişilerden bazıları ile ikili görüşmeler de yapılmış, bu
kişilere; birlikte çalışılan konularda karşılaşılan
problemler, Kurumun olumlu ve güçlü yönleri,
geliştirilmesi gereken yönleri ile faaliyet ve
hizmetlerini gerçekleştirmesinde beklentilerin
neler olduğu sorulmuştur.
Gemiadamı Sağlık Sertifikası için gelen gemiadamları ile yapılan anket ve görüşmelerde:
Verilen cevaplar önceliklerine göre aşağıda sıralanmıştır:
Gemiadamları sağlık sertifika işlemlerinin Genel
Müdürlüğümüz tarafından yürütülmesinin genel
•Denizcilik camiası ile birlikte çalışmalarda olarak memnuniyeti artırdığı, muayenelerde kişikoordinasyon ve uyumun çok iyi olduğu; (%30), lerin sağlığının ciddi bir şekilde incelendiği, bu
sayede bazı önemli hastalıklarına tanı konulduğu
•Birim olmayan limanlarda yapılanmanın sağ- ifade edilmiştir. Ciddi bir sağlık kontrolünden geçilanması ve mevcut birimlerde de personel rilerek verilen sağlık sertifikalarına uluslararası
eksikliklerinin giderilmesinin gerektiği; (%30),
camiada itibarın arttığı, birimlerimizde işlemlerin
ciddiyet ve titizlikle yürütüldüğü, iki yılda bir genel
•Gemi Sağlık Sertifikası ve Medikal Sertifikanın muayeneye gidilmeyerek periyodik muayenenin
gerekli denetimler sonucunda verilmesi; (%16), birimlerimiz bünyesinde yapılmış olmasının büyük
kolaylık sağladığı, birimlerimizde yürütülen gemi•Kurumun ve faaliyetlerimizin tanınırlığının
adamı sağlık işlemlerinden %90’dan fazlasının
yeterli olmayışı; (%16),
memnun oldukları beyan edilmiştir. Ayrıca internetten kendi bilgilerine ulaşarak ne zaman ve ne
•Gemi sağlık kontrollerin daha sık ve titiz yapıltür bir muayene yaptırmaları gerektiği bilgisine
masının gerekliliği; (%15),
ulaşma imkânının sağlanmasının büyük bir kolay•Gemiadamları muayene ve sertifikalandırılma- lık sağlayacağı da ayrıca ifade edilmiştir.
sının önemi; (%11).
Seyahat sağlığı hizmeti alan vatandaşlarla
Deniz Ticaret Odası üst yönetimi, acenteler ve yapılan görüşmelerde ise:
armatörler ile yapılan anket ve görüşmelerde:
Seyahat sağlığı hizmetimizin onlar için önemli
Genel Müdürlüğün denizcilik sektörüyle ilişkileri- olduğu, bu hizmeti veren birimlerimizin daha
nin gün geçtikçe daha iyiye gittiği, Kurumumuzun yaygın olmasının gerektiği, resmi kurum olasektöre gerekli kolaylıklar sağladığı anlaşılmış- rak bu hizmeti yürüttüğümüzün bilgisine daha
tır. Denizcilik sektörüyle iletişim kurulmasında kolay ulaşılabilmesi, kurumumuzun daha yaybir problem bulunmadığı, teknolojik alt yapı gın bilinen bir kurum haline getirilmesi gerektiği
ve otomasyonun ileri düzeyde olduğu, teknik belirtilmiştir. Ayrıca her türlü gerekli aşı ve
imkânlar sayesinde ödeme kolaylıkları sağlan- koruyucu ilaçların kurumumuzdan tedarik edidığı öğrenilmiştir. Türk Boğazları’nda Montrö lebilir olunması, yine bazı ilaçların ve aşıların
Sözleşmesi gereği elde edilmiş olan gemilerin ülkemizde resmi olarak bulunamadığı hususları
da ifade edilmektedir.
28 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Ayrıca gemi sağlık denetimleri, gemi sağlık sertifikalarının düzenlenmesi ve gemi adamı sağlık
işlemleri konularındaki uluslararası gelişmeler,
mevzuat değişiklikleri ve uluslararası paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen
değerlendirmelerde dikkate alınmıştır.
gerçekleştirilmesinde etkili olan veya ileride
bizi etkilemesi mümkün olan birimler belirleyici olmuştur. İç veya dış paydaşların zayıf veya
güçlü olmasında;
• Kurum üzerinde mevcut veya potansiyel
etkileri,
GZFT analizi için öncelikle iç ve dış paydaşların • Paydaşlar üzerindeki etki güçleri, göz
tespiti yapılmıştır. Bu tespitte, misyonumuzun
önünde tutulmuştur.
29 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Paydaş Etki Analizi Tablosu
Güçlü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Dünya Sağlık Örgütü
Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Denizcilik Örgütü
Uluslararası Havacılık Örgütü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
DHMİ Genel Müdürlüğü
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Mülki İdare Amirleri
Gemiadamları Sağlık Raporu İçin Yetkilendirilen
Kuruluşlar
Deratizasyon, Dezensektizasyon ve Dezenfeksiyon için yetkilendirilen kuruluşlar
Deniz Ticaret Odaları
Gemi Acenteleri
Hava Yolu Şirketleri
Genel Müdürlük Çalışanları
Ülkemize Veya Ülkemizden Seyahat Edenler
Gemiadamları
Gemi Sahipleri
Tedarikçiler
2.5.2. Güçlü Yönler, Zayıf
Yönler, Fırsatlar, Tehditler
(GZFT) Analizi
Zayıf
•
•
•
•
•
•
•
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Emniyet Müdürlüğü
Yerel liman, havalimanı ve kara hudut kapıları
işletmeleri
• Sektöre yönelik eğitim veren okullar, kurslar
• Bankalar
Güçlü yönler belirlenirken; “Üstünlüklerimiz
nelerdir? Neleri iyi yapıyoruz? Çalışanlarımız
neleri güçlü yönlerimiz olarak görmektedirler?
Soruları sorulmuştur.
Zayıf yönler belirlenirken ise “Hangi alan ve
hizmetlerde yetersiziz? Neleri iyileştirmeye
ihtiyacımız var? Paydaşlarımız ve çalışanlarımızın bakış açısıyla zayıf yönlerimiz nelerdir?”
Kurumun içyapısının analizi (Kurumun görev
ve yetkilerinin, performansının, potansiyelinin,
kültürünün, insan kaynaklarının, teknolojik altyapısının vb.) kapsamında, katılımcılığı sağlamak
Şeklindeki sorulara cevap bulunmaya çalışılmış
amacıyla tüm birim yöneticileri ve çalışanlarıve elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda belirnın görüşleri alınarak Türkiye Hudut ve Sahiller
tilmiştir:
Sağlık Genel Müdürlüğü’nün güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulmuştur.
30 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Tehditler
Fırsatlar
Zayıf Yönler
Güçlü Yönler
Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (GZFT)
• Uluslararası hizmet vermesi
• Uluslararası ve ulusal mevzuata dayalı kurum olması
• Halk sağlığı risklerine karşı ülkemizin korunmasına katkı sağlaması
• Ülke sağlığına katkıda bulunması
• Gelirleri ile giderlerini karşılayabilen özel bütçeli kurum olması
• Tecrübeli personelinin olması
• Uluslararası belgelendirme işlemlerinin yapması
• Uluslararası standartta sağlık denetimi yapması
• Mobilize sağlık denetim hizmeti vermesi
• Bilişim teknolojisinin etkin olarak kullanılması
• Dinamik teşkilat yapısı
• Ülkemizin jeopolitik konumu
• Kurumun tanıtım eksikliğinin bulunması
• Kurum içi ve Kurum dışı iletişim eksikliğinin olması
• Denizde meydana gelen acil sağlık durumları için donanım yetersizliğinin bulunması
• Bütün sınır kapılarındaki sağlık denetimlerinin tek elden yürütülememesi
• İş süreçleri, akışları ve görev tanımlamalarının tam olmaması
• Çalışanlarda eğitim eksikliği
• Yabancı dil bilen personel sayısının azlığı
• Kurum personeline ücret, sosyal hak ve ödül uygulamalarının yetersiz kalması
• Motorbot eksikliği ve yetersizliğinin olması
• Performans yönetim sisteminde eksikliğin bulunması
• Halkla ilişkiler biriminin olmaması
• DSÖ’nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nü (2005) yayımlayarak her türlü halk sağlığı risklerine
karşı tedbir alma zorunluluğunu getirmiş olması
• Medya ve kamuoyunda halk sağlığı ile ilgili duyarlılığın artması
• Seyahat sağlığı bilincinin gelişmesi
• Bilişim sektörünün gelişmesi
• Ulaştırma ve turizm sektöründe gelişmelerin olması
• Denizcilik sektöründe çalışanların sağlığını korumaya yönelik gelişmeler
• Ülkemizin Türk Boğazları’na sahip olması
• Ülkemizin jeopolitik konumu
• Havacılık ve denizcilik sektörünün hızlı gelişmesi
• Halk sağlığı risklerinin artması
• Uluslararası seyahatlerin artması
• Ülkemizin jeopolitik konumundan kaynaklanan tehditlerin artması
• Uluslararası ticaretin artması
• UST şartlarına haiz olmayan sınır kapılarının açılması
• Uzun soluklu yönetim politikalarının olmayışı
• Dünyada ekonomik krizin yaşanması
31 / Stratejik Plan 2014-2018
32 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
BÖLÜM 3
GELECEĞE BAKIŞ
•Misyon
•Vizyon
•Temel İlke ve Değerlerimiz
•Stratejik Amaçlar ve Hedefler
•Faaliyetler ve Performans Göstergeleri
•Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin GZFT Analizi ile İlişkisi (Güçlü
Yönler ve Hedefler, Zayıf Yönler ve Hedefler, Fırsatlar ve
Tehditler ile Hedefler)
•THSSGM Stratejik Amaç ve Hedeflerinin Sağlık Bakanlığı
Stratejik Planı ile İlişkisi
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
3.STRATEJİK PLAN
3.1. Misyon
“Halk sağlığı risklerini önlemek amacıyla uluslararası standartlarda sağlık denetimi yapmak ve
küresel düzeyde sağlık hizmeti sunmak.”
3.2.Vizyon
“Sağlık odaklı hizmet ve denetim anlayışı ile uluslararası alanda norm belirleyen sağlık
otoritesi olmak.”
34 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
3.3.Temel İlke ve
Değerlerimiz
1. Uluslararası normlarda etkin sağlık denetimi
yapmak
2. Yönetimde (karar alma süreçlerine) katılımcılık
3. Şeffaflık
4. Hesap verebilir olmak
5. Değişime ve gelişime açık olmak
6. İnsan ve çevre odaklı olmak
7. Güvenilir olmak
8. Hakkaniyet
9. Saygınlık
10.Sürdürülebilirlik
11.Etik değerlere bağlılık
12.Öngörülü olmak
13.Hukuka Uygunluk
14.Uzmanlığı ve bilgiyi esas almak
15.İşbirliğine açık olmak
16.Verimlilik
17.Evrensellik
3.4.Stratejik Amaçlar ve
Hedefler
AMAÇ 2: Bireylerin uluslararası seyahatle ilişkili sağlık risklerinden korunmasını sağlamak.
Hedef 2.1: Seyahat Sağlığı hizmetinin kalitesini
ve yaygınlığını arttırmak.
AMAÇ 3: Deniz çalışanlarına sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda
gerçekleştirmek ve gemiadamları sağlığına
katkıda bulunmak.
Hedef 3.1: Deniz çalışanlarının sağlık muayene
ve sertifikasyonunu uluslararası standartlarda
yapmak, sağlığını korumaya katkıda bulunmak.
Hedef 3.2: Tele sağlık hizmet sunumunun kalitesini ve yaygınlığını arttırmak.
AMAÇ 4: Paydaş odaklı hizmet anlayışını
geliştirerek kurum etkinliğini arttırmak.
Hedef 4.1: Kurum etkinliğini arttıracak çalışmalara öncelik verilerek paydaşlarla işbirliği
anlayışını kuruma hâkim kılmak.
Hedef 4.2: Kurum kaynaklarıyla ülkemiz sağlık
hizmetleri alt yapısının ve kalitesinin iyileştirilmesine destek sağlamak.
3.5. Stratejiler ve
Performans Göstergeleri
AMAÇ 1: Giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik çekirdek kapasiteleri geliştirip
sürdürülebilir hale getirerek, uluslararası
alanda norm belirleyici kuruluşlardan biri
AMAÇ 1: Giriş noktalarında halk sağlığı riskleolmak.
rine yönelik çekirdek kapasitelerini geliştirip
Hedef 1.1: Belirlenmiş giriş noktalarında sürdürülebilir hale getirerek, uluslararası
uluslararası sağlık tüzüğü çekirdek kapasitele- alanda norm belirleyici kuruluşlardan biri
rinin geliştirme oranını 2015 yılı sonuna kadar olmak.
%70’den %90’a çıkarmak ve sürdürülebilirliğini
Hedef 1.1 Belirlenmiş giriş noktalarında ulussağlamak.
lararası sağlık tüzüğü çekirdek kapasitelerinin
Hedef 1.2: Giriş noktalarında halk sağlığı risk- geliştirme oranını 2015 yılı sonuna kadar %70
lerine yönelik sağlık denetim ve işlemlerinin den %90 a çıkarmak ve sürdürülebilirliğini sağuluslararası standartlarda yürütülmesini ve sür- lamak.
dürülebilirliğini sağlamak.
35 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Hedef 1.1’e Yönelik Stratejiler
1.1.1 Eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması.
Gösterge
Hazırlanan plan sayısının, hazırlanması gereken plan sayısına oranı
Uygulanan plan sayısının, hazırlanan plan sayısına oranı
Uluslararası sağlık tüzüğü izleme anketlerinin değerlendirilme oranı
Plan uygulanan giriş noktasındaki kapasite artış oranı
1.1.2 Dünya Sağlık Örgütü rehberlerinin takibi ve tercümesi.
Gösterge
Türkçeye çevrilen rehber sayısı
Türkçeye çevrilip yayımlanan rehber sayısı
1.1.3 Eğitim programlarının düzenlenmesi.
Gösterge
Eğitim alan personel sayısı
Giriş noktalarında görevli personel sayısı
Hedef 1.2 Giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik sağlık denetim ve işlemlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Hedef 1.2’ye Yönelik Stratejiler
1.2.1 Standartların oluşturulması.
Gösterge
Standardize edilmesi gereken işlem sayısı
Gerçekleştirilen işlem sayısı
36 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1.2.2 Eğitim programlarının düzenlenmesi.
Gösterge
Eğitim alan personel sayısı
Giriş noktalarında görevli personel sayısı
AMAÇ 2: Bireylerin uluslararası seyahatle ilişkili sağlık risklerinden korunmasını sağlamak.
Hedef 2.1 Seyahat sağlığı hizmetinin kalitesini ve yaygınlığını arttırmak.
Hedef 2.1’e Yönelik Stratejiler
2.1.1. Acentelerin seyahat öncesi müşterilerine seyahat sağlığı hizmetleri konusunda bilgilendirme
yapmalarını sağlamak. (Broşür, afiş, web siteleri vb.)
2.1.2. Halkı, seyahat sağlığı hizmetleri konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
2.1.3. Her düzeyde ve her meslek alanında hedef kitleye yönelik tanıtım malzemeleri hazırlanarak
gerekli faaliyetler yapılmasını sağlamak.
2.1.1., 2.1.2. ve 2.1.3’e ait Göstergeler
Seyahat sağlığı hizmeti alanların toplam seyahat edenlere oranı
Seyahat sağlığı hizmeti alanların yıllık artış oranı
Toplam seyahat eden kişilerdeki sıtma görülme oranı
Yıllık Sıtma vakası değişim oranı
2.1.4. Kurum envanterinde olmayan aşı ve ilaçları temin etmek.
Gösterge
Uygulanan aşı ve ilaç çeşidi sayısının uygulanması gereken aşı ve ilaç çeşidi sayısına oranı
Başka kurumlara yönlendirilen hizmet kullanıcı sayısının toplam hizmet kullanıcı sayısına oranı
37 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
2.1.5. Seyahat sağlığı konusu ile ilgili bilimsel çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Gösterge
Yıllık katılım sağlanan bilimsel toplantı sayısının bir önceki yıl katılım sağlanan bilimsel toplantı
sayısına oranı
Yıllık yayınlanan makale, bildiri sayısının bir önceki yıl yayınlananlara oranı
AMAÇ 3: Deniz çalışanlarına sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmek ve gemiadamları sağlığına katkıda bulunmak.
Hedef 3.1 Deniz çalışanlarının sağlık muayene ve sertifikasyonunu uluslararası standartlarda yapmak, sağlığını korumaya katkıda bulunmak.
Hedefe 3.1’e Yönelik Stratejiler
3.1.1 Gemiadamları sağlık raporlarını düzenleyen hekimlerin eğitim almasını sağlamak.
Gösterge
Eğitim alan hekim sayısının rapor veren hekim sayısına oranı
Eğitim alan hekimlerce verilen sağlık raporlarının tüm raporlara oranı
Hedef 3.2: Tele sağlık hizmet sunumunun kalitesini ve yaygınlığını arttırmak.
Hedefe 3.2’e Yönelik Stratejiler
3.2.1 Tele sağlık hizmeti sunumunda kullanılacak tıbbi veri aktarımı ve görüntülü iletişim sisteminin
kurulması amacıyla denizcilik firmalarıyla toplantılar yapmak. (Örnek görüntülü iletişim ve tıbbi veri
transferi yaparak sistemin faydalarının tanıtılması)
Gösterge
Toplantıya davet edilen denizcilik firması sayısının, ülkemizdeki toplam denizcilik firması sayısına
oranı
Toplantıya katılan firma sayısının, toplantıya davet edilen firma sayısına oranı
Sistemi kuran firma sayısının, tanıtım yapılan firma sayısına oranı
38 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
3.2.2. Hizmetin yaygınlaşması için örnek olarak seçilen bazı denizcilik firmalarının gemilerine görüntülü
iletişim ve tıbbi veri transferi sisteminin kurulması ve sözleşme ücretinin kurum tarafından karşılanması.
Gösterge
Sistemin kurulması için anlaşma yapılan firma sayısının örnek olarak belirlenen firma sayısına
oranı
Sistem kurulan ve görüntülü iletişim ve tıbbi veri transferi sağlanan gemi sayısının, görüntülü
iletişim ve tıbbi veri transferi için sistem kurulması planlanan gemi sayısına oranı
Sistemin kurulduğu gemilerle yapılan görüntülü iletişim ve tıbbi veri transferi sayısının, sistem
kurulan ve görüntülü iletişim ve tıbbi veri transferi sağlanan gemi sayısına oranı
3.2.3. Bir kamu/özel hastane ile hizmet sözleşmesi yapılarak, gemilerden gelen acil tıbbi tavsiye
ihtiyacına yönelik tıbbi konsültasyon hizmeti almak.
Gösterge
Tıbbi konsültasyon hizmeti için uzman görüşüne başvurulan hasta sayısının toplam hasta sayısına
oranı
Tıbbi konsültasyon hizmeti alınan hasta sayısının, tıbbi konsültasyon hizmeti için uzman görüşüne
başvurulan hasta sayısına oranı
3.2.4 Sahil illerindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliklerinde görevli personel ile bilgilendirme toplantıları düzenlemek.
Gösterge
Toplantı için davet edilen İl Ambulans Servisi sayısının, sahil illerindeki İl Ambulans Servisi sayısına oranı
Toplantıya katılan İl Ambulans Servisi sayısının, toplantı için davet edilen İl Ambulans Servisi sayısına oranı
Sahil illerindeki İl Ambulans Servisleri ile koordineli gerçekleştirilen sorunsuz vak’a sayısının,
sahil illerinde İl Ambulans Servisi ile koordineli gerçekleştirilen toplam vak’a sayısına oranı
3.2.5. Tele Sağlık Merkezinin tanınırlığının daha da artırılması için tanıtım materyali hazırlamak ve
dağıtımını yapmak.
Gösterge
Dağıtımı yapılan toplam tanıtım materyali sayısının, dağıtımı hedeflenen tanıtım materyali sayısına
oranı
Tanıtım materyali dağıtımı yapılan İl Ambulans Servisi sayısının, dağıtımı hedeflenen İl Ambulans
Servisi sayısına oranı
Tanıtım materyali dağıtımı yapılan gemi sayısının, dağıtımı hedeflenen gemi sayısına oranı
39 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
AMAÇ 4: Paydaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek kurum etkinliğini arttırmak.
Hedef 4.1. Kurum etkinliğini arttıracak çalışmalara öncelik verilerek paydaşlarla işbirliği anlayışını
kuruma hâkim kılmak.
Hedefe 4.1’e Yönelik Stratejiler
4.1.1. İletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanmak ve dış paydaşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak.
Gösterge
Tanınırlık oranındaki artış
Memnuniyet oranındaki artış
Faaliyet sayısı
İşbirliği yapılan kurum sayısı
4.1.2. Çalışanların bilgilerini, önerilerini ve problemlerini aktarabilecekleri katılımcı bir yönetim
anlayışı geliştirmek.
Gösterge
Değerlendirilen bildirim sayısı
Çalışan memnuniyet oranındaki artış
Çalışanlar için düzenlenen sosyal etkinlik sayısı
4.1.3. Tanıtım faaliyetlerini teknolojiden yararlanarak çeşitlendirmek.
Gösterge
Tanınırlık oranındaki artış
Seyahat Sağlığı Hizmeti sayısındaki artış
Tele Sağlık Hizmeti sayısındaki artış
40 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
4.1.4. Urla Karantina Adasının tarihi ve doğal özellikleri korunarak tahaffuzhane ve çevresinin ilmi
çalışmalara, eğitimlere ve incelemelere açık hale getirilmesini sağlamak.
Gösterge
Tanınırlık oranındaki artış
Yapılan ilmi çalışma sayısı
Ziyaretçi sayısı
4.1.5. İç kontrol sistemini geliştirmek.
Gösterge
İç kontrol eylem planının gerçekleşme oranı
Risk odaklı denetim sayısı
İkincil mevzuat çalışmaları oranı
Hedef 4.2: Kurum kaynaklarıyla ülkemiz sağlık hizmetleri alt yapısının ve kalitesinin iyileştirilmesine destek sağlamak.
4.2.1 Bakanlığın sağlık hizmetleriyle ilgili taleplerini kurum kaynaklarının bir bölümünü kullanarak
yerine getirmek.
Gösterge
Tıbbi cihaz alımına harcanan miktarın bütçeye oranı
Tıbbi malzeme alımına harcanan miktarın bütçeye oranı
Diğer Sağlık hizmetleri alımına harcanan miktarın bütçeye oranı
41 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
3.6. Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin GZFT
Analizi ile İlişkisi
3.6.1. Güçlü Yönler ve Hedefler
Güçlü Yönler
Hedef
1.1
Hedef
1.2
Hedef
2.1
Hedef
3.1
Hedef
3.2
Hedef
4.1
Hedef
4.2
1
Uluslararası hizmet
vermesi
X
X
X
X
X
X
X
2
Uluslararası ve ulusal
mevzuata dayalı kurum bir
olması
X
X
X
X
X
X
X
3
Halk sağlığı risklerine karşı
ülkemizin korunmasına
katkı sağlaması
X
X
X
-
-
X
X
4
Ülke sağlığına katkıda
bulunması
X
X
X
X
X
X
X
5
Gelirleri ile giderlerini
karşılayabilen özel bütçeli
kurum olması
X
X
X
-
X
X
X
6
Tecrübeli personelinin
olması
X
X
X
X
X
X
X
7
Uluslararası belgelendirme
işlemlerinin yapması
X
X
X
X
-
-
-
8
Uluslararası standartta
sağlık denetimi yapması
X
X
-
X
-
-
-
9
Mobilize sağlık denetim
hizmeti vermesi
X
X
-
-
-
-
-
10
Bilişim teknolojisinin etkin
olarak kullanılması
X
X
X
X
X
X
X
11
Dinamik teşkilat yapısı
X
X
X
-
-
X
X
12
Ülkemizin jeopolitik
konumu
X
X
X
X
X
-
-
42 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
3.6.2. Zayıf Yönler ve Hedefler
Zayıf Yönler
Hedef 1.1
Hedef 1.2
Hedef 2.1
Hedef 3.1
Hedef 3.2
Hedef 4.1
Hedef 4.2
1
Kurumun tanıtım eksikliğinin
bulunması
-
-
X
-
-
X
X
2
Kurum içi ve kurum dışı iletişim
eksikliğinin olması
-
-
X
-
-
X
X
3
Denizde meydana gelen acil
sağlık durumları için donanım
yetersizliğinin bulunması
-
-
-
X
X
-
-
4
Bütün sınır kapılarındaki
sağlık denetimlerinin tek elden
yürütülememesi
X
X
-
-
-
-
-
5
İş süreçleri, akışları ve
görev tanımlamalarının tam
olmaması
X
X
X
-
X
X
-
6
Çalışanlarda eğitim eksikliği
X
X
X
X
X
X
-
7
Yabancı dil bilen personel
sayısının azlığı
X
X
X
X
X
X
-
8
Kurum personeline
ücret, sosyal hak ve ödül
uygulamalarının yetersiz
kalması
-
-
-
-
-
X
-
9
Motorbot eksikliği ve
yetersizliğinin olması
-
-
-
-
-
-
X
10
Performans yönetim
sisteminde eksikliğin
bulunması
-
-
-
-
-
X
-
11
Halkla ilişkiler biriminin
olmaması
-
-
X
-
-
X
-
43 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
3.6.3. Fırsatlar ve Tehditler ile Hedefler
Hedef
1.1
Hedef
1.2
Hedef
2.1
Hedef
3.1
Hedef
3.2
Hedef
4.1
Hedef
4.2
1
DSÖ’nün Uluslararası
Sağlık Tüzüğü’nü (2005)
yayımlayarak her türlü halk
sağlığı risklerine karşı tedbir
alma zorunluluğunu getirmiş
olması
X
X
-
-
-
X
X
2
Medya ve kamuoyunda halk
sağlığı ile ilgili duyarlılığın
artması
X
X
X
-
-
X
X
3
Seyahat sağlığı bilincinin
gelişmesi
-
-
X
-
-
X
4
Bilişim sektörünün gelişmesi
-
-
5
Ulaştırma ve turizm
sektöründe gelişmelerin
olması
X
X
X
X
6
Denizcilik sektöründe
çalışanların sağlığını
korumaya yönelik gelişmeler
-
-
X
7
Ülkemizin Türk Boğazları’na
sahip olması
X
X
8
Ülkemizin jeopolitik konumu
X
1
Havacılık ve denizcilik
sektörünün hızlı gelişmesi
2
TEHDİTLER
FIRSATLAR
Fırsatlar ve Tehditler
X
X
X
X
-
X
X
X
X
-
-
X
-
-
X
X
X
X
-
-
X
X
X
X
X
X
X
Halk sağlığı risklerinin
artması
X
X
X
X
X
X
X
3
Uluslararası seyahatlerin
artması
X
X
X
X
X
X
X
4
Ülkemizin jeopolitik
konumundan kaynaklanan
tehditlerin artması
X
X
X
-
X
X
X
5
Uluslararası ticaretin artması
X
X
X
X
X
X
X
6
UST şartlarına haiz olmayan
sınır kapılarının açılması
X
X
-
-
-
-
X
7
Uzun soluklu yönetim
politikalarının Olmayışı
X
X
X
X
X
X
-
8
Dünyada ekonomik krizin
yaşanması
-
-
-
X
-
-
X
44 / Stratejik Plan 2014-2018
X
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
3.7.THSSGM Stratejik Amaç ve Hedeflerinin Sağlık
Bakanlığı Stratejik Planı İle İlişkisi
THSSGM HEDEFLER
SAĞLIK BAKANLIĞI
Hedef
1.1
Hedef
1.2
Hedef
2.1
Hedef
3.1
Hedef
3.2
Hedef
4.1
Hedef
4.2
SH 1.5.-Halkın sağlığını etkileyen acil durumların
ve afetlerin sağlık üzerindeki etkisini azaltmak
X
-
-
-
-
-
-
SH 1.6.- İş sağlığını iyileştirerek çalışanların
sağlığını ve iyiliğini korumak ve geliştirmek
-
-
-
X
-
-
-
SH 1.7.-Çevresel tehlikelerin sağlık üzerindeki
olumsuz etkilerini azaltmak
X
X
-
X
-
-
-
S.H 1.9.-Bulaşıcı hastalıklar ve risk faktörleri ile
mücadele etmek ve bunları izlemek
X
-
X
-
-
-
-
S.H 1.10.-Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme
sıklığını ve risk faktörlerini azaltmak ve izlemek
-
-
-
X
-
-
-
SH 2.1.-Sağlık hizmetlerinin kalitesini ve
güvenliğini iyileştirmek
-
-
X
X
-
-
X
X
-
-
-
-
-
SH 2.3.-Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin
etkili kullanımını sağlamak
SH 2.4.-Acil sağlık hizmetlerine zamanında ve
uygun erişimi sürdürmek
-
-
-
-
X
-
-
SH 2.8.-Sağlıkta insan kaynaklarının dağılımını,
yetkinliğini ve motivasyonunu iyileştirmeye
devam etmek ve sağlıkta insan kaynaklarının
sürdürülebilirliğini sağlamak
-
-
-
-
-
X
-
SH 2.9.-Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin
kapasitesini, kalitesini ve dağılımını iyileştirmek ve
sürdürülebilirliğini sağlamak
-
-
-
-
-
-
X
SH 2.11.-Sağlık hizmet sunumunun izlenmesi,
değerlendirilmesi ve kanıta dayalı karar almak için
sağlık bilgi sistemlerini geliştirmek
-
-
X
X
X
-
-
SH 3.2.-Bedensel, zihinsel, sosyal ya da ekonomik
şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun
sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayarak
ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek
-
-
X
-
X
-
X
SH 3.4.-Bireylerin aldıkları sağlık hizmetinden
ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından
duydukları memnuniyeti artırmak
-
-
X
-
-
-
X
SH 4.3.-Sağlık sisteminin öncelikli alanlarında
araştırmayı, geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik
etmek
-
-
X
-
X
-
-
SH 4.6.-Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının
oluşturulmasında ve uygulanmasında liderler
arasında olmak
X
-
-
-
-
-
-
SH 4.7.- İşbirliği ve kalkınma yardımları aracılığıyla
küresel sağlığa katkı sağlamak
-
-
-
X
-
-
-
45 / Stratejik Plan 2014-2018
46 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
BÖLÜM 4
MALİYETLENDİRME
•Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin Yıllara Göre Maliyetler
•Stratejik Amaçlar ve Hedeflerinin Maliyet Tablosu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
4.MALİYETLENDİRME
4.1. Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin
Yıllara Göre Maliyetleri
AMAÇ 1: Giriş Noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik çekirdek kapasiteleri geliştirip sürdürülebilir hale getirerek uluslararası
alanda norm belirleyici kuruluşlardan biri olmak.
HEDEF 1.1. Belirlenmiş giriş noktalarında uluslar arası sağlık tüzüğü çekirdek kapasitelerinin geliştirilme oranını 2015 yılı sonuna
kadar %70’den %90’a çıkarmak ve sürdürebilirliğini sağlamak.
HEDEF 1.2. Giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik sağlık denetim ve işlemlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
STRATEJİLERİN YILLARA GÖRE MALİYETLERİ
STRATEJİLER
2014
2015
2016
2017
2018
1
Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanması
20.000
20.000
20.000
20.000
25.000
2
Dünya Sağlık Örgütü rehberlerinin takibi ve
tercümesi
7.000
20.000
7.000
7.000
7.000
3
Eğitim programlarının düzenlenmesi
60.000
55.000
60.000
60.000
60.000
4
Standartların oluşturulması
50.000
50.000
55.000
60.000
60.000
5
Eğitim programlarının düzenlenmesi
40.000
50.000
50.000
55.000
60.000
AMAÇ 2: Bireylerin uluslararası seyahat ile ilişkili sağlık risklerinden korunmasını sağlamak.
HEDEF 2.1. Seyahat sağlığı hizmetinin kalitesini ve yaygınlığını arttırmak.
STRATEJİLERİN YILLARA GÖRE MALİYETLERİ
STRATEJİLER
2014
2015
2016
2017
2018
1
Acentelerin seyahat öncesi müşterilerine
seyahat sağlığı hizmetleri konusunda
bilgilendirme yapmalarını sağlamak (Broşür,
afiş, web siteleri vb)
35.000
40.000
40.000
40.000
45.000
2
Halkı, seyahat sağlığı hizmetleri konusunda
bilinçlendirme çalışmaları yapmak
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
3
Her düzeyde ve her meslek alanında hedef
kitleye yönelik tanıtım malzemeleri hazırlanarak
gerekli faaliyetler yapılmasını sağlamak
60.000
55.000
60.000
60.000
60.000
4
Kurum envanterinde olmayan aşı ve ilaçları
temin etmek
50.000
50.000
55.000
60.000
60.000
5
Seyahat sağlığı konusu ile ilgili bilimsel çalışma
yapan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
40.000
50.000
50.000
55.000
60.000
48 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
AMAÇ 3: Deniz çalışanlarına sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmek ve gemiadamları sağlığına
katkıda bulunmak.
HEDEF 3.1. Deniz çalışanlarının sağlık muayene ve sertifikasyonunu uluslararası standartlarda yapmak, sağlığını korumaya katkıda bulunmak.
HEDEF 3.2. Tele sağlık hizmet sunumunun kalitesini ve yaygınlığını arttırmak.
STRATEJİLERİN YILLARA GÖRE MALİYETLERİ
STRATEJİLER
2014
2015
2016
2017
2018
1
Gemiadamları sağlık raporlarını düzenleyen
hekimlerin eğitim almasını sağlamak
65.000
70.000
70.000
75.000
80.000
2
Tele sağlık hizmeti sunumunda kullanılacak
tıbbi veri aktarımı ve görüntülü iletişim
sisteminin kurulması amacıyla denizcilik
firmalarıyla toplantılar yapmak (Örnek
görüntülü iletişim ve tıbbi veri transferi yaparak
sistemin faydalarının tanıtılması)
55.000
65.000
70.000
75.000
80.000
3
Hizmetin yaygınlaşması için örnek olarak
seçilen bazı denizcilik firmalarının gemilerine
görüntülü iletişim ve tıbbi veri transferi
sisteminin kurulması ve sözleşme ücretinin
kurum tarafından karşılanması
75.000
80.000
90.000
95.000
100.000
4
Bir kamu/özel hastane ile hizmet sözleşmesi
yapılarak, gemilerden gelen acil tıbbi tavsiye
ihtiyacına yönelik tıbbi konsültasyon hizmeti
almak
145.000
175.000
220.000
230.000
240.000
5
Sahil illerindeki İl Ambulans Servisi
Başhekimliklerinde görevli personel ile
bilgilendirme toplantıları düzenlemek
6.000
6.000
6.000
6.000
7.000
6
Tele Sağlık Merkezinin tanınırlığının daha da
artırılması için tanıtım materyali hazırlamak ve
dağıtımını yapmak
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
AMAÇ 4: Paydaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek kurum etkinliğini arttırmak.
HEDEF 4.1. Kurum etkinliğini artıracak çalışmalara öncelik vererek paydaşlarla işbirliği anlayışının kuruma hâkim kılmak.
HEDEF 4.2. Kurum kaynaklarıyla ülkemiz sağlık hizmetleri alt yapısının ve kalitesinin iyileştirilmesine destek sağlamak.
STRATEJİLERİN YILLARA GÖRE MALİYETLERİ
STRATEJİLER
2014
2015
2016
2017
2018
1
İletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanmak
ve dış paydaşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak
295.000
315.000
330.000
350.000
370.000
2
Çalışanların bilgilerini önerilerini ve
problemlerini aktarabilecekleri katılımcı bir
yönetim anlayışı geliştirmek
280.000
285.000
300.000
320.000
335.000
3
Tanıtım faaliyetlerini teknolojiden yararlanarak
çeşitlendirmek
190.000
215.000
260.000
270.000
280.000
4
Urla Karantina Adasının tarihi ve doğal
özellikleri korunarak tahaffuzhane ve çevresinin
ilmi çalışmalara, eğitimlere ve incelemelere
açık hale getirilmesini sağlamak
305.000
420.000
450.000
460.000
550.000
5
İç kontrol sistemini geliştirmek
85.000
95.000
105.000
110.000
115.000
6
Bakanlığın sağlık hizmetleriyle ilgili taleplerini
kurum kaynaklarının bir bölümünü kullanarak
yerine getirmek
73.000.000
83.000.000
97.235.000
101.800.000
106.800.000
49 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
4.2. Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin Maliyet Tablosu
YILLAR
2014
2015
2016
2017
2018
AMAÇ 1: Giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik çekirdek kapasitelerini geliştirip sürdürülebilir hale getirerek, uluslararası alanda norm belirleyici kuruluşlardan biri olmak.
HEDEF 1.1.
127.000
132.000
137.000
142.000
152.000
HEDEF 1.2.
50.000
50.000
55.000
60.000
60.000
AMAÇ 2: Bireylerin uluslararası seyahatle ilişkili sağlık risklerinden korunmasını sağlamak.
HEDEF 2.1.
1.566.000
1.611.000
1.696.000
1.781.000
1.876.000
AMAÇ 3: Deniz çalışanlarına sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmek ve gemiadamları sağlığına
katkıda bulunmak.
HEDEF 3.1
346.000
396.000
456.000
481.000
507.000
HEDEF 3.2.
110.000
115.000
120.000
125.000
130.000
AMAÇ 4: Paydaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek kurum etkinliğini arttırmak.
HEDEF 4.1
1.155.000
1.330.000
1.445.000
1.510.000
1.650.000
HEDEF 4.2
73.000.000
83.000.000
97.235.000
101.800.000
106.800.000
TOPLAM
76.354.000
86.634.000
101.144.000
105.899.000
110.175.000
50 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
BÖLÜM 5
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
•İzleme ve Değerlendirme Süreci
•Stratejik Amaçlar ve Hedeflerin Süreç Analizi
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
5.1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İ
zleme, THSSGM Stratejik Planın uygulan- 3. Performans göstergelerinin ölçümü ve
masının sistematik olarak takip edilmesi ve
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen
raporlanması anlamını taşımaktadır. Değerverilerin ilgili birimlere raporlanmasının
lendirme ise uygulamaların sonuçlarının
devamlılığı sağlanacak,
amaç ve hedeflerle karşılaştırılması, ölçülmesi
ve söz konusu amaç ve hedeflerle tutarlılığın 4. Yapılan kontroller sonucunda elde edilen
verilerin Stratejik Planda önceden belirlenen
analizidir.
amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünün
THSSGM Stratejik Planı’nın onaylanarak yürüro yılki bütçeyle uyumu da kontrol edilerek
lüğe girmesiyle beraber, uygulamalara yönelik
rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunulizleme ve değerlendirme süreci de başlayacaktır.
ması sağlanacak,
Stratejik planda yer alan hedeflere ilişkin sorumlu
ve koordine birimler plan aşamasında tespit edil- 5. Üst yöneticiden gelebilecek talimatlar doğrultusunda birimlere geri bildirimlerde
miş (Süreç Analizi Tablosu) ve bu sayede birimlere
bulunulacaktır.
sorumlu oldukları hedefler konusunda ön çalışmalar yapma imkânı sağlanmıştır.
Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama
Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflere ula- olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların
şabilmek için yürütülecek çalışmaların izleme düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile
ve değerlendirmelerinin zamanında ve etkin bir performans hedeflerine ulaşma konusunda
şekilde yapılabilmesi amacıyla Stratejik Plan doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır. Ayrıca
İzleme ve Değerlendirme Ekibi kurulacaktır. iç kontrol sisteminin kurulmasıyla izleme ve
İzleme ve değerlendirme işlemlerinde planda değerlendirmeye yönelik iş ve işlemlerin takibi
belirtilen performans göstergeleri dikkate alı- ‘İç Kontrol Sistemi’ dâhilinde sürdürülecektir.
nacaktır.
Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimlerce:
1. Üçer aylık dönemler itibariyle yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili raporlar iki
nüsha olarak hazırlanıp bir nüshası İzleme
ve Değerlendirme Ekibine, bir nüshası da
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek,
2. İzleme ve Değerlendirme Ekibi tarafından,
birimlerden gelen raporlar üçer aylık performans değerlendirme raporları haline
getirilecek,
52 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
5.2. STRATEJİK AMAÇLAR VE
HEDEFLERİN SÜREÇ ANALİZİ
AMAÇ 1: Giriş Noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik çekirdek kapasiteleri geliştirip sürdürülebilir hale getirerek uluslararası alanda norm belirleyici kuruluşlardan biri olmak.
HEDEF 1.1. Belirlenmiş giriş noktalarında uluslar arası sağlık tüzüğü çekirdek kapasitelerinin
geliştirilme oranını 2015 yılına kadar %70 den %90 a çıkarmak ve sürdürebilirliğini sağlamak.
TARİHLER
STRATEJİLER
Başlangıç
Bitiş
SORUMLU(*)/
DESTEK BİRİMLER
1
Eylem Planlarının
hazırlanması ve
uygulanması
02.01.2014
31.12.2018
-Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri
Daire Bşk.*
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-İç Denetim Birimi
2
Dünya Sağlık Örgütü
rehberlerinin takibi ve
tercümesi
02.01.2014
31.12.2018
-Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri
Daire Bşk.*
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
3
Eğitim programlarının
düzenlenmesi
31.12.2018
-Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri
Daire Başkanlığı *
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
02.01.2014
STRATEJİLERİN TAMAMLANMA
SÜRECİ
2014 2015 2016 2017 2018
AMAÇ 1: Giriş Noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik çekirdek kapasiteleri geliştirip sürdürülebilir hale getirerek uluslararası alanda norm belirleyici kuruluşlardan biri olmak.
HEDEF 1.2. Giriş noktalarında halk sağlığı risklerine yönelik sağlık denetim ve işlemlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak
TARİHLER
STRATEJİLER
1
Standartların
oluşturulması
2
Eğitimlerin
programlarının
düzenlenmesi
SORUMLU(*)/
DESTEK BİRİMLER
Başlangıç
Bitiş
02.01.2014
31.12.2018
-Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri
Daire Başkanlığı *
-İç Denetim Birimi
31.12.2018
-Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri
Daire Başkanlığı *
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
02.01.2014
STRATEJİLERİN TAMAMLANMA
SÜRECİ
2014 2015 2016 2017 2018
53 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
AMAÇ 2: Bireylerin uluslararası seyahat ile ilişkili sağlık risklerinden korunmasını sağlamak.
HEDEF 2.1. Seyahat sağlığı hizmetinin kalitesini ve yaygınlığını arttırmak.
TARİHLER
STRATEJİLER
Başlangıç
1
Acentelerin seyahat
öncesi müşterilerine
seyahat sağlığı
hizmetleri konusunda
bilgilendirme
yapmalarının sağlamak
(Broşür, afiş, web
siteleri vb)
2
Halkı, seyahat sağlığı
hizmetleri konusunda
bilinçlendirme
çalışmaları yapmak
3
Her düzeyde ve her
meslek alanında
hedef kitleye yönelik
tanıtım malzemeleri
hazırlanarak gerekli
faaliyetlerin yapılmasını
sağlamak
4
Kurum envanterinde
olmayan aşı ve ilaçları
temin etmek
5
Seyahat sağlığı konusu
ile ilgili bilimsel çalışma
yapan kurum ve
kuruluşlarla işbirliği
yapmak
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2014
Bitiş
SORUMLU(*)/
DESTEK BİRİMLER
31.12.2016
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı*
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
31.12.2016
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı *
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
31.12.2018
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı *
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
31.12.2016
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı *
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
31.12.2018
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı *
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
STRATEJİLERİN TAMAMLANMA
SÜRECİ
2014 2015 2016 2017 2018
AMAÇ 3: Deniz çalışanlarına sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmek ve gemiadamları sağlığına katkıda bulunmak.
HEDEF 3.1 Deniz çalışanlarının sağlık muayene ve sertifikasyonunu uluslararası standartlarda
yapmak, sağlığını korumaya katkıda bulunmak.
TARİHLER
STRATEJİLER
Başlangıç
Gemiadamları sağlık
raporlarını düzenleyen
1
hekimlerin eğitim
almasını sağlamak
54 / Stratejik Plan 2014-2018
02.01.2014
Bitiş
SORUMLU(*)/
DESTEK BİRİMLER
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı*
31.12.2018 -Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
STRATEJİLERİN TAMAMLANMA
SÜRECİ
2014 2015 2016 2017 2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
AMAÇ 3: Deniz çalışanlarına sunulan sağlık hizmetlerini uluslararası standartlarda gerçekleştirmek ve gemiadamları sağlığına katkıda bulunmak.
HEDEF 3.2. Tele sağlık hizmet sunumunun kalitesini ve yaygınlığını arttırmak.
TARİHLER
STRATEJİLER
Başlangıç
1
Tele sağlık hizmeti
sunumunda kullanılacak
tıbbi veri aktarımı ve
görüntülü iletişim
sisteminin kurulması
amacıyla denizcilik
firmalarıyla toplantılar
yapmak (Örnek
görüntülü iletişim
ve tıbbi veri transferi
yaparak sistemin
faydalarının tanıtılması)
2
Hizmetin yaygınlaşması
için örnek olarak
seçilen bazı denizcilik
firmalarının gemilerine
görüntülü iletişim
ve tıbbi veri transferi
sisteminin kurulması
ve sözleşme ücretinin
kurum tarafından
karşılanması
Bitiş
SORUMLU(*)/
DESTEK BİRİMLER
07.10.2014
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı*
31.03.2015 -Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
14.04.2015
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı*
-Hukuk Müşavirliği
13.09.2016
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3
Bir kamu/özel hastane
ile hizmet sözleşmesi
yapılarak, gemilerden
gelen acil tıbbi tavsiye
ihtiyacına yönelik tıbbi
konsültasyon hizmeti
almak
03.02.2014
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı*
-Hukuk Müşavirliği
28.07.2015
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
4
Sahil illerindeki İl
Ambulans Servisi
Başhekimliklerinde
görevli personel ile
bilgilendirme toplantıları
düzenlemek
04.03.2014
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı*
02.06.2015 -İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
5
Tele Sağlık Merkezinin
tanınırlığının daha da
artırılması için tanıtım
materyali hazırlamak ve
dağıtımını yapmak
29.09.2014
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı*
-Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri
23.03.2016
Daire Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
STRATEJİLERİN TAMAMLANMA
SÜRECİ
2014 2015 2016 2017 2018
55 / Stratejik Plan 2014-2018
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
AMAÇ 4: Paydaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek kurum etkinliğini arttırmak.
HEDEF 4.1 Kurum etkinliğini artıracak çalışmalara öncelik vererek paydaşlarla işbirliği anlayışını
kuruma hâkim kılmak.
TARİHLER
STRATEJİLER
Başlangıç
Bitiş
SORUMLU(*)/
DESTEK BİRİMLER
02.01.2014
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı*
-Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri
Daire Bşk.*
31.12.2018
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
2
Çalışanların
bilgilerini önerilerini
ve problemlerini
aktarabilecekleri
katılımcı bir yönetim
anlayışını geliştirmek
02.01.2014
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı*
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
-Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
31.12.2018
-Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri
Daire Bşk.
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
3
Tanıtım faaliyetlerini
teknolojiden
yararlanarak
çeşitlendirmek
02.01.2014
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı*
31.12.2018 -Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
4
Urla Karantina Adasının
tarihi ve doğal özellikleri
korunarak tahaffuzhane
ve çevresinin ilmi
çalışmalara, eğitimlere
ve incelemelere açık
hale getirilmesini
sağlamak
02.01.2014
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı*
31.12.2018 -İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
5
İç kontrol sistemini
geliştirmek
02.01.2014
31.12.2018
1
İletişim kanallarını etkin
şekilde kullanmak ve
dış paydaşlarla ortak
faaliyetlerde bulunmak
STRATEJİLERİN TAMAMLANMA
SÜRECİ
2014 2015 2016 2017 2018
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı*
-İç Denetim Birimi
AMAÇ 4: Paydaş odaklı hizmet anlayışını geliştirerek kurum etkinliğini arttırmak.
HEDEF 4.2. Kurum kaynaklarıyla ülkemiz sağlık hizmetleri alt yapısının ve kalitesinin iyileştirilmesine destek sağlamak.
TARİHLER
STRATEJİLER
1
Bakanlığın sağlık
hizmetleriyle ilgili
taleplerini kurum
kaynaklarının bir
bölümünü kullanarak
yerine getirmek
56 / Stratejik Plan 2014-2018
Başlangıç
Bitiş
02.01.2014
31.12.2018
SORUMLU(*)/
DESTEK BİRİMLER
-Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı*
-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
STRATEJİLERİN TAMAMLANMA
SÜRECİ
2014 2015 2016 2017 2018
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content