close

Вход

Log in using OpenID

bölüm 1

embedDownload
ÝÇÝNDEKÝLER
1. ÜNÝTE
VÜCUDUMUZ BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM.......................................................... 9
BÖLÜM 1
DESTEK VE HAREKET .............................................................................................. 10
Ölçme ve Deðerlendirme .......................................................................................... 17
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .............................................................................. 19
BÖLÜM 2
SOLUK ALIP VERME ................................................................................................ 21
Ölçme ve Deðerlendirme .......................................................................................... 26
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .............................................................................. 28
BÖLÜM 3
KANIN VÜCUTTA DOLAÞIMI .................................................................................... 30
BÖLÜM 4
EGZERSÝZ YAPALIM ................................................................................................ 33
Ölçme ve Deðerlendirme .......................................................................................... 36
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .............................................................................. 38
Ünite Deðerlendirme Testi ........................................................................................ 40
2. ÜNÝTE
MADDEYÝ TANIYALIM ................................................................................ 43
BÖLÜM 1
ÇEVREMÝZDE SAYISIZ MADDE VARDIR .................................................................. 44
Ölçme ve Deðerlendirme .......................................................................................... 51
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .............................................................................. 53
BÖLÜM 2
MADDENÝN HÂLLERÝ .............................................................................................. 55
BÖLÜM 3
MADDENÝN ÖLÇÜLEBÝLÝR ÖZELLÝKLERÝ.................................................................. 58
Ölçme ve Deðerlendirme .......................................................................................... 62
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .............................................................................. 64
BÖLÜM 4
MADDENÝN DEÐÝÞÝMÝ .............................................................................................. 66
BÖLÜM 5
MADDENÝN ISI ETKÝSÝYLE DEÐÝÞÝMÝ ...................................................................... 70
Ölçme ve Deðerlendirme .......................................................................................... 73
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .............................................................................. 75
BÖLÜM 6
MADDELER DOÐADA KARIÞIK HÂLDE BULUNUR.................................................... 77
BÖLÜM 7
KARIÞIMLAR AYRILABÝLÝR MÝ? .............................................................................. 80
Ölçme ve Deðerlendirme .......................................................................................... 83
Kazaným Deðerlendirme Testi - 4 .............................................................................. 85
Ünite Deðerlendirme Testi ........................................................................................ 87
Genel Tekrar Testi .................................................................................................... 89
3. ÜNÝTE
KUVVET VE HAREKET ................................................................................ 91
BÖLÜM 1
KUVVET VE HAREKET.............................................................................................. 92
Ölçme ve Deðerlendirme ........................................................................................ 101
Kazaným Deðerlendirme Testi ................................................................................ 103
Ünite Deðerlendirme Testi ...................................................................................... 105
Genel Tekrar Testi .................................................................................................. 107
4. ÜNÝTE
IÞIK VE SES ............................................................................................ 109
BÖLÜM 1
IÞIK ........................................................................................................................110
Ölçme ve Deðerlendirme ........................................................................................ 118
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 ............................................................................ 120
BÖLÜM 2
SES........................................................................................................................ 122
Ölçme ve Deðerlendirme ........................................................................................ 130
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 ............................................................................ 132
Ünite Deðerlendirme Testi ...................................................................................... 134
Genel Tekrar Testi .................................................................................................. 136
5. ÜNÝTE
GEZEGENÝMÝZ DÜNYA .............................................................................. 139
BÖLÜM 1
DÜNYA’MIZIN YAPISINI ÝNCELEYELÝM .................................................................. 140
Ölçme ve Deðerlendirme ........................................................................................ 146
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .......................................................................... 148
BÖLÜM 2
YER KABUÐUNDE NELER VAR? NELER YAÞANIYOR? .......................................... 150
Ölçme ve Deðerlendirme ........................................................................................ 156
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .......................................................................... 158
Ünite Deðerlendirme Testi ...................................................................................... 160
Genel Tekrar Testi .................................................................................................. 162
6. ÜNÝTE
CANLILAR DÜNYASINI GEZELÝM, TANIYALIM .......................................... 165
BÖLÜM 1
ÇEVREMÝZDEKÝ VARLIKLARI TANIYALIM ............................................................ 166
Ölçme ve Deðerlendirme ........................................................................................ 172
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .......................................................................... 174
BÖLÜM 2
YAÞADIÐIMIZ ÇEVRE ............................................................................................ 176
Ölçme ve Deðerlendirme ........................................................................................ 182
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .......................................................................... 184
Ünite Deðerlendirme Testi ...................................................................................... 186
Genel Tekrar Testi.................................................................................................................... 188
7. ÜNÝTE
YAÞAMIMIZDAKÝ ELEKTRÝK...................................................................... 191
BÖLÜM 1
YAÞAMIMIZDAKÝ ELEKTRÝK .................................................................................. 192
Ölçme ve Deðerlendirme ........................................................................................ 200
Kazaným Deðerlendirme Testi .................................................................................. 202
Ünite Deðerlendirme Testi ...................................................................................... 204
Genel Tekrar Testi .................................................................................................. 206
Cevap Anahtarý ..................................................................................209
BÖLÜM
1
DESTEK VE HAREKET
Kazanýmlar
Bu bölümde;
« Vücudumuzda sert bir yapýya sahip kemiklerden oluþan bir iskeletin olduðunu
« Ýskeletin temel kýsýmlarýný model veya þema üzerinde göstermeyi
« Vücudumuzdaki kemikleri þekillerine göre gruplandýrmayý ve bunlara ait örnekleri
« Gözlemlerim sonucunda kemikleri birbirine baðlayan eklemleri
« Ýskeletin ve kaslarýn vücuda birlikte þekil verdiðini
« Gözlemler yaparak, hareketi saðlayan kaslarýn iskelete baðlý olduðunu
« Kaslarýn lifli yapýsý sayesinde nasýl kasýlýp gevþediðini ve kemikleri nasýl hareket ettirdiðini
« Egzersiz ile kas ve kemik geliþimi arasýndaki iliþkiyi
« Ýskelet ve kas saðlýðýný olumsuz etkileyecek davranýþlarý
öðreneceðim.
Ýskeletin Kýsýmlarý
1. ÝSKELET
Ýskeletin Yapýsý
Ýskeletimiz 4 temel kýsýmdan oluþmuþtur.
Bunlar; kafatasý, göðüs kafesi, omurga, kollar
ve bacaklardýr.
Vücudumuza genel þeklini veren ve destek
saðlayan yapýya iskelet adý verilir.
1. Kafatasý
Ýskelet, sert ve dayanýklý yapýlar olan kemiklerin bir araya gelmesiyle oluþur. Ýskeletimizde birbirleriyle kaynaþmýþ veya eklem
yapmýþ küçüklü büyüklü yaklaþýk 206 kemik
vardýr.
© Coþku Yayýnlarý
Ýskelet bir çadýrý ayakta tutan direkler ya
da binalarýn yapýmýnda kullanýlan demirler gibidir.
Kafatasý, yassý kemiklerden oluþur. Beyin, vücudumuzun en önemli
organlarýndan biridir. Beyin, kafatasý içerisinde
yer alýr. Kafatasý, en hassas organlarýmýzdan
olan beynimizi korur.
Kafatasý
2. Göðüs Kafesi
Kaburga kemikleri ile
göðüs kemikleri, göðüs
kafesini oluþturur.
Ýnsan Ýskeletinde bulunan kemiklerden bazýlarý
Kemikler, düþme ve çarpma gibi durumlarda kýrýlabilir. Kýrýlan kemiðin bulunduðu bölgeyi hareket ettirmek güçtür.
Kýrýlan kemik alçýya alýnarak hareketsiz
kalmasý ve kemiðin kaynaþmasý saðlanýr.
10
Kaburga
kemikleri
saðda ve solda onikiþer
tane kemikten oluþmuþtur. Göðüs kafesi, akciðerler ve kalbi korur. Soluk alýp vermeye yardýmcý olur.
Göðüs kafesi
Destek ve Hareket
3. Omurga
4. Kollar ve Bacaklar
Vücudumuzda boynumuzdan
baþlayýp sýrtýmýz boyunca uzanan
iskelet kýsmýdýr. Vücudumuzun üst
kýsmýnýn aðýrlýðýný omurga taþýr.
Hareketlerimizin birçoðunu kollar ve bacaklarýmýzla yaparýz. Vücudumuzun en uzun kemiði
bacaklarýmýzda bulunur.
Ýskeletin omurga kýsmý, "omur"
adý verilen 33 tane kýsa kemikten
oluþmuþtur. Omurga, “S” þeklindedir. Omur kemiklerinin “S” þeklinde
bir eksen üzerinde dizilmesi, yükün eþit daðýtýlmasýný saðlar.
Kollar
Bacaklar
Bacaklar, vücudun
aðýrlýðýný taþýr. Yürürken
alt ve üst bacak kemikleri vücuda destek saðlar.
Omurga
Kollar ve Bacaklar
Kemik Çeþitleri:
Vücudumuzaki kemikler þekillerine göre gruplandýrýlýr. Kemik çeþitleri; yassý kemik, uzun kemik
ve kýsa kemiktir.
Yassý Kemikle
r: Yassý þekilli kemiklerd
ir. Kafatasý ve
göðüs kafesi
yassý kemikle
rden oluþur.
Kemik Çeşitleri
Yassı kemikler
İskelet Kısımları
Kafatası
Uzun
kemik
r: Kol ve baUzun Kemikle
mikler, uzun
caklardaki ke
n
Bu kemikleri
kemiklerdir.
ha
a
d
e göre
boylarý enlerin
uzundur.
Göğüs kafesi
Kollar
Omurga
Kısa
kemikler
Uzun
kemikler
Kýsa Kemikle
r: El ve ayak
bileklerinde ve
omurgada ký
sa kemikler
bulunur. Bu
kemiklerin boyl
arý enlerinden
kýsadýr.
Bacaklar
Kısa kemik
Kemik çeþitleri ve iskelet kýsýmlarý
11
Destek ve Hareket
2. EKLEM
3. ÝSKELETÝN GÖREVLERÝ
Ýnsanlar hergün yürümek, koþmak ve yemek yemek gibi birçok hareket yaparlar. Bu
hareketlerin gerçekleþmesinde iskeletin de
görevleri vardýr.
Kemikler, eklemlerle bir araya gelir ve iskeletimizi oluþturur. Eklemler, iskelete hareketlilik saðlar. Bu sayede isleket, hareketlerimize
yardýmcý olur.
Ýnsan iskeleti, birçok kemiðin bir araya
gelmesiyle oluþur.
Ýskeletin bazý kýsýmlarý, içerisinde organlarý
barýndýracak bir þekle sahiptir. Kalp, akciðer
ve beyin gibi hayati organlar iskelet tarafýndan korunur.
Anahtar Bilgi
Ýskeletimizin kaslarla birlikte hareketi
oluþturabilmesi için kemiklerin birleþme
yerlerinin hareketli olmasý gerekir.
Ýskeleti meydana getiren kemiklerin sert ve
dayanýklý bir yapýya sahip olmasýnýn yararlarý vardýr. Kemiklerin bu özelliði insanlarýn dik
durabilmesini ve destek saðlar.
Kemiklerin birleþme yerlerine eklem adý
verilir.
Canlýlarýn sahip olduðu iskeletin þekli, genel görüntüsünün oluþmasýnda etkilidir.
Eklem
Omurga eklemlerinin
hareketi sýnýrlýdýr.
© Coþku Yayýnlarý
Eklem
Kafatasý eklemleri hareketsizdir.
Eklemler, hareketlerimizin gerçekleþmesinde görev alýr. Fakat eklemlerin tamamý hareketli deðildir. Hareketsiz ve hareketi sýnýrlý
eklemler de vardýr. Örneðin; kafatasýnda bulunan eklemlerden çene eklemi hariç hepsi hareketsizdir.
Omurga ve göðüs kafesini oluþturan kemikler arasýdaki eklemlerin hareketleri sýnýrlýdýr. Kol ve bacaklarýmýzdaki eklemler ise genellikle hareketli eklemlerdir.
Eklem
Ýnsan Ýskeleti
Anahtar Bilgi
Ýskeletimizin görevlerini aþaðýdaki gibi
maddeler hâlinde sýralayabiliriz.
1. Vücudumuza genel þeklini verir.
2. Hareket etmemize yardýmcýdýr.
3. Vücudumuza destek olur.
4. Ýç organlarýmýzý korur.
Kol ve bacaklarýmýzdaki kemiklerin çoðu hareketlidir.
12
5. Vücudumuzun dik durmasýný saðlar.
Destek ve Hareket
Kas demetlerinin iki ucu, farklý iki kemiðe
baðlanýr.
4. KASLARIN YAPISI VE GÖREVLERÝ
Kaslar, kasýlýp gevþeme özelliðine sahiptir.
Kaslar, kasýldýðýnda kýsalýr ve kalýnlaþýr. Gevþediklerinde ise uzayýp incelirler.
Kas, iskeletimizin üzerini sararak iskeletin
eklemlerle birlikte hareket etmesini saðlayan
yapýdýr.
Kaslarýn birbirini takip eden kasýlýp gevþemeleri, kaslarýn kýsalýp uzamasýný saðlar. Bu
da kemiklerde hareket oluþturur.
Vücudumuzun hareketini saðlayan kaslar,
birçok ipliksi yapýnýn bir araya gelmesiyle
oluþur. Bu ipliksi yapýlar bir araya gelerek kas
lifini, birçok kas lifi bir araya gelerek kas demetlerini oluþturur.
Bir kemiðin hareket etmesini iki kas grubu
saðlar. Bu kaslardan biri kasýlýrken diðeri gevþer.
Kas demetlerinin üzeri zarla çevrilidir. Kas
demetleri, kemikleri birbirine baðlar.
© Coþku Yayýnlarý
Kaslarýn kasýlýp gevþemesi, kemiklerin eklem bölgesinden hareket etmesini saðlar. Bunu kolumuzu hareket ettiren kaslarýn çalýþmasý üzerinde görebiliriz.
Kas, gevþeyerek uzar
ve incelir.
Kas,
kasýlarak
kýsalýr ve kemiði kendine
çeker.
Kolumuzun iç tarafýnda bulunan pazý kaslarý kasýldýðýnda, kolumuzun dirsekten bükülmesini saðlar. Bu sýrada arka kol kaslarý gevþemiþ durumdadýr.
Kaslarý kemiklere baðlayan yapýlar çok dayanýklýdýr.
Bu yapýlarý kolumuzun iç
kýsmýnda ve topuðumuzun
üstünde fark edebiliriz.
Merdivenden çýkmak, topa vurmak ve yürümek gibi
hareketleri ayak ve bacaklaKasý kemiðe
rýmýzla yaparýz. Musluðu ve baðlayan yapý
elektrik düðmesini açýp kapamayý, bardaðý aðzýmýza götürmeyi ise el ve
kollarýmýzla yaparýz. Bu hareketler kemik, eklem ve kaslarýmýzýn uyum içinde çalýþmasýyla
gerçekleþir.
Arka kol kaslarý kasýlýp, pazý kaslarý gevþediðinde ise kol açýlarak düz duruma gelir. Pazý ve arka kol kasý birbirine zýt çalýþýrak kollarýmýzý hareket ettirir.
Anahtar Bilgi
Kaslarýmýzýn görevlerini aþaðýdaki gibi
maddeler hâlinde sýralayabiliriz.
1. Ýskelet ile birlikte vücuda þekil verir.
2. Vücut ve organlarýn hareketini saðlar.
3. Soluk alýp vermeye yardýmcý olur.
13
Destek ve Hareket
Kaldýramayacaðýmýz kadar aðýr
yükleri kaldýrmak
için kendimizi zorlamamalýyýz. Eðilip doðrulurken, bir
eþya taþýrken ani
hareketler
yapmaktan kaçýnmalýyýz.
5. ÝSKELET VE KAS SAÐLIÐI
Ýskelet ve kas saðlýðýnýn korunmasý için
dikkat edilmesi gereken bazý durumlar vardýr.
Ýskelet ve kas saðlýðýnýn korunmasý için
saðlýklý ve dengeli beslenilmelidir.
Kemiklerin ve kaslarýn geliþmesi ve güçlenmesi dengeli beslenmenin yanýsýra uygun
egzersizlerle saðlanýr.
Spor ve egzersiz sýrasýnda solunum, kan
dolaþým hýzý ve vücuttaki enerji tüketimi artar.
Bu olaylar sýrasýnda vücuda daha çok oksijen
alýnýr.
Et, süt, peynir, yoðurt, sebze ve meyvelerde kemik ve kaslarýn geliþmesi için gerekli
olan besinler vardýr. Bu besinlerden günlük
belirli miktarlarda tüketilmelidir.
Ýskeletin saðlýðýnýn bozulmamasý ve görevlerini tam yapabilmesi için duruþ ve oturuþ biçimlerine dikkat edilmelidir. Sýrada dik oturulmalýdýr. Ayakta dururken ve otururken vücut
doðru konumda tutulmalýdýr.
© Coþku Yayýnlarý
Ýskelet ve kas saðlýðýnýn korunmasý için
beslenmeye dikkat edilmelidir.
Spor ve egzersiz, iskelet ve kaslarýn
güçlenmesini saðlar.
Spor yaparken öðretmenlenimizin ya da
antrenörün tavsiyelerini dinlemeliyiz. Isýnma
hareketleri yaptýktan sonra egzersizlere geçmeliyiz.
Doðru oturuþ þekli
Yanlýþ oturuþ þekli
Özellikle geliþme çaðýndaki çocuklarýn hatalý duruþ, oturuþ ve yürüyüþleri, iskeletlerinde
þekil bozukluðuna sebep olabilir. Bundan dolayý dik yürünmelidir. Ýskelet þeklinin bozulmasýna sebep olmayacak yataklar kullanýlmalýdýr.
Güneþ ýþýðýnýn, kemiklerin geliþimine olumlu katkýsý vardýr. Aþýrý olmamamak kaydýyla
kemiklerin geliþimi ve iskeletin saðlýðý için güneþ ýþýðýndan yararlanýlmalýdýr.
14
Anahtar Bilgi
Ýskelet ve kas saðlýðýmýzla ilgili olarak
özetle þunlarý söyleyebiliriz:
1. Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz.
2. Düzenli egzersiz yapmalýyýz.
3. Sýramýzda yazý yazarken, kitap okurken dik oturmalýyýz.
4. Ani hareketlerden kaçýnmalýyýz.
5. Çok yorucu ve kaslarý zorlayýcý hareketler yapmamalýyýz.
Destek ve Hareket
Örnek - 1
Örnek - 2
Aþaðýdaki etkinliklerden hangisi, iskeletimizde geliþme veya þekil bozukluðuna neden olmaz?
I
A) Öðrencilerin hatalý oturuþ ve
duruþ sergilemesi
II
Yukarýda resmi verilen kemik çeþitleri aþaðýdakilerden hangisinde doðru eþleþtirilmiþtir?
I
B) Okul çantasý taþýma, eðilip
kalkma ve eþya taþýma sýrasýnda, ani hareketler yapýlmasý
II
A) Uzun
Kýsa
B) Kýsa
Uzun
C) Yassý
Uzun
D) Kýsa
Yassý
C) Geliþme çaðýndaki çocuklarýn
yeterli ve dengeli beslenmesi
D) Isýnma hareketi yapmadan,
aðýr egzersizler yapýlmasý
Çözüm
Ýnsan vücudundaki kemikler þekillerine göre
gruplandýrýlýr. Þekilde I numara ile gösterilen
kemik omur kemiðidir. II numara ile gösterilen
alt çene kemiðidir. Omur (I) kýsa, alt çene (II)
yassý kemiktir.
Cevap D’dir.
© Coþku Yayýnlarý
Çözüm
Geliþme çaðýndaki çocuklar ve diðer bireyler,
vücut saðlýðýný korumak için yeterli ve dengeli
beslenmelidir. Ayrýca iskelet ve kaslarýn geliþimi için de beslenme çok önemlidir. C’de verilen doðru, diðerleri yanlýþ davranýþlardýr.
Cevap C’dir.
Sýra Sizde - 2
Vücudumuzdaki destek ve hareket yapýlarýyla ilgili olarak;
Sýra Sizde - 1
I. Kas: Lifli yapýdadýr ve hareketi saðlar.
I. Kafatasý
II. Kemik: Ýskeleti oluþturan sert yapýdýr.
II. Kaburga
III. Omurga
Yukarýda verilenlerden hangileri, yassý kemiklerden oluþur?
BB
III. Eklem: Bazý kemiklerin hareketine imkân
saðlayan birleþme yeridir.
açýklamalarýndan hangileri doðrudur?
DD
A) Yalnýz I
B) I ve II
A) Yalnýz I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
Çözüm
Çözüm
Cevap ......’dir.
Cevap ......’dir.
15
Destek ve Hareket
Örnek - 3
Örnek - 4
Kaslarý meydana getiren ipliksi yapýlar vardýr.
Bu ipliksi yapýlara ......I...... adý verilir. Bu yapýlar bir araya gelerek .....II..... ni oluþturur.
Yukarýdaki paragrafta boþ býrakýlarak numaralandýrýlmýþ yerleri, aþaðýda verilen seçeneklerden hangisi doðru olarak tamamlar?
Bir sporcunun topa vurma aný, yukarýdaki þekilde gösterilmiþtir.
I
Sporcunun bu etkinliðiyle ilgili olarak, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?
A) Kaslar, bacak kemiklerinin hareketini saðlar.
B) Kaslarýn çalýþmasýný kemikler kontrol eder.
Çözüm
Sýra Sizde - 3
I. Ýskelet, iç organlarýmýzý korur.
II. Kafatasý, kýsa kemiklerden oluþur.
III. Kaslar, lifli bir yapýya sahiptir.
IV. Omurga, uzun kemiklerinden oluþur.
Yukarýda verilen bilgilerden hangileri yanlýþtýr?
DD
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) II ve IV
Kas demeti
B) Eklem
Göðüs kafesi
C) Eklem
Kaburga kemikleri
D) Kas demeti
Kas lifi
Kaslarý oluþturan ipliksi yapýlara, kas lifi (I) adý
verilir. Kas liflerinin bir araya gelemesiyle kas
demetleri (II) oluþur.
D) Kemikler ayaðýn topa vurmasýnda rol oynar.
Cevap A’dýr.
© Coþku Yayýnlarý
Cevap B’dir.
A) Kas lifi
Çözüm
C) Eklemler, iskeletin bükülmesini saðlar.
Kaslar, kemik ve eklemlerle birlikte çalýþarak
hareketi saðlar. Ancak kaslarýn kontrolünü kemikler deðil, beyin ve benzeri organlar yapar.
II
Sýra Sizde - 4
Beynimiz ......X...... adý verilen yapý içinde bulunur. ......Y....... kemiklerden oluþan bu yapý,
beynin dýþ etkilerden korunmasýný saðlar. Kol
ve bacaklarýmýzda .....Z..... kemikler bulunur.
Ýskeletimizle ilgili yukarýdaki metinde, boþ býrakýlan yerlere gelecek kavramlar, hangisinde
doðru eþleþtirilmiþtir?
DD
Y
Z
A) Kaburga
X
Uzun
Kýsa
B) Göðüs kafesi
Uzun
Yassý
C) Kafatasý
Kýsa
Yassý
D) Kafatasý
Yassý
Uzun
Çözüm
Çözüm
Cevap ......’dir.
16
Cevap ......’dir.
Destek ve Hareket
Kazaným Pekiþtirme - 1
Aþaðýda verilen cümleleri, kelimelerden uygun olanlarýyla tamamlayýnýz.
 omurlar
 kas demeti
 egzersiz
 eklem
 göðüs kafesi
 kramp
1. Bazý iç organlarýmýzý .................................................... korur.
2. Yapýlan .................................................... yaþa ve bünyeye uygun olmalýdýr.
3. Kemiklerin birleþtiði yere .................................................... adý verilir.
4. Kas liflerinin bir araya gelmesiyle .................................................... oluþur.
5. Kaslara aþýrý yüklenme sonucu .................................................... oluþabilir.
6. .................................................... kýsa kemiktir.
Kazaným Pekiþtirme - 2
8
­
Aþaðýda verilen sorularýn cevaplarýný bulmacadaki yerlerine yazýnýz.
7
1
­
9
­
3
4
­
2
­
­
10
­
­
5
­
6
­
1. Kas liflerinin bir araya gelerek oluþturduðu yapý
6. Vücudumuzun dik durmasýný saðlayan ve
kemiklerden oluþan yapý
2. Ýskeletle birlikte vücudun hareketini saðlayan yapý
7. Kaslarý meydana getiren ipliksi yapýlarýn adý
3. Omurganýn ortasýndaki boþlukta bulunur.
4. Kemiklerin birbirine baðlandýðý yer
9. Kaslara aþýrý yüklenme sonucu oluþabilen
rahatsýzlýk
5. Omurgayý oluþturan kemiklerin adý
10. Bacakta aðýrlýklý olarak bulunan kemik çeþidi
8. 33 tane omur kemiðinden oluþur.
17
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
18 811 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа