close

Enter

Log in using OpenID

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ MECLİS BİNASI YIKIMINA AİT İHALE

embedDownload
AMASYA İL ÖZEL İDARESİ MECLİS BİNASI YIKIMINA AİT
İHALE ŞARTNAMESİ
MADDE 1- Amasya İl Özel İdaresi Meclis Binası yıkılması ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunun 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile yapılacaktır.
MADDE 2- İhale 30/09/2014 Tarihinde saat 14;00’ de, İl Genel Meclisi (Merkez Dere
Mahallesi, Eski Amasya Lisesi Karşısı Özel İdare pasajı kat:4 AMASYA adresindeki, İl
Özel İdaresi Binasında yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti
ile ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihale
kararına itiraz edilemez.
MADDE 3 -İŞİN TANIMI
Amasya Merkez Dere Mah. 223 ada, 20 parselde kayıtlı 9.795 m2 arsa üzerinde bulunan
Amasya İl Özel İdaresi Meclis Binası yıkılması, yıkımda çıkacak malzemelerin
ayrıştırılarak yüklenici (Müşteri) tarafından alınması, yıkım sonrası ortaya çıkacak bütün
inşaat hafriyatının (molozunun) İlimiz Boğazköy’deki Özel İdareye ait şantiyenin üzerinde
bulunduğu dereye taşınarak yıkılan bina alanının temizlenmesi işinin yüklenici tarafından
yapılmasıdır.
MADDE 4 - İhaleye katılmak isteyen istekliler de aşağıdaki şartlar aranır:
A-ikametgah belgesi
B-Tebligat adresi
C-Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi (2014 yılında alınmış olacak)
-Gerçek kişi olması halinde varsa ilgisine göre Ticaret odası veya Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (2014 yılında alınmış olacak)
-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin
(a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
D-Noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
E-istekliler adına vekaleten katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekalet edeceklerin noter tasdikli imza sirküleri vermesi
F-Diğer belgeler
-Geçici Teminat Makbuzu (1.770,00 Tl.)
-Yıkımda çalışacak araçlar yükleniciye ait ise ruhsat fotokopileri, kiralık ise sözleşme
tarihinden önce araç sözleşmelerinin bir sureti İdareye teslim edilecektir.
MADDE 5- 2886 sayılı kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak
ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerinde ihale yapılmış ise ihale
iptal edilerek, sözleşme yapmışsa sözleşme fesih edilerek varsa teminatı gelir kaydolur.
MADDE 6-İhale konusu İş, Yıkıma ait Tahmin Edilen Bedeli, %3 Geçici Teminat bedeli,
İhale saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir. Tahmin Edilen Bedel KDV Hariç olarak
belirlenmiştir.
YIKILACAK BİNANIN CİNSİ
BETONARME BİNA
TAHMİN
%3 GEÇİCİ İHALE
ED.YIKIM BEDELİ TEMİNAT SAATİ
50.000 TL + KDV
1.770,00 TL 14/00
1 adet bina yıkımı yapılacak bina Yaklaşık olarak 9.795 m2 alana sahiptir.
Yıkımı yapılacak binada ;
-Tüm döküm kalorifer petekleri
-Tüm ahşap kapılar (panel kapılar hariç)
-Bütün kapı ve pencerelerin alüminyum plastik doğraması,
-Ahşap çatı ile saç, çinko ve kiremit kaplamaları,
-Muhtelif sac ve demir hurdası,
-Elektrik ve data kabloları,
-1 adet 1.sınıf 4 duraklı insan asansörü ve ekipmanları bulunmaktadır.
Meclis katı, Yeşilırmak havzası ve Kosgep’te bulunan yeni panel radyatörler ile
panel kapılar, ana pano ve kat panoları ve armatürler, klimalar, Bodrum katta bulunan 2
adet dökme dilimli kalorifer kazanı ve tesisatı (genleşme deposu, vanalar, sirkülasyon
pompaları, tek cidarlı paslanmaz baca), Düğün salonunda bulunan 2 adet yoğuşmalı kazan
ve sirkülasyon pompaları, kanal tipi ex-proof fanlar, çeşitli kapasitede fan coil (ısıtma
cihazları), tavan klimaları ve yeni yangın dolapları ve ana elektrik panosu idare tarafından
sökülerek alınacaktır.
Yıkım işi binadaki bütün kiracılar boşalttıktan sonra yapılacaktır.
Yıkıma ait sözleşme bedeli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 57. Maddesine göre,
bütün kiracılar boşaltılıp yer teslimi yapıldıktan beş gün içinde hesaba yatırılacaktır.
Çevre ve görsel kirliliğin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak. Yıkım esnasında
toz kirliliğinin önlenmesi için sulama vb. işlemleri yapmak ve gerekli emniyet ve trafikle
ilgili tedbirleri almak yükleniciye aittir.
Yıkılacak binanın Tamdaş doğalgaz hatlarından, Yedaş elektrik şebekesinden
doğacak tehlikelerin giderilmesi ile şehir içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek
arızaların giderilmesinin sağlanmasından yüklenici sorumlu olup, ilgili tedbirlerin alınması
ve olası yangın gibi olayların tedbiri için de bildirimde bulunmak yükleniciye aittir.
Binaları bodrum kat toprak seviyesine kadar yıkıp, zemini düzeltip, enkazın
depolandığı alanda gerekli düzenlemeleri yapmak yükleniciye aittir.
MADDE 7-Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.
A-Tedavüldeki para (Türk Lirası)
-Bankaların verecekleri teminat mektupları (SÜRESİZ)
-Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine ait tahviller
B-Nakdi teminatlar Halk Bankası Amasya Şubesi TR760001200930000005000014
yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.
Üzerine ihale yapılmayanların teminatları hemen teslim edilir. Her ne suretle olursa olsun
idarece alınan teminatlar 3. şahışlar tarafından haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
kararı konulamaz.
MADDE 8-İhaleye girebilmek için istekliler tahmin edilen bedel üzerinden 2886 sayılı
kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminat yatırması zorunludur.
MADDE 9-İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararı, karar tarihinden itibaren en geç
15 iş günü içinde ita amirince onaylanır veya karar iptal edilir. İta amirince onaylanan
ihale kararı onaylandığı günde itibaren en geç 5 iş günü içerisinden üzerine ihale yapılana
veya vekiline imza alınmak sureti ile bildirilecek veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat
adresine postalanacaktır. Mektubun tebliğ tarihinin bilinmemesi veya tebliğin verilmesini
takip eden 7.günden sonra yapılmaması veya tebliğin hiç yapılmaması halinde mektubun
postaya verilmesini takip eden 7. günü kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. İhale
kararının ita amirince iptal edilmesi halinde de durum istekliye aynı şekilde bildirilecektir.
MADDE 10-İstekli teklif verdikten sonra teklifinden geri dönemez. Ancak idare kendisine
düşen görevi yapmadığı takdirde istekli sürenin bitmesinden itibaren 15 gün içinde 10 gün
müddetli bir noter ihbarnamesi bildirmek şartı ile taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde
varsa teminatı geri verilir.
MADDE 11-İş bu ihaleden doğacak her türlü masraflar ve sözleşme taahhüdünün
yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlarla, sözleşme giderleri (Gazete ilanı, Damga
Vergisi, Tellaliye, Karar Pulu, Noter vs.) yükleniciye aittir.
MADDE 12-İta Amirince onaylanan ihale kararının ,ihale şartnamesinin 9.maddesinde
açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde 2886 sayılı D.İ.K nun 54.maddesine
istinaden Yıkım için ihalede oluşacak bedelin % 6 sı oranında kesin teminatını ve sözleşme
ile ilgili vergi,resim,tellaliye,harç ve gazete ilan bedelini yatırmak zorundadır.
Bu işlemlerin Noterde yapılacak sözleşme öncesi yerine getirilmesi zorunludur. Kanuni
süreler içerisinde bu işlemlerin tamamı yerine getirilmez ise idare ihaleyi bozar ve ihale
üzerinde kalanın her türlü teminatı gelir kaydedilir.
MADDE 13-İşin süresi 90 takvim günüdür. İşin süresinde bitirilememesi durumunda her
gün için sözleşme bedelinin % 1 (yüzdebir)i oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.
MADDE 14-Kanunun öngördüğü mücbir sebeplerin oluşması durumunda, bu durum
yüklenici tarafından idareye bildirilecek, idare süre uzatımını ayrıca değerlendirecektir.
MADDE 15-Yıkım alanında çalışacak personelin iş güvenliği yüklenici tarafından
sağlanacak olup oluşabilecek her türlü olumsuzluk ve iş kazası gibi durumlar da
sorumluluk yükleniciye aittir. İdaremizin hiçbir sorumluluğu yoktur.
MADDE 16- Sözleşme süresince yerine getirilecek yıkım faaliyetlerinde yıkım alanında
çevreye, İdareye veya İdarenin de sorumluluk alacağı 3. Kişilere herhangi bir zarar
verilmesi halinde zararın tazminine ilişkin bedel, güvence bedelinden karşılanır. Aşan kısım
olur ise Genel Hükümlere göre tahsili cihetine gidilir.
MADDE 17- İhale üzerinde kalan yüklenici 50.000,00 Tl. (ELLİBİN Tl.) tutarındaki
güvence bedelini veya karşılığında teminat mektubunu İdareye vermek zorundadır.
MADDE 18-İş bu şartnamenin ve yapılacak sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek
ihtilaflar idarenin bulunduğu yer olan Amasya Mahkemeleri ve İcra Dairesinde
çözümlenir.
MADDE 19-İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri (sözleşme gibi) mesai saatleri içerisinde İl
Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülüp temin edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content