close

Enter

Log in using OpenID

4sbaf) - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
L,
T.C.
SELENDİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı :'2579XJ70-4%-I313
Konu : Suriyelilerin Kayıt Altına Alınması
SELENDİ [ı-çu
18l11,12014
viı-rİ pĞirİıvı vü»UnrÜĞtrNg
İlgi : Manisa Valiliği İl Emniyet Müdiirlüğü'nün 04.1 1.2}|4tarihli ve 023366sayılı yazısı
İ|gi yazı ekinde alınan, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi genel Müdiirlüğü'nün ,'Suriyeli
Yabancıların Kayıt i,şlemleri" konulu genelgesi, yazımnekinde gönderilmiştiİ.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
J-,U" 2z1\
EK:
|-Yazı
(2 sayfa)
4sbaf)
DAĞITIM:
SELENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
SELENDİ İrÇE rANOARMA KOMUTANLIĞNA
SELENDİ İİ-ÇESi SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI}JA
SELENDi TOPLL^4 SAĞLIĞI MERKEZİNE
SELENDi İı-çE ıtiı-ı- İ pĞi rı ıı ıvıÜoÜnrÜĞtıNE,
SELENDİ İı-çE NünUS MüDüRLüĞü
*Bu belge elektronik
imzalıdır, imzalı streıinin aslını görmek için https://ıırııv.e-icisleri.gov.tr6vrakDogrulama
girerek ( FePomu-qQkAc r-ml oF z l - aN 1 Ns L- l r Fybg z 7 kodunu yazmz.
;
&lcndi Kalmakanlığı Ilçe Hükünet Konağ Alnnnİ bilgi için ffıbaı:A.ARSLANCX]LU
Telefon: (236)78ti ı0 01 Faks: (236)788 10 ul6
e_posla: Elektonik Ağ: »ıvw.icisleri.pov.tr
adresine
T.C.
MAN1SA VALiLİĞi
İl Emniyet Müdürlüğü
Sayı
:
|2029699.522|3.(7l8|q3l2İ.l14
Altına Alınması
03.lL.20l4
Konu : Suriyelilerin Kayıt
§EıENq; taq; 7r4ıİaaa44allığ)ıı}
İle
:
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nı:n 77.L0.20l4 tarihli ve 29 sayılıgenelgesi.
Ülkelerinde meydana gelen iç karışıklık veya başka sebepler nedeniyle Türkiye'ye kitlesel akınla
gelen Suriyeli yabancıların biometrik kayıt işlemleri; 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun
parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması düzenleyen 5 inci maddesi, 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununun kişisel verilerin alınması, korunması, sak]anması ve kullanılrnasını
düzenleyen 99 uncu maddesi ile İçişleri Bakanlığının l3.08.2014 tarih ve22 sayılı genelgesi kapsamında,
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü taralrndan devam
etmektedir.
Söz konusu yabancıların kayıt altına alınması gerek kamu düzeni ve karnu güvenliğinin korunrnası
gerek bu şahısların sağlık, eğitim, sosyal yardım vb. hiz,metlere erişimlerinin sağlanması açıstndan öncelikli
ve hayati önemi haizdir.
Hali hazırda ilirnizde bulunan Suriyelilerden 970'i kayıt altına alınrnış bulunrnaktadrr. Kalan
Suriyelilerin kayıtlannın biran önce bitirilebilmesi için;
Kurumunuza ve sorumluluk bölgelerinize gelen ve kayıt yaptırrnayan yabancılaıa konunun
duyurulması, bu yabancıların İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürliiğü veya Turgutlu IlÇe
Emniyet Müdürlüğüne gitmeleri doğrultusunda bilgilendirilrnesi, kayıt yaptırrnadıkları takdirde Acil sağlık
hizmetleri hariç olmak üzere, sağlık, ,eğitim, sosyal yardım vb. hizrnetlerden faydalanaınaYacakları
konusunda kendilerine tebligat yapılması,
Ayrıca kurumunuza başvurup da gönüllü olarak ülkelerine geri dönmek isteyen SuriYeli
yabancilaİın il Eniniyet Müdürlüğü Yabancıiar Şube Mll<llrlüğüne gitmeleri hususunda bilgilendirilrnesini,
Konu ile ilgili olarak gönderilen ilgide kayıth genelge yazımfl ekinde sunulrnuş olup, ernre gcİre
hareket edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;
Gereğini arzJrica ederim.
rdırncısı
DAĞITIM
:
Merkez İlçe ve Dış İlçe Kaymakamlrkları'na
Merkez İlçe ve Dış İlçe Belediyeleri'ne
İl Jandarma Komutanlığı'na
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Bşk.
Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne
il sagııı< Müdürlüğü'ne
iı vıııı; Eğitim Müdürlüğü,ne
Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'ne
Çal ışma-işkur İl Mııdürlüğü'ne
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne
SGK İl Müdürlüğü,ne
Aile ve Sosyal Politikalar İt Mtıdtırlıigti'ne
Uncubozköy Mh.ınimar Sinan Bulvarı 45100 MAN
233 l4 l4 Dahili 54 40
Şube Tel-Faks :23393|4
Tel
Ayrıntılr bilgi
irtibat: H-lI.ER DURNIUŞ
*;/.S-2ü 14.,i ü .23..,ıü .23.
,
1
4.
i]86B9
!
T.c.
içtşıtni gaxAr,ıııĞı
Göç İdaresi Gcnel Müdürlüğü
:
:
Suriyeli Yabancılarııı Kayıt İşlcnılcri
lıgı
:
ı) 04i0?/l934 tarihli * zssq sayılı polis Yazife
ron,
,
na?J
Sıyı
48957'101 1000/205-
l.hıoızoıı
CENI]LGE NO:
j?
ve Salahiyot Kanunıı
yabancı|ar
ve
Uluslararası Koruma Kanunu
ırj oaıooızol3 tari]ıli ve 6458 sayıtı
Genelgesi
Bakanlık
l:lOSlZO l+ tarihli vc 22 sayılı
"İ
akınlı gelen SuriYeli
ülıielerinde nıcydana gelen iç karışıklıklar ncdeniyle Türkiye'ye kitlescl
kayda glınmasını
yabancıların bioınetrik kayıt iŞlemle,ı, iıgi'lr; Kanunun pırrnak izi vc fotoÜrafların
korunınası. saklanrnası vc
aur"nİ"y"n > ınçi nıaddcsı, ıİgi 1t1 knİrunm kişiscl verilerin alınrnası,
ve kanıu
Söz koııusu yabancılır,il ğiometrik olara}t kayıt altına alınması, geıek karnu düzcni
eriŞiınlcriniıı
vbhianetlere
yardım
güvcnliğinin korunması g.r"k b, şahısların saglık, eğitim, sosyal
İaglanınası açısından öncelikli ve hayati önemi haizdir,
tlalihazırda ülkcrnizıje bulunan Suriyeli|erden 952.127'si kuyıt altına al ınnıŞ bıılunmaktadır,
Bu amaçla;
ı)
Konunun öneminin henüz kayıt işleıııi yaptırmayün yabancılara duYurulması, bu
yabancıların kayıt merkezleriııe müracaatlarının sağlannıası ve kayıtlann hızlandırılrııası iÇin türn
tanıu kunım ve kuruluşları ile ycrel yöııstimlere ıit iınkanların kullanıİrnası, basın,l'aYın kuruluŞlarl
ilgili sivil toplunı kuruluşlarıy[a işbirliğine gidilrncsi,
2) Bahse konu yabancı|ann hizmct alınak üzere itetişinı hurdukları İlgilikaınu kurunı Ye
kuruluşları i[t sosyal yardıınlaşına vc dayanışma vakıfiarı, belediycler, nıuhtgrlıLlar gibi ıürn kamu
kuruıırlaıına ınüracaat eden veya bu kururnlar taralından tespit edilcnlerden kaYıt iŞleınlerini
tamamlaınadıklaı,ı anlaşılanların kayıt işleııılerinden sorumlıı ernniyet biriıliYle derlıal inibaU
gcçilerek ilgi (b) Kaırunun davete uyma yüktlınliilüğünü dilzenleyen 97 ncİ rnaddcsİ hükmü gereğince
.
ko
l l
uk
ref
a
kati
3;
n
de kay ıt n,ıerkezlcrine götürtj lııes i,
Kayıt altıııa alınmayan Suriyclilcrin tc.spiti omacıyla kolluk görevlileri tırıfından yapılan
denetimleı.._ .ırltırılması, kayıF;ız_ olduğu anlaşılanlann kayıt nıerkezlcriııc ilgi (b) (anunun davctc
:
,
uyma yijküınlülüğunü düzenleyen 97 nci ınaddesi hükrnü gereğince kol]uk ıefakatinde götürülnresİ,
5) Ülkelerine göııüllii geri döııüş yaprnak isteyenlcr olduğundı öncel ikle kayıtlannın koııtrt'ıl
edilmesi, yoksa kayıtlarıuın tamamlınm&sı, gönllllil gcri dönüşlerin de ilgilisistenıc veri girişlorinin
',
'
,
yapılması,
uyguıı giirülınüştür.
Buna görc, il valilerince kayıt işlcmlcriniıı bizzat takip ve denetinıinin yapılrnası, valilikler
bünyesindc k9y1!_Japma_-ve_-kayıları_ gü_rre_c!_ tulnı iş|et]lçriıi ta!ıip 9]rn9k üzere komisyon
oluştunılınısı,-asayiş toplanularında konunun günderndc tutularak ilgili kurunrlar arasıııİla ihtiyaÇ
duyulacak l,ıordinasyoııun ıağlanması, konunrın tsakanlık ve bağlı kunıluşlar donsıiın birinılcrincc
dcnetleneceğinin biliıııncsi hususlarında bitgi ve gercğini arz ve rica edcriın.
qfü
q/5-Y
ALA
Bakan
I
t}akonlığı Cöç ldarcsi Ccnci Mudurlufo
Libl,a Cod. tlccerikli §okok No: l (ı Çankal,a/Ankara
l2 43:i 1297 I:ıtı 03 l2 "l32 l2 98
[lektronik r\ğ: www.ıoc.Eov.tr
1'.C. İçişlcri
'I'cl: 03
Ulııslornrası Konınıiı Daircsi l}ışhaılığı
ı\i,rın ııtı bilgi lçüni ni b&ı: 1,1. tl.CÜMÜŞ
ul us lararaıi[onr66ı?jgoc.gov.tr
l
l!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 013 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content