close

Вход

Log in using OpenID

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 2013 YILI

embedDownload
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
İLETİŞİM KURUMU
2013 YILI SAYIŞTAY
DENETİM RAPORU
Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ ................................. 1
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU ...................................................... 2
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU .................................................................................................................. 2
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ................................................................ 3
DENETİM GÖRÜŞÜ ..................................................................................................................................... 4
EKLER ........................................................................................................................................................... 5
KISALTMALAR
BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI
HAKKINDA BİLGİ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, (BTK) muhasebe işlemlerini Merkezi Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği’ne tabi olarak yürütmekte olup mali rapor ve tablolarını ilgili Yönetmeliğe
göre hazırlamaktadır.BTK 2013 yılı bütçe gelir gider tahminleri ve gerçekleşme oranları aşağıdaki
gibidir;
BÜTÇE TEKLİFİ
HARCAMA
89.451.000
76.408.309
85,42
6.820.000
5.261.139
77,14
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
146.860.000
84.185.715
57,32
CARİ TRANSFERLER
1.162.010.000
1.551.983.682
SERMAYE GİDERLERİ
104.859.000
5.058.359
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2013
Gelirler
Bütçe
GERÇEKLEŞME ORANI
133,56
4,82
Gerçekleşme
Tahakkuk
İade
Net Gerçekleşen
5.500.001
7.162.898,55
43.696,33
7.119.202,22
% 129,4
1.700.000
2.543.002,06
5.092,26
2.537.909,80
%149
166.400.000
210.426.270,21
7.239,54
210.419.030,67
%126,4
İletişim Araçları Kullanım Ücretleri 1.174.800.000 1.332.569.769,22
22.582,12
1.332.547.187,10
%134
Kişilerden Alacaklar Faizleri
5.000
62,81
0,00
62,81
% 0,13
Mevduat Faizleri
28.000.000
15.468.703,42
0,00
15.468.703,42
% 55
125.000.000
116.250.104,85
0,00
116.250.104,85
% 93
6.000.000
27.299.431,70
8.112.061,44
19.187.370,26
% 320
2.000.000
16.692.260,33
0,00
16.692.260,33
% 834
65.000
1.178.573,84
0,00
1.178.573,84
% 1813
İrat Kay. Teminat Mektupları
10.000
4.500,00
0,00
4.500,00
% 45
Kişilerden Alacaklar
120.000
65.900,42
0,00
65.900,42
% 55
400.000
1.426.495,44
97,98
1.426.397,46
% 356
8.190.769,67
1.722.897.203,18
% 114
Teklifi
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış
Gelirleri
Diğer hizmet gelirleri
İletişim Araçları Ruhsatname ve
Sertifika Ücretleri
Diğerlerinden
Alınan
Yönetim
Giderlerine Katılma Payları
Diğer İdari Para Cezaları
Zamanında Ödenmeyen Ücret Gel.
Alınacak Gecikme Zamları
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer
Para Cezaları
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer
Gelirler
TOPLAM
1.510.000.001 1.731.087.972,85
Oranı
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar” ın 5 inci maddesi gereğince hesap dönemi
sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime
sunulmuş olup denetim bunlar ile usul ve esasların 8 inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate
__________________________________________________________________________________________
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.
· Birleştirilmiş veriler defteri
· Geçici ve kesin mizan
· Bilanço
· Kasa sayım tutanağı
· Banka mevcudu tespit tutanağı
· Teminat mektupları sayım tutanağı
· Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli
· Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu
· Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu
· Faaliyet sonuçları tablosu
Denetim görüşü, kamu idaresinin temel mali tabloları olan bilanço ve faaliyet sonuçları
tablosuna verilecektir.
DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun
olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında
Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve
işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata
isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar
içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin
kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin
amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali
tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve
sunulmasından sorumludur.
SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin gelir,
gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunu tespit etmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş
bildirmek, mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmekle sorumludur.
__________________________________________________________________________________________
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
2
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, genel kabul görmüş uluslararası denetim
standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere
uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin
sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve
iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu,
güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun
denetim
prosedürleri
gerçekleştirilmiştir.
ve
Risk
tekniklerinin
değerlendirmesi
uygulanması
sırasında,
ile
risk
değerlendirmesi
uygulanacak
denetim
yöntemiyle
prosedürünün
belirlenmesine esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de
değerlendirilmiştir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına
ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri
(elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun
denetim kanıtı elde edilmiştir.
__________________________________________________________________________________________
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
3
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
DENETİM GÖRÜŞÜ
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu 2013 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve ekte yer alan
mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.
__________________________________________________________________________________________
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
4
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
EKLER
EK-1: KAMU İDARESİ MALİ TABLOLARI
BTK 2013 Yılı Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosu dosyaya eklenmiştir.
__________________________________________________________________________________________
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
5
T.C. Sayıştay Başkanlığı
__________________________________________________________________________________________
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
06100 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94
e-posta: [email protected]
http://www.sayistay.gov.tr
__________________________________________________________________________________________
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu 2013 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
15
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
8 416 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа