close

Enter

Log in using OpenID

1) Hangisi asbest çeşidi değildir? a) Krizotil b) Krosidolit c) Tremolit

embedDownload
1) Hangisi asbest çeşidi değildir?
a)
b)
c)
d)
Krizotil
Krosidolit
Tremolit
Antimonit
www.isguygulama.com
2) İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin
hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu
gerçek veya tüzel kişi hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Proje sorumlusu
İşveren vekili
Sağlık ve güvenlik koordinatörü
Uygulama koordinatörü
www.isguygulama.com
3) Hangi tanım yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
Bür: Yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,
Baraj: Yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici engelleri,
Lağım: Ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,
Ayak: Maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan yer,
www.isguygulama.com
4) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİĞİNE göre Destekten Türkiye genelinde kaç kişiden az çalışanı bulunan
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır?
A)10
B)25
C)30
D)50
www.isguygulama.com
5) BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİVE ETKİLERİNİN AZALTILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN uygulanmadığı yerlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kıta, karargâh ve kurumlara,
B) İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetlerine,
C) Düzenli atık depolama sahalarına,
D) Tehlikeli maddelerin pompalama istasyonlarındaki depolama faaliyetlerinde,
www.isguygulama.com
6) Ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği % 5’ten az olduğu takdirde
eşik sınır değer kaç mg/m3 olarak değerlendirilir?
A)2.4 mg/ m³
B)3 mg/ m³
C)4mg/ m³
D)5mg/ m³
www.isguygulama.com
7) Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında havayla
temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen madde ve müstahzarlar
hangisidir?
A)Kolay alevlenir sıvılar
B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
C)Alevlenir sıvılar
D)Patlayıcı madde
www.isguygulama.com
8) Sağlık ve güvenlik İşaretleri yönetmeliğine kapsamına hangileri girmez?
I. Diğer bir mevzuatla özel olarak atıfta bulunulmadıkça; tehlikeli maddelerin,
preparatların, ürünlerin veya malzemelerin piyasaya arzında kullanılan
işaretlemelerde
II. kara, deniz ve hava taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
III. demir taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
IV. iç suyolu taşımacılığının düzenlenmesinde kullanılan işaretlemelerde,
A)I ve II
B)I,II ve IV
C)Yalnız II
D)Hepsi
www.isguygulama.com
9) El-kol titreşimi için; Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet
eylem değeri nedir?
A) 5 m/s2
B) 2,5 m/s2
C) 1,15 m/s2
D) 0,5 m/s2
www.isguygulama.com
10) Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliği’ne
göre Günlük ve haftalık gürültü maruziyet düzeyinin değerlendirilmesinde
aşağıdaki standartlardan hangisi kullanılır?
A) TS EN 4871 ISO 2000
B) TS EN 40-01 ISO 2000
C) TS 2607 ISO 1999
D) TS EN 1032 ISO 1999
www.isguygulama.com
11) GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME
ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR Yönetmeliğe göre hangisi
yanlıştır?
A) Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin uyarlanması mümkün
değilse, işveren ilgili çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri alır
B) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun daha
hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz
C) Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın sağlık ve güvenliğinin
korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır.
D) Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabına eklenir
www.isguygulama.com
12) Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet
meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması
durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden
olan maddelere ne denir?
A) Alerjik madde
B) Aşındırıcı madde
C) Kanserojen madde
D) Toksik madde
www.isguygulama.com
13) Benzenin mesleki maruziyet derecesi kaç ppm dir?
A)1
B) 2
C)3
D)5
www.isguygulama.com
14) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşullarına dair
yönetmelik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki
işyerlerinde kaç yaşını
Doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar?
A)14
B)16
C)18
D)21
www.isguygulama.com
15) Elle taşıma işleri Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden
kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle ..………………
incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri
belirlemektir.
A)sırt ve ayak
B)kafa ve bel
C)el ve kol
D)sırt ve bel
www.isguygulama.com
16) İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliği hangilerinde uygulanmaz?
I. İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının
içindeki iş yerlerinde
II. Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
III. Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
IV. Balıkçı teknelerinde
A)Yalnız IV
B)III ve IV
C)I,III ve IV
D)hepsi
www.isguygulama.com
17) Bir çalışanın günde yedi buçuk saatten az çalıştırılabileceği
işlerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Kurşun işleri
B) Cıva işleri
C) Alüminyum işleri
D) Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
www.isguygulama.com
18)İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş kolu hangisidir?
A) Yer altı madencilik ve sondaj işleri
B) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
C) Gıda üretim ve perakende işyerleri
D) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan
işyerleri
www.isguygulama.com
19) Kişisel koruyucu donanımlara ait yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangileri
yönetmelik kapsamına girmez?269)
I. Spor ekipmanı
II. Kara taşımacılığında kullanılan kişisel koruyucular
III. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde kullandıkları ekipman
IV. Nefsi müdafaayı veya caydırmayı hedefleyen ekipman
V. Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı gibi kamu düzeninin sağlanmasına yönelik kurumların faaliyetlerinde
kullandıkları kişisel koruyucular
A)HEPSİ
B)I,II,III ve V
C) II,III ve V
D) III ve V
www.isguygulama.com
20) İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet
gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara ne
denir?
A)İş kazası
B)doğal afet
C)acil durum
D)olağanüstü durum
www.isguygulama.com
21) İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike
oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve
tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangisidir?
A)Grup 1
B)Grup 2
C)Grup 3
D)Grup 4
www.isguygulama.com
22) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarına dair
yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?
A) Eğitimler çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az iki defa tekrarlanır
B) Eğitimler Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanır.
C) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir Defa tekrarlanır.
D) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde
karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren
eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen
çalışanları işe başlatamaz
www.isguygulama.com
23) Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar
altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla
temasında tümüyle yanabilen karışıma ne denir?
A)Yanıcı ortam
B)patlayıcı ortam
C)parlayıcı madde
D)yanıcı madde
www.isguygulama.com
24) İş ekipmanlarının Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine
göre hangisi yanlıştır?
A) Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun
süre kullanılmaması gibi durumlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili
kişilerce gerekli kontrollerin yapılır
B) Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek
üzere uygun şekilde saklanır
C) İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili
belgelerin ekipmanla birlikte bulundurulmasına gerek yoktur
D) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontroller yapılır
www.isguygulama.com
25) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) Taşınabilir gaz tüpleri- Standartlarda süre belirtilmemişse3 Yıl
B) Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)-10 yıl
C) Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar-10 yıl
D) Buhar ve Kalorifer kazanları – 2 yıl
www.isguygulama.com
26) Ekranlı araçlarla ilgili yönetmelik kapsamına ,
I. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve sürücü mahallindeki
ekranlar
II. Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri
III. İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemler
IV. Bürolardaki sabit bilgisayarlar
V. Ekranlı daktilolar
Hangileri girmez?
A) yalnız IV
B) I,II ve III
C) I,II,III ve V
D) HEPSİ
www.isguygulama.com
27) İşyerlerinde işin durdurulması ile ilgili oluşturulan heyete dair
verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) heyet, iki müfettişten oluşur
B) Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar
ve kararını, müfettişin tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde verir
C) Kurul Başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir.
D) Heyet, gerekli görüldüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme
yapabilir
www.isguygulama.com
28) Hangisi asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında
yönetmeliği kapsamına girmez?
A) asbest söküm çalışmaları
B) asbest yıkım çalışmaları
C) asbest uzaklaştırma çalışmaları
D) asbest üretim çalışmaları
www.isguygulama.com
29) ............ ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve .............aydan fazla süren
sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.
A)30-2 ay
B)30-6 ay
C)50-2 ay
D) 50-6 ay
www.isguygulama.com
30) ) Eğiticilerin eğitimi en az ................ saatlik eğitim sonunda kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler veya 8/2/2007tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim
Kurumları
Kanununa göre yetkilendirilen kurumlar tarafından tek bir program sonucunda
verilir.
A)220
B)80
C)40
D)24
www.isguygulama.com
31) iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre hangisi yanlıştır?
A) İşveren, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken
durumlarda İSGB kurar
B) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli
görevlendirilmesi zorunlu değildir.
C) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde
yönetmelikteki yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet
alarak yerine getirebilir.
D) İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan
temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasına gerek yoktur.
www.isguygulama.com
32)Hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz?
A)İşveren veya işveren vekili
B) iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri
C) ) İşyerindeki sendika temsilcileri
D) İşyerindeki destek elemanları
www.isguygulama.com
33) Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında
belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına
yardımcı olması amacıyla yaygın olarak kullanılan risk değerlendirme
metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) HAZOP
B) FMEA
C) ETA
D) FTA
www.isguygulama.com
34)
Risk değerlendirmede, tehlikeler tanımlanırken asgari olarak toplanması
gereken bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)Ramak kala olay kayıtları
B)Çalışanların prim gün sayıları
C)Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
D)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren
gruplar ile kadın çalışanların durumu
www.isguygulama.com
35)
Bir iş kazası bağımsız A ve B olaylarının birlikte meydana gelmesiyle
gerçekleşiyorsa, bir aylık bir dönem için A ve B olaylarının gözlenme
olasılıkları sırasıyla 0,10 ve 0,20 ise iş kazasının olasılığı ne olur?
A) 0,02
B) 0,10
C) 0,20
D) 0,30
www.isguygulama.com
36) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarından hangisi yanlıştır?
A) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olabilir. Ancak daha önce o
işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı
olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.
B) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş
olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
C) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte
çalıştırmalıdır
D) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de
bulunmalıdır.
www.isguygulama.com
37) 0,5 bar‘ dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı
akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kaplara
veya depolara basınçlı kaplar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
basınçlı kap değildir?
A) Otoklavlar
B) Kriojenik tanklar
C) Buhar kazanları
D) su depoları
www.isguygulama.com
38) Asgari ücret yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır.
B) Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 18 yaşını doldurmuş olup
olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.
C) asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.
D) Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler.
www.isguygulama.com
39)Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe göre yüksek bina
tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan binalar
B) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binalar
C) Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 45 m’den fazla olan binaları
D) Bina yüksekliği 30.50 m’den, yapı yüksekliği 45.50 m’den fazla olan binaları
www.isguygulama.com
40) Kurşun ve civa zehirlenmelerini inceleyerek belirtilerini saptayan, iş-işçi
uyumunun iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyarak bir
anlamda ergonominin ilkelerini 17. yüzyılda açıklayan italyan bilim insanı
aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
A) Nicander
B) Sir Percival Pott
C) Ramazzini
D)Juvenal
www.isguygulama.com
41)I. Çalışanları korunması(meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı Korumak)
II. İşletmenin korunması
III. iş gücü ve iş günün kayıplarını en aza indirmek
IV. Üretim ve kalitenin artırılması
hangisi/hangileri iş sağlığı ve güvenliğinin amaçları arasındadır?
A)Yalnız I
B)I ve II
C)I,II veIII
D) HEPSİ
www.isguygulama.com
42) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Çalışma Bakanlığı, 1939 yılında kurulmuştur.
B)Türkiye'de iş sağlığı ile ilgili ilk yasal mevzuat Dilaver Paşa Nizamnamesidir.
C) kömür madenleri ile ilgili ilk yasa- 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havza-i
Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak
Füruhtuna Dair Kanun
D) Cumhuriyetin ilk iş kanunu olan 3008 sayılı iş Kanunu 8 Haziran 1936
tarihinde kabul edilmiştir
www.isguygulama.com
43) Hukukta yaptırım türlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) Ceza
B) İş akdi feshi
C) Zorla (Cebri) İcra
D) Zararın Tazmini
www.isguygulama.com
44) ILO sözleşmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
B) 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
C) 155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
D) 161 No'lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
www.isguygulama.com
45) 6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanunu aşağıdakilerden hangisinde
uygulanır?
A) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
B) sporculara
C) Ev hizmetleri
D) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi
yapanlar.
www.isguygulama.com
46) 485 çalışanın olduğu bir fabrikada çalışan temsilcileri ile ilgili bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan
temsilcisi olarak da görev yapar.
B) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin
alınmasını isteme hakkına sahiptir.
C)Dört çalışan temsilcisi bulunur.
D) Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan
riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin
alınmasını isteme hakkına sahiptir.
www.isguygulama.com
47) 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam
ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz.
B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden
alt işveren ile birlikte sorumludur.
C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi için bu işin teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olması gerekir.
D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz.
www.isguygulama.com
48) 4857 sayılı iş Kanununa göre Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili hangisi
yanlıştır?
A) İşçilerin gece çalışmaları 11 saati geçemez.
B) Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat
06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla 11 saat süren dönemdir.
C) Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu,
işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir.
D) Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada
çalıştırılamaz
www.isguygulama.com
49) Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam eden işlere ne
denir?
A) Tam süreli iş
B) Belirli süreli iş
C) Sürekli iş
D) Belirsiz süreli iş
www.isguygulama.com
50) Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hallerine meslek hastalığı denir.
Tanımı hangi kanuna göredir?
A) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
B) 4857 sayılı İş Kanunu
C) 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
D) 161 sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin ILO Sözleşmesi
www.isguygulama.com
51) SGK 2012 istatistiklerine göre kadınlarda iş kazası sayısı hangi
aralıkta yer almıştır?
A)1000-5000
B)5000-10000
C)10000-30000
D)30000-50000
www.isguygulama.com
52) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN IS0 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin ilk aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planlama
B) Kontrol
C) Uygulama
D) Politika
www.isguygulama.com
53. TS 18001’de yer alan “Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir
istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem”
ifadesi ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?
A)Tetkik
B)Kalite arayışı
C)Önleyici faaliyet
D)Muhtemel tehlike tedbiri
www.isguygulama.com
54) İş sağlığı profesyonelleri için uluslararası “etik kurallar" aşağıda
verilen hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?
A)ILO
B)OHSA
C)WHO
D) ICOH
www.isguygulama.com
55) Yetişkinlerin öğrenmeleri ile ilgili aşağıdaküerden hangisi yanlıştır?
A)Yaş ilerledikçe öğrenme gücü azalır,
B)Yaş ilerledikçe öğrenme hızı azalır.
C)Yeterince zaman ayırmak koşuluyla, her yetişkin her türlü bilgiyi
öğrenebilir.
D)Yetişkinler, çocuklara göre daha yavaş öğrenirler.
www.isguygulama.com
56) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir işletme aracının yada tesis bölümünün iletkenleri arasında işletme
sırasında var olan gerilim yalıtkanlık gerilimidir
B) Şebekedeki açma-kapama olayları ve gerilimlerdeki ani değişmelerden
ileri gelen geçici gerilimler şebeke en yüksek gerilimi kapsamına girmez.
C) Sıfır iletkeninin kesinlikle bir orta iletken olması gerekmez özel
durumlarda topraklanmış bir faz iletkeni de sıfır iletkeni olarak kullanılabilir
D) Tamamı metal borulardan meydana geldiği bilinen su borusu şebekesi
topraklayıcı olarak kabul edilemez.
www.isguygulama.com
57) Elektrik gerilimi aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
A) Termometre
B) Direnç ölçer
C) Barometre
D) Voltmetre
www.isguygulama.com
58) Aşağıdakilerden hangisi ergonominin fiziksel risk faktörlerinden
değildir?
A) tekrarlama
B)titreşim
C) statik duruşlar
D) uygunsuz duruşlar
www.isguygulama.com
59) İnsanlar üzerinde fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve performans
etkileri bulunan fiziksel risk etmeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basınç
B) İyonize ışınlar
C) Titreşim
D) Gürültü
www.isguygulama.com
60) Kurşun - asitli akümülatör odalarının özelliklerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık
değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır.
B) kapılar ve pencereler içeriye doğru açılmalıdır
C) Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek,
kıvılcım çıkaran
elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
D) Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın
yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır.
www.isguygulama.com
1
D
21
D
41
D
2
A
22
A
42
A
3
C
23
B
43
B
4
C
24
C
44
D
5
D
25
D
45
B
6
A
26
D
46
C
7
A
27
A
47
C
8
D
28
D
48
A
9
B
29
D
49
C
10
D
30
C
50
A
11
D
31
D
51
B
12
C
32
C
52
D
13
A
33
A
53
C
14
C
34
B
54
D
15
D
35
A
55
A
16
D
36
A
56
A
17
C
37
D
57
D
18
A
38
B
58
B
19
B
39
A
59
D
20
D
40
C
60
B
www.isguygulama.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content