close

Enter

Log in using OpenID

bA~15J14 Riliil!(1 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.c.
MEZiTLİ KA YMAKAMLTGı
iıçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
70
Savı :81901177.235/9312
T'> ';--
2014
'i
L~ ~:!
Konu: Yabancılara Yönelik
Eğitim-Öğretim Hizmetleri
il Komisyon Kararı
TELEFON ZİNCİRİ
.............................................. MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ı 5/1012014 tarihli ve 4591936 sayılı yazısı.
Bakanlığımız,
Eğitim
Genel Müdürlüğünün 23/09/2014 tarihli ve
10230228/235/4145933 sayılı "Yabancılara Yönelik Eğitim Hizmetleri" konulu 2014/21 Nolu
Genelge emirleri gereğince oluşturulan il Komisyonunun i Sıl 0/2014 Çarşamba günü saat:
10,00' da yapmış olduğu toplantıya ilişkin karar örneği i1işikte gönderilmiştir.
Temel
Herhangi bir işleme gerek kalmadan komisyon kararı doğrultusunda evraklara dayalı
olarak okul müdürlükleri tarafından uygun sımflara yerleştirilmesi, bu öğrencilerin
evraklarının dosyalanarak, Bakanlığımız tarafından YÖBİS (Yabancı Öğrenciler Bilgi İşletim
Sistemi) açıldığı zaman veri girişlerinin yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve
gereğini
önemle rica ederim,
Müdüra.
Şube Müdürü
EKLER: ı·iı Komisyon Karan 2-Öğrenci Listesi (6 sayfa) DAGITIM: Tüm Okul Müdürlüklerine 'o
ıL
!
,-
MEZ1TLİ
.
iı'
\t,:?
iLÇE MiLli EGiTiM ~10DORU:GO
Sanayii Sitesi
Giriş! Çelik AptKat2 MEliTLiiMERSlN
Tı!lefon.( 324)3585464 faks:(0324)3597444
Yeni
MattG,M.K,Bu!varı Mczıth
e-posia:meıitlı)3'ı}]meb
gov ,tr v, eb:11up jim ezit ı i ,l11eb, gov,tr
Ayrıntılı bilgı için ırübal Orla Ögrdim Ş~ıbç,ı
H ORANI ı
(it
bA~15J14 Riliil!(1
444 O63I1
M
!
wtm
ı : i ItıiJ'u
ww'" egJJ,:nedes\tk.me' ı;<'X'I\' t~
"""'''-
haydilr;.:zıaf "ıg
"-..",,,bllghfiJarhegll:l'Il<;,çkMt~ ()fg
_
\ \t.ftiJtı
~
~C.
v"'·'~""
.'~1'",~
\t
. MERSİN VALİLİGİ
ıı Miln E"'
gıtlm Müdürlüğü
~
Sayı:
619613611235/4591936
Konu: Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri İl Komisyonu Kararı 15/10/2014
\
ef.}.~:];J5.h.L... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Bakanlığımız,
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23/09/2014 tarihli ve i 0230228 i 235 i 4145933 sayılı "Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri" konulu 2014/21 Nolu Genelge emirleri gereğince oluşturulan İl Komisyonunun 15/10120'14 Çaq;amba günü saat: 1O.OO'da yapmış olduğu toplantıya ilişkin karar örneği ilişikte gönderilmiştir. İl Komisyonu tarafından sınıf sevileri belirlenen öğrencilerin
İlçe Öğrenci Yerleştinne Komisyonları tarafından belirlenen sınıf seviyelerinde ikamet adreslerine uygun okullara yerleştirilme1eri, İlçe
Öğrenci
Yerleştirme Komisyonu marifetiyle adreslerine uygıın olarak herhangi bir işleme gerek kalmadan komisyon kararı doğrultusunda evraklara dayalı olarak okul müdürlükleri tarafından uygıın sınıflara y\:rle;ilirilmesi, bu öjrencilerin e~arının dosyalanarak, Bakanlığunız tarafından YOBIS (Yabancı Oğrenciler Bilgi Işletim Sistemi) açıldığı zaman veri girişlerinin yapılması hususunda; yerleştirilen öğrencilerin
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
MuratBAGIŞ
Vali a.
ŞubeMüdürü
EKLER: i - İl Komisyonu Kararı 2- Öğrenci Listesi (6 Sayfa) DAGITIM:
• İlgili İlçe Kaymakamılkıarına (İlçe MEM)
1b~, i~
,
Saniye P..4RLAK
Ş ef
GMK Bulv.n Dumlupınar M_h. YenişehirIMERSİN
ElektronikAğ: mersi.n,meb,gov.tr
Ayrıntılı~ bilgi için :M, BAoış/şb, Md.! S.PARLAK/ Şer F...-posta: [email protected],tr
Bu 'vrnk güvenli elektronik imza ne imı.alıuumştır. hllpJ/emksorgu.meb.gov.tr adresinden
Tel:
Fax:
(0324) 329 1481 (4 Haı)
(0324)3273518-19 006b-9604-33b9-afa7-a875 kodu ıle teyit edilebilir.
f
j
YABANCll.ARA YÖNELİK EGİTİı'i ÖGRETİM HİZMETLERİ İL KOMİSYONU KARARI
i
Toplantı
Tarihi: 15.10.2014
Karar No
: i
Milli eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve 4145933
2014/21 nolu Genelgesi kapsaınında yabancılara yönelik eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili iş
ve işlemleri yürütmek üzere Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan il komisyonu
15.10.2014 tarihinde saat 10:OO'da Mersin iı Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Hizmetleri
sayılı
Şubesinde toplanmıştır.
Toplantıda
ilgi genelge incelenerek yapılacak çalışmalar planlanmıştır. Okullarımıza kayıt
olmak için başvuru yapmış olan yabancı uyruklu öğrencilerin evrakları incelenerek kendileriyle
görüşülmüş, beyanlarına dayalı olarak mülakat yapılmış ve genelge hükümleri doğrultusunda
ülkelerinde öğrenim gördükleri sınıf seviyeleri üzerinden denklikleri belirlenerek ülkemizde devam
edecekleri sınıf seviyeleri tespit edilmiş ve ekteki tabloya işlenmiştir.
Sınıf seviyeleri belirlenen öğrencilerin İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
aracılığıyla ikame! ettikleri adrese uygun olarak ilgili eğitim kurumlarına kayıtlarının yapılması
sağlanacaktır.
Genelgerıin eğitim kurumlarımızda doğru uygulanması ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi
için ilçe bazlı okul müdürleri toplantıları yapılması karerlaştırılmıştır.
ilçe bazlı yapılacak bu toplantılarda ilçe Milli Eğitim MüdürıÜkleri Temel Eğitimden sorumlu
Şube Müdürleri ve Okul Müdürterine kayıt kabul işlemleri, veri girişi, Yabancı Öğrenciler Bilgi
İşletim Sistemi (yöBİS), belge düzenleme ve diğer hususlarla ilgili ayrıntılı bilgilendinmelerin
yapılması uygun görülmüştür.
Genelge geregi yılda iki defa toplanması öngörülen İl Komisyonunun yabancı öğrencilerin
başvuruları doğrultusunda her hafta Perşembe gUnü saat: 14.00'da toplanması, öğrenci başvuruları
tamamlandıktan sonra ise ihtiyaç duyuldukça toplanıp çalışmalarına devam etmesi kararlaştırılmıştır.
"j( \;~C\, '.
~1.ıLe:;. 'L_~//'
,
Ziya ALBAYRAK .
iyeı Yabancılar Şubeııi MM. lı'rd.
i
II ~
~;
ÜYE
~~KA~;;-J
M.Adnan Özçelik Ortaokulu MM.
ÜYE
'\
.../"
Necmettin DİNÇ
Abi Evran İmam Hat. Ortaokulu Müd.
C .."
~
~
~
=.L.'''''''::::::'''''
Ham Ç
=
.
Evliya Çelebi Anadolu Mes. Lis. Müd,
,.. /;5~
J
~
'
\,ÜY.B
.'
Dumlu
.,/
.c'--
•
-:::.:.~~
/----,-,
/-
. DE ER
nadolu İHL Mod.
$-
Selim Burak KUHU
İngilizce Ögretmeni
· ___
._,,~_._b_."·"~""
MERSiN iı Miııi EGITiM MÜOÜRlÜGÜ
2014/21 NOLU GENELGE OOGRUlTUSUNOA OLUŞTURULAN LL KOMiSYONU KARARıYLA SINIF SEViYElERi
BEıiRLENEN YABANCI UYRUKLU öGRENci liSTESi
Toplantı
Tarihi
15.10.2014 1
Tutanak No
ADISOYADı
S.N
KİMLİKNO
UYRUGU
sıNıFı
İKAMET
ETTİGİİLÇE
AÇiKLAMA
,
ALSARM WASHAH
99124482908
SURİYE
6.
Sınıf
MEZlTLl
6"SINIF 2
SAADWASHAH
99562468144
SURIYE
6,
Sınıf
MEZlTU
6.SlNIP 3
MJRVEYZ QURBA'U
99916344908
AfGANISTAN
12,
Sınıf
AKDENIZ
12.SINIF 4
SUMEYYE MEHDEVi
99571350638
AfGANiSTAN
12.
Sınıf
AKDENİZ
12SINIF ,
HÜSEYlN MUHAMMEDl
99538364210
AfGANISTAN
9,
TOROSLAR
9.SlNIF 6
LIN TAHA ALKASSEM
99658344ôQ4
SUR!YE
LO,
Sınıf
MEZrru
tO.SINIF GHYS TAHA ALKASEM
99784340150
SURJYE
ıo. Sınıf
MEZlTLl
IO.SINIF
,
BAYAN KHELLO
99745448864
SUR1YE
\0. S!hıf
MUlTLl
ıo.SINIF 9
SAMIR MAGHl<ABI
99940344282
SURİYE
8
MEZITLI
s.SINıF LO
ISRAA HAIllB
9912449Q682
SURlYE
2. Sınıf
AKDENİZ
2.SINIF II
AYAHAIlIB
99193488382
SURlYE
S.Sımf
AKDENİZ
5SINIF 12
NOURDAKDAK
99m471118
SURlYE
2. Sınıf
YEMşEHıR
ı.SINIF l3
ZINA SHEHADE
99637383648
SUR!YE
9,
Sınıf
MEZlTLl
9.SINIF 14
DANA ALMASRl
99331394438
SURIYE
L0, Sınıf
MEZITU
IOSINIF "
"
RAHAFATAYA
99562452372
SUR!YE
10, Sınıf
AKDEh'lZ
ıaSINIF
LAYAN KARAZEH
99970466954
SURiYE
6,
Sınıf
MEZlTLl
6"SINlf
17
MUSTAFA AZElZI
99820<69524
SURlYE
ıo. Sınıf
MEZITLİ
IO.SINIF J8.
BESHlR ALAHMAR
99193515484
SURlYE
7.
Smıf
YENIŞEHIR
7SINIF ••
AMER T AlEDDİN
99205466124
SURlYE
LO. Sınıf
YENIŞEHlR
IO.SINIF 2.
BESHR TAJEDDlN
99118469052
SUR!YE
9.
Sınıf
YENIşEHIR
9SINIF
21
SMA AL ASALI
99088252340
SUR!YE
S.
Sınıf
AKDENIZ
S.SINIF
22
ABDULMAJlD RAGHA
99253482664
SUR!YE
tO. Sınıf
MEZITLI
IO.SINIF "
SEDRA FATTAL
99319386356
SURIYE
10. Sınıf
~EZlTLı
10"SINIF 24
SEZlM NAMASBEKOVA
9931950!l86
KlRGızısTAI'!
2,
ERDEMU
ı.SINIF "
NERGiS YUSL'f1
99553356948
AfGANısTM.
tO.
AKDENİZ
10SINIF 2.
OMARRASOVL
99499389550
SURiYE
5.
Sınıf
YE'~ŞEHlR
SSrNIF
27
MUHAMED D.SHAIlIS
99712350466
SURlYE
3. Sınıf
YENlşEHlR
3SINIF "
AHMEDSHBIB
99373388662
SUR1YE
9. Sınıf
YENIŞEHlR
9.SINIF 2.
RAlAALATTAR
994 12462322
SURlYE
ll,
Sınıf
MEZİTLI
II.SINIF
3.
GHANYA ALATAR
9937(J463nO
SURlYE
10. Sınıf
MEZITLI
IO.SINIf "
AHMADJABSEH
99388485868
SURiYE
9.
Sınıf
YENIŞEHIR
9.SlNIF 32
MOHAI"IMA!) ALHAı
99649465226
SURlVE
9
Sınif
MEZlTLI
9.SJNIFI 33
MUHAMAD WSALAURA
99748478264
SURlYE
ıs Sınıf
MEZİTLI
S,SINIF 34
KAMARSALOURA
99787476%2
~E
6
Sınıf
MSZITLI
6.SlNIFJ
7
"
""
YABANCI
,
;)J/\
/\
ıpı-. ~
~
Sınıf
Sınıf
Sınıf
Sınıf
,"
/1~
A'
,
,U
l,
~A
~~,--'~
i
MU1TLI
ı
Sınıf
MEZlTU
9.SfNIF
SURiYE
S Sınıf
MEllTU
5SINlf
99868452168
SUR1YE
2. Sınıf
MUlTLl
2.SINIF
"
MOHAMAD SALAURA
99751478190
SUR1YE
J
J6
lULF A KARAZEH
99775473416
SURIYE
9.
99346467806
Sınıf
I.
ISfNIF
.~-~~
J7
ESMAIL ALDERBAS
,.
MAJO AALMASRl
~-
~
39
!'lEHAD A.ALMASRl
99787454878
SURIYE
5. Sınıf
MUITU
S.sINlF 40
SIDRASALEM
99316386413
SURIYE
10. Sınıf
MUlTL!
10.sfNIF 41
RAMA MOUHANNA
99436391622
SURIYE
LO. Sınıf
MUlTLI
It,SfNIF '2
MUSTAFA HAl YASSfN
99811469816
SUR1YE
LO.
MEZlTU
IO.SINIF 43
HEBAENTABl
987091J4Q66
SURIYE
3.Smıf
AKDENİZ
3.SINIF "
SHAYMAA ENTABI
98709133830
SURIYE
,5. Sınıf
AKDENiZ
45
MUSTAFA KrrAZ
98706905362
SURlYE
1
TOROSLAR
3.SINIF 46
NOURLHUDA ULA
98458174)20
SUR1YE
10. Sınıf
AKDENIZ
ıo.SNIF 41
MAlIERLILA
98458174498
SURiYE
S.
Sınıf
AKDENiZ
5.Sll>1F 48
REYA"ISABAG
98706043590
SURIYE
6.
Sınıf
TOROSLAR
6.SINlf 49
BAVANSABAG
98706042050
SURlYE
9.
Sımf
TOROSLAR 19 SINIF "
SHAHD KARRO\IT
98710004952
SURIYE
10. Sınıf
YENIŞEHIR
10.SINIF ;1
AHMADMUN1R
98716555588
SURIYE
5.
Sınır
YEN!ŞEHlR
5.SINIF 52
llEBAMUNlR
98716553744
SURIYE
7.
Sınıf
YENIŞEHIR
7.SINIF "
"
MUHAMMET LADANI
98348784202
SURIYE
4.
Sınıf
AKDENİZ
4.SINIF ŞEHIT LADANI
98348784370
SURIYE
2.
Sınıf
AKDENIZ
2.SINIF ıs
ZMARlA RASLAN
987()7066888
SliRlYE
4.
Sınıf
TOROSLAR
4.SINIF ;,
MOllAMAD ALHALLAK
98703842516
suRIYE
4
Sınıf
AKDENİZ
4.SINIF "
ABDULLAH Kl!ALIL
9870455258ı
SURIYE
4.
Sınıf
TOROSLAR
4.5INrF 58
V1SEM MOUHlBALDEEN
987109471S\l
SURIYE
" Sınıf
YENIŞEHIR
7.SINlf
59
RlYEM MOUHlBALDEEN
98710944562
SURIYE
9.
YENIŞEHIR
9BINlF 6()
AMNE ALMAHIO
98709620460
SURIYE
4, Sınıf
AKDENIZ
4.SINIF 61
lBRAHlM DABBIT
98458183926
SURIYE
2, Sınıf
YENIŞEHlR
2.SINIF
62
RAYANOMAR
987()7833756
SUR1YE
2.
Sınıf
YENIŞEHIR
2.Sll>1F
IOMAR OMAR
98707834746
SURiYE
3. Sınıf
YENlŞEHlR
3.SINlf
Sınıf
Sınıf
5" .J/;L~ ıf'"
~,
j,
+-­
,
Sınıf
r---~
~~
"
FATlMA AL!MAD
98713642380
SURIYE
5, Sınıf
YENIŞEııtR
5.Slh1F
6$
LANA MANSOUR
98715551628
SURIYE
3. Sınıf
YENIşEHIR
l.SIN1F
66
RAMA ALNASllEF
98458187818
SURIYE
LL.
AKDENİZ
ı
61
ANAS ALNASHEf
98458187986
SURIYE
8, Sınıf
AKDENIZ
8SINlF
,.'"
RAyyAN AlJOUMA
98458173644
SURIYE
ı.Sınıf
YENIŞEHIR
2.51NlF
HASAN AUOMAA
9845817J4Q!
SURIYE
4.
Sıruf
YENIŞEHIR
2.SINIF 10
SEDRA ALJOMAA
98458173576
SURlYE
4.
Sınıf
YENIŞEHiR
4.SINIF 71
NOUR TAHA
98716452764
SURIYE
LL.
AKDENIZ
i LSfNIF 12
AHMADTAllA
98716458186
SURlVE
3, Sınıf
AKDENIZ
ı.sfNIF 73
WAEOTAHA
98716454980
SURlY~
7. Sınıf
AKDENIZ
7.SINlF
J)jJ\
/'
11,t..
~i ~
Sınıf
Sınıf
~/\/"---
LSINIF
J_
ı-~~~
­
ıA. i
I'~
fiJ
,
,
"'
ISRAA HABIB
75
SEBAHABİB
91>458155992
SURlYE
ll. Sımf
MEZITLl
i LSINIF 76
SIDRAHASIB
98458156050
SURIYE
9.
Sımf
MEZITLI
9 SINIF 77
MOHAMMADALHADID
98703449890
SURIYE
10. Sınıf
98458156128
SURIYE
4.
Sınıf
',.sINIF
MEZlTLl
-
­
,
,
OMER AUlADlD
19
SARA ABDULYAHlT
SO
'~9870345 iQ1>4 '
-
4.
98703093918
SURIYE
2. Sınıf
ALlELALI
98714112912
SIJRlYE
4.
81
SEYMAA FALIAHA
987177668011
SURIYE
82
SALAMAMER
98715515842
SURlYE
5.
"
RAGHED K..'lEIFATI
98717i70062
84
RlMALl
8'
MOUHA."lAD SFALLAHA
i
SO
MUSTAFA ALAKKAM
!
87
LANAORWICH
10SlNIF
t-­
___0
,YENİŞEHİR
<.SINif ERDEMLI
ı.SINIF SiLİFKE
4,SINIF 4. Slnlf
YENIŞEHIR
4,SINiF
Sınıf
TOROSLAR
5,SIN1F
SURIYE
6. Sınıf
YENİşEHIR
6.SINIFI
91>458200746
SURlYE
4.
Sınıf
TOROSLAR
4.sINIFI 98717761966
SURIYE
4.S1mf
YENIgEBİR
4 SINIF Sınıf
gg OMAR KHARBQUSH
i
Yabi<n;::ı
SURJYE
-
t---
,YENIşEHIR
Sınıf
SURlYE
,
"
1
MEZınl
12.5lNff
SURIYE
10.sıNIF
MEZiTU
10.sıNlf
SURiYE
65!NIF
SURI'"
99214468126
987ü;i761336
.
i
._-­
Kimlik NO$u Yok
U.sınıf
99472345092
=1
i
-
'S YAŞAR GÖZÜyaUVUK
;TOROSlAR
'6,SINlf i----
"-­
110.,,",1
99856372874
SURIYE
ıO.sınıf
YENISEHiR
98719773606
SURIYE
S.sınf
TARSUS
8.SINıF " SÜMfYYE MAHDAVI
99571350638
AFGANiSTAN
12,sınıf
TOROSLAR
12.5;Nıf
93 JELNAR AlA$WAD
99130498238
SURIYE
10'sloıf
MEZITLI
lO.SINIF !14 JOUO ALASWAD
99127498302
SURivE
6.Sınıf
MUln.!
6.5ıNlf gs JOUMAN ALASWAD
99688479550
SURIVE
91)
BA.RAANOUR
----~~~-,-~~.
91 ASAJJ ABDURRAHMAN MWAKET
-i
99Sı6506B44
96 GHASSAN KAMAR[
SURiYE
-~-~
t=:
AHMAD KORONFUl
ISUR!YE
-
MARlAM ALHABAl
SURIYE
99568473944
«
5.SIN~ MEZITLI
5510lf
,
~nf
-....
9$716456342
..
98716457578
100 WAElAlMAflO!NI
-
Yabancı ~ Nosu YOk
YENIşEHIR
12.sloıf
'
,-~
99 SUNDVS ALMARDINi
"s.ç ,.,1, !
rw-'
MEZinJ
OAMASCUS
lO.sınıf
YENIŞEHIR
SURiYE
6.$lnıf
YENIşEHI'
ıl.SiN!F
..
ıo.sıNIF
6,SıN1F
,
101 BARM1Ull.AH ADDAS
9848101500
102 J.OUD FARES
SURiYE
3.smıf
SURIYE
7s1nf
-'
Yabancı
YENIŞEHIR
7'sINlf
YENIŞEHIR
'll.SINıF
Kimlik Nosu Yök
­
,
103 AHMEOZIMMO
l1.sınıf
98305365536
SURI'"
1(J4 MOusrAFA HERH
98714620882
SURIYE
105 RADIE HERH
98714619824
SURiYE
YO-ıiŞEHIR
10.SINlf
SILVACtNol
98702769838
SURiYE
AKDENIZ
4.5iNlf
10' HIOIRaNDI
987027706S0
SURiYE
AKDENIZ
98456163494
SURiyE
98456163562
"
S5!NIF
..
i
i
M ____
-~~.
106
i
,
LOS SfNA Aı<lı
,
109 HAYFAAKIL
7.Sınıf
MWTU
SURjYE
6.sınıf
MEZITLI
6.sINIF 98456163630
SURIYE
5sınıf
MEZinl
S.SINıF
fJ8::ı"lC5~"
)6 ~~RlYE
4.slOıf
99511507344
SURIYE
_.. 7.sIN!t
-
-~-~~-
110 ALAAKiı
III 15RAA SHWEHNEH
j)" D(;tı-i
,
LU MOHAMAD SADEREDDiN ~MARj
;I/VT
L~
i
...--~\
lO-sınf
MEZITtI
·,btntl (,ii ıt;;,
oStJ Yok ~
Ya
nCı Kimıık
lOSIMF
i
srr ,~~
'2
*'
L
~
..
.
t±: rı-
r:;; M,YAMEN
SURlYE
2.slnıf
Yabancı
Kimllk NO$u Yok
SURIYE
4•.!itnıf
Yaban;:;ı
Kimlik; NQ$U Yok
SURiYE
8.slnıf
--
..
'­
114 A.YAMANZEMO
LLS WAGHA AlNIıJJM
98456186400
851NIF
TOROSLAR
"_'-'
ll'
ıBRAHiM TAHA AlKASEM
9977 2340506
.sURIYE
llsınıf
Muinı
l1.SINIF
117 rHAEfR FATTOUH
99202494762
SURIYE
l1.sımf
VENIŞEHIR
l1'sINIF­
LLLL SARI FATrOUH
99271492430
SURiYE
9.sınıf
YENIŞEH!R
9SlNır
119 05AMA MLEHAT!
99175379066
SURIYE
lOSlnıf
MEZ!TLi
'-SINIF ( \
no AHMAD MLEHA11
99418370966
SUR!VE
-
_.
12.slmf
,----.
ı
u ...
99301368414
50MAL
1
!
ı.suiıf
AKDENiZ
1.SINIF 99607358232
SOMALI
ı.sınıf
AKDENiZ
ıSINlf
124 MUHAMMED ELAHMEO
98701147804
SURiYE
3.s.lnıf
siliFKE
3,$INlF
125 FATMA ELAHMED
98701148658
SURIYE
4.sınıf
SIliFKE
4.$!NIF
126 MAKMOUD SHSla
SURiYE
3.$1OIf
121 MUHAMMET OTHMAN
SURivE
JUDYSHslS
122 RANvA ABDULAAHlMAN SUFIAN
..
m
GALIS SUFlYAN
Yabana ICimlik Noso Yok 129 ABUD
.
$HCK
~
!7~NIF
_.
.~-
SURIYE
SHÇK
3.5INlf SURiYE
SHÇ<
YAŞı B1UNMYOR .-.
130 HAMZA ALAYOUBI
98705070320
SURivE
Ssınrf
YENIŞEHIR
S-.SINır:
131 NOVR AlaEIK
98716717870
SURIYE
lO.srOlf
MEltrLl
lo.sıNıF
132 AHMED ABDUlHAOl AHMED SAKI
98716672094
I'RAK
3,$lnrf
VENlşEHIR
3.$INıf
133 RAOWAN SHA,KKOUHI
99154516246
!SURiVf
lO.sınıf
MEZırLi
lo.sINıf
134 RAMA. TAYAR
98719810226
SURiYE
,YWISEHIR
135 NAIMAlDEN ABOUlRAZlAK
99544345968
SURIVE
,eJ ",; 1+ YENIŞEHIR
1~ ) .<1
if.
I" <> lll! 't_ )'ı-:i:-
.
ABOUUASBAR TAYAr
987198100s0
SURiVf.
9sıM
YEN/ŞEHiR
lO.sıNlf
137 MOHAMADNAHARTAYAY
98719810844
SURlvE
4.s!Olf
YEN[ŞEH1R
4.SIN1F
----------f--- 98705070184
;SUR!YE
651Nlf
VENIŞEHIR
6.SlNlf LL"
138 ESMA ALAYOUS'
139
ıBRAHIM
SURIYE
ALAKAM
'­
.
_
.~-
~
!
.=l
Yabana Kimlik Nosu Vok
>----­
~UOAOTHMAN
/----_._-------.
O. c,~-;~)
~
MEZiTll
S.sınıf
'--­
i
--
-~--~~
SURIYE
nı
.­
YahanC! Kimlik N05U Yok -~
140 YOUSUf!WA8
-~-
98715704550
SURIYE
g,sınıf
IMEZITLI
99184341122
SURiyE
~ınıf
MEZlTl!
-:;:,JiNI;::
SURIYE
$,sınıf
AKDENIZ
5.51NIF
.ı,sınıf
YENişEHIR
451NIF 1.slmf
YENişEHiR
1.S!NIF ıo.sINIF
9.$INlf
_._~-~.~-
141 LEENJMRA
14' SAlAH
.•
98706237258
'i..,
._~
,
143 tıAJAR HASARı
98718477864
SURIYE
144 OMAR HA5ARi
98718478854
SURiYE
RUŞEN HACı
98705328810
SURivE
10.sınıf
MEZilli
NAYAAl AHMAR
99109485320
SURiYE
S.sınıf
YENiŞEH!R S$INıf
lA7 $OUNOOS HAMAMI
98715930652
SURIVE
VENişEHIR 4.$INIF
148 AMEEN ASFE1RA
98702957938
SURIYE
9.sınıf
sILIFKE
gSINIF
149 MARAM HENTAYEH
.
99874442344
SURiYE
10.sınıf
MUITLI
1O.SINIF
150 JQUOI$WAIO
99088479532
SURIYE
ıo.SlNIF
MEZITLl
(.SINlF
98348738212
SURIYE
S.sınıf
YENIŞEHIR
iS.5INIF
ı:::
1--.
----
.•
.
.
-~--
-
-~
--~-
-
--
.
i'
151 KiNOE HOCA
J))/\
IL
,
~
X
~72:~
-A '\ 5:i
~
ND-­
eri
i m
~3
i
KEVSER HOCA
98348738076
SJRiYE
B.sInıf
YENIşEHiR
S.$INlf
HANINAVSHA 967194654$4
SURiYE
Ssımf
MEzlnl
S.5INlf
154 F-ERA$AY5HA 98713465002
SURIYE
7sımf
MEZllL!
7.SINlf
155 UNAY5HA
98713464944
SURiyE
9.sınıf
MEZITL!
9.sıNlf
156 YA$ER ALTAİCH
98456087950
SURIYE
6,$!NIF
TOROSlAR
6SINlf
m IMANAlTMeK
98456086018
SURIYE
5.slnf
TOROSLAR
S'sINlf
ı
"a
98702765328
SURIYE
9.$iNlf
AKDENIz
ll,SINıF
!
i
159 ALI FADıL LUAlBI 99937488692
!IRAK
10. smıf
MEZl1l1
ı05lNlf
160 KUsnlN FAOKıL LUAIS!
99700496156
IRAK
9.sınıf
MEZITU
9.SINIF
ı,ı
GHA!TH FAOHIL LUA1BI
99049518140
IRAK
8.
~lll1f
MUITlI
S.S!Nlf ı62
MARAM FADHlllUAle!
99679497112
IRAK
'ssınıf
MEZITU
351Nlf 163 MUHAMMED HALUK
9$456125942
SURIYE
B.smıf
TOROSLAR
851N1F 1&4 ANWAAHALUK
9845612600D
SURiYE
7.sınıf
TOROSLAR
7,SINıF 165 KAMER RIHAVI
98709541192
SURiYE
6.SUiıf
YENIşEHIR
6.SINlf ı5' ALI BRU
98'706564576
SURrYE
lO,SINlf
TOROSLAR
10,SıNıF 1s1 YOUS5Ef BRlı 98706564958
SURIYE
7,ı;ımf
TOROSLAR
7.sINIF
~-'-~'~-'
~
i
!
i
KisA AlSIBAEE
!
i
.~_.~~-~_.
i
168:MUSTAFAABDALRAZAK
SURIYE
ll.sınıf
MEZirLi
11.sıNIF
SUR~YE
2sıNıF
AKDENiz
Yabancı
9952646&166
SURiYE
3sınıf
AKDENiZ
3SlN1F
98720277124
iSURIYE
9.~Olf
MEZITLI
gSIMF
98706789610
SURIyf
4.Slnıf
YENIşEHIR
4.5IN1F
SURiYE
ıo.sINff
911710341S92
SURiYE
S.SıNlf
AKDENiz
5SINIF
9983ı353484
SURiYE
7Sınıt
MEZi-rı!
7.5INIF
9S001382338
SURıYE
9,slnıf
MEZiTLi
9.SINIF
SURiYE
4,sınıf
MEZiTlI
Yabancı
99807357474
.~-~-'-
!
!
"9 NOUR MHUDA
110
i
,i RıDVAN
SlLO 171 ABDULLAH ZOGS!
ın
MU HAMMAD jASEM
m
MOHft,MED MOUSA
174 iSIDRA SÜLEYMAN
~ MARWAN KAMARI
,
176 MOHAMAD GHASSAN KAMARI
Yabancı
Kimlik NoSIJ Yok: Kimlik Now 'fok
.
171 MER'fAM ElHAS€ l KiMlik Nosu Yok
m RAMA DAMLAKHI
98717124424
SURIYE
S.sınıf
AKDENiZ
5,sıNIF
99454359390
SURiYE
SSıNIF
MEZlTU
55;Nıf
993703621Z2
SURiYE
S.SINlf
MEZJTtl
6sıNIF
LLLL SEDRAMAJAK 99400377324
SURivE
l2,sınıf
MEziTLI
12,SINlf
,.2
SIBAlMAlAK
393S2377930
SURiYE
lOstnıf
MEZITLI
10.sINIF
ıs3
lMAOEomN SAVAZ,
98456055966
SURiYE
8...slnıf
YENIşEHIR
S.sıNIF
i
ı84
MARlAM $ANUNU 98704509258
SURIYE
ı.smıf
'{ENişEHiR
2.SINIF
:
185 AHMAD SIHNUNı
98702726572
SURiYE
ı,sınıf
VENişEHiR
lı.sINlf
i
i
186 YAZAN MOUSEKRO 98458216518
SURIYE
2.sınıf
YENIşEHIR
ıSINIF
187 NOUR ELKHALEO
98456206740
SURjYE
Ssmn
TORQSLAR
S.SiNIF
990&&472052
SURlYE
S,sınıf
MEZlTlI
S,SINIF
99088772042
SURiYE
7,Slnıf
MEZITlI
7.SINIP
99457353678
SURIYE
9sımf
MEZITı.I
9.$INIF
'"
AMJAO NAHHAAS
i
!
ı80
HU5$EIN NAHHAAS AlEPPO
,
!
-----.
~._-
!
~8'
!
-
~-~_.~"~.
SONYA AZHARI
189 KHALED AZHARI ~90
.
MOHAMED KORONFUL JJW\
." 1.\ ~\"'
-.:sr .
..~-~-
'7~~
A
.--1~~2
ı
i
,-
f
j}."
-~
i
7
i
--
19!- ASDULRAZZAK HALO 98715121340
lSURfYE
S.slf1ıf
TOROSLAR
5$INJF
191 SARA MARDjNU
9&455049194
s.uRIYE
3,.sınıf
AKDENIz
..
).5JNIF
193 SAFivA MAROINlI 98456049026
SURIYE
S.$ıo,f
AKDENiZ
,
4.$INfF
19' AHMADJA$EM
98706789788
SURIYE
l.Stnıf
!MEZ1Tl.i
l.SfNlf
SURIYE
?sınıf
MEZITLI
Yabana Kimlik NoSll Yok
98700993150
SURiYE
ı,sınıf
AKDENiZ
ıSINlf
98700992788
SURIYE ~.smıf
AKDENiZ
19S ABDULRAHMAN OSMAN
98711$43178
SURiYE
3.slolf
AKDENIZ
3,SIN1F
199 MUHA,MAD OSMAN
98711842706
SURIYE
7Sınıf
AKOENIZ
7.SINIF
._.
..
19' OMAfi lABASIDI 1% FATMAA80UlHAMio i
'97 KANITE ABDULHAMlo
!
~--
.~
6 flr1'1~'~1
----.~_.
I
200 KUTEVBE A8IJMAGAM
98708778520
SURiYE
Ssımf
TOROSLAR
S,5INIF
201 MOHAMMAO MOHAMMAO
98456110092
SURiYE
ı.sınıf
YENIŞEHIR
2.sINIF
ı02
984S6110160
SURjYE
Hınıf
YENIşEHIR
ı.SlNiF 987030'93154
SURjYE
9.5INIF
ERDEML1
9.SIN1F ERDEMU
ıS<Nf
jEHAN MOHAMMEO
203 EYE ABDULVAH!T
.
,
._-_. ....
~~-
i
204
SAAAABDUıVAHIT 98103093918
SURIYe:
ı.,.nof
20ı:;
MUHAMMAO HUSAM
98711108820
i SU/ÜYE
4.s.nrf
206 ABOULAAftiM ALAAHİl
98704573068
SURIYE
1.$lmf
AkDENIZ
l.SINlf
207 MUHAMAO $HASAN AlAAHİL
981045726%-
SURIYE
4.$lflıf
AKDENiz
4.51Nlf ""l 9S1()/IS71910
SUR!VE:
~,ruf
AKOENiZ
209 fATMAALBEOEVI 9;-805371316
$URtvE
~-
4.S1N!f
KAWTIiAN ALJVı.Hll
tsl,JıF ~
MuirLJ
1O,suııf
ıQSINI;:
.­
._--~
9845622.ıg74
210 GHAlEB HA6fB
211 SULAF HENTAYA,
98118711326
J. /t
SURIYE
1O.S!Nlf
suRİYf
~2::=:"~
.2, Senm Burak kUMU
lrıs:iliıce °uetmtm!
ıO.SIN!F v'
.
~,~_
;;
-~
YENışEHJR
3.sınıf
/
(/ı/'i-..
YENIŞEH1R
.
. / 'i .ı/ılıvEj
/
;{/r-'
. BA>~
,
,
1
I...
1
Wc/'
S.SINIF
l ';
.:.,'~ ___ ' . .j;::..Jç"~C-':o_'-
OYE
On
AhmetfiNDik
M.Fatjh AI(ARÇAY
Farls kokulu Mlldilrü
M..Adl'liU'I Öıçe-llkO.O.MOdüri.!
~M~~~~
~ttln Ya
Hanlfl dRklN
Evliya
Çekıbi Arıd,Mes. lheııi Müd.
H
7"
.\
~U$esi Mud.
)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
461 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content