close

Вход

Log in using OpenID

2014/160 cumhuriyet mahallesi 2262 ada 25 ve 21 parsellerde

embedDownload
-1T.C.
SALIHLJ BELED1YESI
Karar No
MECLIS KARARI
Evrak Dairesi
PLAN PROJE MUDURLUGU KALEMi
2014/160
Karar Tarihi 02/12/2014
Evrak No
Geli? Tarihi
Saat
681844
25/11/2014
Tekrar G6ru$ulecek mi?
BELEDIYE BALKAN!
DIVAN KATIB1
MECLIS OVERLERI
DIVAN KAT1BI
Cumhuriyet Mahallesi 2262 ada 25 ve
21 parsellerde nazim imar planina uygun
olarak sagllk tesis alani planlanmasi
talebinin gorusufmesi
20.00
Kesinle$tirme Tarih 06/12/2014
H
:Zcki KAYDA
:Bcray ERlM.Zcyncl Abidin ALPASLAN
:Zcki KAYDA.Zchra TlRYAKLSabahatUn TEKDAL.Yalim $ENKAYA.Osman
VURAL,Ccvdel ZURNACI.Beray ERiM.Nuri KAYA,ScQil CAN,Hiiscyin Emrc
EROL.Basri ERSOY.Yuccl KA§IKCl.GUrol ERSOY.Hasan DORGAJsa
YILDIRlM,Yunus CANDAN.Mustafa MERMI.Cem YALVAC-Mesut
CEYLAN.Murat GIRGiN.Koray KAPLAN,Zeynel Abidin ALPASLAN.Mchmct
CAKIR,Muslafa BULUT,Mehmet §ANVER,Cihan SARI.Volkan
GOKMENER-Hidayet DENIZ.Mcvlt PEHLIVAN,Alpaslan BALCKFerayi
ASLAN.AbduIkadir AKKAPLAN
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince gundeminde bulunan konulan gorusup karara baglamak uzere 02/12/2014 giinu
saat 20.00
'de Belediye Meclis Salonunda Baskan dahil 32 meclis mevcudunun 32
iiyesinin katilimiyla toplandi.
GUNDEM MADDESI: 13- Cumhuriyet Mahallesi 2262 ada 25 ve 21 parsellerde
nazim imar planina uygun olarak saglik tesis alani planlanmasi talebinin go'riisulmesi.
Yazi ts.1. Md. Talat YILDIRIM; Belediye Baskanlik Makamma; Ozel Salihli Saglik
Hizmetleri A .§. nin 10.04.2014 gun ve 1258 sayih yazilannda, il^emiz Cumhuriyet Mahallesi
2262 ada 25 parselde kayitli ta§mmaz iizerinde faaliyette bulunan Ozel Saglik Tesis Alanmm
guniimiiz sartlannda daha modern ve saglikli hizmet verilebilmesi amaciyla mevcut saglik
tesisine ilave olarak, 2262 ada 25 parsele bitisik durumdaki 2262 ada 21 parselin konut
alamndan Ozel Saglik Tesis Alanina donusturiilmesi icin imar plani degisikligi talebi; nazim
imar plani degisikligi gerektirdigi icin Manisa Bliyuksehir Belediyesince konu incelenmis ve
09.09.2014 tarih 220 sayili Buyuk§ehir Belediye meclis karanyla 2262 ada 21 parselin Blok
nizam 4 kat konut alamndan ozel saglik tesis alanma doniisturulmesine karar verilmistir.
5216 sayili Buyiiksehir Belediye Kanununun 7/b bendi geregince onaylanan nazim imar
planlannm onay tarihinden itibaren 1 yil icerisinde 1)96 belediyelerince 1/1000 olcekli
uygulama imar planlannm yapilmasi talebi 18.11.2014 tarihli imar komisyon toplantllarmda
incelenmistir.
Cumhuriyet Mahallesi 2262 ada 25 ve 21 nolu parselleri kapsayan alanda Buyiik§ehir
Belediyesince onaylanan nazim imar planina uygun olarak hazirlanan 1/1000 olgekli uygulama
imar plam degisikliginin incelenerek Belediye Meclisimizce karar almmasim musaadelerinize
arz ederim Plan ve Proje Md. Vk.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Hasan Bey bir bilgi verir misin?
Soz alan daire gorevlisi Hasan AYDIN; Evet efendim. Soz konusu tesis bilindigi gibi
Cumhuriyet Mahallesi smirlan icerisinde mevcut bir hastane alammiz vardt. Talep sahipleri
biti§ikteki 21 nolu parseli, konut kullanimmdaki parseli satin ahnma yoluyla ozel saglik tesis
aianimn isletilmesini talep etmislerdi. Bu yasa geregi Nazim imar Plani degisikligi gerektirdigi
icin oncelikle Buyiiksehir belediye meclisinde ele almmis, Biiyiiksehir Belediye Meclisi de soz
iko^usiStjaJebin uygun olduguna ve ozel saglik tesis alanmin geni§letilmesi karanni vermistir
-ine 5216
' .saydi yasa geregi alt olcekli planlan yapim yetkisi ilce belediyesinde oldujgu icin
;
•
/
-2T.C.
SALJHLiBELEDJYESi
MECLIS KARARI
daha dogrusu onay yetkisi, konu komisyonumuzda ele almmi§. talep sahiplerinin hazirladiklan
imar plan degi§ikligi komisyonumuzda incelenmi^tir efendim.
Belediye ve Meclis Bas.kam Zeki KAYDA; Evet, komisyon raporunu okuyahm.
imar Komisyon sbzcusii Koray KAPLAN; Komisyonumuzca yapilan incelemede;
Cumhuriyet Mahallesi, 2262 ada, 25 parselde bulunan mevcut bzel hastane alanma ilave
yapilmak istenen 2262 ada, 21 parselin blok nizam, 4 kat, mesken alamndan ozel saglik tesis
alanma dbnu§turiilmesine ilisjdn Salihli Belediye meclisinin 03.06.2014 tarih ve 74 sayih
karannda giinumiiz §artlannda daha modern saglik hizmetleri verilebilmesi amaciyla mevcut
hastane alamnin genisjetilmesi uygun gbrulmu§tiir.
Hazirlanan 1/1000 ol^ekli uygulama imar pfamnda Cumhuriyet Mahallesi, 2262 ada, 25
ve 21 parsellerin bulundugu alan ozel saglik tesis alani olarak planlanmi§ ve E= 2, yiikseklik =
serbest olacak §ekilde onaylanan imar plani degis.ikligi 5216 sayili Buyuk§ehir Belediye
Kanununun 7. Maddesinin b bendi geregince, nazim imar plani degisjkligi de gerektiginden
Cumhuriyet Mahallesi, 2262 ada, 21 ve 25 parsellere ilis.kin hazirlanan 1/5000 blcekli nazim
imar plani incelenmek iizere Manisa Buyiiksehir Belediyesine gbnderilmistir,
Manisa Biiyuk§ehir Belediyesinin 09.09.2014 tarih ve 220 sayifi meclis karannda Salihli
Belediye meclisince uygun gbriilen mevcut hastane alamnin genisletilmesini iceren nazim imar
plani degi§ikligi kabul edilmi§tir Karann iceriginde onaylanan nazim imar planina uygun
1/1000 blcekli uygulama imar planimn hazirlanmasi istenmi§tir.
Ozel Salihli Saglik Hizmetler A.§. nin 04.11.2014 tarihli dilekc.esinde; Cumhuriyet
Mahallesi, 2262 ada, 21 ve 25 nolu parsellere ait mevcut hastane alanmin geni§letilmesine
iliskin imar plant degi§ikliginde verilen E= 2 degerinin hesaplanmastnda mevcut ruhsath
hastane binasimn ins,aat alamnin dikkate almmadigi 21 ve 25 parsellerin birles,mesiyle elde
edilecek yeni hastane alamnin toplam ins,aat alani mevcut hastane binasi nedeniyle
kullamlamaz duruma geldigi belirtilmi§tir.
Bu nedenle ek bina yapilacak 2262 ada 21 parseldeki in§aat alamnin 1/1000 blcekli
uygulama imar plani degisjkliginde belirtilen yapi yakla§ma mesafelerine gore olu§an bina
taban alani uzerinden, mevcut bina yuksekligine gore hesaplanan toplam in§aat alani ile
mevcut yapinin insaat alani dikkate ahnarak tekrar hesaplandigmda toplam emsal degerinin 3
olarak planlanmasi gerektigi belirtilmektedir.
Komisyonumuzca yapilan incelemede; Cumhuriyet Mahallesi, 2262 ada, 21 ve 25
parsellerin bulundugu ozel saglik tesis alani ic.in bnerilen E= 3 degerinin Salihli onayli imar
planina gore cok yiiksek bir deger oldugu, oniimuzdeki yillarda yapilacak yapila§malara kotii
ornek te§kil edecegi gerekcesiyle uygun g6rulmemi§ olup, Salihli Belediye Meclisinin
03.06.2014 tarih ve 74 sayili karanna gore Cumhuriyet Mahallesi, 2262 ada, 21 ve 25
parsellerin bulundugu ozel saghk tesis alani \$m E= 2, yukseklik serbest olacak §ekilde on ve
yan bahcelerin 5 metre 21 parsele denk gelen arka bahcenin 6.50 metre, 25 parsele denk gelen
arka bahcenin ise 8 metre olarak §ekilde hazirlanan imar plani degisjkligi komisyonumuzca
uygun bulunmu§tur.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet, bu konuyla ilgi, gorii§ belirtmek isteyen
gruplar Milliyetgi Hareket Partisi?
Grubu adina sbz alan uye Secil CAN; Komisyonun karan uygundur ba§kamm.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Cumhuriyet Halk Parti?
Grubu adina sbz alan uye Mesut CEYLAN; Komisyonun gbrii§une bizde katiliyoruz
ba§kamm.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Ak Parti? Evet.
Konu hakkinda sbz almak isteyen olmadigi gbriilerek geregi gbriisuldu,
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Cumhuriyet Mahallesi 2262 ada 25
\e\2l nolu parselleri kapsayan alanda Buyuk§ehir Belediyesince onaylanan nazim imar planina
V ' ' " /.
x
-3T.C.
SALJHLJ BELEDJYESI
MECLJSKARARI
uygun olarak hazirlanan 1/1000 6l?ekli uygulama imar plani degisikligi ile ilgili talebin
komisyondan geldigi §ekli ile;
Cumhuriyet Mahallesi, 2262 ada, 21 ve 25 parsellerin bulundugu ozel saghk tesis alani
i^in onerilen E= 3 degerinin Salihli onayh imar planina gore <?ok yiiksek bir deger olmasi,
oniimuzdeki yillarda yapilacak yapilasmalara kotii ornek te§kil edecek olmasi nedeni ile
kabul edilmemesi ve Salihli Belediye Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 74 sayili karanna gore
Cumhuriyet Mahallesi, 2262 ada, 21 ve 25 parsellerin bulundugu ozel saglik tesis alani i^in E=
2, yiikseklik serbest olacak sekilde on ve yan bahpelerin 5,00 metre, 21 parsele denk gelen arka
bah^enin 6,50 metre, 25 parsele denk gelen arka bahcenin ise 8,00 metre olarak sekilde
hazirlanan imar plani degisikliginin kabul edilmesi hususunu oylanmza sunuyorum Kabul
edenler? 32. Oy Kabul etmeyenler? Yok. Cekimserler9 Yok. Oy birligiyle kabul edilmistir
lici ;i> ERIM
IMcclis Cycsi
Divan KalibL
Ztvnel Abidin ALPASLAN
Mcclis Gycsi
Divan Katibi
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 140 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа