close

Вход

Log in using OpenID

4-5. Hafta Ders Notu

embedDownload
04.11.2014
ŞANTİYE TEKNİĞİ
Dr. A. Erkan KARAMAN
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Depolar
İnşaatta kullanılacak malzemelerin, üretimin aksamaması için şantiyede yeterli miktarda hazır
bulunması gerekir. Bu nedenle şantiyelerde çimento, agrega, donatı gibi inşaat malzemeleri, iskele
kalıp kurmak için gerekli yardımcı yapı malzemeleri ve akaryakıt, yağ, patlayıcı madde gibi işletme
malzemelerinin şantiyede depolanması gerekir.
Depo yerleri öncelikle bu malzemelerin kullanılacağı üretim yerlerine yakın ve servis yoluna uygun
olmalıdır. Malzeme taşıyan araçların manevra yerleri, malzemeleri üretim yerine iletme işlemi
şantiyedeki üretimi aksatmayacak biçimde planlanmalıdır.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜH. MİM. FAK. İnşaat Müh. Bölümü
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Depolar
Ahsap ve Kereste Depoları
Yeni kerestenin iskele ve kalıp imalatı için en çok üç defa kullanılabileceği kabul edilmektedir. 1 m3
beton için ortalama 8 m2 kalıp ve 1 m2 kalıp için ortalama 0,015 m3 kereste kullanılır.
Kereste depolarının rutubetten korunması gerekir. Bu nedenle depo üstünün bir sundurma ile
kapatılması, zeminden 15-20 cm yüksek bir beton taban hazırlanması uygun olur.
Ahsap ve Kereste Depoları
04.11.2014
Mobilizasyon Birimleri
Demir Depoları
Üretimle İlgili Birimleri
Depolar
Demir Depoları
Demirlerde oluşan pas kalınlığının teknik şartnamelerin ve standartların toleransı dışında olması halinde
tel fırça ile temizlenmesi mümkündür. Pas kalınlığının fazla olması halinde ise temizlik kumlama ile
gerçekleştirilir. Kumlama yönteminin sakıncası temizlikten sonra demir çapında meydana gelen
azalmadır. Çaptaki azalma göz önüne alınır.
Betonarme demiri depolanırken saha düzenlenir ve yağmur suyuna karsı drenaj şebekesi yapılır.
Demirler ya 10x20 cm kalaslar üzerine ya da beton (10x15 cm kesitli olabilir) şeritler üzerinde stok
edilir. Toprakla temasları olmamalı, yağıştan korumak için üzeri bir sundurma ile kapatılmalıdır. Kendi
ağırlıklarıyla deforme olmamalıdırlar. Depolama yerinde demirler proje ve/veya boyutlarına göre
birbirine karışmayacak şekilde depolanmalıdır. Üzerlerine plakalarla nereye ait olduklarının yazılması
faydalıdır.
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Depolar
Agrega Depoları
Agrega dışarıdan satın alınıyorsa 15 günlük stok bulundurulması uygundur. Doğal olarak beton
hazırlama tesisinin yakınında depolanması gereken agreganın başlıca depolama tipleri (1) yığınlar
halinde depolama, (2) Radyal bölmeli depolama
En basit depolama tipi yığınlar halinde depolamadır. Fazla yer kaplaması ve farklı boyutlu agreganın
birbirine karışma olasılığının bulunması sakıncalı taraflarıdır. Radyal bölmeli depolama sisteminde
agrega türlerinin birbirine karışımı önlenir, ancak bu tip depolama da fazla yer kaplar.*
Agrega Depoları
04.11.2014
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Depolar
Çimento Depoları
İnşaatlarda çimento toz veya torba halinde, beton tesisi yakınında depolanır. Torba halinde depolanacak ise
depo taban betonunun zeminden en az 25-30 cm yüksekte olması, depo etrafındaki drenajın tavan ve duvar
izolasyonunun iyi olması, depolanan çimentonun rutubetten etkilenmemesi gerekir.
50 kg’lık çimento torbasının boyutları 0,65x0,45x0,14 m olup, üst üste 10 torba, zorunluluk varsa en çok 15
torba konmalıdır. Bu esaslar ve depolanması gereken miktarlar dikkate alınarak çimento deposu
boyutlandırılır.
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Depolar
Duvar Elemanları Depoları
Genel olarak bina duvarlarında kullanılan bu tür malzemelerin depolanması içlin en uygun yer malzeme
asansörünün iki tarafında bulunan mekanlardır. Eğer kule vinç ile iletim yapılıyorsa, depo yeri için
uygun olabilecek başka mekanlar da tercih edilebilir. İstif yüksekliğinin 2 m’yi asmaması uygundur.
Toz çimento silolarda depolanır. Çimento siloları beton tesisinin cinsine göre tesisin bir ya da iki tarafında da
olabilir. Silo sayısını artırmaktansa silo kapasitesini artırmak daha uygun bir çözümdür. Çimento için 15-20
günlük stok genel olarak yeterli olup uzun süreli stoklardan sakınmak gerekir. Zaman içinde mukavemet
kaybı olabileceği gibi (üç ayda %8, altı ayda %14, yılda %22) rutubetten etkilenme olasılığı da söz konusu
olabilir.
Mobilizasyon Birimleri
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Depolar
Depolar
Akaryakıt Depoları
Su Deposu
Önemli bir is makinesi ve taşıt parkına sahip olan ve yerleşim bölgeleri dışında bulunan büyük
şantiyelerde akaryakıt sarfiyatı önemli boyutlarda olur. Bu tip şantiyelerde küçük ölçekli bir akaryakıt
istasyonun kurulması uygun olur. Toprağa gömülü bir benzin ve bir motorin tankı, bunlara ait pompalar,
gerekli bağlantı elemanları ve diğer teçhizattan oluşan böyle bir sistemin inşasında güvenlik faktörü
önem taşır.
Kullanma suyunun depolandığı tesistir. Kurulduğu yer şantiye tesislerinin bulunduğu sahanın daha
yükseğinde olmalıdır. Suyun pompa ve yer çekimi ile akması temin edilir. Gerekli olan pompa
kapasitesi, yer çekimi söz konusu olduğunda azalır. Kullanma suyu deposu toprağa gömülüdür.
Parlayıcı ve yanıcı özelliği nedeniyle akaryakıtın plastik bidonlarda depolanmaması metal tanklar veya
variller içinde muhafaza edilmesi gerekir. Depo yerinin ayrı olması, tamirhane, yıkama, yağlama
mahallerinin bir kısmının bu amaçla kullanılmaması gerekir. Deponun etrafı tel örgü ile çevrilmesi
faydalıdır. Yakıtın sadece görevli kişiler tarafından verilmesi gerekir.
04.11.2014
Patlayıcı Madde Depoları
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Depolar
Patlayıcı Madde Depoları
İnşaat uygulamalarında büyük ölçüde kayalık zemin kazısının gerektiği durumlarda bazen kazı yerine
patlatma yöntemine başvurulur. Genellikle dinamit kullanılır. Güvenlik açısından büyük önem taşıyan
dinamit kullanımı için ayrıntılı yasal esaslar yürürlüğe konulmuştur.
Patlayıcı Madde Depoları
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Ambarlar
Büyük ölçekli islerde şantiyenin en önemli ünitelerinden biri de ambarlardır. Türleri ve kapasiteleri
inşaatın özelliğine, büyüklüğüne, şantiyenin koşullarına göre değişir.
Küçük ve kısa süreli bir şantiyede ambar olarak ihtiyaca yetecek büyüklükte tek bir ünite yeterli olur.
Büyük inşaat uygulamalarında ise yedek parça ambarı, sıhhi tesisat ambarı, elektrik tesisatı ambarı,
küçük araçlar ambarı gibi farklı nitelikteki araç ve gereçlerin depolandığı ayrı ambarlar gerekli olabilir.
Ambar yerinin seçilmesinde, öncelikle malzeme iletiminin uygun olması düşünülmelidir. Ambara
girişte ve ambardan üretim yerine taşınmada uygunluk göz önünde bulundurulmalı, malzeme giriş ve
çıkışları için ayrı kapılar yapılmalıdır. Ambara giriş veya çıkısında yeterli büyüklükte bir kantar
bulunması önemlidir. Malzemeler, ilgili üretim sahalarına mümkün olduğunca yakın konumda
olmalıdır.
04.11.2014
Ambarlar
Ambarlar
Ambarlar
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Atölyeler
Tamir ve Bakım Atölyeleri
Yerleşim bölgelerindeki küçük şantiyeler dışında, genellikle her şantiyede küçük ölçekli dahi olsa bir
tamir ve bakım atölyesinin kurulması gerekir.
Şantiyenin çalışma ve dinlenme mahallerinin mümkün olduğu kadar uzağında, ana yola ve araç parkına
yakın bir yerde kurulması uygundur.
Atölyenin işlevi, mevcut makine ekipmanının her zaman çalışır, hizmete hazır halde bulunmasını temin
etmektir. Bunun yanında makine çalışmalarını en az maliyete indirmeye çalışır. Arızalı olduğu halde ya
da bakım zamanında atölyeye verilmeyen makine ve ekipmanı yakından takip eder. Örneğin motorların
çiğ yakıt atmamasına, yağ yakmamasına v.s. Dikkat eder.
04.11.2014
Tamir ve Bakım Atölyeleri
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Atölyeler
İmalat Atölyeleri
Büyük inşaat uygulamalarında ahşap ve metal kapı-pencere doğramalarının, kaplama elemanlarının
küpeştelerin v.b. konstrüksiyonların şantiyede üretilmesi, is hacminin büyüklüğüne ve bunları başka
firmalardan sipariş yoluyla temin etme koşullarına göre daha ekonomik olabilir. Bu nitelikteki
şantiyelerde marangoz atölyesi, demir doğrama atölyesi ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve gerekli
doğrama isleme makine ve tezgahları temin edilerek kurulur.
Bu atölyeler için yer seçimi yapılırken, gürültü ve çıkardıkları atık madde faktörleri dikkate alınarak
şantiye ünitelerini ve personeli rahatsız etmeyecek bir mahal tercih edilmelidir. Demir ve çelik
atölyelerinin bakım ve tamir atölyesinin yakınında kurulması uygundur.
Tamir ve Bakım Atölyeleri
İmalat Atölyeleri
04.11.2014
Mobilizasyon Birimleri
Mobilizasyon Birimleri
Üretimle İlgili Birimleri
Satıs Ofisi
Laboratuarlar
Şantiye işletme üniteleri içinde işletmeyle doğrudan ilişkisi olmayan, buna karşılık işlevi işletme ile
başlayan ve onunla biten sayılı ünitelerden biri laboratuvardır. Kalite kontrol müdürlüğünün bünyesinde
çalışır.
Toplu konut şantiyelerinde, merkez bölgelere yakınlık da göz önünde bulundurularak doğrudan satış
yapabilmek amacıyla satış ofisleri de mobilizasyon birimleri içinde yer alabilir. Bunlar bazen sonradan
kullanılabilecek yapılar içinde yer alabildiği gibi daha sonra sökülmek üzere geçici olarak da inşa
edilebilirler. Satış ofislerinin doğaldır ki satış stratejilerine uygun olarak inşa edilmeleri gerekir. Proje
ile ilgili yeterli derecede gerekli doküman, projenin son halini gösteren illüstrasyonlar ve bir de maketin
bulunması gerekir. Mimarisinin albenisi dikkatle düşünülmelidir.
Genel olarak üç ana baslıkta bulunurlar:
• Malzeme Laboratuvarı
• Beton Laboratuvarı
• Zemin Laboratuvarı
Şantiyenin büyüklüğüne ve laboratuvara sahip kuruluşların şantiyeye uzak olmaları halinde yukarıdaki
laboratuvarlara asfalt laboratuvarı da eklenebilir. Laboratuvarların ana beton tesisine yakın kurulması
tercih edilir.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Arsa ve Bölge Bilgileri
Trend Şantiyesi İstanbul’un
güneydoğusunda, Sultanbeyli
Belediye sınırları içinde yer
almaktadır.
Ulaşımın rahatlığı şantiyede satış
yapılabilme fikrini ortaya
çıkarmıştır. Bilindiği gibi toplu
konut şantiyelerinde yerinde
satısın, satışa büyük etkileri
bulunmaktadır. Müşteriler satın
alacakları konut bölgesini ve
yerleşimlerini görmek
isteyeceklerdir. Dolasıyla
mobilizasyon
sürecinde satış ofisi yapılması da
söz konusu olmuştur.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
İmar Bilgileri
Trend Santiyesi 13 Parsel, 14 Parsel ve 15 Parsel olmak üzere üç parselden olusmaktadır.
Bu parsellerden 13 parselde A, B, C, D, E ve F kütleler, 14 parselde H ve I Kütleler, 15 parselde
ise G ve J Kütleler bulunmaktadır.
13 parsel 64.951,71 m2, 14 parsel 20.850,21 m2, 15 parsel ise 15.719,94 m2’dir.
Taban oturum alanları 13 parselde 10.370,96 m2, 14 parselde 3.359,10 m2, 15 parselde 1.646,92 m2’dir.
Projede emsal 1,50, Hmax 30,50’dir.
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Cografi Unsurlar
Çevresel Sartlar
Şantiye arazisi coğrafi olarak İstanbul’un yüksek yerlerinden birinde bulunmaktadır. Bununla birlikte
arazi çok eğimli değildir. Arazi için yapılan zemin etüdü çalışmalarında üst malzemenin bahçe toprağı,
alt malzemenin de killi malzeme olduğu tespit edilmiştir. Bu hafriyat zorluklarının düşük düzeyde
olmasını sağlamakla beraber, zemin iyileştirmesinin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Dolayısıyla mobilizasyon sürecinde dolgu malzemesi tedariki önceden düşünülmesi gereken bir unsur
olarak ön plana çıkmaktadır.
Trend şantiyesi, bulunduğu bölgenin yerleşim yeri olması itibariyle dört tarafı yollarla çevrili bir
konumdadır. Dolayısıyla şantiye giriş çıkışlarının ve ulaşımların rahat olabileceği saptanmıştır.
Malzeme tedarikleri de rahatça yapılabilecektir. Çevrede yapılaşma olması ayrıca elektrik, su ve
doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinden yararlanma olanakları sunmaktadır.
Arazinin yüksekliği rüzgar sorununu da beraberinde getirmektedir. Rüzgarın; inşa edilmesi planlanan
yüksek katlı bloklarda kule vinç kullanılması durumunda olumsuz etkisi olacaktır. Ayrıca diğer düşey
taşımalara da olumsuz etkisi olacaktır. Şantiyenin rüzgarlı olması çalışma zorlukları yanında, toz gibi
etkenlere karsı ayrıca önlem alınmasını gerektirebilecektir.
Şantiye yakın çevresinde temiz su şebekesi bulunmaktadır. Ancak şantiye büyüklüğü göz önüne
alındığında, içme suyu haricinde şantiye için kullanılacak suyun bu şebekeden kullanılması büyük
maliyetlere yol açacaktır. Dolayısıyla sondaj yapılarak su sağlanması gündeme gelmiştir. Personel için
suyun şebekeden, diğer kullanımlar için de kuyudan su sağlanmasına karar verilmiştir.,
Şantiyeye elektrik sağlanması için çevre elektrik şebekesinden yararlanılabilecektir.
Şantiyenin bulunduğu bölgede doğalgaz şebekesinin bulunması, ısıtma sisteminin doğalgaz olarak
seçilmesine etken olmuştur.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Bölgenin Sosyal Durumu
Şantiye ilerleyiş sürecinde şantiyenin çevreye yapabileceği olumsuz etkilerin çok büyük problemler
yaratmayacağı; toz, gürültü ve atık gibi olumsuz etkiler için düşük maliyetli önlemler alınabileceği
düşünülmüştür.
Bölge, güvenlik idaresi açısından düşünüldüğünde jandarma bölgesinde yer almaktadır. Dolayısıyla
güvenlik amacıyla başvurulacak merci jandarma olacaktır.
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Proje ile İlgili Genel Bilgiler
Tünel kalıp sistemiyle
yapılan Trend Projesi’nde
konut adedi başlangıçta
toplam 1286 iken yeni arsa
alımı ve parselasyonu ile
birlikte 1436’ya çıkmıştır.
52 m2’den 151 m²’ye
kadar 15 farklı daire tipi
mevcuttur
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Mobilizasyon ile İlgili Genel Bilgiler
Genel olarak bahsedilen çalışmalar, fizibilite çalışmaları ve ortaya çıkan proje doğrultusunda
mobilizasyon da yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır. Tünel kalıp ile yapılan projede, kalıpların üç
takım halinde ve yarım kalıp seklinde satın alınmasına karar verilmiş ve bununla ilgili çalışmalara
başlanmıştır.
Her bir kalıp takımı için birer adet olmak üzere üç adet vinç kullanılacaktır. Bu vinçlerin firmaya ait
diğer projelerde de kullanılacağı düşünülerekten kiralanma yerine satın alınması düşünülmüş ve bunun
için çalışmalara başlanmıştır.
Şantiye birimleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalar sonunda en uygun seçeneğin prefabrik birimler
olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle şantiyede başlangıç olarak yönetim ofisi, yemekhane ve koğuşların
prefabrik olarak yapılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca süreç içinde kapalı depo ile ahşap ve demir atölyelerinin yapılmasına karar verilmiştir.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Şantiye Mobilizasyonu
Şantiye Mobilizasyonu
Şantiye ilerleyiş sürecinde şantiyenin çevreye yapabileceği olumsuz etkilerin çok büyük problemler
yaratmayacağı; toz, gürültü ve atık gibi olumsuz etkiler için düşük maliyetli önlemler alınabileceği
düşünülmüştür.
Şantiye ilerleyiş sürecinde şantiyenin çevreye yapabileceği olumsuz etkilerin çok büyük problemler
yaratmayacağı; toz, gürültü ve atık gibi olumsuz etkiler için düşük maliyetli önlemler alınabileceği
düşünülmüştür.
Bölge, güvenlik idaresi açısından düşünüldüğünde jandarma bölgesinde yer almaktadır. Dolayısıyla
güvenlik amacıyla başvurulacak merci jandarma olacaktır.
Bölge, güvenlik idaresi açısından düşünüldüğünde jandarma bölgesinde yer almaktadır. Dolayısıyla
güvenlik amacıyla başvurulacak merci jandarma olacaktır.
Mobilizasyon çalısmaları burada dört bölümde incelenmistir.
• Baslangıç Mobilizasyonu
• Birinci Etap Mobilizasyon
• :kinci Etap Mobilizasyonu
• Üçüncü Etap Mobilizasyonu
Mobilizasyon çalısmaları burada dört bölümde incelenmistir.
• Baslangıç Mobilizasyonu
• Birinci Etap Mobilizasyon
• :kinci Etap Mobilizasyonu
• Üçüncü Etap Mobilizasyonu
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Satıs Ofisi Yeri ve Seçimi
Şantiye Mobilizasyonu
Şantiye ilerleyiş sürecinde şantiyenin çevreye yapabileceği olumsuz etkilerin çok büyük problemler
yaratmayacağı; toz, gürültü ve atık gibi olumsuz etkiler için düşük maliyetli önlemler alınabileceği
düşünülmüştür.
Bölge, güvenlik idaresi açısından düşünüldüğünde jandarma bölgesinde yer almaktadır. Dolayısıyla
güvenlik amacıyla başvurulacak merci jandarma olacaktır.
Mobilizasyon çalısmaları burada dört bölümde incelenmistir.
• Baslangıç Mobilizasyonu
• Birinci Etap Mobilizasyon
• :kinci Etap Mobilizasyonu
• Üçüncü Etap Mobilizasyonu
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Santiye Yönetim Ofisi ve Alt Yüklenici Yönetim Ofis Yerlerinin Seçimi
Şantiye yönetim ofisi için
şantiyenin kuzeydoğusundaki
alan uygun görülmüştür. Burası
şantiye arazisinin en yüksek
yerinde bulunmakla birlikte
araziye hakim bir yerdedir.
Ayrıca mevcut elektrik, su ve
doğalgaz hatlara yapılacak
bağlantılar için de uygunluk
teşkil etmektedir. Alt yüklenici
ofislerinin de şantiye ofisi
yanında sıralanmasına karar
verilmiş ve bu alan onlar için
ayrılmıştır
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Kogus Yerlerinin Seçimi
Koğuşların sahada
mümkün olduğunca
imalatlara
yakın
olması
düşünülmüştür.
Koğuşlarda kalacak
insan
sayısının
fazlalığından şantiye
giris-çıkıslarına ve
güvenlik noktalarına
yakınlık
çeşitli
durumlar için önem
arz etmektedir
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
İsçi Tuvalet ve Dus Yerlerinin Seçimi
İsçi tuvalet ve duşlarının
koğuşlara yakın olması
gerekliliğinin yanı sıra
ayrı bir yerde olması,
sağlık
ve
konfor
açılarından önemlidir.
Bu doğrultuda bunların,
koğuşların
yanında,
tuvalet ve duşların da
birbirlerinden
ayrı
olması
koşuluyla
yapılmasına
karar
verilmiştir
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Yemekhane Yerinin Seçimi
Şantiye teknik personeli
ve alt yüklenici teknik
personeli için yemekhane
şantiye
ofisi
içinde
düşünülmüştür.
Diger
çalışanlar içinse koğuşlar
bölgesinde kurulmasına
karar
verilmiştir.
yemekhanede
ayrıca
mutfak da olmasına ve
bir taşerona verilerek
kontrolünün
şantiye
tarafından yapılmasına
karar verilmiştir.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Santiye Giris Çıkısları ve Güvenlik Noktaları
Şantiye giriş ve çıkış noktaları,
kontrolün
kolay
sağlanabileceği,
yol
durumlarının müsait olduğu,
gidiş
gelişlerin
rahat
yapılabileceği yerler ile koğuş
ve depolara yakınlık gibi
konular
göz
önünde
bulundurularak yerleştirilmiştir.
Bunlardan birisi; şantiyenin
doğusunda, koğuşlar bölgesinin
kuzeyinde; diğeri ise şantiyenin
kuzeyinde,
satış
ofisinin
batısına yerleştirilmiştir
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Ambar, Atölye, Açık Depo ve Makine Park Alanları
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Ambar Alanı
Şantiyede biri şantiye, diğeri
de alt yükleniciler tarafından
kullanılmak üzere iki adet
büyük
kapalı
ambar
yapılmasına karar verilmiştir.
Bu
ambarların
güvenlik
noktalarına yakınlığı da göz
önünde
bulundurularak,
şantiyenin doğu kapısı yolu
üzerinde inşa edilmesine karar
verilmiştir. Atölyelerde bu
giriş
kapısı
yanında
konumlandırılmıştır.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Açık Depo Alanı
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Şantiye Mobilizasyonu
Alt Yapı Hatları ve Yerleri
Makine ve araç
parkı, araç çalışma
durumları
ve
bakımları
göz
önünde
bulundurularak
şantiye
ambarına
yakın, alt yüklenici
ofisleri
yanında
düşünülmüştür
Başlangıç mobilizasyonu için tespit edilen yukardaki birimler plankoteye islenerek bu birimler için
gerekli alt yapı imalatları üzerinde çalışmalara başlanmıştır. Buna göre satış ofisi öncelikli olarak
yapılacağından elektrik, pis su, temiz su ve doğalgaz hatları için abonelikler ve bağlantılar burası için
yapılacaktır.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Mobilizasyon Kalemleri ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Vinçler
Vinç ile ilgili verilen satın alma kararı üzerine şantiye için en uygun koşulları sağlayacak vinç
özellikleri tespit edilmiştir. Bu tespitlerde vinç çapları, tasıma kapasiteleri, güvenlik özellikleri ve servis
olanakları ön planda tutulmuştur. Buna göre yapılan görüşmelerde Türkiye bayiliği olan bu konuda
uzman bir yurt dışı firması ile anlaşma yapılmıştır. Vinçler firma tarafından hazırlanarak yurt dışından
gelecektir.
Vinç kurulumları için gerekli olan vinç temeli, vinç tasları, vinç rayları ve jeneratör gibi bazı
hazırlıkların tamamlanması gereği ortaya çıkmıştır
Elektrik hatları site giriş kapısı ve şantiye ofisi yakınındaki pano yardımıyla satış ofisi ve alt yapı ile
elektrik direkleri yardımıyla da şantiyeye dağıtılacaktır. Alt yapı hatlarının yerleri planlanırken mümkün
olduğu kadar şantiye dışında olmasına özen gösterilmiştir.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Vinçler
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Vinçler
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Tünel Kalıplar
Kalıp alım kararının ardından yapılan araştırmalar sonucunda bir kalıp firması ile anlaşma sağlanmıştır.
Projeler üzerinde firma ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda tünel kalıp projesi oluşturulmuş ve
kalıpların gelişi ile ilgili olarak firmadan tarih alınmıştır. Kalıpların geliş tarihine kadar tünel kalıp
başlayacak yerlerde temel imalatlarının bitmesi gerekmektedir.
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
Vinçler
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
04.11.2014
DUMANKAYA İNSAAT TREND SANTİYESİ MOBİLİZASYON UYGULAMASI
ŞANTİYEDE
YANLIŞLAR
DOĞRULAR
BİLİNMESİ GEREKENLER
KAZI VE DOLGU İŞLERİ
KAZI VE DOLGU İŞLERİ
Kazı işine başlanmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulur:
a) Kazının bitişik yapıları etkileyip etkilemeyeceği araştırılır ve etkileme ihtimali mevcut ise kazı
başlamadan önce gerekli tedbirler alınır.
b) Yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri belirlenir
ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli tedbirler alınır.
c) Meskûn mahallerde, yapı alanının çevresi yeterli yükseklik ve sağlamlıkta uygun malzemeden
yapılmış perde ile çevrilerek ikaz ve uyarı için gerekli düzenlemeler yapılır, bunlar yapının
bitimine kadar bu şekilde korunur.
ç) Meskûn mahallerin dışında yapılan kazıların kenarlarına uyarı şeritleri çekilerek ikaz levhaları
asılır.
04.11.2014
KAZI VE DOLGU İŞLERİ
KAZI VE DOLGU İŞLERİ
Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlara uyulur:
Kazı (yan) yüzlerinde aşağıda belirtilen durumlarda genel kontrol yapılır, kontrol sonucunda çalışma
ortamının güvenli olduğu belirtilmeden çalışmaya başlanılmaz;
a) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde yapılır.
b) Çalışma alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanır.
c) Kazılarda zemin yapısı, iklim koşulları, kazı alanı yakınlarında meydana gelebilecek sarsıntılar, çevredeki
su kaynakları ve fazla yük kuvvetleri göz önüne alınarak uygun şev açıları belirlenir ve/veya statik hesabı
yapılmış uygun destek ve setler kullanılır. Kazı yüzeyleri, şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına,
a) Her vardiyadan önce,
b) Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan sonra,
c) Beklenmedik parça düşmelerinden sonra,
ç) Desteklerdeki önemli bir zarardan sonra,
sağlamlığına ve çalışma yöntemlerine uygun seçilir.
ç) Malzeme veya cisim düşmesine, su baskını tehlikesine ve insanların düşmesine karşı uygun tedbirler alınır.
d) Şiddetli yağış, don ve kardan sonra.
d) Tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava sağlamak için bütün çalışma yerlerinde gerekli
tedbirler alınır.
e) Yangın, parlama, patlama, su baskını veya göçük gibi durumlarda çalışanların güvenli bir yere ulaşmaları
sağlanır.
KAZI VE DOLGU İŞLERİ
KAZI VE DOLGU İŞLERİ
Çalışma sırasında ortaya çıkan tozların çalışanların sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirler
Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal
alınır. Çalışma alanında zararlı kimyasalların, zehirli ve boğucu gazların ya da serbest silis tozları
kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma
gibi
yapılması engellenir. Ayrıca kanallarda yan duvarların göçmemesi için gerekli tedbirler alınır.
tehlikeli
maddelerin
bulunduğunun
anlaşılması
halinde,
çalışanlar
derhal
oradan
uzaklaştırılarak gerekli tedbirler alınır ve güvenli çalışma ortamı sağlanmadan tekrar çalışmaya
başlanmaz.
Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurulur ve hafriyatın
Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 80
araçlar ve kazı stabilitesini etkileyebilecek diğer araçlar ile kazı kenarı arasında gerekli güvenlik
santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır, geçit korkuluklarının bu
mesafesi bırakılır.
kazı alanına akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler kullanılır. Kazı mahallinde bulunan hareketli
Yönetmeliğin Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun
olması sağlanır.
04.11.2014
KAZI VE DOLGU İŞLERİ
Kazı işlerinde yağış sırasında çalışma yapılmaz.
Kazı işlerinde çalışanların çalışma alanına ulaşmaları için uygun ve güvenli yöntemler kullanılır,
DERİN KAZILAR
Şevin kaymaması için mutlaka önlem
alınmalıdır.
destek ve setlerin iniş ve çıkış için kullanılması engellenir.
Çevredeki yapılara karşı mutlaka önlem
alınmalıdır.
Makinelerle yapılan kazı işlerinde, bu makinelerin hareket alanına çalışanların girmelerine izin
Su basmasına (zemin suyu-yağmur, kar
suyu) karşı mutlaka önlem alınmalıdır.
verilmez.
Aşağıya malzeme ekipman ve özellikle
insan düşmemesi için mutlaka önlem
alınmalıdır.
Zemin kaymaması için alınacak önlemler
Zemin kaymaması için alınacak önlemler
1.5 metre derinliğe kadar olan kazı işleri
şev
uygulaması
yapılmadan
gerçekleştirilebilir.
1.5 metreyi aşan kazılar, arazi durumu göz önünde bulundurularak yukarıdan aşağıya
doğru ve toprağın dayanıklılığı ile orantılı bir şev verilmek suretiyle yapılacaktır.
04.11.2014
Zemin kaymaması için alınacak önlemler
Şevli kazılarda drenaj sistemi hayati
önem taşır.
İksa uygulamaları
Zemin kaymaması için alınacak önlemler
Sert kaya, sert şist, betonlaşmış çakıl,
sert kalker, killi şist kaya, gre ve
konglomera gibi kendini tutabilen
zeminlerde yetkililerin gerekli gördüğü
hallerde ve şevsiz yapılmak zorunluluğu
bulunan 150 santimetreden daha derin
kazılarda, yan yüzler uygun şekilde
desteklenmek veya iksa edilmek
suretiyle tahkim olunacak ve iksa için
kullanılacak kalas başları, kazı üst
kenarından 20 santimetre yukarı
çıkarılacaktır. İksanın yeterliliği iş
süresince kontrol edilerek sonuçlar yapı
iş defterine kaydedilecektir.
İksa uygulamaları
04.11.2014
İksa uygulamaları
İksa uygulamaları
İksa uygulamaları
İksa uygulamaları
04.11.2014
İksa uygulamaları
İksa uygulamaları
İksa uygulamaları
04.11.2014
Kazı İşleri Fotoğraflar
DOĞRU
Kazı İşleri Fotoğraflar
Kazı İşleri Fotoğraflar
YANLIŞ
DOĞRU
Kazı İşleri Fotoğraflar
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
YANLIŞ
YANLIŞ
04.11.2014
Kazı İşleri Fotoğraflar
Uygulama hatası
DOĞRU
YANLIŞ
Kazı İşleri Fotoğraflar
DOĞRU
Uygulama hatası
YANLIŞ
04.11.2014
Dolgu İşleri
Dolgu İşleri Fotoğraflar
Dolgu yapımında kullanılacak malzeme içerisinde;






Bitkisel toprak,
Ağaç, çalı ve benzeri organik maddeler,
Kömür, kömür tozu dahil içten yanması söz konusu olan malzeme,
Bataklık, balçık veya suyla doygun hale gelmiş killi ve marnlı zeminler,
Süprüntü, kargir dışında enkaz ve çöp gibi atık maddeler,
Suyun etkisi ile kolayca yumuşayıp dağılarak oturmalara neden olacak aşırı
şişme veya büzülme gösteren malzemeler,
 Karlı, buzlu ve donmuş topraklar,
 Ağırlıkça % 20’den fazla jips olan malzemeler,
Bulunmayacak
Dolgu İşleri Fotoğraflar
DOĞRU
YANLIŞ
Beton İşleri
Beton dökümünden önce dikkat edilmesi gereken hususlar;
DOĞRU
YANLIŞ
• Döküm yerinin çevresinde, hazır beton ekipmanlarının çalışmasını engelleyecek araç, demir ve kum yığınları,
elektrik ve telefon telleri vb. gibi unsurlar için önlem alınmalı ve rahat bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Pompa
ve transmikserlerin çalışacağı zemin çökme ve kayma tehlikesine karşı yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
• Bütün kalıp işleri tamamlanmalıdır. Kalıplar sağlam, ışık sızdırmayacak şekilde aralıksız; yüzeyleri düzgün,
temiz ve kalıp yağı ile yağlanmış olmalıdır. Kalıp iskelesi sağlam yapılmalıdır.
• Bütün demir donatı işleri tamamlanmalıdır. Donatı kontrolü yapılmış ve döküm esnasında oynamayacak
şekilde bağlanmış olmalıdır. Paspaylarına dikkat edilmeli ve döküm esnasında bozulmaması için önlem
alınmalıdır.
• Döküm için yeterli sayıda ve nitelikte ekip ve ekipman hazır olmalıdır. Özellikle yeni Deprem Yönetmeliğine
göre kullanılması zorunlu olan vibratörler yedekleri ile birlikte hazır ve çalışır durumda olmalıdır.
• Döküm sonrası bakım (kür) için hazır olunmalıdır (su, hortum, örtüler vb).
• Eğer saha, yol ve zemin gibi yer betonları dökülecekse zemin iyice sıkıştırılmış ve yeterince (15 cm derinliğe
kadar) ıslatılmış olmalıdır.
04.11.2014
Beton İşleri
Beton dökümünde aşağıdaki hususlara uyulması sağlanır;
Beton pompasının beton dökülecek yere uygun durumda konumlandırılması,
Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi,
Beton pompası bom ve hortumların birleşim yerlerinde hava basıncından dolayı oluşabilecek açmaların
önlenebilmesi için gerekli kontroller yapılması,
Pompa kollarının açılmasında ve toplanmasında çevredeki bina, elektrik iletim hatları gibi tesislerin
oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması,
Enerji nakil hatlarının altlarında pompa çalıştırılmaması veya zorunlu olduğu durumlarda enerji nakil
hatlarıyla temasının olmaması için gerekli tedbirlerin alınması,
Beton pompası bomunun ucundaki bom hortumunun güvenli yöntemlerle idare edilmesi,
Beton yığılmasının tehlike oluşturacağı döşeme betonu dökümü gibi işlerde betonun uygun şekilde
yayılarak dökülmesi,
Beton dökülen kısmın hemen altında çalışma yapılmaması,
Beton dökülen ağızda hortumun savrulmaması,
Beton pompası operatörünün betonun döküldüğü yeri görmemesi durumunda uygun haberleşme imkânı
sağlanması,
Beton dökümü bitinceye kadar kalıpların sürekli kontrol edilmesi,
Kalıp açılması ve patlamasının gerekli tedbirler alınarak önlenmesi.
Beton İşleri
Beton İşleri
Beton dökümü esnasında ayrıca;
Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra sıra en önemli aşama olan beton dökümüne gelir. Betonun kalıplara
yerleştirilmesi, yapının konumuna göre;
• Hızlı ve rahat olması bakımından istenen her seviyeye beton pompası ile,
• Olukları yardımı ile direkt transmikserden,
• Kalıp daha alçak seviyede ise kaydırma olukları ile yapılabilir.
Beton dökümü ve yerleştirilmesi sırasında dikkat edilecek hususları şöyle sıralayabiliriz;
• Betonun döküldüğü nokta yerleştirileceği yer olmalıdır. Betonu bir bölgeye dökerek çekmek veya
aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşımadan mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Beton
döküldüğü bölgeden en fazla 3 m’ye kadar yayılabilir.
Beton İşleri
Beton dökümü esnasında ayrıca;
Sıkıştırma
• Beton mümkün olduğunca yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir tabakanın kalınlığı 15-30 cm arasında
olmalıdır. Tabaka kalınlıkları her bölgede eşit ve homojen olmalıdır.
Sıkıştırma, beton dökümünün sonuca etki eden en önemli aşamasıdır. Sıkıştırma’nın amacı;
• Beton serbest olarak en fazla 1,5 m. yükseklikten dökülmelidir. Daha yüksekten dökmek gerektiğinde önlem
alınmalıdır. (örneğin kolonlara cep konulabilir veya düşürme oluğu kulanılabilir vb)
• Betondaki hava boşluklarını dışarı atarak boşluksuz ve geçirimsiz bir yapı oluşturmak,
• Beton-Donatı arasındaki aderansı tam anlamıyla sağlamak
• Betonun dökülmesinde temel hedef ayrıştırmama ve homojenliğin korunması olmalıdır.
• Betonu kalıbın her noktasına yaymaktır.
• Beton daima kalıba düşey yönde dik olarak dökülmelidir.
İdeal bir sıkıştırmanın teşkili ancak vibratörlerle olur. Yeni Deprem Yönetmeliğine göre de kullanılması zorunlu
hale getirilen vibratörler, beton dökümünde betonun kendisi kadar, olmazsa olmaz olan önemli bir gereçtir
• Beton dökümü kesintisiz ve sürekli olmalıdır. Soğuk derzlere olanak verilmemelidir. Bunun için döküm hızı
çok iyi planlanmış olmalı ve uygulanmalıdır.
• Döküme ara vermek zorunluluğunda iş derzleri bırakılmışsa dökümün devamında derz düzeyi temizlenmeli ve
suya doygun kuru duruma getirilmelidir.
• Döküm esnasında kalıp ve donatılara fiziksel darbelerden kaçınılmalıdır.
• Yerleştirme sırasında sıkıştırma (vibrasyon) ve yüzey bitirme işlemleri belli bir uyum içinde ardışık olmalıdır.
04.11.2014
Beton İşleri Fotoğraflar
Beton İşleri Fotoğraflar
Beton İşleri Fotoğraflar
Beton İşleri Fotoğraflar
04.11.2014
Beton İşleri Fotoğraflar
Beton İşleri Fotoğraflar
Yıkım İşleri
Yıkım İşleri
Yıkım işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları
kesilir ve yıkılacak kısmın etrafında, güvenlik alanı bırakılarak gerekli tedbirler
alınır.
b) Yıkım işleri, ilgili standartlar ve konuya ilişkin mevzuat hükümlerine uygun
şekilde yürütülür.
c) Çalışmalarda uygun çalışma yöntemleri ve ekipmanlar kullanılır, gerekli tedbirler
alınır.
ç) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında
planlanır ve yürütülür.
d) Yıkım esnasında toz kalkmaması ve yıkılan kısma ait malzeme ve molozların
çalışma ortamından güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınır.
04.11.2014
Yıkım İşleri
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 001 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа