close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı I. Dönem İdari Faaliyet Raporu

embedDownload
Sinop Defterdarlığı
2014 Yılı
Faaliyet Raporu
31.12.2014
1
İÇİNDEKİLER
 GİRİŞ
 GİDER BİRİMLERİ
 PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
 MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
 MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
 KURUMLAR D.S.S.
 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
 İLÇE BİRİMLERİ
 GELİR BİRİMLERİ
 GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
 VERGİ DAİRELERİ
 SİNOP VERGİ DAİRESİ
 BOYABAT VERGİ DAİRESİ
 DENETİM HİZMETLERİ
3
4
5
11
16
20
22
30
32
33
37
37
39
42
2
I- GİRİŞ
Bu brifing Sinop Defterdarlığı birimlerinin yerleşim planı, kadro durumu,
taşıt durumu, hizmet faaliyetleri ile sorun ve çözüm önerileri hakkında özet bilgi
sunmak amacıyla 31.12.2014 tarihi itibariyle hazırlanmıştır.
II- GENEL DURUM
A- DEFTERDARLIĞIN YERLEŞİMİ
a) Merkez Birimlerinin Yerleşim Durumu
Hükümet Konağının (D) Girişi bölümünün,
Zemin katında; Vergi Dairesi Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Muhakemat
Müdürlüğü ve Vergi Müfettişliği,
Birinci katında; Defterdarlık Makamı ile Personel Müdürlüğü, Muhasebe
Müdürlüğü, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı ve Defterdarlık Uzmanları
Koordinatörlüğü,
İkinci katında; Milli Emlak Müdürlüğü hizmet vermektedir.
b) İlçe Birimlerinin Yerleşim Durumu
İlçe Birimlerimizden Ayancık, Boyabat, Durağan, Erfelek, Gerze, Türkeli
Malmüdürlükleri İlçe Hükümet Konaklarında, Dikmen Malmüdürlüğü
Öğretmenevinde, Saraydüzü Malmüdürlüğü Köylere Hizmet Götürme Birliği
Binasında, Boyabat Vergi Dairesi Müdürlüğü ise kendi hizmet binasında hizmet
vermektedir.
MERKEZ BİRİMLERİ
Personel Müdürlüğü
Muhakemat Müdürlüğü
İLÇE BİRİMLERİ
Ayancık Malmüdürlüğü
Boyabat Malmüdürlüğü
Muhasebe Müdürlüğü
Boyabat Vergi Dairesi Müdürlüğü
Kurumlar D.S.S.
Dikmen Malmüdürlüğü
Milli Emlak Müdürlüğü
Durağan Malmüdürlüğü
(Mülga) Gelir Müdürlüğü
Erfelek Malmüdürlüğü
Vergi Dairesi Müdürlüğü
Gerze Malmüdürlüğü
Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü
Saraydüzü Malmüdürlüğü
Türkeli Malmüdürlüğü
3
-1GİDER BİRİMLERİ
4
PERSONEL
MÜDÜRLÜĞÜ
III- GÖREV ALANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
5
I-GİDER BİRİMLERİ
1- PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
Defterdarlığın il atamalı personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik ve
kadroları ile ilgili işlemlerini yapmak, Defterdarlığın insan gücü planlaması ve
personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, eğitim programlarını hazırlamak
ve uygulamak, personelin her türlü mali ve sosyal haklarına ilişkin işlemleri
yürütmek, Defterdarlığın sivil savunma işlemlerini yürütmek, 4982 Sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu ve Yönetmelik gereğince Defterdarlığa yapılan
başvuruları cevaplandırmak, Defterdarlığın hizmet araçlarının sevk ve idaresi ile
bakım ve onarım işlerini yapmak/yaptırmak, Hükümet Konağının elektrik, su ve
yakacak alımlarını yapmak, Defterdarlık Makamının sekretarya hizmetlerini
yerine getirmek.
A- PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO DURUMU
GÖREV UNVANI
Defterdar
Personel Müdürü
Şef
Memur
V.H.K.İ.
Şoför
Hizmetli
TOPLAM
1
1
1
7
2
4
16
Ayrıca Defterdarlığımızda Merkez Birimlerinde 3, Boyabat Malmüdürlüğünde 3,
Türkeli Malmüdürlüğünde 1 kişi olmak üzere 657 sayılı kanunun 4/C kapsamında 7 geçici
personel bulunmaktadır.
B- PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİ
1-DEFTERDARLIK KADROLARINA ATANMA ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI
ATAMA TÜRÜ
Bakanlık Atamalı
Valilik Atamalı
Toplam
DOLU
33
183
216
BOŞ
5
39
44
TOPLAM
38
222
260
DOL.OR.%
86
82
83
2-KADROLARIN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI
6
HİZMET SINIFLARI
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
GENEL TOPLAM
DOLU
BOŞ
TOPLAM
197
3
16
216
40
4
44
237
3
20
260
3-KADROLARIN BİRİMLER BAZINDA DAĞILIMI
GELİR
BİRİMLERİ
GİDER
BİRİMLERİ
DOLU
BOŞ
TOPLAM
95
2
97
121
42
163
4-PERSONELİN CİNSİYET DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
CİNSİYETİ
BAY
BAYAN
MERKEZ
57
54
İLÇE BİRİMLERİ
68
37
TOPLAM
125
91
5-PERSONELİN TAHSİL DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI
TAHSİLİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
YÜKSEKOKUL
TOPLAM
1
8
56
151
II- 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUN UYGULANMASI
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
gereğince Defterdarlığımızın Bilgi Edinme Birimi Personel Müdürlüğü
bünyesinde oluşturulmuştur.
7
II.1.BİLGİ EDİNMEİLE İLGİLİ 2014 YILI VERİLERİ
2013 Yılı
Başvuru Sayısı
2014 Yılı
Başvurusu Sayısı
Bilgi edinme başvurusu toplamı
1
3
Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan
başvurular
1
3
Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi
ve belgelere erişim sağlanan başvurular
-
-
-
-
-
-
VERİLER
Reddedilen başvurular toplamı
Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya
ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular
Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular
Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin
toplam sayısı
III-2014 YILI ÇALIŞMALARI
1) Kadro Planlaması
Defterdarlığımız Merkez ve İlçe Teşkilatında ataması Valiliğe ait
kadroların tenkis ve tahsis işlemleri Bakanlığımızın 18.04.2003 tarih ve 2003/6
Sayılı Genelgesi ile Defterdarlığımızca yapılmakta olup, gerekli iş analizleri ve
değerlendirilmeler yapılarak personel ve kadro planlaması çalışmalarımız güncel
olarak devam etmektedir.
2) Eğitim Çalışmaları
2014 yılı içerisinde; Merkez ve İlçe Gelir ve Gider birimlerinden 114
personele kendi mevzuatlarında Mevzuat Güncelleme Eğitimi ve Bilgi Tazeleme
Eğitimi Mayıs ve Ekim ayları içerisinde verilmiştir. 2015 yılında faaliyete
geçecek olan EBYS sistemi için Antalya ilinde eğitime katılan 9 personel daha
sonra Aralık 2014 tarihinde Merkez ve İlçe Birimlerinde görevli tüm gider
personeline EBYS eğitimi vermiştir.
3) Bilgi Edinme Birimi
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı
Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında Yönetmelik gereğince
Defterdarlığımız Personel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Bilgi Edinme
Birimine, 2014 yılında üç adet başvuru yapılmıştır.
Bilgi Edinme Birimine [email protected] elektronik posta yoluyla ve
normal posta yoluyla gelen başvurular yasal süreleri içerisinde cevaplandırılmakta
olup, bu hususta personele eğitimler verilmektedir.
8
4) Web Sitesi
Defterdarlığımızın www.sinopdef.gov.tr adresinde web sitesi hak
sahiplerine ve vatandaşlara daha hızlı ve güncel bilgiler verebilmek amacıyla
hizmete açılmıştır.
Sitemizdeki bilgiler düzenli olarak güncellenmekte olup, sitemiz
sayfalarında genel olarak;
-Defterdarlığımız merkez ve ilçe birimlerinin adres, telefon ve fax bilgileri,
-Hazineye ait taşınmaz mal, taşınır mal ve hacizli mal satışı ihale bilgileri,
-Bilgi Edinme Birimi ile ilgili başvurular,
-Defterdarlığımız duyuru ve ilanları,
-Birimlerimiz personelinin istatistik bilgileri,
-Defterdarlığımız sosyal faaliyetleri ile ilgili bilgiler,
-Bakanlığımız ve diğer faydalı web sayfaları ile ilgili link adreslerine ilişkin
bilgiler mevcuttur.
IV- DEFTERDARLIĞIN ARAÇ VE LOJMAN DURUMU
A- ARAÇ DURUMU
IV.1-MERKEZ
PLAKASI
MODELİ MARKA/CİNSİ
TAHSİSLİ OLDUĞU BİRİM
AÇIKLAMA
57 KC 655
2010
CİTROEN C-5
Milli Emlak Müd.
Hizmet Aracı
57 AB 814
2010
Diaca Logan
Milli Emlak Müd.
Hizmet Aracı
57 AC 832
1999
Mazda Pikap
Milli Emlak Müd.
Hizmet Aracı
57 KC 250
2011
Ford Transit Connect
Gelir Müdürlüğü
Hizmet Aracı
57 KD 278
2011
Ford Transit Minibüs
Gelir Müdürlüğü
Hizmet Aracı
57 AE 153
1995
Doğan SLX
Personel Müdürlüğü
Hizmet Aracı
57 KF 593
2012
Ford Transit Connect
Personel Müdürlüğü
Hizmet Aracı
IV.2-İLÇELER
PLAKASI
MODELİ MARKA/CİNSİ
TAHSİS.OLDUĞU
AÇIKLAMA
BİRİM
57 ED 641
1990
Renault Toros
Ayancık Malmüdürlüğü.
Hizmet Aracı
06 Y 0837
1990
Renault Binek
Boyabat Malmüdürlüğü
Hizmet Aracı
57 DD 363
1992
Peugeot J9
Boyabat Vergi Dai.Müd.
Hizmet Aracı
57 AR 653
1993
Ford Minibüs
Boyabat Vergi Dai.Müd.
Hizmet Aracı
9
B- LOJMAN DURUM
1.-MERKEZ
Defterdarlığımıza Tahsisli; Merkezde Gelincik Mahallesinde 8, Yeni
Mahallede 1 ve Sakarya Caddesinde 1 olmak üzere toplam 10 lojmanı
bulunmaktadır.
2-İLÇELER
İlçe Malmüdürlüklerine tahsisli 30 adet lojman bulunmakta olup, dağılımı;
Ayancık
Boyabat
Durağan
Erfelek
Gerze
Türkeli
Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü Malmüdürlüğü
1
9
8
6
5
1
TOPLAM
30
10
MUHAKEMAT
MÜDÜRLÜĞÜ
-2-
11
2- MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ:
Muhakemat Müdürlüğü 178 sayılı KHK’nın ek 24 üncü maddesine
(Değişik:26.09.2011-KHK-659/17 md ) göre Baş Hukuk Müşavirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevlerinin il ve ilçeye ilişkin olanlarını
yürütür.
178 sayılı K.H.K.’ nın 9 ncu maddesinde (Değişik: 26/09/2011-KHK-659/17
md.) muhakemat müdürleri, müşavir hazine avukatları ve hazine avukatlarının
belirtilen görevleri;
a) Bakanlığın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve
özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
b) Talep halinde kanun, tüzük ve yönetmelik tasarı ve taslakları hakkında
görüş vermek,
c) Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa
vermek
d) Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazların ayn’ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra
işlemlerini yapmak,
e) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Maliye Bakanlığına veya
Maliye Hazinesine ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Maliye Bakanlığı
veya Maliye Hazinesi aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini
yapmak,
f) Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin
davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek,
g) Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile
diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil
etmek,
h) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet
adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, dostane çözüm
önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve
Dışişleri Bakanlığınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek,
i) Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde,
uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan
davalarda Maliye Bakanlığını temsil etmek,
j) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
12
2-1-MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN HUKUKİ FAALİYETLERİNE
İLİŞKİN FAALİYETLERİ VE SUNULAN HİZMETLER
Muhakemat Müdürlüğü 659 sayılı KHK’nın 17.nci maddesi çerçevesinde
Bakanlığımızın ve talep halinde Genel Bütçe içindeki diğer Kamu İdareleri ve
Özel Bütçeli İdarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yerine
getirmekle görevlidir.
2.1.1-2015 YILINDA DAVA VE İCRA İŞLEMLERİNİN AÇILMASI İLE
SAVUNMASINAYÖNELİK YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
1-Açılan davaların tasnifi ile dava dilekçelerinin hazırlanması, dava dosyalarının
oluşturulması ve ilgili mahkemede dava açılması, METOP kayıtlarının girilmesi,
2-Açılan davalarla ilgili varsa “Veraset, Tapuda İsim Tashihi, Kayyım Atanması
vb.” bağlı davalarının tasnifi, dava dilekçelerinin hazırlanması, dosya
oluşturulması ve ilgili mahkemede davanın açılması,
3-Davaların savunmasına yönelik iş ve işlemleri ile ilgili işlerin yapılması ve
ilgili mahkemelerde takibinin sağlanması, davaların keşiflerine gidilmesi,
4-Dava dosyaları ile ilgili bilgi ve belgelerin temin edilmesi,
5-Dava dosyaları karara çıktığında aleyhe olanların itiraz/temyiz dilekçelerinin
hazırlanması ve itiraz/temyiz yoluna başvurulması,
6-Hazine tarafından açılan davaların kararlarının tebliğe çıkarılması, dava
sonucundan ilgili idarelere bilgi verilmesi.
7-Kararlarda hükmedilen alacak, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin
tahsilinin yapılması,
8-Kesinleşen dava dosyalarının METOP üzerinden kapanışlarının yapılarak,
dosyaların arşive kaldırılması,
2.2- MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO DURUMU
GÖREV UNVANI
DOLU
Muhakemat Müdürü
1
Hazine Avukatı
2
Şef
1
V.H.K.İ.
3
Sözleşmeli Personel
1
TOPLAM
8
İlçelere Hazine Avukatı ve Muhakemat Memuru ataması
yapılmadığından, ilçelerdeki muhakemat hizmetleri İlimiz Muhakemat
Müdürlüğünün desteği ile Malmüdürlüklerince yürütülmektedir.
13
Dikmen, Erfelek ve Saraydüzü İlçelerimizde Adliye Teşkilatı
olmadığından Erfelek İlçesinin davaları Sinop Adliyesinde Dikmen İlçesinin
davaları Gerze Adliyesinde, Saraydüzü İlçesinin davaları Boyabat Adliyesinde
görülmektedir.
2.3.- MERKEZ VE İLÇELERE AİT DAVA VE İCRA İŞLEMLERİ
( 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE )
DAVANIN NEV’İ
MERKEZ
8 İLÇE
TOPLAM
GEÇEN YILDAN DEVREDEN DAVA SAYISI
1096
454
1550
DEVAM EDEN HUKUK DAVA SAYISI
940
425
1365
DEVAM EDEN İCRA DAVA SAYISI
3
-
3
DEVAM EDEN CEZA DAVA SAYISI
137
14
151
DEVAM EDEN İCRA DOSYA SAYISI
53
4
57
DEVAM EDEN İDARİ DAVA SAYISI
20
4
24
1153
447
1600
DEVAM EDEN TOPLAM DAVA SAYISI
2.4.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
2.4.1-Bilişim Sistemleri
Davaların tüm süreçlerinin takip edilebilir duruma getirilmesini sağlayan
Merkezi Erişimli Taşra Otomasyon Projesi (METOP ) kurulmuştur.
2.5.SORUNLAR VE BULUNAN ÇÖZÜM YOLLARI
2.5.1.İDARİ YAPILANMADAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
İlçelere Hazine Avukatı ve Muhakemat Memuru ataması yapılmadığından,
ilçelerdeki muhakemat hizmetleri İlimiz Muhakemat Müdürlüğünün desteği ile
Malmüdürlüklerince yürütülmektedir. Ancak, ilçelerdeki Bakanlığımız dışındaki
diğer idarelerin davaları Müdürlüğümüzde görevli Hazine Avukatları tarafından
takip edilmektedir.
Erfelek İlçemizde adliye kapanmış olduğundan davalar Müdürlüğümüz
tarafından takip edilmekte olup, Dikmen ve Saraydüzü İlçelerimizde Adliye
Teşkilatı olmadığından ise Dikmen İlçesinin davaları Gerze Adliyesinde,
Saraydüzü İlçesinin davaları Boyabat Adliyesinde görülmektedir.
14
2.6.-2014 YILINDA DAVA VE İCRA İŞLEMLERİNİN AÇILMASI İLE
SAVUNMASINA YÖNELİK YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
2015 Yılında; yukarıdaki tabloda açıklanan 2014 yılından devreden dava
ve icra işlerinin takibi ile yeni açılacak olan dava ve icra işlemlerinin takiplerinin
yapılmasına ilişkin iş ve işlemler yapılacaktır.
15
MUHASEBE
MÜDÜRLÜĞÜ
-3-
MUHASEBE BİRİMLERİ
16
Defterdarlığımız Muhasebe birimleri: Merkezde Saymanlık hizmetlerini
yürüten Muhasebe Müdürlüğü ve Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı ile
ilçelerimizde bu hizmetleri yürüten 8 Malmüdürlüğü bulunmaktadır.
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ:
Devletin hesap ve kayıtlarını tutmakla görevlidir. İl Teşkilatına ait
giderlerin, gelirlerin, maaş, tedavi, harcırah ve diğer harcamalar, kişilerden
alacaklar, gelir tahakkukları, tahsilat işlemleri, vezne işlemleri, ön ödeme
işlemleri, emanetler ve icra işlemleri, ödenek işlemleri, taşınır ve duran varlık
işlemleri ve diğer işlemlerin yerine getirilmesinde gerçekleştirme görevlileri
tarafından tahakkuk ettirilen giderlerin ödeme emri belgesine bağlanarak, 5018,
657, 4734, 4735 ve 6245 sayılı Kanunlar çerçevesinde Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği Hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden
sorumludurlar.
A- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO DURUMU
GÖREV UNVANI
Muhasebe Müdürü
Müdür Yardımcısı
Defterdarlık Uzmanı
Şef
Memur
V.H.K.İ.
DOLU
1
1
6
2
12
Veznedar
-
TOPLAM
22
B-İLİMİZ SAYMANLIKLARININ GELİR-GİDERLERİ İLE YEVMİYE ADETLERİ
Gelir
Gider
Yevmiye Sayısı
17
Muhasebe Müdürlüğü
K.D.S. Saymanlığı
Ayancık Malmüdürlüğü
Boyabat Malmüdürlüğü
Dikmen Malmüdürlüğü
Durağan Malmüdürlüğü
Erfelek Malmüdürlüğü
Gerze Malmüdürlüğü
Saraydüzü Malmüdürlüğü
Türkeli Malmüdürlüğü
TOPLAM
31.730.963
311.861.426
20.285
9.621.207 *
9.551.416 *
2.607
20.719.967
31.169.445
8.216
6.749.992
69.586.346
5.913
1.670.214
9.126.955
2.446
5.744.120
30.424.621
4.775
3.135.880
10.786.251
2.730
9.295.850
32.691.763
8.131
1.565.279
6.680.451
2.462
9.472.270
20.138.844
5.952
90.084.535
522.466.102
74.439
* Toplama dahil edilmemiştir.
C- 2014 YILI GENEL BÜTÇE GELİR-GİDERLERİ KARŞILAŞTIRILMASI
TL
2013
2014
GİDERLER
472.517.625
522.466.103
GELİRLER
180.079.270
174.044.847
GELİRİN GİDERİ
KARŞILAMA ORANI
% 38
0,33
D-2014 YILI KAMU HARCAMALARININ DAĞILIMI
TL
CARİ HARCAMA
450.208.274
YATIRIM HARCAMALARI
45.384.708
TRANSFER HARCAMALARI
20.873.121
TOPLAM
522.466.103
E- 2013 ve 2014 YILLARI TAHAKKUK-TAHSİLAT TUTARLARI VE ORANI
TL
TAHAKKUK
TAHSİLAT
2013
2014
261.881.821
232.057.052
180.079.270
174.044.847
TAHAKKUK/TAHSİLAT
ORANI
% 69
% 75
E-2014 YILI İTİBARİYLE MAAŞ ÖDENEN KAMU PERSONELİ SAYISI
18
MERKEZ İLÇELER
GENEL
TOPLAM
İşçi Sayısı
132
65
197
Aile Hekimleri
114
-
114
(657 sayılı kanun.4/c kapsamında çalışanlar)
17
19
36
Kadro Karşılığı çalışan sözleşmeli personel
39
-
39
5
2
7
Geçici Personel
(Ek ders karşılığı çalışanlar)
32
115
147
Memur Sayısı
4314
4082
8396
TOPLAM
4653
4283
8936
Geçici Personel
Sözleşmeli personel
(657 sayılı kanunun 4/B kapsamında çalışanlar)
TOPLAM PERSONEL ÖDEMESİ
391.576.909
19
KURUMLAR
D.S.S.
-4KURUMLAR DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
20
Saymanlığa bağlı, Sağlık Kurum ve Kuruluşları Döner Sermaye
İşletmenlerince tahakkuk ettirilen gelirlerin tahsilatı, ödeme emri belgesine
bağlanan işletme giderleri, Döner Sermayeden aylık alan personelin özlük hakları,
ek ödemeleri, döner sermaye işletme gelirlerinin hazine payları ve merkez hissesi
vergilerinin ödenmesi, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, 5018, 657, 4734, 4735, 6245, 209 sayılı Yasalar ve Merkezi
Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Hükümlerine göre işlem yapmak, Sağlık
Bakanlığına bağlı döner sermayeli işletmelerin hesap ve kayıtlarını tutmakla
görevlidir.
A- KURUMLAR D.S. SAYMANLIĞI KADRO DURUMU
GÖREV UNVANI
Saymanlık Müdürü
Şef
V.H.K.İ.
TOPLAM
1
1
6
8
B- SAĞLIK KURUMLARI D.S.S. MÜDÜRLÜĞÜNÜN GELİR VE GİDERİ
BÜTÇE
STOKLAR
GERÇEKLEŞEN
GELİR
GERÇEKLEŞEN
GİDER
2013
80.768.607
1.854.832
73.705.355
76.114.520
2014
10.710.315
349.118
9.621.207
9.551.416
YILI
C-SAĞLIK KURUMLARI SAYMANLIĞININ GİDERLERİ VE YEVMİYE ADEDİ
2012
Personel Giderleri
Cari Giderleri
Yatırım Harcamaları
Yevmiye Adedi
Toplam Harcamalar
23.786.844
45.514.685
185.378.95
23.650
69.486.908
2013
36.674.221
36.579.649
2.860.649
28.788
76.114.520
2014
7.566.180
1.502.099
3.083.137
2.607
9.551.416
21
MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
-5-
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ:
22
Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa
edilmesi, bedelli veya bedelsiz olarak gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi,
Hazineye intikal eden taşınmaz ve taşınır malların intikal işlemlerinin
gerçekleştirilmesi, devlete ait hizmet dışı kalan taşınır malların tasfiye edilmesi,
Maliye Bakanlığı lehine yapılacak kamulaştırma işlemleri gibi birçok işlem Milli
Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş
ve Görev Yönetmeliğinin 12. Maddesinde; Millî Emlâk Taşra Birimlerinin
Görevleri;
a) Hazinenin; kanunlar ve anlaşmalar ile satın alma, trampa, teferruğ,
kamulaştırma, bağış, inşaat ve diğer yollarla mal edinme işlemlerini, gerektiğinde
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,
b) Kanunlar ve anlaşmalar gereği Hazineye intikal etmesi gereken taşınır ve
taşınmaz malların Hazineye eksiksiz olarak intikalinin sağlanması için gerekli
tedbirleri almak,
c) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
taşınmaz malların etkin bir şekilde yönetimi ve korunmasını sağlamak,
ç) 08.01.1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile
değişik) Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi,
trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerini yapmak, [2]
d) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların; gerekli görülen
hallerde Hazine adına tescil ettirilmesi, kiraya verilmesi ve mülkiyetin gayri ayni
hak tesisi işlemlerini yürütmek,
e) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
yerlerin işgal edildiğinin tespit edilmesi halinde, işgalcilerin tahliyesini sağlamak
için gerekli işlemleri yapmak ve işgalciler aleyhine ecrimisil takibatı yapmak,
f) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz
malların zamanaşımı sürelerini de dikkate alarak mahalli tespitlerini yapmak,
g) Genel bütçeli kuruluşlarca, herhangi bir amaç için kamulaştırılan veya satın
alınan taşınmaz mallarla imar planında tahsis amacına uygun olarak ayrılan
taşınmaz malların talep sahibi kuruluşlara tahsislerini yapmak, genel, katma ve
özel bütçeli kuruluşlara tahsis edilen taşınmaz malları teslim etmek, tahsisi
kaldırılanları teslim almak, tahsis amacında kullanılmadıkları tespit edilenlerin
tahsisinin kaldırılması için Bakanlıktan talepte bulunmak, bu şekildeki tahsisi
kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve
kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek,
ğ) Maliye Bakanlığına tahsisli kamu konutlarını yönetmek, bakım ve onarımlarını
mevzuat çerçevesinde yapmak, diğer genel bütçeli kuruluşlara tahsisli kamu
konutlarının kira bedellerinin tahsil edilip edilmediğini takip etmek,
h) Hazineye ait taşınmaz malların kaydını tutmak ve taşınmaz mallardaki
değişiklikleri takip etmek,
ı) Maliye Bakanlığı hizmetleri için gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırma
işlemlerini yapmak ve diğer genel bütçeli kuruluşlarca kamulaştırılan taşınmaz
malların, Hazine adına tescilini sağlamak,
i) Kanunlar ve anlaşmalar gereğince gerçek ve tüzelkişilere ait el konulması
gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,
23
j) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine
karar verilenlerin satışını yapmak,
k) Bakanlık hizmet binalarının şartname ve sözleşme hükümlerine göre
yapılmasını ve satın alınmasını takip etmek ve bunların onarımlarının yapılmasını
sağlamak,
l) Kadastroda Hazine hak ve hukukunun zarara uğramaması için; 3402 sayılı
Kadastro Kanununun 12’nci maddesinde belirtilen sürelerde kadastro tespitlerine
itirazda bulunmak,
m) İmar Kanununun uygulanması esnasında Hazine hak ve hukukunun korunması
için gerekli görülen hallerde itirazda bulunmak ve dava açmak veya açtırmak,
n) Adli ve idari yargıdaki davaları muhakemat birimleri ile de koordinasyon
sağlayarak takip etmek,
o) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun
olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
ö) Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.
olarak belirtilmiştir.
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO DURUMU
GÖREV UNVANI
Milli Emlak Müdürü
Defterdarlık Uzmanı
V.H.K.İ
Sözleşmeli Personel
TOPLAM
DOLU
1
2
7
2
12
İLİMİZ MERKEZ VE BAĞLI İLÇELERİNDE
01 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASI
YAPILAN ÇALIŞMALAR
 Merkez İlçede Hazineye ait 16 adet taşınmaz malın satışı yapılmış, 1 adet
taşınmaz malın satışı tamamlanarak yer teslimi yapılmış, diğerlerinin
ödemesi devam etmektedir.
 Merkez İlçede Hazineye ait 5.283 adet taşınmaz maldan 559 adedinin
mahallinde tespitleri yapılmıştır.
 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Milli Emlak Geliri olarak toplam
9.776.336,66.-TL tahsilat sağlanmıştır.
 İlimize bağlı İlçelerden gelen satış, kiralama, tahsis ve irtifak hakkı
talepleri değerlendirilerek mevzuat hükümleri gereğince Müdürlüğümüzce
sonuçlandırılmış veya onay için Bakanlığa gönderilmiştir.
24
 İlimizde bulunan çeşitli kurumlardan muhtelif tarihlerde bildirilen hurda
taşınırların MKE Kurumuna teslimleri ile piyasaya satış işlemleri
tamamlanmıştır.
 Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğundan bildirilen 40 adet dosya
ile İlimiz Emniyet
Müdürlüğünce bildirilen
21
adet
müsadereli
malzemelerin imha işlemi gerçekleştirilmiştir.
 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine
Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna göre yapılan
çalışmalara süratle devam edilmektedir.
 İlimiz Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından 5729
Sayılı Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun, 5326 Sayılı
Kabahatler Kanunu ile meri mevzuata muhalefet etmekten ele geçirilenler,
Valilik Makamı‘nın olurlarıyla mülkiyeti kamuya geçirilenler ve İlimiz
Mahkemeleri tarafından müsaderesine karar verilerek Milli Emlak
Müdürlüğümüze teslim edilen ve kurusıkı olarak tabir edilen ses veya gaz
fişeği atabilen 26 adet silahın imhası yapılmıştır
 İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Merkez Jandarma Komutanlığımız
tarafından ruhsatsız oldukları gerekçesiyle muhtelif tarihlerde yakalanarak
Valilik Makamının onaylarıyla mülkiyeti kamuya geçirilenler ile Sinop
Mahkemelerince müsaderesine karar verilenlerden, toplam 23 adet yivsiz
av tüfeği ile bunlara ait 24 adet dolu, 1 adet boş fişek ve 1 adet kütüklüğün
satışı yapılmıştır.
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE OCAK 2015’DEN SONRA
25
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
 Hazine taşınmazlarının satış ve kira gelirlerinin artırılmasına yönelik
çalışmalara devam edilecektir.
 Hazineye ait taşınmaz mallardan mahalli tespitleri yapılamayanların
mahalli tespitleri süratle tamamlanarak, ecrimisil ihbarnameleri ve
tahliye yazıları fuzuli şagillere gönderilecektir.
 Hazinenin Özel Mülkiyetindeki ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu
Altındaki taşınmazların, Kamu idareleri için gerekli olanların, yasal
düzenlemeler doğrultusunda ihtiyaç sahibi Kamu İdarelerine tahsisi
yapılacaktır.
 Satış, devir, terk, kiralama ve irtifak hakkı talepleri nedeniyle Maliye
Bakanlığına (Milli Emlak Genel Müdürlüğüne) onaya sunulmuş
işlemler,
Bakanlığımızdan
gelecek
talimatlar
doğrultusunda
sonuçlandırılacaktır.
 Vadesinde ödenmeyen ecrimisil alacakları tahsilatları için 6183 sayılı
Kanunun ilgili hükümleri gereğince Vergi Dairesi Müdürlüğüne intikal
ettirilecektir.
 İl ve İlçelerimizde 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesine göre Tespit
Komisyonlarınca yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanmasını
müteakip kıymet takdir çalışmalarına başlanılacaktır.
 İl ve İlçelerimizde 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan
Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı
Hakkında Kanuna göre köylerde satış işlemlerine devam edilecektir.
 İlimiz Cumhuriyet Savcılığından Müdürlüğümüze gelen emanet
eşyaların satış ve imha işlemlerine devam edilecektir.
 Çeşitli Kurumlardan Müdürlüğümüze bildirilen hurda malzemelerin
satış işlemine devam edilecektir.
 Hazineye ait taşınmaz mallara rayiç bedel kıymet takdir karar
çalışmaları devam etmektedir.
26
 Mülkiyeti Genel Bütçeli Kurumlara ait 6 adet araç satışa çıkartılmış 5
adetinin satışı yapılmıştır.
SORUNLAR
ÇÖZÜMLER
MEOP2 Geçiş aşamasını tamamlamış olmasına karşın
internet tabanlı olmasından kaynaklanan bağlantı
kopuklukları uzun sürelerle yaşanmakta ve bu durum
iş ve işlemlerimizi büyük ölçüde aksaklıklara
uğratmaktadır.
Bir an önce MEOP2 çalışmalarının artık tamamlanması
ve İnternet bağlantısı kopukluklarının önlenmesi
gerekmektedir.
Hazine taşınmazlarının aplikasyonlarının yapılması
hususunda Kadastro Müdürlüğünden yeterli destek
alınamamaktadır.
Teşkilatımızda teknik
gerekse
araç-gereç
gerekmektedir.
Hazine
taşınmazlarının
işgalinin
önüne
geçilememekte, işgali gidermekle görevli kurumlara
yazılan yazılardan sonuç alınamamaktadır.
Özellikle ilçelerde görev yapan milli emlak
personelinin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması
milli emlak işlemlerinin sağlıklı bir şekilde
yürütülememesine neden olmaktadır.
Milli emlak mevzuatının dağınık ve yoruma açık
olması hata yapma riskini arttırmakta, personelin hata
yapmaktan korkması verimi düşürmektedir.
altyapının gerek personel
bazında
oluşturulması
İşgalleri gidermekle görevli kurumların bu konuda
uyarılmaları ve yazılara zamanında cevap vermelerinin
sağlanması gerekmektedir.
Düzenlenecek eğitimlerle (özellikle uygulamalı)
İlçelerde görev yapan personelin bilgi düzeyinin
arttırılması gerekmektedir. Ayrıca, dönem dönem
geçici görevlendirmeyle (örneğin yılda iki kez 20
günlüğüne) uzman personel ilçelerde tecrübesi ve
bilgisiyle buradaki memurlara her konuda yardımcı
olmalıdır.
Genel
Müdürlüğümüz
düzeyinde
mevzuatın
sadeleştirilmesi ve toparlanması yönünde bir çalışma
yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra personelin
yeteri kadar bilgilendirilmesi için seminerler
düzenlenmeli ve bilgi eksiklikleri de giderilmelidir.
Milli emlak personeline özellikle ilçelerde görevleri
dışında işler verildiğinden kendi görevlerini yapmaları
aksamaktadır.
Milli
emlak
personelinin
başka
görevlendirilmemeleri
hususunda
hazırlanması gerekmektedir.
işlerde
mevzuat
Milli Emlak, iş yükü ağır çalışma alanı geniş bir
mevzuata sahip bir birim olarak görüldüğünden
sorumluluk ve yapılan işin dikkat içeren riskli olarak
görülmesi sebebiyle defterdarlık bünyesindeki diğer
memurlar tarafından çalışılmayacak en kötü birim
olarak değerlendirilmektedir. Bu durum karşısında
personelin her yaptığı iş karşısında risk aldığı
düşüncesini yaratmakta bu durum da personel arasında
görev dağılımı dengesizliği, işten kaçma gibi personel
Milli Emlak personeli istenilmeyen bir birimde çalıştığı
düşüncesinden kurtulması için motivasyonunun ve
kuruma bağlılığının artırılması gerekmektedir. Bu
bağlamda öncelikle personelin kariyer planlaması
yapabilmesi bunun için kendine hedefler koyabilmesi
gerekmektedir. Geleceğe yönelik olarak kendisine bir
amaç edinebilen personelin çalışma performansı ve
bağlılığı artacaktır. Kuruma daha çok verim
katabilecektir. Bunun için kurum içi özel uzmanlık
27
verimliliğini düşüren sebeplere yol açmaktadır.
sınavı ile 4 yıllık fakülte mezunu olup maliye okuluna
gerek yaş gerek ise ailevi sebeplerden ötürü gidemeyen
belli kıdeme sahip 35 yaşını aşmış personelin müdür
yardımcılığı sınavına girebilmesinin önü açılmalıdır.
Bir kurumda kariyer yapabileceğini bilen memurun
çalışma düzeni ile geleceğe yönelik hiçbir beklentisi
olmayan memurun çalışma disiplini ile çalışma düzeni
aynı olması söz konusu değildir.
Milli Emlak teknik personelinin kullandığı (Netcad ve
google earth) internet tabanlı programlara internet
bağlantısı kopukluklarında erişememesi sebebiyle iş
akışının yavaşlaması söz konusudur.
İnternet hızının güçlendirilmesi ve Defterdarlığın diğer
birimlerinden bağımsız
sadece
Milli
Emlak
Müdürlüğünün kullanacağı bir ağ olmadır.
İL MERKEZİ VE İLÇELERİN TOPLAM İCMALİ
BİRİMİ :
SİNOP MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
DÖNEMİ :
ARALIK-2014
FORM : 11
TL
TAŞINMAZ MALLAR
Dev. Hük. ve Tas. Altında
İlçe
Sinop
Adedi
Tescilli
Yüzölçümü
Adedi
Yüzölçümü
Adedi
Yüzölçümü
Adedi
Yüzölçümü
Ayancık
86
78.751.312,79
4.731
421.038.239,91
27
50.118,43
4.844
499.839.671,13
Boyabat
394
3.735.597,74
5.081
503.796.216,92
31
183.061,53
5.506
507.714.876,19
Dikmen
28
141.595,80
1893
63.197.105,49
1
250,00
1.922
63.338.951,29
91 1.032.172,00
5.671
217.972.293,29
2.823
185.856.482,26
18.655,75
3.661
165.408.203,49
480 4.934.670,47
5.283
145.206.670,92
1.223
55.492.290,86
Durağan
Erfelek
Gerze
18
155.594,75
5.562
216.784.526,54
6
43.295,94
2.817
185.813.186,32
43
Merkez
193
Saraydüzü
34
Türkeli
Sinop Toplamı
778.474,33
366.008,28
2.168.700,61
23
124.395,74
825
86.264.975,98
ECRİMİSİL GELİRLERİ
3.571
4.610
1.170
1.140
-
164.611.073,41
47
139.905.992,17
53.278.090,50
99.783.835,84
-
19
45.499,75
-
30.575 1.848.208.267,10
696 6.264.427,93
YILI
KİRA
GELİRLERİ
TAHAKKUK
TAHSİLAT
TAŞINMAZ SATIŞ
GELİRLERİ
2/B SATIŞ
GELİRLERİ
TAŞINIR SATIŞ
GELİRLERİ
2010
1.148.516,02
684.870,06
589.000,16
336.707,59
-
2011
760.294,92
495.545,76
453.974,48
714.101,93
-
978.800,50
322.201,28
289.604,52
322.202,27
1.080.443,40
178.105,63
197.096,22
809.697,00
583.322,87
312.243,63
2012 Aralık
Sonu İtibariyle
2013 Aralık
Sonu İtibariyle
2014 Aralık
Sonu İtibariyle
Toplam İlişikli
1.163
99.908.231,58
32.096
1.940.737.671,01
DİĞER
GELİRLER
GENEL TAHSİLAT
TOPLAMI
24.180,06
89.149,42
2.187.553,25
7.565,90
122.950,31
2.181.837,85
-
83.874,82
75.723,42
1.750.205,53
337.756,04
4.789.376,50
38.220,06
95.584,58
6.538.476,80
800.636,20
7.715.555,82
118.896,75
20.614,66
9.777.644,06
31.12.2014 tarihi itibari ile Sinop İli 2/B Taşınmazları Satış Durumu
Sıra
NO
İLÇE
2/B Taşınmaz
Sayısı
Satılan 2/B
Taşınmaz
Sayısı
Rayiç Bedel
TL
Toplam
Yüzölçümü
(m²)
Tahsilat
TL
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Merkez
Ayancık
Boyabat
Dikmen
Durağan
Erfelek
Gerze
Saraydüzü
Türkeli
TOPLAM
1.272
221
347
642
2844
127
431
6
16
5.906
743
33
42
303
904
81
95
4
10
2.215
67.553.555
830.908
897.717
1.052.270
3.696.939
1.673.303
758.261
27.162
48.797
76.538.916
4.562.333
142.135
39.081
537.703
1.862.054
605.039
244.590
14.627
4.486
8.012.050
116.297.753
1.568.782
1.403.588
1.387.012
1.752.179
2.854.138
1.513.436
27.162
38.682
126.842.732
D-.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1-Bilişim Sistemleri
Taşınmaz mallara yönelik kayıtların tutulması için Milli Emlak Projesi
(MEOP-2) uygulamaya konulmuştur. Merkez ve ilçelerde kayıtlar bu sistem
üzerinden yürütülmektedir.
II-İLÇE BİRİMLERİ
II.1..İLÇE MALMÜDÜRLÜKLERİ
29
İlçe Malmüdürlükleri 178 sayılı K.H.K.nin ek 20 nci maddesine göre
aşağıdaki görevleri ifa etmektedir.
II.1.1.Malmüdürlükleri tarafından sunulan hizmetler
Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde
tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve Muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin
gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı
çalıştırılabilir. Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin
mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin
dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak
yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.
Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler.
Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde
saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri
sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye
devam ederler.
Gelir İdaresi Teşkilat Kanununa göre Bağımsız Vergi Dairesi bulunmayan
yerlerde Malmüdürlüğü (Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüğü) görevini yürütmektedir.
(5345 sayılı Yasa Geçici 3 ncü mad.)
İlimizde yukarıdaki hizmetleri yürüten 8 Malmüdürlüğü bulunmaktadır.
İlçe Birimlerimizden Ayancık, Boyabat, Durağan, Erfelek, Gerze, Türkeli
Malmüdürlükleri İlçe Hükümet Konaklarında, Dikmen Malmüdürlüğü
Öğretmenevinde, Saraydüzü Malmüdürlüğü Köylere Hizmet Götürme Birliği
Binasında, Boyabat Vergi Dairesi Müdürlüğü ise kendi hizmet binasında hizmet
vermektedir.
II.2- GELİR-GİDER VE YEVMİYE DAĞILIMI
BİRİMİ
Ayancık Malmüdürlüğü
Boyabat Malmüdürlüğü
Dikmen Malmüdürlüğü
Durağan Malmüdürlüğü
Erfelek Malmüdürlüğü
Gerze Malmüdürlüğü
Saraydüzü Malmüdürlüğü
Türkeli Malmüdürlüğü
TOPLAM
BÜTÇE GELİRİ (TL)
20.719.967
BÜTÇE GİDERİ (TL)
31.169.445
YEVMİYE ADEDİ
6.749.992
69.586.346
5.913
1.670.214
9.126.955
2.446
5.744.120
30.424.621
4.775
3.135.880
10.786.251
2.730
9.295.850
32.691.763
8.131
1.565.279
6.680.451
2.462
9.472.270
20.138.844
5.952
58.353.572
210.604.676
40.625
8.216
II.3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
II. 2.1- Bilişim Sistemleri
30
Bakanlığımız tarafından Say2000i WEB tabanlı saymanlık otomasyon
projesi uygulamaya konulmuştur. Harcamaya yönelik bütün işlemler bu sistem
üzerinden yürütülmektedir.
31
-2GELİR BİRİMLERİ
32
1-GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
2-VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRLÜKLERİ
II-GELİR BİRİMLERİ
16.05.2005 tarih ve 25817 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunu ile Merkez ve Taşra teşkilatlarından oluşan gelir birimleri kurulmuştur.
Bu kanunun Geçici 5 nci maddesine göre;
Kurulacak vergi dairesi
33
başkanlıklarının faaliyete geçmesiyle birlikte vergi dairesi müdürlükleri ile gelir
müdürlükleri ilgili vergi dairesi başkanlığına bağlanmış; defterdarlıklara ve
gelirler bölge müdürlüklerine bağlı vergi denetmen ve yardımcıları ise ilgili vergi
dairesi başkanlıklarına atanmış sayılır. Mal müdürlükleri bünyesinde bulunan
bağlı vergi daireleri ise vergi dairesi başkanlığı birimi haline dönüştürülünceye
kadar defterdarlıklara bağlı olarak faaliyetlerine devam ederler. Buralarda çalışan
Başkanlık personeli fiilen görev yaptıkları bu birimlerde görevlendirilmiş sayılır.
Vergi dairesi başkanlıklarına bağlanan birimler ile defterdarlıklar ve gelirler bölge
müdürlükleri bünyesinde faaliyetine devam eden birimler açısından 178 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin bu Kanunla kaldırılan ek 8, 9, 10, 13, 14, 15 ve
16 ncı maddeleri ile ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerinin yürürlüğü
ve anılan maddelerde yer alan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılması bu
birimlerin tüm iş ve işlemlerinin sona erdirilmesine kadar devam eder.” Hükmüne
istinaden ilimizde Vergi dairesi Başkanlığı bulunmaması nedeniyle Vergi
daireleri, Gelir Müdürlükleri ve Malmüdürlükleri (Bağlı Vergi dairesi)
Defterdarlıklara bağlı olarak iş ve işlemlerine devam edeceklerdir.
II.1.1.GELİR MERKEZ BİRİMLERİ
II.1.1.GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.1-GELİR MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE SUNULAN
HİZMETLER
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü; vergi ve resimlerin yasalarda belirtilen
süreler içerisinde tarh, tahakkuk tebliğ ve tahsilini sürekli olarak izleyip bunu
sağlayacak tedbirleri almak, silinmesi gereken vergilerin işlemlerinin
tamamlayarak ilgililere bildirmek, il ve ilçelerin tahakkuk ve tahsiline ilişkin aylık
ve yıllık bilgileri zamanında toplayıp Bakanlığa göndermekle görevlidir.
1.1.2.- İSTATİSTİKİ VERİLER
1.1.2.1. GELİR MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO DURUMU
34
GÖREV UNVANI
DOLU
-
Müdür
Gelir Uzmanı
2
V.H.K.İ.
2
TOPLAM
4
1.1.2.2. 2013 YILI MÜKELLEF SAYISI/DAĞILIMI
BİRİMİ
BASİT
USUL
GELİR
VERGİSİ
GERÇEK USULDE
Gelir Ver. G.M.S.İ.
KURUMLAR
VERGİSİ
KDV
VERGİSİ
Toplam
Mükellef
Sayısı
Sinop Vergi Dai. Müd.
868
1249
1840
349
1591
4.306
Boyabat Vergi Dai.Müd.
614
874
578
175
1033
2.241
Ayancık
Malmüdürlüğü
330
549
613
82
658
1.574
Gerze
Malmüdürlüğü
43
382
483
53
425
961
Türkeli
Malmüdürlüğü
277
280
332
78
351
967
Durağan
Malmüdürlüğü
303
161
215
29
203
708
Erfelek
Malmüdürlüğü
230
158
156
17
198
561
Dikmen
Malmüdürlüğü
69
35
31
13
65
148
Saraydüzü
Malmüdürlüğü
44
36
94
4
58
178
2778
3724
4342
800
4582
11.644
TOPLAM
1.1.2.3. 2014 YILI MÜKELLEF SAYISI/DAĞILIMI
35
BASİT
USUL
GELİR
VERGİSİ
BİRİMİ
GERÇEK USULDE
GelirVer. G.M.S.İ.
KURUMLAR
VERGİSİ
KDV
VERGİSİ
Toplam
Mükellef
Sayısı
Sinop Vergi Dai. Müd.
903
1255
1972
337
1575
4467
Boyabat Vergi Dai.Müd.
634
862
606
170
1017
2272
Ayancık
Malmüdürlüğü
345
553
627
193
715
1718
Gerze
Malmüdürlüğü
434
384
506
53
422
1377
Türkeli
Malmüdürlüğü
274
277
331
74
345
956
Durağan
Malmüdürlüğü
304
162
220
32
206
718
Erfelek
Malmüdürlüğü
256
142
166
19
186
583
Dikmen
Malmüdürlüğü
65
35
35
13
64
148
Saraydüzü
Malmüdürlüğü
42
38
111
4
64
195
3257
3708
4574
895
4594
12434
TOPLAM
1.1.2.5. 2013/2014 YILLARI TAKDİR KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
Yılı
Önceki
Dönemden
Devreden Dosya
Gelen Dosya
Çıkan Dosya
Takdir Tutarı
2013
343
440
640
1.467.112
2014
208
879
681
1.415.618
1.1.2.6. 2013/2014 YAYGIN VE YOĞUN DENETİM ÇALIŞMALARI
YILI
YILI / DENETİME
KAT.ÖYYB.MEMUR
DENETLENEN
MÜKELLEF
SAYISI
DÜZENLENEN
TUTANAK
SAYISI
KESİLEN CEZA
MİKTARI
2013
37
4311
328
62.342
2014
41
1.545
103
92.138
1.2.1.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1.1.3. 1-Bilişim Sistemleri
36
Defterdarlık Gelir Müdürlüklerinin (mülga) evrak işlemlerini, raporları,
genel yazı işlemlerini, anlaşmalı matbaa işlemlerini, mukteza işlemlerini, uzlaşma
işlemlerini, yaygın ve yoğun denetim hizmetleri işlemlerini koordine etmek ve
yürütmek üzere DEFGEL projesi çerçevesinde işlemler elektronik ortamda
yürütülmektedir.
2.2.1.VERGİ DAİRELERİ
2.2.1.1- MERKEZ VE BOYABAT VERGİ DAİRELERİNCE SUNULAN HİZMETLER
Vergi Daireleri, Vergi Kanunları ve Özel Kanunları ile bu kanunlara
dayanılarak Maliye Bakanlığınca belli edilen kamu gelirleri ile ilgili mükellefi
tesbit, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, ödeme, iade ve muhasebe işlemlerini
yürütür.
Bu işlemlere ilişkin olarak vergi dairesi veya mükelleflerce yaratılan
ihtilaflarla, ilgili olarak, yargı mercii nezdinde Hazineyi temsilen dilek ve
savunmalarda bulunur, gerektiğinde itiraz ve temyiz edilmesi, izlenmesi ve
sonuçları ile ilgili işlemler de Vergi Dairelerince yerine getirilir.
Devlete ait menkul ve gayrimenkul malların satış, taksit, borçlanma ve kira
bedelleri ile ecrimisil, bedelmisil, tavizat bedeli ve benzerlerinin tahsilat safhasına
ilişkin işlemlerinin Vergi Dairelerince yürütülmesine Maliye Bakanlığınca karar
verilebilir.
Yukarıda yazılı olanlar dışında kalan ve çeşitli Kanunlarla belirtilen Devlet
gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri de Vergi Dairelerince yürütülür.
2. 2.1.2-2015 YILI İÇİNDE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
1- İl genelinde yapılan denetimler ile toplu ve bireysel yoklamalar
neticesinde gerek ticari, gerekse mesleki konuları çerçevesinde mükellef
sayılarında belirli bir artışın sağlanması ile beraber özellikle Gayrimenkul
Sermaye İradı mükellefiyeti yönünden tespitlere hız verilecektir.
2- Belirli sektörlerde yer alan ticari veya mesleki mükellef gruplarının
(Eczane, Muhasebeci, Avukatlar, Mimar ve Mühendisler) inceleme ve
tetkiklerinin sağlanması.
3- İnşaat sektörünün kontrol altına alınabilmesi için gerek Belediye
Başkanlığı gerekse Tapu Sicil Müdürlükleri nezdinde girişimde bulunularak
denetim ve incelemelere alt yapı olması hasebiyle veriler toplanmaya
çalışılacaktır.
4- Sosyal Güvenlik Kurumları ile yapılacak eşgüdüm çalışmaları
kapsamında istihdama meydana gelebilecek kayıt dışılığın önüne geçilmeye
çalışılacaktır.
37
5-Vergi Daireleri otomasyon sisteminde meydana gelen gelişmelerden
faydalanarak ülke genelinde mükellef menfaatlerinin tespiti ile tahsilatın
hızlandırılması.
2.2.1.3.SİNOP VERGİ DAİRESİ İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
3.1. KADRO DURUMU
GÖREV UNVANI
Vergi Dairesi Müdürü
Müdür Yardımcısı
Gelir Uzmanı
Şef
V.H.K.İ.
Memur
Yoklama Memuru
Şoför
Koruma ve Güven.Görev.
Hizmetli
TOPLAM
DOLU
1
2
16
2
17
1
1
2
2
2
46
3.2.SİNOP VERGİ DAİRESİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR:
2.2.3.2.– YAPILAN HACİZLER: (31.12.2014 itibariyle)
E-Haciz Sayısı
Haciz Bildirisi Sayısı
Hacizli Araç Sayısı
Tapu Haczi
Fiili Haczi Yapılan Araç Sayısı
Satışı Yapılan Araç Sayısı
Satışı Çıkarılan Gayrimenkul Sayısı
:
:
:
:
:
:
:
2.242
2.614
236
127
3
7
-
:
:
:
25
8
16
:
10
2.2.3..3.- İHTİLAFLI DOSYA SAYISI :
-Vergi Mahkemesindeki Dava Dosya Sayısı
-Bölge İdare Mahkemesindeki Dava Sayısı
-Danıştay’daki Dava Dosya Sayısı
2.2.3.4. – İNCELEME RAPORU SAYISI
- Vergi Dairesi Müdürü Tarafından Yapılan İnceleme
2.2.3.5- VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN KDV İADESİ
38
- İhracat İadesi
- İndirim yolu ve diğer KDV iadeleri
Toplam
2.2.3.6– DÜZENLENEN YOKLAMA FİŞİ SAYISI
2.2.3.7 – ÇERÇEVE ANLAŞMASI SAYISI
: 6.989.385
: 480.884
: 7.470.269
: 2.319
: -
2.2.2.2.BOYABAT VERGİ DAİRESİ İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ
2.1. KADRO DURUMU
GÖREV UNVANI
Vergi Dairesi Müdürü
Müdür Yardımcısı
Şef
V.H.K.İ.
Veznedar
Koruma ve Güvenlik M.
Hizmetli
TOPLAM
DOLU
1
1
1
15
1
2
2
22
2. 2.BOYABAT VERGİ DAİRESİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR:
2.2.2.2.2.– YAPILAN HACİZLER :
E-Haciz Sayısı
………………….. :
Haciz Bildirisi Sayısı
………………….. :
Hacizli Araç Sayısı
………………….. :
Tapu Haczi
…………………. :
Fiili Haczi Yapılan Araç Sayısı ……………….... :
Satışı Yapılan Araç Sayısı
………………......:
Satışı Çıkarılan Gayrimenkul Sayısı……………...:
2451
34
1495
1300
14
6
-
2.2.2.2.3- İHTİLAFLI DOSYA SAYISI :
-Vergi Mahkemesindeki Dava Dosya Sayısı …… :
-Bölge İdare Mahkemesindeki Dava Sayısı ….... :
-Danıştay’daki Dava Dosya Sayısı
….....:
5
1
2.2.2.2.4 – İNCELEME RAPORU SAYISI
39
- Vergi Dairesi Müdürü Tarafından Yapılan İnceleme : 2.2.2.2.5- VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN KDV İADESİ
- İhracat İadesi
…………........ : 622.465 TL
2.2.2.2.6– DÜZENLENEN YOKLAMA FİŞİ SAYISI …....: 1534
2.2.2.1.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
2.2.2.1-Bilişim Sistemleri
Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığınca vergi ile ilgili iş ve işlemlerin
elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla VEDOP projesi dönüştürülerek
Elektronik Vergi dairesi Otomasyon EVDO projesi uygulamaya konulmuştur.
40
41
-3DENETİM
HİZMETLERİ
42
DENETİM HİZMETLERİ
178 sayılı K.H.K.nin 659 sayılı KHK’nin
maddesinin 2. fıkrasına göre.
17. md. ile değişik 43 ncü
Bakanlık taşra teşkilatında Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman
Yardımcısı çalıştırılabilir. Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman
Yardımcılarına diğer görevlerinin yanı sıra genel bütçe kapsamındaki kamu
idareleri ile özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve
defterdarlık birimlerinde yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
denetim ve inceleme yaptırılabilir.
1- DEFTERDARLIK
(Denetmenlik)
MUHASEBE
UZMANLIĞI
İl ve ilçelerde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara bağlı
işletme ve fonlardaki saymanlıkları denetlemek, yetkili merciler tarafından verilen
soruşturma görevini yapmak, Defterdarlık ve Valilik tarafından verilen diğer
görevleri yerine getirmektir.
02/11/2012 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 659 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameyle Muhasebe Denetmeni veya Muhasebe
Denetmeni Yardımcıları Defterdarlık Uzmanı ya da Defterdarlık Uzman
Yardımcısı kadrolarına atanmışlardır.
Defterdarlığımızda görev yapan bir (Defterdarlık Uzmanı) Muhasebe
Denetmeni 15.11.2012 tarihinde Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna
uzman olarak naklen atanarak Defterdarlığımızdaki görevinden ayrılmıştır.
2- MİLLİ EMLAK UZMANLIĞI (Denetmenlik)
İlimize henüz milli emlak uzmanı (denetmenlik görevlisi) ataması
yapılmamıştır. Milli Emlak Denetim Hizmetleri, Kastamonu Defterdarlığında
görevli uzmanlar tarafından yürütülmektedir.
3-VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ:
646 sayılı KHK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulmuş olup
İlimizde bulunan Mükellefler talebimiz üzerine Samsun Vergi denetim Grup
Başkanlığına bağlı vergi Müfettişleri tarafından incelenmektedir.
Gerek incelemesi yapılacak mükelleflerin tespiti gerekse uzlaşma işlemleri
turne programı çerçevesinde Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup
Başkanlığına bağlı Vergi Müfettişleri tarafından Defterdarlığımızın dışında Vergi
Denetim Kurul Başkanlığı’nın çalışma/denetim programına bağlı olarak yerine
getirilmektedir.
43
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 031 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content