close

Enter

Log in using OpenID

Defterdarlığımız Vergi Dairesince 12/12/2014 tarihinde açık artırma

embedDownload
T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK TOKAT VERGİ DAİRESİ MÜD.
11/11/2014
MENKUL MAL SATIŞ İLANI
Mecidiyeköy Vergi Dairesine olan borçlarından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen
menkul malların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun 84 ve 85 inci
maddeleri gereğince 12/12/2014 tarihinde saat 10:00 ’da açık artırma ve peşin ödeme sureti ile aşağıda
belirtilen adreste birinci satışı yapılacaktır.
6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 84 üncü maddesi gereği birinci arttırmada haczedilen menkul
malların tespit edilen rayiç bedelin % 75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise aynı Kanunun 87
inci maddesi gereği 26/12/2014 tarihinde saat 10:00 ’de aynı yerde ikinci açık artırma ve peşin ödeme
suretiyle satışı yapılacaktır.
İkinci artırmada malın tahmin edilen kıymetinin; satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının geçmesinin
şart olduğu.
Yukarıda belirtilen gün ve saatlerde satışa çıkarılan menkul mallar satılamadığı takdirde ilgili
Kanunun 87 inci maddesi gereğince 6(altı) ay içerisinde pazarlık usulü ve peşin ödeme suretiyle satışı
yapılacaktır.
6183 sayılı A.A.T.U.K’nun 86 ıncı maddesi gereği alıcı malı almaktan vazgeçer veya verilen
mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale
olunur ve birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar %5
faiziyle alınır.
İkinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde, birinci ihale bedeli ve diğer
zararlar %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir
ve idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale
yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesi gereğince alınması gereken araç
muayene ücreti ile varsa %5 fazla alıcıya aittir.
Tahsin GÜRLER
Vergi Dairesi Müdürü
SATIŞIN YAPILACAĞI YER
Tokat Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisi
:
ARACIN BULUNDUĞU ADRES
TOKAT TERMİNAL YANI ÖZEL OTOPARK
:
MENKUL MALIN CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ
Plakası
: 34MLV17
Markası
: FATİH
Cinsi
: KAMYON
Tipi
: FHT 162_25
Modeli
: 1992
Motor No
: 0
Rengi
:
Şasi No
: 0
Muayyen Değeri
: 8,000.00 TL.
Hasar Durumu
: NORMAL AKÜSÜ YOK DÖŞEMELERİ HASARLI
Anahtar / Ruhsat
: VAR
:
Not:- % 18 KDV ve diğer giderler alıcıya aittir.
- İhale öncesinden rayiç bedel üzerinden KDV tutarı kadar teminat istekliden alınır.
- Alıcı aracı muhafaza altına alındığı otoparkta görerek ve bütün eksikleriyle kabul etmiştir.
- Araca ilişkin bilgiler www.*vdb.gov.tr (Hacizli Araç Satışı)(*: O ilin adı) internet adresinden de
görülebilir.
ADRES : SOĞUKPINAR MAH.BEHZAT BULVARI DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI MERKEZ TOKAT
Telefon : 3562144210
Faks : 35621411 81
Araca ait fotoğraflar aşağıdadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
438 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content