close

Вход

Log in using OpenID

ABD/Telafi Edici Vergi Önlemi 2012 İ.GGS Nihai Kararı

embedDownload
ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/655-17570
ABD/Telafi Edici Vergi Önlemi 2012 İ.G.G.S Nihai Kararı
Ankara, 01/09/2014
SİRKÜLER (D-2014)
Sayın Üyemiz;
Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından
ülkemiz menşeli “Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” (7306.30 ve 7306.90 Gümrük Tarife
Pozisyonlu) ithalatına uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemine ilişkin olarak, ABD Ticaret
Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 dönemi için başlatılan
idari gözden geçirme soruşturmasının (İGGS) ön bulgularına ilişkin daha önce bilgi verildiği ifade
edilerek, mezkur soruşturmaya ilişkin nihai karar bildiriminin Ek’te bir örneği kayıtlı 27 Ağustos
2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı belirtilmektedir.
Söz konusu bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere; ITA tarafından soruşturma
kapsamındaki “tek zorunlu muhatap” (mandatory respondent) olan Borusan (Borusan Mannesman
Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.) için %0,13 ihmal edilebilir (de
minimis) sübvansiyon marjının hesaplandığı, Erbosan firması (Erbosan Erciyes Boru Sanayi ve
Ticaret A.Ş.) ve Tosçelik (Tosyalı Dış Ticaret A.Ş., Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.) için ise
2011 yılına ilişkin İGGS’de hesaplanmış olan sırasıyla %0,30 (de minimis) ve %0,83 sübvansiyon
marjlarının aynen korunduğu ifade edilmektedir.
Mezkur nihai karar çerçevesinde, Tosçelik hariç olmak üzere soruşturma kapsamında yer alan
ihracatçılarımıza ilişkin sübvansiyon marjının de minimis olarak kabul edilen %0,5’in altında
gerçekleşmiş olması nedeniyle, bu firmalarımız 2012 yılında yapmış oldukları ihracatlar için ABD
mevzuatı uyarınca herhangi bir telafi edici vergi ödeme yükümlülüğüne maruz kalmaksızın pazara
giriş imkanı kazanıldığı ifade edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Ek: ABD Resmi Gazete örneği (3syf.)
Ayrıntılı bilgi için: Zeynep Dedeoğlu - Uzman Yrd.
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (01.09.2014 18:04:33)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:538312663201491134536
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:538312663201491134536. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:538312663201491134536. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:538312663201491134536. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:538312663201491134536. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
5 253 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа