close

Enter

Log in using OpenID

ankara ticaret odası dış ticaret eğitim programı hizmet alımı işine ait

embedDownload
ANKARA TİCARET ODASI
DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI
HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1-Sözleşmenin tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
………………………………………………..bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında
aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin;
a) Adı: Ankara Ticaret Odası
b) Adresi: Söğütözü Mah. 2180 Cad. No:5/A 06530 Söğütözü-Çankaya/ANKARA
c) Telefon numarası: (312) 201 82 74 201 82 75
d) Faks numarası: (312) 201 82 76
2.2. Yüklenicinin;
a) Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı:
b) T.C. Kimlik No:
c) Vergi Kimlik No:
d) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
e) Telefon numarası:
f) Bildirime esas faks numarası:
g) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak
tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik
posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
Madde 3- Sözleşmenin dili
Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar
4.1. Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak
anılacaktır) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5- İş tanımı
5.1.Sözleşme konusu iş
: Ankara Ticaret Odası'nın 2014 yılında düzenleyeceği; ANKARA
TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI kapsamında;
eğitimlerin verilmesi, eğitim malzemelerinin hazırlanması, çoğaltılması ve
eğitim sonunda sınav gerçekleştirilmesine yönelik tüm ihtiyaçların
karşılanması işidir.
5.2. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan
belgelerde düzenlenmiştir.
Madde 6- Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli………………(rakam ve yazıyla)….….….…dir.
Madde 7-Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1.Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin
nakliye, sigorta vb. tüm masraflar ve vergi, resim, harçlar sözleşme bedeline dahildir.
7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare
tarafından yükleniciye ödenecektir.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
8.1. Sözleşmenin yapılmasına ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeye ilişkin diğer giderler,
Yükleniciye aittir.
1
8.2. Yüklenici, sözleşme nedeni ile doğacak damga vergisini sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren
yasal süresi içerisinde yatırarak makbuzun bir örneğini İdare’ye teslim edecektir. Aksi taktirde, bu miktar
İdare tarafından ödenerek Yüklenici’ye yapılacak ilk ödemeden mahsup edilecektir.
8.3. Bunun haricinde idare’nin herhangi bir sebeple işbu sözleşme nedeniyle pul masrafı, vergi, resim,
harç, fon kesintisi, ceza ve gecikme cezası ödemek zorunda kalması halinde, İdare’ce ödenen bu
tutarların tamamını yüklenici karşılayacaktır.
Madde 9- Sözleşmenin ekleri
9.1. İhale dokümanı, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak
sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık
olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
9.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
a) İdari Şartname,
b) Teknik Şartname,
c) Sözleşme Tasarısı,
d) İhale konusu işin niteliğine uygun olarak belirlenen standart formlar,
e) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanları içinde verilmemiştir.)
9.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 10-Sözleşmenin süresi
10.1. İşbu sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2014 tarihine kadardır.
10.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.
Madde 11- İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi
11.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Ankara Ticaret Odası Hizmet Binası ve/veya idare tarafından onay
verilecek yerler.
11.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak olup
sözleşmenin imzalanması ile işe başlanacaktır.
Madde 12- Teminata ilişkin hükümler
12.1. Kesin teminat
12.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı; …..……(rakam ve yazıyla)…………dır. Yüklenici bu işe ilişkin
olarak ........... (rakam ve yazı ile) ..........................kesin teminat vermiştir.
12.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi 31 Aralık 2015 tarihine kadardır. Kanunda veya
sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması
durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
12.2. Ek kesin teminat:
12.2.1. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı
olması halinde bu artış tutarının % 30’u oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek
kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı
hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
12.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi,
kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
12.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, teminat olarak kabul edilen değerlerle
değiştirilebilir.
12.4. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
12.4.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve
Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal
Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatların tamamı yükleniciye 31 Aralık 2015 tarihinden sonra iade edilecektir.
12.4.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve
ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar
ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin
teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.
12.4.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin
hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen
talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen
bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde idareye gelir kaydedilir.
12.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
2
Madde 13- Ödeme yeri ve şartları
13.1. Sözleşme bedelini oluşturan işlere ilişkin ödemeler, İdare’nin teknik şartnamede belirtilen işlerin
başarıyla tamamlandığına dair her grup eğitimden sonra tanzim edilecek tutanakların İdare’nin onay
vermesini müteakip yüklenicinin düzenleyeceği faturalar mukabilinde 20 (yirmi) takvim günü içinde
yapılacaktır.
13.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu
takdirde öder.
13.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir
veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve
şartları taşıması zorunludur.
13.4. İhale konusu işe ilişkin ödeme; fatura karşılığı, isteklinin Ankara Ticaret Odası Mali İşler
Müdürlüğü’ne bildirilen banka hesabına Türk Lirası olarak yapılacaktır.
Madde 14- Avans verilmesi, şartları ve miktarı
14.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat farkı
15.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına
kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin
ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
15.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik
yapılamaz.
Madde 16- Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
16.1. İhale konusu işte İdare’nin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak; işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Madde 17- Cezalar
17.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
17.1.1. Yüklenicinin adres değişikliği, telefon/faks değişikliği ve tüzel kişiliğinde meydana gelen her
türlü değişikliği işlemin sonuçlanmasından itibaren idareye en fazla 7 (yedi) gün içerisinde yazılı
olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüzel kişilerde her türlü hisse devir işlemi vb. değişikliklerde
noterlikçe yapılan bu değişikliklerin idareye noter onaylı bir suretinin verilmesi, ticaret sicil
gazetesinde de değişikliğin yayınlandığı nüshanın bir örneğinin idareye teslim edilmesi zorunludur.
Bu işlemler, yüklenici tarafından yerine getirilmediği takdirde Sözleşme Bedelinin %0,2’si (bindeiki)
oranında gecikme cezası kesilir.
17.1.2.Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda; İdare tarafından 3 (üç) gün süreli yazılı
ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5’i (bindebeş) oranında gecikme
cezası kesilir. İşin niteliği gereği gecikmeden kaynaklanan aykırılığın giderilmesinin mümkün
olmadığı haller ile sözleşmenin (27.1.) maddesinde belirtilen ihlallerde protesto çekmeye gerek
kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.
17.1.3.İhale konusu hizmetin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen aksaklıkların idarece tespit
edilerek sözlü veyahut yazılı olarak Yükleniciye bildirilmesi halinde bu aksaklık giderilmemişse, bir
tutanakla giderilmeyen her bir aksaklık için Sözleşme bedelinin %0,1’i (bindebir) oranında cezai
müeyyide uygulanacaktır.
17.1.4.Yüklenici, sözleşmeye ve şartnameye uygun olarak, hizmeti süresinde ve zamanında yerine
getirmediği, İdarece bildirilen uyarıları dikkate almadığı takdirde dikkate alınmayan her uyarı için
sözleşme bedelinin %0,1’i (bindebir) oranında ceza uygulanacaktır.
Ayrıca, Yüklenici, idarece bildirilen uyarıları dikkate almadığı takdirde idare, ayrıca protesto çekmeye
gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydetmeye ve sözleşmeyi feshe yetkilidir.
17.2.Sözleşme süresince ve sonrasında, İdarenin Sözleşmede Yüklenici tarafından üstlenilen taahhütleri
ile ilgili olarak maruz kalacağı bütün kayıplar Yüklenici veya onun nam ve hesabına çalışanların kusurlu
bir işlemi, ihmali veya Sözleşmeyi ihlali sonucu olduğu takdirde Yüklenici tarafından bütünüyle tazmin
edilecektir.
17.3. Yüklenici, sözleşme konusu hizmeti ifa ederken kurumun mallarına ve/veya çalışanlarına (işçiler,
idari personel teknik personelde dâhil olmak üzere) veya görevlerini ifa ederken üçüncü şahıslara
verecekleri her türlü maddi, manevi ve cismani zarardan ve bunların telafisi için yapılacak masraflardan
sorumludur. Bu hususta üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler İdareyi muhatap alarak hukuki işlem
3
başlattığı takdirde yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve ihtilafın sulh yolu ile çözülmesi de dâhil ve fakat
bununla sınırlı olmamak üzere idarenin bu hususta uğrayacağı her türlü masraf Yüklenici tarafından
ödenecektir.
17.4. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak
ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca
tahsil edilir.
Madde 18- Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
18.1.1 Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
18.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı
verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı
olarak bildirimde bulunması,
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
18.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru
süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
18.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:
18.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın,
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan
gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici
sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen
süre kadar uzatılır.
18.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak
işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
18.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 19- Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri
Sözleşme konusu işin denetimi ATO Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılır ve program
bitiminde söz konusu Müdürlük tarafından eğitimin işbu şartnameye uygun bir şekilde tamamlandığına
dair bir rapor düzenlenir.
İşveren tarafından yapılan denetimde, çalışmanın eksikliklerinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu
eksiklikler yüklenici firmaya yazılı olarak bildirilerek en fazla 5 gün içinde giderilmesi istenecektir. Firma,
kendisine bildirilen eksikleri gidermekle yükümlüdür.
Madde 20- İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar
20.1. Yüklenici hizmet verdiği işlere ilişkin ödemeye esas, fatura ve işe ilişkin diğer rapor, belge, tutanak
vb. belgeleri, İdarenin Dış İlişkiler ve Dış Ticaret Müdürlüğü’ne elden teslim edecektir.
Madde 21- Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
21.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.
21.2. İdare ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte
tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt
tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse İdarenin kayıtları esas alınır ve bu
kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.
Madde 22- İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması
İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen
esaslar dahilinde yükleniciye aittir.
4
Madde 23- Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu
konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup
Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.
Madde 24- Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme bedelinin % 25’den fazla aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması
kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak
ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
24.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 25- Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti
25.1.Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya
mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan
ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde
varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla
sözleşme devredilebilir.
b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek ayrıca protesto çekmeye gerek
kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve hesap genel hükümlere
göre tasfiye edilir.
c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin
taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde
yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla
taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek
durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal
temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 26- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi
halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 27- İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
27.1. Yüklenicinin;
a) Sözleşme konusu taahhüdünü kısmen ya da tamamen Sözleşme şartlarına uygun olarak mücbir
sebep halleri dışında yerine getirmemesi,
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmesi,
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller
kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapması,
d) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermesi,
e) Sözleşme konusu iş ve işlemler ile teknik ve mali yapılara ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi
ve belgeleri ifşa etmesi, kendisi veya üçüncü şahısların yararına kullanması,
f) İdare’nin yazılı iznini almadan Sözleşmeyi kısmen veya tamamen devretmesi veya Sözleşmeden
doğan para alacağı dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere İdare’den olan herhangi bir
alacağını temlik etmesi,
g) Sözleşme konusu işle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere
uymaması,
h) Sözleşme veya eklerindeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi,
hallerinden herhangi birinin oluşması halinde durum yazılı olarak Yükleniciye bildirilerek İdare başka bir
işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir.
27.2.İdare, gecikme cezası uygulamak suretiyle sözleşmeyi feshetmeden bildirim hükümlerine uyulmasını
beklemekte ya da dilediği her an yapacağı yazılı bildirimle sözleşmeyi feshetmekte serbesttir.
27.3. Sözleşmenin belirtilen nedenlerle feshedilmesi halinde teminatın tamamı gelir kaydedilir. Gelir
kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilmez. Yükleniciden olan İdare alacakları ve
varsa gecikme cezası Yükleniciden rızaen, mümkün olmadığı takdirde hukuki yollardan tahsil edilir.
5
27.4. Yüklenicinin gizliliği ihlal etmesi halinde sözleşme İdare’ce herhangi bir süre verilmesine gerek
olmaksızın feshedilebilecektir. Bu takdirde Yüklenici, İdare’nin bu sebeple uğradığı zararları tazminle
yükümlüdür.
Madde 28- Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
Yüklenicinin, ihale sürecinde İdari Şartnamenin 10.2nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya
davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı
bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin
bulunmaması,
b)
Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte
olmaması,
hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlanmasını isteyebilir ve bu
takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yükleniciden kesin teminat
ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza ödemelerden kesinti yapılmak
suretiyle de tahsil edilebilir.
Madde 29- Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak
Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için
uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir.
Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa
ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 30- Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
30.1. Öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin
a) Sözleşmeye esas projesi içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün
olmaması şartlarıyla, sözleşme bedelinin %25’ine kadar sözleşme ve ihale dokümanındaki
hükümler çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.
İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi
ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.
30.2. İdare tarafından sözleşme bedelinin %25’ine kadar sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler
çerçevesinde iş azalışı yapılabilir.
Madde 31- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu
İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi İdari şartnamenin 10.2nci
maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan
Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması
yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Madde 32- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu
Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi
veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve
şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve
ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin
ettirilir.
Madde 33- Fikri ve sınai mülkiyete konu olan hususlar
33.1.Yüklenici, sözleşme konusu işe ait malzeme, teçhizat, yazılım ve hizmete ait fikri ve sınai mülkiyet
haklarını ödeyecek ve bu tür hakların ihlalinden doğan tazminat, istek, para cezalan ve davaların
sorumluluğu Yükleniciye ait olacaktır. Bu yüzden meydana gelecek zarardan İdare sorumlu olmayacaktır.
İdare’ce herhangi bir şekilde bu madde kapsamına giren bir ödemede bulunulması halinde ödenen tüm
bedeller faiz ve masraflarıyla birlikte Yüklenici tarafından İdare’ye ödenecektir. Yüklenici adına tescilli
veya lisanslı bulunanlar hariç olmak üzere sözleşme kapsamında yapılacak işlerle ilgili ortaya çıkacak her
türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları İdare’ye ait olacaktır.
Madde 34- Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
Bu madde boş bırakılmıştır.
6
Madde 35- Garanti ve Destek Hizmetleri ile ilgili şartlar
Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 36- Hüküm bulunmayan haller
36.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
Madde 37- Diğer Hususlar
37.1. Sözleşme kapsamı iş ile ilgili olarak; İdarece uyuşmazlık konusu olan veya olabilecek herhangi bir
kabul ya da teslim/tesellüm işlemi yapıldığında; söz konusu işten dolayı İdare’nin yaptığı ya da yapacağı
herhangi bir ödeme veya gecikme cezasının tahakkukunu gerektiren bir hal oluştuğu takdirde, İdare’nin
bu iş ve hizmetler esnasında yaptığı veya yapacağı ödemeyi faizi ile birlikte tahsil veya gecikmeden
doğabilecek her türlü gecikme cezası, zarar, tazminata ilişkin veya benzeri her türlü talep ve dava hakları
saklıdır.
37.2. Gizlilik Taahhüdü
37.2.1. Gizli Bilginin Tanımı:
Yüklenici’nin kendisi, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme
ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve
tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali,
teknik bilgiler, belgeler, konuşma bilgileri ve bu ihale kapsamındaki her türlü bilgi, gizli bilgi ve belge
olarak kabul edilir.
37.2.2. Gizli Bilginin Korunması:
Yüklenici, ilişkilerin gerektirdiği ölçüde öğrendiği veya açıklanan gizli belge ve bilgiyi;
i. Büyük bir gizlilik içinde korumayı,
ii. Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
iii. Doğrudan ya da dolaylı olarak mevcut ticari ilişkiyi amaç dışında kullanmamayı,
iv. Herhangi bir şekilde yayınlamamayı
taahhüt eder.
Yüklenici, zorunlu hallerde ve iş gereği bilgiyi; öğrenmesi gereken çalışanlarına, alt çalışanlarına ve
kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir, ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt
çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarır.
Yüklenici çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu
şartname kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde
doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
37.2.3. Alınması Gereken Önlemler:
Yüklenici, sorumlu olduğu kişilerce gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından
haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak idare’ye durumu bildirmekle yükümlüdür.
İdare, gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış olmasından dolayı, masrafları yükleniciye
ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini talep etme
hakkına sahiptir.
37.2.4. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi:
Yüklenici, gizli bilgiler içeren her türlü materyali, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik
taahhütnamesinin sona ermesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, derhal bu bilgi ve
belgeleri İdareye iade eder.
37.2.5. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi:
Yüklenici, İdare’nin yazılı izni olmaksızın bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya
da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz,
internet veya İntranet ortamlarında kullanamaz, satamaz ve reklam amacıyla kullanamaz.
Madde 38- Anlaşmazlıkların Çözümü
38.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
38.2. İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında İdarece düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor, makbuz
ve benzeri evraklar idari veya adli yargı organları nezdinde kesin delil Sözleşmesi niteliğindedir.
Madde 39- Yürürlük
İşbu Sözleşme 39 (otuzdokuz) maddeden ibaret olup idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra ………………..tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır.
İşbu sözleşme, idari şartname ile teknik şartnamenin ayrılmaz bir parçasıdır.
İDARE
YÜKLENİCİ
7
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content