close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı,
Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”
 Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya
koşullu ön kabul için lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Eczacılık ve eşdeğer Fen
Fakültelerinin (Mühendislik, Teknoloji, Fen-Edebiyat) lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olanlar doktora programına
başvurabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvuramaz, ancak 6/2/2013 tarihinden önce
tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir.
 Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın alanlarda Lisans/Yüksek Lisans derecelerini almış olmaları önerilir. Lisans veya Yüksek
Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlik programlarından farklı alanda almış olan adaylar Anabilim
Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar.
 Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.
 Adaylar, en fazla 3 farklı programa başvurabilirler.(Tarih ve saatler hakkında ilgili enstitülerin web sayfalarına bakılabilir.) Ancak 3
programa kesin kayıt yapılamaz.
 Adaylar, aşağıda ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır. Aksi takdirde
başarı değerlendirmesinde dikkate alınmazlar.
 Mülakata alınacak öğrenciler, yapılan başvuruların ALES, mezuniyet notu, yabancı dil puanı, mesleki bilgi değerlendirmesi ve Senatonun
belirlediği diğer esaslar çerçevesinde ilgili jürinin ön değerlendirmesi neticesinde belirlenir. Mülakata alınacak öğrenci sayısı; 10 ve
altındaki program kontenjanları için yirmi kişi, 10’un üstündeki program kontenjanları için kontenjanın iki katıdır.
 Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans programlarından kendi isteği ile kaydını sildiren adaylara katkı payı iadesi yapılmayacaktır.
 Tezli ve Tezsiz programlara öğrenci başvuru tarihleri farklıdır, başvurular sadece sistem üzerinden alınacaktır.
 Mülakat Yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgiler her Enstitü için değişiklik gösterebileceğinden, ön kayıt sonrasında veya Enstitülerin web
sayfalarında ilan edilecektir.
 Zamanında yapılmayan başvurular ve kayıtlar sebebiyle belirtilen mazeretler kabul edilmeyecektir.
 Kontenjan tablosunda ilan edilen programlardan bazılarında ön koşul veya alan sınırlaması gerektiren durumlar vardır. Gerekli koşullar
tabloda verilmiştir.
 Sisteme yüklenen belgelerin onaylı ve tamamen okunabilir olması gerekmektedir, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.
2
Tezli Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
09 Haziran 2014
Lisansüstü Tezli
Programlara Başvuru ve
Ön Kayıtlar - Başlangıç
Cuma
13 Haziran 2014
Lisansüstü Tezli Programlara
Başvuru ve Ön kayıtlar - Bitiş
17 Haziran 2014
*Lisansüstü Tezli Yüksek
Lisans Programları için
Yabancı Dil Sınavı Saat
10:00
19 Haziran 2014
Lisansüstü Tezli Programlar
Mesleki Bilgi Değerlendirmesi
ve Mülakat - Başlangıç
25 Haziran 2014
Lisansüstü Tezli Programlar
Mesleki Bilgi
Değerlendirmesi ve Mülakat
- Bitiş
1 Temmuz 2014
Lisansüstü Tezli
Programlar Sonuçların
İlanı
21 Temmuz 2014
Lisansüstü Tezli
Programlar Kesin Kayıt Başlangıç
24 Temmuz 2014
Lisansüstü Tezli Programlar
Kesin Kayıt - Bitiş
25 Temmuz 2014
Lisansüstü Tezli Programlar
Yedeklerin İlanı ve Kaydı Başlangıç
31 Temmuz 2014
Lisansüstü Tezli Programlar
Yedeklerin İlanı ve Kaydı - Bitiş
*Yabancı Dilde Eğitim veren, yukarıdaki açıklamalarda yabancı dil belgesi isteyen Yüksek Lisans Programları için.
3
Tezsiz Başvuru, Kayıt ve Sınav Tarihleri
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
2 Temmuz 2014
Lisansüstü Tezsiz
Programlara Başvuru ve Ön
Kayıtlar - Başlangıç
08 Temmuz 2014
10 Temmuz 2014
Lisansüstü Tezsiz
Programlara Başvuru ve
Ön Kayıtlar - Bitiş
*Lisansüstü Tezsiz YL
Programları için Yabancı Dil
Sınavı (S: 10.00)
14 Temmuz 2014
16 Temmuz 2014
18 Temmuz 2014
Lisansüstü Tezsiz
Programlar Mesleki Bilgi
Değerlendirmesi ve
Mülakat - Başlangıç
Lisansüstü Tezsiz
Programlar Mesleki Bilgi
Değerlendirmesi ve
Mülakat - Bitiş
Lisansüstü Tezsiz
Programlar Sonuçların İlanı
04 Ağustos 2014
06 Ağustos 2014
Lisansüstü Tezsiz
Programlar Kesin Kayıt Başlangıç
Lisansüstü Tezsiz
Programlar Kesin Kayıt Bitiş
07 Ağustos 2014
08 Ağustos 2014
Lisansüstü Tezsiz Programlar
Lisansüstü Tezsiz
Yedeklerin İlanı ve Kaydı - Programlar Yedeklerin İlanı
Başlangıç
ve Kaydı - Bitiş
4
 Başvuru şekli;
 Başvurular (ön kayıt), tamamen internet üzerinden yapılacaktır, sadece kesin kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından kesin kayıt
tarihlerinde ilgili Enstitülere belge teslimi yapılacaktır.
 Üniversitemiz lisansüstü programlarına başvurmak isteyen adayların, ön kayıt için Üniversitemiz web sayfasının (www.marmara.edu.tr)
duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap” oluşturularak sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgileri girerek,
başvuru ekranında yüklenmesi istenilen belgelerin pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 Kayıt sırasında aktif olarak kullanılan e-posta adresinin girilmesi zorunludur.(Bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır.)
 Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Enstitü tarafından onayı verilen
adaya bilgi maili gönderilecektir. Yüklenen bilgi ve belgelerde eksiklik veya hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından, başvuru
sırasında belirttiğiniz e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.)
 Başvuru tarihleri süresince (ön kayıt sırasında) oluşturulan kullanıcı bilgisiyle sisteme giriş çıkış yapılarak bilgi ve belgelerde güncelleme
yapılabilecektir. Başvurusu belirli bir nedenden dolayı onaylanmayan aday, e-posta adresine gönderilen gerekçe doğrultusunda
(Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.) gerekli düzeltmeleri yaparak tekrar kontrol edilmesini sağlayacaktır.
 Başvurusu tamamen onaylanmış adayın, başvuru yaptığı programın yabancı dil yeterlik zorunluluğuna bakılarak buna göre “Yabancı Dil
Yeterlik” şartını sağlayıp sağlamadığına bakılacaktır. Geçerli sınav belgesi olmayan, yeterlik sınavına katılması gereken aday “Yabancı
Diller Yüksekokulu” tarafından sınava alınacaktır.
 Tüm şartları yerine getirmiş aday, başvuru ekranında belirtilen yer, tarih ve saatte ilgili sınavlara katılacaklardır.
 Değerlendirme tablosunda yer alan, puanlamaya katılacak olan değerlerin tamamlanması sonucunda ilgili hesaplamalar yapılarak
sıralama belirlenecektir.
 Ön kayıt sonrası beyan edilmiş bilgi ve belgelerin, kesin kayıt sırasında ibraz edilen bilgi ve belgelerle uyuşmaması durumunda
sorumluluk adaya aittir. Uygun olmayan başvurular kesin kayıt hakkı kazanılsa dahi geçersiz sayılacaktır.
5
 Ön Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;
 Mezuniyet Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora için başvuran adayların
lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Yüksek Lisans
sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun veya Yüksek Lisans öğrenimlerinin son
yarıyılı öğrenci olmaları gerekir.
o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak kazanmış
olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
o Mezun durumda olmayan adaylar “mezun” kutucuğunu işaretlemeyerek, bu alana belge yüklemeyeceklerdir.
 Transkript Belgesi (onaylı), (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); (Başvuru sırasında mezun olmayanlar için
transkriptlerinin 7 dönemlik olarak ve Üniversitesi tarafından hesaplanmış olarak yüklenmesi gerekmektedir.)(4'lük veya 100'lük
ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına başvurularda YL Transkripti yüklenmesi
gerekmektedir.
 ALES sonucu; Kullanılmak istenilen sınav puanının alındığı “yıl” ve “dönemi” sisteme girilecektir. Puanlar direkt olarak ÖSYM den
alınacaktır. (Bu sınavın sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
 Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya eşdeğeri) (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir);
o Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar için.
o Yabancı Dil puanı olmayan Yüksek Lisans adayları, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun yapacağı yeterlik sınavına
alınacaklardır.(Sınav tarihleri için yukarıda verilen takvime bakınız.)
 Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir);
o Yüklenen fotoğraflar, sadece adayın tanınmasını sağlayacak şekilde vesikalık formatında olacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan
adayların öğrenci kimlik kartları, yüklemiş oldukları resimlerden basılacaktır. Manzara ve diğer uygun olmayan şekilde yüklenen
fotoğraflar iptal edilecektir.
 Kompozisyon (Word, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Başvurduğu alanda neden lisansüstü eğitim yapmak istediğini
belirtir kompozisyon alınacaktır. (Güzel Sanatlar ve Avrupa Birliği Enstitüsü için zorunludur.)
 Portfolyo (Güzel Sanatlar Enstitüsü için, Adaylar Portfolyolarını Mesleki Bilgi Değerlendirme Sınavında Anasanat Dalı Jürisine teslim
edeceklerdir. Örnek için enstitünün web sayfasına bakılabilir.)
6
 Denklik Belgesi (Word, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış
Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi almaları gerekmektedir.
 Yabancı uyruklu adaylar ise;
Yukarıda yer alan belgelere ek olarak
o Yabancı Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak
başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.(Yeminli tercüman tarafından onaylı ve imzalı olarak sisteme yüklenecektir.) Noter
tasdiki kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan istenecektir.
o Varsa Denklik Belgesi (pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); (Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığından alınmış varsa denklik belgelerinin sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
o TÖMER belgesi; Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış Yabancı uyruklu adayların; TÖMER belgesi ile başvurmaları
zorunludur.
o Pasaportun fotokopisi (Başvuru yapılan programın dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)
*Tüm belgelerin, başvuru yapılan programın dilinde veya onaylı Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.
 Kesin Kayıtta istenen bilgi ve belgeler;
 Mezuniyet Belgesi; Yüksek Lisans ve Lisans Dereceli Doktora programlarına kayıt olacak adayların lisans diplomasına sahip olmaları
gerekir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına kayıt olacak adayların Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekir.
o Kesin kayıt tarihinden önce mezun olamayan adaylar (öğrenciler), mezuniyet belgelerini ibraz edemeyecekleri için asil olarak
kazanmış olsalar dahi kesin kayıtları yapılmayacaktır.
 Transkript Belgesi (onaylı); Kesin kayıt sırasında 8 dönemlik hesaplanmış ve onaylı transkriptlerinin ibraz edilmesi zorunludur. (4'lük
veya 100'lük ortalamanın hesaplanmış olması gerekmektedir.)
 Askerlik Durum Belgesi,
 ALES Belgesi (Son güncel alınmış ve üzerinde kontrol kodu olan sonuç belgesi çıktısı.)(Yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
 Yabancı Dil Belgesi (YDS, ÜDS veya eşdeğeri) (Yukarıdaki açıklamada bu belgeyi isteyen programlar için.) YDS, ÜDS veya eşdeğeri
yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli
kabul edilecektir.(YDS, ÜDS veya eşdeğer tablosunda yer alan sınavlardan)
 Fotoğraf (2 Adet);
7
 Denklik Belgesi (Word, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklenecektir); Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini yurtdışında tamamlamış
Türk Vatandaşı adayların; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi.
 TC Kimlik fotokopisi;
 Yabancı uyruklu adaylar;
Yukarıda yer alan belgelerin aslı mutlaka gösterilecektir (Kesin kayıt hakkı kazananlar asıllarını getireceklerdir.)
o Yabancı Uyruklu adaylar mezuniyet, transkript ve diğer belgelerini, başvurdukları programın dilinde veya Türkçe tercümelerini yaptırarak
kesin kayıtta ilgili enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.
o Varsa Denklik Belgesi; (Yabancı Üniversitelerden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış varsa denklik belgesinin
fotokopisi. (Denklik belgesinin aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.)
o Pasaportun fotokopisi (Pasaportun aslı mutlaka gösterilerek fotokopisi ilgili enstitü tarafından onaylanacaktır.) (Başvuru yapılan programın
dilinde olması veya Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.)
o TÖMER belgesi.
 Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır.
o İlgili belgelenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.
o Mezuniyet belgesinin aslını getiremeyecek olan adaylar, belgenin bulunduğu Üniversite tarafından onaylanmış “aslı gibidir”
fotokopisiyle kayıt yaptırabilecektir.
o Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.
 Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik başvuru koşulları ile ilgili sınav puan şartları;
 Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı en az 60 (GRE eski sistem 635 yeni sistem 151, GMAT 466), başvurdukları programın puan türünde;
o Fen Bilimleri Enstitüsü Programları ve diğer yabancı dilde eğitim veren programlar için; YDS, ÜDS, KPDS veya MÜ Yabancı Dil
Yeterlik Sınavından en az 60, Fen Bilimleri Enstitüsü Türkçe Programlarda 50, (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak
teslimi sırasında Enstitülerden veya Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri
o Yabancı uyruklu kontenjanlarına ve Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda ALES’e girmiş olma şartı
aranmaz.
8
 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;
o Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
o Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı dilde eğitim veren programları için; YDS, ÜDS, KPDS veya MÜ Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en
az 60, (Sınav yerleri ile ilgili bilgi, ön kayıt günü evrak teslimi sırasında Enstitülerden veya Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü
Öğrenci İşlerinden alınabilir.) Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri
 Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alımlarında;
o Fen Bilimleri Enstitüsü için; Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES Puan şartı aranmamaktadır.
o Fen Bilimleri Enstitüsü için; Yabancı Dil Yeterlik şartı aranmamaktadır.
o Fen Bilimleri Enstitüsü için; Lisans mezuniyet notuna göre değerlendirme yapılacaktır.
 Doktora (Yüksek Lisans Sonrası)/Sanatta Yeterlik Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı en az 65, başvurdukları programın puan türünde,
o YDS, ÜDS, KPDS Puanı en az 60, Sanatta Yeterlik için en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri;
o Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına yapılan başvurularda ve Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES ’e girmiş
olma şartı aranmaz.
 Doktora (Lisans sonrası) Programlarına öğrenci alımlarında;
o ALES puanı en az 80 başvurdukları programın puan türünde,
o YDS, ÜDS, KPDS Puanı en az 60, Sanatta Yeterlik için en az 55 Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınav eşdeğerlikleri;
o Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvurularda ALES’e girmiş olma şartı aranmaz.
9
 Yatay Geçiş Kontenjanlarına Başvuru;
 Yatay Geçiş için; ( on line başvuru yaptıktan sonra, direkt olarak ilgili enstitüye belge teslim edilecektir.)
o Yatay Geçiş başvurusu yapacak adaylar, başvurularını (ön kayıt) Üniversitemiz web sayfasının (www.marmara.edu.tr)
duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap” oluşturarak ön kayıt işlemini tamamlayacaktır. Sırasıyla ilgili
pencerelerden istenilen bilgi ve belgeleri girerek başvurusunu onaylatmak üzere ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvuracaklardır.
o Yüklemesi yapılan bilgi ve belgeler ilgili enstitü personelleri tarafından kontrol edilip onaylanacaktır. Yüklenen bilgi ve belgelerde
eksiklik veya hata olması durumunda da ilgili enstitü tarafından bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle yüklenen belgelerin
başvurusu sırasında yanınızda bulunması faydalı olacaktır. (Geçersiz başvuru, onaysız belge, eksik evrak vb.)
o Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunda bir lisansüstü programının en az bir yarıyılını tamamlamış ve tüm derslerinde
başarılı olmuş öğrenciler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Üniversitede açılmış bulunan lisansüstü programlara yatay geçiş
yoluyla kabul edilebilir.
o Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayın, lisansüstü başvurularındaki yabancı dil şartlarını yerine getirmesi gerekir.
o




Yatay Geçiş Başvurusunda bulunanlar (Başka bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı) için gereken belgeler:
Öğrenim gördüğü Enstitü ’den durumunu belirten resmi yazı (Öğrencinin kayıt olduğu tarih belirtilmeli)
Disiplin cezası almadığına dair belge. (Transkript de belirtilebilir.)
Transkript (başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi)
Almış olduğu derslerin içerikleri ve müfredat.(Enstitü Onaylı) TC Kimlik fotokopisi.
10
Değerlendirme Koşulları Tablosu
Tezli Programlar
T.C. Uyruklu
ALES veya eşdeğer sınav
Transkript Notu
Mesleki Bilgi Değerlendirme
Mülakat (Sözlü)
TOPLAM
(Yüzde)
50
20
15
15
100
Tezsiz
Programlar
T.C. Uyruklu
(Yüzde)
40
40
20
100
Tezli Programlar
Yabancı Uyruklu
Tezsiz Programlar
Yabancı Uyruklu
(Yüzde)
40
40
20
100
(Yüzde)
40
40
20
100
Uzaktan Eğitim
Tezsiz Yüksek Lisans
Programları
(Yüzde)
100
100
Güzel Sanatlar Enstitüsü İçin
Değerlendirme Koşulları Tablosu
Transkript Notu
Mesleki Bilgi Değerlendirme
Portfolyo
Mülakat(Sözlü)
TOPLAM
Güzel Sanatlar Enstitüsü Tezli Programlar
T.C. Uyruklu – Yabancı Uyruklu
(Yüzde)
25
30
30
15
100
11
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”
YEDEK
YATAY GEÇİŞ
2
1
Coğrafya
Coğrafya
30
2
5
1
Sözel
2
1
5
1
Çalışma Ekonomisi
20
2
25
10
2
Eşit Ağırlık
2
2
5
10
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
20
2
25
Eşit Ağırlık
2
5
10
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
5
2
Eşit Ağırlık
2
Ekonometri
Ekonometri
30
2
25
5
2
Eşit Ağırlık
2
2
5
10
2
Ekonometri
İstatistik
15
2
25
3
1
Eşit Ağırlık
2
1
3
10
1
Ekonometri
Yöneylem Araştırması
20
2
5
1
Eşit Ağırlık
2
1
5
Enformatik (Almanca)
İşletme Enformatiği (Almanca)
10
2
Eşit Ağırlık
2
Kamu Hukuku
Kamu Hukuku
30
2
25
15
2
Eşit Ağırlık
4
2
15
10
5
Özel Hukuk
Özel Hukuk
40
5
25
20
5
Eşit Ağırlık
5
5
10
10
5
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
1
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
2
T.C. Uyruklu
Sözel
T.C. Uyruklu
1
T.C. Uyruklu
3
T.C. Uyruklu
2
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
5
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
(Lisansa
Dayalı)
Alman Dili ve Edebiyatı
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
Alman Dili ve Edebiyatı
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
(Lisansa
Dayalı)
Tezsiz Doktora/ Doktora/
Yüksek Sanatta Sanatta
Lisans Yeterlik Yeterlik
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri
Sayfa 33
5
1
2
Yabancı Uyr.
Tezsiz Doktora/ Doktora/ Tezli
Yüksek Sanatta Sanatta Yüksek
Yeterlik
Yeterlik
Lisans
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Tezsiz
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”
10
10
10
1
Eşit Ağırlık
2
1
5
2
10
2
Eşit Ağırlık
2
2
5
5
30
2
10
1
Eşit Ağırlık
2
1
5
2
Uluslararası İktisat
15
2
30
5
1
Eşit Ağırlık
2
1
3
10
İktisat
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi
20
2
40
Eşit Ağırlık
2
5
10
İktisat
Finansal İktisat
40
Eşit Ağırlık
İktisat
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
İktisat
Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi
İktisat (İngilizce)
İktisat (İngilizce)
15
2
İşletme
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
15
2
İşletme
Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı 15
2
15
2
5
1
25
Eşit Ağırlık
2
1
2
1
10
Eşit Ağırlık
2
25
Eşit Ağırlık
2
5
15
25
Eşit Ağırlık
2
5
10
Sayfa 34
1
1
10
Eşit Ağırlık
5
2
1
3
1
Yabancı Uyr.
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
İktisat
5
Yabancı Uyr.
İktisat Teorisi
T.C. Uyruklu
İktisat
Yabancı Uyr.
20
Tezsiz Doktora/ Doktora/
Yüksek Sanatta Sanatta
Lisans Yeterlik Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
İktisat Tarihi
Yabancı Uyr.
İktisat
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
25
Yabancı Uyr.
2
T.C. Uyruklu
20
3
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
İktisat Politikası
Eşit Ağırlık
Tezsiz Doktora/ Doktora/ Tezli
Yüksek Sanatta Sanatta Yüksek
Yeterlik
Yeterlik
Lisans
Lisans
T.C. Uyruklu
İktisat
YEDEK
YATAY GEÇİŞ
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
25
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
2
Yabancı Uyr.
20
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Uygulamalı Ticaret Hukuku
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Özel Hukuk
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”
YEDEK
YATAY GEÇİŞ
5
10
İşletme
Muhasebe Finansman
15
2
30
5
1
Eşit Ağırlık
2
1
5
15
2
İşletme
Sayısal Yöntemler
20
2
25
5
1
Eşit Ağırlık
2
1
5
10
1
İşletme
Uluslararası İşletmecilik
20
2
30
Eşit Ağırlık
2
5
10
İşletme
Pazarlama
20
5
30
Eşit Ağırlık
2
15
20
İşletme
Pazarlama Yönetimi
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
25
2
30
İşletme
Kalite Yönetimi
20
2
İşletme
Global Pazarlama
İşletme
Toplumsal Projeler Yönetim ve
Organizasyonu
İşletme
Stratejik Marka Yönetimi
20
2
30
Eşit Ağırlık
2
25
Eşit Ağırlık
Eşit Ağırlık
25
Eşit Ağırlık
Sayfa 35
10
15
Eşit Ağırlık
2
T.C. Uyruklu
2
1
Yabancı Uyr.
Eşit Ağırlık
T.C. Uyruklu
25
10
Yabancı Uyr.
2
T.C. Uyruklu
20
T.C. Uyruklu
Muhasebe Denetimi
T.C. Uyruklu
İşletme
T.C. Uyruklu
10
T.C. Uyruklu
5
T.C. Uyruklu
2
T.C. Uyruklu
Eşit Ağırlık
T.C. Uyruklu
25
Eşit Ağırlık
Yabancı Uyr.
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
2
1
Yabancı Uyr.
(Lisansa
Dayalı)
20
30
Yabancı Uyr.
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
İnsan Kaynakları Yönetimi
1
Yabancı Uyr.
(Lisansa
Dayalı)
Tezsiz Doktora/ Doktora/
Yüksek Sanatta Sanatta
Lisans Yeterlik Yeterlik
1
25
30
5
30
10
2
15
15
5
Yabancı Uyr.
Tezsiz Doktora/ Doktora/ Tezli
Yüksek Sanatta Sanatta Yüksek
Yeterlik
Yeterlik
Lisans
Lisans
İşletme
7
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Tezsiz
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”
1
5
5
1
Eşit Ağırlık
2
1
5
İşletme(İngilizce)
Sayısal Yöntemler (İngilizce)
15
5
25
Eşit Ağırlık
5
5
10
İşletme(İngilizce)
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İngilizce) 15
2
25
Eşit Ağırlık
2
3
10
İşletme(İngilizce)
Yönetim ve Organizasyon (İngilizce)
2
28
2
5
10
Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler
Kamu Yönetimi
Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
8
2
Yerel Yönetimler
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim
20
3
Yerel Yönetimler
İstanbul Araştırmaları
15
2
30
Maliye
Mali Hukuk
15
2
30
5
Maliye
Mali İktisat
15
2
30
5
5
1
Eşit Ağırlık
5
1
Eşit Ağırlık
7
Sayfa 36
10
2
Sözel
3
Sözel
2
1
Eşit Ağırlık
2
1
Eşit Ağırlık
2
3
1
1
Eşit Ağırlık
1
1
3
1
2
1
5
2
5
10
1
5
10
3
1
5
10
3
Yabancı Uyr.
2
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Eşit Ağırlık
Yabancı Uyr.
1
T.C. Uyruklu
6
Yabancı Uyr.
5
T.C. Uyruklu
2
Yabancı Uyr.
1
T.C. Uyruklu
10
Yabancı Uyr.
Örgütsel Davranış (İngilizce)
15
2
T.C. Uyruklu
İşletme(İngilizce)
(Lisansa
Dayalı)
Eşit Ağırlık
25
Yabancı Uyr.
2
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
Tezsiz Doktora/ Doktora/
Yüksek Sanatta Sanatta
Lisans Yeterlik Yeterlik
2
T.C. Uyruklu
15
Yabancı Uyr.
Muhasebe Finansman (İngilizce)
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
İşletme(İngilizce)
Tezsiz Doktora/ Doktora/ Tezli
Yüksek Sanatta Sanatta Yüksek
Yeterlik
Yeterlik
Lisans
Lisans
6
T.C. Uyruklu
2
YEDEK
YATAY GEÇİŞ
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
15
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Muhasebe Finansman (Almanca)
T.C. Uyruklu
İşletme (Almanca)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Tezsiz
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”
3
2
5
2
Eşit Ağırlık
2
7
1
Sözel
3
2
3
2
13
2
7
1
Sözel
2
1
2
1
Felsefe ve Din Bilimleri
15
2
10
1
Sözel
2
2
Felsefe ve Din Bilimleri
Dinler Tarihi
8
2
Sözel
2
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Felsefesi
10
2
5
1
Sözel
2
1
İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi
10
2
5
2
Sözel
2
1
2
1
İslam Tarihi ve Sanatları
İslam Tarihi ve Sanatları
7
2
15
2
Sözel
2
1
2
2
İslam Tarihi ve Sanatları
Türk Din Musikisi
10
2
Sözel
2
2
İslam Tarihi ve Sanatları
Türk-İslam Edebiyatı
10
2
Sözel
2
2
Sayfa 37
1
2
Yabancı Uyr.
Felsefe ve Din Bilimleri
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Din Sosyolojisi
Yabancı Uyr.
Felsefe ve Din Bilimleri
T.C. Uyruklu
10
10
Yabancı Uyr.
Din Eğitimi
T.C. Uyruklu
Felsefe ve Din Bilimleri
5
Yabancı Uyr.
Uluslararası İlişkiler
2
Tezsiz Doktora/ Doktora/
Yüksek Sanatta Sanatta
Lisans Yeterlik Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Eşit Ağırlık
1
Yabancı Uyr.
3
2
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
8
Eşit Ağırlık
Yabancı Uyr.
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
1
T.C. Uyruklu
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
5
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
30
Tezsiz Doktora/ Doktora/ Tezli
Yüksek Sanatta Sanatta Yüksek
Yeterlik
Yeterlik
Lisans
Lisans
T.C. Uyruklu
2
YEDEK
YATAY GEÇİŞ
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
15
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
T.C. Uyruklu
Maliye Teorisi
Yabancı Uyr.
Yabancı Uyr.
Maliye
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Tezsiz
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”
YEDEK
YATAY GEÇİŞ
Temel İslam Bilimleri
Hadis
10
2
4
1
Sözel
2
1
1
1
Temel İslam Bilimleri
Kelam
10
2
5
1
Sözel
2
1
2
1
Temel İslam Bilimleri
İslam Hukuku
20
3
8
3
Sözel
2
1
2
1
Temel İslam Bilimleri
Tasavvuf
8
2
4
1
Sözel
2
1
2
1
Temel İslam Bilimleri
Arap Dili ve Belagatı
10
3
6
3
Sözel
2
2
3
2
Temel İslam Bilimleri
Kur'an-ı Kerim Okuma Ve Kıraat İlmi
10
2
Sözel
2
Gazetecilik
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği
20
2
Gazetecilik
Bilişim
20
2
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
1
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
2
T.C. Uyruklu
1
T.C. Uyruklu
2
T.C. Uyruklu
Sözel
T.C. Uyruklu
1
T.C. Uyruklu
5
T.C. Uyruklu
2
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
10
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
(Lisansa
Dayalı)
Tefsir
Sayfa 38
Yabancı Uyr.
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
Temel İslam Bilimleri
25
Yabancı Uyr.
(Lisansa
Dayalı)
Tezsiz Doktora/ Doktora/
Yüksek Sanatta Sanatta
Lisans Yeterlik Yeterlik
2
10
1
Sözel
2
1
10
1
Sözel
2
1
5
10
5
Yabancı Uyr.
Tezsiz Doktora/ Doktora/ Tezli
Yüksek Sanatta Sanatta Yüksek
Yeterlik
Yeterlik
Lisans
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans
T.C. Uyruklu
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
Tezsiz
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
“2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı, Kontenjan Ve Başvuru Koşulları”
25
10
Halkla İlişkiler
Kişilerarası İletişim
20
2
25
Halkla İlişkiler
Reklamcılık ve Tanıtım
20
2
Radyo, Televizyon ve Sinema
İletişim Bilimleri
15
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Sinema
Sözel
2
Sözel
2
2
Sözel
2
1
10
10
5
10
1
Sözel
2
1
10
10
5
25
10
1
Sözel
2
1
10
10
5
2
30
5
1
Sözel
2
1
3
10
1
20
2
30
10
1
Sözel
2
1
5
10
20
2
30
7
1
Sözel
2
1
3
10
Sayfa 39
3
10
1
Yabancı Uyr.
2
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
20
Yabancı Uyr.
Halkla İlişkiler
T.C. Uyruklu
Halkla İlişkiler
10
Yabancı Uyr.
25
T.C. Uyruklu
2
3
Yabancı Uyr.
20
Tezsiz Doktora/ Doktora/
Yüksek Sanatta Sanatta
Lisans Yeterlik Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Çağdaş Yayıncılık ve Yayıncılık Yönetimi
1
Yabancı Uyr.
Gazetecilik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
1
Yabancı Uyr.
7
T.C. Uyruklu
25
(Lisansa
Dayalı)
Yabancı Uyr.
2
Tezsiz Doktora/ Doktora/ Tezli
Yüksek Sanatta Sanatta Yüksek
Yeterlik
Yeterlik
Lisans
Lisans
T.C. Uyruklu
12
YEDEK
YATAY GEÇİŞ
Tezli
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Genel Gazetecilik
Tezli
Yüksek
Lisans ve
Doktora
için
ALES
Puan
Türü
(GSE'de
Tezsiz ve
Yabancı
Uyr.
ALES
aranmaz)
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
T.C. Uyruklu
Gazetecilik
T.C. Uyruklu
Yabancı Uyr.
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Yüksek
Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Anabilim / Anasanat Dalı
Yabancı Uyr.
Bilim / Sanat Dalı
veya
Ön Koşullar
(Alan Sınırlaması)
Doktora/
Sanatta
Yeterlik
(Lisansa
Dayalı)
T.C. Uyruklu
Tezsiz
Yüksek
Lisans
Yabancı Uyr.
Tezli
Yüksek
Lisans
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
832 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content