close

Enter

Log in using OpenID

5 - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

embedDownload
TANITIM DOKÜMANI
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL
BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı
ADÜAġ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AYDIN ĠLĠ, EFELER ĠLÇESĠ, TEPECĠK MAHALLESĠ
1221 PARSEL
TANITIM DOKÜMANI
Ekim 2014, Ankara
1
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNEMLĠ NOT
3
1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
1.2. Tapu Kaydı
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
4
5
5
2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Aydın Ġli
2.2. Efeler Ġlçesi
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
6
7
7
8
3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü
3.2.Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
3.3.Su Kaynakları
3.4.Toprak Kabiliyeti
9
9
9
10
4- EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
4.2.Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
11
12
5- MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
13
13
14
6- ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
6.2. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
15
16
7- HUKUKĠ DURUM
17
8- EKLER
Ek-1: Tapu Kaydı
Ek-2: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-3: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ek-4: Fotoğraflar
2
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
ÖNEMLĠ NOT
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen
Aydın ili, Efeler ilçesi, Tepecik Mahallesi, 1221 parselde kayıtlı taşınmazın satışı için
Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)’nın 19.09.2014 tarih ve 6561
sayılı yazısı ile yetki verilmiştir.
Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)
tarafından, Aydın ili, Efeler ilçesi, Tepecik Mahallesinde bulunan 1221 parseldeki “Kargır ev,
yemekhane, kantin ve iki depo” niteliğindeki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel
yatırımcılar (Katılımcı) için hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3.
kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla
kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, Efeler Belediyesi, Efeler Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan
Tapu Takyidat Durumu, Aydın Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden ve konu ile ilgili Özel
Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel
Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından
denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat’i ya da tam olmaması nedeniyle
sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan
dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı
ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı
içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin
doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması
amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı,
Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili
olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım
Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
3
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
1
TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
Konu taşınmaz yapılan son değişikliklere göre, Aydın ili, Efeler İlçesi, Tepecik Mahallesi 1221
parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup toplam yüz ölçümü 36.844,00 m2’dir.
Taşınmazın ana niteliği, “Kargir Ev, Yemekhane, Kantin ve İki Depo” olup arazi geometrik
olarak dikdörtgen bir yapıya sahiptir.
Taşınmaz, Aydın İl Merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunmakta yakın çevresinde Askeri
Havaalanı, Organize Sanayi Bölgesi ile tarım arazileri ve depo alanları yer almaktadır.
Taşınmaz üzerinde bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kullanılan 2 büyük depo, atıl
durumda bulunan bir lojman binası ile yemekhane ve girişte ise bir bekçi kulübesi bulunmaktadır.
Eskiden TEKEL’in depo alanı olarak kullandığı bilinen taşınmaz üzerinde bulunan geniş boş
alanlarda yıl içerisinde kermesler düzenlendiği, fuarlar yapıldığı bilgisine de ulaşılmıştır.
4
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
1.2. Tapu Kaydı
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
Ġli
Aydın
Pafta No
-
Blok No
-
Ġlçesi
Efeler
Ada No
-
Kat No
-
Bucağı
-
Parsel No
1221
Bağ. Böl. No
-
Köyü
-
Niteliği
Niteliği
-
Mahallesi
Tepecik
Sokağı
-
Kargır ev,
yemekhane,
kantin ve iki
depo
Eklentiler
-
Mevkii
Turnalı ovası
Malik
Maliye Hazinesi
Satış-14.09.2010-10204
Edinme Sebebi ve Tarihi
Tapunun Türü
Takyidat Bilgisi
36.844,00 m2
Parsel Alanı
Kat Mülkiyeti
Kat İrtifakı
Arsa
Beyan: Kullanım Amacı: Üzerindeki muhdesatı ile birlikte teknik
birimlerin iskanı, makine parkının bakım onarımı ve muhafazası için
kullanılmak amacıyla kamu yararına uygun şekilde kullanılması.
Beyan: 3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi
uygulamasına tabidir.
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
Konu taşınmaz, Aydın Merkez ilçesine yaklaşık 7 km uzaklıkta Aydın Askeri Havaalanının
kuzeyinde yer almaktadır. Taşınmaza ulaşmak için İzmir Adnan Menderes Havalimanından
hareket eden trenle Aydın Garına varılır. Aydın Garından taşınmaza ulaşmak için izlenmesi
gereken güzergah ise aşağıdaki şekildedir
5
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
2
BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Aydın Ġli
Aydın ili ilk çağlardan beri verimli
toprakları, elverişli, iklimi, ticaret
yolları üzerinde bulunması nedeniyle
önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.
Tarihi
süreç
içerisinde
çeşitli
uygarlıklara beşiklik etmiş, bugün
hala geçmişin derin izlerini taşıyan
güzel
yurt
köselerimizden
biridir.1171-1270 yılları arasında
Selçukluların,
1270-1307
yılları
arasında Menteşeoğullarının, 13071390 yılları arasında Aydınoğulları
1390-1922 yılları arasında Osmanlı
dönemini yaşamıştır. Selçuklularla
birlikte Türk uygarlığının kültür
varlığı ve eserleriyle donatılan Aydın,
sosyal hizmetler, tarım ve mimaride uygar günlere şahit olmuştur. Aydın'ın Türk egemenliğinde
bir yönetim birimi statüsü kazanması 1390 yılında Yıldırım Beyazıt'ın şehzadesi Ertuğrul Bey'in
Vali olarak Aydın'a atanmasıyla başlamıştır. Aydın'ın 1919 yılına kadar sancak şeklinde devam
eden bu yönetim şekli, Kurtuluş Savaşının kazanılmasıyla birlikte 1923 yılında değişmiş, müstakil
vilayet olmuştur.
İl, 37°-44' ve 38°-08' kuzey enlemleri ile 27°-23' ve 28°-52' doğu boylamları arasında yer alır.
Anadolu'nun batısında, Ege Bölgesi'nin güneybatı kesiminde kıyı Ege bölümündedir. İlin orta ve
batı kesiminde verimli ovalar, kuzeyinde Aydın Dağları, güneyinde Menteşe Dağları ile çevrili
Büyük Menderes Havzası üzerinde 8007 km2 lik bir alan üzerine kuruludur. Doğuda Denizli,
batıda Ege Denizi, kuzeyde İzmir ve Manisa, güneyde ise Muğla illeriyle komşudur.
Aydın Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehridir. Aydın'da çok sayıda tarihi eser bulunur.
Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli buradadır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle bir turizm cennetidir.
Toplam nüfusun % 55’i geçimini tarımdan sağlamaktadır. Ekonomik hayatın temelini oluşturan
tarımın ağırlığı ilde, sanayi ve ticaret sektöründe de yoğun olarak hissedilir. Sanayi tesislerinin
üretiminin % 90’ı doğrudan veya dolaylı olarak tarıma dayalıdır.
Aydın’ın, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu,
Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar olmak üzere 17 ilçesi
bulunmaktadır.
6
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
2.2. Efeler Ġlçesi
Efeler, 12 Kasım 2012'de TBMM'de kabul edilen 6360 sayılı kanun ile Aydın merkez ilçesinin
kaldırılması sonucu ilçe olmuştur.
Merkez ilçe topraklarının kuzeyi, yüksekliği 600-l000 m civarında olan dağlarla kaplıdır.
Güneyinde ise, doğu-batı istikametine akan Büyük Menderes Irmağının havzası yer alır. İlçeye
bağlı yerleşme merkezlerinin büyük çoğunluğu bu havzada kurulmuştur.
Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, darı, baklagiller, pamuk ve
tütündür. Meyvecilik ve sebzecilik ilçe ekonomisinde önemli yer tutar. İlçede tarıma bağlı sanayi
gelişmiştir.
İzmir-Denizli karayolu ve demiryolu ilçe merkezinden geçer.
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
Aydın ili konumu nedeniyle
ilk çağlardan beri önemli
yolların geçtiği bir yöre
olmuştur. Günümüzde de E
24 Aydın-Denizli ve Aydınİzmir karayolu, yük ve
yolcu
trafiğinin
yoğun
olduğu yollardır.
Karayolları
2.
Bölge
Müdürlüğü
sorumluluk
alanına giren Aydın ilinin
51 km'si oto yol, 319 km’si
devlet yolu, 391 km'si il
yolu olup toplam şebeke
uzunluğu 761 km’dir.
Demiryolu: Aydın ilini batı-doğu doğrultusunda kateden demiryolu üzerinde Söke, Ortaklar,
Germencik, İncirliova, Aydın Merkez, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri
bulunmaktadır. Aydın il hudutları dahilinde toplam demiryolu uzunluğu Söke-Buharkent arası
134.6 km’dir. Bunun 169 adedi serbest hemzemin geçit, kalan 9 adedi bekçili/barıyerli hemzemin
geçittir. İl dahilinde sadece Kuyucak-Horsunlu istasyonları arasında 34.20 uzunluğunda bir adet
tünel vardır. İzmir-Aydın-Kuyucak arasında hızlı tren projesi ile demiryolu işletmeciliği daha
modern hale gelecektir.
Denizyolu: İlin tek limanı Kuşadası limanıdır. Güvercinada mendireğinin yapılmasıyla korunaklı
hale gelmiştir. Limanın rıhtım uzunluğu 971 metre, su derinliği ise 15 metredir. Limanın gemi
kabul kapasitesi 6’dır. Kuşadası limanı Türkiye’de denizyolu ile en fazla giriş-çıkış yapılan
limandır.
Havayolu:1.435 metre pist uzunluğu olan Aydın-Çıldır (Stool tip) havaalanı 1990-1993 arasında
tamamlanmıştır. Yalnızca pervaneli uçakların iniş-kalkış yapabilmesine uygun olup, ilin hava
ulaşımı için İzmir Adnan Menderes Havalimanından da yararlanılmaktadır.
7
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması
AraĢtırması’nda 2003 yılında yapılan çalışmada SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58
adet değişken kullanılmıştı. Yeni teşvik sistemine de dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması
ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite,
erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 yıllarına ait 61
değişken kullanılarak hazırlandı. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki
ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il
ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge ve veri
teminine ilişkin süreklilik hususları gözetildi.
Daha önceki çalışmalarda 22. sırada yer alan Aydın 2011 yılında güncellenen SEGE verilerine
göre 19. sıraya yükselmiştir.
Ancak önceki çalışmalar ile SEGE-2011’ de farklı değişken setlerinin kullanılması nedeniyle
veriler karşılaştırılabilir nitelikte değildir.
8
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
3
COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü
Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Büyük
Menderes vadisi, diğer Ege ovaları gibi batıda denize doğru açılan bir oluk biçimindedir. Bu
yüzden denizin ılıtıcı etkisi ve yağış getiren rüzgârlar iç kısımlara kadar kolaylıkla girer. Senelik
sıcaklık ortalaması 17-18°C'dir. Kuzey rüzgarları sebebiyle Akdeniz bölgesine göre daha serindir.
Senelik yağış miktarı 580-1000 mm arasındadır.
Yüzölçümünün % 40'a yakını orman ve makilerle kaplıdır. Ormanlarda her çeşit ağaç bulunur.
Meşe, çınar, kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, ıhlamur, kuruyemiş, delice, dişbudak, defne ve
kestane oldukça fazladır. Ovalarında ise her çeşit meyva, sebze ve tarım ürünleri yetişir. 806 bin
715 hektar mer'a ve çayır, 250 bin hektar orman, 6722 hektar göl ve bataklık ile, 109 bin 600
hektar tarıma müsait olmayan toprak mevcuttur.
3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
Aydın ilinden kuzeye gidildikçe 500-600 m’ yi bulan yükseklikte topografya izlenir. Bu yükselme
Doğu-Batı yönünde ovanın sınırı boyunca kuzeye doğru devam eder. Güney bölümü ise denizden
04-50 m irtifadadır.
Aydın ilinin % 67 ini dağlık alanlar oluşturmaktadır. Aydın ili hudutları içinde bulunan dağlar;
Babadağ (2.380 m.), (Karıncalı Dağı 1.699 m.), Madran Dağı (1.792 m.), Göksel Dağı (1.412 m.),
Beşparmak Dağı (1.367 m.), Çamlık dağ (1.334 m.), Oyuk Dağı (1.353 m.), Samson Dağı (1.380
m.) dır.
Aydın İli’nde, “Ova” deyimi çok önemli bir yer tutar. Büyük Menderes Irmağının suladığı alanlar
Büyük Menderes Ovası olarak tanımlanır. Denizli il sınırlarından başlayan büyük bir ovadır.
B.Menderes Irmağı ’nın geçtiği ova, taşkın ovası niteliğinde olup 23.900 km2’lik bir sahadır.
Irmakçağlar boyu denize taşıdığı alüvyonla bugünkü ovayı oluşturmuştur. Havzadaki ovalar
Aydın, Söke,Yenipazar, Koçarlı, Karpuzlu, Çerkez ve Çine Ovası gibi yerel adlarla anılırlar. Bu
ovalar Büyük Menderes Ovasını oluşturur.
Aydın ili sınırları içinde Batı Anadolu’da geniş bir yayılım gösteren “Menderes Masifi’’ ve
çevresindeki kaya birimleri yüzeylenmektedir.
1. derece derem alanı olan bölge birçok kez yıkıcı depremlere maruz kalmıştır.
(Kaynak: Aydın Çevre İl Müdürlüğü, Çevre Durum Raporu,2011)
3.4. Su Kaynakları
Aydın sınırları içinde büyük, küçük birçok akarsu mevcuttur. Büyük Menderes Nehri Ege Bölgesi'
nin en uzun akarsuyudur. Toplam uzunluğu 999 km. İl içindeki uzunluğu ise 500 km dir. Çine
çayı, Akçay ve Dandalaş çaylarının sularını toplayarak Ege Denizi'ne dökülür.
9
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
İlin en büyük gölü Bafa olup, Büyük Menderes, deltasının güneydoğusundadır. Diğer gölleri
Samson ve Azap gölüdür.
3.4. Toprak Kabiliyeti
İl, B. Menderes Nehri ile sulanan geniş tarım arazilerine sahiptir. B. Menderes Nehri’ne yakın
araziler genelde 1. sınıf ve Alüviyal topraklardan oluşmaktadır. Bu verimli topraklar doğuda
Kuyucak ilçesi sınırlarından başlayarak batıya doğru uzanmakta ve kuzey-güney doğrultuda
yaklaşık 10 km’lik bir alanda yayılış göstermektedir. İl sınırları içerisinde en verimli topraklar
Nazilli, Sultanhisar, Köşk, İncirliova, Koçarlı, Germencik ve Söke İlçelerinde yer almaktadır.
Ayrıca Bozdoğan İlçesi sınırlarında yer alan Akçay ile Çine İlçesi yakınlarından geçmekte olan
Çineçayı etrafında da alüvyal ve Kolüvyal yapıda 1. sınıf tarım toprakları bulunmaktadır.
(Kaynak: Aydın Çevre İl Müdürlüğü, Çevre Durum Raporu,2011)
10
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
4
EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
Aydın ekonomisi tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizme dayanır. Nüfusun % 71'i tarımla uğraşır.
Ulaşım kolaylığı, iklim ve tabii güzelliklerin ve tarihi eserlerin çok olması sebebiyle turizm
oldukça gelişmiştir.
Aydın ilinin belli başlı ekonomik faaliyetlerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:
Tarım: Ovaları çok bereketlidir. Modern tarım araçları, gübreleme ve sulama ile verim daha da
artmıştır. Türkiye'de incir üretiminde birinci, pamuk ve zeytin üretiminde ikincidir. Başlıca tarım
ürünleri saf pamuk, çiğil pamuk, buğday, arpa, patates, ayçiçeği, mısır, tütün ve susamdır.
Aydın'da meyvecilik ve sebzecilik çok önemlidir. Tarıma elverişli arazinin yarısı meyve ve
sebzecilik için ayrılmıştır. Endüstri bitkilerine ayrılan alanlar, hububat ziraatine ayrılan alanlardan
daha fazla yer tutar. Bu özellik Türkiye'nin başka hiçbir ilinde görülmez.
Hayvancılık: Bitki örtüsü ve iklimi bakımından hayvancılık gelişmiştir. Fakat mer'alar gittikçe
azalmaktadır. Koyun, kıl keçisi ve sığır beslenir. Arıcılık gelişmekte olup, arı kovan sayısı 70 bine
yükselmiştir. Tavukçuluk da bazı bölgelerde önem arz etmektedir.
Ormancılık: Tomruk, sanayide kullanılan direk ve 40 bin ster (1 ster, 1 m3 kesilmiş odun yığını)
yakılacak odun elde edilir. Ormanlar dağınıktır. Her sene altı milyona yakın çam ve diğer ağaç
fidanı dikilmektedir.
Madenler: Maden bakımından zengin değildir. Sadece az miktarda linyit ve zımpara taşı çıkar.
Bundan değirmen taşı imal edilir. Civa, antimon, baryum, demir, kuvars, amyant, mağnezyum ve
talk madenleri bulunmuş fakat işletilmemektedir.
Enerji: Sıcak yeraltı suları seracılıkta kullanılır. Kemer hidroelektrik santralı vasıtasıyla senede
150 milyon kilovat saat, muhtelif küçük enerji santrallarında beş milyon kilovat saat elektrik
enerjisi istihsal edilmekte olup, enterkonnekte sisteme bağlıdır.
Sanayi: Aydın'da tarıma dayalı sanayi daha gelişmiştir.Yağ ve sabun, konserve ve dokuma
fabrikaları vardır. Başlıcaları Söke İplik Fabrikası,Nazilli İplik Fabrikası, Nazilli Basma Fabrikası
ve Aydın Tekstil İplik Dokuma İşletmesidir. Bunların dışında Koçarlı Alüminyum Profil ve Boru
Fabrikası, oto yedek parçaları ve dondurma makinası imal eden fabrikalar, tarım aletleri, çimento,
tuğla, kiremit ve mobilya imal eden işletmeler mevcuttur.
11
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu 1.020.957 kişi
olup, bunun 510.512’si erkek, 510.445’ i kadındır.
Efeler ilçesinin toplam nüfusu 265.234 kişi olup nüfus yoğunluğu bakımından ilçeler arasında 1.
sıradadır.
İlçelere Göre il/ilçe merkezi nüfusu - 2013 ( TUIK Verileri, 2013)
Aydın iline bağlı 17 ilçe (Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova,
Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar) ,
53 belediye, 489 köy ve 265 mahallesi vardır.
Tepecik mahallesinin nüfusu ise 3.811 kişidir.
12
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
5
MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
Satışa konu 1221 parsel, 14.09.2010 tarihinde satış işleminden Maliye Hazinesi adına tescil
edilmiştir.
Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir:
Ġl-Ġlçe
Aydın-Efeler
AdaParsel No
0-1221
Malik
Tarih-Yev.
Ana TaĢınmazın
Niteliği
Maliye Hazinesi
14.09.201410204
Kargır Ev,
Yemekhane, Kantin
ve iki depo
Yüz
Ölçümü
(m2)
36.844,00
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
Taşınmaza ilişkin Efeler Tapu Müdürlüğünün 26.06.2014 tarihli takyidatlı tapu kayıdına göre;

Beyan: Kullanım amacı: “Üzerindeki muhdesatı ile birlikte teknik birimlerin iskanı,
makine parkının bakım onarımı ve muhafazası için kullanılmak amacıyla kamu yararına
uygun şekilde kullanılması” (Tarih/ Yevmiye-14.09.2010/10204)

Beyan: 3402 sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına
tabidir.(Tarih/ Yevmiye-25.06.2013/11617)
şeklinde iki adet beyan bilgisi bulunmaktadır.
13
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
Mevcut durumda taşınmaz üzerinde bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ( Toprak Mahsülleri Ofisi,
Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ) tarafından kullanılmakta olan iki büyük depo,
atıl durumda bulunan bir lojman binası ile bir yemekhane, girişte bir bekçi kulübesi, bir trafo
binası bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerindeki binaların genel özellikleri aşağıdaki gibidir:
Bina
Genel Özellikleri
Yüz Ölçümü
(m2)
Depo (2 adet)
25.200
(2*12.600)
Lojman Binası
480
3.sınıf betonarme karkas, normal çimento sıva
kaplamalı, çatı çelik konstrüksiyon
Betonarme çerçeveli, ahşap iskelet üzerine
kiremit çatı, ahşap doğramalı, 2 katlı 4 daire
Yemekhane
720
-
(Ġdari Bina)
Taşınmaz üzerindeki yapıların 1974 yılında inşa edildiği öğrenilmiştir.
kullanılabilir durumda olup yapılacak temizlik ve basit bir bakım kullanılması mümkün görünmektedir. Atıl durumda bulunan lojman ve
bakımsız, dış sıvaları dökülmüş, ahşap doğramaları yıpranmış olup
değildir.
14
Depolar genel anlamda
onarımla daha verimli
yemekhane ise oldukça
kullanılabilir durumda
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
6
ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarihli yazısında 1221 parselin,
05.07.2011 tarihinde Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca onaylanan Aydın-Muğla-Denizli
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Organize Sanayi Bölgesi” nde yer
almakta olduğu belirtilmiştir.
Plan Notları:
Organize Sanayi Bölgeleri:
Bu alanlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
Organize Sanayi Bölgelerinde; OSB Yerseçim Komisyonunca ilave edilen 50 hektarı geçmeyen
alanların imar planları, ilgili Kurum ve Kuruluş görüşleri alınarak bu planın koruma ilkeleri
doğrultusunda, bu planda değişikliğe gerek kalmaksızın hazırlanabilir. Ancak, altyapı yatırımları
ve bunun gibi nedenlerle yapılacak zorunlu ilaveler dışında herhangi bir Organize Sanayi
Bölgesine ilave alan düzenlemesi yapılabilmesi için OSB’nin doluluk oranının % 75 düzeyinde
olması zorunludur.
15
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
6.2. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Efeler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.08.2014 tarihli yazısında 1221 parselin
yer aldığı Tepecik Mahallesinin 1/5.000 ölçekli nazım imar planının bulunmadığı, 1/1.000 Ölçekli
Tepecik Uygulama İmar Planında ise 1221 parselin “Organize Sanayi Bölgesi” yer aldığı
belirtilmektedir.
Konu parselin yapılaşma koşulları ise: TAKS:0,50 KAKS:1,00 şeklindedir.
Plan Notları:
-
Çatı ve çekme kat yapılamaz.
-
Binalarda deprem yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.
-
Gelişme konut alanlarında yapılar tabii zemin ortalamasından kot alacaktır.
-
Yol, meydan, otopark gibi sosyal donatı alanları Kamu eline geçmeden bu alanların isabet
ettiği kadastro parselinde inşaat ruhsatı verilemez.
-
İki kattan daha yüksek binalarda zemin emniyeti sağlanmadan inşaat yapılamaz.
-
Enerji Nakil Hatları altındaki mevcut ve yapılacak yapılarda “Kuvvetli Akım Elektrik
Dağıtım Tesisatının Bakımı İşletme ve Tesisine Dair Talimatname ” uygulanacaktır.
-
Ticaret alanlarında zemin kat tercihli ticaret olarak kullanılacaktır. Diğer katlar konut
olarak kullanılabilir.
-
Çift cepheli parsellerde, parsel cephesi daha geniş yoldan verilecektir.
-
S koşulu yapı adalarında parselin en fazla iki kenarına bitişik yapı yapılabilir. Üçüncü
kenara max. 2 metre yaklaşılabilir. Yeni yapılacak ifrazlarda 200 m 2 ’den küçük parsel
ihdas edilemez.200 m2’ den küçük parsellerde TAKS:0,80’dir. Ancak elde edilen inşaat
taban alanı 80 m2 ’den küçük ise arka bahçe mesafesi 2 m2 den az olmamak koşuluyla 80
m2 ’ye tamamlanır.
-
Yukarıdaki plan notlarında yer almayan konularda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili
yönetmelikleri geçerlidir.
-
Bu plan, plan notları ile geçerlidir.
16
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
7
HUKUKĠ DURUM
Aydın Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde taşınmazın
satışına engel herhangi bir
17
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
EK-1: TAġINMAZA AĠT TAPU KAYDI
18
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
EK-2: 1/100.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI
19
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
EK-3: 1/1.000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI
20
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
21
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
22
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
EK-4: FOTOĞRAFLAR
23
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
24
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
25
TANITIM DOKÜMANI
AYDIN İLİ, EFELER İLÇESİ, TEPECİK MAHALLESİ, 1221 PARSEL
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content