close

Enter

Log in using OpenID

Ders Yılı Sonu İşlemleri - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
REYHANLI KAYM AKAM LIĞI
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü-154566
Sayı
02/06/2014
: 8 6 5 5 5 3 0 9 .7 7 0 / 0 ^ 5
Konu : Ders Yılı Sonu İşlem leri
M Ü D Ü RLÜ ĞÜ N E
REY H AN LI
İl M illi Eğitim M üdürlüğünün 01/06/2014 tarih ve 68531273/770/2200840 sayılı yazıları ve ekinde
gelen M .E.B Tem el Eğitim Genel M üdürlüğünün 27/05/2014 tarihli ve 2111488 sayılı yazıları
m üdürlüğüm üz w eb sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek iş ve işlem lerin yazı doğrultusunda yapılm asını rica
ederim.
M ustafa Ö ZER
M üdür a.
İlçe M illi Eğitim Şb.M d
Ek: (3 Sayfa)
DAĞITIM : İlk ve O rtaokul m üdürlüklerine
1
T.C.
»
HATAY VALİLİĞİ
İl M illî Eğitim M üdürlüğü
01/06/2014
Sayı : 68531273/770/2200840
Konıı: Ders Yıh Sonu İşlemleri
K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğünün 27/05/2014 tarihli ve 2111488
sayılı yazısı.
İlköğretim kuramlarında öğrenim gören öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde
sorunlar yaşanmaması ve mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından dikkat edilmesi
gereken hususlarda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak açıklamaları içeren Bakanlığımızın ilgi
yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve Bakanlığımız ilgi yazısının dikkatli bir şekilde incelenerek, gereğinin
açıklamalar doğrultusunda yapılmasını önemle rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl M illi Eğitim M üdiir V.
Ek-Bakaıılığımız Yazısı ( 2 sa y fa )
Dağıtım:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
Bu belge, 5 070 sayılı E le k tro n ik İuıza K a n u n u n u n 5 inci maddesi gereğ ince g ü v e n li ele k tro n ik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http ://evrak sorg u.m eb.gov .tr adresinden ab7e-6ic6-3d99-a255-7312 k o d u ile yapılabilir.
1 M illi E ğ it i m M ü d ü r lü ğ ü
A yşefitnat Hanım C ad .Ö zb uğd ay L isesi Yanı )
3 1 0 7 0 A n ta k y a/H ATA Y
E le k tro n ik A ğ : - www.hatayrneb.gov.tr
A y rın tılı Bilgi İçin: E ğt.Ö ğ r.B il.İşl.Ş.H A PA Z
T lf
: 0 3 2 6 - 2 2 7 6 8 68
Faks .'0 3 2 6 - 2 2 7 69 69
e-posta : hataymem®,m eb.gov.tr
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
T em el Eğitim G enel M üdürlüğü
27/05/2014
Sayı : 10230228/200/2111488
Konu: Ders Yılı Sonu İşlemleri
.VALİLİĞİNE
(İl M illi Eğitim müdürlüğü)
İlgi: a) M illî Eğitim Bakanlığı İlköğretim K urum lan Yönetmeliği.
b) 29.06.2012 tarihli ve 80 sayılı Talim ve Terbiye K urulu Başkanlığı karan.
İlköğretim kuram larında öğrenim gören öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, ilgi
(a) Yönetmeliğin 47 ve 48. maddelerinde belirtilmektedir. Sınıf veya alan öğretmeni tarafından
e-okııl yönetim bilgi sistemine tam ve zamanında işlenen puanlar gereği öğrencilerin bir üst
sınıfa geçmesi, şube öğretmenler kum luna kalması veya sınıf t ekran yapm ası e-okul sistemi
tarafından otom atik olarak yapılm aktadır.
Öğrencilerimizin
başarılanımı
değerlendirilmesinde
sorunlar
yaşanm am ası
ve
mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz
etmektedir.
1- Öğretmenler her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki öğretmen
not çizelgesine zamanında işleyecek, e-okul çıktısı öğretmen ve okul yönetim i tarafından
kontrol edilecektir.
2- İlköğretim Kuramları (İlkokul, Ortaokul ve İmam H atip O rtaokulu) haftalık ders
çizelgelerinde belirtilen zorunlu ders saati sayısı kadar öğrencilere puanların işlenmesi
sağlanacaktır. (İlkokul 1. sınıflarda 26 saat, 2. sınıflarda 28 saat, 3. sınıflarda 25 saat, 4.
sınıflarda 26 saat; ortaokul 5-6. sınıflarda 29 saat, imam hatip ortaokulu 5-6 sınıflarda 34 saat,
7-8. sınıflarda 28 saat ders puanı sistem e işlenecektir.)
3- M azeretsiz sınava girilmeyen dersler için öğretmenler not çizelgesine ginnedi "G"
yazılacak, sürekli devamsız olup hiç not almamış öğrencilerin not çizelgeleri ise boş
bırakılacaktır.
4- İlgi (b) K urul Kararına göre; " Trafik Güvenliği" dersinin, 2012-2013; 2013-2014;
2014-2015 öğretim y ıllanna mahsus olmak üzere 4. sınıflarda serbest etkinliklerin 1 (bir) ders
saatinde okutulm ası gerektiğinden ve İlköğretim K urum lan Haftalık D ers Çizelgesinde de
zorunlu dersler arasında yer aldığından "Trafik Güvenliği" dersi için de not girişi yapılacaktır.
5- İlgi (a) Yönetmeliğin 47. maddesinin 1. fıkrasının "c" bendine göre ilkokullarda
öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılm ayacaktır.
Ancak, ilkokul öğrencilerinden okula hiç devanı etm eyen öğrenciler ile bu yazının
2.
maddesinde belirtilen haftalık zorunlu ders saati sayısı kadar puan girilmeyen öğrenciler ve ilgi
Bu belge, 507 0 sayılı E le k tr o n ik İmza K a n u n u n u n 5 inci maddesi gereğince g ü v e n li ele k tro n ik imza ile imzalanmıştır
Atatürk Blv. 0 6 6 4 8 K ı z ıl a y /A N K A R A
Uzm.
E le k tro n ik Ağ: www.m eb.g ov.tr
e-posta: tcgm_ogrenciisleri(S;meb.gov.tr
A y rı n t ıl ı bilg i için: G a lip G Ü L M E Z - Eğt.
Tel: (0 3 1 2 ) 4 1 3 15 86
Faks: (0 3 1 2 ) 4 1 7 71 05
Yönetmeliğin 48. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen m azeretler dışında okula en az bir dönem
devam etm eyen öğrenciler sistem tarafından sınıf tekrarına bırakılacaktır.
6- Ortaokullarda ve İmanı H atip Ortaokullarında herhangi bir dersten iki dönem notunun
aritm etik ortalaması 2' den aşağı olan öğrenciler şube öğretmenler kum luna bırakılacaktır. Bu
durumdaki öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına bırakılmasına ilgi Yönetmeliğin 47.
maddesi kapsam ında şube öğretmenler kum lu karar verecektir.
7- O rtaokullarda vc imam hatip ortaokullarında şube öğretmenler kum lu, 9-13 Haziran
2014 tarihleri arasında toplanarak kararlarını verecekler ve alınan kararlar e-okul sistemine
zamanında işlenecektir.
8- 13 Haziran 2014 tarihinde ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki
öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesi veya sınıf tekrarına kalması ile ilgili işlemler neticelenmiş
olacak, karneler ve sınıf geçme defterleri kontrol edilecektir.
9- Okul yönetimleri tarafından ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu e-okul kurum
işlemlerindeki Ş.Ö.K işlemleri ekranı, 9-13 H aziran 2014 tarihleri arasında sürekli kontrol
edilecek ve işlemi tamamlanmayan öğrenci bırakılmayacaktır.
10- Ö zel eğitim ve kaynaştırm a eğitimine tabi olup okula devam etm eyen öğrenciler sistem
tarafından sınıf tekrarına bırakılacaktır.
11- İlgi (a) Yönetmeliğin 31. maddesinin "ç" bendi kapsam ında mecburi ilköğretim çağı
dışına çıkan öğrencilerin kayıtları, e-okul sistemindeki öğrenci ayrılma işlemleri ekranından
p asifleştirilecektir.
Bilgilerinizi ve öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde bazı derslerdeki
başarısızlığına bakılarak elenmesi yerine, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak
değerlendirilmesi, ilgi ve yeteneklerinin dikkate alınması ve öğrencinin sınıf tekrarına
bırakılmasının ancak öğrencinin akademik ve sosyal yönüne katkı sağlayabileceği durumlarında
işleme alınması hususlarında gereğini rica ederim.
Funda K O C A B IY IK
Bakan a.
Genel M üdür
D A Ğ IT IM :
Gereği:
Bilgi:
B Planı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bu belge, 5 0 7 0 sayılı E le k tro n ik İmza K a n u n u n u n S inci maddesi gereğince g ü v e n li ele k tro n ik imza ile imzalanmışın’
Atatürk Blv. 0 6 6 4 8 K ız ıla y /A N K A R A
Uzm
E le k tro n ik Ağ: w w w.m eb.g ov.tr
e-posta: teg m _ o g rcn c iis le [email protected] n x b .g o v .tr
A y r ın tılı bilgi için: G a lip G Ü L M E Z - Eğt.
Tel: (0 3 12) 4 13 15 86
Faks: (0 3 1 2 ) 4 1 7 71 05
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content