close

Вход

Log in using OpenID

4 - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

embedDownload
TANITIM DOKÜMANI
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL
BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı
ADÜAġ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERSĠN ĠLĠ, ERDEMLĠ ĠLÇESĠ, YEMĠġKUMU MAHALLESĠ
650 ADA 1 PARSEL
TANITIM DOKÜMANI
Eylül 2014, Ankara
1
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNEMLĠ NOT
3
1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
1.2. Tapu Kaydı
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
4
4
5
5
2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Mersin Ġli
2.2. Erdemli Ġlçesi
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
6
6
7
7
9
3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü
3.2.Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
3.3.Su Kaynakları
3.4. Toprak Yapısı
10
10
10
10
4- EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
4.2.Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
12
12
13
5- MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
14
14
14
14
6- ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
6.4. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
15
15
15
7- HUKUKĠ DURUM
16
8- EKLER
Ek-1: Tapu Kaydı
Ek-2: Koordinatlı Plan Örneği
Ek-3:1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-4: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ek-5: Fotoğraflar
2
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
ÖNEMLĠ NOT
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen
Mersin ili, Erdemli ilçesi, YemiĢkumu Mahallesi, 650 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın satışı
için Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)’nın 18.06.2013 tarih ve
5402 sayılı yazısı ile yetki verilmiştir.
Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)
tarafından, Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yemişkumu Mahallesi, 649 ada 1 parseldeki “Konut Alanı”
vasfındaki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel yatırımcılar (Katılımcı) için
hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3.
kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla
kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Erdemli Kaymakamlığı
Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan Tapu Takyidat Durumu ve konu ile ilgili Özel Sektör
temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile ÖİB’den temin edilen dokümanlardan yararlanılarak
hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen
belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat’i ya da tam olmaması nedeniyle
sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan
dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı
ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı
içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin
doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması
amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı,
Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili
olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım
Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
3
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
1
TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
Konu taşınmaz, Mersin il merkezine 56 km, Erdemli merkeze 17 km, Akkum Limanına 15 km ve
Mersin-Silifke yoluna 1 km mesafede bulunmaktadır.
Taşınmaz, “arsa” niteliğinde ve 1/1.000 ölçekli imar uygulama planında “konut alanı” içerisinde
kalmakta olup yüz ölçümü 12.652,00 m2 ’dir.
Taşınmazın bulunduğu bölge genelde boş ve maki örtüsünün yer aldığı arazi konumundadır. Arazi
kuzey yönden güneye doğru eğimli bir arazidir. Parsel genel olarak deniz manzarasına hakim bir
konumdadır. Denize mesafeleri yaklaşık 1km’dir.
Parsel üzerinde maki örtüsü ve taşlık alanlar bulunmaktadır. Taşınmazın 1 km batısından geçen
Mersin-Silifke karayolu üzerinde turizme yönelik, pansiyon ve oteller bulunmakla birlikte, yazlık
olarak kullanılan konutlar da bulunmaktadır.
Söz konusu parsel üzerinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Aynı yapısal ve imar
özelliklerine sahip 648 ada 1 parsel ve 649 ada 1 parsel ile komşudur. Yakın çevresinde ise Ayaş
İlköğretim Okulu yer almaktadır.
4
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
1.2. Tapu Kaydı
Satışa konu parselin tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir:
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
Ġli
Mersin
Pafta No
Ġlçesi
Erdemli
Ada No
Bucağı
-
Parsel No
Köyü
-
Mahallesi
Yemişkumu
Sokağı
-
650
1
Niteliği
Arsa
Blok No
-
Kat No
-
Bağ. Böl. No
-
Niteliği
-
Mevkii
-
Malik
Maliye Hazinesi
12.652,00 m2
Parsel Alanı
Kat Mülkiyeti
Tapunun Türü
Eklentiler
İmar (TSM)-08.01.2008-217
Edinme Sebebi ve Tarihi
Takyidat Bilgisi
-
Kat İrtifakı
Arsa
-
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
Söz konusu taşınmaz, Mersin’in Erdemli İlçesi sınırları içerisinde, Ayaş Beldesinde Yemişkumu
Mahallesi’nde yer almaktadır.
Ayaş Belediye Hizmet Binası’nın yaklaşık 3 km batısında bulunan ve Mersin- Silifke karayolu ile
Kızılören Caddesi’nin kesiştiği kavşaktan yaklaşık 1 km kuzey yönüne gidildiğinde, Kızılören
Caddesi üzerinde yer alan Ayaş ilköğretim Okulu’nun doğusunda taşınmaza ulaşılabilir.
5
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
2
BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Mersin Ġli
Mersin ili 36-37° kuzey enlemleri ve 33-35° doğu boylamları arasında bulunmaktadır. İlin kara
sınırı 608 km, deniz sınırı 321 km olup, yüzölçümü 15.953 km²’dir.
Orta Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Mersin, Çukurova’nın Batısında bulunmaktadır. Antalya,
Adana, Karaman ve Niğde illeri ile komşudur.
Mersin ilinin büyük bir kısmını oldukça yüksek, engebeli ve kayalık Batı ve Orta Toros Dağları
oluşturmaktadır. Ovalık ve hafif eğimli alanlar ise bu dağların denize doğru uzandığı il merkezi,
Tarsus, Silifke gibi alanlarda gelişmiştir. Bunun dışında kalan düzlük veya hafif eğimli alanlar,
kuzeyde dağların arasında veya yüksek kesimlerinde görülmektedir.
Türkiye'nin güneyinde bulunan bir liman kentidir ve Mersin Limanı Türkiye'nin en büyük
limanıdır.
Mersin, Türkiye’nin her bakımında en gelişmiş
sebepleri topraklarının çok verimli olması, sanâyi
bakımından zengin oluşu, Mersin limanının
bulunuşudur.Gayri sâfi hâsılanın (Brüt gelirin) %
sektöründen elde edilir.
illerinden biridir. Bu gelişmenin başta gelen
bakımından ileri durumda bulunması, mâden
faaliyeti ve Mersin petrol rafinerisinin
40’ı sanâyi, % 30’u tarım ve % 10’u ticâret
Mersin ve çevresinde, tipik sıcak ve ılıman astropikal iklimi hakimdir. Yaz ayları sıcak ve aşırı
nemli, ortalama oldukça ılık ve yağışlıdır.
Mersin’in, büyükşehir belediyesi statüsünde olup ile bağlı, 13 ilçe, 55 Belediye ve 510 köy
bulunmaktadır. İlçeleri Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar,
Mezitli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar, Yenişehir’dir.
6
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
2.2. Erdemli Ġlçesi
Erdemli İlçesi, doğuda Mersin, batıda
Silifke, kuzeyde Karaman ili ve güneyde
Akdeniz ile çevrilidir. Mersin - Antalya
Karayolu üzerinde ve Mersin'e 39 km
uzaklıktadır.
Yüzölçümü 2 bin 78 km²’dir. Bu alanın
% 62’si orman, % 17’si tarım alanı, %
21’i mera, taşlık ve kayalıktır. Denizden
yüksekliği ortalama 3-5 m arasındadır.
Coğrafi olarak Mersin ilinin orta yerinde
bulunan
Erdemli
ilçesi,
genelde
seracılığa dayanan tarımsal ekonomisinin
yanı sıra, modern yapılaşmalarla hızla büyüyen, bir turizm ve sayfiye kentidir. Tarihi ve kültürel
çevresiyle ayrı bir özelliğe sahiptir.
Erdemli, çeşitli rivayetlere göre adını XV. yüzyılda İç Anadolu’dan geldiği sanılan,
“Erdemoğulları” adındaki bir Türkmenbeyi aşiretinden almıştır. Hititler, Selefkoslar, Romalılar,
Bizanslılar, Mısırlılar, Karamanoğulları ve Osmanlılar devrini yaşamıştır. Zengin tarihi geçmişi
göstermektedir ki Erdemli birçok uygarlığın beraber yoğrulduğu bir yerdir.
İlçenin Kurtuluş Savaşı’nda ayrı bir yeri vardır. 9 Şubat 1920’de Yağda Bucağı’nın merkezi olan
Keloluk (Güzeloluk)’ta medrese bilgini Mehmet Emin Hoca ve arkadaşı Ahmet Refik Bey,
Kuvay-i Milliye’yi kurmuşlar; savaşta ihtiyaç duyulan silah, para, yiyecek ve giyecek gibi lojistik
desteklerin sağlanmasında öncülük etmişlerdir. 1953 yılına kadar köy olan Erdemli, Silifke
İlçesine bağlı küçük bir yerleşim yeri iken, 01 Haziran 1954 tarihinde Silifke’nin Yağda Bucağı
ile Mersin’e bağlı Elvanlı Bucağı’nın birleştirilmesiyle ilçe olarak kurulmuştur.
İlçenin ekonomisini tarım, hayvancılık, seracılık ve narenciye ürünleri oluşturmaktadır.
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
Mersin ili kara, demir ve
havayolu ve deniz yolu ulaşım
olanaklarına sahiptir.
Karayolları
5.
Bölge
Müdürlüğü sorumluluk alanına
giren Mersin ilinin 157 km'si
oto yol, 507 km’si devlet yolu,
706 km'si il yolu olup toplam
şebeke uzunluğu 1.370 km’dir.
Türkiye’nin her köşesi ile
ulaşım bakımından irtibatı
vardır. Akdeniz sahillerini
paralel olarak kat eden E-24
karayolu Anamur, Silifke,
Erdemli, Mersin ve Tarsus’tan
geçer. Ankara-Konya E-35
Karayolu Silifke’ye inerek E-24 karayolu ile birleşir. Ayrıca kaliteli devlet yolları ile Niğde7
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
Sivas-Kayseri; Adana-Hatay; Adana-Gaziantep-Urfa ve Kahramanmaraş-Malatya yönlerine giden
yollarla bağlıdır
Karayolu ulaşımında, hâlihazırda var olan karayolu bağlantıları ile birlikte tamamlanarak hizmete
sokulan Tarsus - Mersin - Çeşmeli otoyolu, çalışmaları devam eden Silifke-Anamur-Gazipaşa
(Antalya) otoyolunun tamamlanması ile ulusal ve uluslararası karayolu bağlantıları
güçlendirilmiştir.
SATIH CĠNSLERĠNE GÖRE YOL AĞI (KM)
ASFALT YOLLAR
MERSĠN
TOPRAK
DĠĞER
YOLLAR
-
-
-
157
-
-
-
-
507
687
2
-
-
17
706
1.351
2
-
-
17
1.370
PARKE STABĠLĠZE
ASFALT
BETONU
SATHĠ
KAPLAMA
TOPLAM
Otoyol
157
-
157
-
Devlet
Yolu
147
360
507
Ġl Yolu
4
683
Toplam
308
1.043
ġEBEKE
UZUNL.
(Karayolları, 5. Bölge Müdürlüğü Verileri)
Demiryolu: Mersin, yurdumuzun batı, orta ve doğu bölgelerini birleştiren demiryolu ağına
bağlıdır. Kütahya-Afyon-Konya istikametinden gelen demiryolu hattı Ulukışla’dan sonra iki kola
ayrılır.Güneydoğuya uzanan kol Adana-Mersin sınırını takip ederek Yenice, Tarsus ve Mersin’e
ulaşır. Bu hat daha çok yük taşımada kullanılır.
Denizyolu: Mersin Limanından Uluslararası 100' ün üstünde Liman ile denizyolu bağlantısı
mevcut olup, uluslararası nitelikte liman hizmetleri verilmektedir.Taşucu Limanımızdan düzenli
olarak deniz otobüsü ile seferleri yapılmaktadır.
Havayolu: Adana Şakirpaşa Havaalanı Mersin' e 69 km. Tarsus' a 32 km. olup, yurtiçi ve
yurtdışına düzenli olarak uçak seferleri yapılmaktadır.
Diğer taraftan, İçel-Tarsus Baharlı bölgesinde yapımı planlanan "Uluslararası Çukurova
Havalimanı" çalışmaları devam etmektedir. İçel-Erdemli Kumkuyu' da yapımı planlanan RJ 100
uçaklarının operasyonuna uygun havaalanı, temel atma çalışmaları devam etmektedir.
Erdemli ilçe merkezinin Mersin'e uzaklığı 42 km, Silifke'ye 52 km, Tömük'e 13 km, Güzeloluk'a
40 km, Sorgun Yaylası'na 52 km, Toros Köyü'ne 60 kilometredir.
8
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
Kalkınma Bakanlığı tarafından "Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması
AraĢtırması’nda 2003 yılında yapılan çalışmada SEGE-2003 çalışmasında 10 alt kategoride 58
adet değişken kullanılmıştı. Yeni teşvik sistemine de dayanak teşkil eden SEGE-2011 çalışması
ise demografi, eğitim, sağlık, istihdam, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite,
erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010 yıllarına ait 61
değişken kullanılarak hazırlandı. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke içindeki
ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah düzeyi, il
ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge ve veri
teminine ilişkin süreklilik hususları gözetildi.
Daha önceki çalışmalarda 17. sırada yer alan Mersin 2011 yılında güncellenen SEGE verilerine
göre 24. sıraya gerilemiştir.
Ancak önceki çalışmalar ile SEGE-2011’ de farklı değişken setlerinin kullanılması nedeniyle
veriler karşılaştırılabilir nitelikte değildir.
9
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
3
COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü
Mersin ve çevresinde, tipik sıcak ve ılıman astropikal iklimi hakimdir. Yaz ayları sıcak ve aşırı
nemli, ortalama 28 °C nemlilik ise %88’ ler civarında kış ayları ise (15 °C) ılık ve yağışlıdır.
(Yıllık yağış ortalaması 1096 mm. İlin uzun yıllar sıcaklık ortalaması ise 23 °C derecedir ve bu
özelliğiyle Türkiye'nin en sıcak kesimidir. Ancak yaz aylarında özellikle aşırı nem bunaltıcı
olabilmektedir. İl en fazla yağışı Aralık-Ocak döneminde alır.
Bitki örtüsü genellikle Akdeniz iklimine uyum sağlayan maki’dir. Defne, Yabani Zeytin, Keçi
Boynuzu, Mersin, Zakkum, Böğürtlen ve Kuşburnu’dur. 100-1000 m. arasında Meşe, 100-1200
m. arasında Kızılçam, 1500 m. Karaçam ve 2000 m. yüksekliklerde Sedir ve Ardıç ağaçları yer
alır.
3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
Mersin İli, Doğu Akdeniz Havzasında yer almaktadır. İlin yüzey şekillerini genel olarak dağlar
oluşturmaktadır. İl alanı, şiddetli aşınmalar sonucu vadilerle parçalanmış ve geniş platolar ortaya
çıkmıştır. Kalkerli ana yapı üzerinde oluşan bu platolar, il topraklarının % 24'ünü kaplamaktadır.
Orta Toros Dağlarının, il alanı içinde kalan kesimine Bolkar Dağları adı verilmektedir. Sistemli
sıralar oluşturan bu dağlar Mersin topraklarını İç Anadolu'dan bir duvar gibi ayırmakta olup, güç
geçit vermektedir. Bolkar Dağlarının Akdeniz'e bakan yüzlerinde, vadilerle parçalanmış plato
düzlükleri uzanmaktadır. Taşeli Platosu'nun Batı sınırlarını oluşturan Batı Toros Dağları, Antalya
körfezinin doğusundan Mersin iline doğru iki kol halinde uzanmaktadır. Birinci kol Alanya ve
Gazipaşa ilçelerinin kuzeyinden geçerek Silifke'ye dek uzanmaktadır. İkinci kol, Ermenek Göksu
Vadisi ile Hadim Göksu Vadisi arasında il topraklarına sokulmakta ve daha sonra Mut'un
güneybatısında her iki vadinin birleştiği yerde son bulmaktadır. Toros Dağları doğuya gidildikçe,
denizden yavaş yavaş uzaklaşarak dağ sırasıyla deniz arasında geniş düzlükler oluşmuştur. Bu
kesimde Mersin ve Tarsus yer almaktadır.
Mersin ilinde dağlık ve ovalık alanlar jeolojik yapı itibariyle büyük farklılıklar göstermektedir.
Dağlık alanlar kretase, eosen, miosen ve pliosen tortularından ibaret kireç taşı tabakalarından
meydana gelmiştir. Bu tabakalarda genel meyil eteklere ve kıyıya doğru güney-batı yönündedir.
Tabakaların meyil derecesi 30-35°C arasında değişmektedir. Katılaşmış miosen ve pliosen
tabakaları ovanın altında 3° - 5°'lik bir meyil göstermektedir. Ovalar ise 4.zamanda başlamış olan
alüvyal birikmelerin eseridir. Ovaların güneyinde sahil boyunca kumullar yer almaktadır.
Mersin İli dört ayrı deprem kuşağında yer almıştır. İlin batısı, Anamur’dan Taşucu’na kadar 5.
derece (tehlikesiz) deprem kuşağı içinde bulunmaktadır. Taşucu’ndan başlayarak, Erdemli’nin
doğusundan Çamlıyayla’ya kadar olan bölge 4. derece, bu bölgenin doğusu ise genelde 3. derece
deprem bölgesi içinde yer almaktadır. İlin en doğu kesiminde çok küçük bir kesim ise 2.derece
deprem kuşağı içindedir.
3.3. Su Kaynakları
Akarsular: Mersin ilinin en büyük iki akarsuyu Göksu Irmağı ve Tarsus (Berdan) Çayı’dır. Bunun
dışında Akdeniz’e dökülen çok sayıda irili ufaklı çay ve dere yer almaktadır. Bunlardan bazıları;
10
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
Mersin’de: Mezitli Deresi, Tece Deresi, Müftü (Efrenk) Deresi, Deliçay Deresi; Anamur’da:
Anamur Çayı, Sultan Çayı, Melleç Deresi; Aydıncık’da: Menekşe, Gözsüzce Deresi; Bozyazı’da:
Siniçay Deresi, Aksaz Deresi; Erdemli’de: Alata Çayı, Lamas Çayı’dır.
Göller: Mersin ilinde yer alan doğal göller; Silifke’de: Akgöl, Keklik Gölü, Paradeniz Gölü;
Gülnar’da: Aygır Göl, Kamışlı Göl, Uzun Göldür. Bunlara ek olarak, yörede Gezende ve Berdan
Baraj gölleri ve çok sayıda sulama amaçlı yapılmış göletler bulunmaktadır.
Kıyılar: Mersin ilinde yerleşim genelde Mersin körfezi çevresinde gelişmiştir. Burası doğuda
Karataş burnundan başlayarak batıda İncekum burnuna kadar uzanır. Arada kalan kısımlarda,
kayaç türlerine ve akarsulara bağlı olarak çok sayıda irili ufaklı koy gelişmiştir.
3.4. Toprak Yapısı
Mersin İli, Alüviyal Topraklar, Kolüviyal Topraklar, Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları,
Kırmızı Akdeniz Toprakları, Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları, Rendzina Toprakları,
Regosal Topraklar, Kahverengi Orman Toprakları, Kırmızı Sarı Podzolik Topraklar, Alüviyal
Sahil Toprakları ve Yüksek Dağ ve Çayır Toprakları’ndan oluşmaktadır.
Mersin ilinde mevcut durumda tarım yapılmakta olan taban araziler, genellikle I-III. sınıf toprak
kabiliyetinde olan arazilerdir. Taban araziler dışında kalan yamaçlar, tepelik ve dağlık alanlar VI.
ve VII. sınıf topraklardan oluşmaktadır. Çıplak kayalık ve bataklık alanlar VIII. sınıf topraklar
olarak gösterilmiştir. I.-IV. sınıf toprakların topluca bulunduğu en önemli alanlar mevcut durumda
tarım yapılan Anamur, Bozyazı, Ovacık, Silifke düzlükleridir. Ayrıca Tekeli, Aydıncık, Sipahili,
Büyükeceli, Akdere'de kıyı boyunca I.-IV. Sınıf tarım arazileri vardır. Yine Mersin-Lamas,
Berdan Ovası ve Efrenk-Berdan arasında I.-IV. sınıf tarım arazileri mevcuttur.
(Kaynak: Mersin İl Özel İdaresi, Mersin Turizm Master Planı, 2010)
11
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
4
EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
Mersin, Türkiye’nin her bakımında en gelişmiş illerinden biridir. Bu gelişmenin başta gelen
sebepleri topraklarının çok verimli olması, sanayi bakımından ileri durumda bulunması, maden
bakımından zengin oluşu, Mersin limanının faaliyeti ve Mersin petrol rafinerisinin bulunuşudur.
Gayri safi hasılanın (Brüt gelirin) % 40’ı sanayi, % 30’u tarım ve % 10’u ticaret sektöründen elde
edilir.
Türkiye'nin en büyük Serbest Bölgesi olan Mersin Serbest Bölgesi burada kurulmuştur ve 300
şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde 150'ye yakın firma
faaliyet göstermektedir.
İldeki zengin tarımsal hammaddeyi işleyecek iplik, dokuma, yağ, yem, çırçır, ambalajlama,
meyve suyu, konfeksiyon gibi fabrikaların kurulmasından başka, yine tarım çalışmalarını
etkileyecek tarım aletleri, motopomp, plastik, gübre sanayi gibi işletmeler de kurulmaya başladı.
Mersin, liman kenti olduğu için devlet ve büyük şirketler, yurt ekonomisini etkileyecek
fabrikaların yapılmasına önem vermişlerdir. Soda, cam, çimento, petrol, maden, gübre sanayileri
bunların başlıcalarıdır.
Ilıman iklimi, verimli arazi yapısı, çalışkan insan özellikleriyle, tarımsal üretimde avantajlara
sahip olan Mersin ili, tarihi geçmişinde de tüm bu özellikleri sayesinde önemli bir tarım merkezi
olmuştur. En çok tahıl ekimi yapılır. Tarım ürünleri seneden seneye artmaktadır. Elde edilen
başlıca tarım ürünleri, buğday, arpa, çavdar, pirinç, nohut, mercimektir. Sanayi ürünlerinden en
çok pamuk yetişir. Ayrıca yerfıstığı ve susam yetiştirilir. İçel ilinde her çeşit sebze ekilir.
Türkiye'nin en önemli iç turizm merkezidir. Son yıllarda turizmde yapılan atamalar ve sahile
yapılan yeni otellerle Türkiye'nin yeni turizm bölgesi olma yolundadır. Yat turizminin gelişmesi
amacıyla uluslararası standartlara uygun 500 yat bağlama ve 300 yat karaya alma kapasiteli
Mersin Ana Yat Limanı tamamlanmış olup ihaleye çıkılmıştır. Mersin coğrafi açıdan lojistik
merkez özelliğine sahip bir kenttir. Hali hazırda bulunan liman, demiryolu taşımacılığının yanı
sıra karayolu taşımacılığında da Mersin önemli bir noktadadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi,
Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Mersin Valiliği ile ortak olarak Mersin Lojistik Merkezi'ni
kurma çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Doğu Anadolu, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'daki
şirketler ithalat ve ihracatını Mersin üzerinden yapar. Mersin'de iş merkezlerinin çokluğu, nakliye
ve gümrük firmalarının sayıca fazlalığı bu yüzdendir. Mersin Serbest Bölgesi de benzer özellikleri
ile Mersin ve ülke ticaretinde önemli bir yer tutar. Yapıldığında Türkiye'nin en uzun binası
konumundaki Metropol Ticaret Merkezi 52 katlıdır ve Akdeniz ilçesindedir.
Erdemli ilçesi ise, ekonomik açıdan geniş bir potansiyele sahiptir. İlçenin ekonomisini tarım,
hayvancılık, seracılık ve narenciye ürünleri oluşturmaktadır. Süt inekçiliği ve besi sığırcılığının
yanında, dağlık kesimlerde küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. İlçede tarımsal amaçlı 22 tane
kooperatif, Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatifi adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Ayrıca Merkez, Güzeloluk, Tömük ve Çeşmeli olmak üzere 4 tarım kredi kooperatifi, ilçe merkezi
ve Çeşmeli Kasabası’nda da Ziraat Bankası şubeleri mevcuttur. Çiftçilere çeşitli zirai krediler,
gübre ve zirai ilaç destekleme ödemeleri periyodik olarak yapılmaktadır. Ayrıca Erdemli Ticaret
ve Sanayi Odası’na tescilli 110 tane kooperatif vardır.
12
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu 1.705.774 kişi
olup, bunun 849.548’si erkek, 856.226’ si kadındır.
Erdemli ilçesinin toplam nüfusu 130.226 kişi olup nüfus yoğunluğu bakımından ilçeler arasında 6.
sıradadır.
İlçelere Göre il/ilçe merkezi nüfusu - 2013 ( TUIK Verileri, 2013)
Mersin iline bağlı 13 ilçe, 55 belediye ve 510 köy vardır. Erdemli ilçesine bağlı ise 11 belediye
(Arpaçbahşiş, AyaĢ, Çeşmeli, Erdemli, Esenpınar, Kargıpınarı, Kızkalesi, Kocahasanlı,
Kumkuyu, Limonlu, Tömük) ve 45 köy bulunmaktadır. (Kaynak: www.yerelnet.org.tr)
Şehirde üç üniversite vardır. Bunların ikisi vakıf, biri devlet üniversitesidir. Şehrin kendi adıyla
anılan Mersin Üniversitesi, 1992 yılında açılmıştır.
13
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
5
MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
Satışa konu 650 ada 1 parsel 08.01.2008 tarihinde imar işleminden Maliye Hazinesi adına tescil
edilmiştir.
Tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir:
Ġl-Ġlçe
AdaParsel No
Malik
Mersin-Erdemli
650/1
Maliye Hazinesi
Tarih-Yev.
Ana
TaĢınmazın
Niteliği
Yüz
Ölçümü
(m2)
08.012008-217
Arsa
12.652,00
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
Erdemli Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 29.01.2014 tarihli taşınmaza ait tapu kayıtlarından,
650 ada 1 parsel için herhangi bir takyidat bilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır.
5.3. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
Konu taşınmaz Mersin ili, Erdemli ilçesi, Yemişkuyu Mahallesi sınırları içinde bulunmakta olup
parsel üzerinde herhangi bir kullanım ve yapılaşma yoktur. Taşınmazın bulunduğu bölge genelde
boş maki örtüsünün yer aldığı ve taşlık bir arazi konumundadır.
14
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
6
ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
03.09.2009 tarihinde onaylanan Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planının, N30, O29, P31, P32 no.lu Plan Paftaları ve Plan Hükümleri Çevre Bakanlığınca
uygun görülen değişiklikler, 11.11.2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, 4856 sayılı Kanunun 2(h) ve 10(c) maddeleri ile 2872
sayılı Kanunun 9 (b) maddesi uyarınca 05.11.2010 tarihinde onandı.
6.2. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.08.2014 tarihli yazısında konu
taşınmazın 1/1.000 ölçekli imar planında “Konut Alanı” olarak ayrıldığı belirtilmektedir.
1/1.000 ölçekli uygulama imar planında söz konusu alan için Emsal E=0,90 hmax= 15,50 m.
olarak belirlenmiş olup bölgeye ait ayrıca plan hükmü ve plan açıklama raporu bulunmamaktadır.
15
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
7
HUKUKĠ DURUM
Konu Taşınmaz ile ilgili yapılan Resmi Kurumlar nezdindeki araştırmalarda yargıya intikal
herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür.
16
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
EK-1: TAKYĠDATLI TAPU KAYDI
17
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
EK-2: KOORDĠNATLI PLAN ÖRNEĞĠ
18
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
EK-3: 1/100.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI
19
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
EK-4: 1/1.000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI
20
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
21
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
EK-5: FOTOĞRAFLAR
22
TANITIM DOKÜMANI
MERSİN İLİ-ERDEMLİ İLÇESİ -YEMİŞKUMU MAHALLESİ- 650 ADA 1 PARSEL
BÖLGEDEN FOTOĞRAFLAR
23
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 661 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа