close

Enter

Log in using OpenID

dinitestler.com yayınları`nın ve diniajans.com haber sitesi`nin

embedDownload
dinitestler.com yayınları`nın ve diniajans.com haber sitesi`nin ortaklaşa
yaptıkları İLK MBSTS denemesine hoş geldiniz. Denememiz toplam 80
sorudan oluşmaktadır. Sınava katılan tüm kardeşlerimize başarılar
dilerim.
Kuran Bilgisi(Meal, Tecvid, Kur’an Tarihi) (10)
1-‫( َف َض ْلت ُ ُك ْم َعلَى‬İzhar-i Şefevi)
َ ‫( يَا بَنَٓي ِاسْ َرَٓاء‬Medd-i Muttasıl +Medd-i Munfasıl)
2-‫يل‬
3-‫( َعنْ نَ ْفس‬İdgamı misleyn maaligunne)
4- ْ‫س َعن‬
ٌ ‫( نَ ْف‬İzhar)
5-‫( َو ِا ِذ ا ْبتَلَٓى‬Kalkale)
6-‫اس ِامَاما‬
ِ ‫( لِ َلن‬MÊ‘nın üzerinde durduğumuzda MÊ diye çekerek durulur.)
ُ ‫َالر َكع‬
7-﴾﴿ ‫جو ِد‬
ُ ‫الس‬
ِ ُ ‫( و‬Medd-i Arız+ Kalkale+İdgam-ı Şemsiyye)
8-‫( وَا ْل َيو ِْم ْاْل ِخ ِر‬Ra ince+ İzhar-i kameriyye)
ِ ِ‫( ِم ْن ُه ْم ب‬Lafzatulla ince+İhfa-i Şefevi+İzhar)
9-‫الل‬
ُ ‫( ِفي‬Meddi tabii+İhfa)
10-‫الد ْنيَا‬
1-Yukarıda verilen tecvid hükümlerinden kaç tanesi doğrudur?
A)6
B)7
C)8
D)9
E)10
(1)Medd-i lazım 4 kısma ayrılır ve hükme Vacibdir. (2) , ‫ق‬, ‫ ع‬ve ‫ ظ‬harflerin hepsi hurufu istila harflerindendir. (3)Medd-i muttasılda
asli med üzerine ilave edilen meddin hükmü vaciptir. (4)Ayetlerde durulması veya geçilmesi gerektiğini belirten işaretlere secavent
denir. (5)Kalın harfler 7 tanedir. (6)İhfa gizlemek demektir. (7)Tecvid ilminin hükmü farzı kifayedir. (8)Lazım sıfatlardan biri terk
edilirse Lahn-ı hafi olur. (9)Ağız boşluğu, Boğaz ve Dil hepsi ses bölgelerindendir. (10)Harflerin çıkış yerlerine tecvid ilminde
Meharicü’l-Huruf adı verilir.
2-Yukarıda verilen tecvid hükümlerinden hangileri yanlıştır?
A)2 ve 8
B)1, 2 ve 4
C)3, 5, 6 ve 8
D)7, 9 ve 10
E)2, 5, 8 ve 9
1-Yapısına göre harfler İnce-Kalın harfler’dir.
2-Fussilet suresinde geçen
ٌ‫ أَأ َ ْعج َِمي‬ibaresi tecvid ilminde Teshil diye adlandırılır.
3-Hud suresinde geçen ‫ ا ْر َكب َم َعنَا‬ibaresi tecvid ilminde İdğam diye adlandırılır.
4-Yusuf suresinde geçen ‫ ْل َ ت َأْ َم َنا‬ibaresi tecvid ilminde Müşemme(işmam) diye adlandırılır.
5-Ha-i Sekte Kur’an-ı Kerim’de 7 yerde geçer.
3-Tecvid ilmiyle ilgili yukarıdaki ifadeler(kavramlar) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)5 tanesinin hepsi doğrudur.
B)Sadece 1, 2 ve 3 doğrudur.
C)Sadece 2, 3, 4 ve 5 doğrudur.
D)İçinde 2 tane doğru vardır.
E)5 tanesinin hepsi yanlıştır.
I.‘’Kur’an-ı Kerim’de Bedir’deki karşılaşmanın iki tarafın planlarının ötesinde Allah’ın kudret ve iradesiyle gerçekleştiğine işaret
edilerek Müslüman ordusuyla müşrik ordusunun birbirinden habersiz olduğu, ticaret kervanının ise ikisinden de uzak bir yerde, sahil
yolunda olduğu haber verilir.’’
II.‘’Kur’an’da elde edilen zaferin Allah’ın yardımıyla gerçekleştiği ve Müslüman ordusunun meleklerle desteklendiği ifade
edilmektedir.’’
4-Yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki surelerin hangisinde veya hangilerinde Bedir Savaşı ve sonrasında yaşananlara
değinilmektedir?
A)Enfâl Suresi ve Rûm Suresi
B)Âl-i İmrân suresi ve Enfâl Suresi
C)Sadece Âl-i İmrân suresi
D)Sadece Enfâl Suresi
E)Âl-i İmrân suresi Rûm Suresi
5-‘’Şûrâ sûresinin 51. ayetindeki mealine göre Allah-peygamber diyalogunun farklı şekillerde gerçekleştiği ifade edilmektedir.’’
Aşağıdakilerden hangisi İlâhî hitabın (vahyin) şekillerinden biri değildir?
A) Herhangi bir vasıta olmadan mananın kalbe aktarılması, ilham veya rüyâ yoluyla gerçekleşmesi
B) Allah’ın peygambere perde arkasından hitap etmesi
C) Allah’ın görünmeden konuşması
D) Cebrail isimli meleğin aracılık etmesi
E) Peygamberin kendisine vahyedilecek bilgiyi kendiliğinden sezmesi
‘’Maide suresi 27-31. ayetlerinde Yüce Rabbimiz Hz. Âdem’in çocukları; Habil ile Kabil’den bahsetmiştir. Bu bahiste, kurbanı kabul
edilmeyen kardeşin, diğer kardeşini kıskançlık yüzünden öldürdüğü anlatılır.’’
6-Aşağıdakilerden hangisi diğer kardeş (Habil)’in, kendisini öldürmek isteyene (Kabil) verdiği cevaplar arasında değildir?
A)Allâh(cc) kıskançlık nedeniyle kardeşine zulmedenleri sevmez.
B)Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana seni öldürmek için el uzatacak değilim.
C)Ben âlemlerin Rabbi olan Allah(cc)’tan korkarım.
D)Ben istiyorum ki, sen hem benim günahımı, hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın.
7-Yalancı günahkâr perçeminden yakalanıp ateşe sürükleneceği söylenen kişi hangi davranışı sebebiyle zikredilmektedir? (Alak /916)
A)Namaz kılan kişiye yasak koyması
B)Yoksullara yardım etmemesi
C)Tartıda hile yapması
D)Yeminini yerine getirmemesi
E)Allah’ı inkâr etmesi
8-Tevbe suresi 80. ayette Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimize hitaben: “Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş kez
af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir.” Yüce Rabbimizin Peygamberimizin bu dileğini kabul etmeyişinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Allah ve Resulünü inkâr etmeleri
B)Yeryüzünde böbürlenerek yürümeleri
C)Açıkça günah işlemekte ısrarcı olmaları
D)Müminler aleyhine ittifaklar kurmaları
E)Allah’ı inkar etmeleri
9-Kur’an’da “Doğrusu biz sorumluluğu göklere, yere, dağlara sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Pek zalim ve çok
cahil olan insan ise onu yüklenmiştir.”(Ahzab/72) buyurulmaktadır. Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A)Gökler, yer ve dağlar insan gibi ibadetle sorumludur.
B)İnsan Allah’a kulluk etmekle sorumlu tutulan bir varlıktır.
C)Gökler, yer ve dağlar daima sorumluluktan kaçarlar.
D)İnsan yükümlülükten kaçmamalıdır.
E)Allah’ın insana sorumluluk yüklemesinin sebebi insanın çok zalim ve cahil oluşudur.
10-‘’Hz. Ömer zamanında artan fetihlerle genişlemeye başlayan İslam coğrafyası, Hz. Osman devrinde daha da büyümüştür.
Fethedilen bu beldelere ashaptan Kur’an’ı iyi bilenler gidiyor, oralardaki yeni Müslüman olanlara ellerinde bulunan Kur’an
nüshalarından veya ezbere dayalı okuyuşlarından öğretiyorlardı. Şahsi nüshalarda ve okuyuşlarda bulunan bazı anlam farklılıkları
yeni Müslüman olanlar tarafından tam anlaşılamıyor ve aralarında önemli ihtilaflar görülüyordu. Bu ihtilaflar zamanla ciddi
tartışmalara dönüştü. H 25 (646) yılında Azerbaycan ve Ermenistan seferlerine katılan ashap arasındaki kıraat ihtilaflarına şahit olan
ordunun komutanı Hz. Hüzeyfe b. Yeman endişelendi. Halife Hz. Osman’ın yanına gelerek, “Ey mü’minlerin Emiri! Kur’an hakkında
Yahudiler ve Hristiyanlar gibi ihtilafa düşmeden, bu ümmetin imdadına yetiş!”, diyerek bu konuya bir çözüm bulmasını teklif etti. Hz.
Osman, kıraattaki farklılıkları göz önünde bulundurdu ve Hz. Hafsa’nın elindeki “Mushaf’ı çoğaltarak belli başlı merkezlere
göndermeye karar verdi. Çoğaltma işi için yine başkanlığı Zeyd b. Sabit’in yaptığı Abdullah b. Zübeyr, Hz. Saîd b. As, Abdurrahman b.
Haris b. Hişam'dan oluşan bir heyeti görevlendirip yazımda ihtilafa düştüklerinde Kur’an’ın nazil olduğu Kureyş lehçesini esas
almalarını emretti. Heyet çalışmalarını başarıyla tamamladı ve orijinal nüsha Hz. Hafsa’ya teslim edildi. H 25-30 (M 646-651) yılları
arasında gerçekleştirilen bu çalışmada, tefsir ve açıklama maksadıyla tutulan bir takım özel notlar yazılmadı.’’ Hz. Osman’ın
talimatıyla Hz. Zeyd b. Sabit başkanlığında çoğaltılan Mushaflar aşağıdaki merkezlerden hangisine gönderilmemiştir?
A)Mekke
B)Basra
C)Umman
D)Yemen
E)Bahreyn
Tefsir(10)
11- ٍ‫ َو ْي ٌل ِلكُ ِل هُ َمزَ ةٍ لُ َمزَ ٍۙة‬ayetinde geçen “Hümeze” kelimesinin anlamı aşağıdakilerde hangisidir?
A)Üzerine gitmek
B)Çoklukla övünme
C)Arkadan çekiştirme
D)Aşılanmış yumurta
E)İtip kalkmak
12-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Mecazu’l-Kur’ân, Meani’l-Kur’ân ve Müşkilu’l Kur’ân gibi isimlerle yazılan eserler Tefsir’in yararlandığı ilimin alanı dilbilimdir.
B)Kur’ân kavramlarını açıklamada Garibu’l-Kur’ân ve Vücuh-Nezair ilimleri çağdaş ilimlerden olan Semantik ile ortak yöntemlere
sahiptir.
C)Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler Nisa-Al-i İmran sureleridir.
D)Kur’ân tefsirine ilişkin yazılı belgeler İbn Abbas ile başlamıştır.
E)Münasebetü’l-Kur’an, Cedelu’l-Kur’an ve Mübhemetu’l-Kur’an gibi kavramlar, tefsire konu olacak ayetin dil açısından incelenmesi
ile ilgilidir.
Birçok manaya ihtimali olup, bu manalardan birini belirlemek için harici bir delile ihtiyaç duyulan ayetlere denir.(1), Kur’ân-ı Kerim
münafıkların vaziyetlerini tasvir için yani uzun ibareleri kapsayan misal ve temsilleri tekrar etmesine denir.(2), Kur’an da hükmü ilga
edilen önceki hükme denir.(3), Gizlilikten sonra açıklık, önceden var olmayan bir görüşün ortaya çıkmasına denir.(IV), İster hakikat,
ister mecaz olsun iki zıt manayı bir arada zikretmektir. Bu sanat, mutabakat ve tezâd diye de adlandırılır.(V)
13-Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tarifi yukarıda yapılmamıştır?
A)Müteşabih
B)İtnab ve tatvil
C)Mensuh
D)Beda
E)Tetmim
14-Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
A)Mefâtîhu'l- Gayb
: Fahruddin er-Razî
B)Envâru't Tenzîl ve Esrâru't-Te'vîl : Kâdî Beydâvî
C)Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz : Alusi
D)Lübâbu't- Te'vîl fî Meâni't- Tenzîl: Hâzin
E)Et-Tefsiru'l- Hadîs
: Muhammed İzzet Derveze
15-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Mecazu’l-Kur’ân, Meani’l-Kur’ân ve Müşkilu’l Kur’ân gibi isimlerle yazılan eserler Tefsir’in yararlandığı ilimin alanı dilbilimdir.
B)Kur’ân kavramlarını açıklamada Garibu’l-Kur’ân ve Vücuh-Nezair ilimleri çağdaş ilimlerden olan Semantik ile ortak yöntemlere
sahiptir.
C)Peygamberimizin “Zehveran” diye adlandırdığı sureler Nisa-Al-i İmran sureleridir.
D)Kur’ân tefsirine ilişkin yazılı belgeler İbn Abbas ile başlamıştır.
E)Münasebetü’l-Kur’an, Cedelu’l-Kur’an ve Mübhemetu’l-Kur’an gibi kavramlar, tefsire konu olacak ayetin dil açısından incelenmesi
ile ilgilidir.
I-Tefsir ilminin amacı açıklamaktır.
II-Nasih ve Mensuh; tefsiri yapılan ayetin tarihi alanına ilişkin bilgiler vermektedir.
III-Süfyân es-Sevrî tefsiri; en eski Matbu tefsir özelliğini taşır.
IV-Muhammed İzzet Derveze'nin “Et-Tefsiru'l- Hadîs” adlı tefsiri Tarihi tefsir türü bir tefsirdir.
V-Tefsîru'l-menâr, Yüce Kur'ân'ın Çağdaş Tefsiri ve Tefsîru'l Merâğî gibi tefsirler son dönemin tefsirlerindendir.
16-Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Sadece I, II, III ve IV doğru
B)Sadece II, III, IV ve V doğru
C)Sadece III, IV ve V doğru
D)Hepsi doğru
E)Sadece I, II, IV ve V doğru
17-Kur’an-ı Kerim’in beşinci suresidir. Medine döneminin sonlarında nazil olmuştur. İsrailoğulları’nın tarihine dair bilgiler yer alır.
Sûre ismini 112 ve 114. âyetlerde geçen “sofra" anlamına gelir. el-Uküd, el-Münkıze ve el-Ahyâr olarak da adlandırılır. Bazı inanç ve
ahlâk esaslarının yanı sıra Medenî sûrelerin genel karakteristiğine paralel olarak aile ve ceza hukukuna dair hükümler, bazı hac
uygulamaları, meşrû usule uygun olmayan hayvan kesimleri, abdest, teyemmüm, şahitlik, hırsızlık, içki ve kumarla ilgili hükümler gibi
fıkhî konular yer almaktadır. Sûrede ayrıca Yahudilerle Hristiyanların yanlış inanç ve tutumlarına yönelik eleştirilere geniş olarak yer
verilmiştir. Yandaki bilgiler hangi Sure-i celile ile ilişkindir?
A)İsra Suresi
B)Enbiya Suresi
C)Hac Suresi
D)Bakara Suresi
E)Maide Suresi
18
- َ‫ت الَذينَ ا َمنُوا َوهُدى َوب ُشْ رى لِ ْلمُسْ ِلمين‬
َ ‫( قُ ْل ن ََزلَهُ رُو ُح ا ْل ُق ُد ِس مِنْ ر َِب َك ِبا ْلح َِق لِيُث َِب‬Nahl, 16/102) Yandaki ayette altı çizili
kelimeyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?
A)İlmi ledun
B)Kutsal ruh
C)Cebrail
C)Kur’ân-ı Kerim
E)Hz. İsa
19-
‫( وَالنَهَا ِر ِا َذا تَجَلى‬Leyi, 92/2) ayetinin anlamı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Vay o gündüzün haline ki
B)Onu açığa çıkarttığında gündüze
C)Gündüz geceye açttığında
D)Onu örttüğünde geceye
E)Açılıp ağardığı vakit gündüze
20-Aşağıdaki tarifi yapılan kavramlardan hangisi yanlıştır?
A)Te’vil: Ayeti zahirî manasından alıp, siyak ve sıbakına mutabık, kitâb ve sünnete uygun manalardan birine hamletmeye denir.
B)Garibu’l Kur’an: Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp
Arapçalaşan kelimeleri inceleyen bilim dalına denir.
C)Müşkilü’l-Kur’ân: Aralarında çelişki ve ihtilaf olduğu zannedilen ayetlere denir.
D)Mesel: Hakikate vuku bulmayan ancak tezkir, vaz, teşkir, zecr, ibret, bir hareketi tasvib, kastedilen anlamın akla yakınlaştırılması,
mananın hissedilir şekilde tasviri gibi gayeler için Kur’an’ın getirdiği misallere denir.
E)Terdid: Bir surede ayet sonlarının kafiyeli bitmesi haline denir.
Akaid-Kelam(10)
1-"Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece "ol" dememizdir. Hemen oluverir" anlamındaki âyette belirtilen
irade Tekvini İrade’dir.
2-‘’Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması’’ gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına Haberi sıfatlar adı verilir.
3-‘’Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür’’ ayeti Subuti sıfatlara girer.
4-"Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder" mealindeki âyette Allah’ın Teşrii irade sıfatı
açıklanmaktadır.
5-“De ki lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir” şeklindeki bilgi Allah’ın Haberi sıfatlarındandır.
21-Yukarıdaki ifadelerden hangisi sonuç itibariyle yanlıştır?
A)Sadece 1 yanlıştır.
B)Sadece 2 yanlıştır.
C)Sadece 3 yanlıştır.
D)Hepsi doğrudur.
E)Sadece 5 yanlıştır.
“Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. ‘İşte Rabbim!’ dedi. Yıldız batınca da, “Ben öyle batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı
doğarken görünce de ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Ay da batınca ‘Andolsun ki Rabb’im bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de
sapıklardan olurum.’ dedi. Güneşi doğarken görünce ‘İşte benim Rabb’im! Bu daha büyük.’ dedi.’ O da batınca (kavmine dönüp), ‘Ey
kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana
döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.’ dedi.” (En’âm, 6/76-79).
22-Yukarıdaki ayetlerde sunulan Hz. İbrahim’in tutumu Allah’ın varlığı ve birliğinin delillerinden hangisine örnek olabilir?
A)İhtirâ delili
B)Kemal delili
C)İmkân delili
D)Hudus delili
E)Kozmolojik delil
Ayşe Naz: Kuyruk sokumu kemiğine ‘’Acbü'z-Zeneb’’ denir.
Sultan: Duman, Deccal ve Dabbetü'l-arz kıyametin büyük alametlerindendir.
Fatih: Yüce Allah'ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplanmasına ‘’Haşr’’ adı verilir.
Mustafa: "Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak üzere
dirilmelerini sağlamak için İsrafil(a.s) tarafından üfürülecek olan boru"ya ‘’sur’’ verilir.
Menekşe: İnsandaki adalet duygusu, İnsandaki sorumluluk duygusu ve İnsandaki sonsuzluk ve ebedilik duygusu ahirete inanmayı
gerektirir.
23-Yukarıda sohbet esnasındaki konuşmalardan hangisi yanlıştır?
A)Ayşe Naz
B)Sultan
C)Hiçbiri
D)Fatih ve Menekşe
E)Mustafa
I. Din dilinin rolü
II. Siyasal ve sosyal ihtilaflar
III. Fetihler sonucu farklı din ve kültürlerle karşılaşma
IV. Müslümanlar arasında meydana gelen iç savaşlar
24-Yukarıdakilerden hangileri Kelam ilminin doğuşuna tesir eden iç etkenlerdendir?
A) II ve III
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
25. Kelam ilminin en üstün ilim olduğunu söyleyen İslam âlimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A)Fahreddin Razi-İmam Şafi
B)Adudiddin el-İci-Sadüddin et-Taftazani
C)Ebu Hanife-İmam Maturidi
D)Bakıllani-İmam Eş’ari
E)İbn Huzeyme-Abdulkadir el-Bağdadı
26-Peygamberimizle din konusunda tartışan Hıristiyan heyete kaşı söylenecek söz kalmadığında Peygamberimiz ‘’Gelin,
oğullarımızı, oğullarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra lanetleşelim de, Allah’ın lanetinin
yalancılara olmasını dileyelim’’ ayetine muhatap olmuştur. Bu ayete ne ad verilir?
A)Müdâyene
B)Müdâhane
C)Mübâhale
D)Mübaşere
E)Müşâkele
I. Yegâne rızık veren Allah Teâlâ’dır.
II. Herkes kendi rızkını yer.
III. Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılır.
27-Sözlükte “azık, yenilen, İçilen ve faydalanılan şey” anlamına gelen rızık, terim olarak“, Yüce Allah'ın, canlılara yiyip içmek ve
yararlanmak için verdiği her şey” diye tanımlanır. Ehl-i sünnet anlayışına göre “rızık” kavramına ilişkin yukarıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Sadece l
B) Sadece II
C) Sadece III
D) Sadece II ve III
E) I, II ve III
Peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlardır.(1) Yüce Allah'ın velî olmayan bir
Müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.(2) Kâfir
ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olaylardır.(3) Yüce Allah'ın velî olan bir Müslüman kulunu,
darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasıdır.(4)
28-Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tarifi yukarıda yoktur?
A)İrhas
B)Maunet
C)Keramet
D)İhanet
E)Mücize
29-Aşağıdaki tarifi yapılan kavramlardan hangisi yanlıştır?
A)Hz. Peygamber'in ve sahabenin yolunu izleyen onları örnek kabul eden Allah'ın kitabını ve Hz. Muhammed'in sünnetini rehber
edinen ümmet çoğunluğuna Ehli Sünnet adı verilir.
B)Hz. Peygamberin Allah Teâlâ’dan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerde tasdik etmek onun kadar verdiği şeyleri tereddütsüz
kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden İman denir.
C)Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana Tahkiki iman denir.
D)Sözlükte, "itaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak" anlamına gelen kavram İslam’dır.
E)Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü kâfir saymaya telfik denir.
30-“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun karşılığını görür.”(Zilzâl, 99/7,
8.) Yukarıdaki ayetten hareketle Kur’ân-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisinin yer aldığını kesinlikle söyleyebiliriz?
A)Ahiret inancı
B)Melek inancı
B)İbadet inancı
D)Ahlak
E)Kader inancı
Fıkıh-İlmihal(15)
1-Namazda kahkaha ile gülmek; abdesti ve namazı bozar, yeniden abdest alır ve namazı iade eder.
2-Her iki hutbeyi de fazla uzatmamanın hükmü sünnettir.
3-Namazda namaza ait olmayan bir iş yapmak, Kıblede göğüs değiştirmek namazı bozan şeylerdendir.
4-Hutbenin namazdan önce okunması, Vakit içinde okunması ve Hutbe okunurken cemaatten en az bir kişinin bulunması Hutbenin
sahih olmasının şartlarındandır.
5-Erkek olmak, Mukim olmak ve Ayakları sağlam olmak cuma namazının farz olmasının şartlarındandır.
6-Cuma kılınan yerin şehir veya şehir hükmünde olması, Cuma namazının öğlen vaktinde kılınması ve Namazdan önce hutbe
okunması cuma namazının sahih olmasının şartlarındadır.
31-Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)1, 2, 3, 4 ve 5’i doğrudur
B)2, 3 4, 5 ve 6’sı doğrudur
C)3, 4, 5 ve 6’sı doğrudur
D)1, 4 ve 5’i doğrudur
E)1, 2, 3, 4, 5 ve 6’sı doğrudur
I-Zil Hicce’nin 7. Günü Harem-i Şerif’te
II-Zil Hicce’nin 9. Günü Mescidi Nemire’de
III-Zil Hicce’nin 10. Günü Harem-i Şerif’te
IV-Zil Hicce’nin 11. Günü Mina’da Mescid-i Hayf’da
32-Yukarıdaki maddelerde hac ibadeti esnasında hutbe okunacak günler verilmiştir. Buna göre hangi seçenek bu günler arasında
yoktur?
A)Sadece I
B)Sadece II
C)Sadece III
D)Sadece IV
E)Sadece II ve III
33-Fıkıhla ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A)Fıkhın içinde yalnızca karşılıklı hak ve vecibe ilişkisi kuran davranışları düzenleyen emredici ve tecviz edici kurallar bütününe islami
hukuk düzeni denir.
B)İnsanların birbirleriyle ilişki kurmalarını sağlayan yapıya halk düzeni denir.
C)Cahiliye örf-adet hukuku içinde İslam’ın ilkeleriyle uyumlu olan kural ve kurumları aynen benimseyip devam ettirmeye İbka denir.
Mehir, kısas, diyet, İslam’a uygun evlenme biçimleri gibi.
D)İslam’ın temel ilkeleriyle uyumlu olmayan kural ve kurumların tamamen yürürlükten kaldırılmasına İlga denir. Evlat edinme,
borçlunun satılması, faiz vs.
E)Bazı kural ve kurumların düzeltilerek kabul edilmesine İslah denir. İla, zıhar, iddet, miras ve vasiyet gibi kurallar
34-Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin toplumsal faydalarındandır?
A)Birlik ve beraberliği pekiştirir; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.
B)Alım gücü olmayan yoksulların et ihtiyacı karşılanmış olur.
C)İnsanı bencilikten kurtarır.
D)Kulluk bilincini artırır.
E)Fakirler, aldıkları kurban etiyle mutlu olurlar.
-Müfettiş; Zeyd bin Sabit fıkıh birikimini hangi şehrinde almıştır?
-Ayşe Naz: Zeyd bin Sabit fıkıh birikimini Medine şehrinde almıştır.
-Müfettiş; Kufe’de Fetva hususunda en önemli fakih kimdir?
-Fatih: Kufe’de Fetva hususunda en önemli fakih Abdullah Bin Mesud’dir.
-Müfettiş; hangi kaynaklar sahabe döneminde İslam hukuku kaynaklarındandır?
-Sultan: Sünnet, Kitap ve İçtihat gibi kaynaklar sahabe döneminde İslam hukuku kaynaklarındandır.
-Müfettiş; Mekke’de Fetva verme ve fıkıh birikimi aktarılması hususunda rol oynayan fakih kimdir.
-Mustafa: Mekke’de Fetva hususunda ve fıkıh birikimi aktarılması hususunda rol oynayan fakih İbn-Abbas’dır.
-Müfettiş; Usül Terminolojisinde Taklit ne demektir?
-Menekşe: Usül Terminolojisinde Delilini bilmeksizin bir başkasıyla amel etmeye Taklit nedir
35-Müfettişin; Ayşe Naz’a, Fatih’e, Sultan’a, Menekşe’ye ve Mustafa’ya sorulan sorulardan hangilerini bu talebeler doğru
cevaplamışlardır?
A)Hepsi doğru cevap vermiştir.
B)Sadece Sultan ve Ayşe Naz doğru cevap vermiştir.
C)Sadece Fatih ve Mustafa doğru cevap vermiştir.
D)Sadece Sultan, Fatih ve Mustafa doğru cevap vermiştir.
E)Sadece Fatih ve Menekşe doğru cevap vermiştir.
I-Müslümanın ibadetlerinde ve günlük yaşantısında necaset adı verilen gözle görülen pisliklerden, elbisesini ve çevresini
temizlemesine meddi temizlik adı verilir.
II-Kişinin abdest veya gusül alarak yaptığı temizliğe hükmi temizlik adı verilir.
III-Kişinin abdest almak veya gusletmesini gerektiren kirlilikten temizlenmesine hadesten taharet adı verilir.
IV-Abdestsizlik veya cünüplük sebebiyle dinimizce insanda meydana geldiği kabul edilen hükmi kirliliğe hades adı verilir.
V-Gözle görülebilen pisliklere necaset adı verilir.
36-Yukarıdaki temizlik ile ilgili kavramlardan hangileri doğrudur?
A)Sadece I, II, III ve IV
B)Sadece II, III, IV ve V
C)Hepsi
D)Sadece I, III, IV ve V
E)Sadece I, II, III ve V
37-Aşağıdaki verilen namazla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Zevaid tekbirleri 1. rekâtta Hanefi’de 3 ve Şafi’de 7’dir.
B)Yüzü kıbleden çevirmek namazı bozan şeylerden değildir.
C)Bayram namazı kılmak bütün mezheplerde vaciptir.
D)Namazda iken selam almak namazı bozan şeylerdendir.
E)Ameli kesir namazı bozan şeylerdendir.
I-Uyanınca hatırlanılmadığı halde elbisede meni görülmesi durumunda gusül gerekir.
II-Meni gelmeksizin cinsel ilişkide bulunulması durumunda gusül gerekir.
III-Cinsel ilişki olmadan isteyerek boşanılması durumunda gusül gerekir.
IV-Su bulunmaması, teyemmümün caiz olmasının şartlarındandır.
V-Suyun kullanma imkânının olmaması, teyemmümün caiz olmasının şartlarındandır.
VI-Toprak veya toprak cinsi bir şeyle yapılması, teyemmümün caiz olmasının şartlarındandır.
38-Yukarıdaki hükümlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)Sadece I, II ve IV doğru
B)Sadece II, IV ve VI doğru
C)Sadece I, II, III, V ve VI doğru
D)Sadece III, IV, V ve V doğru
E)Hepsi doğru
Kıyas ve içtihada konu olmayan hükümler için kullanılan bir terimdir. Kıyas ve içtihada konu olmayan bu kısmının en temel
özellikleri kesin nassa dayanmış olması, dinin aslına dâhil olması, kıyasa konu olmaması ve özü itibariyle değişime kapalı olmasıdır.
39-Fıkıh terminolojisinde gerekçesi akılla kavranılamayan hükümler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?
A) Muamelat hükümleri
B) Ukûbat hükümleri
C) Ta’lîlî hükümler
D) Muhakemât hükümleri
E) Taabbudî hükümler
I-Yemin-i lağv
=Yanlışlıkla yapılan yemin demektir.
II-Yemin-i gamus
=Yalan yere yapılan yemin demektir.
III-Yemin-i munakıd
=Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin demektir.
IV-Yemin-i lağv
=Yalan yere yapılan yemin demektir.
V-Yemin-i gamus
=Mümkün olan ve geleceğe ait bir yemin demektir.
40-Yemin ile ilgili yukarıdaki kavram-anlam eşleşmelerinden hangileri doğrudur?
A)Sadece I, II ve III doğrudur.
B)Sadece II, III ve IV doğrudur.
C)Sadece I, III ve V doğrudur.
D)Sadece III ve V doğrudur.
E)Sadece I, III ve IV doğrudur.
I-Soyut değil, meseleci yöntemle geliştirilmesi, II-Bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi, III-Yaptırımın dünyevi ve uhrevi olmak
üzere ikili karakterde olması, IV-İnsanların iradesine dayalı olması
V-İlahi iradeye dayalı olması, VI-Yasama yoluyla değil bilimsel doktrin niteliğinde teşekkül etmesi
41-İslam hukukunun(fıkhının), diğer hukuk düzenlerinden ayıran temel özellikler için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
yanlıştır?
A)Sadece I ve IV
B)Sadece I
C)Sadece II ve V
D)Sadece III ve IV
E)Sadece IV
42-Oruçla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Ağzına balgam gelen ve yutanın orucu bozulmaz.
B)Nezle olan biri burnunun içine gelen akıntıyı geri çekip yutsa oruç bozulmaz.
C)Bel gevşekliği sebebiyle meni gelse, oruç bozulur.
D)Astımlı hastaların, sağlığı oruç tutmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla
ağza püskürtülen oksijenli ilaç-siprey orucu bozmaz.
E)Burun, göz damlası, dilaltı ilacı gibi ilaçlar orucu bozmaz.
I-Cenaze namazının hükmü Farz-ı kifayedir.
II-Cenaze namazının rükünleri Kıyam ve tekbirdir.
III-Sünnet, Kifayet ve Zaruret kefen çeşitlerindendir.
IV-Bir mazeret bulunmadıkça cenazeyi cami içine alarak namazı orada kılmak Tenzihen mekruh’tur.
V-Cenaze namazı mutlak namaz olmadığı için kadının iki tarafındaki ve arkasındaki erkeğin namazı bozulmaz.
43-Yukarıdaki cenaze ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
A)Sadece I, II, III ve IV
B)Sadece II, III, IV ve V
C)Hepsi
D)Sadece I, III, IV ve V
E)Sadece I, II, III ve V
Kâbe’nin bir köşesinde bulunan Hacerü’l-Esved’in bulunduğu yerden başlayarak Kâbe’yi sol tarafına alarak Kâbe’nin etrafında yedi
kez dönerek yapılan ibadete ......... denir. Her bir dönüşe ....... denir.
44-Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Sa'y - Şaft
B)Tavaf - Şaft
C)Şavt - Sa'y
D)Sa'y - Şavt
E)Tavaf - Şavt
1-"Kurban"ın kelime anlamı yaklaşmaktır.
2-Dinimizdeki kurban ibadeti ilk olarak Hz. İbrahim başlamış ve günümüze kadar devam edegelmiştir.
3-Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde kurban kesmenin hükmü sünnettir.
4-Hanefi mezhebinde kurban kesmenin hükmü vaciptir.
5-Dinimizdeki kurban ibadeti Hicretin 2. yılında emredilmiştir.
6-Kurban Zilhicce 10,11 ve 12 günlerde kesilir.
7-İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber duyduklarında, yeni bir ev veya araba aldıklarında Allah’a teşekkür maksadıyla
isterlerse kurban kesebilirler. Buna Şükür kurbanı denir.
8-Anne babalar yeni bir çocukları dünyaya geldiğinde Allah’a şükür amacıyla kurban kesebilir. Böyle bir amaç için kesilen kurbana
Adak adı verilir.
9-Hac ibadetinin gereklerinden birini eksik yapan veya ihram yasaklarından birini ihlal eden kişi harem bölgesinde kurban keser.
Kesilen bu kurbana Keffaret kurbanı denir.
18-Kurban bayramında kesilen kurbanın adı Udhiyyedir.
45-Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)10
B)9
C)8
D)7
E)6
Hadis(10)
I.‘’Muhaddisu’l-fasıl, Râmehurmuzî, Marifetu ulûmi’l-hadis, el-Hâkim, Kifâye, el- Hatip el- Bağdadî’’ gibi eserler mütekaddimûn’a
aittir.
II. ‘’İlma, Kadı İyaz, Ulumi’l- hadis, İbnu’s- Salah, Kavaidü’t- tahdîs, Kâsimî, Tevcihü’n- Nazar, Cezâirî’’ gibi eserler üteahhirûn’a aittir.
III. ‘’Takrîb, en- Nevevî, İhtisâru ulûmi’l- Hadis,İbn Kesir, Nuhbetü’l- Fiker, İbn Hacer el- Askalanî’’ ibn Salah’ın 'Ulumu’l- hadis' eserine
yazılmış ihtisarlardandır.
IV-‘’Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, Bazı Hadis Meseleleri Üzerine Tenkidler, Tayyib Okiç, Hadis İlimleri ve
Istılahları, Suphi Salih ve Hadis Usûlü, Talat Koçyiğit’’ gibi çalışmalar hadis usûlü ile ilgili çalışmalardandır.
46-Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I, III ve IV
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
1-Hadisi nakleden ravilerin isim zinciri ‘’Sened’’ dşye adlandırılır.
2-Sened denilen raviler zincirini zikretmeye ‘’İsnad’’ adı verilir.
3- Senedde yer alan şahıslara ‘’Ravi’’ denir.
4- Ravilerin hadisleri nakletme işine ‘’Rivayet’’ denir.
5-Senedde yer alan 'haddesenâ', 'an' gibi lafızlara ‘’Rivayet lafızları’’ ismi verilir.
6-Ravilerin rivayet ettikleri hadislere ‘’Merviyy’’ ismi verilir.
47-Yukarıda tarifi yapılan kavramlardan kaç tanesi doğru tarif yapılmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
"Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Beni Allah'ın bana verdiği mevkinin üstüne çıkarmanız hoşuma
gitmiyor.", "Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya yaptıkları gibi hakkımda aşırı övgülerde bulunmayın. Şurası muhakkak ki ben bir
kulum. Benim için 'Allah'ın kulu ve elçisi' deyin!"
48-Peygamberimiz yukarıdaki sözleriyle neye dikkat çekmek istemiştir?
A)Peygamber olduğuna
B)Beşer olduğuna
C)Hristiyanların Hz. İsa'yı putlaştırdıklarına
D)Kelime-i şehadete
E)Abdullah'ın oğlu olduğuna
Lafzen ve manen mütevatir olmak üzere ikiye ayrılır.(1) Senedin başından sonuna yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan
topluluklarca nakledilmiştir.(2) Kesin bilgi ifade eder.(3) Hadis usûlü prensiplerine göre tetkik ve tenkide tabi tutulmazlar.(4)
49-Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinin özelliklerindendir?
A)Âhad hadis
B)Zayıf hadis
C)Merdud hadis
D)Mevzû hadis
E)Mütevâtir hadis
1- Hadis Ricâli, Ali Özek
2-Hadis Istılahları, Talat Koçyiğit
3-Nuhbetü’l- Fiker Şerhi, İbn Hacer
4-Yeni Usul-i Hadis, Z. Ahmed et- Tehânevi
5-Hadis I-II, Dr. Ali Yardım
6-Hadis Dersleri, Muctebâ Uğur
7-Anahatlarıyla Hadis, İsmail Lütfi Çakan
8-Hadis Istılahları Sözlüğü, Abdullah Aydınlı
9-Hadis Istılahlarının Doğuşu ve Gelişimi, Ahmet Yücel
10-Hadiste Rical Tenkidi, Emin Aşıkkutlu
50-Hadis usulüne dair bazı eserler yukarıda verilmiştir. Bunlardan kaç tanesi doğru eşleştirilmiştir?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
51-Sahabeler Peygambere yakınlık derecesi, Müslüman olmadaki önceliği veya kabilelerine göre sıraya konulup, onlardan gelen
hadisler isimlerinin altına derç edilir. Bu şekilde meydana gelen ale’r-rical eserlere ne ad verilir?
A)Müsned
B)Musannef
C)Mu’cem
D)Sünen
E)Etraf
I-Senedinde beş ravi bulunan hadis, ravi sayısı bakımından ‘’Hümasî’’ olarak isimlendirilir.
II-Birbirleriyle çelişkili görünen hadisleri inceleyen ilim dalına ‘’Muhtelifu’l- hadis’’ nedir.
III-Hadis metinlerinde yer alan anlaşılması zor ve nadir kullanılan kelimelere ‘’Garibu’l- hadis’’ denir.
IV-Hocanın huzurunda talebenin ezber veya elindeki kitaptan okuduğu, hocanın da ezber veya elindeki nüshadan dinlediği hadis
öğretim ve öğrenim yoluna ‘’Kıraat’’ denir.
52-Yukarıda tarifi yapılan kavramlar için aşağıdaki hangi seçenek doğrudur?
A) Hümasî yanlış tarif edilmiştir.
B) Muhtelifu’l- hadis yanlış tarif edilmiştir.
C) Garibu’l- hadis yanlış tarif edilmiştir.
D) Kıraat yanlış tarif edilmiştir.
E) Hepsinin tarifi doğrudur.
Hz. Muhammed (s.a.v.); selamlaşmayı, davete katılmayı, öğüt isteyene (akıl danışana) öğüt vermeyi, aksırana "Allah sağlık ve afiyet
versin" demeyi, hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, Müslümanın Müslümana karşı görevi olarak belirtmiştir.
53-Verilen bilgideki davranışlar, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Zamanı iyi değerlendirdiğinin
B)Hoşgörülü olduğunun
C)Doğayı ve hayvanları sevdiğinin
D)İnsanlara değer verdiğinin
E)Peygamberlik görevini yaptığının
54-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk yazılan siyer kitabı İbn-i İshak’ aittir.
B)İslam tarihinin başlangıcı dört Hulefa-i Reşid’e dayanmaktadır.
C)Tarihte ilk ezan Hicretin 1. yılında okunmuştur.
D)Hz. Peygamberi övmek maksadıyla yazılan şiire Na’t adı verilir.
E)İbn-i Sad’ın Siyer ile ilgili yazmış olduğu ünlü eserin adı Tabakat’tır.
‘’İnsanlara karşı alçak gönüllü olma, kibirlenip böbürlenmekten sakınma’’ anlamına gelen ahlaki bir terimdir.(1) ‘’Kötü arzu ve
eğilimlerle, şuursuz taklitte ahlak ve fazilet yolunun engelleri olarak gösterilen, kişiyi kötü arzuların esiri eden“ anlamına gelen ve
kuran-ı kerimde bahsedilen ahlaki kavramdır.(2)
55-Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki hangi seçeneğe aittir?
A)Edeb ve Ülfet
B)Tevazu ve Heva
C)Heva ve Tevazu
D)Ülfet ve Fitme
E)Tecessüs ve Tevazu
Siyer-İslam Tarihi(10)
56-Aşağıdakilerden hangisi Mûte Savaşı’nın sonuçları arasında değerlendirilebilir?
A)Müslüman ordusunun olabilecek en az zararla Medine’ye dönmeyi başarması
B)Müslümanların Bizans Devleti ile antlaşma imzalamaları
C)Hâlid b. Velîd’in girişimiyle Müslümanların teslim olmaları
D)Kumandan tayin edilen üç kişinin, Mûte dönüşü ödüllendirilmeleri
E)Suriye-Medine ticaret yolunun Müslümanların kontrolüne geçmesi
Hz. Ali ve Hz. Muaviye taraftarları arasında meydana gelen Sıffın savasında daha fazla Müslüman kanının akıtılmaması amacıyla
düşünülen, Hz. Ali'nin Ebû Musa el-Es'âri’yi Hz. Muaviye'nin ise Amr b. el-Âs hakem olarak tayin ettikleri ve adı geçenlerin H.
Ramazan 37/M. Şubat 657 tarihinde ortak bir karara varmak amacıyla bir araya gelip bu konuda hüküm vermek üzere anlaştıklari
olayın adıdır hakem(tahkim) olayı.
57-Tahkim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Toplumdaki fitneyi sona erdirerek barışı sağlamıştır.
B)İlk dönem İslam Tarihinin en önemli hadiselerindendir.
C)Muaviye tarafını Amr b. el-Âs, Hz. Ali tarafını ise Ebû Musa el-Eşʻarî temsil etmiştir.
D)Hz. Ali Tahkim’in sonuçlarını kabul etmemiştir.
E)Bundan sonra Şam bölgesinde Muaviye’ye halife olarak biat edilmiştir.
58-İslam toplumu içerisinde yaşayan gayri Müslimlere aşağıdaki haklardan hangisi verilmemiştir?
A)Hukuk adamlarını yetiştirme hakkı
B)İskân hürriyeti, mal edinme hakkı ve mal emniyeti
C)Kendi hukuklarını uygulama hakkı
D)Eğitim ve öğretim ve sosyal hizmetlerden faydalanma hakkı
E)Diğer dinleri aşağılama hakkı
59-Hz. Peygamber(s.a.v.)’in Mekkeli Müşriklerle yaptığı ve İslam’ın kendini bir varlık olarak ispatladığı savaş aşağıdakilerden
hangisidir.
A)Uhud Savaşı
B)Hendek Savaşı
C)Huneyn Savaşı
D)Bedir Savaşı
E)Mekke’nin Fethi
60-‘’Kureyş’in devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen bu panayır Tâif-Nahle arasında Mekke’ye üç günlük mesafede Zilkâde
ayının başında kurulur ve yirmi gün devam ederdi. Milletlerarası bir nitelik taşıyan ve katılımın oldukça yüksek olduğu bu fuara
Arabistan’ın dört bir yanından tâcirler iştirak eder, Arap eşrafı ticaret yapmak üzere ürünlerini buraya gönderirdi. Hızla gelişerek
Câhiliye döneminin en meşhur pazarı haline gelen bu fuar aynı zamanda edebî bir kongre mahiyetindeydi. Şairler en güzel şiirlerini
burada okur, beğenilen şiirler Kâbe duvarına asılırdı.’’ Kureyş kabilesinin devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen, Tâif-Nahle
arasında Mekke’ye üç günlük mesafede olup Zilkade ayının başında kurulan ve yirmi gün devam eden panayır aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Mecenne
B)Ukâz
C)Zülmecâz
D)Hubâşe
E)Hicaz-Yemen
Hicretle birlikte Hz. Peygamberin Medine’de güçleneceğinden korkan müşrikler Hz. Peygamber’e ve ashabına karşı nasıl tavır
takınacaklarını belirlemek için ……. toplandılar. Ebu Cehil, Ebu Süfyan gibi müşrik liderlerinden oluşan ………. üyeleri Hz. Peygamber ve
davası aleyhinde fikirler ortaya atmaya başladılar. Suikast planı genel kabul gördü. Bu suikast planı Cebrail vasıtasıyla Hz.
Peygamber’e bildirilmiştir.
61-Müşriklerin hicret öncesi Peygamberimiz (s.a.v.)’i öldürme kararı aldıkları yerin adı nedir?
A)Akabe
B)Taif
C)Dûmetu’l Cendel
D)Dâru'n-Nedve
E)Dâr’ul-Erkam
62-‘’Mescidi Nebi’nin yapılmasından sonra Müslümanlar namaz için nasıl toplanacaklarını belirlemeye çalıştılar. Bazıları
çan çalınmasını, bazıları borazan çalınmasını, bazıları ise ateş yakılmasını teklif ettiler. Bu sahabe o gece rüyasında
ezanın lafızlarını gördü. Ertesi sabah rüyayı Hz. Peygamber’e anlattı. Hz. Muhammed ezanı Bilal-i Habeşi’ye anlatmasını
ve onun okunmasını istedi.’’ Aşağıdaki hangi sahabî Müslümanları namaza davet etmek için ezan okunduğunu
rüyasında görmüş ve bunu bir çözüm olarak Hz. Peygamber’e anlatmıştır?
A)Usâme b. Zeyd
B)Abdullah b. Zeyd
C)Bilâl-i Habeşî
D)Sa’d b. Ebi Vakkas
E)Ali b. Ebi Tâlip
I. Hz. Hatice: Hz. Muhammed’in ilk eşidir ve yaşça Hz. Peygamber’den büyüktür. Evliliklerinden 6 çocukları olmuştur.
II. Hz. Hafsa: Hz. Hafsa Ömerb. Hattab’ın kızıdır.
III. Hz. Ümmü Seleme Hind: Hz. Peygamber’in en son vefat eden eşidir.
IV. Hz. Mariyye: Mısırlı cariyedir.
V. Hz. Safiye: İsrailoğulları soyundan, kabile reislerinden birinin kızıdır.
63-Yukarıda verilen Peygamberimizin hanımları ile ilgili bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A)I, IV, V doğrudur
B)II, III, IV doğrudur
C)I, II, III, V doğrudur
D)I ve II doğrudur
E)Hepsi doğrudur
64-‘’Hz. Peygamber müşriklerle yaptığı antlaşmalarda şartlara daima sadık kalmıştır. Muahedenin müzakere edilmesi ve
yazılması esnasında Kureyş delegesi Süheyl bin Amr’ın oğlu Müslüman olarak Peygamberimize sığınmış ve yardım
istemiştir. Ancak antlaşma maddeleri üzerinde tasarruf yapamayacağını ve antlaşmaya bağlı kalacağını bildirmiştir.
Müslümanların itirazlarına rağmen antlaşmayı zedelememiş ve bu sahabeyi geri vermiştir.’’ Müşrikler tarafından
Müslüman olduğu için hapsedilen ve Hudeybiye Antlaşması sonrasında kaçıp Müslümanlara sığınan hangi sahabîyi Hz.
Muhammed (s.a.s.) söz konusu antlaşma gereği iade etmişti?
A)Süheyl b. Amr
B)Ebû Cendel
C)Mikrez b. Hafs
D)Büdeyl b. Verkâ
E)Sa'd bin Muaz
65-Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hicret edenler sadece baskıya maruz kalanlar içinden seçilmemiştir.
B) Hicret süreci yaklaşık iki yıl sürmüştür.
C) Hicret edenlerin çoğu Mekke'nin saygın ailelerine mensup kişilerdi.
D) İlk göç edenler yaklaşık yüz kişiden oluşmaktaydılar,
E) Mekkeliler, Habeşistan'a giden Müslümanları bir heyet göndererek Habeş hükümdarından kendilerine iade edilmelerini istediler.
Dinler Tarihi ve Mezhepler Tarihi(15)
1-MÖ 6. asırda ortaya çıkmıştır.
2-Ahura Mazdah iyiliği temsil eder.
3-Feriştehlere hürmet göstermek gerekir.
4-Ahura Mazdah, manevi bir nur kabul edilmiştir.
5-Güçlü bir ahiret İnancı vardır.
6-Haşirden sonra insanlar hesaba çekilecektir.
7-Cennet ve cehennem anlayışı vardır.
8-İyi yaşamak esastır.
66-Yukarıda bazı özellikleri verilen din aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
A) Zerdüştlük
B) Zerdüştlük ve Hinduizm
C) Budizm
D) Zerdüştlük ve Şintoizm
E) Caynizm
67-"İnsanlardan bir kısmı vardır ki onlar nefislerini Allah'a ibadete harcarlar."(Bakara, 2/207) ayetinden hareketle kendilerini "
nefislerini Allah'a satanlar" anlamına gelen "şûrat" kelimesiyle isimlendirilen fırka aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cehmiyye
B) Mutezile
C) Kaderiyye
D) Haricilik
E) Mürcie
68-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mu’tezile’nin in san hürriyeti konusundaki yaklaşımlarından biri değildir?
A)Allah kullarını fiillerini yaratmasa da ezelde irade eder.
B)Kul kendi fiilini kendi yaratır.
C)Fiil kula ait olursa hesaba çekilmesi adil olur.
D)Kula fiil işleme kudretini Allah verir.
E)Fiil işleme anında kulda bulunan kudret Allah tarafından yaratılmış değildir.
1-Yahûdîlerde haftalık ibâdet gününe Şabat adı verilir.
2-Tevrat’ın Tanrı tarafından Yahûdîlere verilişini (emirin alınışı) kutlama bayramı Şavuot’tur.
3-Yahûdîlerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bayramın sukot’tur.
4-Tevrat’ta yılda üç defa hac ibâdeti emredilmektedir. Bunlar; Sukot, Fiavuot ve Fısıh Yahûdîlikteki hac zamanlarındandır.
5-Hz. Îsâ dönemindeki Ferisilikle başlayan, günümüzde klasik Yahûdîlik anlayışını aynen devam ettiren Yahûdîlik mezhebi
Ortodoks’tur
69-Yukarıdaki dinler ile ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)5
B)4
C)3
D)2
E)1
70-‘’Milli karaktere sahip bir din olup İslâm ve Hinduizm karışımıyla şekillenmiştir. 16. yüzyılda ortaya çıkan bu inanç, putperestliği ve
kast sistemini ortadan kaldırmayı ama edinmiştir.’’ Yanda bazı özellikleri verilen din aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A)Budizm
B)Sihizm
C)Hinduizm
D)Taoizm
E)Şintoizm
Tayyip-Dinka dini geleneksel bir dindir.
Tayyip -On Emir Hz. Musa’ya gönderilmiştir.
Tayyip -"Kilise" kelimesinin anlamı Cemaat’tır.
************************
Abdullah-Japonların geleneksel dinlerine verilen ad Şintoizm’dir.
Abdullah -Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yakup için kullanılan isim İsrail’dir.
Abdullah -Dinde ahlaki öğretileri ön plana çıkaran Çin dini Konfüçyüsçülük’tür.
************************
Davut-Hz. Yakup'a verilen ve "Tanrı'yla uğraşan anlamına gelen ünvan İsrail’dir.
Davut -İbrani, İsrailli, Musevi ve Yahudi; Yahudiler için kullanılan isimlerdendir.
Davut -Hz. İbrahim'e "Eber'in Neslinden" olması dolasıyla verilen bir isim İbrani’dir.
************************
Kemal-Günümüzde yaşayan dinlerin nüfus bakımından en yaygın olanı Hıritiyanlık’tır
Kemal -Tabiattaki düzeni takip etmeyi en temel felsefe olarak ela alan Çin dini Taoizm’dir.
Kemal -Asli Günah, Kurtuluş, Teslis ve Misyonerlik; Hıristiyanlığın temel özelliklerindendir.
************************
Süleyman -Yahudilerin en önemli atası olan ve Yahudiliğin tarihini başlatan isim Hz. İbrahim’dir.
71-Yaşayan dinler ile ilgili yukarıda yapılan sohbetlerden hangileri doğru konuşmuştur?
A)Tayyip, Abdullah, Davut ve Kemal
B)Hepsi
C)Tayyip, Davut ve Kemal
D)Tayyip, Abdullah, Süleyman ve Kemal
E)Tayyip, Abdullah, Davut ve Kemal
72-İnanç insanlığın ilk dönemlerine ait bir olgudur. Deneyle gerçekleşmeyen hiçbir şey kabul edilmez. “Onlar Allah’ı
bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar. ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir (ar
acılar imizdir)’ diyorlar. De ki: ‘Siz Allah’a göklerde ve yerde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Haşa! O, onların
ortak koştuklarından uzak ve yücedir.” (Yûnus, 10/18). Yandaki ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisinin tutarsızlığı
ortaya konulabilir?
A)Politeizm
B)Gnostisizm
C)Gizemcilik
D)Mistisizm
E)Deizm
73-Hristiyanlıkla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Baptisler, Medotistler, Mormonlar ve Adventistler gibi akımlar Hristiyanlıktaki yeni dini akımlardandır.
B)İman ve kurtuluşu gerçekleştirmek, Asli günahı silmek, İnsanı aydınlatmak, Tevbe ve ihtidayı sağlamak gibi ifadeler
vaftizin gayelerindendir.
C)Hristiyanlıkta asil günahtan kurtuluşu ve kiliseye girişi ifede eden kavram evharistiya’dır.
D)Süryani, Ermeni, Kıpti ve Habeş gibi kiliseler monofizit’tir.
E)Bedeni dua, Sessiz tövbede bulunma, Su kullanma ve Ayak egzersizlerini çoğaltma gibi bilgiler Hristiyan hac ibadeti ile
ilgilidir.
1-Müfettiş, Cafer’e; Dinin temel unsurları nelerdir? Diye soru sorar.
Cafer; İnanç, İbadet ve Ahlak diye cevap verir.
2- Müfettiş, Muhammed’e; İlk insan ve ilk peygambere bildirilen dinin adı nedir? Diye soru sorar.
Muhammed; İslam dini diye cevap verir.
3- Müfettiş, Ali’ye: Bugün Batı dinlerinde din karşılığı olarak kullanılan kelime nedir? Diye soru sorar.
Ali; Religion diye cevap verir.
4- Müfettiş, Hüseyin’e: Hintlilerin Tanrının kendisini tarihin her devrinde çeşitli şahsiyetlere bürünerek insanlara gösterdiği inanca ne
denir? Diye soru sorar.
Hüseyin Hulül diye cevap verir.
5- Müfettiş, Hasan’a: Brahmanizm’deki puta tapma inancını reddedip ona karşı çıkmaktan doğmuş ve bu dinden birçok esas taşıyan
din hangisidir? Diye soru sorar.
Hasan; Budizm diye cevap verir.
74-Müfettişin öğrencilere sorduğu sorulardan öğrenciler kaç tanesini doğru cevaplamışlardır?
A)1 tanesini doğru cevaplamışlardır.
B)2 tanesini doğru cevaplamışlardır.
C)3 tanesini doğru cevaplamışlardır.
D)4 tanesini doğru cevaplamışlardır.
E)5 tanesini doğru cevaplamışlardır.
75-‘’Kast sistemi dini bir inançtır. Kastlar, tanrı Brahman’ı insan şeklinde tasavvur edilen vücudunun farklı yerlerinden yaratılmıştır.
Bireyin dünyada çalışarak kastini değiştirme imkânı yoktur. Ancak daha üst kastlara mensup bir kimse olarak yeniden dünyaya
gelmek kişinin İçinde bulunduğu kastin gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmesiyle mümkündür. Hinduizm’de ölüm, bir korku
vasıtası, bir yokluk değil, bir varlıktan diğerine geçiştir. Ruhlar, ölümsüz ve ebedidir.’’ Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinden
çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A)Ruhlar dünyaya yeniden dönerek yaşarlar.
B)Hinduizm’e göre insan bedeni ölümsüzdür.
C)Kişi çalışarak dünyaya bir üst kastla dönebilir.
D)Kast sistemi Hinduizm’e dayanan bir toplumsal örgütlenmedir.
E)Hinduizm’de reenkarnasyon vardır.
1-Hanefi ekolu kurucusu; Numan bin Sabit’tir.
2-İmam-ı Azam Ebu Hanife 699 yılında Kufe’de doğdu.
3-Ebu Hanife’nin Hocası Hammad bin Ebi Süleyman’dır.
4-Şeybani’nin eserleri; Zahiru’r-Raviye ve Nadiru’r-Raviye’dir.
5-Genel olarak Hanefi ekolünün yayıldığı coğrafya Türk coğrafyasındır.
6-Ebu Hanife’nin fıkıhta takip ettiği metot; Kitap, Sünnet, Sahabe Kavli İçtihadı’dır.
7-Ebu Hanife’ye atfedilen eserler; Fıkhul ekber, Fıkhul Esbat ve Alim vel Muteallim’dir.
8-Literatürde tarafeyn olarak kabul edilen imamlar; Ebu Hanife-Ebu Muhammed’dir.
9-Ebu Halifenin önde gelen öğrencileri; Zufer bin Huzeyl, Şeybani, İmam Muhammed ve Ebu Yusuf Yakup bin
İbrahim’dir.
76-Yukarıda Hanefi mezhebi ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A)5 tanesi doğrudur
B)6 tanesi doğrudur
C)7 tanesi doğrudur
D)8 tanesi doğrudur
E)9 tanesi doğrudur
I. Mu’tezile
II. Şia
III. Hariciyye
IV. Selefiyye
V. Zeydiyye
İman konusunda tartışılan konulardan biri de müminin imanının artıp eksilme kabul edip etmeyeceğidir. İmanın artıp eksilme kabul
etmeyeceğini söyleyenler olduğu gibi çeşitli halleri yaşayan müminin bazen konumunu daha alt seviyeye düşürdüğü, bazen de bu
konumunu yücelttiğini göz önüne alarak, imanda artma ve eksilmenin olabileceğini savunanlar olmuştur. İmanda artmanın hem
nitelik hem de nicelik yönünden olacağım söyleyenler aynı zamanda amelin imandan bir cüz olduğunu savunan mezhepler vardır.
Bunların yorumuna göre Kur’ân’da müminlerin inanç coşkusunu belirten ayetler imanın artıp eksilen bir şey olduğunu
göstermektedir: “Müminler ancak Allah anıldığında kalpleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğunda imanları artan ve
sadece Rableri’ne dayanıp güvenen kimselerdir.” (Enfâl/2) ve “İmanlarını bir kat daha artsın diye müminlerin kalplerine güven
indiren O’dur”(Feth/4) gibi âyetler bunlardan bazılarıdır.
77-Yukarıdakilerden hangilerine göre imanda artma ve eksilme olabilir?
A) Yalnız I ve III
B) Yalnız II, III ve V
C) I ve II
D) I, II, III ve IV
E) Hepsi
78-Aşagidaki seçeneklerden hangisi ‘’Eş’ariye ile Maturidiye’’ arasındaki görüş ayrılıklarından biri değildir?
A)İmanın artması ve eksilmesi
B)İnsanda bağımsız bir iradenin olup olmaması
C)Allah’ın akılla bilinip bilinemeyeceği
D)Büyük günah meselesi
E)Husun ve kubuh meselesi
79-Aşağıda Kelam ilmine dair yazılmış bazı eserlerle bu eserlerin yazarı olan âlim eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A)Makâlâtu’l-Islâmiyyin - İmam Eş’ari
B)Şerhu'l-Akâid - Teftazâni
C)Kitabü’t-Tevhid - imam Mahiridi
D)Milel ve’n-nihal - Bakillani
E)Tebsiratü’l-edille - Ebû’l-Mu’in Nesefi
1-Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hristiyan grup Katolik’tir.
2-Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili müjde içeren İncil Barnaba’dır.
3-Mensupları tarafından millî bir din haline getirilen, vahiy kaynaklı din Yahudilik’tir.
4-Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi anlamına gelen, Hinduizm kaynaklı inanışa tenasüh adı verilir.
5-Babailik, Bahailik ve Kadiyanilik; İslâm dünyasında ortaya çıkan dînî akımlardandır.
80-Yukarıdaki dinler ile ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)5
B)4
C)3
D)2
E)1
MBSTS’nın CEVAP ANAHTARI
1)D
16)D
31)E
46)C
61)D
76)E
2)A
17)E
32)C
47)E
62)B
77)E
3)A
18)C
33)B
48)B
63)E
78)D
4)B
19)E
34)A
49)E
64)B
79)D
5)E
20)E
35)A
50)E
65)D
80)A
6)A
21)D
36)C
51)A
66)A
7)A
22)B
37)C
52)E
67)D
8)A
23)C
38)E
53)D
68)A
9)B
24)D
39)E
54)B
69)A
10)C
25)B
40)A
55)B
70)B
11)C
26)C
41)E
56)A
71)B
12)C
27)E
42)C
57)A
72)A
13)E
28)E
43)C
58)E
73)C
14)C
29)E
44)B
59)D
74)E
15)C
30)A
45)A
60)B
75)B
Annem Sultan TEKİN’in ruhuna bir fatiha okumanızı istirham ediyorum.
YÜZDE 80-85 ORANINDA SORULARI YAKALAYAN BU
MBSTS (Seviye Belirleme Tesbit Sınavı ) KİTABINI OKUDUNUZ MÜ?
DİN GÖNÜLLÜSÜ(imam) KARDEŞLERİM!
BAŞARIYI BU KİTAPLA YAKALAYIN
15.000 soru, 2.500 kavram
1.161 sayfa, 45 Çeşit Konu
KitabImIzda Geçen Konu BaŞlIklarI
*Fıkıh *Akaid *Kelam *Hadis *İslam Tarihi *Aklak *Beşeri Münasebet *İslam
Medeniyeti *4 Halife Dönemi *Din Hizmetleri *Din Sosyolojisi *Din Psikolojisi *Kur’an-ı
Kerim *Surelerin Özeti *Tecvid *Tefsir *Kurban *Namaz *Oruç *Temizlik *Zekat *Fıtır
sadakası *Hitabet *Mantık *Felsefe *İslam Hukuku *Melekler *Hac *İslami Genel
Kültür *Siyeri Nebi *Dinler Tarihi *İslam Düşünce Tarihi *Mezhepler tarihi
*Peygamberler Tarihi *Anlamlı İfadeler *Genel Edebiyat *Mevzuat *Anayasa
*Ekonomi *Hanımlara Özel Fetvalar *Diyanet Teşkilatı *Kültür Sanat *Tarih *Devlet
Memurları Kanunu *Türk İslam Edebiyatı *Coğrafya *Genel Kültür *Eser-Yazar İlişkisi
****************************************************************************************************************************************************************************************
TOPLAM
624 SORU
Siyer-i Nebi, Ahlak, Genel Kültür, Adap
Veda Hutbesi
İbadet, İnanç esasları, Namaz Duaları, 40 Hadis
Namaz Sureleri, 54 Farz ve 32 Farz Tecvid
Dua Bölümü
Ezan ve Kamet
*****************************************************************************************************************************************************************************************
TÜM DİYANET MENSUPLARI! BU KİTABI OKUDUKTAN SONRA MEAL İLE İLGİLİ
SORULARI KAÇIRMAYACAKSINIZ.
Bilginizi Tazelemek İsteyen Müftüler, Vaizler, Din Alanında Uzmanlaşmış Kişiler, Kur’ân Kursu
Öğrencisi Ve Öğretmenler, İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Ve Öğretmenleri, İmam-Hatip Adayları,
Müezzin-Kayyım Adayları, Kur’an Kursu Öğreticiliği Adayları, Hac Ve Yurt Dışında Görev Almak
İsteyenler, Nakil Sınavlarında Başarıya Ulaşmak İsteyenler, Kadro Değişikliğinde Bulunmak İsteyenler
Ve Kariyer Hedefine Ulaşmak İsteyenler Ve Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Sınavlara Katılacak
Adaylara Kadar Birçok Kesime Kılavuz, Yardımcı Ve Kaynak Olabilecek, Rehberlik Yapabilecek Bir
İçeriğe Sahip Olan, Özellikle MEAL Türü Soruların Çözümünde İşe Yarayan Bir Eserdir. Ülkemizde bir
İLK olan ‘DİN GÖREVLİLERİ İÇİN SURE ANLATIMLI MEÂL KİTABI’ nı okumanızı
önemle tavsiye ederim.
MANAVGAT İLÇE MÜFTÜSÜ
Hasan Hayri YAŞAR
Tüm DİYANET ÇALIŞANLARININ ve DİYANETE ADAY
OLANLARIN
DİKKATİNE !
Evlerinizde onlarca soru bankasına son verin. Bu ’20.000 Sorulu Soru
Bankası’’ kitabı size yetecektir.
*****************************************************************************
Bu kitabımızda Kur’an-ı Kerim’deki konuları ve bizlere verdiği
mesajları maddeler halinde anlatmaya çalıştık.
Bu eserimizin çok insanlara ulaşmasını sağlamak için
kargosunu karşılayan herkese BEDAVA gönderilecektir. Sizlerde
SADECE 1 tl’ye maliyetli olan bu kitabı kutlu doğum
proğramlarında, cenaze merasimlerinde, sentikal toplantılarda
alın dağıtın. ÖLÜMSÜZ bir hayır yapmak mı istiyorsunuz?
Annenizin babanızın amel defterini kapatmamak mı istiyorsun?
Hemen acele edin. Bu kitabı çok insana ulaştırın. KIYAMETE
kadar ve okuyan sayısınca amel defterlerine SEVAP gelsin.
*************************************************************************************************************************************
Tüm kitaplarımız hakkında geniş bilgi almak için YAKALIĞIMIZ soruları incelemek için aşağıdaki internet
adresini takip edebilirsiniz.
hasantekin.com.tr ,,,,, www.mbstskitap.com
************************************************************************************
Türkiye’nin ve Diyanet’in en büyük ve en çok tıklanan haber sitesini siz de ziyaret edebilirsiniz. Yüzbinlerin
tıkladığı siteye reklam verebilirsiniz.
diniajans.com
************************************************************************************
Yüzbinlerce(100.000) online yani internette soru çözmek için siz de BEDAVA üye olarak soru çözmeye
başlayabilirsiniz.
www.dinitetler.com
************************************************************************************
BİLGİ & İLETİŞİM & SİPARİŞ TELEFONU
0.535.820.33.32 // 0.553.482.60.75
YÜZDE 85-90 ORANINDA SORULARI YAKALAYAN BU DHBT (DİN
HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ) KİTABINI OKUDUNUZ MÜ?
DİN GÖNÜLLÜSÜ(imam) OLMAYA ADAY KARDEŞLERİM!
BAŞARIYI BU KİTAPLA YAKALAYIN
K O N U L A R I
Sorulu - Cevaplı olarak anlatan ve
DHPT-1, DHBT-2 ve MBSTS sınavarına uygun
olarak hizmetinize sunulan İLK ve TEK kitap. Bu
kitabı okuyan tüm kardeşlerime şimdiden
başarılar dilerim.
10.200 Soru – Cevap
2.200 Kavram
33 Konu
************************************************************
BİLGİ & İLETİŞİM & SİPARİŞ TELEFONU
0.535.820.33.32 // 0.553.482.60.75
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
1 426 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content