close

Enter

Log in using OpenID

: 1,0.MÜHENDİSLİK FAKÜI, F. Ü .M 0 11 EN DIŞLIK FAK Ü1 liLAZtG

embedDownload
KİMDEN:ELZ.U. YAZI İSLERİ md.
c
„
FAKS NO.:S0 4242384466
12 KSM. 2014 16:54 S 2
4 (DÖRT) K A L E M M A K İ N E T E Ç H İ Z A T
M Ü H E N D İS L İ K F A K Ü L T E S İ Y Ü K S E K Ö Ğ R E T İ M K U R U lİlL A R I Fİ RA 1 Ü N İ V E R S İT E S İ
4 (D ört) K alem M akine T eçh izat alım ı 4734 sayılı K a m u İhale K în u n u n u rı 19 ınıcu m addesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler a ş ağıda yer alm aktadır:
İhale K ayıt N u m a r a s ı
: 2014/151521
1-idarenin
a) Adresi •
: 1 ,0 .MÜHENDİSLİK FAKÜI, T E Sİ D E K A N L IĞ I
F. Ü .M 0 11EN DIŞLIK FAK Ü1 ESİ D E K A N L IĞ I 23119 ELAZIĞ
liLAZtG iyterkez / e l a z i ö
b ) T ele lo n ve faks num arası
:4 2 4 2 4 1 5 5 2 5 - 4242415526
e) E lektronik P ostu A dresi
: rk o rk m az 1 @ firat .edu.tr
ç) İhale doküm anının
: h ttp s://ek a p .k ik . gov.ır/E KA P/
g ö rü leb ileceği internet adresi
(varsa)
2-İhale
k o n u su m alm
a) N iteliği, türü ve m iktarı
1 A del D em ir - Ç elik Ç ekm e ’ esi C ihazı, 1 A det T aşlam a M akinası
vc T aşları, 1 AdeL K ırıcı ■ De ici vc 1 A del D rum T ipi B eton M ikseri
A yrınlılı bilgiye E K A P ’ta yer alan ihale doküm anı içinde bulunan
idari şartnam eden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
F ırat Ü niversitesi MiihcndisliJ : F akültesi D ekanlığı ELA ZIĞ
c) T eslim larihi
Yıl so n u olm ası nedeniyle. So zleşm eııin Larallarca im zalanm asından
sonra. 19.12.2014 tarihine k at ar, İdare taralından g österilecek yerlere
teslim edilecektir. M ü cb ir vey a sair sebeplerle ihale sürecinin,
uzam ası nedeniyle öngörülen tarihte işe b aşlan ılam am ası halinde,
İdare taralın d an yeni tarih ler > üklenıeiye bildirilir.
3- İhalenin
a) Y apılacağı yer
Fırat Ü niversitesi M ühendisi i ; Fakültesi D ekanlığı - ELA ZIĞ
b) Tarihi ve saati
27.11.2014 - 10:00
4, İhaleye katılabilm e ş a r tla n ve istenilen belgeler ile yeterlik d eğe r 1en d ir n ı te in d e uy £ u 1a ıı a e a k
kriterler;
4.1. İhaleye k atılm a şartları ve islenilen belgeler:
4.1.1. M evzuatı gereği kayıtlı old u ğ u T icaret ve/veya Sanayi Oda sı ya da ilgili E sn a f ve S anatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. G erçek kişi olm ası halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iç inde bulunduğu yılda alınm ış, ilgisine
göre T icaret ve/veya Sanayi O d asın a ya da ilgili E sn a l'v e Sanatk arla r O dasına kayıtlı olduğunu gö sterir
KİNDEN:ELZ. U. YAZI İSLERİ md.
FAKS N O .:90 4242384466
12 KSM. 2014 16:5 4 S 3
4.1,1-2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bı lımtluğıı Ticaret ve/veya Sanım
£in odaya tavıtlı
Odasından, ilk ilan veya M larilıııı içinde bulunduğu yılda aşm ış,
o ld uğunu gösterir belge,
4.1.2. T e k lif verm eye yetkili olduğunu gösteren im za beyannam e >i veya im za sirküleri;
4.1.2.1, G erçek kişi olm ası halinde, noter tasdikli im za beyannam esi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olm ası halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetim indeki görevlileri belirten son durum u gösterir icarct Sicil G azetesi, bu bilgilerin
tam am ının bir T icaret Sicil G azetesinde bulunm am ası halinde, bı bilgilerin tüm ünü gösterm ek üzere ilgi
T icaret Sicil G azeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile llb el kişiliğ in n o ter tasdikli im za sirküleri
4.1.3. Şekli ve içeriği Tdari Ş artnam ede belirlenen te k lif m ektubu
4.1.4. Şekli v e içeriği İdari Ş artnam ede belirlenen geçici tem inat
4.1.5 İhale konusu alım ın tam am ı veya bir kısm ı alt yükleniciler
yaptın lam az.
4.2. E k o n o m ik ve mali yeterliğe ilişkin belceler ve bu belgele
in taşıması g e re k e n k r ite r le r :
İdare tarafından ek o n o m ik vc m ali yeterliğe ilişkin k riter belirtili içm iştir.
4.3. M esleki ve T ek n ik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelet in taşım ası gereken kriterler:
4.3.1. T ed a rik ed ilecek malların num uneleri, katalogları, lotoğrafktrı ile teknik şartnam eye
cevapları ve açık lam aları içeren dokü m an :
İstekli taralından te k lif ed ilen ürünlere ait ayrıntılı tek n ik bilgileri n yer aldığı k atalog v ey a fotoğraflar
veya b en zeri tanıtım m ateryallerini tek lif do sy asın d a vereceklerdir.
5.E k o n o m ik açıdan en avantajlı te k lif sadece llyat esasına göre b elirlenecektir
6.
İhale yerli ve yabancı Lüriı isteklilere açıktır.
7. İhale d oküm anının g örülm esi ve satın alınm ası:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde gö rü leb ilir ve 50 TR Y ( ürk L irası) karşılığı Fırat Ü niversitesi
M ühendislik fa k ü lte si D ekanlığı - LİLAZJCt adresinden satın alıı abi lir.
7.2. İhaleye te k lif verecek olanların ihale d o k üm anını satın alına arı veya E K A P üzerinden e-irnza
kullanarak indirm eleri zorunludur.
S. T eklifler, ihale tarih ve saatin e k ad ar Fırat Ü niversitesi M iiherdişlik F ak ü ltesi D ekanlığı - E L A Z IĞ
adresine elden teslim ed ileb ileceğ i gibi, aynı adrese iadeli taalıhi t İt) posta vasıtasıyla d a gönderilebilir,
9. İstekliler tek liflerin i, mal kalem -kalem leri için te k lif birim İîy atlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, ü zerine ihale yapılan istekliyle lıer bir m al kalem i m iktarı ile bıı m al kalem leri için te k lif edilen
birim fiyatların çarpım ı sonucu bulunan toplanı bedel üzerinden irim fiyat s ö z le ş m e im zalanacaktır
Hu ihalede, kısm ı te k lif verilebilir,
10. istekliler tek lif ettikleri bedelin % 3 ’ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
tem in at vereceklerdir.
İ L V erilen tekliflerin g eçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren ^5 (kırkbcş) takvim günüdür
12. K o n so rsiy u m olarak ihaleye te k lif verilem ez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content