close

Enter

Log in using OpenID

14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal

embedDownload
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
ÇEK BİLDİRİM
KURALLARİ
İZAHNAMESİ
0) 0 | S a y f a
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
ÇEK BİLDİRİM KURALLARI İZAHNAMESİ
KONU BAŞLIKLARI
Çek Hesabı Açma ve Kullanma Yasağına Girenler Hakkında
Merkez Bankası’na Bildirim
A)
Sayfa
2-5
1.
Çek Bildirim Dosyası
2
1.1
Çek Bildirim Formatı
2
1.2
Kurum Bilgileri
2
1.2.1
Kurum Kodu / Adı
2
1.2.2
Bildirim Tarihi
2
Çek Sahipleri
3
1.3.1
Ülke Kodu
3
1.3.2
Yerleşiklik Kodu
3
1.3.3
Sicil Tür Kodu
3
1.3.4
Gerçek/Tüzel Kişi Bildirimleri
1.3
4-5
B)
Çek Hesabı Açma ve Kullanma Hakkının Yeniden Kazanılması
Hakkında Merkez Bankası’na Bildirim
C)
Merkez Bankası’nca Çek Yasağı Listesinin Oluşturulması ve
Yayımlanması
6
6-7
EKLER
EK:1
Çek Hesabı Açma ve Kullanma Yasağına Giren Kişilere Ait, Çek
Bildirim Formatı
A) Ör. Gerçek Kişi Bildirimleri
B) Ör. Tüzel Kişi Bildirimleri
8
EK:2
Kurum Kodu/Kurum Adı
9
EK:3
Sicil Tür Kodları
10
EK:4
Beyanname -Taahhütname
11
EK:5
Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO 3166) Ülke Kodları
12-13
1|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
ÇEK BİLDİRİM KURALLARI İZAHNAMESİ
Bu İzahname, Bölüm 262 Poliçeler Yasası’nın (29/1989, 34/2006, 20/2010,
46/2011 ve 21/2013 sayılı değişiklik yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) 74 (6)
74 (7) 74A. (3) maddeleri ve bu maddeler uyarınca kabul edilen “Çek Hesabı Açma ve
Kullanma Yasağı ile Yasağın Kaldırılmasına İlişkin Bildirimler Tebliği” altında düzenlenir.
Bu İzahname’nin amacı, çek hesabı açma ve kullanma yasağına giren veya çek hesabı
açma ve kullanma hakkını yeniden kazanan gerçek ve tüzel kişilerin, muhatap bankalarca
Merkez Bankası’na nasıl ve hangi formatta bildirileceği ve Merkez Bankası’nın bankalara ve
Maliye Bakanlığı’na yapacağı bildirimler ve yayımlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
A) Çek Hesabı Açma ve Kullanma Yasağına Girenler Hakkında Merkez
Bankası’na Bildirim
Muhatap banka, Yasa’nın 74(4) maddesi gereği çek yasağına giren(ler) hakkında gerekli
bilgileri Yasa’nın 74 (6) maddesi gereğince, “Karşılıksız Çek - Ödenemez” mührünün basıldığı
günün en geç ertesi iş günü, güvenli elektronik ortamda Merkez Bankası’na bildirir.
Muhatap bankanın genel müdürlüğü, tüm şubelerindeki bildirimleri konsolide eder ve bir
dosya halinde, çek seri numarası bazında ve günde bir kez olmak üzere Merkez Bankası’na
bildirir. Merkez Bankası’na hatalı veya noksan yapılan bildirimler aynı gün içinde ilgili
bankaya iade edilir ve mesai bitimine kadar ilgili bankaca gerekli düzeltmeler yapıldıktan
sonra tekrar Merkez Bankası’na bildirilir.
Çek hesabı açma ve kullanma yasağına giren kişilerin bildirimleri excel dosyasında,
muhatap bankalar ile Merkez Bankası arasında EVT (Elektronik Veri Transferi) aracılığı ile
yapılır. Bildirimler aşağıdaki şekilde detaylandırılır.
1. ÇEK BİLDİRİM DOSYASI
1.1. Çek Bildirim Formatı:
Bankalar, hazırlamış oldukları çek bilgilerini excel’de EK1: “Çek Bildirim Formatı" na
uygun olarak EVT aracılığı ile Merkez Bankası’na bildirir. Merkez Bankası’na bildirilecek dosya
adı, ilgili bankanın kodu (3 karakter) ve bildirim tarihinden (8 karakter) oluşur.
Örnek: 120-07012014
1.2. Kurum Bilgileri
1.2.1. Kurum Kodu/Adı: KKTC Merkez Bankası tarafından kurumlara verilen özel kodu
ifade eder. Muhatap Banka’nın kodu aynı zamanda excel dosya adının ilk üç karakterini
oluşturur. EK:2 “Kurum Kodu”
1.2.2. Bildirim Tarihi: Bankalar tarafından EVT sistemi aracılığıyla Merkez Bankası’na
bildirilen Çek Bildirim Dosyası içerisindeki bilgilerin hangi tarihte bildirildiğini (gg/aa/yyyy)
ifade eder. Excel dosya adının son sekiz karakterini oluşturur.
2|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
1.3. Çek Sahipleri: Bankalar tarafından bildirimi yapılan çek bilgileri gerçek ve/veya tüzel
kişilerin sicil detaylarından oluşur.
1.3.1. Ülke Kodu: Bankalar, açılan çek hesaplarının sahiplerinin kimlik/pasaport
bilgilerine göre ülke kodunu belirler. EK:5 “Ülke Kodları"
i. KKTC Vatandaşları: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile
KKTC’de kurulmuş tüzel kişiler “KT” ülke kodu ile bildirilir. KKTC vatandaşı gerçek kişiler
yalnızca KKTC kimlik kartı ile bildirilir.
Türkiye Cumhuriyeti veya diğer üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren firma(lar),
KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ne kaydını yaptırmış(lar) ve sicil
numarası almış(lar) ise “KT” ülke kodu ile bildirilir.
ii. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek
kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş tüzel kişiler “TR” ülke kodu ile bildirilir. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yalnızca TC kimlik kartı ile bildirilir.
iii. Diğer Vatandaşlar: KKTC ve TC vatandaşı olmayan diğer üçüncü ülke
vatandaşı gerçek kişiler ile bu ülkelerde kurulmuş tüzel kişiler, Uluslararası Standardizasyon
Örgütü (ISO 3166 ) tarafından belirlenen iki harfli ülke kodları ile bildirilir. Üçüncü ülke
vatandaşı gerçek kişiler yalnızca pasaport numarası ile bildirilir.
1.3.2. Yerleşiklik Kodu: Bir yıldan fazla süre ile devamlı ve düzenli olarak KKTC’de
ikamet eden ve ekonomi içerisinde faaliyette olan kişiler yurt içi yerleşik kişiler; bu tanım
dışındakiler ise yurt dışında yerleşik kişiler olarak kabul edilir.
Kurumlar, KKTC’de yerleşik gerçek kişi müşterilerini “Y”, yurt dışında yerleşik gerçek
kişi müşterilerini ise “Z” kodu ile bildirir.
1.3.3. Sicil Tür Kodu: Gerçek ve tüzel kişi bazında ayırıma tabi tutulan sicil tür kodu
EK:3 “Sicil Tür Kodu” listesine göre düzenlenir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında kurulmuş olup KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve
Mukayyitlik Dairesi nezdinde sicil numarası alan tüzel kişiler, almış oldukları sicil numarası ile
birlikte sicil tür kodlarına göre “KT” ülke koduyla, almayan tüzel kişiler ise bulunduğu ülkenin
vermiş olduğu sicil numarası ile birlikte Sicil Tür Kodu listesindeki “11–Yurt Dışı Şirketler” tür
kodu’na göre ait olduğu ülke koduyla bildirilir.
3|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
1.3.4. Gerçek-Tüzel Kişi Bilgileri (Detay)
1.3.4.1. Gerçek Kişi Bildirimi: Gerçek kişi bilgileri ile karşılıksız çek
bilgilerinden oluşur. Ortak (müşterek) hesaplarda gerçek kişi bilgileri kişi sayısı kadar,
karşılıksız çek bilgilerinde ise, karşılıksız çek âdeti kadar tekrar edilir. EK:1/A “Ör. Gerçek Kişi
Bildirimi”
Gerçek Kişi Bildirim Detayı
Ülke Kodu
Yerleşiklik
Sicil Tür Kodu
Kimlik/Pasaport No
Gerçek Kişi Bilgileri
Adı
Soyadı
Anne Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Cinsiyet
Banka Adı
Banka Kodu
Kooperatif Adı (*)
Kooperatif Sicil Numarası (*)
Hesap No
Hesap Adı
Karşılıksız Çek Bilgileri
Çek No
(Her karşılıksız çek için çek bilgileri tekrar edilir)
Hamili
Tutarı
Para Birimi
Keşide Tarihi
“Yetersiz Bakiye-Tekrar İbraz Edilmesi” İbraz Tarihi
“Karşılıksız Çek - Ödenemez” İbraz Tarihi
a) Bu Tablo, çek yasağına giren gerçek kişilere ait olup, excel formatında yatay
olarak doldurulur.
b) Ortak (müşterek) hesaplarda gerçek kişi bilgileri kişi sayısı kadar tekrar edilir.
c) Karşılıksız çek bilgileri, karşılıksız çek âdeti kadar tekrar edilir.
(*) Sadece kooperatifler için doldurulacaktır.
4|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
1.3.4.2. Tüzel Kişi Bildirimi: Tüzel kişi bilgileri, tüzel kişi yetkilileri ile karşılıksız
çek bilgilerinden oluşmaktadır. Tüzel kişi yetkilileri, yetkili kişiler sayısı kadar, karşılıksız çek
bilgileri ise karşılıksız çek âdeti kadar tekrar edilir. EK:1/B “Ör. Tüzel Kişi Bildirimi”
Tüzel Kişi Bildirim Detayı
Ülke Kodu
Tüzel Kişi Bilgileri
Sicil Tür Kodu
Sicil No
Ünvan
Ülke Kodu
Yerleşiklik
Kimlik/Pasaport No
Adı
Tüzel Kişi Yetkilileri
Soyadı
Anne Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Cinsiyeti
Banka Adı
Banka Kodu
Kooperatif Adı (*)
Kooperatif Sicil Numarası (*)
Hesap No
Hesap Adı
Karşılıksız Çek Bilgileri
Çek No
(Her çek adeti için karşılıksız çek bilgileri tekrar edilir.)
Hamili
Tutar
Para Birimi
Keşide Tarihi
“Yetersiz Bakiye-Tekrar İbraz Edilmesi” İbraz Tarihi
“Karşılıksız Çek - Ödenemez” İbraz Tarihi
a) Bu Tablo, çek yasağına giren tüzel kişilere ait olup, excel formatında yatay
olarak doldurulur.
b) Tüzel kişi yetkilileri, yetkili kişi sayısı kadar tekrar edilir.
c) Karşılıksız çek bilgileri, karşılıksız çek âdeti kadar tekrar edilir.
(*) Sadece kooperatifler için doldurulacaktır.
5|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
B) Çek Hesabı Açma ve Kullanma Hakkının Yeniden Kazanılması Hakkında
Merkez Bankası’na Bildirim
Muhatap banka, Yasa’nın 74A. (1) maddesi uyarınca çek hesabı açma ve kullanma
hakkını yeniden kazananları, karşılığı bulunmayan çek(ler)inin tümünün tahsil edildiğini
belgeleyen verilerle birlikte, EK:4 “Çek Hesabı Açma ve Kullanma Hakkının Yeniden
Kazanılmasına İlişkin Beyanname-Taahhütname” ekinde yazılı olarak Merkez Bankası’na
ibraz eder. İbraz tarihi en son ödenen çek(ler)in ödendiği günün en geç ertesi iş günüdür.
Çek hesap sahibi kişi(ler), çek hesabı açma ve kullanma hakkını yeniden kazanmak
için;
a) Elindeki tüm çek yapraklarını, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil
edilmemiş olan tüm çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve lehtarlarını da
göstermek suretiyle muhatap bankalara liste halinde verdiğini,
b) Muhatap banka nezdindeki hesaplarına keşideli karşılıksız tüm çeklerinin
ödendiğini gösteren hesap özeti veya çek bedelinin taraflar (keşideci ile hamil)
arasında varılan mutabakatla aşılması halinde çek bedelinin ödendiğine dair hamil
tarafından imzalı beyan alarak,
yükümlülüğünü yerine getirdiğini muhatap bankaya yazılı beyan eder.
Muhatap banka, yukarıda a) ve b)’deki söz konusu evrakı EK:4 “BeyannameTaahhütname” ekinde Merkez Bankası’na, süresinde yazılı olarak ibraz ederek keşideci(ler)in
Çek Yasağı Listesi’nden çıkartılmasını Merkez Bankası’ndan talep eder.
Muhatap Banka, çek hesabı açma ve kullanma yasağına giren kişilerin bildirimlerinde
kullanmış olduğu gerçek kişi veya tüzel kişi bilgilerini değiştirmeden aynı bilgileri çek hesabı
açma ve kullanma hakkının yeniden kazanılması için de kullanır.
C) Merkez Bankası’nca Çek Yasağı Listesinin Oluşturulması ve Yayımlanması
Merkez Bankası, Yasa’nın 74 (7) ve 74A. (2) maddeleri gereği muhatap bankaların,
çek hesabı açma ve kullanma yasağına girenler ile çek hesabı açma ve kullanma hakkını
yeniden kazanan kişilere ait bildirimlerini azami 5 (beş) iş günü içerisinde güncelleyerek “Çek
Yasağı Listesi”ni oluşturur.
Yukarıdaki 74 (7) ve 74A. (2) maddeleri kapsamında Merkez Bankası, bankalardan
gelen çek hesabı açma ve kullanma yasağına giren kişilere ait çek bildirim dosyası içindeki
çek bilgilerini aynı formata uygun olarak konsolide eder ve çek yasağı listesini oluşturur.
Ayrıca bankaların çek hesabı açma ve kullanma hakkının yeniden kazanılması için yaptığı
bildirimlerin yukarıdaki B) maddesinde belirtilen koşullara göre uygun olup/olmadığı Merkez
Bankası’nca kontrol edilir ve uygun bulunması halinde Çek Yasağı Listesi’nde ilgili kişiye ait
çek(ler)in yanına “yasaklı” sözcüğü yerine “ödendi” sözcüğü not edilir. İlgili kişiye ait karşılığı
bulunmayan çek(ler)in tümünün tahsil edildiğinin tespit edilmesi halinde ise KKTC Merkez
Bankası ilgili kişiyi web sayfasında yayımlanmakta olan Çek Yasağı Listesi’nden çıkarır.
Merkez Bankası, Çek Yasağı Listesini excel ortamında EK.1’deki formata uygun olarak
EVT aracılığı ile bankalara ve Maliye Bakanlığı’na bildirir. Ayrıca Çek Yasağı Listesi, Merkez
6|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
Bankası web sayfasında tüm yasaklılar görülmeden, sadece araştırılmak istenen kişinin
yasaklı olup olmadığının tespitine imkân sağlayacak şekilde, yasaklama süresince yayımlanır.
KKTC Merkez Bankası Web Sayfasında Yayımlanan Çek Yasağı Listesi Detayı
Sıra No
Adı/Soyadı
Kimlik No
Kişi Bilgileri
Meslek
Adres
Çek Yasağının Başladığı Tarih
7|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
EK:1 “Çek Hesabı Açma ve Kullanma Yasağına Giren Kişilere Ait, Çek Bildirim Formatı”
A) Örnek Gerçek Kişi Bildirimleri:
Gerçek Kişi Bilgileri
Ülke
Sicil Tür Kimlik/
Anne Baba
Yerleşiklik
Adı Soyadı
Kodu
Kodu Pasaport No
Adı
Adı
KT
Y
6
9876543210 Ali
Karşılıksız Çek Bilgileri
Doğum
Tarihi
Altın Nuran Kemal 05.05.1975
Cinsiyet
Banka
Adı
Banka
Kodu
E
xxx Bank Ltd.
32
Koop.
Adı(*)
Koop.
Sicil No
(*)
Hesap
No
Hesap
Adı
8765421
Ali Altın
Çek
No
Hamili
Tutar
123456 Gümüş Ltd. 1.801,90
Para
Birimi
Keşide
Tarihi
TL
01.10.2013
“Yetersiz Bakiye- “Karşılıksız
Tekrar İbraz
ÇekEdilmesi” ibraz Ödenemez”
tarihi
ibraz tarihi
03.10.2013
05.11.2013
(*)Sadece kooperatifler için doldurulacaktır
Not:
-
B)
Gerçek Kişi Bilgileri: Ortak(müşterek) hesaplarda kişi sayısı kadar bilgiler tekrar edilir.
Karşılıksız Çek Bilgileri: Karşılıksız çek bilgilerinde her bir çek numarası için bilgiler alt alta gelecek şekilde tekrar edilir .
Örnek Tüzel Kişi Bildirimleri:
Tüzel Kişi Bilgileri
Şirket Direktörü Bilgileri
Karşılıksız Çek Bilgileri
Koop.
Koop.
Ülke Sicil Tür Sicil
Ülke
Sicil Tür Kimlik/
Anne Baba Doğum
Banka Banka
Sicil No Hesap
Ünvan
Yerleşiklik
Adı Soyadı
Cinsiyet
Adı(*)
Kodu Kodu No
Kodu
Kodu Pasaport No
Adı Adı Tarihi
Adı Kodu
(*) No
KT
2 54321 xxx Ltd. KT
Y
6 9876543210 Ali Altın Nuran Kemal 05.05.1975 E xxx Bank Ltd. 32
Hesap
Adı
Çek
No
Hamili
Çek üzerinde imzası olan kişi(ler)in Bilgileri
“Yetersiz Bakiye- “Karşılıksız
Para Keşide Tekrar İbraz Çek- Ülke
Sicil Tür Kimlik/
Anne Baba Doğum
Tutar
Yerleşiklik
Adı Soyadı
Cinsiyet
Birimi Tarihi Edilmesi” ibraz Ödenemez” Kodu
Kodu Pasaport No
Adı Adı Tarihi
tarihi
ibraz tarihi
8765421 xxx Ltd. 123456 Gümüş Ltd. 1.801,90 TL 01.10.2013 03.10.2013 05.11.2013 TR
Y
6 60253205041 Veli Yürek Ayşe Kemal 08.08.1980 E
(*)Sadece kooperatifler için doldurulacaktır
Not:
-
Şirket Direktör Bilgileri: Şirket direktörü birden fazla ise, şirket direktör bilgileri alt alta gelecek şekilde tabloya dâhil edilir.
Çek Üzerinde İmzası Olan Kişilerin Bilgileri: Çek üzerinde imzası olan kişiler birden fazla ise, alt alta gelecek şekilde tabloya dâhil edilir.
Karşılıksız Çek Bilgileri: Karşılıksız çek bilgilerinde her bir çek numarası için bilgiler alt alta gelecek şekilde tekrar edilir
8|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
EK:2
KURUM KODU
Kurum Kodu
Kurum Adı
001
KKTC MERKEZ BANKASI
010
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
012
T. HALK BANKASI A.Ş.
032
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
048
HSBC BANK A.Ş.
062
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
064
T. İŞ BANKASI A.Ş.
099
ING BANK A.Ş.
100
KKTC KALKINMA BANKASI
110
K. VAKIFLAR BANKASI LTD.
120
K. T. KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD.
121
TÜRK BANKASI LTD.
123
LİMASOL TÜRK KOOPERATİF BANKASI LTD.
126
ASBANK LTD.
128
K.İKTİSAT BANKASI LTD.
131
NOVA BANK LTD.
136
CREDİTWEST BANK LTD.
139
YAKINDOĞU BANK LTD.
141
ŞEKERBANK KIBRIS LTD.
145
AKFİNANS BANK LTD.
146
KIBRIS KAPİTAL BANK LTD.
147
UNİVERSAL BANK LTD.
149
VİYABANK LTD.
203
K.FAİSAL İSLAM BANKASI LTD.
500
KKTC MALİYE BAKANLIĞI
997
RESMİ KABZ MEMURLUĞU MUKAYYİTLİK DAİRESİ
998
KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ
999
TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU
9|Sayfa
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
KURUM/KURULUŞ ADI
A

A






B

B
C

C




D

D


E
E


F
F


EK:3
SİCİL TÜR KODLARI
TÜR
EK:3
AÇIKLAMA
KODU
SİCİL TÜR KODLARI
KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü, Tarafından Verilen Sicil Numaraları
KURUM/KURULUŞ ADI
Yabancı Şirketler
TÜR
KODU
1
Yabancı Şirket (Şube) K.K.T.C.
sınırları dışında kurulmuş olan ve
AÇIKLAMA
KKTC’de bir şube açmak suretiyle faaliyette bulunan şirketlerdir.
KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü, Tarafından Verilen Sicil Numaraları
Fasıl 113 Şirketler Yasası altında tescil edilen, gerek yabancı gerekse
Mahalli Şirketler
2
yerli
olsun,
bankalar,
sigorta
şirketleri,
finans
şirketleri
ve benzeri
Yabancı
Şirket
(Şube)
K.K.T.C.
sınırları
dışında
kurulmuş
olan ve
Yabancı Şirketler
1
şirketlerdir.
KKTC’de bir şube açmak suretiyle faaliyette bulunan şirketlerdir.
c) Kollektif Şirketler; kâr gayesiyle iş yapan kişiler arasındaki ilişkiyi
Fasılanlatır.
113 Şirketler
altında
tescil edilen,
AncakYasası
kollektif
şirketlerin
tüzel gerek
kişiliğiyabancı
yoktur.gerekse
Bütün
Mahalli Şirketler
2
yerli ortaklar
olsun, bankalar,
sigorta şirketleri,
döviz
şirketler vs.
şirketin borçlarından
dolayı
alacaklılara
karşı zincirleme
sınırsızŞirketler;
sorumludurlar.
a) ve
Kollektif
Kar gayesiyle iş yapan kişiler arasındaki ilişkiyi
Kollektif Şirketler
8
anlatır. Ancak kollektif şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Bütün
d) Komandite Şirketler; kâr gayesiyle iş yapan kişiler arasındaki
ortaklar şirketin borçlarından dolayı alacaklılara karşı zincirleme
ilişkiyi anlatır. Ancak komandit şirketlerin tüzel kişiliği yoktur.
ve sınırsız sorumludurlar.
Burada ortaklardan en az birisi ortaklığın borçlarından dolayı
Kollektif Şirketler
8
sınırsız
olur.iş yapan kişiler arasındaki
b) alacaklılara
Komandite karşı
Şirketler;
Karsorumlu
gayesiyle
ilişkiyi anlatır. Ancak komandit şirketlerin tüzel kişiliği yoktur.
Uluslararası işletme şirketleri ana sözleşmelerinde öngörülen her
Burada ortaklardan en az birisi ortaklığın borçlarından dolayı
Uluslararası Şirketler
9
türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak
alacaklılara karşı sınırsız sorumlu olur
yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar.
Uluslararası işletme şirketleri ana sözleşmelerinde öngörülen her
KKTC Serbest
Uluslararası
ŞirketlerLiman Bölge Müdürlüğü Altında Sicil Numarası Alan Gerçek ve Tüzel Kişiler
9
türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak
yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar.
26/1983 Sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası altında tescil edilmiş
Gerçek /Tüzel
10 Müdürlüğü Altında Sicil Numarası Alan Gerçek ve Tüzel Kişiler
KKTC Kişiler
Serbest Liman Bölge
ve işletme izni almış gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.
Sayılı
Serbest Liman
Bölge
Yasası altında tescil edilmiş
KKTC Başbakanlık, Kooperatif Şirketler 26/1983
Mukayyitliği
Tarafından
Verilenve
Sicil
Numaraları
Gerçek /Tüzel Kişiler
10
ve işletme izni alan gerçek ve tüzel kişileri kapsamakta olup, Serbest
Bölge Müdürlüğü’nden alınan sicil numaraları ile bildirilir.
Kalkınma Kooperatifleri
3
FASIL-114 KOOPERATİF ŞİRKETLER YASASI altında kurulmuş ve
Başbakanlık,
Kooperatif
Mukayyitliği tarafından
KKTC Başbakanlık, Kooperatif ŞirketlerKKTC
Mukayyitliği
Tarafından
VerilenŞirketleri
Sicil Numaraları
Tasarruf Kooperatifleri
4
kaydedilmiş kooperatiflerdir.
Kalkınma Kooperatifleri
3
FASIL-114 KOOPERATİF ŞİRKETLER YASASI altında kurulmuş ve
Kredi Kooperatifleri
5
KKTC Başbakanlık, Kooperatif Şirketleri Mukayyitliği tarafından
Tasarruf Kooperatifleri
4
KKTC Merkez Bankası, Risk Merkezi Tarafından
Verilen
Sicil Numaraları
kaydedilmiş
kooperatiflerdir.
Kredi Kooperatifleri
5
Sicil numarası bulunmayan kurum, kuruluşlara (belediyeler/BL/,
resmi kurumlar/RK/, eğitim kurumları/EK/, sivil toplum
KKTC
Merkez Bankası, Risk Merkezi Tarafından
Verilenve
Sicil
Numaraları
Belediyeler,
dernekleri/ST/
diğer
kurumlar/DK/) Risk Merkezi tarafından tür
Resmi Kurumlar,
kodları
ve
yapay
sicil
numaraları
olup, aşağıdaki
aynı zamanda
bu
Risk Merkezi tarafından yapay verilmekte
sicil kodlarıyla
şekilde
Eğitim
Kurumları,
7
veriler
https://e-islem.kktcmerkezbankasi.org
adresinde
yayım
Belediyeler,
belirlenmiştir. (belediyeler/BL/, resmi kurumlar/RK/, eğitim
Sivil
Toplum
Örgütleri,
lanmaktadır.
Resmi
Kurumlar,
kurumları/EK/, sivil toplum dernekleri/ST/ ve diğer kurumlar/DK/),
Diğer
Not:
E-İşlem’deki listede mevcut olmayan
kurum/kuruluşlar
için
EğitimKurumlar
Kurumları,
7
https://e-islem.kktcmerkezbankasi.org
adresinde
yayımlanmaktadır.
önceden
Risk ’deki
Merkezine
kaydıyla,
Risk Merkezi
Sivil Toplum Örgütleri,
Not: E-İşlem
listede bildirilmesi
mevcut olmayan
kurum/kuruluşlara
tarafından
numarasıbildirilmesi
verilir.
Diğer Kurumlar
önceden yapay
Risk sicil
Merkezine
kaydıyla, Risk Merkezi
KKTC- TC ve Diğer Ülkelerdeki Resmi Kurumlar
Tarafından
Gerçek
Kişilere
Verilen Sicil Numaraları
tarafından
yapay sicil
numarası
verilir.
KKTC Nüfus
Kayıt Dairesi
TC Nüfus
KayıtSicil
Dairesi’nin
vermiş olduğu
KKTC- TC ve Diğer Ülkelerdeki Resmi Kurumlar
Tarafından
GerçekveKişilere
Verilen
Numaraları
Gerçek Kişiler
6
kimlik
kartı
bilgileri
ile
diğer
3.
ülkelerin
resmi
kurumları
tarafından
KKTC Nüfus Kayıt Dairesi, TC Nüfus Kayıt Dairesi Kimlik Kartı
Bilgileri
verilen
pasaport
bilgilerine
göre
sicil
numaraları
bildirilir.
Gerçek Kişiler
6
ve Diğer 3. Ülkelerin Resmi Kurumları tarafından verilen pasaport
K.K.T.C. sınırları dışında kurulmuş ve bilgilerine
KKTC Resmi
Kabznumaraları
Memurluğu
ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü
göre sicil
girilir.
Tarafından
Kaydı
Yapılmamış
Şirketler
K.K.T.C. sınırları dışında kurulmuş ve KKTC Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü
Tarafından Kaydı Yapılmamış Şirketler K.K.T.C. sınırları dışında kurulmuş ve KKTC Resmi Kabz Memurluğu
ve
Mukayyitlik
Dairesi
Müdürlüğü
kaydı yapılmamış
olup,
K.K.T.C.
sınırları
dışında
kurulmuştarafından
ve KKTC Resmi
Kabz Memurluğu
Yurt dışı Şirketler
11
sicil
numarası
almayan
şirketlerdir.
Bu
türdeki
şirketler
bulunduğu
ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü tarafından kaydı yapılmamış olup,
Yurt dışı Şirketler
11
ülkenin
sicil numarası
ile şirketlerdir.
bildirilir.
sicil numarası
almayan
Bu türdeki şirketler bulunduğu
ülkenin sicil numarası ile bildirilir.
10 | S a y f a
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
EK:4
ÇEK HESABI AÇMA VE KULLANMA HAKKININ YENİDEN KAZANILMASINA İLİŞKİN
“BEYANNAME-TAAHHÜTNAME”
Fasıl 262- 21/13 Sayılı Poliçeler Değişiklik Yasasının 74. maddesinin 6. ve 7. fıkraları gereği Çek
Yasağı Listesi’nde bulunan aşağıda kayıtlı gerçek/tüzel kişilerin 74B (2) A ve B fıkraları gereği;
1- Elindeki bütün çek yapraklarını, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan
çekleri, düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve lehtarlarını da göstermek suretiyle, Bankamıza ve
diğer muhatap bankalara liste halinde verdiğini yazılı olarak beyan ederek yükümlülüğünü yerine
getirdiğini,
2- Muhatap Banka olarak keşideci/keşidecilerin nezdimizdeki hesaplarına keşideli karşılıksız tüm
çeklerini (a) ve/veya (b) ’deki durumda ödeyip, yükümlülüğünü yerine getirdiğini,
taahhüt ederiz.
(a): Çekin tutarının muhatap bankaya yatırılması veya çekin muhatap bankaya iade edilmesi
durumunda tahsilat makbuzu.
(b): Çekin tutarının muhatap bankaya yatırılması veya çekin muhatap bankaya iade edilmesi
haricinde, çek bedelinin taraflar arasında varılan mutabakatla, çek bedelinin ödendiğine dair çek keşidecisi
ve çek hamili tarafından imzalanacak yazılı beyan.
Not: Yukarıdaki (a) ve (b)’deki durumlardan biri veya her ikisi de gerçekleşmişse bu BeyannameTaahhütname ekinde Merkez Bankası’na ibraz edilir.
Bu kapsamda, Bankamız haricindeki diğer muhatap bankalarda varsa karşılıksız tüm çeklerinin
ödenmesi halinde, 74A(2) fıkrası gereğince değerlendirilmesi ve aşağıdaki tabloda kayıtlı
keşideci/keşidecilerin Çek Yasağı Listesi’nden çıkartılması hususunu bilgilerinize arz ederiz.
Sıra
No
Gerçek Kişiler ve/veya Tüzel Kişi Adına
İmza Atmaya Yetkili Kişiler
Kimlik no
Adı/Soyadı
Tüzel Kişiler
Sicil
Türü
Sicil
No
Unvan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Not: Tüzel kişi bildirimlerinde şirketin direktörler kurulu belgesi ekte gönderilir.
Tarih
Banka
(açık isim ve imza)
Genel Müdür / Müdür Yardımcısı
Yetkili Müdür/Müdür Yrd.
11 | S a y f a
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
EK:5
ÜLKE KODLARI (ISO-3166)
Ülke
Kodu
Ülke Adı
Ülke
Kodu
Ülke Adı
Ülke
Kodu
Ülke Adı
Ülke
Kodu
Ülke Adı
AD
Andorra
ER
Eritre
LA
Laos
QA
Katar
AE
BAE
ES
İspanya
LB
Lübnan
RE
Réunion
AF
Afganistan
ET
Etiyopya
LC
Saint Lucia
RO
Romanya
AG
Antigua
FI
Finlandiya
LI
Lihtenştayn
RS
Sırbistan
AL
Arnavutluk
FJ
Fiji
LK
Sri Lanka
RU
Rusya
AM
Ermenistan
FK
Falkland
LR
Liberya
RW
Ruanda
AO
Angola
FM
Mikronezya
LS
Lesoto
SA
S. Arabistan
AR
Arjantin
FO
Faroe Adaları
LT
Litvanya
SB
Solomon A.
AT
Avusturya
FR
Fransa
LU
Lüksemburg
SC
Seyşeller
AU
Avustralya
GA
Gabon
LV
Letonya
SD
Sudan
AW
Aruba
GB
İngiltere
LY
Libya
SE
İsveç
AZ
Azerbaycan
GD
Grenada
MA
Fas
SG
Singapur
BA
Bosna-Hersek
GE
Gürcistan
MC
Monako
SI
Slovenya
BB
Barbados
GF
Fransız Guy.
MD
Moldova
SK
Slovakya
BD
Bangladeş
GH
Gana
ME
Karadağ
SL
Sierra Leone
BE
Belçika
GI
Cebelitarık
MG
Madagaskar
SM
San Marino
BF
Burkina Faso
GL
Grönland
MH
Marshall A.
SN
Senegal
BG
Bulgaristan
GM
Gambiya
MK
Makedonya
SO
Somali
BH
Bahreyn
GN
Gine
ML
Mali
SR
Surinam
BI
Burundi
GP
Guadeloupe
MM
Myanmar
ST
Sao Tome
BJ
Benin
GQ
Ekvator Ginesi
MN
Moğolistan
SV
El Salvador
BM
Bermuda
GR
Yunanistan
MO
Makao
SY
Suriye
BN
Brunei
GT
Guatemala
MQ
Martinique
SZ
Svaziland
BO
Bolivya
GW
Gine Bissau
MR
Moritanya
TD
Çad
BR
Brezilya
GY
Guyana
MT
Malta
TG
Togo
BS
Bahamalar
HK
Hong Kong
MU
Mauritius
TH
Tayland
BT
Bhutan
HN
Honduras
MV
Maldivler
TJ
Tacikistan
BW
Botsvana
HR
Hırvatistan
MW
Malavi
TM
Türkmenistan
12 | S a y f a
Çek Bildirim Kuralları İzahnamesi
BY
Beyaz Rusya
HT
Haiti
MX
Meksika
TN
Tunus
BZ
Belize
HU
Macaristan
MY
Malezya
TO
Tonga
CA
Kanada
ID
Endonezya
MZ
Mozambik
TR
Türkiye
CD
Dem. Kongo
IE
İrlanda
NA
Namibya
TT
Trinidad
CF
Orta Afrika C.
IL
İsrail
NC
Y. Kaledonya
TV
Tuvalu
CG
Kongo
IN
Hindistan
NE
Nijer
TW
Tayvan
CH
İsviçre
IO
İngiliz H.O.T.
NG
Nijerya
TZ
Tanzanya
CI
Fildişi Sahili
IQ
Irak
NI
Nikaragua
UA
Ukrayna
CL
Şili
IR
İran
NL
Hollanda
UG
Uganda
CM
Kamerun
IS
İzlanda
NO
Norveç
US
ABD
CN
Çin
IT
İtalya
NP
Nepal
UY
Uruguay
CO
Kolombiya
JE
Jersey
NR
Nauru
UZ
Özbekistan
CR
Kosta Rika
JM
Jamaika
NZ
Yeni Zelanda
VA
Vatikan
CU
Küba
JO
Ürdün
OM
Umman
VC
St Vincent
CV
Yeşil Burun
JP
Japonya
PA
Panama
VE
Venezuela
CY
Güney Kıbrıs
KE
Kenya
PE
Peru
VI
Virgin Adaları
CZ
Çek Cum.
KG
Kırgızistan
PF
Fransız Pol.
VN
Vietnam
DE
Almanya
KH
Kamboçya
PG
Papua Y. Gine
VU
Vanuatu
DJ
Cibuti
KI
Kiribati
PH
Filipinler
WF
Wallis
DK
Danimarka
KM
Komorlar
PK
Pakistan
WS
Samoa
DM
Dominika
KN
St Kitts
PL
Polonya
YE
Yemen
DO
Dominik
KP
Kuzey Kore
PM
St Pierre
YT
Mayotte
DZ
Cezayir
KR
Güney Kore
PR
Porto Riko
ZA
Güney Afrika
EC
Ekvador
KT
KKTC
PS
Filistin
ZM
Zambiya
EE
Estonya
KW
Kuveyt
PT
Portekiz
ZW
Zimbabve
EG
Mısır
KY
Ceyman Ada.
PW
Palau
EH
Batı Sahra
KZ
Kazakistan
PY
Paraguay
13 | S a y f a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content