close

Enter

Log in using OpenID

a) Adresi b) Telefon ve faks numarası c) Elektronik Posta Adresi ç

embedDownload
B İLG İSA Y A R İŞ L E T İM S İS TE M İ DESTEK H İZ M E Tİ A LIN A C A K TIR
İÇ İŞ L E R İ B A K A N L IĞ I JANDARM A G EN EL K O M U TA N LIĞ I ANKARA JANDARM A TE D A R İK MERKEZİ K O M U TA N LIĞ I
(g U V E R C İN lİK / ANKARA)
1 A D E T S U N U C U B İLG İS A Y A R İŞ L E TİM S İS TE M İ D ESTE K H İZM ETÎhizm e t alımı 4 7 34 sayılı Kam u İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda y e r akmaktadır
İh a le K a y ı t N u m a r a s ı
: 2014/58776
1 -İdarenin
a) Adresi
■OR G .EŞR EF BİTLİS KIŞLASI. JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
(İSTANBUL YO LU CARREFOURSA ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI) 06377
GÜVERCİNLİK - ETİM ESG U T/AN K AR A ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3124565670-71-72-73-74 - 3122730567
c ) Elektronik Posta Adresi
' ih lk o m 3 ik m 0 6 @ ia rx ia jm a .g o v tr
ç ) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https7/ekap kik gov tr/EKAP/
2 -İh a le konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktan
■1 A D E T S U N U CU BİLGİSAYAR İŞLETİM SİSTEMİ D ESTEK HİZMET!
Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden uiaşıiaoıilr.
b) Yapılacağı yer
: JANDARMA G EN EL KOMUTANLIĞI MEBS BAŞKANLIĞI B EŞTEP E/A N K A R A
c) Süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren 1< (BİR) GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAK
OLUP, SÖZLEŞME KONUSU HİZM ET ALJMİ 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ
İTİBARİYLE TAMAMLANMIŞ OLACAKTIR ) gündür
3 - İhalenin
a ) Yapılacağı yer
b> Iarihi ve saati .
JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI GÜVERCİNLİK/ANKARA
. ;.30-062Q 14-10:30
.
4, İha leye katılabilm e şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak kriterler:
4 1 . İhaleye katılma şartlan v e istenilen belgeler:
4 .1 .1 . M evzuatı gereği kayıüı olduğu Tica re t ve/veya Sanayi Odası ve ya Meslek Odası Belgesi;
4 1 .1 .1 . Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, Jfk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda ahnmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 .1 .2 Tü ze l kişi olması halinde, ilgili m evzuatı gereği kayıdı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin ip n de bulunduğu yılda alınmjş, tüzeî kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4 .1 ..1 .3 . İhale konusu işin yerine gedrilmesi için alınması zorunlu olan v e ilgili mevzuatında o iş için ö z d olarak düzenlenen
sicil, izin, ruhsat v b . belgeler,
İS TE K LİL E R , Ü R E TİC İ FİR M A DAN TE M İN E D E C E Ğ İ 1 (B İR ) Y IL S Ü R ELİ M IC R O S O FT PREMİER D E S TE K H İZ M E Tİ P A K E Tİ, 1 (B İR )
Y IL SÜ R ELİ UYGULAM A G E LİŞ TİR M E A LT Y A P ISI M IC R O S O F T D E S TE K H İZ M E Tİ (MCS> P AK ETİ V E 40 (K IR K ) ADAM /GÜN SÜR ELİ
M C S Y ER İN D E.D ESTEJC H İZ M E T İ P A K E TİM S A TM A Y A Y E T K İL İ -OLDUĞUM A D A İR Ü R E TİC İ FİR M A Û N A Y U BELGEYİ İH ALE
D O S Y A S IN D A S U N A C A K TIR
4 .1 .2 . Teklif ve rm e ye yetkili olduğunu gösteren İm za Beyannamesi veya İm za Sirküleri;
4..1.2..1.. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4 .1 .2 .2 . Tü ze l kişi olması hâlinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri ve ya kurucuları ile tüzel kişiiğin yönetimdeki
görevliler) belirten son d uro m u gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Tica re t S id l Gazetesinde bulunm am ası
halinde, bu bilgilerin tü m ü n ü gösterm ek üzere İlgili Ticaret Siöl G a zetd e ri ve ya bu hususlan gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli im za sirküleri,
4.13
Şekli v e içeriği İdari Şartnam ede belirlenen tekKf m e k tu b u .
4 . 1 4 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici tem inat.
4..1.'5 İhale konusu işin la m a m ı veya ö îr k'isml alt yüklenTâler^ yapöfjfamaz.
4 * 1 .6 Tü ze l kişi tarafından i§ deneyimini gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait otm raı halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicfl meni urlukları ve ya yem inli mali
m üşavir ya da serbest muhasebeci mali m üşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen v e düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
1/2
*4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1 Bankalardan temin edilecek beigeler
Teklif edilen bedeiin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatım gösterir banka
referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarian toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
d) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu oSart istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekil kriterlerin sağlandığım gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyannca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığım göstermek Dzere
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen
belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari raanın (dönen varfıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Oz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 ofmasir
c) Kısa vadeli banka borçlanmn öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter
birlikte aranır.
Y- llk
â flH
d hpliriilpn IrrftorİCTl h ır
n n, r'Jow ln
Wllfİ4 e S n lîııra m p ııa n l^ rj û<jnn
il/î Wilq
—
• • ’ ••• ■ »'••••
h
'“ j ” “ v
w ı' « « j u ö
|^ri r*ıi «■ iıvshilirfAr □< <
çam
îl/i
ö ı » u ^ ı ^ S ı C l ■■ ■■ v w p r O v ı ı r ı ı v ı . J < j ı n m j ı ı v ı < S , o u l ı u x ı
yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göne düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri
özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve
giderlerin parasal tutarlannın ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az {1,25} olması şartı aranır. Serbest meslek
kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci maE müşavir ya da vergi dairesince onaylı
olması gerekir.
4.2.3. iş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam droyu gösteren gelir tablosu
b) Taahhüt allı nda devam eden hizmet İşlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen tıizmet işlerinin parasal tutarını
gösteren, ihaEenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedeiin %25'inden ptaahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya
bitirilen İşlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin 'JolFinden az olmaması gerekir Bu kriterlerden herhangi birini
sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3.. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜ R LÜ BİLİŞİM D ESTEK VE YAZILIM HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR
SLEkooomtk açrdao .en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 .İh a le yerli ve ya b a n a tü m isteklilere açıktır.
7 . İhale doküm anının görülmesi v e satın altnmast:
7 .1 . İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir v e 6 TR Y (T ü rk Lirası)karşılığt J.TE D .M R K K .L IG İ / ANKARA adresinden satın
alınabilir
7 .2 . İhaleye teJdif verecek olanların ihafe dokümanını sabn alm aian ve ya EKAP üzerinden e-im za kullanarak indirmeleri
zorunludur.
i*, ı ekililer, ihale tanh ve saatine kapar a n k a k a j a n d a k m a t tU A R iK M t K K t z i k o m u i a n l İ Ğ i n ü a ü O K t v ü ı ı . e
M A D D E S İN D E B ELİR TİL E N İD A R E G Ö R E V LİS İN E TE S LİM ED İLE C EK TİR adresine eklen teslim edNebiieceği gibi, aynı adrese
iadeii taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 . İstekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine İhale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin
miktarı ile bu kalemler için teldif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan topfam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için teldif verilecektir.
1 0 . İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ü n d e n az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçiri tem inat vereceklerdir,
l i r Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihînden itibaren 150 (Y U Z E L L İ) takvim günüdür
1 2 . Konsorsiyum olarak ihaleye tekflf ve rile m e z.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content