close

Enter

Log in using OpenID

16.06.2014 Tarihli Meclis Toplantı Tutanağı

embedDownload
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ST»*
= o \«O■ J» © '®
î
io i
3 • _
\ Q\ 0 y ° I
*
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
TOPLANTI
BİRLEŞİM
CELSE
SAAT
Urtr
h
*
EXP02016
A
NTALYA
6
2
1
14.30
Büyükşehir Bld. Başkanı
Divan Kâtibi
Divan Kâtibi
: Menderes TÜREL
: Halil ÖZTÜRK
: Muhammet URAL
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı Toplantısı 2. Birleşimin 1.
Oturumu çoğunluğun sağlanmasıyla 16.06.2014 tarihinde AS AT Genel Müdürlüğü Toplantı
Salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL tarafından açıldı.
BAŞKAN
- ;Çok kıymetli başkanlarımız değerli Büyükşehir
meclis üyelerimiz, Haziran ayı meclis toplantımızın devamı niteliğindeki meclis toplantımızın
16.06.20L4 tarihli toplantımızın yoklama ve açılışı için lütfen öncelikle varlığınızı
hissettirmek adma l'e ve ökeye basmak suretiyle işaret buyurunuz. Az önceki isimli tabloya
dönelim yine arkadaşlar. Salonda olup da işaret buyurmayan arkadaşlarımız var galiba, lütfen
bütün arkadaşlarımız işaret buyursun. Evet yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantımızı
açıyoruz arkadaşlar.
—
GÜNDEMİN 1. MADDESİ
AK Parti Meclis Üyeleri; Hakan TÜTÜNCÜ, Ramazan ÇALIK, Hüsamettin
ÇETİNKAYA, Adil ÇELİK, Halil ŞAHİN, Ümit ÖZTEKİN, Bahadır YANTAÇ, Mesut
KOCAGÖZ, Mehmet BAŞARAN, Esat GÖYÜK,. Cenk Halil BAYAZ, Hrcan AK, İbrahim
KÖSEOĞLU, Yaşar SÖZEN, İsmail TOSUN, Halil ÖZTÜRK, Halit AKAR, Mehmet
UYAR, Halil KOCAER, Süleyman TOPÇU, Mustafa İsmet UYSAL, Can KASAPOĞLU,
Bahattin BAYRAKTAR, Emin HATİPOĞLU, Kerim BAŞKAPTAN, Mustafa Erkan
ERSOY, Abdurrahman YILMAZ, Enver APUTKAN, Ramazan ETLİ, Haşan Fevzi
YILMAZ, Yusuf GÖVEN, Erdeniz YAVUZ, Ali KURŞUNLU, Musa YÜCEL, Erol
DEMİRHAN, Fırat DEMİRCİ, Haşan Ali IRBAN, Sadullah BAYAR, Hüseyin TORUN,
Muhammet URAL, Kemal SARI YILDIRIM, Ahmet BÜYÜKAKÇA, Mehmet SALUR, Halit
ÇİLENGİR, Ali Rıza ZORLU, Orhan AVCI, Mustafa EROĞLU, Rasim ELÇİ, Halil
KARATAŞ, Hüseyin ÖZBEK, Ercan MERTHATUN CHP Meclis Üyeleri; Ümit UYSAL,
Şükrü SÖZEN, Muhittin BÖCEK, Turgay GENÇ, Recep TOKGÖZ, Erkan DEMİRCİ, Arzu
YILDIRIM, Faik ÇITAK, Zafer YÖRÜK, Serkan KÜÇÜKKURU, Mustafa Reşat OKTAY,
Songül BAŞKAYA, Süleyman ACAR, Ali COŞKUN, Erşan ÖZDEN, Oytun Eylem
DOĞMUŞ, Canser TUNCER, Sıtkı SOYDAL, Edip Kemal BAHADIR, Seyfı ARIKAN,
Halil ARIKAN, Sami ALTUN, İsmet TOK, Erdal Ramazan ALTACA, Serdal
ÇAVUŞOGLU, MHP Meclis Üyeleri; Adem Murat YÜCEL, Haşan GÖKÇE, Kaan Osman
SARIOĞLU, Mustafa GÜL, Ali Baki SARICA, Mehmet BALIK, Zihni ASİLTÜRK,
Fahrettin Kerim AYDOĞAN, Selçuk SENİRLİ, Ergüven YILMAZ, Abdullah SÖNMEZ,
Mustafa TUNA, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Ahmet YAŞAR, Emin ÇAĞLAR, Haşan
Nusret BAYSAL, Mehmet KILINÇ, İrfan YILMAZ, Eıtürk YAZAR, Ahmet ÇAM, Nurdan
Aslı Bayar ULUKAPI, Rasih ŞAHİN'in hazır oldukları,
T' n
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
...-‘“"“"o,
I ?'
\ y ° j
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
a /
(16.06.2014)
Expo201G
ANTALYA
AK Parti Meclis Üyesi Mehmet ÖZEREN, CHP Meclis Üyeleri; Erol
ÖZKARABEKİR, Önder ÖNEN, Ruhi BEŞİKTAŞ'ın hazır bulunmadıkları, yeterli
çoğunluğun toplantıya katıldığı anlaşıldı.
BAŞKAN
Gündemimizin 2. Maddesi.
: Yoklama ve açılış maddemiz tamamlanmıştır.
GÜNDEMİN 2. MADDESİ
KARAR NO: 302
---- —
ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Başkanlığının,
T.Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesi ve-veya
Denizbank A.Ş Akdeniz Ticari Merkez Şubesi ve
veya TEB Aspendos Kurumsal Şubesinden
kullanmış olduğu İsletme ihtiyaç kredileri
taksitlerinin taksit tarihinden itibaren en az 3 en
fazla 6 ay ertelenerek vadesinin uzatılmasına
veya taksitlerin en az 3 en fazla 6 ay boyunca
ödenmemesine ve buna ait maliyetlerin en az 3
veya - 6 ayın sonundan itibaren kalan taksit
tutarlarına ilave edilmesine, ilgili bankalarla
anlaşmaya gidilmesine, Büyükşehir Belediye
Başkanma ilgili anlaşmaların imzalanması
hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 2. maddesinde yer alan; Büyükşehir Belediye Başkanlığının T.Vakıflar
Bankası 100. Yıl Şubesi ve/veya Denizbank A.Ş. Akdeniz Ticari Merkez şubesi ve/veya Türk
Ekonomi Bankası Aspendos kurumsal şubesinden kullanılan işletme ihtiyaç kredi taksitleri ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Komisyon gündemin 53. maddesiyle
ilgili, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe
Şube Müdürlüğü tarafından
Bugün itibariyle 6360 Sayılı Ondört îlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi îlçe
Kurulması ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 1 (3) 1 inci maddesine göre “tüzel kişilikleri
kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz mallan, hak, alacak ve
borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşu
veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla
uygulamaya konulur.” denmektedir.
Ancak kapanan belde ve ilçe, İl Özel İdaresi, GATAB, MATAB v.b.birliklerin borç ve
hakları ile birlikte devredildiği, devredilmiş ise de komisyon raporlarında ilgili kuruluşların
borçlarının tespit edilemediği ve bildirilemediği;
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
i • 00*6^%
r ® w #o*ı
* )x *
EXP02016
ANTALYA
Bunun yanında hesaplarımızda yüklenici icraları ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün
kamulaştırma alacaklarının son beş yılda ödenmemesi veya Vakıflar Bölge Müdürlüğü
tarafından tahsil edilmemesinden dolayı oluşan bir borç yükü mevcuttur. Ayrıca
kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan ilamlı borçlardan dolayı üst üste hacizler gelmiştir.
Yargılaması devam eden davalar da mevcuttur.
Yine Alarko-Caf Ortak Girişiminin alacaklarına itiraz edilmesi sebebiyle icra inkar
tazminatı ile birlikte 46.000.000 TL alacağı ilamlı alacağa dönüşmüştür. Ayrıca bir çok
yatırım müteahhidinin alacaklarına itiraz edilmesinden dolayı icra inkar tazminatları
oluşmuştur. SGK, yargı-karar harçları ve emekli sandığı borçlarının zamanında
yatırılamaması nedeniyle idaremiz faiz ve borç yükü altında kalmış olup bu borçlar
yapılandırılarak taksitlendirmeye gidilecektir.
Yukarıda kısmen özetlemeye çalıştığımız nedenlerden dolayı T.Vakıflar Bankası 100.
Yıl Şubesi ve-veya Denizbank A.Ş Akdeniz Ticari Merkez Şubesi ve/veya TEB Aspendos
Kurumsal Şubesinden kullanmış olduğumuz İsletme ihtiyaç kredileri taksitlerimizin taksit
tarihinden itibaren en az 3 en fazla 6 ay ertelenerek vadesinin uzatılmasına veya taksitlerin en
az 3 en fazla 6 aym sonunda ödenmemesine ve buna ait maliyetlerin en az 3 veya 6 ayın
sonundan itibaren kalan taksit tutarlarına ilave edilmesine, ilgili bankalarla anlaşmaya
gidilmesine ve işbu Meclis yetkisi kapsamında Biiyükşehir Belediye Başkanma ilgili
anlaşmaların imzalanması hususunda yetki verilmesine, MHP’li Meclis Üyesi - Ahmet
YAŞAR’m muhalefet şerhi olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
- Üye
İmza
HalitÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Samii ALTUN
Ergüven YILMAZ
Ahmet YAŞAR
Üye
Üye
İmza
Üye
İmza
(Muhalefet Şerhi)
(Katılmadı)
MUHALEFET ŞERHİ
13/06/2014 tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis gündeminin 53. Maddesinde; Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04/06/2014 tarih ve 2138 sayılı yazısı hk.
2013 yılı faaliyet raporu ve kesin hesabın görüşülmesi sırasında yaptığımız komisyon
çalışmalarında Büyükşehir Belediyemizin büyük bir borç sarmalı içerisinde bulunduğunu
görmüştük.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
Yine yaptığımız çalışmalarda; hukuk biriminin belediyemizden alacaklı olan
firmaların alacaklarına itiraz ederek, %40 ile %20 arasında icra inkar tazminatlarıyla birlikte
borcun artmasına neden olduğunu gördük.
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının öneri olarak getirdiği 3-6 ay borç ertelemesi ya
da taksitlerin 3-6 ay boyunca ödenmemesi gibi kısa vadeli çözümlerle bu borç sarmalından
kurtulmak mümkün değildir. Bu öneriyi dikkate alırsak, önceki dönemde kısa bir nefes almak
için yapılan borca itiraz nedeniyle karşılaşılan icra inkar tazminatları gibi bu seferde yüksek
faizlerle karşı karşıya kalırız, belediyenin kredibilitesini düşürürüz, aynı zamanda belediyeyi
zarara uğratmış oluruz.
Kaldı ki bu öneriye evet diyebilmemiz için Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın,
Toplam Borç Stokunu ortaya koyarak bunlardan kurtulmanın kısa vadeli önerisiyle birlikte
orta ve uzun vadeli projeksiyonunu da bizlere sunmalıydı.
Mali Borç sarmalından kurtulabilmek için öncelikle çok iyi bir BORÇ FİNANSI
YÖNETİMİNE ihtiyaç vardı.
Bütüncül bir yaklaşımla bağlı idarelerle birlikte borç yapısının ele alınması gerektiği
kanaatindeyim. Bağlı idareler her ne kadar ayrı tüzel kişiliği olsa da Büyükşehir
Belediyeleriyle ilişkileri çok kuvvetli olan organizasyonlardır. Geçen haftaki meclis
toplantısında sorulan bir soru üzerine, sayın başkan da, iki kurum arasında sürekli borç alacak
ilişkisi olduğunu ifade etmiştir.
Benim önerim, Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile görüşerek kısa vadeli borçlarımızı
__kapsayacak _şekilde„yeni kredi temin etmek, iktidar partisi belediyesi olduğu için çok kısa
sürede krediye cevap vereceklerine inanmaktayım, mevcut kredi taksitlerinin de zamanında
ödenmesi gerekmektedir.
Orta ve uzun vadede; yeni kullanılacak kredi dahil bütün kredileri, Hazine Garantisi
ile, Avrupa Yatırım Bankası ve Dünya Bankasından sağlanacak orta ve uzun vadeli kredilerle
borç stokumuzun tamamının yeniden yapılandırılması gerektiği kanaatindeyim. (16.06.2014)
Saygılarımla"— ---Ahmet YAŞAR
Aksu, Büyükşehir ve TBB Meclis Üyesi
Plan Bütçe Komisyon Üyesi
İmza
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum grupların görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım, komisyondan geldiği
şekli ile uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım, yerel yönetimlerde her
zaman 5 yıllık dönemlerde hizmet üretirken bir takım sıkıntılar yaşanır ve bunlar kredi
çekilerek kapatılmaya çalışılır. Borç yükü her dönemde gerçekleşmiştir. Komisyon raporunda
ki sadece şu konuya işaret etmek istedim. Sanki sadece son 5 yıllık dönemde yapılan bazı
itirazlar nedeniyle işte ALARKO ya da diğer konularda müteahhit alacaklarına ilişkin
h G r . t l * u,f ,0
r JP
i^ £ A
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V W - f
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
borçların inkar edilmesi nedeniyle oluşulmuş bir borç yükü varmış gibi bir ibare de var. Onu
da düzeltmek gerekir, bildiğim kadarıyla, idarenin menfaatlerini korumak adına, geçtiğiz 5
yıllık dönemde bazı konularda itirazlar yapılırken, sözleşme dışı iş ve işlemlere dönük,
alacaklardır denilerek onlara itirazlar yapıldığını biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Biz
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, idarenin önünü tıkamak gibi bir niyette
bulunmadığımız için komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
Teşekkür ediyorum. Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar
Gündemimizin 2. Maddesini komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza arz ediyorum, kabul
edenler lütfen 1 nolu tuşa basarak işaret buyursunlar. Oybirliği ile kabul edilmiştir.
Gündemimizin 3. Maddesi.
GÜNDEMİN 3. MADDESİ
KARAR NO: 303 -----------------------ÖZÜ: Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME
Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanıp revize
edilen “AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 3. maddesinde yer alan; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube
Müdürlüğü tarafından hazırlanıp revize edilen “AYKOME Uygulama Yönetmeliği” ile ilgili
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının 110. maddesinde
görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “AYKOME Uygulama Yönetmeliği
Taslağı”nda yapılan değişiklikleri görüşmek üzere Komisyonumuz toplanmıştır.
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda;
AYKOME Uygulama Yönetmeliği Taslağı’nda belirtilen değişiklikler I. Hukuk
Müşavirliği görüşü de alınarak, Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Plan ve
Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Ergüven YILMAZ
Ahmet YAŞAR
Üye
Üye
Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
W
Sayfa: 5
•V-.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
3
\ T * /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
şekli ile uygundur.
Üye Songül BAŞKAYA
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
edenler komisyon raporu doğrultusunda, lü
maddemiz de oybirliği ile kabul edilmiştir. Gü
e x p o 2D1G
ANTALYA
:Grupların görüşleri.
:Sayın Başkanım, komisyondan geldiği
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
:Gündemimizin 3. maddesini kabul
1 nolu tuşa basarak işaret buyursun. 3.
ıin 4. maddesi.
GÜNDEMİN 4. MADDESİ
KARAR NO: 304
___________ ÖZÜ: Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Gelir
Tarifesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı gelirleri
bölümüne "Güvenlik İşaretleri Tabelaları ve
Güvenlik İşaretleme Tabelaları kira bedelleri
Ücretleri" ibaresinin eklenmesinin ve Plan ve
Bütçe Komisyonunda belirlenen “ücretlerin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 4. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali yılı bütçesine
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğünün yönetmeliğinde yapılan
revizyon nedeniyle belirlenen ücretlerin 2014 yılı gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili Plan ve
_________________________________
__________
Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Gelir
Tarifesine Fen İşleri Dairesi Başkanlığı gelirlerinin bölümüne Güvenlik İşaretleri Tabelaları
ve Güvenlik İşaretleme Tabelaları kira bedelleri Ücretleri ibaresinin eklenmesi ve ücretlerinin
tabloda belirtildiği şekliyle;
İSIRA NO:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GÜVENLİK İŞARETLEME TABELALARI
AÇIKLAMASI
2014 YILI İÇİN UYGULANACAK
Güvenlik Bariyeri
1.500,00
Yönlendirme ve İkaz Bariyeri
500,00
Trafik Emniyet Konisi
130,00
Tehlike Uyarı işaretleri Levhaları
300,00
Trafik Tanzim İşaretleri
300,00
Bilgi işaretleri Levhaları
300,00
Yapım Bakım Onarım işaretleri
300,00
Güvenlik Şeridi (500 mt.ye kadar)
120,00
Flaşörler (kaybolması halinde)
180,00
0 M l *U,t
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
e
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
*
%
EXP02016
ANTALYA
GÜVENLİK İŞARETLEME TABELALARI KİRA BEDELLERİ
SIRA NO:
2014 YILI İÇİN
UYGULANACAK
AÇIKLAMASI
1/1
2/2
3/3
4/4
5/5
6/6
7/7
8/8
9/9
Güvenlik Bariyeri (Kira Bedelleri) (TL/GÜN )
Yönlendirme ve İkaz Bariyeri (Kira Bedelleri) (TL/GÜN)
Trafik Emniyet Konisi(Kira Bedelleri) (TL/GÜN )
Tehlike Uyarı İşaretleri Levhaları (Kira Bedelleri) (TL/GÜN )
Trafik Tanzim işaretleri (Kira Bedelleri) (TL/GÜN )
Bilgi İşaretleri Levhaları (Kira Bedelleri) (TL/GÜN )
Yapım Bakım Onarım İşaretleri (Kira Bedelleri) (TL/GÜN )
Güvenlik Şeridi (500 Mt. ye kadar) (Kira Bedelleri) (TL/GÜN )
Flaşörler (kaybolması halinde ) (Kira Bedelleri) (TL/GÜN)
Güvenlik tedbirlerinin alınması esnasında malzeme kurulum ve
10
toplama ücreti (adet)
Yol Üzerinde tehlike arz edecek şekilde bırakılan malzemelerin
11
kaldırılması (Enkaz, Mıcır, Kum vs.) (TL/Saat)
Belirlenmesi hususunun uygun olduğu görüşü ile;
60,00
45,00
30,00
35,00
35,00
35,00
35,00
100,00
50,00
650,00
385,00
Komisyon raporu imza altına alınarak, meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇILENGIR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye__‘
İmza
Sami ALTUN
Üye_____
Ergüven YILMAZ
Ahmet YAŞAR
Üye__
_Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
BAŞKAN
:Gruplarımızın görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım komisyondan geldiği
şekliyle uygundur
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporuna katılıyoruz
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekli ile kabul
edenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündemimizin 5. Maddesi.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
/•©O*©
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 5. MADDESİ
KARAR NO: 305
ÖZÜ: Büyükşehir B<elediyesi 2014 Gelir
Tarifesinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Emlak Şube Müdürlüğü gelirleri bölümündeki a,
b, c, d, e, f ve h maddelerinin iptal edilerek,
Zabıta Dairesi
Başkanlığı
Zabıta
Şube
Müdürlüğünün gelir tarifesine Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporunda belirlenen gelir kalemleri
ve ücretlerin eklenmesine oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 5. maddesinde yer alan; “Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali yılı bütçesinde
Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğünün gelir tarifesinde belirlenmiş olan
ücretlerin 2014 yılı gelir tarifesine eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
K om isyonum uzca yapılan incelem e sonucunda, 2014 G elir Tarifesinin Destek H izm etleri
D airesi B aşkanlığı Em lak Şube M üdürlüğü gelirleri bölüm ündeki a, b, c, d, e, f ve h m addelerinin iptal
edilerek, aşağıda gelir kalem leri ve m iktarlarının oluşturulm ası uygun bulunm uş;
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI-ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.Ana C adde ve B ulvarlar üzerinde bulunan (yol, m eydan, pazar, iskele, köprü yerlerin bir
bölüm ünün herhangi bir m aksat için) işgallerde beher m2 için günde 1.10 TL.
2.Tanıtım ve satış (konser vb.bilet)am acıyla kurulan zabıtaca izin verilen stantlardan günlük;
1. Bölge için ;
a) İm2 - 3 m2 arası günlük
b) 4 m2 -1 0 m2 arası günlük
c) 11 m2 - 15 m^ arası günlük
d) 16 m2 - 20 m2 arası günlük
e) 21 m2 - ve m2 başına günlük
150,00 TL
1.000,00 TL “
—2.000,00 TL.
3.000,00 TL.
4.000,00 TL.
3.(a)
İşyeri önlerine konan tanıtım ve satış amaçlı dondurma dolaplar için aylık 300 TL.
(b) Diğer dolaplar 1 inci maddedeki m2 fiyatından ücretlendirilir.
l.Bölge :Kapalıyol (Kazım Özalp Cad.)Atatürk Cad. Işıklar Cad., Cumhuriyet
Cad.,(Güllük 1) Yener Ulusoy Bulv., Yavuz Özcan Parkı,Yat Limanı, (kordon) Karaalioğlu
Park Girişleri
2.BöIge :Milli Egemenlik Cad., Kazım Karabekir Cad., (Hastane Defterdarlık Önü)
Tarık Akıltopu Cad., (Hastane Civarı) Ali Çet.Cad., Cebesoy Cad., 100.Yıl Bulv., Vatan
Bulv., Şarampol Cad., Güllük Cad., (Güllük 2) Cengiz Toytunç Cad., Mehmet Akif Cad.,
(Yeni Yapılan Yol Üzeri)
3.Bölge : l.ve 2. Bölge dışında kalan yerler
4.Park yerleri ve ören yerleri film çekimi için
2.750,TL
NOT: 2 ve 3 (a) maddesindeki ücretler 2 nci bölge için % 25, 3 üncü bölge için %
50 indirimli uygulanır.
Komisyon raporu imza altına alınarak, meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
T f1
|>6“ ™rO
.L.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
4^\mÇ)®#\
/
V V 7
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
e x p 02016
ANTALYA
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Üye
Ahmet YAŞAR
Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
BAŞKAN
______ _
___ :Gruplarımızın görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle
uygundur
Sayın Başkanım.
-Üye Songül BAŞKAYA
:Zabıta
Gelir
Tarifesinde
yapılan
değişiklik komisyonumuzca uygun bulunmuş, biz de katılıyoruz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporu uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Gündemimizin
5.
Maddesini
komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Oybirliği ile kabul
edilmiştir!Gündemimizin 6. Maddesi.
ZZH
Z7
GÜNDEMİN 6. MADDESİ
KARAR NO: 306
ÖZÜ: Finike Belediye Meclisinin 05.05.2ÖÎ4
tarih ve 24 sayılı meclis kararında yer alan 2014
yılı bütçe revizyonunun Meclislerinden geldiği
şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 6. maddesinde yer alan; Finike Belediye Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 24
sayılı meclis kararında yer alan 2014 yılı bütçe revizyonu ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Finike İlçe Belediye Meclisinin
05.05.2014 tarih ve 24 nolu kararında yer alan Finike Belediye Başkanlığının 2014 yılı
bütçesinde revize yapılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile uygun olduğu görüşü
doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin taktirine
sunulmuştur. 16.06.2014
T .i~
t 1.
>6*""%
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f.? £ • * .&
i o\nfo S
M ECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP020i6
ANTALYA
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Üye
Ahmet YAŞAR
Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
BAŞKAN
:Gruplarımızın görüşleri.
Üve Bahattin BAYRAKTAR___
:Komisyondan geldiği şekliyle
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
Başkanım.
BAŞKAN
:Gündemimizin 6. Maddesini
raporu doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul
GündemimizinT. Maddesi.
uygundur
katılıyoruz
katılıyoruz
komisyon
edilmiştir.
GÜNDEMİN 7. MADDESİ
KARAR NO: 307
OZÜ: Elmalı Belediye Başkanlığının 05.04.2014
gün ve 28 sayılı meclis kararında yer alan “Hazır
Beton Ücret Tarifesi”nin Meclislerinden geldiği
şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 7. maddesinde yer alan; “Elmalı Belediye Başkanlığının 05.04.2014 gün ve
28 sayılı meclis kararında yer alan “Hazır Beton Ücret Tarifesi”nin yeniden belirlenmesi ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Elmalı Belediye Meclisinin 05.04.2014
tarih ve 28 nolu kararında yer alan Elmalı Belediyesi 2014 yılı Gelir Tarifesine “Hazır Beton
Ücret Tarifesinin” eklenmesi hususu Meclislerinden geldiği şekliyle uygun olduğu görüşü
doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon raporu imza altına alınarak, Meclisimizin takdirine
sunulmuştur. 16.06.2014
VjS/-
(F
Sayfa: 10
T
r
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\ mW ' /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALVA
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Üye
Ahmet YAŞAR
Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
BAŞKAN
:Gündemimizin 7. maddesi ile ilgili
komisyon görüşleri, pardon grup görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:7.
maddeyi
Komisyon
Raporu
doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Hayırlı
olsun. Gündemin 8. maddesi.
GÜNDEMİN 8. MADDESİ
KARAR NO: 308
ÖZÜ: Belediyemizin hissedarı
bulunduğu
ANTEPE İnş.ve Tic. A.Ş. nin ilçelere iıizm et
verebilmesi amacıyla iki adet asfalt üretim tesisi
kurulması ve yatırımları için yapılacak olan
sermaye artışına, Büyükşehir Belediyesinin
ortaklık oranını (%96) korumak suretiyle,
iştirakine isabet eden; 4.987.200,00TL ile
arttırıma katılmasının kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 8. maddesinde yer alan; " Büyükşehir Belediyesinin ortaklık oranını (%96)
korumak suretiyle, hissedarı bulunduğu ANTEPE İnş.ve Tic. A.Ş. nin ilçelere hizmet
verebilmesi amacıyla iki adet asfalt üretim tesisi kurulması ve yatırımları için yapılacak olan
sermaye artışına katılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Belediyemizin hissedarı bulunduğu
ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin ilgi yazı ve ekli Yönetim Kurulu Kararı ile; bir tanesi doğu
ilçelerimize, bir tanesi batı ilçelerimize hizmet verilmesi amacıyla iki adet asfalt üretim tesisi
kurulması yatırımları için şirket sermayesinin 8.805.000,00 (sekizmilyonsekizyüzbeşbin) TL’den
5.195.000,00 (beşmilyonyüzdoksanbeşbin)TL. arttırılarak 14.000.000,00 (ondörtmilyon) TL.’ye
çıkarılması uygun bulunmuştur.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
&* o°**°Öar..m\
îO
o O©^ O r
S5
• >
«©<>• î
\ °VV ° i
% H #
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
A NTALYA
Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin sermaye artışına
ortaklık oranını (%96) korumak sureti ile, iştirakine isabet eden; 4.987.200,00TL ile arttırıma
katılmasının uygun olduğu görüşü ile, komisyon raporu imza altına alınarak konu Meclisimizin
takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye _
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Ahmet YAŞAR
Üye
Üye
İmza____
İmza-------
(Katılmadı)
BAŞKAN
:Gruplarımızın görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
rKomisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon raporu uygundur.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN----:8. Maddeyi komisyondan geldiği şekliyle
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 9. madde.
GÜNDEMİN 9. MADDESİ______________________________
KARAR NO: 309
__
;
____________
-------------
ÖZÜ: Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANET
Antalya Entegre Et Sanayi Tic. A.Ş. tarafından
yapılacak yeni mezbaha ve finansmanı için gerekli
olan sermaye artışına Büyükşehir Belediyesinin
_____ ______ortaklık oranını (%97,5632) korumak suretiyle
___ iştirakine isabet eden; 3.414.712,00 TL. ile
arttırıma katılmasının kabulüne oyçokluğu ile karar
verildi.
Gündemin 9. maddesinde yer alan; "Büyükşehir Belediyesinin ortaklık oranını
(%97,5632) korumak suretiyle, hissedarı bulunduğu ANET Antalya Entegre Et Sanayi Tic. A.Ş.
tarafından yapılacak yeni mezbaha ve finansmanı için gerekli olan sermaye artışına katılması ile
ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/ / • ’.ö - A
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Belediyemizin hissedarı bulunduğu
ANET Antalya Entegre Et San. ve Tic.A.Ş’nin ilgi yazı ve ekli Yönetim Kurulu Kararı ile, yeni
modern bir mezbaha yapılması ve yapılacak mezbahanın finansmanında kullanılmak üzere şirket
sermayesinin 5.600.000,00 (beşmilyonaltıyüzbin) TL’den 3.500.000,00 (üçmilyonbeşyüzbin) TL.
arttırılarak 9.100.000,00 (dokuzmilyonyüzbin) TL.’ye çıkarılması uygun bulunmuştur.
Belediyemizin hissedarı bulunduğu ANET Antalya Entegre Et San. ve Tic.A.Ş’nin
sermaye artışına ortaklık oranını (%97,5632) korumak sureti ile, iştirakine isabet eden;
3.414.712,00 TL. ile aıttırıma katılmasının uygun olduğu görüşü ile, komisyon raporu imza altına
alınarak konu Meclisimizin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İm za-
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Üye_
Ahmet YAŞAR
İmza
İmza
(Katılmadı) —
Üye
BAŞKAN
:9. Madde ile ilgili Gruplarımızın görüşleri.
Üye-Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
"Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz Başkanım.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekli ile 9. Maddeyi
oylarınıza arz ediyorum. Oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Gündemimizin 10. maddesi.
-------- GÜNDEMİN 10. MADDESİ
KARAR NO: 310
ÖZÜ: Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
bünyesinde kurulan Kariyer Ofisi Özel İstihdam
Bürosunun kapatılması, temsil ve ilzama yetkili
Cemal ÖCAL’m görevinin sonlandırılması ve
kapatılma işlemleri ile teminat iadesi işlemlerini
yürütmek
üzere
Enver
KILINÇ’ın
görevlendirilmesinin kabulüne oyçokluğu ile karar
verildi.
Gündemin 10. maddesindeyer alan; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde
kurulan Kariyer Ofisi ÖzelİstihdamBürosunun kapatılması, temsil ve ilzama yetkili Cemal
ÖCAL’ın görevinin sonlandırılması ve söz konusu büronun ilgili yönetmelik maddeleri gereğince
yapılacak iş ve işlemleri için Enver KILINÇ’m görevlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu.
Sayfa: 13
T n
s? oT* n. %
•
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İ st / S /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
e x p 02016
ANTALYA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz
sonucunda oluşan istihdam sorununun ele alınması ve değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan
Kariyer Ofisi ve İstihdam Bürosuna artık ihtiyaç kalmamış olup bu sebeple Kariyer Ofisi İstihdam
Bürosunun kapatılması, temsil ve ilzalama yetkili olarak görevlendirilen Cemal ÖCAL’ın
görevlendirilmesinin sonlandırılması ve kapatılma işlemlerinin ve teminat iadesi işlemlerini
yürütmek üzere Enver KILINÇ’m görevlendirilmesi hususu Komisyonumuzca uygun bulunmuş
olup, Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine sunulmuştur.
16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Koni.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Ergüven YILMAZ
Ahmet YAŞAR
...... ............
Üye
_________
(Katılmadı)
İmza
Emin HATİPOĞLU
Komisyon Bşk.V.Sözcü
İmza
Üye................. ......................
Üye
İmza
İmza
BAŞKAN
:Gruplarımızın görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım, Kariyer Ofisi biraz önce
komisyon raporunda da belirttiği gibi, insanların istihdam olanaklarını yaratmak adına
işsizleri işverenlerle buluşturmak adına çok güzel bir amacı yerine getirmek adına kurulmuş
bir ofisti. Biz bunun bugün itibariyle, ülkemizde işsizlik hala devam ederken Antalya özelinde
özellikle turizm sezonu nedeniyle insanlar, 6 ay çalışıp 6 ay işsiz kalırken böyle bir tablonun
meydana gelmesi nedeniyle görevinin hala devam edebileceğini, geliştirilerek devam etmesi
düşüncesinde olduğumuzdan Komisyon raporuna katılmıyoruz Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekli ile 10.
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 11. madde.
^
Sayfa: 14
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
° e,
9
<
■
fs'**<İA*S
i *W • , *
4 A "
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP0201G
ANTALYA
GÜNDEMİN 11. MADDESİ
KARAR NO: 311
ÖZÜ: Belediyemiz
Ulaşım Sistem Dairesi
Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
işbirliği ile kurulan Antalya Bisiklet Sistemi’nin
(ANTBİS), 5216 sayılı yasanın 26. Maddesi
çerçevesinde, 10 yıllığına,ilk 3 yıl için toplam
yıllık cironun % 3 pay bedeli ile, sonraki 7 yıl
için ise toplam yıllık cironun % 5 pay bedeli ile
3. kişilere ihale edilmemesi şartıyla ANSET
Ltd.Şti. (Antalya Özel Sağlık Eğitim Kültür
İnşaat Ticaret Limited Şirketi) tarafından
işletilmesi
ve
ödemelerin
yıllık
olarak
yapılmasının kabulüne oyçokluğu
ile karar
verildi.
Gündemin 11. maddesinde yer alan; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi
Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile kurulan Antalya Bisiklet Sisteminin
(ANTBİS) 5216 Sayılı Kanununu 26. Maddesi çerçevesinde ANSET Ltd. Şti. (Antalya Özel
Sağlık Eğitim Kültür İnş.Tic.Ltd.Şti.) tarafından işletilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe
----------....... ............................ ......
Komisyonu Raporu.
PLAN YE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan_incelemede; sağlıklı bireylerden oluşan bir topluma ulaşma
yolunda bisiklet kullanımını aktif bir kentsel ulaşım alternatifi haline getirmek ve Antalya’da
bisikletli ulaşımı sağlamak için, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı
Sistem Dairesi Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı işbirliği ile kurulan Antalya
Bisiklet Sistemi’nin (ANTBİS), 5216 sayılı yasanın 26. Maddesi çerçevesinde, 10 yıllığına,
ilk 3 yıl için toplam yıllık cironun % 3 pay bedeli ile, sonraki 7 yıl için ise toplam yıllık
cironun % 5 pay bedeli ile ANSET Ltd.Şti. (Antalya Özel Sağlık Eğitim Kültür İnşaat Ticaret
Limited Şirketi) tarafından işletilmesi ve ödemelerin yıllık olarak yapılmasının uygun olduğu
görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisimizin
takdirine sunulmaktadır. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Ergüven YILMAZ
Ahmet YAŞAR
Üye
Üye
Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f*
o o0 °/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
v
K
Ex p ü 2016
AN T A L Y A
BAŞKAN
:Grup görüşleriniz?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın
Başkanım
Antalya
Bisiklet
Sisteminin ANSET’e devrini bir şartla kabul ediyoruz, 3. Kişilere ihale edilmemek kaydıyla
ANSET’e devri uygundur bizce de.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza
arz ediyorum. Sizin çekincenizle öncelikle aykırı bir önerge diye oylansın ısrarınız varsa,
sizin çekincenize gerek olmadığını ifade ediyorum ama öyle de oylayabiliriz. Öncelikle
Cumhuriyet Halk Partisinin 3. Şahıslara devredilmemesi kaydıyla kabulü hususunda
grubunun bir önerisi var arkadaşlar. Öncelikli olarak onu oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler? Heyecanlı bir oylama oluyor.
(Toplantı salonunda anlaşılamayan, mikrofonsuz konuşmalar mevcuttur.)
BAŞKAN
:Arkadaşlar karar değiştirebiliyorlar. Yani
önce evet deyip sonra hayıra ... yoo üstüne hangi en son hangi oyu kullandıysanız, en son
oyunuz o olarak değişebiliyor. Sürekli değişiyor arkadaşlar son olarak meseleyi eşit kalmasın
da bana bırakmış olmayın. Öyle olduğu takdirde benim oyum iki sayılıyor biliyorsunuz.
Dolayısıyla oylama herkes tamamsa bitmiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin
önerisiyle 3. şahıslara kiralanmadan, işletilmesi hususu kabul edilmiştir. Hayırlı olsun, 12...
— Görüyorsunuz ne kadar demokratız.-----------Üye Selçuk SENİRLÎ
:Sayın Başkan, şimdi transfer-yapmanıza
gerek yoktu bak oybirliği ile hallediyoruz işte.
BAŞKAN
••
: 12. madde.
GÜNDEMİN 12. MADDESİ
KARAR NO: 312
ÖZÜ: Kaş Belediye Başkanlığının 03.06.2014
tarih ve 62 sayılı kararı ile kabul edilen 2014 yılı
Ek Bütçesinin Meclislerinden geldiği şekliyle
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 12. maddesinde yer alan; Kaş Belediye Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve
62 sayılı kararı ile kabul edilen ek bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
T r^
•L»
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
'o
^
v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
y
*>
aJ
EXP02016
ANTALYA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Kaş îlçe Belediye Meclisinin
03.06.2014 tarih ve 65 nolu kararında yer alan Kaş Belediye Başkanlığının 2014 yılı bütçesine
Ek Bütçe işlemi yapılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile uygun olduğu görüşü
doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin takdirine
sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Ahmet YAŞAR
Üye ~
Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Grupların görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ__________________ :Komisyon raporuna katılıyoruz._________
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza
arz ediyorum. Oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündemin 13. maddesi.
GÜNDEMİN 13. MADDESİ
KARAR NO: 313 — --------------------------------
-----
ÖZÜ:
Kemer
Belediye
Başkanlığının
03.06.2014 tarih ve 63 sayılı kararıyla uygun
bulunan ve yeni ihdas edilen Basın Yayın ve
Halkla ilişkiler Müdürlüğünün bütçesine Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden75.500,00
TL ödenek aktarılmasının Meclislerinden geldiği
şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 13. maddesinde yer alan; Kemer Belediye Başkanlığının 03.06.2014 tarih
ve 63 sayılı kararıyla uygun bulunan ve yeni ihdas edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne ödenek aktarılmasıyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
T .L.
r ,
fo
4?\mQ ®#\
{(-•£ £
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
V
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
\© y * I
' f ’J
EXP020i6
ANTALVA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Kemer Belediye Meclisinin
03.06.2014 tarih ve 63 sayılı Kararında Yer alan: Kemer Belediye Başkanlığının Yeni ihdas
edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 75.500,00 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğünden aktarılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile uygun olduğu
görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin
takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
-Emin HATİPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Üye
Ergüven YILMAZ
Üye
AhmetYAŞAR
Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
BAŞKAN
:Gruplarm görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyleuygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
_
__
__
__
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
------:Komisyon raporu doğrultusunda
13.
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Oybirliği ile kabul edilmiştir. 14. Madde.
-------- GÜNDEMİN 14. MADDESİ
. KARAR NO: 3 1 4 _________
ÖZÜ: Döşemealtr Belediye Başkanlığının
02.06.2014 tarih ve 122 nolu meclis kararında
yer alan 2014 Mali yılı bütçesinde birimler arası
ödenek ekleme/aktarmasının Meclislerinden
geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 14. maddesinde yer alan; Döşemealtı Belediye Başkanlığında yeni kurulan
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 36.maddesine istinaden ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda: Döşemealtı İlçe Belediye Meclisinin
02.06.2014 tarih ve 122 nolu kararında yer alan “Döşemealtı Belediye Başkanlığının 2014 yılı
bütçesinde birimler arası ödenek ekleme/aktarma işlemi yapılması hususunun Meclislerinden
geldiği şekli ile uygun olduğu görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza
altına alınarak Meclisimizin taktirine sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATİPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
İmza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Ergüven YILMAZ
Ahmet YAŞAR
Üye
Üye
Üye
(Katılmadı)
İmza
İmza
BAŞKAN
:Grupların görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
rKomisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
---- ^
:Komisyondan geldiği şeklirile oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 15. madde.
GÜNDEMİN 15. MADDESİ
KARAR NO: 315
ÖZÜ:Manavgat
Belediye------Başkanlığının
03.06.2014 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile
revize edilen 2014 Mali Yılı Bütçesinin
Meclislerinden
geldiği
şekliyle
kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 15. maddesinde yer alan; Manavgat Belediye Başkanlığının 03.06.2014
tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile revize edilen 2014 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu.
Sayfa: 19
T
n
v>o««ü^o
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
#®•©••o *t * ^
!.'■
.'i®*
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
ANTALYA
EXP02016
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU:
Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Manavgat İlçe Belediye Meclisinin
03.06.2014 tarih ve 44 nolu kararında yer alan “Manavgat Belediye Başkanlığının 2014 yılı
bütçesinde Revize işlemi yapılması hususunun Meclislerinden geldiği şekli ile uygun olduğu
görüşü doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyon Raporu imza altına alınarak Meclisimizin
takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Bahattin BAYRAKTAR
Plan ve Bütçe Kom.Bşk.
İmza
Mustafa Erkan ERSOY
Komisyon Bşk.V.
İmza
Emin HATIPOGLU
Sözcü
İmza
Ali KURŞUNLU
Üye
İmza
Halit ÇİLENGİR
Üye
imza
Süleyman ACAR
Üye
İmza
Sami ALTUN
Ergüven YILMAZ
Üye
Ahmet YAŞAR
Üye
İmza
İmza
Üye
BAŞKAN
:Grup görüşleri?
~Ü ye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Uye Selçuk SENIRLI
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
: 15. maddeyi komisyondan geldiği şekli
ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 16. madde.
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
KARAR NO: 316____________
_______ _____
ÖZÜ: Muratpaşa, 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar
paftalarında yer alan 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440
ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17 nolu, 4464 ada 16,
17 nolu, 4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10,
11 nolu parseller ve yakın çevresindeki ticaret
alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine
askı süresi içerisinde yapılan itirazların
REDDİNE oybirliği ile karar verildi.
.L .
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
O.
I frY g
v
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALVA
Gündemin 16. maddesinde yer alan; Muratpaşa, 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar
paftalarında yer alan 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17 nolu, 4464 ada
16, 17 nolu, 4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ve yakın çevresindeki
ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İnceleme Raporu.
BAŞKAN
:Değerli arkadaşlar, uzunca bir rapor
okutayım mı, okunmuş kabul etmek ister misiniz? 2-3 sayfalık bir rapor, takdir meclisimizin.
Üye Songül BAŞKAYA
- :Sayın Başkanım? önümüzde rapor da
olmadığı için burada olmadığı için okunmasını istiyoruz.
BAŞKAN
:Okuyalım peki buyurun devam edelim.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
Pafta
Ada/Parsel
adal6,17 nolu, 4490
:Muratpaşa Belediyesi
:20K, 20L, 21K, 21L
:4438 ada 2,3,4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463 adal6,17 nolu, 4464
ada 5,6 nolu, 449lada 8,9,10,11 nolu parseller.
Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında
yer alan 4438 ada 2, 3, 4 nolu, 4440 ada 5 nolu, 4463 ada 16, 17 nolu, 4464 ada 16, 17 nolu,
4490 ada 5, 6 nolu, 4491 ada 8, 9, 10, 11 nolu parseller ve yakın çevresindeki ticaret alanının
konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı
_ süresi_ içerisinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli
toplantısında görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Söz konusu alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği başvurusu ilk
olarak 07.07.2008 tarihli dilekçe ile yapılmış konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
14.07.2008 günlü toplantısında görüşülerek imar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 14.08.2008 tarihli Komisyon raporunda plan
değişikliğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesi uygun görülmüştür.
Bahse konu plan değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2008 tarih ve 420
sayılı kararıyla da İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir. Konu
Komisyonca da yeniden değerlendirilerek 04.11.2008 tarihli Komisyon raporunda plan
değişikliği uygun bulunmuştur. Plan değişikliği Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin
15.12.2008 tarihli toplantısında da görüşülerek alman 618 sayılı karar ile uygun bulunmuştur.
İlgi karara askı süresi içerisinde yapılan itiraz yine Antalya Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.02.2009 gün ve 125 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir. Komisyonun 05.05.2009 tarihli raporu ile “plan değişikliği üst ölçekli plan
kararlarına uymadığından emsal artışı içerdiğinden itirazın yerinde olduğu” görüşüne
varılmıştır. Plan değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz Antalya Büyükşehir
Belediye Meclisinin 11.05.2009 gün 171 sayılı kararı ile de uygun bulunmuştur. Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2008 tarih ve 618 sayılı karar ile uygun bulunan plan
değişikliği itirazın kabulü ile geçersiz kalmıştır.
İlgilisince 30.01.2012 tarihli dilekçe ile aynı 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği ile tekrar başvuru yapılmış, plan değişikliği konusu Antalya Büyükşehir Belediye
Sayfa: 21
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
Meclisinin 06.02.2012 günlü toplantısında görüşülerek îmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiştir. Konu komisyonca incelenirken ilgilisince 26.06.2012 tarihli dilekçe ile
1/5000 nazım plan değişikliği ile birlikte değerlendirilmesi talebi ile 1/25000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği sunulmuştur. Parsellerin yerleşim alanından alt merkez alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ise Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 günlü toplantısında görüşülerek alman 614 sayılı
karar ile uygun bulunmuştur. İlgi karara askı süresi içerisinde yapılan itiraz Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2013 tarih ve 65 sayılı kararı ile reddedilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğine yapılan itirazların görüşül dükten sonra değerlendirilmesi için 08.01.2013
tarih ve 29 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına gönderilmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 09.01.2013 tarihli
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı inceleme Raporu ile birlikte tekrar 13.03.2013 tarihli
meclis gündemine alınmış, görüşmeler sonucunda 13.03.2013 tarih ve 141 sayılı meclis kararı
ile 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına ilişkin hukuki süreçlerin bulunduğu bu nedenle
hukuki süreçler sonuçlanıncaya kadar konunun tekrar İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına
gönderilmesine karar verilmiştir.
Bu süreç içerisinde söz konusu plan değişikliğine ilişkin mülkiyet sahibi Antalya 1
Gayrimenkul A.Ş. vekilince Dairemize sunulan 30.04.2013 tarihli dilekçe ile 1/25000 ölçekli
Nazım İmar Planına ilişkin devam eden hukuki süreçlerde herhangi bir Yürütmeyi Durdurma
Kararı bulunmadığı, 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliğine ilişkin taleplerinin haklı
bir gerekçeye - dayanmaksızın ertelenmesinin hukuka uygun olmadığı bu nedenle 1/5000
—ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği tekliflerinin meclis gündemine alınması,
değerlendirilerek kabulü veya reddi yönünde karar oluşturulması aksi halde gecikmeden
kaynaklanacak tüm maddi manevi kayıpların tazmini yoluna gidileceği belirtilmiştir.
__ Söz _konusu_ dilekçe_Antalya Büyükşehir_ Belediyesi’nin 09.05.2013 tarihli meclis__
toplantısı gündemine alınarak, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve
Bayındırlık Komisyonu^ 1.05.2013 tarihli raporu ile “dilekçede bahsi geçen 13.03.2013 tarih
ve 141 sayılı meclis kararı ile yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığına havale edilen plan değişikliği dosyasının görüşülerek karara bağlanması uygun
olduğu görüşü” kararını vermiştir. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.06.2013 tarihli
toplantısında önerge ile gündemden çıkarılan bahse konu parsellere ilişkin nazım imar plan
değişikliği, komisyon raporu, Daire Başkanlığı Raporu, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığı görüşü ve talep sahibinin 01.07.2013 gün ve 27469 sayılı dilekçesi
doğrultusunda değerlendirilmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 13.08.2013 tarihli
meclis toplantısı gündemine alınarak alman 481 sayılı kararla da konut alanından ticaret
alanına dönüştürülmesi uygun bulunmuştur. Söz konusu plan değişikliğine askı süresinde
Şehir Plancıları Odası ve Muratpaşa Belediyesince itiraz edilmiş, itirazlar Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 08.10.2013 tarihli toplantısında gündeme alınmış ve incelenmek üzere
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.Komisyon 22.10.2013 tarihli raporunda
itirazların oyçokluğu ile uygun olmadığı görüşüne varmıştır.Antalya Büyükşehir
Belediyesi’nin 12.11.2013 tarihli meclis toplantısında görüşülen itirazlar alman 667 sayılı
kararla oyçokluğu ile reddedilmiştir.
Söz konusu meclis kararı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 14. Maddesinin
1. Fıkrası gereğince yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmiştir.Konu Büytikşehir
Belediye Meclisi’nin 10.12.2013 tarihli toplantısında yeniden görüşülmüş ve alman 762 sayılı
kararla oyçokluğu ile itirazların kabulüne konut alanının ticaret alanına dönüştürülmesine
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
3i •:®?o
\ C
% K
Exp02016
ANTALYA
ilişkin nazım imar plan değişikliği reddedilmiştir.Bu Meclis kararı doğrultusunda alanın
kullanım kararının konut alanına dönüştürülmesine ilişkin nazım imar plan değişikliği
hazırlanarak askıya çıkarılmış, askı süresinde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiştir.
Konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 15.12.2008 tarih ve 618 ile
yerleşim alanından alt merkez alanına dönüştürülmesine ilişkin 13.11.2012 tarih ve 614 sayılı
meclis kararlarının iptali istemli açılan davalara ilişkin süreç içerinde gün itibariyle 1/25.000
ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklerine ilişkin devam eden davalar hakkında
tarafımıza tebliğ edilmiş herhangi bir Yürütmeyi Durdurma veya İptal- kararı
bulunmamaktadır.
Yürürlükte bulunan ve 13.01.2014 tarih ve 35 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis
kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planlarında da söz konusu alanın “K” Plan
kararları korunacak yerleşim alanları olarak planlanmış olduğu bununla birlikte plan notu
3.1.1 maddesinde “Yerleşme Alanları İçerisinde İmar Planlarında Gösterilmek Kaydı İle,
Konut Alanları, Konut Alanlarına Hizmet Veren Sosyal Ve Teknik Altyapı Alanları, Ölçek
Nedeni İle Planda Gösterilmemiş Olan Alt Merkez, Çarşı ve Pazar Yerleri, Turizm Ve
Rekreasyon Alanları, Eğitim, Sağlık, Kültür, Sosyal Tesis, İbadet Yeri, Semt Spor Alanı,
Parklar Ve Oyun Alanları Belediye Hizmet Alanı Gibi Kamu Kullanım Alanları, Vb. Kentsel
Kullanımlar Yer Alabilir." Denilmiştir. Yapılan incelemelere göre önerilen plan değişikliğinin
üst ölçekli plan kararlarına uygun olduğu ancak emsal artışı yapıldığı, emsal artışı nedeniyle
alana ilişkin jeolojik etüdün hazırlatılmadığı, mevcut planlarla sağlanmış olan yol
devamlılığının bozulduğu tespit edilmiş olup bu konuda Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem
Dairesi Başkanlığının da uygun olmadığına yönelik görüşü bulunmaktadır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan
itirazların görüşülerek karara bağlanması h u s u s u ; ___________________________________
____
Bilgilerinize arz ederim. 13.06.2014
A. Lale DARICI
Planlama Şube Müdür V.
İmza
~~r
Hüsamettin ELMAS
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı V.
İmza
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:İtirazların reddine, konut alanı olarak
kalması yönünde görüşümüzü beyan ediyoruz. Yani AVM değil, konut alanı olarak kalmasını.
BAŞKAN
:Bundan önceki plan, ticaret miydi? Konut
muydu? İtirazlar ticarete mi, konuta mı? Onu bir açıklığa kavuşturalım da.
Üye Songül BAŞKAYA
:Konut alanına itiraz ettiler, ticaret alanı
olmasını istiyorlar.
BAŞKAN
:Konut alanıydı planda, konut alanına
itiraz edip ticarete. Dolayısıyla, itirazların reddine,
Üye Bahattin BAYRAKTAR
itirazların reddine, konut alanı olarak
kalmasına.
BAŞKAN
:AK Parti grubu olarak uygun diyorsunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
f >0.aÇ)°.m
İf&'İ
• \ °oo°
'% \ y °4
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
e x p o 2û 16
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım söz konusu alan,
Konuksever Mahallesinde Örnek Ekmek Fırım’mn hemen yanındaki alana ilişkin bir plan
tadilatı. Az evvel raporda da belirtildiği gibi, gerek Şehircilik Daire Başkanlığının hazırladığı
raporda da sunulmuş, 2008 yılında yapılan bir başvuru ile başlıyor. Burada 150 bin
metrekarelik bir ticari alana yol açabilecek bir alışveriş merkezi deyin adma ya da başka bir
yapı deyin, bir ticaret alanı öngörülüyor. Tabi ki uygun koşullarda baktığımız zaman çeşitli
ticari faaliyetlere evet dememiz mümkündür. Ama kent merkezinde böyle devasa bir alan
yaratan özellikle mevzuatlara planlama ilkelerine, şehircilik ilkelerine aykırı bir plan
tadilatına biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak evet dememiz mümkün değil.
Zaten bu konuya ilişkin gerek esnaf örgütlerinin gerek Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası Başkan ve yönetiminin de görüşleri aykırı şekildeydi. Biz buranın konut alanı olarak
kalmasını ve yapılan itirazların reddedilmesini istiyoruz Başkanım.
BAŞKAN
:Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım, biz yapılan itirazların
reddine, konut alanı olarak olmasını istiyoruz ama tarihe de bir not düşmek istiyoruz. Sizin
Başkanlığınız döneminde tekrar bir daha AVM olarak gelmemesini diliyoruz yani. Tarihe de
bir not düşelim burada Başkanım.
BAŞKAN
:Gelecek olsa ona göre karar alırız her
halde. Bugünkü kararımız gayet açık ve net, anlaşılıyor. Sağolun.
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Teşekkür ediyorum Başkanım sağ olun.
BAŞKAN
:Evet. Kamuoyunda da oldukça tartışılan
Konuksever Mahallesi’nde AVM olmasına yönelik bir plan düzenlemesi talebiydi. Bugün
gruplarımızın tam bir mutabakat halinde bugün burada AK Parti Grubu, CHP ve MHP’nin bir
ticaret değil, bir konut alanı olması hususunda bir mutabakatı var. Ben de şahsen bu kararı
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak destekliyorum. Ve itirazların reddine, bu ticaret alanının
konut alanı _olarak kalması hususunda..ki görüşlerinize _katılıyorum ve__görüşleriniz
doğrultusunda oylarınıza arz ediyorum. Dolayısıylamı’e basacağız ki itirazlar reddolmuş,
konut alanı olarak burası korunmuş olsun. Evet, oybirliği ile grup önerileri doğrultusunda
kabul edilmiştir. Hayırlı olsun uğurlu olsun. 16. madde.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :17. madde.
BAŞKAN
: 17. madde affedersiniz.
GÜNDEMİN 17. MADDESİ
KARAR NO: 317
ÖZÜ: Muratpaşa, 20K nolu imar paftasında yer
alan
Belediyemiz
Mülkiyetindeki,
Sinan
Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın
yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım imar planı değişikliği ile ilgili olarak;
parselin
“Yüksek
Öğretim
(Üniversite)”
alanından
Özel
Proje
Alanına
(ÖPA)
dönüştürülmesine oyçokluğu ile karar verildi.
T
y ~ ı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• c °fA*
*
% \8/ "
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALVA
Gündemin 17. maddesinde yer alan; Muratpaşa, 20K nolu imar paftasında yer alan
Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yeniden
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile ilgili îmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 27.05.2014 tarih ve 743-1657 sayılı yazısı
doğrultusunda, Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 20K nolu imar paftasında yer alan
Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yeniden
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, parselin “Yüksek Öğretim (Üniversite)” alanından Özel Proje Alanına (ÖPA)
dönüştürülmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Bşk____
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom.JÜyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom. Üyesi
İmza —
Haşan Ali İRBAN
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmar Kom. Üyesi
— İmza — ------ ----------------İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
Ali Baki SARICA
Selçuk SENİRJLİ
İmar Kom. Üyesi____
İmar Kom. Üyesi
İmar Kom. Üyesi____
------------ İmza----------------------------------- İmza---------------------------------İmza-----------------------------
BAŞKAN
:Teşekkür ederim, değerli arkadaşlar,
burası hepimizin çok yakından bildiği Doğu Garajı biliyorsunuz. Bundan önceki yönetim ve
meclis burada bir üniversite alanı oluşturulması yönünde bir düşüncesi vardı. Gerçi o
düşünceyle ilgili ciddi bir gelişme de olmadı süreç içerisinde bildiğim kadarıyla. O dönemi
çok iyi bilmiyorum tabi ama. Hatırladığım veya kamuoyundan ve medyadan takip ettiğim
kadarıyla o konuda da ciddi bir gelişme olmadı.
Daha önce bizim burada Festival Çarşımızı da içerisinde barındıran geleneksel çarşı
kültürümüz içerisinde bulunduran ve orada ortaya çıkan tarihi mezarlık, yani nekropolle çok
ciddi bir cazibe alanı yaratmamız hususunda bir düşüncemiz, bir projemiz, bir seçim
taahhüdümüz vardı. O çerçevede buranın yeniden özel proje alanına, yüksek öğretim alanı
yerine, özel proje alanına çevrilmesi hususundaki plan değişikliğimizi sunuyoruz ki bundan
sonra bu projeyi bir an önce artık o çukuru da inşallah Antalya’nın yeni bir cazibe alanı haline
dönüştürüp, Antalya’ya kazandıralım. Ben bu kısa bilgilendirmeden sonra gruplarımızın
görüşlerini rica ediyorum.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet, komisyondan geldiği şekliyle
uygundur Sayın Başkanım. Esnaflarımız adına da teşekkür ediyoruz. Eski esnaflarında oraya
tekrar dönüşü bu vesile ile sağlanmış olacak.
BAŞKAN
inşallah, buyurun Songül Hanım.
•C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
|> .% • £ \
\ ° \o y 0 /
R *
e x p o 2Q16
ANTALVA
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım yıllardır tabiî ki kentin
gündemini meşgul eden çukurlardan bir tanesi Doğu Garajı’ndaki bu çukurumuz. Elbette biz
de buranın oradaki nekropol alanı ile sağlıklı bir şekilde planlanarak, kent siluetini
bozmayacak, çok devasa kütleler oluşturulmayacak, güzel bir yapı ile esnafı da içinde
barındıracak şeklide festival çarşısı esnafını da artık nasıl getirmeyi uygun görüyorsunuz,
onun şartlarını oluşturmuşsunuzdur muhakkak. Esnafı mağdur etmeden burada bu projenin
uygulanmasından yanayız. Ancak bir şartla; özel projenin meclisten onaylanmak suretiyle
kabulü şartıyla onaylıyoruz Başkanım.
- BAŞKAN
:Şimdi bunu dediğiniz anda, yeniden aykırı
bir önerge gibi değerlendirip bunu ayrıca oya arz etmem gerekiyor. Özel Proje Alanı ile ilgili
zaten gelecek proje meclisimizin bilgisinde olacaktır.
Üye Songül BAŞKAYA
:Meclisin bilgisinde olacak, meclisin
onayına sunulmasını istiyoruz Sayın Başkanım.
__ BAŞKAN___
__
Yeni bir yöntem geliştirecek olursak, her
projeyi meclise getirecek olursak, o zaman yeni bir yerel yönetim modeli ki; Başkanlarımız
burada, her projelerini bir onlara soralım, acaba meclislerine getiriyorlar mı? Ama sîzlerin bu
konu ile ilgili zaten bir tereddüt hasıl olursa, bunu mecliste gündeme getirebilirsiniz ama bu yeni
bir yol açacağı için ve her projeyi meclise getirme yönünde bu güne kadar hiç meclislerimizde
olmamış bir yöntemi ortaya koyacağı için, ben şahsen doğru bulmuyorum.
Üye Songül BAŞKAYA
Tabi ki Sayın Başkanım, bu sizin
görüşünüz ama.
BAŞKAN
—.—
:Çünkü... Eğer siz ısrarlıysanız.—
Üye Songül BAŞKAYA
~
ıTakdir edersiniz...
BAŞKAN
----------:Siz ısrarlıysanız bunu ben aynı şekilde
oylayacağım.--------Üye Songül BAŞKAYA—
:Biz de Başkanım her projenin meclise
getirilmesini, meclisin bu gibi gündemlerle-meşgul edilmesini istemeyiz ancak, takdir edersiniz ki
yıllardır kent gündemini ilgilendiren bir konu ve burada uygulanacak projenin de meclis
tarafından onaylanması sizi zorlamaz, aksine daha da güçlendirir, meclisin onayladığı ve kabul
ettiği bir projeyi daha gönül rahatlığıyla uygulama imkânı bulursunuz Başkanım.
BAŞKAN
:Peki, Milliyetçi Hareket Partisinin...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Biz Komisyon kararına katılıyoruz Sayın
Başkanım.
BAŞKAN
:Evet, ben önce Cumhuriyet Halk Partisi
Grubunun önerisini oylarınıza sunacağım. Yeni bir yöntem olacak eğer bu kabul ^edilirse,
Büyükşehir Meclisimizde. Projenin meclise gelmesi kaydıyla plan değişikliğinin uygunluğu
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Evet Cumhuriyet Halk Partisinin önergesi ret olmuştur.
Komisyon raporu doğrultusunda kabulü hususunu oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler
1 nolu tuşa basabilir. Evet, Oyçokluğuyla 17. Madde komisyon raporu doğrultusunda kabul
edilmiştir. 18. Madde.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
^*11*ufl
Ş o
• •
S®-'©» %
O|5
tî ° \oO••Ş®
VX
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
i'
EXP02016
A
NTALYA
GÜNDEMİN 18. MADDESİ
KARAR NO: 318
ÖZÜ: Muratpaşa, 20K-3C nolu imar paftasında
yer alan Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan
Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın
yeniden planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili olarak;
parselin “Yüksek Öğretim (Üniversite)” alanından
Özel Proje Alanına (ÖPA) dönüştürülmesine ve
“yapılanma koşulları vaziyet planına göre
belirlenecektir” plan notunun eklenmesinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 18. maddesinde yer alan; Muratpaşa, 20K-3C nolu imar paftasında yer alan
Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yeniden
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 27.05.2014 tarih ve 743-1657 sayılı yazısı
doğrultusunda, Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 20K-3C nolu imar paftasında yer alan
Belediyemiz Mülkiyetindeki, Sinan Mahallesi 12672 ada 3 parsel sayılı taşınmazın yeniden
planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, parselin “Yüksek Öğretim (Üniversite)” alanından Özel Proje Alanına (ÖPA)
dönüştürülmesinin ve “yapılanma koşulları vaziyet planına göre belirlenecektir” plan notunun
eklenmesinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLÎ
İmar Kom. Üyesi
İmza
BAŞKAN
:Evet az önce kabul ettiğimiz planın,
5000’lik planın 1000’lik ölçekteki planı. Buyurunuz.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Evet, komisyondan geldiği
şekliyle
uygundur Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Songül Hanım?
Sayfa: 27
O M IN U V
•C -
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
!; ®« S ü
ı °W ° /
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
expo2016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
Aynı şekilde Başkanım, meclisin onayına
sunularak kabulü.
BAŞKAN
:5000’likte reddettiğimiz için. Aynı
teklifinde kabul olsa bile uygulanamaz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Evet Başkanım ama 5000’lik de
verdiğimiz.
BAŞKAN
:Dolayısıyla bakın başkanlarımız bu işi iyi
bilir, dolayısıyla, yani sizin teklifiniz kabul görse bile uygulanabilir olmaktan çıkıyor.
İsterseniz çekimser kararımız diyebilirsiniz ondan dolayı ama ret olacak bir husus, ret olursa
-meclisimiz bilir ama-kabul edilse dahi önergeniz uygulanabilir değil, 5000’liğini kabul ettik
çünkü komisyon raporu doğrultusunda. Buyurunuz Başkanım.
Üye Muhittin BÖCEK
:Başkanım, o zaman şöyle şey yapabilir
miyiz?
BAŞKAN
Tabi buyurunuz.
Üye Muhittin BÖCEK
:Şimdi esnafa-vereceğinizi söylediniz, az
önce grup sözcüsü arkadaşımızda sizin partinizin, o da aynı şekilde Festival Çarşısı’ndaki
esnafı getirilmesiyle ilgili. Arkadaşlarımızın tereddüdü de buydu komisyon. .,.
BAŞKAN
:Biz onu gayet net söyledik zaten, Festival
Çarşısı’ndaki esnafı yeniden buraya taşıyarak, geleneksel çarşı kültürümüzü burada yaşatarak,
yeni bir cazibe alanı yaratmak istiyoruz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Uygundur Başkanım.
BAŞKAN
:Peki, Reşat Bey, grupların alayım, size
söz vereceğim. Buyurun Selçuk-Bey.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım, zaten bu konuyu
komisyonda çok enine boyuna tartıştık. CHP’nin komisyon üyesi, Oytun Eylem DOĞMUŞ
Bey’in de katkılarıyla hazırladığı bir şey. CHP niye buna şey_yapıyor ben anlayamadım...........
BAŞKAN
:Artık biz CHP’nin işine karışmıyoruz.
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Oytun Eylem
DOĞMUŞ
Bey’in
katkılarıyla hazırlandı bu şey.
BAŞKAN
:Oytun Bey’ede teşekkür ediyoruz
katkılarından dolayı.
Üye Songül BAŞKAYA
~
”:Saym
Selçuk
SENİRLİ
Bey’in
açıklamalarını anlayamadım. Yani grubun kararı alınırken acaba diğer gruplarla paylaşmamız
mı gerekiyor? Biz de kendi içimizde kararlarımızı...
Üye Selçuk SENİRLİ
:Yok yani orada Öytun Bey’in şehir
plancısı olması vesilesiyle yani insanların...
Üye Songül BAŞKAYA
:Selçuk
Bey,
lütfen
kendi grup
kararlarınıza ilişkin görüşlerinizi belirtin.
Üye Selçuk SENİRLİ
: Efendim.Komisyon kararma katılıyoruz
Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Selçuk Bey
herhalde CHP’li İmar
Komisyonu üyemizin bu konudaki önemli katkılarını dile getirmek içi bunları ifade etti, o
yüzden ben de arayı bulmuş olayım. Reşat Bey buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Saym Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım. Antalya Doğu Garajı Bölgesine yaklaşık 10 yıldır ilgilendiren bir kararın
umarım en son nihai noktasında karar aşamasının ön safhasındayız. Şimdi burada bir önceki
dönemde buranın üniversite alanı olarak planlanması ile ilgili bir meclis iradesi oluşmuş idi.
Sayfa: 28
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Fakat bu meclis iradesi ile oluşan üniversite yapılması ile ilgili ihale sürecinde yaşanan bir
olumsuzluktan dolayı, olayın devamının getirilemediğini kayıtlardan öğrenmiş bulunuyoruz.
Doğal olarak Belediyemizin mülkünde bulunan ve arkeolojik bir sit alanını da
içerisinde barındıran bir alanın belediyemiz mülklerinin değerlendirilmesi noktasında
planlanmasını görüşüyoruz. Geçtiğimiz süreç içerisinde de şahsi olarak görüşüm, buranın
üniversite değil, bir esnaf çarşısı haline dönüştürülmesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
olarak da bugün burada karar verirken buranın esnaf çarşısına dönüştürülmesi arzusu
içerisinde olduğumuzu tüm meclisin ve kamuoyunun bilmesini arz ediyorum.
Fakat burada çekince şudur. Bu alanımız yaklaşık 30 bin metrekare üst yapı ve 20 bin
metrekare de planlama noktasında altyapı olmak üzere 50 bin metrekarelik bir inşaat alanını
kapsamaktadır.
Plan notları incelendiği takdirde, plan notlarının yaklaşık %50’sinin ticaret noktasında
değerlendirilebileceği de plan notlarında belirtildiği için burada ister istemez özel bir proje
meclise getirilmediği takdirde kamuoyunun kafasında sürekli olarak burada asgari 30 bin
metrekare civarında bir ticaretle AVM’nin oluşup oluşamayacağı kaygısı devam edecektir.
Burada sizden arzu ettiğimiz Belediye Başkanımız olarak, grup sözcümüzün de ifade
etmek istediği odur, burada eski festival çarşısı esnafımıza buranın işyerleri olarak tahsis
edilmesi ve burada oluşacak işyerleriyle beraber kentin en son rezerv birkaç alanından bir
tanesi olan bu alanda; bir kent meydanı oluşması, bölge esnafına ve turizme bir güzellik
katacak bir projenin uygulanması noktasında kaygılardan dolayıdır. Burada istenen şudur,
burada AVM yapılabilecek midir, yapılamayacak mıdır? Eğer mevcut koşullara baktığımız
zaman Sayın Başkanım, plan notlarına baktığımız zaman istenirse burası çok kolaylıkla 25 bin
metrekare asgari kullanım alanlı-bir AVM alanına dönüştürülebilir. Bu bakımdan burada sizin
sözünüze değer vermek istiyoruz. Bizim için önemli olan sizin sözünüzdür.
BAŞKAN
:Ben hemen bilgilendireyim, bildiğiniz
gibi bu proje benim dönemimde hazırlanmış,__________________________________
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Başkanım teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Rica ediyorum, bu proje benim ilk
Belediye Başkanlığım döneminde planlanmış ve Mimarlar Odamız ile birlikte çok kıymetli
Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerinin oluşturduğu bir jüri tarafından yarışma projesi olarak
ortaya çıkmış bir projeydi. Ve o proje, bizim Belediye Başkanlığımızdan sonra bir sonra ki
yönetim-tarafından tercih edilmedi. Şimdi biz ne yapıyoruz, şimdi yeniden geriye dönerek,
geçmişte Mimarlar Odamızla yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde, bu yarışmayı kazanan
arkadaşlarımız yani o ödüllü projeye sahip arkadaşlarımız, yine Mimarlar Odamız ve ilgili
Sivil Toplum Örgütleri ile ortak bir çalışma yapmak suretiyle, Antalya’nın tüm sivil toplum
dinamiklerinin de kabulü çerçevesinde, toplum dinamiklerinin kabulü çerçevesinde bir
çalışmayı şuanda yürütüyorlar. Dolayısıyla proje o çerçevede ortaya çıkacaktır. Biz Belediye
Başkanlığı olarak idare olarak bir irade şuanda koymak yerine yine geçmişteki süreci aynen
yaşamayı tercih ediyoruz. Bilgilerinize.
Üye Songül BAŞKAYA
:0 zaman bizce de bir sıkıntı kalmıyor
zaten Başkanım. Bütün kaygılarımıza cevap buluyoruz.
BAŞKAN
:Keşke sorsaydınız Reşat Bey gibi ben de
cevap verirdim. Hadise bundan ibarettir, teşekkür ederim. Evet, komisyondan geldiği şekli ile
oylarınıza...
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Keşke bu hassasiyetleriniz geçtiğimiz 5
yıl göstermiş olsalardı da o çukur orada kalmamış olsaydı doğrusu. Komisyondan geldiği
şekli ile uygundur Sayın Başkanım.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
/Ü & z S
İ ? xOO o \ 3
3«
" Kv
EXP02016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Şimdi bakın yani Sayın Başkanım, farklı
bir konuyu burada tartışmaya açmanın bir anlamı yok. O dönem ki irade burada bir üniversite
yapımını öngörmüştür. İhale yapılmıştır, ancak YÖK’ten gerekli izinler alınmadığı için süreç
tıkanmış ve burada bu planlamadan vazgeçilmiş.
BAŞKAN
:Ben de o tartışmalara dönmek yerine...
Uye Songül BAŞKAYA
:Meclisi burada germeye hiç gerek yok.
Gereksiz yere...
BAŞKAN
:Ben de o tartışmalara dönmek yerine
Selçuk Bey siz de mi bir şey söyleyeceksiniz?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkanım. Sayın Başkanım biz
bunu komisyonda çok enine boyuna tartıştık.
BAŞKAN
:Evet.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyonda ikinci bir AVM olmaması
konusunda hemfikir olduk. Nasıl bu işi ikinci AVM olmaz diye... Belki arkadaşlarımız sizinle
de görüşmüş olabilirler. Yani bunları bu kadar şey yapmamızın gereği yok çünkü
komisyondaki özellikle CHP’li arkadaşların bu konuda çok ehliyetli olduklarını ben gördüm
ve biliyorum yani. Onların görüşü doğrultusunda yapıldı bunlar. Ben de hepinize teşekkür
ediyorum, Oytun Bey’e de ayrıca özellikle teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Ben teşekkür ediyorum 18. Maddeyi
komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun.
Oybirliği ile kabul edilmiştir. 19. Madde.
GÜNDEMİN 19. MADDESİ
KARAR NO: 319
JÖZÜ: Belediyemiz j ç Denetim Başkanlığı
tarafından hazırlanan 27.05.2014 tarih ve 20141453/01 nolu inceleme raporunda, belirtilen
hükümlere istinaden İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığı
tarafından
alandaki
kullanım
bütünlüğünü ve öngörülen sosyal donatı
dengesini sağlamak amacıyla söz konusu alan
mevcut plan kararı olan “E=0.20 Emsalli "Ö"
Özel İbareli Fuar Alanından daha önceki plan
kararı olan “E=0.10 Emsalli Fuar Alanına
dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğinin kabulüne
oyçokluğu ile karar verildi
Gündemin 19. maddesinde yer alan; Konyaaltı, Arapsuyu Mahallesi 12767 ada
1parsele ilişkin hazırlanmış İç Denetim Raporunda yer alan tespitler doğrultusunda konunun
incelenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Belediyemiz İç Denetim Başkanlığı tarafından hazırlanan 27.05.2014 tarih ve 20141453/01 nolu inceleme raporu doğrultusunda, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 19J
nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 1 parselin yeniden
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
t
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulan îç Denetim Raporunun sonuç
bölümünde,
1.
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki
değişikliklerin 3194 sayılı imar Kanunu ile 1/25000 ölçekli nazım imar planında belirlenen
esaslara uygun olmadığı,
2
Yapılan plan değişikliklerinde plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 3.
maddesinde kamu yararının gerekliğinde ilişkin zorunluluğun uyulmadığı,
3. Yapılan imar değişikliği ile plan bütünlüğü ve sosyal donatı dengesinin bozulduğu,
4. Plan değişikliği ile Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 17.
maddesindeki teknik sosyal altyapı alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların
altına düşülmemesi şartının ihlal edildiği,
5.
Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 1 nolu parsel üzerinde yapılan imar değişikliklerinin
İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile 1/25000 ölçekli nazım İmar Planına aykırı
olduğu hükümlerine istinaden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından alandaki
kullanım bütünlüğünü ve öngörülen sosyal donatı dengesini sağlamak amacıyla söz konusu
alan mevcut plan kararı olan “E=0.20 Emsalli "Ö" Özel İbareli Fuar Alanından daha önceki
plan kararı olan “E=0.10 Emsalli Fuar Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000
ölçekli nazım imar planı değişikliğinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon raporu "Özel Mülkiyete tabi olan alanın mevcutta geçerli olan 1/5000
NİP ve 1/1000 UİP ve buna bağlı uygulama kararları ile inşaat ruhsatı mevcuttur. Özel
mülkiyete ait bir alanın sadece İç Denetim Kurulu Raporuna dayalı olarak yeniden işlemyapılmasının Belediyemizi hukuki ve mali bir süreç içerisine ve tazminat davalarına muhatap
kılacağını düşünüyoruz. Sonuçta yargı kararı olmadan plan iptalleri ve yeni plan yapımına
karşı şerh koyuyoruz." Meclis Üyeleri Selçuk SENİRLİ, Ali Baki SARICA,Dr. M. Reşat
OKTAY şerhli olarak Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Can KASAPOĞLU
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Bşk.
İmar Kom. Üyesi
İ m z a -------------------------------İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İ m z a ---------------------------
Cenk Halil BAY AZ
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Ü y e si____
İmar Kom. Üyesi
İmza
---------------------------İmza----------
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza Katılmıyorum
Şerh
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
NOT: Özel Mülkiyete tabi olan alanın mevcutta geçerli olan 1/5000 UİP ve 1/1000 UİP ve buna bağlı
uygulama kararları ile inşaat ruhsatları mevcuttur. Özel bir mülkiyete ait bir alanın sadece İç Denetim Kurulu
raporuna dayalı olarak, yeniden planlama yapılmasının belediyemizi hukuki ve mali bir süreç içerisine ve
tazminat davalarına muhatap kılacağını düşünüyorum. Sonuçta yargı kararı olmadan plan iptalleri ve eni plan
yapımına karşı şerh koyuyorum.”Meclis Üyesi Selçuk SENİRLİ, Ali Baki SARICA ve Dr. M. Reşat OKTAY
imzalı şerh.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
f3 .
.o,8 0 ° »
m
I
%®\ f / ° /
t
e x p 02016
ANTALYA
BAŞKAN
:Gruplarımızın görüşleri?
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Sayın Başkanım komisyondan geldiği şekliyle
uygundur.
BAŞKAN
:Songül Hanım?
Üye Songül BAŞKAYA
:Sayın Başkanım söz konusu alan 5MMigros’un
yanındaki Arapsuyu Öğrenci yurduna ilişkin plan tadilatları ile ilgili konudur. Konu daha
önce 1/1000'lik planları Konyaaltı Belediye Meclisinden oybirliği ile geçmiştir. Yine Antalya
Büyükşehir Belediye Meclisimizden oybirliği ile geçmiştir. Tüm gruplar mutabık kalmıştır.
Bugün sadece bir iç denetçi raporuna istinaden konunun gündeme getirilmiş olması bu
konuya ilişkin planlamaya ilişkin herhangi bir yargıda verilmiş iptal kararı bulunmaması
nedeniyle biz söz konusu planın devamı niteliğinde oy kullanmak istiyoruz. Teşekkür
ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım Belediye iç denetim
yolu ile
plan iptal etmesine karşıyız. Mahkeme kararı olmadan planın iptal edilmesini istemiyoruz.
Komisyon raporuna karşıyız.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği...
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:Buyurunuz.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın
Başkanım,
değerli
meclis
üyesi
arkadaşlarım, şimdi daha önce sizindöneminizde Migros ile ilgili bir mahkeme kararından
sonra burada bulunan Arapsuyu Öğrenci Yurdunun planları bir haksızlığajuğramıştı. Mustafa
AKAYDIN hoca döneminde-Antalya Büyükşehir Belediyemizde öncelikle 5.000’liği,
13.11.2012 tarihinde 587 sayılı meclis oybirliği ile sizin partiniz dahil olmak üzere Milliyetçi
Hareket Partisi herkesin oybirliği ile,daha sonra Konyaaltı 07 Ocak 2013 tarihinde 11 sayılı
meclis karan ile_oybirliği ile,J3 MarL2013 tarihinde 152 sayılı meclis kararı ile yine oybirliğL
ile alınmıştır. 17 Nisan 2013 tarihinde Kültür Varlıkları Korumaya gönderilmiştir oybirliği ile
karar alınmıştır. 1908 sayılı karar ile. 18 Haziran 2013 tarihinde 363 sayılı karar ile oybirliği
ile Tabiat Varlıkları Korumadan onaylanmış, Konyaaltı Belediyesi 1.000’liğine göre de inşaat
ruhsatı vermiştir.
Burası herkesin bildiği gibi bir rant alanı değildir. Orada okuyan öğrencilerimiz orada
hayırseverlerin yardımları ile geleceğimizin teminatı gençlerimizin okulu vardır, yurdu vardır.
Bu konuda yasa yönetmelik içerisinde ruhsat verilmiştir diye düşünüyoruz. Ve iç denetçi o
zamanda vardı. Hiç itiraz edilmedi buralara bu konu ile ilgili itiraz süreleri her şey bitmiş ve
inşaat aşamasına gelmiş ve inşaat başlamış ve ne olduysa 30 Mart seçimleri itibarı ile
herhalde sizinde haberiniz var ki bu konuyu gündeme aldınız bu konuyu çok doğru
bulmuyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım sizin gelişinizde...
BAŞKAN
Müsaade ederseniz...
Üye Muhittin BÖCEK
:Antalya için
güzel
şeyler yapacağınızı
söylediniz.
BAŞKAN
:Müsaade ederseniz size bir iki bilgi arz edeyim.
Üye Muhittin BÖCEK
:Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Şimdi değerli arkadaşlar bunu iyi hatırlayınız,
2004 senesinde biz yeni seçildiğimizde Migros’un ruhsatı ve planları ile ilgili Sayın SUBAŞI
döneminden itibaren gelen bir mahkeme kararma uyulması hususunda ciddi bir sıkıntı vardı.
.. .. 1
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
I "f.°..©• ■
v v r ^
Expo201g
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
ANTALYA
Biz bunun nasıl çözümlenebileceği hususunu meclisimizde tartıştık ve o dönemde
almış olduğumuz mahkeme kararı gereği doğrultusundaki planda bu alan içerisindeki bütün
yapıların ekonomik ömrü tamamlanıncaya kadar gereken ruhsatların verilmesi ve onun
dışında yeni bir şey yapılmaması yönünde mahkeme kararma yönelik bir düzenlemeyi
yaparak Migros’a öyle ruhsat vermiştik. Bu alanda aynı alandır. Fuar alanı içerisindedir.
Dolayısıyla mahkeme kararma uyulmak suretiyle geçmişte bırakın yeni bir yapılaşmayı
içindeki mevcut yapıları dahi ruhsatlandırabilmek çok ciddi sorun olmuş bu çerçevede bir
planlamayı mahkeme kararı doğrultusunda yapmıştık.
Şimdi burada içerideki binaların ekonomik ömrünü tüketmesini bırakın yeni bir bina
imkanı planla tanınmış. Yani mahkeme kararma aykırı bir durumdur. İki, burası Büyükşehir
proje alanıdır. Büyükşehir proje alanları içerisindeki ruhsat yetkisi Büyükşehirdedir. Siz
Konyaaltı belediyesi olarak zaten bir denetçinin söylediğini ifade ediyorum. Bir yetki gaspı
diyor denetçi, raporunda. Yetki gaspı yapmak suretiyle buraya da yetkiniz olmayan bir şekilde
bir ruhsatlandırma yapmışsınız.
Bütün bunlar alt alta koyduğumuzda elbette geçmişte oybirliği ile alman kararların
hukuka uygun olup olmadığı hususu yargının da her zaman değerlendirebileceği husustur.
Ama iç denetim birimleri de bunun için vardır.
Bizim önümüze böyle bir iç denetim birimi geldiği takdirde. Bunun gereği için biz
bunu meclise göndeririz. Göndermediğimiz takdirde Başkan olarak şahsen ben o zaman
ileride yargı önünde sorumlu duruma düşmek gibi bir sıkıntı ile hem meclisimizi hem şahsımı
karşı karşıya bırakmış olurum.
Böylesine açık ihlaller alınmış geçmişteki kararla ilgili denetçi raporunda varken
takdir meclisimizin. Meclisimiz ne derse o olacak ama ben bunu meclisimizin takdirine
sunmak ile mükellefim sunuyorum. Ve meclisimizin takdiri en azından beni Belediye Başkanı
olarak şahsi bir sorumluluktan kurtaracaktır lehte aleyhte ve meclisimiz bu sorumluluğu varsa
bir gayri hukuki bir uygulama üstlenecektir. Teşekkür ederiz. Reşat Bey buyurun____________
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım, 2012 yılında almankararda
teşekkürde ediyoruz yani AK Partili arkadaşlar da Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarında
oybirliği ile geçen bir konudan bahsediyoruz.
BAŞKAN
:Anlıyorum.
Üye Muhittin BÖCEK
:0 gün itibariyle itiraz yok iç denetçi var yasa
var, yönetmelik var: Bugüne kadar ben 4. Dönem Belediye Başkanıyım bugüne kadar bu
meclislerden neler geldi geçti. Bu alan bütün herkesin hayırseverlerin yardımı ile bir yurttan
bahsediyoruz. Siz yurtlara karşı değil olduğunuzu biliyorum.
BAŞKAN
:Ben sadece teknik bilgilendirme yaptım.
Üye Muhittin BÖCEK
:Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Reşat Bey buyurun.
Üye Mustafa Reşat OKTAY
:Sayın
Başkanım
değerli
meclis
üyesi
arkadaşlarım, konu ile ilgili şahsım adma söz verdiği için Sayın Başkana teşekkür ediyorum.
Burada Belediye meclisleri belediye gündemine belediye başkanı veya meclis üyeleri
tarafından taşınmış konular ile karar vermek üzere belli konuları görüşüyoruz. Bu konuda
Belediye Başkanımız tarafından gündeme alınarak belediye meclisinin gündemine bilgisine
getirilmiş bir konu olması sebebiyle dosya içeriklerinden anladığımız kadarı ile bu konu ile
ilgili de görüşlerimi ifade etmek istiyorum.
Sayfa: 33
&
T ‘C
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/* * ^ >
f? .». ^ 1
-
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
expo2û16
ANTALYA
İlgili alan tabi ki bir fuar alanıdır. Bu alanda özellikle herkesin şunu bilmesi gerekiyor
ki özel mülkiyete tabi bir alan var. Yani Antalya Büyükşehir Belediyesinin de hissedarı
olduğu, tapusu olduğu, parseller olduğu gibi ki bu şu an orada parklar vs. Sosyal donatılar ve
buna benzer büfeler ve sosyal amaçlı planlanmış parseller var. Bu arada özel mülkiyete tabii
olan bu 50.000 m2’lik bu alan üzerinde de özel mülkiyetin talebi üzerine önceki süreçte
kesinleşmiş 1/5.000 Nazım İmar Planı daha sonra 1/1.000 Uygulama İmar Planı ve bu
Uygulama İmar Planına göre yapılmış bir uygulama ve kesintiler yapılmış ve buna bağlı
olarak da Konyaaltı Belediyesi tarafından ruhsatlandırma işlemi yapılarak inşaat başlatılmış.
Şimdi burada ilgili şahıslar Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun da
oybirliği ile almış olduğu bir kararın son metnini mecliste paylaşmak istiyorum. Bahse konu
parsele yönelik iletilen imar planı değişikliğinin parselin Olbia Antik Kenti 1. Derece
arkeolojik sit alanı sınırları dışında bulunan kısmını kapsadığı anlaşıldığından konunun ilgili
kurumlarca değerlendirilmesine karar verildi.
Bir kere kamuoyunda şunu tartışmamız gerekiyor. 06.05.2013 günlü Antalya Kültür
Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun oybirliği ile almış olduğu bir karar var. Bu karar
muhaceriyesinde bu alan ile ilgili yapılmış halen geçerliliği olan Uygulama İmar Planı ve
inşaat ruhsatı var. Belediyemizin iç denetçileri bu konu ile ilgili ben ayrıca talep ediyorum
buradan talep ediyorum bu konuya vesile olan iç denetim raporunun da meclisimizde
okunmasını talep ediyorum. İç denetçi raporunun. Bu iç denetçi görevini yapan
arkadaşlarımız o gün belediyemizde görevli miydiler? Yoksa yeni mi görevlendirildiler?
Bunu da öğrenmek istiyorum. Eğer belediyemizde iç denetçi olarak o günde görev
yapıyorlardıysa neden konuya o gün şartlan içerisinde müdahil olmadılar?
- :Bunun cevabı çok açık net. İç denetim birimleri
BAŞKAN ---------Başkanlık talimatı ile görev yapar.
JÜye Mustafa Reşat OKTAY
:Efendim çok güzel. Yani sizin talimatınız ile
görev_yapan bir kurumun almış olduğu kararı siz meclise getirerek onaylatmak istiyorsunuz.^
Burada yargının iptal etmediği, yargı tarafından hukuksal süreci tamamlanmadan meclisin
alacağı bir kararın Antalya Büyükşehir Belediyesini mali ve hukuki sıkıntıya sokacağını
şimdiden meclis üyelerimizin takdirine sunuyorum. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Tabi ki ben önüme gelmiş iç
denetçi raporunu meclis kararları yetkisi dahilinde olduğu için meclisin takdirine sunuyorum.
Meclisin kararı elbette benimde kararımdan da yücedir. Evet teşekkür ediyorum değerli
arkadaşlar, başka söz almak isteyen olmadığına göre komisyon raporu doğrultusunda
gündemimizin .... efendim? Aykınsı yok artık. Komisyon raporu ya kabul edilecek ya
reddedilecek. Yani sizin görüşünüz ret, reddi yönünde farklı bir öneri yok yani komisyon
raporu doğrultusunda gündemimizin 19. Maddesini kabul edenler 1 nolu tuşa işaret ederek
kabul etmeyenler de 2 nolu tuşa işaret ederek oylayabilirler. Oylarınıza arz ediyorum.
Evet arkadaşlar son oylama, oyçokluğu ile Komisyon raporu doğrultusunda ... ben son
oylama dedikten sonra artık oylama devam etmez. Son oylama. Bir daha söyleyeyim.
Oyçokluğu ile komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Hayırlı olsun 20. madde.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Sayın Başkanım
sayım sonuçlarını,
oy
sonuçlarını alabilir miyiz?
BAŞKAN
:Tabi hemen arkadaşlar onu çıkartır veririz.
Üye Songül BAŞKAYA
:Bizde alalım.
BAŞKAN
:20. Madde. Buyurunuz arkadaşlar 20. madde.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
GRifNiv.
» ©\0«„ s
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
GÜNDEMİN 20. MADDESİ
KARAR NO: 320
ÖZÜ: Aksu, 230-lld, 220-lla nolu imar
paftalarında yer alan Macun Mahallesi sınırları
içerisinde 246 ada 1 parselin Aksu Öğretmen
Lisesi Spor Sahası alanından Eğitim Tesisi
alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne
oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 20. maddesinde yer alan; Aksu, 230-IId, 220-IIa nolu imar paftasında yer
alan Macun Mahallesi sınırları içerisinde 246 ada 1 parselin Aksu Öğretmen Lisesi Spor
Sahası alanından Eğitim tesisi Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama
imar plan değişikliği ile ilgili îmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
“Aksu Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan,
230-lld, 220-IIa nolu imar paftalarında yer alan Macun Mahallesi sınırları içerisinde 246 ada
1 parselin Aksu Öğretmen Lisesi Spor Sahası alanından Eğitim Tesisi alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur.” 16.06.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Köm. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Üye Muhittin BÖCEK
:Saym Başkanım, az önceki oylamada 96
kişi katılmış denmişti. Diğerleri izinli mi sayılmıştı? Şu anda 99 çıkıyor.
BAŞKAN
:Katılan arkadaşlar var. Döküm var.
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Kimler var? Nasıl Döküm? 89.
BAŞKAN
:Dışarıda olan arkadaşlar olabilir. Evet 20.
Maddeye devam ediyoruz. Biz size takdim edeceğiz oylama sonucunu. 20. Madde, grup
görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
BAŞKAN
:CHP grubu?
Sayfa: 35
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
/» ‘o îA
o
5 0
* •
c ,
°
o
.
|
n *
ANTALYA
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :Efendim oylama için 1 dakika müsaade
isteyebilir miyiz? Arkadaşlar demin ki kayıtları alıyor. Tamam efendim oylayabiliriz.
BAŞKAN
-----:Oylayabilir
miyiz?
20.
Maddeyi
komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler? Oybirliği ile kabul
edilmiştir. 21. Madde.
GÜNDEMİN 21. MADDESİ
KARAR NO: 321
ÖZÜ: Manavgat, 025-24B nolu imar paftasında
yer-alan Yukarıpazarcı Mahallesi 2030 ada 1
parselin İbadet Yeri alanından Resmi-İdari Tesis
Alanına (Müftülük) dönüştürülmesine ilişkin
1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliğinin
kabulüne oybirliği ile karar verildi.
Gündemin 21. maddesinde yer alan; Manavgat, 025-24B nolu imar paftasında yer
alan 2030 ada 1 parselin İbadet Yeri Alanından Resmi-İdari Tesis Alanına (Müftülük)
-dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar veBayındırlık Komisyonu Raporu.
______ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:_________________________
“ Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde 025-24B nolu imar paftasında yer alan
Yukarıpazarcı Mahallesi 2030 ada 1 parselin ibadet Yeri alanından Resmi-İdari Tesis Alanına
(Müftülük) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği
Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon raporu imza
altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur.” 16.06.2014
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
" İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Sayfa: 36
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLÎ
BAŞKAN
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
Ct o
•
e
.
si 99:<o © -v.”
- © \i
3• \ »o°«I
\* ^ v ’
EXP02Q16
ANTALYA
:Gruplarımızın görüşleri.
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
:Komisyondan geldiği şekli ile 21.
? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 22. Madde.
GÜNDEMİN 22. MADDESİ
KARAR NO: 322
-------------
-- --------------
_______________________
ÖZÜ: Büyükşehir Belediye Başkanlığına
sunulan 27.05.2014 tarihli İç Denetim İnceleme
Raporunda belirtilen hususlar ile 5216 sayılı
Büyükşehir
Belediyesi
Kanunun
11.
maddesindeki denetim yetkisinin kullanılarak
Konyaaltı Belediyesince hukuka aykırı olarak
gerçekleştirilen plan değişikliğinin iptali için
yazı ile uyarılması gerektiği hükümleri
gerekçesine ve ayrıca İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün 21.05.2014 tarih ve 2013339
sayılı yazısındaki hükümlerde dikkate alınarak
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından
parselin özel eğitim tesisleri alamndan ilköğretim
alanına dönüştürülmesine _ ilişkin hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin
kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 22. maddesinde yer alan; Konyaaltı, 025A-13B nolu imar paftasında yer
alan Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1,2 parsellerin yeniden planlanmasına ilişkin 1/5000
ölçekli Nazım İmar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
“İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih ve 2013339 sayılı yazısı ile Özel
Kalem Şube Müdürlüğünün 27.05.2014 tarih ve 307 sayılı yazısı ile iletilen 27.05.2014 tarihli
İç Denetim İnceleme Raporu doğrultusunda Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin E:2009/643
K:2009/1087 sayılı kararı. Danıştay 6. Dairesinin 2010/1075 E. 2013/1317 K. sayılı kararların
yerine getirilmesi için, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde 025A-13B nolu imar
paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 6482 ada 1, 2 parsellerin yeniden planlanmasına
ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, Büyükşehir
Belediye Başkanlığına sunulan 27.05.2014 tarihli İç Denetim Raporunun sonuç bölümünde,
1.10.12.2013 tarih ve 741 nolu meclis kararı ile mahkemece verilen iptal kararının
şeklen yerine getirildiği, ancak 10.12.2013 tarih ve 742 nolu kararla mahkemenin iptal
kararının etkisiz hale getirildiği,
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
-5.
J
%
, • \J§Ç/ 9 *i
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
2.Yapılan
plan değişikliğinde plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 3.
maddesinde kamu yararının gerekliliğine ilişkin zorunluluğa uyulmadığı,
3.Yapılan plan değişikliği ile plan bütünlüğü ve sosyal donatı dengesinin bozulduğu,
4.İmar Kanunun 18. maddesi kapsamında Kamu Ortaklık Payı olarak tescillenmiş
alanın planlarda belirlenmiş maksatlar dışında kullanılmak üzere plan değişikliğine gidildiği,
5.Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin imar tadilatına ilişkin 10.12.2013 tarih ve
742 nolu meclis kararı imar kanunun 8. maddesinde belirlenen ilan usullerine uyulmaması
nedeniyle hukuken geçersiz bir karar olduğu,
6.Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik gereği Milli Eğitim Bakanlığından imar
planı değişikliği için gerekli kararın alınmadığı,
7.Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin imar tadilatına ilişkin 10.12.2013 tarih ve
742 nolu meclis kararı ile bu karar doğrultusunda Antalya Konyaaltı Belediye Meclisi
tarafından yapılan 04.12.2013 tarih ve 160 sayılı 6482 ada 1 ve 2 nolu parsellerin Özel Eğitim
Tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
kararını onayan 13.01.2014 tarih ve 58 nolu Meclis Kararının 3194 sayılı İmar Kanunu ile
ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu,
8.Söz konusu hukuka aykırı imar planı değişikliği nedeniyle ilgili yerel belediye
tarafından söz konusu parsel üzerinde inşaat ruhsatı izni verilebileceği göz önünde
bulundurularak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 11. maddesindeki denetim
yetkisinin kullanılarak Konyaaltı Belediyesince hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen plan
değişikliğinin iptali için yazı ile uyarılması gerektiği hükümleri gerekçesine ve ayrıca İl Milli
Eğitim Müdürlüğünün 21.05.2014 tarih ve 2013339 sayılı yazısındaki hükümlerde dikkate
alınarak İmar ve Şehircilik-Dairesi Başkanlığı tarafından parselin özel eğitim tesisleri
alanından ilköğretim alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliğinin uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
Komisyon raporu, Meclis Üyesi Mustafa JR.eşat OKTAY ve Oytun Eylem
DOĞMUŞ'UN "katılmıyorum" şerhli olarak Meclisin takdirine sunulmuştur.” 16.06.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
----------- İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom. Üyesi
Haşan Ali İRBAN
___ İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza—
(Katılmıyorum)
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
(Katılmıyorum)
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
:Gruplarımızın görüşleri?
rKomisyondan geldiği şekliyle uygundur
v.^rt,rü%
r-j-ı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
!f
\
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
Ex p 02016
ANTALYA
Üye Songül BAŞKAYA
:Saym Başkanım söz konusu alacağımız
karar Konyaaltı’nda Toros Kolejine ilişkin bir karardır. Buranın geçmişine şöyle bir göz
atmakta fayda var. 6482 ada 3 nolu parselde yapılan plan değişikliğine ilişkin süreçte o
dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının 10.08.2004
gün ve 6618 sayılı Bakanlık Makamı onayı alınmıştır. Yine 27 Eylül 2013 gününde 2703968
sayılı Milli Eğitim Bakanlığının yazıları ile Milli Eğitim Bakanlığının bölgede özel okul alanı
olmasına ilişkin görüşünün devam ettiği yönünde bir karar çıkmıştır. Konuya yönelik
hazırlanan 5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği de 10 Aralık 2013 gün ve 742 sayılı
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmıştır. 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar
Plan Değişikliği ise 04 Aralık 2013 günü 160 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi kararı ile 13
Ocak 2014 gün ve 58 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış
bulunmaktadır. Söz konusu planlamaya ilişkin iptaline ilişkin bir yargı kararı mevcut değildir.
O nedenle az evvel ki gibi yine iç denetçi raporuna istinaden gündeme getirilen bu konuda
rapora katılmıyoruz Başkanım.
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum. Selçuk Bey?
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
katılmıyoruz
______ _
.
.........
__.... - —
______ —
Başkanım.
BAŞKAN
:Sayın Başkanım buyurunuz.
Üye Muhittin BÖCEK
:Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi
arkadaşlarım, zaten grup sözcümüz detayları ile tarihleri ile açıkladı. Biz belediyeler olarak
bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyemize meclislerde ilgili kurum görüşünü dikkate
alırız. O dönemde yine sizin desteklerinizle oybirliği ile alman bir konu 5.000’liği, 1.000’liği
yapılan aynı zamanda Bakanlığınız tarafından Valilik tarafından da izin verilen böylesi bir
yerde biz izinli olması dolayısı ile bu konuyu gündeme getirdik 5.000’likte ve 1.000’likte
yine oybirliği ile geçen bir konudur. Yine burada bir eğitim var, yani eğitime, yurda karşı
mıyız? Yani buna çok anlam veremedik ikisi de aynı gündemde aynı gün Konyaaltı’nda bu .
olayların olması ile ilgili bir düşünceniz mi var?
BAŞKAN
:6. maddede Milli Eğitim Bakanlığı’nda
imar planı ile değişikliği için gerekli kararın alınmadığı diye ifade ediliyor. Demek ki alınmış
karar eksik. Hayır alınmış karar eksik. Bir okuyun kararı eksik.
Üye Muhittin BÖCEK
:Okul alanı olarak ayrılan taşınmazın imar
planındaki amacı değiştirilmemek koşulu ile üzerinde Özel İlköğretim okulu yapılmasına izin
verilen ilgi b makam olurunun uygunluğunun bilgilerinize ve gereğini rica ederim. Mustafa
MURAT Bakan adma. İnşaat ve Emlak Grup Başkanı.
BAŞKAN
:Daha önce...
Üye Muhittin BÖCEK
:Milli Eğitim Bakanlığı 27 Eylül 2013.
BAŞKAN
:Daha önce verilen bir görüşe atıfta
bulunuyor. Daha önceden verilen görüşte de bu gibi görüşlerde bir fiyatlandırma söz konusu
iken fiyatlandırma yapılmadan eksik görüş verilmiş. Eksik.
Üye Muhittin BÖCEK
:Başkanım okullara eğitimlere yardımcı
olsanız daha iyi olmaz mı. Yurtlara.
BAŞKAN
:Biz okullara yurtlara her zaman özel
okullara gerekli desteği verdik, veririz. Bu meseleyi biraz daha açarsanız Cumhuriyet Halk
Partisi grubu olarak altından kalkamazsınız.
Üye Muhittin BÖCEK
:Hayır O konularda Sayın Başkanım
bakınız ...
BAŞKAN
:Onun için bakınız...
Sayfa: 39
Z
' '
<
r
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Üye Muhittin BÖCEK
:Başkanım Sayın Başkanım bakınız Hayır
Ben siyaset yapm adan...
BAŞKAN
:Onun için istiyorsanız...
Üye Muhittin BÖCEK
:Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi olarak
hiçbir şeyin altında kalmayız. Muhittin BÖCEK olarak hiç kalmam, Cumhuriyet Halk Partisi
de kalmaz. Biz bu güne kadar 1999’dan beri kent adına, kentli adına eğitimde, sağlıkta,
sporda kurum görüşlerini dikkate aldık. Sizin Belediye Başkanı arkadaşlarınız da dikkate aldı.
Burada Kepez Belediye Başkanım da var. Diğer Belediye Başkanlarımız da var.
BAŞKAN
:Kurum görüşünün eksik olduğuna dair
tespiti var, iç denetimin.
Üye Muhittin BÖCEK
:Siz bilirsiniz Başkanım.
BAŞKAN
:Ayrıca bir mahkeme kararma da
uyulmadığı bu planlama ile ifade ediliyor. Evet, ben komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler bir, etmeyenler iki nolu tuşla işaret buyursun. Arkadaşlar
isimlendirmeye geçmeden sayıda kalalım. Kullanmayan var mı? Olmadığına göre oyçokluğu
ile komisyon raporu doğrultusunda kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 23. madde.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Saym Başkanım, 19. madde ile ilgili
tamamı oy kullanmış gözüküyor.
BAŞKAN
:Efendim.
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Tamamı oy kullanmış gözüküyor.
BAŞKAN :Anlayamadım.
Üye Selçuk SENİRLÎ
: 103 tane oy kullanılmış gözüküyor.
—
BAŞKAN
:Hayır size gelen sadece oy kullananların
dağılımı. Kullanmayan arkadaşların isim listesinde isimleri yok. Orada isimlerin hepsi var.
Gen.Sek.Yrd. Bayram ÖZEN
:Hayır 97 kişi efendim.
:Oy kullanma dökümü elinizde arkadaşlar
BAŞKAN___________________
103 kişi ile toplanmadık zaten bugün değerli arkadaşlar olmaz öyle şey iyi bakın. Herhalde
anlaşıldı Selçuk Bey. Gündemimizin 23. Maddesindeyiz buyurun.
GÜNDEMİN 23. MADDESİ
KARAR NO: 323
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli
Kavşağı-Havaalanı
ulaşım
bağlantısının
Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve
viyadüğüne ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi
Gündemin 23. maddesinde yer alan; Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne
ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu.
T.C.
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne
ilişkin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup
Komisyon raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
-Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Koırı. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
İmza
BAŞKAN
~
:Gruplarm görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
— :Komisyondan geldiği şekliyle
Saym Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
Başkanım. —
------------------------------------------------------- -—
Üye Selçuk SENİRLİ —
:Komisyon
raporuna
Başkanım.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekli ile
arz ediyorum 23. Maddeyi. Oybirliği ile kabul edilmiştir. 24. Madde.
“
GÜNDEMİN 24. MADDESİ
KARAR NO: 324
~
'
uygundurkatılıyoruz
katılıyoruz
oylarınıza
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli
Kavşağı-Havaalanı
ulaşım
bağlantısının
Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve
viyadüğüne ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi
Gündemin 24. maddesinde yer alan; Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne
ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
?
o
2o
■
A
■ “ r
„
O O •' © 5
l*k® /»*!
* n '
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne
ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup
Komisyon raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAYAZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLÎ
İmar Kom. Üyesi
İmza
BAŞKAN
:Grupların görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN_________________ __________ rKomisyondan geldiği şekli ile_ oylarınıza
arz ediyorum, kabul edenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir. 25. Madde.
GÜNDEMİN 25. MADDESİ
KARAR NO: 325
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli
Kavşağı-Havaalanı
ulaşım
bağlantısının
Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve
viyadüğüne ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile
karar verildi.
Gündemin 25. maddesinde yer alan; Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne
ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 830 sayılı teklif yazısı.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
o° o*.® %
&J?o-•
l l 0:•••«•• 1
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek îmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya îli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıHavaalanı ulaşım bağlantısının Mazıdağı Bölgesi-Varsak bölgesi bağlantısı ve viyadüğüne
ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş
olup, Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
İmza
BAŞKAN
Üye Bahattin BAYRAKTAR
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
Üye Selçuk SENİRLİ
BAŞKAN
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler? Oybirliği
:Grupların görüşleri.
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
:Komisyon raporu uygundur.
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
:Komisyon
raporu
doğrultusunda
ile kabul edilmiştir. 2 6 .Madde..
GÜNDEMİN 26. MADDESİ
KARAR NO: 326
ÖZÜ: Antalya İli," Kepez İlçesi, Korkuteli
Kavşağı-Göçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına
ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 26. maddesinde yer alan; Kepez İlçesi, Korkuteli Kavşağı - Göçerler
bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıGöçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup Komisyon raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
T
r
-.►'■""‘"''o,
•C‘ .
.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
\
f?
•. ?
\ ° W 0/
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
İmza
BAŞKAN
:Gruplarımızın
görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporuna
katılıyoruz Başkanım.
Üye Selçuk SENİRLİ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza
arz ediyorum, kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 27. Madde.
GÜNDEMİN 27. MADDESİ
KARAR NO: 327
_____
_____
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli
Kavşağı-Göçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına
ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 27. maddesinde yer alan; Kepez İlçesi, Korkuteli Kavşağı - Göçerler
bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
_____
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıGöçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Komisyon raporu imza altına alınarak,
Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
•••• i
* /•]
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Can KASAPOGLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
AİT Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
İmza
BAŞKAN
:Teşekkür ederim. Görüşler.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
—-:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
BAŞKAN
:Selçuk Bey.
Üye Selçuk SENİRLÎ
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza
arz ediyorum, kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. 28. ve son maddemiz.
GÜNDEMİN 28. MADDESİ
KARAR NO: 328
ÖZÜ: Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli
Kavşağı-Göçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına
ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliğinin kabulüne oybirliği ile karar
verildi.
Gündemin 28. maddesinde yer alan; Kepez İlçesi, Korkuteli Kavşağı - Göçerler
bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli toplantısında görüşülerek İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilen; Antalya İli, Kepez İlçesi, Korkuteli KavşağıGöçerler bölgesinde ulaşım bağlantısına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı değişikliği Komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, Komisyon raporu imza altına
alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. 16.06.2014
/~ı
• ^
< ? " • . “ Ç)°.
•
S? • ' \
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
T
(16.06.2014)
EXP02016
ANTALYA
Can KASAPOĞLU
İmar Kom. Bşk.
İmza
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Cenk Halil BAY AZ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Haşan Ali İRBAN
İmar Kom. Üyesi
İmza
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi
İmza
Oytun Eylem DOĞMUŞ
İmar Kom. Üyesi
İmza
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
İmza
Selçuk SENİRLİ
İmar Kom. Üyesi
İmza
BAŞKAN
:Teşekkür ediyorum, grupların görüşleri.
Üye Bahattin BAYRAKTAR
:Komisyondan geldiği şekliyle uygundur
Sayın Başkanım.
Üye Songül BAŞKAYA
:Komisyon
raporuna
katılıyoruz
Başkanım.
Üye Selçuk SENÎRLİ
:Komisyon raporuna katılıyoruz.
BAŞKAN
:Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza
arz ediyorum, kabul edenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir 28. Maddemiz. Ve böylelikle
gündemimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bir daha ki toplantıyı arkadaşlar, geçen sefer
duyurmamıştık bu defa duyuracağız. Ağustos kaçtı? 8 mi? Cuma mı?
Genel Sekreter Yardımcısı Bayram ÖZEN :7 efendim.
BAŞKAN
:7 Ağustos Cuma mı? Sonra Cumaya
alalım dedik. 08 Ağustos. 08 Ağustos Cuma demiştik. Evet, 08 Ağustos Cuma günü,
Saat:10.30’da toplanmak üzere, Cuma-günü 08:30 pardon 10:30'da 08 Ağustos Cuma günü
toplanmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Almış olduğumuz kararlar hayırlı ve uğurlu olsun
dedi ve Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran ayı toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu
Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Menderes TÜREL tarafından saat 16:10’da kapatıldı.
X
eres TÜREL
Büyükşehir Belediye Başkam
1| i i
Halil OZTUJ
Divan Kâtibi
Muhammet URAL
Divan Kâtibi
Sayfa: 46
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
2 000 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content