close

Enter

Log in using OpenID

1 su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçı birlikleri sektör kurulu

embedDownload
SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
SEKTÖR KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI
YERİ
SAATİ
TARİH
NO
: İSTANBUL
: 12:00
:28/10/2014
: 2014/2
GÜNDEM
Gündem Maddesi 1: Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli AB/ Anti-Damping ve
Telafi Edici Vergi Soruşturmaları ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan yazı hakkında
bilgi verilmesi;
Gündem Maddesi 2: Ege İhracatçı Birliklerinden alınan AB/ Anti-Damping ve Telafi Edici
Vergi Soruşturmaları’na müteallik olarak koordinasyonun Genel sekreterlikleri tarafından
yürütülmesi konulu yazının görüşülmesi;
Gündem Maddesi 3: Hayvansal Ürünler İhracatı konusunda
yaşanan süreç hakkında bilgi verilmesi;
Rusya Federasyonu ile
Gündem Maddesi 4: Canlı Hayvan İhracatının tüm gümrüklerden yapılması ve buna ilişkin
olarak e-birlik sisteminde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’lerde gümrüklere ilişkin
yasağın kaldırılması konusunda bilgi verilmesi;
Gündem Maddesi 5: AB’nin Kanatlı Ürünleri ihracatına ilişkin olarak uyguladığı yasağın
kaldırılabilmesini teminen Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu tarafından organize edilen Brüksel
Sektörel Ticaret Heyeti hakkında bilgi verilmesi;
Gündem Maddesi 6: Sair Konular
1
GÜNDEM
Gündem Maddesi 1: Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli AB/ Anti-Damping
ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığından alınan yazı
hakkında bilgi verilmesi;
Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları" ithalatına karşı
yürütülen telafi edici vergi (sübvansiyon) soruşturması kapsamında 2 Ekim 2014 tarihinde
AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz aracılığıyla AB Komisyonu'ndan alınan bir bildirimde,
Komisyon'un ihracatçı firmalarımız için % 7-% 9,7 oranları arasında değişen sübvansiyon
marjları hesapladığı ve bu marjlar temelinde geçici telafi edici vergi uygulamayı
değerlendirdiği; bununla beraber eşzamanlı olarak yürütülen anti-damping soruşturması
kapsamında ise bu aşamada bir geçici önleme hükmetmediği duyurulmuştu.
Aynı konuyla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı’nin bir yazısına atfen Ege ihracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğinden alınan 15/10/2014 tarihli yazıda,
Mevcut sübvansiyon soruşturmasının, Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi
Edici Önlemler Anlaşması (Anlaşma) ile AB'nin sübvansiyonlu ithalata ilişkin
mevzuatının (597/2009 sayılı Konsey Kararı) amir hükümleri çerçevesinde
yürütüldüğü,
- Anlaşma'nın 18. Maddesi ve 597/2009 sayılı Konsey Kararı'nın 13. Maddesi uyarınca;
ihracatçı firmalarımızın (örneklemede yer almış olsun ya da olmasın) fiyatlarını
gözden geçirme veya telafi edilebilir sübvansiyonlardan yararlandığı süre dâhilinde
ilgili ihracatlarını azaltma yönünde taahhütte bulunmaları ("undertaking") ve bunların
Komisyon tarafından kabul edilmesi halinde, Komisyon'un taahhütte bulunan firmalara
yönelik geçici ya da nihai bir anti-damping önlemi veya telafi edici vergi
uygulanmamasına karar vermesinin ihtimal dâhilinde olabildiği,
- Fiyat artırımı temelindeki taahhüt miktarının belirlenen sübvansiyon marjlarını
aşamayacağı,
- Bununla beraber, taahhütleri kabul edilen firmalarımızın, taahhütlerine uyduklarına
ilişkin olarak belirli aralıklarla Komisyon'a malumat sunma yükümlülüğünde olacakları,
- Taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde ise AB’nin geçici ya da nihai önlemleri tatbik
etme hakkını saklı tuttuğu,
- Öte yandan, ilgili AB mevzuatı uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi
soruşturmalarında soruşturma açılış tarihinden itibaren 9 ay geçmesi halinde geçici
önlem kararı alınamadığı, söz konusu geçici telafi edici vergilerin yürürlüğe girmesine
ilişkin kararın 15 Kasım 2014 tarihinden önce AB Resmi Gazetesi'nde
yayımlanmasının beklendiği,
- Ayrıca, anılan tarih öncesinde Komisyon yetkilileri ile istişareler gerçekleştirilmesinin
öngörüldüğü, bahse konu istişarelerde firmalarımız tarafından taahhütte bulunulup
bulunulmayacağı hususunun da gündeme gelebileceği,
ifade edilmiş ve örneklemede yer almış olsun ya da olmasın, AB'ye ilgili ürün ihracatı
gerçekleştiren firmalarımızın konuyla ilgili görüş ve değerlendirmelerinin en geç 17 Ekim
2014 tarihine kadar bildirilmesi talep edilmişti.
-
Konuya ilişkin olarak; Ekonomi Bakanlığına hitaben 17/10/2014 tarih ve
yazımızla;
9602 sayılı
2
Malumları olduğu üzere, Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararlar kapsamında, su ürünleri
üretimine belirli şartlar dahilinde destekleme sağlanmaktadır.
Diğer yandan, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları"
ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi (sübvansiyon) soruşturması kapsamında 2 Ekim
2014 tarihinde AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz aracılığıyla AB Komisyonu'ndan bir
bildirim alınmış, söz konusu bildirimde, Komisyon'un ihracatçı firmalarımız için % 7-% 9,7
oranları arasında değişen sübvansiyon marjları hesapladığı ve bu marjlar temelinde 14
Kasım 2014 den geçerli olarak geçici telafi edici vergi uygulamayı değerlendirdiği
bilinmektedir.
Bu çerçevede konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucunda;
-
-
-
-
Su ürünleri yetiştiriciliği ile denizlerimizden ekonomik olarak fayda sağlandığı, sektörün
uzun yıllar uğraş vererek yetiştiricilikte iyi bir yere geldiği, deniz kaynakların her geçen
gün azalmasına karşılık, su ürünlerinin yetiştiricilik sayesinde Türkiye’nin ihracatta yıldız
sektörlerinden bir haline geldiği ve Avrupa pazarında yüzde 25’lik bir pazar payına
ulaştığı,
Su ürünlerinin yan sektörleriyle birlikte 50.000’i aşkın kişiye istihdam sağladığı,
ihracatının cari açığa olumlu etkisi olduğu ve döviz kazandırdığı, son yıllarda kurulan
işleme ve paketleme tesislerinin teknolojik açıdan oldukça gelişmiş düzeyde olduğu,
Sektörün ihracatının 10 yılda 50 milyon dolardan beklenmedik bir ivmeyle 2014 yılının
dokuz aylık döneminde 500 milyon dolar seviyesini geçtiği, ancak desteklemelerin eski
şekliyle uygulanması halinde anti-damping ve/veya sübvansiyon uygulamalarının ihracat
büyük ölçüde azaltacağının düşünüldüğü, hatta alabalık dışındaki çipura ve levrek gibi
önemli ihraç ürünlerimize yönelik olarak da uygulanabileceği, bunun için acilen önlem
alınması gerektiği,
Ülkemizin, su ürünleri açısından ihraç pazarlarında iyi bir yere gelmişken prestij kaybına
uğrayacağı, hususlarının gündeme gelmiş olduğu, üretime yönelik olarak verilen
desteklemelerin 2014 yılı 1 Kasım itibariyle kaldırılması ve bu yönde Avrupa Birliği
Komisyonu’na yazılı taahhüt verilmesi gerektiği ifade edilerek Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı nezdinde yardımcı olunmasının Bakanlıklarına arzı kararlaştırıldığı ifade
edilmiştir.
Konuya ilişkin olarak bakanlıklarından alınan 23 Ekim 2014 tarih ve sayılı yazıda; Bilindiği
üzere AB tarafından 15 Şubat 2014 tarihinde ülkemiz menşeli “Gökkuşağı Alabalıkları”
ithalatına karşı başlatılan telafi edici vergi soruşturması kapsamında 2 Ekim 2014 tarihinde
Komisyon tarafından ihracatçı firmalarımız için %7-%9,7 oranları arsasında değişen
sübvansiyon marjları hesaplandığı, komisyon tarafından AB Nezdinde ki Daimi
Temsilciliğimize iletilen aynı tarihli bildirime göre, hesaplanmış marjlar temelinde belirlenmiş
geçici telafi edici vergiler uygulanması değerlendirilmekte olup sübvansiyon marjının esas
itibariyle alabalık sektörüne sağlanan doğrudan destekler çerçevesinde hesaplandığı ifade
edilerek, Mezkur geçici telafi edici vergilerin yürürlüğe girmesine ilişkin kararın 15 kasım
2014 tarihinden evvel AB Resmi Gazetesinde yayımlanması beklendiği.
Öte yandan, ilgili Dünya Ticaret Örgütü ve AB mevzuatlarının amir hükümleri çerçevesinde
ihracatçı firmalarımızın (örneklemede yer almış olsun yada olmasın) fiyatlarını gözden
geçirme veya telafi edilebilir sübvansiyondan yaralandığı süre dahilinde ilgili ihracatlarını
azaltma yönünde taahhütte bulunmaları ve bunların Komisyon tarafından kabul edilmesi
halinde, Komisyon’un taahhütte bulunan firmalara yönelik geçici yada nihai bir telafi edici
vergi uygulamamasına karar vermesi ihtimal dahilinde olabilmekte olduğu, ayrıca, taahhütleri
kabul edilen firmalarımızın, taahhütlerine uyduklarına ilişkin olarak belirli aralıklarla
3
Komisyon’a malumat sunma yükümlülüğünde olacakları, Taahhütlerin yerine getirilmemesi
halinde ise AB geçici önlemleri tatbik etme hakkını saklı tutmakta olduğu, Mevcut
sübvansiyon soruşturması kapsamında ülkemiz görüşlerinin ve pozisyonunun AB’ye
aktarılmasını teminen Komisyon yetkileriyle 4 Kasım 2014 tarihinde Bürüksel’de bir istişare
toplantısı gerçekleştirilmesi öngörülmekte olduğu, bahse konu istişare toplantısında
firmalarımız tarafından taahhütte bulunup bulunulamayacağı hususunun da gündeme
gelebileceği ifade edilmektedir.”
Sayın Sektör Kurulunun bilgilerine arz olunur.
Gündem Maddesi 2: Ege İhracatçı Birliklerinden alınan AB/ Anti-Damping ve Telafi Edici
Vergi Soruşturmaları’na müteallik olarak koordinasyonun Genel sekreterlikleri tarafından
yürütülmesi konulu yazının görüşülmesi;
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 02/09/2014 tarih ve 9183 sayılı yazıda;
21 şubat 2014 tarihli Su Ürünleri ve hayvansal Mamuller İhracatçıları Birlikleri Sektör Kurulu
toplantısında alınan karar uyarınca AB komisyonu tarafından ülkemiz menşeli “Gökkuşağı
Alabalığı” ithalatına karşı açılan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları süreçlerine
ilişkin olarak koordinasyonun Ege ihracatçı Birlikleri tarafından yürütüleceği konusunda kara
alındığı.
Bu çerçevede, özellikle örneklemeyle seçilen firmaların çoğunun Birlikleri üyesi olduğu ve
soruşturmaya ilişkin takibin şuana kadar birliklerin koordinasyonunda gittiği ve bundan
sonrasında her hangi bir kopukluğa yol açmaması için “Ülkemiz menşeli Gökkuşağı Alabalığı
ithalatına karşı açılan anmti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları süreçlerinin
koordinasyonunun Ege İhracatçı Birlikleri Genel sekreterliğince yürütüleceği yönünde bir
karar alınmasının uygun olacağı ifade edilmektedir.
Sayın Sektör Kurulunun bilgilerine arz olunur.
Gündem Maddesi 3: Hayvansal Ürünler İhracatı konusunda
yaşanan süreç hakkında bilgi verilmesi;
Rusya Federasyonu ile
Malumları olduğu üzere, Rusya Federasyonu ile AB ve ABD arasında yaşanan siyasi
gelişmeler sonrasında Rusya Federasyonu AB ve ABD’den hayvansal ürünler alımına yasak
getirmiş ve ülkemiz üreticilerinin arz ettikleri ürünlere yönelim göstermişlerdir.Süreç
içerisinde Rusya tarafı ile Türk Makamları arasında yapılan görüşmeler sonucunda Rusya
Federasyon’una ihracat gerçekleştirmek isteyen firmaların Rus Makamlarına bildirilmesi
gündeme gelmiş, Rusya daha önceki uygulamalarında yaptığı heyet gönderip tesislerin
yerinde ziyaret edilmesi uygulaması yerine Gıda tarım hayvancılık Bakanlığımızın yapacağı
denetimler sonucunda kendilerine göndereceği listeyi kabul edeceğinin bilgisini vermiştir. Bu
çerçevede, Gıda tarım Hayvancılık bakanlığı taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilen
denetimler sonucunda oluşturulan ihracatçı firmalar listesi Rus makamlarına iletilmiştir.
Halihazırda; Rusya veterinerlik dairesinin resmi web sitesinde ise;
http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/turkey/enterprises.html?productType=7&_language=
en
4
Şu firmalar yer almaktadır;
Su Ürünleri İşletmeleri
Agromey Gida ve Yem San. Tic. A. Ş.
Turkey /
Aydın
Fresh chilled, frozen aquaculture and fishery products
Aydin
TR 07 10 20 30 40 495
Antalya Balik Tur. Gida Taş. Inş. San. Ve Tic. A.Ş.
Turkey /
Antalya
Fresh chilled, frozen aquaculture and fishery products
Antalya
TR 09 30 40 507
1.
2.
TR 46-0025
3.
4.
5.
Bafa Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi San. Tic. A. Ş.
Alabalik Tesisleri Kahramanmaraş Şubesi
Turkey
TR 48 20 30 40 212
Bağci Balik Gida ve Enerji Uretim Sanayi ve Ticaret A. S.
Turkey /
Muğla
Fresh chilled, frozen and processed Aquaculture Products
Mygla
TR 35 20 30 40 70 429
Turkey
Cesurlar Balik Market
-
TR 35 20 30 40 509
6.
Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri San.
Ve Tic. A.Ş.
Fresh chilled, frozen and processed aquaculture and fishery products
8.
9.
Turkey /
İzmir
Izmir
Gumusdoga Su Urun. Uret. Ihr. Ve Ith. A.S.
Turkey /
Muğla
Fresh chilled and frozen aquaculture products
Mygla
TR 48 20 30 40 307
Kılıc Deniz Ürn. Ürt. İhr. İth. Ve Tic. A.Ş.
Turkey /
Muğla
Fresh chilled and frozen aquaculture products
Mygla
TR 48 20 30 40 428
7.
-
Kırış Gıda Maddeleri Su Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Fresh chilled, frozen and processed aquaculture and fishery products
TR 11 30 40 471
10. Liman Entegre Balıkçılık San. Tic. Ltd. Şti. – BİLECİK
Chilled, frozen fish and fish products (trout, aquaculture)
TR 48 20 30 40 498
11. Marenostro Diş Tic. Ve Paz A.Ş.
Turkey
-
Turkey
-
Turkey /
Muğla
Fresh chilled, frozen and processed Aquaculture Products
Mygla
TR 48 20 40 436
Turkey /
Muğla
12. Noordzee Su Ururnleri Ihr. San. Ve Tic A.S.
Fresh chilled aquaculture products
Mygla
TR 35 20 30 40 528
Turkey
13. PENTA SU UR, URT. SAN. VE TIC A.Ş.
TR 35 30 70 490
14. Pinar Entergre Et ve Un San. A. Ş.
Frozen and processed aquaculture and fishery products. Clams
TR 07 20 30 40 529
15. TSM DENIZ URUNLERI SAN. VE. TIC. A.S.
TR 34 PG 20 40 002
16. TUNCAY SAGUN (KEMAL BALIKCILIK IHR. LTD. STI.)
TR 09 20 30 40 499
17. Uğurlu Balık Üretim San. ve Tic.A. Ş
Fresh chilled, frozen and processed aquaculture products
-
Turkey
-
Turkey
-
Turkey
-
Turkey /
Aydın
Aydin
Import is approved: Fish
Since 05.06.2014, direction: ФС-ЕН-8/4680
from 27.03.2014
Import is approved: Fish
Since 21.05.2014, direction: ФС-ЕН-8/2715
from 21.02.2014
Import is approved: Fish
Since 05.12.2013, direction: ФС-ЕН-7/16935
from 05.12.2013
Import is approved: Fish
Since 04.03.2010, direction: ФС-АС-4/1972.
from 04.03.2010
Temporary restrictions: Fish
Since 01.09.2014, direction: ФС-НВ-8/15414
from 18.08.2014
Temporary restrictions: Fish
Since 11.11.2013, direction: ФС-АС-7/14631
from 28.10.2013
Import is approved: Fish
Since 16.12.2013, direction: ФС-НВ-7/17846
from 16.12.2013
Import is approved: Fish
Since 05.09.2012, direction: ФС-AC-7/11610
from 05.09.2012
Temporary restrictions: Fish
Since 18.06.2014, direction: ФС-ЕН-8/9545
from 04.06.2014
Import is approved: Fish
Since 09.07.2010, direction: ФС-ГК-4/8196
from 09.07.2010
Import is approved: Fish
Since 04.03.2010, direction: ФС-АС-4/1972.
from 04.03.2010
Import is approved: Fish
Since 04.03.2010, direction: ФС-АС-4/1972.
from 04.03.2010
Import is approved: Fish
Since 03.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/18986
from 03.10.2014
Import is approved: Fish
Since 02.03.2011, direction: ФС-АС-4/2432
from 02.03.2011
Import is approved: Fish
Since 10.09.2013, direction: ФС-ЕН-7/11793
from 10.09.2013
Enhanced control: Fish
Since 17.10.2014, direction: ФС-НВ-8/20091
from 17.10.2014 , samples: 4
Import is approved: Fish
Since 04.03.2010, direction: ФС-АС-4/1972.
from 04.03.2010
5
TR 35 20 30 40 492
18.
Veham Kardeşler Turizm-Su ve Gıda Ürn.-İnş. San. ve Tic.
Ltd. Şti.
Fresh chilled, frozen and processed aquaculture and fishery products
TR 35 20 30 40 184
Turkey /
İzmir
Import is approved: Fish
Since 04.03.2010, direction: ФС-АС-4/1972.
from 04.03.2010
Izmir
Temporary restrictions: Fish
Turkey
19. Сamli Yem Besicilik San. ve Tic. A.Ş. IZMIR
Since 11.11.2013, direction: ФС-АС-7/14631
from 28.10.2013
-
Chilled, frozen fish and fish products (including aquaculture)
Süt ve Süt Ürünleri
TR-20-0023
is approved: Food / milk and milk products
Turkey Import
Since 22.08.2014, direction: ФС-СА-8/15960 from 22.08.2014 ; ФС-ЕН-
1. Aynes Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
-
8/18355 from 25.09.2014
Turkey Import is approved: Food / milk and milk products
TR-26-0027
2. Pınar Sut Mamülleri Sanayi A.Ş.
-
TR-59-К-000977
3. Ünilever Sanayi Ve Ticaret Turk Anonim
Şirketi (Algida)
Since 22.08.2014, direction: ФС-СА-8/15960 from 22.08.2014 ; ФС-ЕН8/18355 from 25.09.2014
Turkey Import is approved: Food / milk and milk products
-
Since 22.08.2014, direction: ФС-СА-8/15960 from 22.08.2014
İşlenmiş Ürünler
TR 14-0021
Beypi Beypazari Tarimsal Uretim
1. Pazarlama San. ve Tic.A.S
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
Turkey
Vakif gecitveren Koyu Kabakcikiri Sok.
No: 4 /BOLU
TR 11-0022
CP Standart Gida Sanayi ve Ticaret
2. Anonim Sirketi
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
Turkey / Bolu
Camii Cedit Mah. Maltepe Mevkii
Osmaneli/BILECIK
TR 35-0042
3. Pinar Entegre ET ve Un San. A.S
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
Turkey / İzmir
Ankara Asfalti 25. Km Kemalpasa/IZMIR
Import is approved: Food / finished food
products
Since 16.06.2011, direction: ФС-РХ-2/7608 from
16.06.2011 ; ФС-ЕН-8/18277 from 24.09.2014
Import is approved: Food / finished food
products
Since 16.06.2011, direction: ФС-РХ-2/7608 from
16.06.2011 ; ФС-ЕН-8/18277 from 24.09.2014
Import is approved: Food / finished food
products
Since 16.06.2011, direction: ФС-РХ-2/7608 from
16.06.2011 ; ФС-ЕН-8/18277 from 24.09.2014
4.
TR 07-0022
Bahar Tavukçuluk Gida Inş. Tur. San. ve
Tic. Ltd. Şti
cutting and processing of poultry meat,
production of meat products from poultry
Turkey / Antalya
Organize Sanayi Bolgesi 1.
Kisim 1. Cadde, ANTALYA
Import is approved: Food / finished
poultry meat products
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН8/20676 from 24.10.2014
5.
TR 64-0059
Gedik Tavukçuluk ve Tarim Ürünleri Ticaret
Sanayi Anonim Şirketi
cutting and processing of poultry, the
production of finished products from
poultry
Turkey / Uşak
Kolankaya Koyu No: 85 Esme,
USAK
Import is approved: Food / finished
poultry meat products
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН8/20676 from 24.10.2014
Kanatlı Ürünleri Üreticileri
TR 35-0038
1.
Abalioglu Yem Soya ve Tekstil
Sanayi Anonim Sirketi
Production of poultry meat
TR 34-0080
2.
Alp Hindi Uretim Satis Paz. Ith. Ihr.
ve Tic. Ltd. Sti.
Production of poultry meat
Turkey
Import is approved: Meat / poultry
Ankara Asfalti 45. Km No: BagyurduKemalpasa/IZMIR
Since 16.06.2011, direction: ФС-РХ-2/7608
from 16.06.2011 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Turkey / İstanbul
Enhanced control: Meat / poultry
Kocullu Mahallesi, Kocullu Caddesi,№ 4,
Cekmekoy, Istanbul/Turkey
Since 14.10.2014, direction: ФС-НВ-8/19699
from 14.10.2014 , samples: 5
6
TR 07-0022
3.
Bahar Tavukçuluk Gida Inş. Tur.
San. ve Tic. Ltd. Şti
cutting and processing of poultry meat,
production of meat products from poultry
TR 10-0024
4.
Banvit Bandirma Vitaminli Yem
San.A.S.
Production of poultry meat
Turkey / Antalya
Import is approved: Meat / poultry
Organize Sanayi Bolgesi 1. Kisim 1.
Cadde, ANTALYA
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20676
from 24.10.2014
Turkey
Balikesir Asfalti 8. Km Omerkoy Kavsagi
Bandirma/ BALIKESIR
TR 35-0047
5.
Banvit Bandirma Vitaminli Yem
San.A.S. (Hindi Kesimhanesi)
Turkey / İzmir
Ankara Asfalti 25. km Kemalpasa/IZMIR
Production of poultry meat
TR 14-0021
6.
Beypi Beypazari Tarimsal Uretim
Pazarlama San. ve Tic.A.S
Since 07.01.2011, direction: ФС-НВ-2/17197
from 27.12.2010
Import is approved: Meat / poultry
Turkey / Bolu
Import is approved: Meat / poultry
Doganci Koyu Mevkii Mudurnu Yolu 6.km
Doganci, Merkez, BOLU
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20676
from 24.10.2014
TR 10-0061
Turkey / Balıkesir
Bu Pilic Entegre Gida San. Tic. A.S.
Balikesir Karayolu 10. Km
Bandirma/BALIKESIR
Temporary restrictions: Meat /
poultry
Bolu Kalite Yem Sanayi A.Ş. Bolca
Hindi
cutting and processing of poultry meat
Production of poultry meat
TR 11-0022
9.
Temporary restrictions: Meat /
poultry
Since 01.02.2010, direction: ФС-НВ-2/828
from 01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
TR 14-0027
8.
Since 01.02.2010, direction: ФС-НВ-2/828
from 01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Vakif gecitveren Koyu Kabakcikiri Sok. No:
4 /BOLU
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
7.
Turkey
Import is approved: Meat / poultry
CP Standart Gida Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
Turkey / Bolu
Camii Cedit Mah. Maltepe Mevkii
Osmaneli/BILECIK
TR 14-0022
Erpilic Entegre Tavukculuk Uretim
10.
Pazarlama ve Ticaret Limited Sirketi
Turkey
Dedeler Koyu Goynuk/BOLU
Production of poultry meat
Since 07.01.2011, direction: ФС-НВ-2/17197
from 27.12.2010
Import is approved: Meat / poultry
Since 06.05.2010, direction: ФС-НВ-2/4738
from 18.05.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Enhanced control (Laboratory
testing completion): Meat / poultry
Since 17.10.2014, direction: ФС-НВ-8/20023
from 17.10.2014 , samples: 10
TR 64-0059
Gedik Tavukçuluk ve Tarim Ürünleri
11. Ticaret Sanayi Anonim Şirketi
cutting and processing of poultry, the
production of finished products from poultry
Turkey / Uşak
Kolankaya Koyu No: 85 Esme, USAK
TR 45-0038
Keskinoglu Tavukculuk ve Damizlik
12.
Isletmeleri Sanayi ve Ticaret A.S.
TR 14-0024
Production of poultry meat
Kayalioglu Kasabasi Akhisar/MANISA
Since 05.07.2012, direction: ФС-ЕН-7/4372
from 05.04.2012 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Turkey / Kocaeli
Import is approved: Meat / poultry
Kaygana Mah. Bolu Cad. No: 167
Mudurnu/BOLU
Since 06.05.2010, direction: ФС-НВ-2/4738
from 18.05.2010
TR 35-0042
14. Pinar Entegre ET ve Un San. A.S
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20676
from 24.10.2014
Import is approved: Meat / poultry
Turkey
Production of poultry meat
13. Pak Tavuk Gida San. Ve Tic. A.S.
Import is approved: Meat / poultry
Import is approved: Meat / poultry
Turkey / İzmir
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
Ankara Asfalti 25. Km Kemalpasa/IZMIR
TR 10-0028
Turkey
Since 06.05.2010, direction: ФС-НВ-2/4738
from 18.05.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Import is approved: Meat / poultry
Production of poultry meat
Balikesir Asfalti 6. Km
Bandirma/BALIKESIR
Since 01.02.2010, direction: ФС-НВ-2/828
from 01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
TR 54-0031
Turkey
Import is approved: Meat / poultry
3.Organize Sanayi Bolgesi 6 Yol No: 40
Sogucak Koyu Sogutlu/ SAKARYA
Since 01.02.2010, direction: ФС-ЕВ-2/828 from
01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from 24.09.2014
15. Seker Pilic ve Yem San. Tic. A.S.
16. Sen Pilic Gida Sanayi A.S.
Production of poultry meat
7
Kanatlı Ürünleri Sakatatı Üreticileri
TR 35-0038
1.
Abalioglu Yem Soya ve Tekstil
Sanayi Anonim Sirketi
Production of poultry meat
TR 34-0080
2.
Alp Hindi Uretim Satis Paz. Ith. Ihr.
ve Tic. Ltd. Sti.
Production of poultry meat
TR 10-0024
3.
Banvit Bandirma Vitaminli Yem
San.A.S.
Production of poultry meat
Turkey
Ankara Asfalti 45. Km No: BagyurduKemalpasa/IZMIR
Turkey / İstanbul
Kocullu Mahallesi, Kocullu Caddesi,№ 4,
Cekmekoy, Istanbul/Turkey
Turkey
Balikesir Asfalti 8. Km Omerkoy Kavsagi
Bandirma/ BALIKESIR
TR 35-0047
4.
Banvit Bandirma Vitaminli Yem
San.A.S. (Hindi Kesimhanesi)
Turkey / İzmir
Ankara Asfalti 25. km Kemalpasa/IZMIR
Production of poultry meat
TR 14-0021
5.
Beypi Beypazari Tarimsal Uretim
Pazarlama San. ve Tic.A.S
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
6.
Turkey
Vakif gecitveren Koyu Kabakcikiri Sok. No:
4 /BOLU
TR 10-0061
Turkey / Balıkesir
Bu Pilic Entegre Gida San. Tic. A.S.
Balikesir Karayolu 10. Km
Bandirma/BALIKESIR
Production of poultry meat
TR 11-0022
7.
CP Standart Gida Sanayi ve Ticaret
Anonim Sirketi
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
Turkey / Bolu
Camii Cedit Mah. Maltepe Mevkii
Osmaneli/BILECIK
TR 14-0022
8.
Erpilic Entegre Tavukculuk Uretim
Pazarlama ve Ticaret Limited Sirketi
Turkey
Dedeler Koyu Goynuk/BOLU
Production of poultry meat
TR 45-0038
9.
Keskinoglu Tavukculuk ve Damizlik
Isletmeleri Sanayi ve Ticaret A.S.
Turkey
Kayalioglu Kasabasi Akhisar/MANISA
Production of poultry meat
TR 14-0024
10. Pak Tavuk Gida San. Ve Tic. A.S.
Production of poultry meat
Turkey / Kocaeli
Kaygana Mah. Bolu Cad. No: 167
Mudurnu/BOLU
TR 35-0042
11. Pinar Entegre ET ve Un San. A.S
Turkey / İzmir
Production of poultry meat, manufacture of
ready-to-eat meat products
Ankara Asfalti 25. Km Kemalpasa/IZMIR
TR 10-0028
Turkey
12. Seker Pilic ve Yem San. Tic. A.S.
Production of poultry meat
Balikesir Asfalti 6. Km
Bandirma/BALIKESIR
TR 54-0031
Turkey
13. Sen Pilic Gida Sanayi A.S.
Production of poultry meat
3.Organize Sanayi Bolgesi 6 Yol No: 40
Sogucak Koyu Sogutlu/ SAKARYA
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 16.06.2011, direction: ФС-РХ-2/7608
from 16.06.2011 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 18.09.2012, direction: ФС-ЕН-7/7732
from 18.06.2012
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 01.02.2010, direction: ФС-НВ-2/828
from 01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Temporary restrictions: Meat /
poultry offals and fats
Since 07.01.2011, direction: ФС-НВ-2/17197
from 27.12.2010
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 01.02.2010, direction: ФС-НВ-2/828
from 01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Temporary restrictions: Meat /
poultry offals and fats
Since 07.01.2011, direction: ФС-НВ-2/17197
from 27.12.2010
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 06.05.2010, direction: ФС-НВ-2/4738
from 18.05.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 01.02.2010, direction: ФС-НВ-2/828
from 01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 05.07.2012, direction: ФС-ЕН-7/4372
from 05.04.2012 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 06.05.2010, direction: ФС-НВ-2/4738
from 18.05.2010
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 06.05.2010, direction: ФС-НВ-2/4738
from 18.05.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 01.02.2010, direction: ФС-НВ-2/828
from 01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
Import is approved: Meat / poultry
offals and fats
Since 01.02.2010, direction: ФС-ЕВ-2/828
from 01.02.2010 ; ФС-ЕН-8/18277 from
24.09.2014
8
Kuluçkalık Yumurta Üreticileri
1.
2.
3.
TR 410000013420
Turkey
Import is approved: Animal / hatching egg
П/ф EMRE PILIC
-
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20682 from 24.10.2014
TR 4100000185076
Turkey
Import is approved: Animal / hatching egg
П/ф EMRE PILIC
-
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20682 from 24.10.2014
TR 540000491625
Turkey
П/ф UGUR YILMAZ/EMRE PILIC
-
Import is approved: Animal / hatching egg
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20682 from 24.10.2014
Civciv Üreticileri
1.
2.
3.
TR 410000013420
Turkey
Import is approved: Animal / chicks
П/ф EMRE PILIC
-
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20682 from 24.10.2014
TR 4100000185076
Turkey
Import is approved: Animal / chicks
П/ф EMRE PILIC
-
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20682 from 24.10.2014
TR 540000491625
Turkey
Import is approved: Animal / chicks
П/ф UGUR YILMAZ/EMRE PILIC
-
Since 24.10.2014, direction: ФС-ЕН-8/20682 from 24.10.2014
Tesis onay no.suna haiz firma sayısının artabilmesi ile ilgili olarark Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Sınır Kontrol dairesi yetkilileri ile görüşülmüş kendilerinden alınan
bilgide; kendileri tarafından oluşturulan listenin Rus Makamlarına iletildiği ve onay no.suna
haiz firma sayısına ilişkin olarak Rus makamlarınca verilecek onay sonrasında önümüzdeki
ayın ortasında onay no.suna haiz firma sayınında artış olacağını ifade etmişlerdir.
Sayın Sektör kurulunun bilgilerine arz olunur.
Gündem Maddesi 4: Canlı Hayvan İhracatının tüm gümrüklerden yapılması ve buna
ilişkin olarak e-birlik sisteminde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’lerde
gümrüklere ilişkin yasağın kaldırılması konusunda bilgi verilmesi;
Malumları olduğu üzere, Canlı hayvan ihracatına ilişkin olarak gümrük yasaklarının
kalkmasına ilişkin olarak Bakanlık talimatı gerekmekte olup, konuya ilişkin olarak Gıda Tarım
ve Hayvancılık Dairesi ile daha önceki dönemde Sektör Kurulumuzu yürüten Ege ihracatçı
Birlikleri müteaddit defalar görüşmüş fakat konuya ilişkin ilgili yazı kendilerinden temin
edilememiştir. Bu durumda, ihracatçı firmalar ihracatlarına ilişkin sıkıntı yaşamakta konu TİM
bilgi işlem servisine her ihracata ilişkin olarak her defasında bildirilmektedir. Firmalrın zaman
kaybı yaşamaması ihracatlarını ivedi olarak yetiştirebilmelerini teminen Sektör Kurulu Kararı
çerçevesinde, elimizde konuya ilişkin Tarım Bakanlığı’nın bir kararı olmamakla birlikte
uygulamanın bu yönde olduğu ve ilgili GTİP’e ilişkin sınırlandırmanın kaldırılmasının uygun
olacağını belirtir şekilde konunun TİM’e intikali hususu
Sayın Sektör kurulunun bilgilerine arz olunur.
9
Gündem Maddesi 5: AB’nin Kanatlı Ürünleri ihracatına ilişkin olarak uyguladığı
yasağın kaldırılabilmesini teminen Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu tarafından organize
edilen Brüksel Sektörel Ticaret Heyeti hakkında bilgi verilmesi;
AB tarafından kanatlı ürünlerine uygulanan yağsın kaldırılması ile ilgili olarak AB Makamları
nezdinde Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğimizin himayelerinde, girişim gerçekleştirilmesi
ile ilgili olarak 22-23 Ekim 2014 tarihlerinde Bürüksel/ Belçika’da , Daimi Temsilciliğimizin
girişimleri sonucunda AB Tarım Politikaları Dairesi “DG Agri” “John Clark- Direktör” ve
Teknik Dairesi “DG Sanco” “Lorenzo Terzi” ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
Heyet katılımı olarak gerçekleştirilen toplantıya; Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Müjdat Sezer, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Başkan Yardımcısı Bedri
Girit, Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Muhasip Üyesi Sn. Teoman İnal, Kanatlı Ürünleri
Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim Afyon, Sn. Yüksel Küçük, Sn. Cem
Sağır, AB Daimi Temsilciliğimiz Nezdinde Ticaret Müşavirimiz Sn. Bahar Güçlü, Yumurta
Üreticileri Merkez Birliği Sekreteri Sn. Hüseyin Sungur, Hergünsel Avukatlık Firması
Avukatları Sn. Can Talaz ve Sn. Ufuk Yalçın, Belçika/Bürüksel’de Mukim Avukatlık Firması
Avukatları Sn.Arnoud R. Willems ve Sn. Moris Pritchard iştirak etmişlerdir.
Gerçekleştirilen toplantıda AB yetkilileri özetle; Türk makamlarına teknik bilgi vermeye hazır
oldukları, Uluslarası ticaret kurallarına uygun davrandıkları beyaz et ihracatının Türkiye’nin
yaşadığı sıkıntının bilimsel gerçeklere dayandığı newcastle hastalığı ve bölgeselleştirme ile
ilgili olarak çalışmaların tamamlanması gerektiği bu çalışmalar ile kendilerinin beklentileri
olduğu, diğer ülkelere yönelik kriterlerin Türkiye içinde geçerli olduğu yapılan görüşme ve
çalışmaların kimi ülkede çok kısa sürede tamamlandığı kimi ülkede ise yıllarca sürdüğü ifade
edilmiştir. Diğer yandan görüşmenin ilerleyen bölümlerinde ise Türkiye’ye eleştiri olarak
Türkiye’nin kendilerine hiçbir bilimsel geçerlilik göstermeden kırmızı et alımını engelledikleri
bununla ilgili olarak her hangi bir bilimsel dayanağın olmadığını ifade etmişlerdir.
Sayın Sektör Kurulunun bilgilerine arz olunur.
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
365 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content