close

Enter

Log in using OpenID

1030-Kayseri Develi Yenice Köyü I. Derece Arkolojik Sit Alanındaki

embedDownload
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge K urulu
KARAR
Toplantı No. Ve Tarihi: 78 - 24.04.2014
Karar No. Ve Tarihi : 1030 - 24.04.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Kayseri ili, Develi ilçesi, Hüseyinli M ahallesi, M ahm utçuk M evkii’nde 16.04.2013 tarihinde
m eydana gelen kaçak kazıya yönelik Kayseri M üze M üdürlüğü uzm anlarınca yapılan incelem elerde tespit
edilen kaya mezarları ve yeraltı şehrinin tescilinin değerlendirilmesi ve K urulum uzun 30.01.2009 tarih ve
1286 sayılı kararıyla, Y enice Köyü, M ahm utçuk M evkii nekropolü adıyla 1. D erece arkeolojik sit alanı
olarak tescillenen nekropolün koordinatlarında maddi hataların olduğu belirtilerek, söz konusu hatanın
giderilm esi istem ine yönelik Kayseri Valiliği, İl K ültür ve Turizm M üdürlüğü’nün 23.10.2013 tarih ve
3363 sayılı yazısı ile Hüseyinli M ahallesi, M ahm utçuk M evkii’nde bulunan kaya mezarları ve yeraltı
şehrinin tesciline ilişkin Kayseri Valiliği İl K ültür ve Turizm M üdürlüğü’nün 30.12.2013 tarih ve 4207
sayılı, K ültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletm eler Genel M üdürlüğü’nün 08.01.2014 tarih ve 4262
sayılı, Enerji ve Tabii K aynaklar Bakanlığı, M aden İşleri Genel M üdürlüğü’nün 14.01.2014 tarih ve 31372
sayılı, K ayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü’nün 15.01.2014 tarih ve 527 sayılı görüş yazıları
ile K orum a Bölge K urulu M üdürlüğü raportörlerinin 23.12.2013 tarih, 1206 sayılı ve 10.04.2014 tarih ve
395 sayılı raporları okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi,
yapılan görüşm e sonucunda;
Kayseri ili, Develi ilçesi, Yenice K öyü’nde bulunan, tapunun 138 ada, 57 parseli ile 139 ada, 1
parselinde tescil edilen ancak sit sınırlarının koordinatlarında maddi hataların olduğu anlaşılan M ahm utçuk
M evkii N ekropolü’nün, K urulum uzun 30.01.2009 tarih ve 1286 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırları ve sit
fişinin iptaline; yanlış belirlendiği anlaşılan sit sınırları dahilinde yer alan, tapunun 139 ada, 1 parselindeki
“korunması gerekli taşınm az kültür varlığı şerhinin” kaldırılmasına; Kayseri ili, Develi ilçesi, Hüseyinli
M ahallesi, M ahm utçuk M evkii’nde tespit edilen, tapunun 138 ada, 57 parselinde kam u ortak malı adına
kayıtlı m era vasıflı taşınm azda bulunan kaya mezarları ve yeraltı şehrinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi
kapsam ına giren özellikler taşıması nedeniyle, kararım ız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda
koordinatlı olarak belirlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu
alanda K ültür ve Tabiat Varlıklarını K orum a Y üksek K urulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke
kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik geçiş dönemi korum a esasları ve kullanm a koşullarının
geçerli olduğuna karar verildi.
374
AV R U PA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
T Ü R K İY E
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLİ:
KAYSERİ
A D I:
İLÇESİ: DEVELİ
D.K.V.K.E
SİT
ENVANTER NO
HARİTA NO
MAHALLE K Ö Y : Hüseyin'i Köyü
KADASTRO
VEYA MEVKİİ
PAFTA: L35-d-05-c
: Mahmutçuk Mevkii
ADA:138
PARSEL: 57
K aya M ezalar ve Yeraltı şehri
G E N E L TA N IM : Yer altı şehrinin giriş kısmında yapılan kaçak kazının neticesinde 3 farklı giriş kısmı ortaya çıkarılmış, giriş holü olabilecek bölüm içerisinde
bulunan bir miktar ham toprak temizlenmiştir. Savunma amacıyla oldukça dar tutulduğu düşünülen giriş hollerinin diğer ikisinin kaçak kazıcılar tarafından
açılan kısımlarında, duvar yüzeylerinde ışıklandırmaya dönük küçük nişlerin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca incelemelerimiz sırasında muhtemel yer altı
şehrinin yaklaşık 30 m. batısında iki adet kaçak kazıya maruz kalmış basit kaya mezarın olduğu anlaşılmıştır.
ŞİMDİKİ TEH LİK ELER
: Kaçak kazı, Tarımsa! Faaliyetler.
ş im d ik i d u r u m
: Tarım Faaliyetlerde kullanılmaktadır.
SIT POTANSİYELİ
: 1. derece Arkeolojik sit
KORUM A D E R E C E S İ: 1 derece arkeolojik sit
HAZIRLAYANLAR: Gökhan YILDIZ
Korumasız
ŞİMDİKİ KORUMA
Sezai ARIK
ÖNERİLEN KORUM A
07.
O L■IA N| *D I
: 1 derece arkeolojik sit alanı olarak tescili
J.-N1
KONTROL EDEN: Mustafa ERGUN Müze l ^ ^ m ^
G. M. E. E. A. Y. K. KARARLARI
^ /
>ilek Y A LD IZ
YAYIN DİZİSİ
m m n m m l m m mm s m
B o lq é K u ru lMüdür V.
K a y s o ri K ü ltü r V a rlık la rın ın
K o ru m a
GÖZLEM LER
K a ra b u ru n
B ö ig e
K u ru lu n u n
REVİZYON :
¿ k fo M i.G O n ve .1Û3ÖC „ lı G. M. E. E. A. Y. K. .ONAYI:
T
"T '
Kaim T
K
İOOO
'
M M M İ T
O M E R t t. D G R E C E A R K E O L O J İ K S f T
f S»tıköy
****
»A*. *
|,r*
"C M
İMt-,
" k ü ltü r VE TURİZM BAKANLIĞI
lynnri Kültü: Varlıklarım Koruca
TAn.H
SAYI
:
GEREĞİ :
İDOSYA NO'
Jtkler
n [x o < r
_____ — -----------------
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
333 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content