close

Вход

Log in using OpenID

1. TEMA

embedDownload
ÝÇÝNDEKÝLER
HAYAT B ÝLGÝSÝ
1. TEMA: OKUL HEYECANIM
Okula Hazýrlýk- Belirli Günler ............................7
Kiþisel Bakým- Sýnýfýmýz- Okul Kurallarýmýz ......9
Sýnýfta Demokrasi-Kulüplerimiz ......................11
Bayraðýmýz ve Ýstiklâl Marþý’mýz ....................13
Saðlýklý Beslenme-Güçlü Yanlarýmýz ..............15
Duygularýmýz-Farklý Yanlarýmýz ......................17
Eþyalarýmýz-Ulaþým- Trafik..............................19
Okul Yolu- Vücudumuz-Saðlýðýmýz ................21
Arkadaþlýk ve Güzel Davranýþlar ....................23
Meslekler-Bilinçli Tüketim ..............................25
Atatürk’ün Öðrenimi-Millî Bayramlar..............27
Dinî Bayramlarýmýz-Kaynak Kitaplar..............29
Okul Sorunlarý ve Çözüm Yollarý ....................31
2. TEMA: BENÝM EÞSÝZ YUVAM
Canlýlar ve Yuvalarý-Yönler..............................33
Evimiz-Ailemiz-Adres- Telefon- Ýletiþim ..........35
Organlarýn Ýþlevleri ve Saðlýklý Hayat ............37
Görgü Kurallarý-Planlý Hayat ..........................39
Mesleklerin Önemi-Örnek Kiþiler ....................41
Hak ve Hürriyetler-Evimizdeki Kurallar ..........43
Eþyalarýn Özenli Kullanýmý-Duyu Organlarý ..45
Duygularýmýz-Ahlaki Deðerlerimiz ..................47
Etkili Reddetme-Evde Öðrenme Ortamý ........49
Ailede Liderlik-Tasarruf-Teknoloji ....................51
Evde Güvenlik-Kaynaklar ve Tasarruf............53
Tatil Planým-Doðal Afetler-Vatanýmýz ..............55
Vatan Sevgisi ve Eþsiz Yuvamýz ....................57
3. TEMA: DÜN BUGÜN YARIN
Fiziksel Özelliklerimiz-Bebeklik Yýllarýmýz ......59
Oyunlar-OyuncaklarBaþka Ülkelerdeki Çocuklar ..........................61
Öz Geçmiþimiz-Liderlerimiz-Türk Büyükleri ......63
Atatürk’ün Hayatýný Araþtýrýyorum..................65
Suyun Hâl Deðiþtirmesi ve Maddenin Hâlleri ..67
Dünya’mýzýn HareketleriHava Durumu-Takvim ....................................69
Gökyüzü Gözlemleri-Hava, Su ve Toprak......71
Binalardaki Deðiþim-Baþka Ülkelerde Afetler......73
Canlýlarýn Ýhtiyaçlarý-Doðal ve Yapay Çevreler..75
Çevre Temizliði ve Saðlýðýmýz ........................77
Bu Yýl Neler Öðrendik? ..............................79
TÜRKÇE
1. TEMA: BÝREY VE TOPLUM
Geçen Yýl Neler Öðrendik? ........................83
Okuma-Anlama Etkinlikleri ............................85
Görsel Okuma (Resim Yorumlama) ..............87
Zýt Anlamlý Kelimeler ......................................89
Trafik Ýþaretleri - Yazým ve Noktalama ..........91
Eþ Anlamlý Kelimeler ......................................93
2. TEMA: ATATÜRK
Ana Fikir ..........................................................95
Sözlük Çalýþmasý - Ýsimler - Eþ Sesli Kelimeler ......97
Þiirde Ana Duygu (Tema) ..............................99
Harf Bilgisi - Hece Bilgisi ..............................101
Kelime (Sözcük) Bilgisi ................................103
Cümle Bilgisi - Cümlede Anlam ..................105
3. TEMA: ÜRETÝM TÜKETÝM VERÝMLÝLÝK
Kurallý Cümle ................................................107
Eþ Sesli Kelimeler ........................................109
Varlýklarýn Özelliklerini Belirten Kelimeler ....111
Satýr Sonuna Sýðmayan Sözcükler..............113
Sözlük Sýrasý Yazým Kýlavuzu’ndan Yararlanma ................115
Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý ..........117
4. TEMA: OYUN VE SPOR
Hikâye ve Hikâye Unsurlarý..........................119
Masal ve Masal Unsurlarý ............................121
Fýkra - Kelimede Anlam ................................123
Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeler ......125
5. TEMA: HAYAL GÜCÜ
Kelimenin Yapýsý............................................127
Karþýlaþtýrmalar ............................................129
Mektup ve Davetiye Yazalým ........................131
Sebep-Sonuç Ýliþkisi ....................................133
6. TEMA: SAÐLIK VE ÇEVRE
Metnin Bölümleri (Giriþ, Geliþme, Sonuç)....135
Görsel Okuma
(Trafik Ýþaretlerini ve Levhalarý Okuma) ......137
Þiir ve Þiir Yazma ..........................................139
5
7. TEMA: DEÐERLERÝMÝZ
Olaylarýn Oluþ Sýrasý
(Önce, Sonra, Daha Sonra ..........................141
Özel Ýsimler-Tür Ýsimleri ................................143
Ýsimler-Anahtar Kelime..................................145
Destekleyici Açýklayýcý Ýfadeler ....................147
Tasvir (Betimleme) ........................................149
8. TEMA: EÐÝTSEL VE SOSYAL ETKÝNLÝKLER
Cevaba Uygun Sorular ................................151
Tartýþma (Münazara) ....................................153
Güzel Konuþma
(Tanýþma, Selamlaþma, Misafir Karþýlama) ....155
Güzel Konuþma
(Teþekkür Etme, Özür Dileme, Hasta Ziyareti) ..157
Haydi Tekrar Edelim..................................159
Bu Yýl Neler Öðrendik? ............................161
MATEMATÝK
1. ÜNÝTE: CÝSÝM ATÖLYESÝ VE SAYILAR
Yüzler, Köþeler ve Ayrýtlar ............................169
Yüzler Köþeler Ayrýtlar ..................................170
Uzunluk Ölçme Birimlerini Kullanýyorum ........171
Uzunluk Ölçme Birimlerini Kullanýyorum ........172
Uzunluk Ölçüyorum......................................173
Sayý Doðrusu Modelleri ..................................174
Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Ýsimleri ......175
Geometrik Þekillerin Sýnýrlarý ........................176
Tablo Oluþturuyorum....................................177
Onluklar ve Birlikler ......................................178
Deste ve Düzine - A ......................................179
Deste ve Düzine - B ......................................180
Basamak Deðerini Buluyorum ....................181
1. Tekrar Testi ............................................182
Sýra Bildiren Sayýlar......................................184
2. ÜNÝTE: SAYI AVI
Þekiller Köþeler Kenarlar ..............................185
Þekiller ve Modeller ......................................186
Bütün Yarým Çeyrek ........................................187
Þekilleri Eþ Parçalara Ayýrýyorum....................188
Eþlik ve Simetri ............................................189
Zaman Ýlerliyor..................................................190
Farklý Þekillerde Sayalým..............................191
Örüntü Tamamlayalým..................................192
Ayný Kurala Sahip Yeni Örüntüler ................193
Sayýlarý Karþýlaþtýrýyorum ............................194
Sayýlarý Sýralýyorum ......................................195
6
3. ÜNÝTE: TOPLAMA ZAMANI
Eldesiz Toplama Ýþlemi ................................196
Eldeli Toplama Ýþlemi....................................197
Onluk Bozmadan Çýkaralým ........................198
Verilmeyen Toplanan ....................................199
Paralarýmýz ....................................................200
2. Tekrar Testi ............................................201
Zihinden Toplayalým ....................................203
Zihinden Toplayalým ....................................204
En Yakýn Onluk ............................................205
Önce Tahmin Et, Sonra Topla Bul! ..............206
Uzunluklarý Tahmin Edelim ..........................207
Toplama Ýþlemi Problemleri ..........................208
Uzunluk Ölçüsü Problemleri ........................209
3. Tekrar Testi ............................................210
4. ÜNÝTE: ÇIKARMA VE ÇARPMA ÝÞLEMLERÝ
Onluk Bozarak Çýkarma ..............................212
Zihinden Çýkarma Ýþlemi ..............................213
Önce Tahmin Et, Sonra Çýkar Bul! ..............214
Çýkarma Ýþleminde Verilmeyeni Bulalým ......215
Toplama ve Çýkarma Problemleri ................216
Sývýlarýn Miktarýný Ölçelim ............................217
4. Tekrar Testi ............................................218
Çarpma Ýþlemini Öðreniyorum ....................220
Toplamadan Çarpmaya Geçiyorum............221
2, 3, 4 ve 5 ile Çarpalým ..............................222
1 ve 0’ýn Hikâyesi..........................................223
Çarpanlarýn Yerlerini Deðiþtirelim ................224
10 ile Zihinden Çarpma................................225
Çarpma Ýþlemi Gerektiren Problemler ........226
5. Tekrar Testi ............................................227
5. ÜNÝTE: BÖLME ÝÞLEMÝ VE ÖLÇME
Bölme Ýþleminde Gruptaki Nesne Sayýsý ....229
Bölme Ýþleminde Grup Sayýsý ......................230
Çýkarmadan Bölme Ýþlemine Geçiyorum ....231
Sayý Örüntüleri..............................................232
6. Tekrar Testi ............................................233
Nesne Grafiði ................................................235
Nesne Grafiðini Yorumlayalým ....................236
Saat, Gün, Hafta, Ay, Mevsim ve Yýl ............237
Zaman Ölçüsü Problemleri ..........................238
Tartma Ýþlemleri Yapalým ..............................239
Kilogramla Ýlgili Problemler ..........................240
7. Tekrar Testi ............................................241
8. Tekrar Testi ............................................243
CEVAP ANAHTARI ....................................245
1.
TES T
1 .TEMA:
Kazaným:
1 ve 2
OKULA HAZIRLIK-BELÝRLÝ GÜNLER
1. Okula gitmek için hazýrlanýrken hangisini ilk önce
yaparýz?
A)
BBB
B)
h ayvanlardan
hangisinin etinden ve sütünden yararlanmayýz?
A)
B)
© Coþku Yayýnlarý
BBB
2. Aþaðýdaki
C)
C)
7
1.
1. TEMA: O K UL H E YE CA N I M
TES T
3. Ders araç gereçlerini sürekAAA
li yanlýþ getiren öðrenci, bu
sorunu nasýl çözmelidir?
A)
Ders programýný
6. “Hayvanlarýn biz insanlara
kullanmalýdýr.
C)
Büyük bir çanta
almalýdýr.
CCC
Arkadaþýna o günkü
dersleri sormalýdýr.
4. Bütün dünyada “HayvanBBB
larý Koruma Günü” hangi
gün kutlanmaktadýr?
A) 23 Nisan günü
B) 4 Ekim günü
C) Okullarýn açýldýðý ilk hafta
© Coþku Yayýnlarý
B)
çeþitli faydalarý vardýr.”
Yukarýda resimleri verilen
hayvanlarýn, “ortak yararý”
nedir?
A) Yumurtasýndan yararlanýrýz.
B) Sütünden yararlanýrýz.
C) Etinden yararlanýrýz.
7. “Sena, çantasýný ders prog-
AAA
ramýna göre hazýrlar.” Aþaðýdakilerden hangisi, bu bilgiyi destekleyen görsel unsurdur?
A)
B)
5. Aþaðýdakilerden hangisi, “evAAA
cil” hayvanlardan deðildir?
A)
B)
C)
C)
8
2.
TES T
1 .TEMA:
Kazaným:
3,4 ve 5
KÝÞÝSEL BAKIM-SINIFIMIZ-OKUL KURALLARIMIZ
1. Aþaðýdaki eþleþtirmelerden
BBB
3. “Ýnsanýn kiþisel
hangisi yanlýþ yapýlmýþtýr?
A)
düzenli
kahvaltý
beslenme
yapmak
B)
dengeli
beslenme
diþ fýrçalamak
kiþisel
bakým
CCC
4. Aþaðýdaki resimlerden han© Coþku Yayýnlarý
C)
temiz
giyinmek
BBB
2. Bir arkada-
BBB
þýmýza sýnýfýmýzýn ve sýramýzýn yerini tarif etmenin en
kolay yolu hangisidir?
A) Anlatýp hayalinde canlandýrmasýný istemek
B) Þekil çizerek anlatmak
C) El ve yüz hareketleriyle
anlatmak
bakým için, giyimine de dikkat
etmesi gerekir.”
Bu d üþünceye
göre, giyeceklerimizin h angi ö zelliðine
dikkat etmek gereksizdir?
A) Temiz olmasýna
B) Ütülü olmasýna
C) Pahalý olmasýna
gisi, baþkasýndan yardým
alarak yapýlan “kiþisel bakýmý” anlatmaktadýr?
A)
B)
C)
5. “Herhangi bir konuda, ihti-
AAA
yacý olan birine destek olmak” deyince aklýmýza gelen kelime hangisidir?
A) yardým
B) ihtiyaç
C) hoþgörü
9
2.
1. TEMA: O K UL H E YE CA N I M
9. Aþaðýdakilerden h angisi,
“Arkadaþlarýmla ..............
için onlara hoþgörülü davranmaya dikkat ederim.”
CCC
6. Yukarýdaki cümlede, noktaBBB
TES T
“temizlik ve kiþisel bakýmla” ilgilidir?
A)
B)
lý yere gelebilecek “en uygun” ifade hangisidir?
A) futbol oynamak
B) iyi geçinmek
C) balýk tutmak
C)
CCC
TAR IK
kapý
8. “Okul kurallarýna uymaz-
CCC
sak ............................”
cümlesi, a þaðýdakilerden
hangisiyle tamamlanmalýdýr?
A) baþarýlý oluruz.
B) öðretmenlerimizi sevindiririz.
C) birçok sorunla karþýlaþýrýz.
10
K E M AL
AL Ý
O R H AN
ATIF
KEREM
TUB A
M ÝNE
KAÐAN
pencereler
okul hayatýmýzý düzenleyen
kurallardandýr?
A) Derslerde yemek yiyip
su içmek
B) Koridorda koþup oynamak
C) Okula zamanýnda ve düzenli gelip gitmek
© Coþku Yayýnlarý
7. Aþaðýdakilerden h angisi,
öðretmen masasý
yazý tahtasý
10. Yukarýdaki þemaya göre,
BBB
Atýf’ýn yeri hangi seçenekte
doðru verilmiþtir?
A) Pencere kenarýnda, baþtan üçüncü sýrada
B) Ortada, baþtan ikinci sýrada
C) Duvar kenarýnda en önde
3.
TES T
1 .TEMA:
Kazaným:
6,7 ve 8
SINIFTA DEMOKRASÝ-KULÜPLERÝMÝZ
Yönetenleri seçmek için
bugün oy kullandýk kýzým.
Okulunuzda buna benzer
etkinlikler var mý?
Çevre ve Saðlýk Kulübü Etkinlikleri
1. “Eðitici kulüp çalýþmalarý-
2. Topluluk önünde konuþma
AAA
becerisinin geliþmesini isteyen öðrenci, hangi eðitici
kulübü tercih etmelidir?
A) Tiyatro Kulübü
B) Görsel Sanatlar Kulübü
C) Çevre Koruma Kulübü
3. Resimdeki çocuðun, anne© Coþku Yayýnlarý
BBB
nýn bir çok faydasý vardýr.”
Aþaðýdakilerden h angisi
bunlardan biridir?
A) Zaman kaybýna yol açar.
B) Dayanýþmayý artýrýr.
C) Yalnýz kalmamýzý saðlar.
AAA
sine hangi cevabý vermesi
daha uygundur?
A) Evet anneciðim, biz de
sýnýf baþkanýný seçmek
için oylama yapýyoruz.
B) Hayýr anneciðim, demokrasiye göre sýnýf baþkanýný öðretmen seçer!
C) Evet anneciðim, biz de sýnýfça kýr gezisine çýkacaðýz.
4. “En çok oy alan öðrencinin
CCC
sýnýf baþkaný olmasý” hangi
kuralla ilgilidir?
A) Beslenme kurallarý
B) Trafik kurallarý
C) Demokratik hayat kurallarý
11
3.
1. TEMA: O K UL H E YE CA N I M
5. Aþaðýdaki
AAA
7. “Okul kütüphanesini hem
davranýþlardan
hangisi, demokratik deðildir?
A)
Sýnýf baþkanýný, sadece sýnýf öðretmeninin belirlemesi
B)
BBB
C) Sosyal Yardýmlaþma Kulübü
Kulüplere seçilecek
öðrencilerin seçimle belirlenmesi
............. Kulübü’müzde,
arkadaþlarla bir proje hazýrladýk. Okul yönetimi ve aileler, iþ birliði yaparak boþ
bir arazi bulacak. Hepimiz
oraya fidan dikeceðiz. O fidanlýða okulumuzun adý
verilecek. Böylece kýrsal
alanlar aðaçlandýrýlacak.
6. “Sigara ve alkol gibi zararlý
AAA
maddelerden insanlarý kurtarmaya çalýþmak” hangi
eðitici kulübün hedefi olabilir?
A) Saðlýklý Hayat Kulübü
B) Eðitici Oyunlar Kulübü
C) Minik Yazarlar ve Þairler
Kulübü
12
kitap hem de CD yönüyle
zenginleþtirmek”, hangi eðitici kulübün hedefi olabilir?
A) Gençlik ve Spor Kulübü
B) Kütüphanecilik Kulübü
Öðrencilerin yeteneklerine ve isteklerine
göre eðitici kulüplere
gönderilmesi
© Coþku Yayýnlarý
C)
TES T
8. Taha’nýn yukarýda anlattýðý
AAA
proje, hangi eðitici kulübün
hedefi olabilir?
A) Çevre Koruma Kulübü
B) Ýzcilik Kulübü
C) Müzik Aletleri Kulübü
4.
TES T
1 .TEMA:
Kazaným:
9,10 ve 11
BAYRAÐIMIZ VE ÝSTÝKLÂL MARÞI’MIZ
1. Aþaðýdakilerden kaç tane-
Aylanur, babasýný çok seviyor.
Ancak babasýnýn bir davranýþý var
ki Aylanur’u çok üzüyor. Üstelik
bu olumsuz davranýþ, Aylanur’un saðlýðýna da zarar veriyor.
sinin korunmasý hepimizin
görevidir?
• tarihî eserlerimiz
• tabiat güzelliklerimiz
• vatanýmýz ve bayraðýmýz
CCC
A) 1
B) 2
4 ve 5.sorularý, yukarýdaki metne göre
cevaplayýnýz.
C) 3
4. Aylanur’u ü züp r ahatsýz
CCC
CCC
baðýmsýzlýðýmýzýn sembolü
olan, ay yýldýzlý al bayraðýmýzdýr?
A)
B)
© Coþku Yayýnlarý
2. Aþaðýdakilerden h angisi,
eden, babasýnýn hangi davranýþý olabilir?
A) Evde çocuklarýyla oyun
oynamasý
B) Aile bireyleriyle birlikte
kitap okumasý
C) Evde ara sýra sigara içmesi
C)
3. Ýstiklâl Marþý’mýzý
BBB
yazan deðerli þairimiz kimdir?
A) Zeki Üngör
B) Mehmet Âkif Ersoy
C) Ali Rýza Efendi
5. Aylanur’un bu sorununun
BBB
çözümüyle h angi e ðitici
kulüp ilgilenmelidir?
A) Hayvanlarý Koruma Kulübü
B) Yeþilay ve Saðlýk Kulübü
C) Kitap Kurtlarý Kulübü
13
4.
1. TEMA: O K UL H E YE CA N I M
TES T
6. Okulunuzun Futbol Kulü-
Bayraðýmýzdaki hilal ............,
yýldýz ise ............ temsil eder.
8. Yukarýdaki cümlede, nokBBB
© Coþku Yayýnlarý
BBB
bü’ndeki öðrencileri, okullar arasý futbol maçlarýna
katýlacaklar. Onlara nasýl
yardýmda bulunabilirsin?
A) Kulüpteki arkadaþlarýma
birer futbol topu hediye
ederim.
B) Maça seyirci olarak katýlýp
arkadaþlarýmý coþturan
tezahüratta bulunurum.
C) Bizim takýma, bu tür maçlarýn önemli olmadýðýný
anlatýrým.
talý yerlere hangi sözcüðün
gelmesi daha uygundur?
A)
temizliði
ve egeyiðitliði
menliði
B) inancý
kahrave yenimanlýðý
lenmeyi
C)
bilgiyi ve
sevgiyi
doðruluðu
7. Okulun bahçe kapýsýndan
AAA
girdiðinizde Ýstiklâl Marþý
okunmaya baþlandý. Yerinize geçemediniz.
Bu durumda aþaðýdakilerden hangisini yapmalýsýnýz?
A) “Hazýr ol.” da duruþunda
beklemelisiniz.
B) Koþarak yerinize gitmelisiniz.
C) Öðretmenlerin yanýna
geçmelisiniz.
14
Ýstiklâl Marþý’mýz, .................
baðýmsýzlýðýnýn sembolüdür.
9. Yukarýdaki cümlede, nokBBB
talý yere hangi sözcüðün
gelmesi daha uygundur?
A) kültürümüzün
B) milletimizin
C) atalarýmýzýn
5.
TES T
1 .TEMA:
SAÐLIKLI BESLENME-GÜÇLÜ YANLARIMIZ
3. Dengeli ve düzenli beslen-
1. Saðlýklý beslenmek için bir
CCC
besin listesi yapýlýyor. Aþaðýdakilerden h angisi, b u
listede yer almaz?
A)
B)
AAA
© Coþku Yayýnlarý
CCC
2. Hangi s eçenekteki b esin
BBB
B)
C)
gazoz, çikolata,
tost, gofret
makarna, çorba,
pilav, nohut
mek, aþaðýdakilerden hangisini pek etkilemez?
A) Seçeceðimiz mesleði
B) Saðlýklý büyümemizi
C) Hastalýklardan korunmamýzý
4. Dengeli ve düzenli besle-
C)
listesi, “dengeli beslenmeye” uygun deðildir?
A)
yoðurt, peynir,
ekmek, meyve
Kazaným:
12 ve 13
nen bir çocuk, hangi davranýþý sergilemez?
A) Yeterince sebze ve meyve tüketir.
B) Vücudun ihtiyacý kadar
su içer.
C) Her gün patates kýzartmasý yer.
• Alper , sabah kahvaltýsý yapmýyor.
• Fatma , her gün taze süt içiyor.
• Sena , hiç balýk yemiyor.
5. Yukarýdaki çocuklardan hanBBB
gisinin, dengeli ve düzenli
beslendiði söylenebilir?
A) Alper
B) Fatma
C) Sena
15
5.
1. TEMA: O K UL H E YE CA N I M
6. “Yemekleri-
BBB
TES T
8. Aþaðýdakilerden
mizde, doðal ürünler
tüketmemiz
gerekir.”
Buna göre, saðlýklý bir kahvaltý masasýnda hangi besinin bulunmasý uygun olur?
A)
B)
CCC
hangisi, ressam
olabilmek i çin
mutlaka gerekli
bir yetenektir?
A) Güzel konuþabilmek
B) Güzel þarký söyleyebilmek
C) Güzel resimler yapabilmek
9. Hangi seçenekteki besin,
C)
7. Aþaðýdaki sözlerden hangi-
BBB
si, “insanlarýn güçlü yanlarýnýn” birbirinden “farklý”
olabileceðini
a nlatmaktadýr?
Yemeklerden önce ve
A)
sonra eller sabunlu
suyla yýkanmalýdýr.
B)
© Coþku Yayýnlarý
BBB
saðlýðýmýz için daha yararlýdýr?
A)
B)
C)
10. Saðlýklý hayat için, aþaðýCCC
daki b esin l istelerinden
hangisini tercih edersin?
A)
B)
Bazý arkadaþlarým güzel yazý yazýyor, bazýlarý sporda çok baþarýlý.
C)
C)
16
Aðýz ve diþ temizliði,
saðlýklý yaþamanýn
ilk þartlarýndandýr.
6.
TES T
1 .TEMA:
Kazaným:
14 ve 15
DUYGULARIMIZ-FARKLI YANLARIMIZ
1. “Ýnsanlarýn benzer yanlarý
BBB
© Coþku Yayýnlarý
BBB
çok olsa da yaratýlýþtan gelen farklý özellikleri vardýr.”
Hangi bilgi, bu görüþü destekler?
A) Bir sýnýftaki bütün öðrenciler eþit haklara sahiptir, kimsenin kimseye
üstünlüðü olamaz.
B) Arkadaþlarýmýzdan bazýlarý uzun boylu, bazýlarý
sarýþýn ya da esmer tenli
olabilir.
C) Birisi bizimle konuþurken
bütün vücudumuzla ona
dönüp dinlemek saygý
göstergesidir.
3. Aþaðýdakilerden h angisi,
4.
öðretmeninden “duymak
istemediðin” bir sözdür?
A) Aferin, sen baþarýlý bir
öðrencisin.
B) Böyle resim mi olur, dikkat etsene!
C) Güzel davranýþlarýn beni
mutlu ediyor.
Arkadaþýmýzdan h angi
sözü duymak bizi üzer?
2. Anne ve babamýzdan, öð-
AAA
retmenimizden ya da arkadaþlarýmýzdan hangi sözü
duymak bizi üzer?
A) Bu kadar tembellik ayýp
deðil mi?
B) Sen gerçek bir kitap kurdusun.
C) Yardýmlarýn için çok teþekkür ederim.
CCC
A) Yardýmýn için teþekkür
ederim.
B) Geçmiþ olsun, aramýza
dönmene sevindim.
C) Önüne baksana, kör müsün?
17
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
20 086 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа