close

Enter

Log in using OpenID

ankara üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü disiplinlerarası adli

embedDownload
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DİSİPLİNLERARASI ADLİ BİLİMLER ANABİLİM DALI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
LİSANSÜSTÜ PROGRAM ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
ADLİ BİLİMLER
Adli Biyoloji Doktora
Kontenjan
ÜDS/KPDS/
YDS
ALES
55
3
50
55
2
---
55
2
55
55
2
50
10
Mülakat Tarihi
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
23-27 Haziran 2014
02 Temmuz 2014
55
SÖZ - SAY23-27 Haziran 2014
EA
02 Temmuz 2014
50
55
SÖZ - SAY23-27 Haziran 2014
EA
02 Temmuz 2014
7
55
55
Adli Psikoloji Tezli Yüksek
1
Lisans
50
55
Kriminalistik Doktora
55
Ön Kayıt Tarihleri
23-27 Haziran 2014
Adli Biyoloji Tezli Yüksek
Lisans
Adli Biyoloji Tezsiz Yüksek
Lisans
Adli Kimya ve Adli
Toksikoloji Doktora
Adli Kimya ve Adli
Toksikoloji Tezli Yüksek
Lisans
Fizik incelemeler ve
Kriminalistik Tezli Yüksek
Lisans
1
ALES
Puan
Türü
SÖZ - SAYEA
SÖZ - SAYEA
SÖZ - SAYEA
SÖZ - SAYEA
SÖZ - SAY23-27 Haziran 2014
EA
SÖZ - SAY23-27 Haziran 2014
EA
02 Temmuz 2014
02 Temmuz 2014
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU
KOŞULLARI
Kesin Kayıt Tarihi: 10 - 12 Eylül 2014
A - ÖN KAYITTA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
a)
Ön kayıt tarihleri arasında aktif olacak olan; https://obs.ankara.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet
adresinden Aday Kayıt ve Mülakat Giriş Formu doldurulacaktır.
b)
Mezuniyet not ortalamasını (Yüzlük ve Dörtlük Sistemde) gösteren not çizelgesi / transkript (Transkriptin aslı kabul
edilmektedir) ve mezun olunan fakültenin geçme notunu gösterir belge.
c)
Diploma veya çıkış belgesinin onaylı sureti (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı)
d)
ALES Sonuç Belgesinin çıktısı (Kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilecektir)
e) Yabancı dil sınav sonuç belgesi veya eşdeğer belgelerin aslı veya onaylı sureti. (ÖSYM tarafından yapılan sınavların çıktısı,
kayıt esnasında adayın ÖSYM şifresi ile kontrol edilerek alınacaktır.)
f)
2 adet fotoğraf
g)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
h) Referans mektubu
Doktora programına başvuracak adaylar için zorunlu, yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için isteğe bağlıdır.
(http://www.sagbilens.ankara.edu.tr/items/Image/dokuman/referansmektubu.doc) İnternet adresinden temin edilecektir. En az bir
adet kapalı - imzalı zarf içinde olmalı ve referans mektubunu veren öğretim üyesi başvuru yapılan Anabilim dalında görevli
olmamalıdır) .
ı) Askerlik Durum Belgesi (aslı olacaktır).
NOT:İnternet üzerinden kayıt yapıldıktan sonra alınan internet çıktısı ve gerekli belgeler kontrolü yapılmak üzere Enstitüye
şahsen teslim edilecektir. Onaysız belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖNKAYIT ÜCRETİ ALINMAYACAKTIR.
Mezuniyet not ortalaması: Fakülte geçme notu esasına göre puanların katsayı karşılıkları dikkate alınacaktır. (BAKINIZ TABLO 1, 2, 3)
Tezli/tezsiz yüksek lisans programları için: Lisans not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 2 (iki) veya eşdeğeri,
Doktora programları için :
1- Beş yıllık Fakülte mezunları (Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya sağlık
bakanlığınca düzenlenen esaslara göre uzmanlık belgesi bulunanlar) not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) veya 100
üzerinden en az 75 (yetmişbeş),
2- Yüksek lisans programlarını tamamlayarak başvuru yapanlar için not ortalaması 4 (dört) üzerinden en az 3,25 (üç yirmibeş)
veya 100 üzerinden en az 80 (seksen)
olmalıdır.
Beş yıllık Fakülte mezunları (Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi) Lisans diploması almaktadır programlarında
bu kritere başvuru formunu doldururken dikkat etmelidirler.
Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Puanı (ALES) :
Enstitümüze başvurularda ALES puanı ve ALES karşılığı kabul edilebilecek ulusal veya uluslararası geçerliliği olan sınavlar ve puanları
aşağıda belirtilmiştir.
Sınav
Puanı
Geçerlilik Süresi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav
Puanı (ALES)
55
Sınav tarihinden itibaren 3 takvim yılı
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)*
50
Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS)
50
Graduate Record Examination (GRE)
Graduate Management Admission Test (GMAT)
610
450
Sınav Türü
Sınav tarihinden itibaren 2 takvim yılı
Sınav tarihinden itibaren 2 takvim yılı
*
Tıp Fakültesi mezunu adaylar temel tıp bilimleri doktora programlarına TUS belgesi ile de başvurabilirler. Bu durumda temel
tıp bilimleri birinci bölümde elde edilen standart puanın 0.7, ikinci bölümde elde edilen standart puanın 0.3 ile çarpımından elde edilen
toplam değerin en düşük puanı 50 olmalıdır.
*
En az 55 (ellibeş) ALES tam puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü
programını tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için
ALES koşulu aranmaz.
Yabancı Dil :
a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan yabancı dil koşulu aranmaz.
b) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için geçerli olan sınavlar:
Sınav Türü
Yüksek Lisans
Doktora
Geçerlilik Süresi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
50
55
Süresiz
Üniversiteler Arası Dil Sınavı (UDS)
50
55
Süresiz
Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)*
50
55
Süresiz
TOEFL harici diğer uluslar arası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış puanlar üniversiteler arası
kurul kararları çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
* YDS kapsamındaki yabancı diller için geçerlidir.
B - DEĞERLENDİRME
Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun
%30’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar arasında
sıralama yapılır.
ALES puan koşulu aranmayan Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulünde, lisans not ortalamasının %50’si ve mülakat
sonucunun %50’u dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 65 (altmışbeş) puan alanlar
arasında sıralama yapılır.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES puanının %50, lisans not ortalamasının %20’si ve mülakat sonucunun %30’u
dikkate alınarak sınav jürisinin önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla en az toplam 70 (yetmiş) puan alanlar arasında sıralama
yapılır.
C - YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
a) Diploma. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik
belgesi (Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi Mezunları için) veya denklik belgesi başvuru yazısı.
b) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesi; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.
c) ALES sonuç belgesi.
d) Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)’nden Türkçe kursu diploması.
e) Doktora programlarına başvuracaklardan ana dilleri dışında İngilizce/ Fransızca/ Almanca dillerinden birinden YDS, ÜDS veya
KPDS sınav sonuç belgesi (Yüksek Lisans için 50, Doktora için 55 puan almış olmak).
f) Öğrenim vizesi.
g) Pasaport fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi.
h) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikametgâh belgesinin onaylı fotokopisi.
Yukarıdaki belgelerin bir dilekçe ile Enstitüye tesliminden sonra, anabilim dalı uygun görüşü alınarak yabancı uyruklu öğrenci
“Bilim Sınavına” alınır. Sınavda başarılı bulunan öğrencinin kaydı yapılır.
D - BAŞVURU ADRESİ:
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Cad.
06110 Dışkapı/ANKARA
Tel: 316 66 71 Faks: 316 66 70 E-mail: [email protected] edu.tr
Web: www.sagbilens.ankara.edu.tr
Öğrenci başvuruları saat 17:00’ e kadar alınacaktır.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dışkapı Yerleşkesi İrfan Baştuğ Cad. 06110 Dışkapı/ANKARA Tel : 0 (312) 316 66 71 Fax : 0 (312)
316 66 70
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content