close

Enter

Log in using OpenID

4 Eylül 2014 (İkinci Gün) Birinci Poster Panosu Poster No Bildiriler K

embedDownload
Kırsal Kalkınma
4 Eylül 2014 (İkinci Gün)
Birinci Poster Panosu
Poster No
Bildiriler
1
2023 Tarım Vizyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum
İli Örneği
E. Demir, T. Atsan
2
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2023 Vizyonu
C. Karaman, T. Atsan
3
Tarımsal Sanayi İşletmelerinin Ziraat Fakülteleriyle İlişki ve İşbirliğinin
Belirlenmesi ve Geliştirilme Olanakları: Kahramanmaraş Örneği
R. Uğur, İsmet Boz
4
Anadolu’da Tarımsal Kültürün Kayıt Altına Alınması
A. Yulafçı, M. Demirtaş
Poster No
1
Tarımsal Pazarlama
2
3
4
Poster No
Tarım İşletmeciliği
1
2
3
4
İkinci Poster Panosu
Bildiriler
Adana İli Merkez İlçelerinde Tüketicilerin Dondurulmuş Gıda Tüketimi
Alışkanlıkları
B. Özer,C. Akbay
Enerji İçecekleri Tüketim Davranışları: Antalya İli Örneği
B. Özkan1 , G. Akpınar, S. Karaman, M. Ceylan
Gıda Ürünleri Ticareti İçerisinde Organize Perakendeciliğin Artan
Öneminin İncelenmesi
M.Ö. Azabağaoğlu, A. Koyun
Iğdır İlinde Tüketicilerin Tavuk Eti ve Balık Tercihlerini Belirleyen
Faktörler
Y. E.rdal Ertürk,K. Karadaş, K. Şahin
Üçüncü Poster Panosu
Bildiriler
Türkiye’de Kuruyemiş Sektörü ve Tüketicilerin Satın Alma
Davranışları:
Tekirdağ İli Örneği
D. Çağla. Turan, H. Güngör, G. Güngör
Box-Jenkıns Modeli Yardımıyla Fındık Fiyatının Tahmini
O. Orkan Özer, G. Gül Yavuz
Elazığ İli Kayısı Üretiminde Etkinliğin Belirlenmesi
M. Külekçi, R. Dönmez, M. Güler
Türkiye Tarımını Konu Alan Etkinlik ve Verimlilik Çalışmalarının
İncelenmesi
A. Özden
Poster No
Tarım ve Gıda Politikası
1
2
3
4
Gıda Güvenliği ve Güvencesi
Poster No
1
2
3
4
Poster No
1
Tarım İşletmeciliği
2
3
4
Gıda Güvenliği ve
Güvencesi
Poster No
1
2
3
Dördüncü Poster Panosu
Bildiriler
Aspire Uygulanan Tarımsal Desteklere İlişkin
Üreticilerin Bilgi Düzeylerinin Aspir Üretimi Üzerine Etkisi
U. İlkdoğan, E. Olhan
Türkiye’de Yem Bitkileri Üretimi ve Uygulanan Destekleme Politikaları
A.Semerci
Tarım Politikalarındaki Liberalleşme Eğilimleri Kapsamında
Türkiye ve Avrupa Birliği Politikalarının Karşılaştırılması Üzerine Bir
Çalışma
C. Karaman, F. Yavuz
Türkiye’de Tarımsal Büyümenin Kaynakları: 1980-2010 Dönemi
S. Artık, C. Abay
Beşinci Poster Panosu
Bildiriler
Avrupa Birliği Gıda Güvenilirliğinde FVO
Ç. Kurtar, S. Gün
Avrupa Birliği Ülkelerinde Kırsal Kalkınma Göstergeleri (2007-2013)
A. Özden, G. Armağan,Y. Barış Şimşek
Avrupa Birliği Üyelik ve Katılım Sürecinde Mali Yardımların Tarım
Sektörü Çerçevesinde Değerlendirilmesi
R. Figen Ceylan
Uluslararası Tarım ve Gıda Ürünleri Ticaretinde Yaşanılan Gelişmeler
ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri
O. İnanç Güney
Altıncı Poster Panosu
Bildiriler
Buğdayın Arz Duyarlılığı: Trakya Bölgesi Örneği
G. Unakıtan, D. İ.Abdikoğlu
Buğday Üretim Maliyetleri ve Üreticilerin Çeşit Tercihleri;
Ankara İli Haymana İlçesi Örneği
R. Taşcı, C. Oğuz
Şanlıurfa ve Mardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin
Çeşit Seçimindeki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Ş. İpekçioğlu,M.Samibayraktaş, Ş. Büyükhatipoğlu, T. Monis
Şanlıurfa ve Mardin İllerinde Buğday Yetiştiriciliği Yapan Çiftçilerin
Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Önerileri
Ş. İpekçioğlu, Ş. Büyükhatipoğlu, M.Sami Bayraktar, T. Monis
Yedinci Poster Panosu
Bildiriler
Gıda Güvenliği Yönünden Aflatoksinler ve Bitkisel Üretimde Aflatoksin
Kaynaklı Ürün Kayıpları
G. Ateş, O. Sav
Konya İli Çumra İlçesindeki Domates Üretiminde Domates Güvesinin
(Tuta Absoluta) Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi
A.Haşim Keskin, Z. Karakayacı
Türkiye’de Büyükbaş Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretim Potansiyeli
4
A. Zan Sancak, K. Sancak,M. Demirtaş, D. Dönmez, E. Aygören, Ş.
Kalanlar, S. Arslan
Tarımda İş Güvenliği Kavramı ve Üretici Yaklaşımları: Çine İlçesi
Örneği
F. Karaman, F. Çobanoğlu, H. İbrahim Yılmaz
Doğal Kaynaklar, Çevre, Enerji
Ekonomisi ve Politikaları
Poster No
1
2
3
4
Poster No
1
Tarımsal Yayım
2
3
4
Poster No
1
Tarım İşletmeciliği
2
3
4
Sekizinci Poster Panosu
Dünyada Grup Tarımı Uygulamaları ve Türkiye Tarımı Açısından
Değerlendirilmesi
D. Yücel Engindeniz
Dünyada ve Türkiye’de İyi Tarım Uygulamalarının Gelişimi
G. Öner Aba, Ş. Işın
Biyoçeşitliliğin Korunmasında Kadınların Rolü
Z. Çelik
Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’de Tarımsal Üretime Etkileri ve
Çözüm Önerileri
G. Eren Yalçın, F. Öcal Kara
Dokuzuncu Poster Panosu
Bildiriler
Erik Üreticilerinin Yayım Faaliyetlerini İzleme Durumu
D.Karamürsel1 , F.Pınar Öztürk, M. Emre, O. Sedat Subaşı,
Ö.Faruk Karamürsel, İ. Eren, G. Öztürk
Fındık Yetiştiriciliği Konusunda Yayım Faaliyetinde Çalışan Personelin
Mevcut Durumu ve Sorunlarının Belirlenmesi
E. Sıray1 , R. Akman, H. Esin Savran, Ö. Duyar, F. Özdemir, A. Göğüs,
M. Sayılı
İzmir ve Manisa İllerinde Zeytin Yetiştiren İşletmelerde Yeniliklerin ve
Ar-Ge Çalışmalarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri
F. Öztürk, M. Yalçın
Tarım Sektöründe Bilgi Ekonomisinin Baş Aktörü:İnovasyon
F. Gözgü
Onuncu Poster Panosu
Bildiriler
GAP Bölgesi’nde II.Ürün Mısır’ın Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine
Bir Araştırma
A. Çıkman, T. Monis, Ş. İpekçioğlu, Ş. Büyühatipoğlu
GAP Bölgesi’nde Pamuk Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir
Araştırma
T. Monis1 , Ş. İpekçioğlu, A. Çıkman, H. Aydın
GAP Bölgesi’nde Sulu Koşullarda Yetiştirilen Buğday’ın Üretim
Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
T.Monis1 , A. Çıkman, Ş.İpekçioğlu, M.S. Bayraktar
Harran Ovası’nda II.Ürün Susamın Anıza Ekim Mekanizasyonunun
Ekonomik Yönden Karşılaştırılması
A.Çıkman, T. Monis
Tarımsal Örgütlenme
Poster No
On Birinci Poster Panosu
Bildiriler
1
Hayvancılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Tarımsal Amaçlı Örgütlerin
Mevcut Durumu: Türkiye Örneği
B. Everest, M. Yercan
2
Kırsal Alanda Sanayileşme; S.S. Mursallı Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Örneği
B. Başaran, İ.Hakkı İnan
3
Tarım Kesiminin Örgütlenmesinde Kooperatiflerin Önemi
H. Vural
4
Türkiye’de Tarımsal Üretici Örgütlenmesine Genel Bakış
U. Sağlam, İ. H. İnan
Poster No
On İkinci Poster Panosu
Bildiriler
1
Kahramanmaraş İlinde Pamuk Üretimi ile Buğday Üretiminin
Karşılaştırmalı Analizi
S. Candemir, Z. Bayramoğlu
2
Azerbaycan’da Global G.A.P Tarım Uygulamalarının Gıda Güvenliği
Bakımından Değerlendirilmesi , Azersun Örneği
F. Polat
3
Aydın İli Tarım Sektörünün Girişimcilik Yönüyle Değerlendirilmesi
B. Horasan, G. Armağan
4
Kooperatiflerde Denetim ve Tekirdağ İli Saray İlçesi Örneği
F. Karaorman, G. Özdemir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content