close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlar Kurulu Kararı

embedDownload
T.C
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi :7 Ekim 1336 - 1920
İdare
ve yazı işleri için
Başbakanlık
9 AĞUSTOS 1947
N e ş r i y a t ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
SAYI: 6680
CUMARTESİ
müracaat olunur
7
Bakanlar K u r u l u K a r a r ı
s
Karar S a y ı s ı : 6177
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı
kanunun 9 uncu maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın­
ca yeniden hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan İlişik «Tababet Uzmanlık Belgeleri hakkında Tüzük» ün yürürlüğe konulması; Bakanlar Ku­
rulunca 24/7/1947 tarihinde kararlaştırılmıştır.
24/7/1947
CUMHURBAŞKANİ
İSMET İNÖNÜ
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
R. P E K E R
M. A. RENDA
M. ÖKMEN
Milli Savunma Bakanı
C. C . TOYDEMÎR
Milli Eğitim
Bakanı
R. Ş S İ R E R
Sağlık ve So. Y. Bakanı
Dr. B. U Z
Ulaştırma Bakanı
Ş. K O Ç A K
İçişleri
Ş.
Bakanı
Dışişleri
SÖKMENSÜER
Adalet Bakanı V.
T. B. B A L T A
Maliye Bakanı
Bakanı
H. N. KEŞUlR
H . SAKA
Bayındırlık Bakanı
Ekonomi Bakanı
C. K . i N C E D A Y I
Gümrük ve Tekel Bakanı
T.
COŞKAN
Ticaret Bakanı
A.
İ N A N
T.
B.
B A L T A
Tarım Bakanı
F.
K V R D O Ğ L Ü
Calışma
$.
Batanı V,
K O Ç A K
Tababet Uzmanlık Belgeleri hakkında Tüzük
Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti İçinde, herhangi bir tıp kolunda
uzman olmak ve uzmanlık belgesi almak, bu tüzük hükümlerine bağlı­
dır.
Madde 2 — Türkiye'de, tababete alt klinik ve lâboratuvar uzman­
lık kolları şunlardır:
I
- İ ç hastalıkları
Et
- Genel şirürji
IEX - Nöroşirurji
ıV
- Ağız ve çene cerrahisi (Stomatolojl)
V
- Çocuk cerrahisi ve ortopedi
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XH
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
:
- Kadın hastalıkları ve doğum
- Akıl ve sinir hastalıkları
- Deri ve frengi hastalıkları
- Kulak, boğaz ve burun hastalıklar»
- Göz hastalıkları
- Çocuk hastalıkları
- Üroloji
- İjien
- Adlî ve ruhî tababet
- Bakteriyoloji ve intan! hastalıklar
- Parasitoloji
- Fisikotevapi ve idroloji
Radyoloji
- Hayatî kimya
- Anatomi patolojik
- Farmakodinami
- Genel sağlık uzmanlığı
Madde 3 — Bu kollardan birinde uzman olmak ve bu unvani almak için, Türkiye tıp fakülteleri klinik ye lâboratuvarlarınd» veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kabul ve ilân edilen hastane ve kurumlarda, türlü kollara göre, 8 İnci maddede belirtilen süre ile asistan­
lık yapmak ve bundan sonra uzmanlık imtihanına girerek kazanmak
lâzımdır.
Uzmanlık belgeleri, Türkiye tıp fakültelerinden veya Sağlık ve Sos.
yal Yardım Bakanlığınca kabul ve ilân edilen hastane ve kurumlardan
verilir. Yahut yabancı memleketlerin tanınmış bir hastane veya laboratuvarından verilerek, Türkiye tıp fakülteleri tarafından onanır.
Madde 4 — Asistan olmak için şu şartlar lâzımdır:
1 - Memurlar Kanununda, memur olabilmek için kabul edilen şartlan haiz bulunmak,
II - Yabancı bilim dillerinden ingilizce, Fransızca, Almanca veya
Italyancadan birini, tababete ait kitap ve yayımları kolayca okuyup
anlayacak ve Türkçeye çevirecek derecede bilmek ve bunun İçin yapıla­
cak yabancı dil imtihanını başarı ile vermek (evvelce, bu yabancı dille­
rin birinden olmak üzere, Devlet dil imtihanlarına girip de kazanmış
olanlar, bu kayıttan ayrık tutulur),
rn - Yapılacak müsabaka imtihanında (başarı göstermek,
IV - Kanunen mecburî hizmeti bulunanlar, bu hizmetlerini eylemli
olarak yapıp bitirmiş olmak ve mecburi hizmeti olmıyanlar, Yedek Subay-
Sahife: 12770
9 AĞUSTOS
turnad tammi
iar Kanununa göre Askerî Doktor Tatbikat Okulunda geçirilen öğrenim
süresi hariç olmak üzere Devlet sağlık kuruluş ve kurumlarında veya
özel'bir hastane ve kurumda, meslek ile ilgili bir görevde, en as iki yi;
çalışmış yahut bu kadar süre ile, serbest olarak sanat icra ermiş bulul­
mak,
(Bunlardan, genel sağlık uzıtıam olacaklarda», ınectoım *uwuets
olanların, bu hizmetleri, asistan olarak yaptırılabilir.)
Madde 5 — Her yıl, ihtiyaca göre hastane ve kuranlara alına­
cak asistanların sayısı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca,'HJer sağiık ve sosyal yardım müdürlüklerine bir genelge ile bildirilir. ve Keyfi­
yet Ankara ve İstanbul'da birer gazete ile üçer defa ilân edilir.
Bu ilân ve genelge, yabancı dil ve müsabaka İmtihan lan Uşm tâyhs
edilen tarihten iki ay önce yapılır,
istekliler, son ilân tarihinden başlıyarak en geç bir ay içinde, bir
dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. Ve bu dilekçelerine, yukarı ki madde­
ye göre, eklemeleri icabeden belgelerin asıllarım veya onarak birer S*-aek*
lerini bağlarlar. Ve hangi yabancı dilden imtihan olmak istediklerdi, di­
lekçelerinde yazarlar,
isteklilerin dilekçe ve belgeleri, Bakanlıkça incelenerek. üntu^ıv&n
toelge ve durumları uygun görülenlere, bulundukları yerlere göre. yabancı dil ve müsabaka İmtihanlarının nerelerde ve hangi tarihlerde y>pılacağı, en az on gün evvel bildirilir.
OVladde 6 — Tabancı dil imtihanları, tıp fakültelerinde, özeı yonot*
mellğe göre kurulacak jüri heyetleri tarafından yapılır. Bu İmtihanı pek
iyi ve iyi derecede verenler, müsabaka imtihanına sevk ve kabul rtlüir
Ve- veremeyenler, reddolunur.,
Müsabaka imtihanları, tıp fakültelerinde, özel yönetmeliğine $or#Kurulacak jüri heyetleri tarafından- yapılır. Bu imtihanı da pek iyi v*iyi derecede kazananlar, asistanlığa seçilir. Ye kazanamayanlar redde­
dilir. Müsabaka imtihanlarının nasıl ve ne suretle yapılacağı. Bakan»»
ç& yapılacak yönetmelikte gösterilir.
Gerek yabancı dil ve gerek müsabaka imtihanlarında başarı gös­
teremeyenler, gelecek yıllarda Bakanlığa başvurarak, başaramamış ol­
dukları İmtihana girebilirler.
Madde 7 — Asistanlığa seçilenler, çalışmak istedikleri uzmanlık kol­
larında, ihtiyaca göre, hastane ve kurumlarda asistanlıklara» imtihantordaki başarı derecelerine göre, sıra ile tâyin olunurlar.
Madde 8 — Asistanlık süresi, iç hastalıkları, genel şirürji, nöroşirurji
ağız ve çene cerrahisi (stomatolojl), çocuk cerrahisi ve ortopedi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, üroloji, ijien, bakteriyoloji ve in­
tan! hastalıklar kollarında üç yıl; akıl ve sinir hastalıkları, deri ve fren­
gi hastalıkları, kulak, boğaz ve burun hastalıkları, göz hastalıkları, ad»
ü ve ruhî tababet, parazitoloji, fizikoterapi ve idroloji, radyoloji, hayatî
kimya, anatomi patolojik, farmakodinami, genel sağlık uzmanlığı kolla­
rında İki yıldır.
03u süreler İçinde, bu esas kollardan başka devam ;edileçek yardım­
cı dallar ve bunlara devam süreleri» Bakanlıkça yapılacak yönetmelikte
belirtilir.
Madde & —Asistanlık süresi, İç hastalıkları, genel şirürji, nöroşirurji,
bakteriyoloji ve intan! hastalıklar, anatomi patolojik, ijien, farmakodi­
nami kollarında uzman olacaklardan, mecburi hizmeti bulunanların, bu
hizmet sürelerinin yarısı, bu kollarda asistan olarak yaptırılabilir.
Madde 10 — Hastane ve kurumlarda, servis ve lâboratuvar şef­
leri tarafından, servis ve l&boratuvarlarında çalışan asistanların, görev­
lerine bağlılık, çalışma, meslekî bilgi ve teknik yetenekleri ^dereceleri ile
karakter durumları hakkında, altı ayda bir, hastane baştabiplerine veya
kurum müdürlerine, gizli olarak, birer not verilir. Bu notlara, hastane
baştabipleri veya kurum müdürleri tarafından da, kendi mütalâa ve kanaatları eklenerek, Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanlığına aynı suretle gön­
derilir. Bakanlık, bu notlara göre ilgililere gereken ihtarda bulunur ve
İki devrelik notlar Üzerine de lüzum gördüğü takdirde, ilgililerin görevZerine nihayet verir.
Madde 11 — Asistanlık süresini bitirenler, çalıştıkları kollara ait
bir konu üzerinde, bir tez hazırlarlar. Tezler, ilgililerin bu konuya dair
mevcut eser ve kaynaklara yeteri kadar vukufları olduğunu ve kendi
yaptıkları araştırma ve incelemeler ile ilmî bir sonuca vardıklarını göste­
ren bir eser olacak ve jüri heyetleri önünde takrir ve müdafaa edilecektir.
Tercüme ve iktibas suretiyle hazırlanan eserler, tez olarak kabul olunmaz.
Tezlerin nasıl hazırlanarak hangi makama gönderileceği ve Jüri he­
yetleri tarafından ne suretle incelenerek karar verileceği ve diğer hu­
luslar, Bakanlıkça yapılacak yönetmelikte belirtilir.
mí
Tezleri kabul edilenler, uzmanlık imtihanlarına girerler. Kabul edil­
meyenler, giremezler. Bu gibiler, ertesi yıl, yeniden bir tez hazırlayarak,
kendilerinin tekrar jüri heyetlerine sevkedilmesinl, Bakanlığa başvurarak
İstîyebilirler.
Madde 12 — Asistanların çalıştıkları kollarda edindikleri mesle&jo
bilgi ve teknik yeterliklerinin, kendi alanlarında uzman sıfatını alacaV
derecede olup olmadığı, yapılacak uzmanlık imtihanları üe anlaşılır.
Uzmanlık imtihanlan, tıp fakültelerinde, .bunların devam ettikler*,
klinik veya îâboratuvann ordinaryüs profesörü, ve ordinaryüs profesöre
bulunmadığı takdirde, profesör veya doçenti ile fakülteler profesörler
kurulunca seçilen diğer İki ordinaryüs profesör veya profesörden kurula­
cak jüri heyetleri tarafından ve Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığına
kabul ve Jlân edilen hastane ve kurumlarda, ilgililerin çalıştıkları servi»
veya lâboraruvann şefi ile Bakanlıkça, o kolda uzman olmak üzere, seçi
îen diğer iki üyeden kurulacak jüri heyetleri tarafından yapılır. Teorik v<*
pratik olarak yapılacak bu imtihanların, nasıl ve ne suretle yapılacak
Hakanlıkça yapılacak yönetmelikte gösterilir.
Uzmanlık imtihanlarım kazananlara, çalıştıkları kollara -göre, birer
aztuaahk belgesi verilir. Kazanamayanlar, ertesi yıl tekrar hu imtiharı
girmek üzere, Bakanlığa başvurabilirler.
i
t
*
X
i
Madde 13 — Yabancı memleketlerin tanınmış bir hastam veya taooratuvarından alınan ve bu hastane veya lâboratuvara devam sürele?
8 inci maddede yazılı asistanlık sürelerine uyan uzmanlık belgelerinim
Türkiye tıp fakültelerince onanması için, fakülteler profesörler kurulu ta­
rafından seçilen iki ordinaryüs profesör veya profesör ile ilgili kolum
ordinaryüs profesöründen ve ordinaryüs profesörü bulunmadığı takdirde,
profesör veya doçentinden kurulacak bir jüri heyeti tarafından, ilgililer
uzmanlık imtihanına tabi tutulurlar. Bu imtihanı başaranlann uzmanlık
belgeleri, fakültelere© onanır. Ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
Kütüğe geçirilir.
Türkiye'de bir tıp kolundan alınmış uzmanlık belgesi bulunanlarla,
aynı kola ait olmak üzere, ayrıca, yabancı memleketlerin tanınmış tehr
hastane veya iâboratuvanndan aldıkları uzmanlık belgeleri, Türkiye tıp
fakültelerince, ilgililer imtihana tabi tutulmadan onanır. Ve keza Bakan­
lıkça kütüğe geçirilir.
Madde 14 — Uzmanlık belgeleri, yalnız bir neyidir. Ve bunların se­
kil ve muhtevası, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbft olunur.
Bu şekil ve muhteva dışında, uzmanlık belgesi verilemez.
Uzmanlık belgesi alanlar, bu belgelerde yazılı olan kollarda, bir, kli­
nik veya lâboratuvan başlı başına yönetmek ve o kollarda, o unvam
ilân ederek serbest olarak sanat icra etmek hak ve yetkisini haizdirler
Evvelce, ikinci sınıf uzmanlık belgesi almış olanlann, belgelerinde
gösterilen şekil ve suret dairesinde, hakları saklıdır.
Madde 15 — Genel sağlık uzmanı olacakların, hangi kollarda ne
dar süre ila çalışacaktan ve nasıl ve ne şekilde yetiştirilecekleri, Bakan­
lıkça yapılacak yönetmelikte gösterilir.
Madde 16 — Tababet ihtisas vesikaları hakkındaki
tarihte
tüzük ile bunun ekleri olan 30/4/1933, 4/7/1942 ve 19/6/1944 tarihli tüzük­
ler kaldırılmıştır.
Geçici Madde — Bu tüzüğün yayımından önce tâyin edilmiş ola»
fahri asistanların hakları saklı olup, bunlar, 8 inci maddeye göre, asis­
tanlık sürelerini bitirince, devam ettikleri kolların uzmanlık imtihanın»
girebilirler.
Madde 17 — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı İcrasına dair olan
1219 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince hazırlanmış ve Danıştay'dı
incelenmiş bulunan bu Tüzük, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihin erUff*
gününden yürürlüğe girer.
Madde 18 — Bu Tüzük hükümlerini, Sağlık ve Sosyal Yarara »
MilU Eğitim Bakanlan yürütür.
v
0 *
İIgili Kanun:
1219 Tababet ve, luabgtıflsaasUnuıntana icrasın» dair Kanun
14/4/1928
Sözü
Karna»!»*
788
emurin
Kanunu
31/3/1926
107« M
İhtiyat Zabitleri ve İhüyaî Askeri Memurlun Kanunu
9/7/1937
8034 Kaldırılan Tüzükler
14027 Tabiplerin İhtisas Vesikaları Nizamnamesi 29/6/1929
0/18189 8034 numaralı Nizamnameye zeri Nizamname 30/4/193$
Tababet t« İhtisas Vesikaları Nisamnamesinin 4 üncü maddfc%in\a dt&fttİTMt&e»ln& ve 5 inci aaaââeainhı ka)â}rrîm**ına
ve bir muvakkat madde eklenmesine dair Nizamname
4/7/194S
i/871
Tababet 7« -ihtisas vesikaları hakkındaki Nizamnameye mfl«eyyei 19/4/1933 tarihli BBuRufemefe ck NUamname
19/6/19*4
äksm&
«fe
•MÍA
Sea»
s
m
S
»
5
8
14
87«
484
36%
im
9 AĞUSTOS 1947
(Rasas! H&ggia)
SdhSf«: 12771
İİLANLAR
Âîikara L v . A* Sa* A l . Jtooiwyanu
Başkanlığından
sar¿ luattift ile 18Ù8 vonto&ıyalısauiaft
¿d&a&&£jur. âfe»
^A^CSÊJÛ D^îlsïi ¿29.675 lira olu|» muvÄkat temime
îlr&âır. Ëvaré
şartnamesi her gün öğleden some; Ankara Lv» Amirliği Satmaksın
JEoıaisyonımâ& görülebilir. İhalesi 11 Afuâtos 1S47 Pazartesi günü a&at
13 te yapılacaktır. Istekillerin hazırlryacaklafıtoeOülimektuplarım'kanuni
*w*#el«ri İle hfrlïfetfi îkaîe günîi ©aat 14 e kadar v^^iş oîmalan
20ÖS/4- 4
ruş olup tutarı 864.000 Uradır. Tamamı için muvakkat teminat mikta­
rı 38.310 lira ve 160,000 kilo için 15.270 liradır/
Ühalesi, 28/8/1947 Perşembe günü saat 11 de Komisyonda yapıla*
çaktır. Taliplerin teklif mektuplarını, ihale saatinden bir saat evvelim
kadar Akköprü'deki Komisyona vermeleri.
, 2 — Şartnameler, Ankara ve İstanbul levazım Amirlikleri Satmal­
ına Komisyonlarında görülebilir. Istiyenlere 43 Ura 20 kuruşluk mafcbu*
mukabilinde komisyonlardan verilir.
2270/4 - x
VI. 8, Be Satın A l m a Komisyonu
BaşkanlığındaB
Koısüayonda mevöüt ©vssf B?»JWUM
şarmamesine gör« (7#.$9#^
telefon izaiâtörfl satın «Oı^^&rU*.
İhalesi kapah zarf usulü il© 23 A&M&m 1047 »ah günö saat i{lQMg
4A Bakanlık Satmalına Komfojm\mâ& y^üa^a^tır.
Muhammen bedeli (9S.$&@) Um «İıif^ımM'teminatı (6.153) ut&fc,
(50.000) adedden aşağı ohîmum^ üâm* ayrı ayrı İstekliler* de ila&H
dâüebilir. Bu halde ahin mmt%nn£ gir® teminatı hesap edilir.
idari ve fenni şartaaaneMyls £@3üt&&$sl &t«r gün öğleden evv^
teklik Satmalına K^misyonuada, î^tm^'^A Levazım Amirliğinde gi»
Muayy&&
ve *&&îte kapah zarf usulü ne yapılan «üşütmesine sSlsbilir.
tmtA çıkmıyan 15.000 kilo sadoyağı tekrar kapalı zarf usulü ile eksilt,
İsteklilerin kslü güâds
a^tîzı^«a '^£f saat dTveÜne kadar fr*^
•sîisys konulmuştur. Muhammen bedeli (63.750) lira olup geçici teminatı auai şekilde hs^zırhyacakto,fespais^artoruii komisyon Başkanınr. w*
^440 liradır. Evsaf ve şartları her gün komisyonda görülebilir. İhalesi
l4/Ağustos/1947 Perşembe günü saat 15,09 de Ankara Lv. Amirliği S&
¿41, Ko. Bak. lığında yapılacakta, İsteklilerin kanuni belgeleri İle bir'kte hazırlıyacakîar» teklif mektuplarım ih&lo gfünü «aat 14.00 e kadar
almaları
Komisyona^, mevcut şartnamesine göre Deıu» Müst-işarUğa ıad.y»**
için <8> kalem boya ve malzeme satın alınacaktır.
Mecmu boyanın muhammen bedeli (99.710) lira olup geçici temine
akçesi (6.235,50) liradır.
kapalı zarf t&uM ii© ,|IO0) tun sadeye ¿at.iL aUâb<;aKî&?< Mu^
İhalesi kapalı zarf usuliyle Ankara'da M. S. B. Satınalma KOÎÜ?*»
yonu binasında 25 Ağustos 1947 Pazartesi günü saat (15.30) da yapın­
<u**mmen bedeli 500.060 Uradır. Muvakkat teminatı 23.750 liradır. Evsaf
caktır.
şartları komisyonda görülebilir. Yüz ton sadeyağının hepsinin bir müİdari ve fenni şartnameleri her gün öğleden twei İstanbul I*»
Yahnide ihale edilebileceği gibi partiler halinde dokuz parçaya bölün­ Amirliği ve Ankara'da Satınalma Komisyon binalarında görülebilir.
mek suretiyle ayrı ayrı şahıslara da ihale edilebilir. İhalesi 14/8/1947
İsteklilerin belli günde ihale saatinden bir saat evveline kadar ha­
^arşembe günü saat 15,30 da Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. da ya- misi belgeleri, geçici teminat ve teklif mektuplarını ihtiva eden kapa&
alacaktır. İsteklilerin kanuni bölgeleri ilo -birlikte teklif
* mektuplarım sarflarını makbuz mukabilind© Komisyon Başkanlığına vermeleri.
'föale gimü aaat 14,30 9 kadar komisyon» venniş olmaları,
2233 /4- *
8125/4-3
Sebze alınacak
Ankara garnizonundaki birliklerin ihtiyacı için tapalı sarfla aşa­
Ayaş
Dirlikleri
i
ç
i
n
k
a
p
alı zarf ile 13440 kilo taze faauiya, 13440 kü*
ğıda miktar, fiyat, teslim müddeti ve ilk teminatları yazılı olduğu gibi
kabak,
1
3
4
4
0
kilo
p
a
t
l
ı
c
a
n
,
6720 kilo domates, 22400 kilo karpuz, 2240$
$ığır eti satın alınacaktır. İsteklilerine toptan ihale edilebileceği gibi ayrı
kilo
kavun
a
l
ı
n
a
c
a
k
t
ı
r
.
İ
h
a
l
e
l
e
r
i 25/8/1947 günü saat 16 da Sarıkışla'd&kâ
&yrı gruplar halinde de ihale edilebilir. İhalesi 25/8/1947 Pazartesi günü
Ko.
da
y
a
p
ı
l
a
c
a
k
t
ı
r
.
Şartnamesi
her gün Ko. da görülür. İlk teminatlar
«aat (16) on altıdadır. Şartnamesi Ankara ve İstanbul Lv. Amirliklerin­
1
6
3
1
lira
5
0
kuruş.
İ
s
t
e
k
l
i
l
e
r
i
n
teklif
mektuplarını ihale saatinden W«
den 50 (elli) lira bedel mukabilinde verilecek makbuz karşılığı alınabilir.
saat
evveline
kadar
komisyona
.vermeleri
İsteklilerin belli günde ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuna uy2235/4-3
^un olarak kapalı zarf teklif mektuplarını Ankara T,evazom Amirliği Sa*ınalma Komisyon Başkanlığına vermeleri
Fiyatı Miktar? İlk teminat;
MUddeu
Kuruş' Ton
Lira
X «^ T«#üaeak 2ş: Bkonorn^ Tltaret w Tarım BakaBltlrları işgtfarf»
&ina kalorifer kazanlarımın değiştirilmesi İşidir.
Eylül 1947 zarfında
120
8750
125
örüp
f
^efif bedeli: (60.080) lira, geçirt teminatı: (4J204) Ura.
Ekim, Kasım, Aralık 1947
31990
380
12k
0
*
^
M
Mlltni© sn&halU 76 tarihi 25/8/1947 Pazartesi günü eaat 10 «Ü
23510
Ocak, Şubat, Mart 1948
380
130
mi'm
B
a
k
anlığı MUU Emlâk Genel Müdürlüğünde kapah zarf suretiyim
Nisan,
Mayıs
1
9
4
3
2351Q
4.
380
130
İ ^ Şartssame meşkûr mahalde bedeli mukabilinde alınabilir. Bfe»
5*63«1
.2,5 Eylül 1947, 31 Mayıs 1948
U3fc
sütmef* Sştirak etmek istiyenleria bu İş İçin Bayındırlık Bakanlığında»
2269/4-1
üm*&$&Ti şmj&i belgesSal kofmisyona ibraz etmeleri şarttır.
§ ~~ Teklif mektuplarının 25/8/1947 Pazartesi günü saat 16 « kaJtftU
Mml&k Oenel Müdürlüğüne verihneai şarttır.
1 — Senelik mukaveleye bağlanmak özere 480.000 kilo koyun eti
Tuk^a teleştfk &*mMSto& kabul 9di2m«^
îcapalı zarfla satın alınacaktır. Hepsi bir talibe ihale edilebileceği gibi
160.000 küoluk partiler halinde, dörder aylık süreler dâhilinde, ayrı ayrı
taliplere de ihale edilebilir. Beher kilosu için tahmin edilen fiyat 180 ku­
\0) ®&P& ?*m&fe m â&§ - Mm m$m®
&&E$«E& jmâ&ia
&t&2&% AJ^MmüUtörfî, satın ato&sakte B©.l#ria« tskmis ©dilen öys*
%m ®lu$ Mepsini£& tutan lt.lft Hra v% âatî teniftas îteate^
î^vmS v» şartnamesi Sa©? gte
gg?ül0&&£r. T«*Itaafe îls-xtişMg&9 vagm Ankara'da «ORUİT. Pssorisga 11/3/&S47 F&sartâai jflaıS
3
0
s
:
totom* 12772 - —
(Resmi Gazete)
Bayındırlık Bakanlığından:
mt
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzım
»ıhha Müessesesindens
"miri
Park* yapma
1 — &kailtı&fty© konulan İş: Ankara - £&Kişeat£ - J&traa yolun»
8^ + [email protected] — 816 4- 420 nci kilometreleri arası Bo%üyti& kant içi parSe»
sapımı olup keşif bedeli (70.000) yetmiş bin liradır.
2 — Ekflütme 22/8/1047 tarihin© r&stiıyan Cuma günü »aat İd &H
iüakar&'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler BMstilğl
kamuda toplanan Artırma ve Eksiltme Komisyonunca kapalı sarf muüyte yapılacaktır.
$ — Eksiltme «Frakı (S5ö) üç yfe eîîl kuru? &edei karştiiğındA ŞG™ ve Köprüler RülaUğlnden alınacakta*
4 — Eksiltmeye girebilmek Sçin eteklilerin l&-î7 yuma sıt Tîcam
#âa*tfrelgeaiİle usulü dairesinde (4.750) dört bin yedi ytte elli ürahk
secici teminat vermeleri ve bu işin teknik önemi&de bir Işı mütaahnit
«fatlyle başarmış, şantiye şefi olarak idare etmiş ve denetlemiş ®lûukamm l&pata yarar belgeleriyle birlikte eksiltme gününden m m (tatil
galeri hariç) öç gün Önce yassı ile Bayındırlık Bals&Bhğına müracaat
*3wek bu la İçin yeterlik belgesi almaları.
8 ~ isteklilerin eksiltme şartlaşmasının 84 ûneü maddealnüe v«cös» isa&at çerçevesinde («k&5îfcme evrakının h&r p&rç&gma jpllifer kuruşttâe pul yapıştm&raıt amut gaiaeeft *e sarfa l^uia«äfcur.; namrUyg
paklan yüklenme mektuplarım
madded6 yssslj saatten bir ft&*£
(saat 18 ta4*r «Miİte Sawfilagmd®
H^tetfgln* *%f»
toliar 4. 35I$e Müdürlüğtiad«a.
i — Bdigamte taşıt araklan içs» bengin alınacak olup mua&«&xaea
^Kieü 4364 Uradır.
% -r» Eksiltme, açık ekfiütoe usulü Um 12/8/947 Salı günü mat 1$
M Ankara - Tasarruf evlerindeki Bölg® Müdürlüğünde toplanacak k®*>
misyonda yapılacaktır.
8 — Işın geçici fttndnatı 864 lira m jcuruftuf.
4 «- Saun alınacak baazlne alt sâzlesme ve şartlaşmalar * t&tli
günleri hariç - hergün Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
5
îsteklüeılt! tulüne «yguu olarak müracaat etmeleri ilâs otu-
Üst yapısı demir olarak ikmal ettirilecek köprü işi
1 —- Eksiltmeye konulan iş: Erzincan - Erzurum yolunun 50 -f 500
kilometresinde Sansa Boğazı Fırat demir köprüsü ikmal inşaatı olup ke­
şif bedeli ¡(90.693,70) doksan bin altı yüz doksan sekiz Ura yetmiş ku.
ruştur.
2 — Eksiltme 27/8/1947 tarikine rastlıyan çarşamba günü saat 16 da
Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Reisliği
odasında toplanan Artırma ve Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usu­
liyle yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı (460) dört yüz altmış kuruş bedel karşılığında
Şose ve Köprüler Reisliğinden alınacaktır.
4 — Eksiitmeye girebilmek için isteklilerin 1947 yılma ait ticaret
odası belgesi İle usulü dairesinde 1(5.785) beş bin yedi yüz seksen beş lira­
lık geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik öneminde bir işi müteahhit
sıfatiyle başarmış, idare etmiş veya denetlemiş olduklarını ispata yarar
helgeleriyle birlikte eksiltme gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün
evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu iş için yeterlik
belgesi almaları.
5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen
;*ahat çerçevesinde (eHBÜtme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk pul
yapıştırılarak imza edilecek ve bu evrak zarfa konulacaktır) hazırlıyacakları yükleme mektuplarım İkinci maddede yazılı saatten bîr saat önce
(saat 15 e) kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri iâ~
samdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
9 AĞUSTOS
2271/4-î
Utanbul Haük Sandığı T. A. Şirketinden :
istanbul Halk Sandığı T, A- Şirketinin 250.000,— liradan İbaret olan
sermayesinin 1.000.000,— bir milyon liraya iblâğı hususu tezekkür ve ka­
rara bağlanmak üzere 1947 senesi Ağustos ayının 23 üncü Cumartesi gü~<
nü saat 11 de İstanbul Halk Sandığı T. A. Şirketinin Yeni Poatahane Cad­
desindeki merkezinde Umumi Heyet toplantısı yapılacağından mezkûr
»aatte hteedaramn teşrifleri rica olunur.
2293/1-1
Müessesemin (hayvanları ihtiyacı için satın alınacak 120 ton yulaf
10/7/1947 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale edilmiş ise de mütaahnit
kanuni müddeti içinde kati teminatı ita ve sözleşmesini tanzim ve tas­
dike yanaşmayarak ihalenin feshine sebebiyet vermiş olduğundan kapal
zarf usuliyle tekrar eksiltmeye konulmuştur.
Beher, kilosuna tahmin edilen bedel 17 kuruş geçici teminat 1.S3U
lira olup eksiltme 25/8/1947 Pazartesi günü saat 15 te müessesede topla
nacak Satmalına Komisyonunda yapılacaktır.
Şartnamesi her gün müessesede görülebilir taliplerin kanuni teklif
mektuplarını, eksiltme günü saat 14 de kadar Komisyona vermiş olmalan.
2285/4-1
•Kirawüjı nfr umu ı „L ır. r
Ankara TOtafm Müdürlüğünden:
1 -—Bahçelievler telefon santral bina sim a üçfesüfcssısBioşg&fe^
kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur.
% — Taamla edilen bedel <?.22.071» lira 76 jsuruştur.
3 — Bu iş© ait eksiltme-ve fennî şartnameler Ankara Telefon
düvlüğünde görülebilir,
'
f
4 — Eksiltme 14/8/1947 Perşembe günü saat -16 te Ankar» TefefcMg
Müdürlüğünde yapılacaktır.
5 — Geçici teminat «1.S55& lira SS kuruştur.
6 — Eksiitmeye gireceklerin geçici teminat m&kbml&rmt, tekl^Ç
mektuplarını, bu miktarda bir taahhüt işini yapmış bulunduklarını vey&
İnşaat işlerinde çalışmış mühendis, mimar, fen memuru gibi teknik ele*
man olduklarına dair vesika île diğer kanuni vesikalarını noksansız ola*
rak eksiltme günü saat 14 e kadar Ankara Telefon Müdürlüğüne verm%.
Seri ve postada vâki olacak gecikmenin kabul odilmîyeceği ilân olunup
MÜH Eğitim Bakanlığından;
1 — 35605.04 lira muhammen bedeli 1045 ton maden ve kok k$m&*
rünün Teknik öğretim okullarına nakli işi 2490 sayılı kanun hüküm*
teri dâhilinde ve kapah zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İhale, 27 Ağustos 1Ö47 Çarşamba günü saat (15) te Ankara
Evkaf Apartmanı 4. cü katta toplanacak Bakanlık arttırma ve gksiltı&&;
ihale komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltmeye girebilmek için:
A) 2074,88 liradan ibaret bulunan geçici teminat mektubunum
B) Ticaret ve Sanayi Odasından 1947 yılı için nakliyatçı olarak
alacağı belgenin teklif mektubuna bağlanması şarttır.
4 — Kömürün nakledileceği okullarla, her okula gidecek kömto
miktarını gösterir liste de bu işe ait sözleşme projesi Bakanlık TicRrsî
öğretim Müdürlüğünde her gün çalışma saatleri içinde görülebilir.
5 — Zarfların ihaleden bir saat önce komisyon Başkanlığım m
Fümesi veya gönderilmiş olması lâzımdır.
Postada vâki olacak gecikmeler dikkate alınma».
2252/4* %
{
Devlet Denuryoli&r Merkez 9 uncu ^atınalma Komisyonundan:
—
i — Orman Genel Müdürlüğü Çorum Orman İşletmesi tarafından
lualözü istif yerinde idaremiz namına hazırlanan 500 M» kayın made&
direğinin bulundukları yerden alınıp Çeltek Kömür madenimize nakil ve*mezkûr madenin direk harmanında idareye teslimi kapalı zarf usulü ü>
eksiltmeye konulmuştur.
2 — Malzemenin muhammen bedeli 20.000 (yirmi bin) ve muvak­
kat teminatı 1.500 (bin beş yüz) liradır.
8 — Şartnameler bede'sis olarak Ankara'da Malzeme Dairesinde»
m Haydarpaşa'da Tesilmalma ve Yollama Müdürlüğünden temin olunur.
4 — Eksiltme Ankara'da tdare binasında Malzeme Dairesinde topianan Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonunca 22/8/1047 Cuma günfö
saat 15 te yapılacaktır.
Taliplerin teklifleri ile kanunun tâyin ettiği vesikalarım aynı gün­
de nihayet saat 14 e kadar adı geçen .Komisyon Başkalığına vermelere
Iteımhr,
2258/4- 2
9 Ağustos 1947
RESMİ GAZETE
Sayı:6680
İÇİNDEKİLER
Bakanlar Kurulu Kararı
Sayfa
3/6177 Tababet Uzmanlık Belgeleri Hakkında Tüzüğün Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar
1
İlanlar
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 430 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content