close

Вход

Log in using OpenID

2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

embedDownload
İSTANBUL MEDENİYET
ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2014
SUNUŞ
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı
aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları
hükme bağlanmıştır.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap
verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.
Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği
olarak hazırlanan “2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Prof. Dr. Hamit OKUR
Rektör
I – OCAK –HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- BÜTÇE GİDERLERİ
2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim
Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 50.602.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılında
39.446.249 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Üniversitemizin bütçe giderleri yılın ilk altı aylık
döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre % 28,50 artış göstermiştir. (Ek – 1 ve Tablo -1)
2013 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin
Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 11.737.622,64 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014
Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 15.082.969,53
TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla
Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2014 döneminde Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin % 29,81’i
kullanılmıştır. 2013 yılının aynı dönemindeki bütçe ödeneklerinin kullanılma oranı % 29,22
olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı
dönemine göre daha yüksektir.
Ocak - Haziran 2014 döneminde gider türüne göre en yüksek gider gerçekleşmeleri %
59,46 oranı ile Personel Giderlerinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme % 1,06 oranı ile
Cari Transferlerde meydana gelmiştir. (Grafik 1 - 3)
Tablo - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
BÜTÇE GİDER
TÜRÜ
YILLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
2013
1.196.938
1.132.941
1.041.912
1.124.578
1.088.950
1.060.537
6.645.857
2014
1.878.997
1.306.679
1.427.917
1.397.800
1.430.607
1.525.062
8.967.063
Sosyal Güv. Kur.
Devlet P. Gid.
2013
210.201
203.143
182.237
191.904
183.658
182.823
1.153.966
2014
331.195
233.522
250.831
239.047
240.305
242.740
1.537.641
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
2013
33.857
261.196
521.242
247.924
274.432
502.140
1.840.791
2014
73.922
358.326
1.696.577
346.801
405.676
729.251
3.610.553
2013
0
46.535
0
0
0
0
46.535
2014
0
0
0
159.000
0
0
159.000
2013
0
0
45.955
194.290
112.526
1.697.703
2.050.474
12.500
80.181
321.412
251.051
143.569
808.713
Personel Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
2014
-1–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
HAZİRAN TOPLAM
Grafik - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları
Grafik - 2 - Bütçe Giderleri Haziran 2013 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)
-2–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Grafik - 3 - Bütçe Giderleri Haziran 2014 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)
1- Personel Giderleri:
Personel Giderleri için 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
Üniversitemize 17.906.000 TL ödenek tahsis edilmiş personel sayısının artması ile memur
maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artması sonucu yıl içinde ortaya çıkan
ihtiyaçlar doğrultusunda 272.500 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2014 yılı Haziran sonu
itibarıyla toplam 18.178.500 TL ödenek olmuştur.
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.645.857 TL olan personel giderleri 2014 yılı
Ocak – Haziran döneminde 2.321.206 TL artışla 8.967.063 TL olmuştur. Personel
Giderlerindeki artış % 34,93 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Personel Giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri (Ek - 1) (Tablo -1-)’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2013 dönemine göre Ocak - Haziran 2014 döneminde gerçekleşme
miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran 2013
döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 4 - 5)
-3–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Grafik - 4 - Personel Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
Grafik - 5 - Personel Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6512 sayılı 2014 Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2014 yılı başında 2.842.000 TL ödenek tahsis
edilmiştir.
-4–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.153.966 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 383.675 TL artışla 1.537.641 TL
olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 33,25 olarak
gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri Ek – 1 ve Tablo -1’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2013 dönemine göre Ocak - Haziran 2014 döneminde gerçekleşme
miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran 2013
döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 6 - 7)
Grafik - 6 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe
Gider Gerçekleşmeleri
-5–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Grafik - 7 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık
Gerçekleşme Oranları
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ( 03 ) :
Mal ve hizmet alım giderleri için 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
Üniversitemize 5.264.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda
2.342.556 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2014 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam 7.606.556
TL ödenek olmuştur.
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.840.791 TL olan mal ve hizmet alım giderleri
2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.769.762 TL artışla 3.610.553 TL olmuştur. Mal ve
hizmet
alımı
giderlerindeki
kaynaklanmaktadır.
Anılan
artış
kapalı
dönemlerdeki
alanlar
mal
ve
ile
personel
hizmet
alımı
sayısındaki
giderlerinin
artıştan
aylık
gerçekleşmeleri Ek – 1 ve Tablo -1’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2013 dönemine göre Ocak - Haziran 2014 döneminde gerçekleşme
miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran 2014
döneminde en yüksek gerçekleşme Mart ayına aittir. (Grafik 8 - 9)
-6–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Grafik - 8 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
Grafik - 9 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
-7–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
4- Cari Transferler ( 05 ) :
Ocak - Haziran 2013 dönemi Cari Transferlerdeki gerçekleşme toplamı 46.535 TL iken
Ocak - Haziran 2014 döneminde gerçekleşme toplamı 159.000 TL olmuştur. (Ek - 1) Bu artışın
nedeni bir önceki yılda tahsis edilmiş ödenek 2014 yılında fazla tahsis edilmesidir. (Grafik 10 11)
Grafik - 10 - Cari Transferler Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
Grafik - 11 - Cari Transferlerin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
-8–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
5- Sermaye Giderleri ( 06 ) :
Sermaye Giderleri için 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
Üniversitemize 29.250.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.050.474 TL olan Sermaye Giderleri 2014 yılı
Ocak – Haziran döneminde 1.241.761 TL düşüşle 808.713 TL olmuştur.
2014 yılı Ocak – Haziran dönemindeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek – 1
ve Tablo -1’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 201 döneminde en yüksek gerçekleşme Mayıs ayında meydana
gelmiştir. (Grafik 12 - 13)
Grafik - 12 - Sermaye Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
Grafik - 13 - Sermaye Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
-9–
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
B- BÜTÇE GELİRLERİ
Üniversitemizin 2013 – 2014 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin
veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2013 döneminde bütçe gelirleri 13.272.390 TL gerçekleşmiş olup 2014
yılının aynı döneminde 21.877.282 TL olarak gerçekleşmiştir. (Ek - 2) (Tablo -2-)
Tablo - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri
BÜTÇE GELİR
TÜRÜ
YILLAR
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler
Diğer Gelirler
ŞUBAT
OCAK
NİSAN
MART
MAYIS
HAZİRAN TOPLAM
2013
4.500
11.472
111.620
14.889
750
300
143.531
2014
0
20.078
0
93.804
400.100
18.462
512.366
2013
3.649.500
5.065.241
1.219.995
0
-227.248
50.587
9.758.075
2014
4.924.885
4.441.734
0 10.356.795
2.938.439
6.272.779
19.568.013
2013
44.189
50.413
63.508
92.121
2.131.123
989.431
3.370.784
2014
33.403
61.522
0
1.671.395
72.588
52.920
1.796.903
Ocak - Haziran 2014 döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin % 39,35’i tahsil
edilmiş durumdadır.
Ocak - Haziran 2014 döneminde gelir türüne göre en yüksek gerçekleşmeler % 1.648,54
oranı ile Diğer Gelirlerde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme % 35,36 oranı ile Alınan Bağış
ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelmiştir. (Ek - 2)
2014 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam bütçe gelirleri içinde Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Diğer Gelirlerin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik 14 - 15)
- 10 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Grafik - 14 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme
Oranları
Grafik - 15 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Gelirlerinin Yıllık Bütçe
Gelirleri İçindeki Payları (%)
- 11 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
C- FİNANSMAN
Üniversitemiz Ocak - Haziran 2014 dönemi bütçe giderleri;
* 2014 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden,
* 2013 yılından 2014 yılına devreden banka mevcudundan,
* Öz gelirlerden
finanse edilmiş olup giderler için toplam 28.794.720 TL nakit kullanılmıştır. Giderlerin
finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.
II – OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A-Yatırım Projeleri Uygulamaları
Tablo-3- Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları
Kalan Ödenek
Gerçekleşme
Oranı %
1.000.000
OcakHaziran
Harcama
Toplamı
73.000
927.000
7,30
Kampus Altyapısı
3.000.000
0
3.000.000
0
2012H032050
Derslik ve Merkezi
Birimler
17.000.000
0
17.000.000
0
2013H050110
Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri
1.250.000
54.000
1.196.000
4,32
2014H031420
Muhtelif İşler
3.998.000
682.000
3.316.000
17,06
2014K120470
Merkezi Araştırma
Laboratuvarı
3.000.000
0
3.000.000
0
TOPLAM
29.248.000
809.000
28.439.000
28,68
Proje No
Proje Adı
Ödenek Toplamı
2014HO31410
Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi
2012H032040
1- 2014H031410 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2014
2014
1.000.000 TL
1.000.000 TL
0 TL
0 TL
1.000.000 TL
73.000 TL
927.000 TL
% 7,30
- 12 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Resim – 1 Üniversitemiz DEKAM Mimari Avan Projesinden bir görünüm
Resim – 2 Üniversitemiz Güney Kampüs Peyzaj Projesinden bir görünüm
Üniversitemiz DEKAM Mimari Avan Projesi
: 52.510 TL
Üniversitemiz Güney Kampüs Peyzaj Projesinden
: 20.650 TL
TOPLAM
- 13 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
: 73.160,00 TL
2- 2012H032040 Kampüs Altyapısı
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2012
2016
23.000.000 TL
3.000.000 TL
0 TL
0 TL
3.000.000 TL
0 TL
3.000.000 TL
0
3- 2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2012
2016
108.500.000 TL
17.000.000 TL
0 TL
10.000.000 TL
17.000.000 TL
0 TL
7.000.000 TL
0
Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşaatının ihalesi sonuçlanmış olup 18.200.000 TL
karşılığında Nuhoğlu İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
Resim – 3 İ.M.Ü. Güney Kampüs Geçici Kampüs İnşaatından bir görünüm
- 14 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
4- 2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2013
2014
1.750.000 TL
1.250.000 TL
0 TL
0 TL
1.250.000 TL
54.000 TL
1.196.000 TL
4,32
Resim – 4 İ.M.Ü. Güney Kampüs Açık Spor Sahaları Uygulama Projesinden bir görünüm
5- 2013H030100 Muhtelif İşler
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2014
2014
3.998.000 TL
3.998.000 TL
0 TL
1.371.000 TL
3.998.000 TL
682.000 TL
1.945.000TL
17,06
- 15 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Öğrencilerin iş ve işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında günümüz teknolojisi
ile yürütebilmesini sağlayacak bir öğrenci işleri otomasyonu temin edilmiş olup en son
güncellemeleri yapılarak hizmete devam etmektedir. Otomasyon aynı zamanda WEB sayfamız
aracılığıyla bütün öğrencilerimize de hizmet vermektedir.
Resim – 5 Üniversitemiz Öğrenci Otomosyon programından bir görünüm
Personel Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve Akademik ve İdari personelin özlük
işlerinin sistematik güvenli, hızlı ve teknolojik olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla
devralınan personel otomosyon programımının en son güncellemeleri yapılarak hizmet
vermeye devam etmektedir.
Resim – 6 Üniversitemiz Personel Otomosyon programından bir görünüm
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan Akademik ve İdari personelin
maaş işlemlerinin güvenli ve sürdürülebilir yürütülebilmesi amacı ile temin edilen Maaş
- 16 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
otomosyon programının son güncellemeleri yapılmıştır. Ayrıca web tabanlı hizmette devreye
sokularak kullanıcıların web üzerinden online olarak maaş bordrolarını almaları sağlanmıştır.
Resim – 7 Üniversitemiz Maaş Otomosyon programından bir görünüm
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan kütüphanemizin
envanterinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, dijital dokümanların sisteme entegre edilmesi ve
kütüphane dokümanlarına uzaktan erişimin sağlanarak sağlıklı bir şekilde kütüphanecilik
hizmetlerinin verilmesini sağlayan kütüphane otomasyonunun son güncellemeleri temin
edilerek hizmete devam etmektedir.
Resim – 8 Üniversitemiz Kütüphane Otomosyon programından bir görünüm
- 17 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve yapım işlerinde hak
edişlerin sistematik ve doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilebilmesi amacı ile hakediş
otomasyonunun son güncellemeleri yapılmıştır.
Resim – 9 Üniversitemiz Hakediş Otomosyon programından bir görünüm
Kurumumuzun dışa açılan penceresi olan web sayfası yönetilebilir bir mimari de
tasarlanarak alt birimlerinde entegre sayfaları ile hizmete alınmıştır. Yeni portalımız içerisinde
interaktif uygulamalara da sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunuma hazırlanmış, geliştirilerek
sürdürülebilir şekilde Web portalı yüklenici firma sunucuları üzerinden kendi sunucularımıza
taşınarak 2012 yılından şu ana kadar yayında kalması sağlanmıştır.
Resim – 10 Üniversitemiz web sayfasından bir görünüm
- 18 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Üniversitemiz ihtiyacı olan yazılım lisanslarının bir kısmı temin edilerek diğer bir kısmı
kiralanarak temin edilen gerekli lisansların son güncellemeleri yapılmıştır. Bu sayede
kullanılan yazılımlar lisanslanarak hem verilerin güvenliği sağlandı hem de hukuki olarak
üniversitemiz risk altında olmaktan kurtarılmıştır.
Resim – 11 Üniversitemizin temin ettiği yazılımlardan bir görünüm
Üniversitemizin sanal ortamda güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanın da
gereklerini sağlayan bu çerçevede log kaydı, güvenli uzak bağlantı, spam, antivirüs ve firewall
hizmetlerini sağlamak amacıyla temin edilen güvenlik sisteminin son güncellemeleri yapılarak
hizmet vermeye devam etmektedir.
Resim – 12 Üniversitemiz bütüncül güvenlik sisteminden bir görünüm
- 19 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile
eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanarak
çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmiştir. Daha hızlı ve kaliteli
hizmet sunabilmek için mesleki kurslara katılım sağlanmıştır.
Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2.882 adet basılı, 559 adet de
elektronik olmak üzere toplam 3.441 adet kitap satın alınarak okuyucuların hizmetine
sunulmuştur. Abone olunan e - kitap ve e – dergi sayısı 3.416.167’dir. Ayrıca çeşitli kurum
kuruluş ve şahıslar tarafından kütüphanemize 2.338 adet kitap ve dergi bağışında
bulunulmuştur.
Resim – 13 Üniversitemiz Kütüphanesinden bir görünüm















ÜNİVERSİTEMİZ KAMPÜSLERİ ÇEŞİTLİ İNŞAAT V.B İŞLERİN YAPIMI
KUZEY KAMPÜS YEMEKHANE DOĞ. TADİLAT PROJESİ
ÇEŞİTLİ MUHTELİF REKLAM TABELA İŞLERİ YAPIMI
GÜNEY KAMPÜS 1270 ADA 10 VE 11 PARSELLERİN TERK İFRAZ İŞLEMLERİ
ÜNİV. GÜNEY KAMPÜSÜNE ÇİM ÇİT YAPIMI İŞİ
ÜNİV. KAMPÜSLERİNDE MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ
ÜNİV. İSMAM BİNASINA OTOPARK BARİYERİ YAPILMASI
KUZEY KAMPÜS FEN VE MÜH. LAB. ELEKTRİK ALTYAPISININ PROJ. ÇİZİMİ
KUZEY KAMPÜS GÜVENLİK ARTTIRCI ONARIMLARIN YAPILMASI
REKTÖRLÜK BİNASI GİRİŞİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞİ
BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI
LİSANS ALIMLARI
DİĞER FİKRİ HAK ALIMLARI
ELEKTRONİK ORTAMDA YAYIN ALIMLARI
MEFRUŞAT ALIMLARI
TOPLAM
- 20 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
: 46.846,00
: 1.770,00
: 7.917,00
: 41.300,00
: 34.220,00
: 22.125,00
: 31.860,00
: 5.900,00
: 25.724,00
: 52.864,00
: 29.500,00
: 16.393,00
: 219.216,00
: 115.105,00
: 31.260,00
: 682.000,00
B-Diğer Faaliyetler
Üniversitemizin sahip olduğu kampüs arazileri üzerinde bulunan, kullanım amaçları ve
mühendislik açısından sağlıklı durumda bulunmayan binaların yıkımı gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesinde sahip olduğu 4,5 ve 6 no.lu parsellerin orta
kısmın yer alan ve özel mülk kapsamındaki 2 no.lu parselin kamulaştırılması öngörülmektedir.
Kampüsün bütünlüğü ve güvenliği açısından mevzu bahis parselin kamulaştırılması uygun
görülmüştür. Mal sahibi ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkeme yoluyla bedel tespiti
yapılacaktır.
Resim – 14 Üniversitemiz Göztepe ve Üsküdar Yerleşkeleri kuş bakışından bir görünüm
Üniversitemiz 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hazırlanarak Web sayfamızda
yayımlanmış ve yayımlanan faaliyet raporu Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına
gönderilmiştir. Ayrıca Tüm Üniversitelere yazı ile duyurulmuştur.
Üst Yönetici tarafından Birim Detayda dağıtılan 2014 Yılı Bütçe Ödenekleri Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü E-Bütçe sistemine girişleri yapılarak
ödenekler kullanılabilir hale getirildi.
Üniversitemiz 2013 Yılı Yönetim Dönemi hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına
gönderilmiştir.
Üniversitemiz 2013 Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Yönetim Hesabı hazırlanmış, Maliye
Bakanlığı ile mutabık kalınarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamit OKUR ile Milli Eğitim
Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI’nın imzası sonrası Maliye Bakanlığı ile Sayıştay
Başkanlığına gönderilmiştir.
- 21 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
III- TEMMUZ – ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE
HEDEFLER
A- BÜTÇE GİDERLERİ
Üniversitemizin arazi tahsis çalışmaları kapsamında tahsisi yapılan alanlarla ilgili
olarak Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri kapsamında tahsis edilen ödenekler
haricinde tahmini 61.828.500 TL öz gelir ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin
edilmektedir. Diğer ödeneklerin AFP’ de gösterilen aylık dağılıma uygun şekilde tamamının
harcanacağı öngörülmektedir. (Ek -1)
B- BÜTÇE GELİRLERİ
Üniversitemiz Ocak - Haziran 2014 döneminde % 365,98 olarak gerçekleşen Şartname,
Basılı Evrak, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans
Gelirleri, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Kira
Gelirleri, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Payı ve Diğer Gelirler kalemlerinden elde edilen
gelir tahsilâtlarının, Temmuz – Aralık 2014 döneminde ilk altı aylık dönemden daha yüksek
oranda gerçekleşeceği ve yılsonu itibarıyla planlanan yıllık gelir hedeflerinin aşılacağı tahmin
edilmektedir.
Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve
Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri harcamalarının bütçe başlangıç ödeneklerinden fazla
gerçekleşeceğinin tahmin edilmesinden dolayı Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden
Alınan Bağış ve Yardımların yılsonu itibarıyla planlanandan fazla olacağı öngörülmektedir.
(Ek -2)
C- FİNANSMAN
2014 yılı sonu itibarıyla giderlerin finansman amacıyla borçlanma yapılmayacağı
öngörülmektedir.
- 22 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
IV- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
A-Yatırım Projeleri Uygulamaları
1- 2013H030090 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
2014
2014
1.000.000 TL
1.000.000 TL
0 TL
0 TL
1.000.000 TL
73.000 TL
927.000 TL
% 7,30
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı
planlanmaktadır.





DEKAM Uygulama Projeleri
Güney Kampüs Açık Kapalı Spor Sahaları Projesi
Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İhale Dokümanın Hazırlanması
Kuzey Kampüs Peyzaj Projeleri
DEKAM Zemin Etüdü ve Geoteknik Rapor
TOPLAM
: 54.870,00
: 49.560,00
: 27.140,00
: 17.700,00
: 30.000,00
:179.270,00
2- 2012H032040 Kampus Altyapısı
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2012
2016
23.000.000 TL
3.000.000 TL
0 TL
0 TL
3.000.000 TL
0 TL
3.000.000 TL
0
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs
İnşası altyapı bedeli olarak harcanması öngörülen KDV dahil 3.000.000 TL’dir.
- 23 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
3- 2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2012
2016
108.500.000 TL
17.000.000 TL
0 TL
10.000.000 TL
17.000.000 TL
0 TL
7.000.000 TL
0
Kalkınma Bakanlığından izin alınarak 10.000.000,00 TL avans ödemesi
Üniversitemizce TOKİ’ye yapılmıştır.
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs
İnşaatı Yapım İşi (10.625m2) 18.200.000,00 TL (KDV hariç ) bedeli ile ihale edilmiş ve
yüklenici ile 09.06.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu yapım işinde 2014 yılı
için %70 ödenek öngörülmüştür. (15.657.000,00 X 1,18 X %70=12.932.000,00 KDV Dahil)
DEKAM Laboratuvar Binası Yapım İşi (2.700 m2) ihale aşamasındadır. Henüz ihale
bedeli belli olmadığından söz konusu yapım işinde 2014 yılı için 3.447.000,00 TL harcama
öngörülmüştür.
4- 2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2013
2014
1.750.000 TL
1.250.000 TL
0 TL
0 TL
1.250.000 TL
54.000 TL
1.196.000 TL
4,32
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı
planlanmaktadır.
- 24 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
5- 2013H030100 Muhtelif İşler
Proje Başlama Yılı
Proje Bitiş Yılı
Proje Tutarı
Ödenek Miktarı
Eklenen
Düşülen
Toplam Ödenek
Harcama (Ocak – Haziran)
Kalan Ödenek
Gerçekleşme Oranı %
2014
2014
3.998.000 TL
3.998.000 TL
0 TL
1.371.000 TL
3.998.000 TL
682.000 TL
1.945.000TL
17,06
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı
planlanmaktadır.








Temel Bilimler Laboratuvarının Elektrik Altyapısının Yenilenmesi
Kuzey Kampüs Peyzaj İşi
6 Nolu Parsel Elektrik Tesisatı Yapılması
Karayolları Lojmanlarının Bakım Onarımı
Kuzey Kampüs Sosyal Alan Oluşturulması
Tanıtım-Reklam Görselleri Yapılması
Rektörlük Binası Su Deposu ve Su Filtreleme Sistemi
Rektörlük Binası Engelli Giriş ve WC düzenlemesi
TOPLAM
: 358.750,00
: 238.750,00
: 58.750,00
: 58.750,00
: 58.750,00
: 35.750,00
: 58.750,00
: 58.750,00
:927.000,00
B-Diğer Faaliyetler
Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile
eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanacak
çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi,
Veri tabanlarına, elektronik dergilere ve kitaplara yerleşke içi ile yerleşke dışından
erişilmesi sağlanacak ve yeni veri tabanlarına abone olunması,
Üniversitemiz 2015, 2016 ve 2017 yılı Bütçe ve Yatırım Programının tüm birimlerle
koordineli olarak hazırlanması,
2014 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması,
Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi,
KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen idari personelin atama ve işe
başlama işlemlerinin yapılması,
Üniversitemizde Temmuz – Aralık 2014 döneminde yürütülecek diğer faaliyetler olarak
belirtilebilir.
- 25 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
- 26 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
- 27 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2014
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 102 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа