close

Enter

Log in using OpenID

4572 sayılı astsubay meslek yüksek okulları kanunu kapsamında

embedDownload
4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU
KAPSAMINDA K.K.ASTSUBAY
MESLEK YÜKSEK OKULUNA DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF
(DAİMÎ KADRODA) SUBAY ARAŞTIRMA/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
TEMİNİ YAPILACAKTIR
a. K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO)nun dış kaynaktan araştırma ve öğretim görevlisi muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık
fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla muvazzaf subay statüsünde erkek/bayan personel alınacaktır.
b. Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Edebiyat Öğretmenliği branşlarında K.K.Astsubay MYO’ya araştırma görevlisi,
Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Hukuk ve Tarih Öğretmenliği branşlarında K.K.Astsubay MYO’ya öğretim görevlisi alınacaktır.
1. MUVAZZAF SUBAYLIĞA;
a. Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
b. Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı
olanlar başvuramazlar.),
c. Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,
ç. Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,
d. TABLO-1a’da belirtilen araştırma görevlisi ile TABLO-1b’de belirtilen öğretim görevlisi sınıf/branşları için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar
başvurabileceklerdir.
2. ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Muvazzaf Subay Adayları İçin Genel Başvuru Şartları:
Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte belirtilen koşullara
sahip olmak.
b. Öğrenim İle ilgili Şartlar:
1. Araştırma ve öğretim görevlisi branşlarına göre kaynak olarak (Lisans bölümü) TABLO-1a ve TABLO-1b’de belirtilen en az dört yıllık fakülte veya yüksek
okuldan mezun olmak (01 Ekim 2014 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların başvuruları kabul edilecektir.).
2. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içindeki denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak.
3. Araştırma ve öğretim görevlileri için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarısında olmak (2014 yılında
mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartları sağlamaları gerekmektedir.).
4. Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün (Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini
sağlayan not esas alınacaktır.
5. TABLO-1a ve TABLO-1b’de belirtilen yabancı diller için ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların YDS (ÜDS, KPDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFLPBT, IELTS, CPE, CAE, FCE) karşılığı asgari yabancı dil puanına (2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait) sahip olmak.
6. 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE yabancı dil sınavı sonucu/sonuç belgesi
olmayan adaylar; 04 Mayıs 2014 tarihinde (saat 10.00’da) yapılacak yabancı dil (İngilizce) sınavına girebilecekler ve TABLO-1a ve TABLO-1b’de belirtilen asgari
yabancı dil puanını aldıkları takdirde işlemleri devam ettirilecektir.
7. Adayların, araştırma ve öğretim görevlisi için kaynak okullarına (TABLO-1a ve TABLO-1b) uygun olarak yaptıkları tercihlerdeki branş farklılığı en fazla
iki olacaktır.
8. Araştırma ve öğretim görevlisi branşları için pedagojik formasyon aranmayacaktır.
9. Birden fazla lisans mezunu veya çift ana dal mezunu adaylar, sadece bir tanesini esas alarak tercih yapabileceklerdir,
c Yaş ile İlgili Şartlar:
01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
1. Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1987 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),
2. Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar, 12 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar ve beş yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve
daha fazla eğitim yılı ile lisans eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1982 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),
3. Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adayların yaşlarının hesaplanmasında, kıt’aya ilk katıldıkları tarih esas
alınacaktır.
ç. Sağlık İle İlgili Şartlar:
1. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil
bozukluğu bulunmamak, şaşı ve renk körü olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, dövme ve cilt
hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde
kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
2. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek ve bayan adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO3’dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm’dir.).
3. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak.
Bu kapsamda sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “....... Sınıfında Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.
d. Özel Şartlar:
1. TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler için, görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf
Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,
2. TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun
% 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.
3. ÖN BAŞVURU VE BAŞVURU İLGİLİ BİLGİLER:
a. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar ön başvurularını 20 Şubat-14 Mart 2014 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri
arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak
yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
b. Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yeri/yerleri 28 Mart 2014 tarihinden sonra
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.
c. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.
ç. Yapılacak seçmeler sonucunda muvazzaf subay adaylarından asil olarak tespit edilenler; Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK)
Eğitimine tabi tutulacaklardır.
d. Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet belgesini 01 Ekim 2014 tarihine kadar getirmeyenler, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait KPDS,
ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL- CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE yabancı dil sınavı sonuç belgesini ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrıldıkları günde
getirmeyenler veya 04 Mayıs 2014 tarihinde (saat 10.00’da) yapılacak yabancı dil sınavına girmeyenler/sınavdan geçer not (Sınav 100 puan üzerinden
değerlendirilecek ve TABLO 1a ve b’de her branş için ayrı ayrı belirtilen asgari puanlar geçer not olarak alınacaktır.) alamayanlar ile yukarıda sahip
olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal
edilecektir.
4. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SINAV AŞAMALARI:
Ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçeceklerdir.
a. Yazılı sınav,
b. İkinci Seçim Aşaması Sınavları: Kayıt kabul, kişilik değerlendirme testi, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakat.
5. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMASI:
a. Adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 13 Nisan 2014 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp
sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde/merkezlerinde en geç saat 08.30’da hazır bulunacaklardır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak
sınav merkezi/merkezleri belirlenecek ve adaylara 28 Mart 2014 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır.
b. Uygulanacak yazılı sınavda, genel kültür ve branşlara göre meslek bilgisinden oluşan sorular sorulacaktır.
c. Yazılı sınav sonuçları ile yazılı sınavda başarılı olan adayların ikinci seçim aşaması sınav tarihleri (Hangi adayın hangi gün sınavlara geleceği) 29 Nisan 2014
tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.
6. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI FAALİYET TARİHLERİ VE UYGULAMASI:
Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci seçim aşama faaliyetlerine çağrılacaktır. İkinci seçim aşaması faaliyetleri (kayıt-kabul, ön sağlık muayenesi,
fiziki yeterlilik testi ve mülakat) 20-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da icra edilecektir. İkinci aşama faaliyetleri sınav merkezi/merkezleri yazılı sınav
sonuçları ile birlikte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinden yayımlanacaktır.
Başvuru koşulları ve adaylarda aranan nitelikler, başvuru için gerekli belgeler, sınav aşamaları ve değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler Kara Kuvvetleri
Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp internet adresinde yayımlanmıştır.
Başvuru esnasında karşılaştığınız teknik sorunlarla ilgili irtibat numaraları:
Tel. Nu. : (0 312) 562 11 11-47 36 - 47 37
Faks Nu. : (0 312) 562 15 08
E-posta : [email protected]
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 2691)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content